ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny słownik zamówień: CPV: 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólny słownik zamówień: CPV: , (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W związku z realizacją projektu CIS Gotowi na start o dziś współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1. Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych Kariatyda ul. Leśna 1 A Sławoborze 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 40 godzin zegarowych treningu interpersonalno społecznego dla 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu CIS Gotowi na start od dziś. Uczestnikami są osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Trening powinien się odbywać w miejscowości nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim. Czas wykonania zamówienia styczeń lub 1 kwartał 2013 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. zapewnienie wykwalifikowanej (wykształcenie wyższe) i doświadczonej kadry trenerskiej do prowadzenia treningu interpersonalno społecznego (co najmniej 2 letnie); 2. zapewnienie ubezpieczenia NNW uczestników; 3. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych sala szkoleniowa dostosowana do liczby uczestników, zaplecze rekreacyjne; 4. wyposażenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 5. zapewnienie dla uczestników 4 noclegów, w pokojach 2 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (inne warunki do uzgodnienia z zamawiającym); 6. zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników warsztatów (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja);

2 7. zapewnienie całodziennego serwisu kawowego" podczas szkoleń, w ramach którego oferowana będzie minimum: kawa, herbata, cukier, śmietanka lub mleko, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, ciasteczka słodkie lub ciasta; 8. zapewnienie bezpłatnej bazy wypoczynkowo - rekreacyjnej; 9. zapewnienie dodatkowych atrakcji, które łączą się z tematem warsztatów oraz przyczynią się do podniesienia poziomu kompetencji interpersonalnych i społecznych uczestników np.: kręgle, bilard, kino; 10. opracowanie szczegółowego harmonogramu wyjazdu; 11. prowadzenie dokumentacji w sposób zgodny z wymaganiami zamawiającego (w szczególności - listy obecności, konspekt przebiegu zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających szkolenie, przeprowadzenie ankiety wstępnej i końcowej określającej zmiany w postawach uczestników); 12. przekazanie Zamawiającemu 1 egzemplarza szkoleniowego oraz kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dzienników zajęć; 13. sporządzenie dokumentacji fotograficznej (min. 30 zdjęć na płycie CD); 14. wykonawca zapewni obecność 1 opiekuna grupy przez cały okres realizacji treningu interpersonalnego (24h/doba); 15. zapewnienie przejazdu z miejsca Siedziby Stowarzyszenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania każdego z uczestników (uczestnicy są mieszkańcami powiatu świdwińskiego); 16. wykonawca musi oznaczyć sale szkoleniowe oraz dokumenty związane z realizacją zamówienia w sposób zgodny z dokumentem Wytyczne w zakresie oznaczania projektów PO KL dostępnym na stronie 17. wykonawca zapewni, iż realizowane zajęcia przyczynia się do osiągnięcia celu projektu, jakim jest integracja zawodowa i społeczna oraz podniesienie poziomu kompetencji uczestników projektu. 3. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 4. Sposób przygotowania oferty: 1. ofertę należy przygotować na formularzu FORMULARZ OFERTY, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 2. należy udokumentować doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz fakt dysponowania kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji treningów interpersonalnych i umiejętności społecznych (oświadczenie - załącznik nr 2);

3 3. w ofercie należy wskazać proponowane terminy realizacji zamówienia, w tym jeden w styczniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru terminu; 4. w ofercie należy wskazać miejscowość wraz z bazą szkoleniowo noclegową oraz dodatkowymi atrakcjami (poza godzinami szkoleniowymi), które przyczynią się do rozwoju kompetencji społecznych uczestników. Do oferty należy dołączyć folder lub adres strony www umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z wyglądem i standardem ośrodka, sal szkoleniowych i pokoi; 5. w ofercie należy podać opracowany szczegółowy program i harmonogram treningu; 6. podane w Formularzu oferty ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej (za 1 uczestnika), a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia; 7. wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu; 8. do ofert należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych i aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej; 9. oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisana czytelnie przez wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer REGON. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie 5. Kryteria wyboru oferty: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego wg następujących kryteriów: 50% - najniższa cena jednostkowa brutto za 1 uczestnika zajęć; 50% - inne odnoszące się do przedmiotu zamówienia (doświadczenie firmy w realizacji treningów interpersonalnych; kwalifikacje i doświadczenie kadry trenerskiej; standard warunków lokalowych; dodatkowe atrakcje - poza godzinami szkoleniowymi). Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów 6. Miejsce i termin składania oferty Ofertę złożyć można osobiści w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych Kariatyda, ul Leśna 1A, Sławoborze lub pocztą elektroniczną na adres: Ofertę złożyć należy do dnia r. do godz Decyduje data wpływu oferty. Dodatkowe informacje pod numerem tel.: lub

4 7. Inne istotne warunki zamówienia: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podawania przyczyny; 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 3. Zamawiający ma prawo do: dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia; odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nie przedstawienia zadowalających wyjaśnień; 4. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi; 5. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę rachunku lub faktury VAT w terminie przedstawionym na rachunku lub fakturze VAT. Strony ustalają 30 dniowy termin płatności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wówczas płatność nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyniku ofertowania tylko wybranego Wykonawcę.

5 Załącznik nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego na przeprowadzenie Treningu interpersonalno społecznego Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Cena jednostkowa w przeliczeniu na uczestnika zł Cena za całość przedmiotu zamówienia.. zł Słownie: Warunki wykonania zamówienia: 1. Oświadczam, że zdobyliśmy niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego oszacowania kosztów przeprowadzenia szkolenia bhp. 2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.., dnia... pieczęć i podpis osoby upoważnionej

6 Załącznik nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Oświadczenia Wykonawcy 1. Oświadczam, że dysponuję niezbędnym potencjałem finansowym i technicznym do zrealizowania zamówienia Trening interpersonalno społeczny. Dysponuję następującym potencjałem technicznym: Oświadczam, że posiadam doświadczenie w wykonywaniu usług podobnych. Wykonawca wykonywał lub wykonuje następujące usługi: L.p. Podmiot zlecający usługę (nazwa, adres, telefon) Opis usługi Miejsce wykonania Daty wykonywania 3. Oświadczam, że dysponuję kadrą niezbędną do realizacji zamówienia. Dołączam wykaz angażowanej kadry wraz z opisem doświadczenia. 4. Oświadczam, że akceptujemy zaproponowane warunki płatności...., dnia (podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo