i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego"

Transkrypt

1 Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku

2 Zadania i środki finansowe w dyspozycji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowane na terenie miasta Bydgoszczy i miasta Torunia Paweł Adamczyk,, Skarbnik Województwa

3 DOCHODY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH (WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA) Dotacje celowe Dotacje i środki z Unii Europejskiej Pozostałe doch. własne uzyskane przez jedn. i organ; Subwencje Udziały w podatkach dochodowych

4 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6,81% Pomoc społeczna 0,66% Ochrona zdrowia 9,28% Szkolnictwo wyższe 1,33% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,24% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,99% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,14% Kultura fizyczna 3,88% Rolnictwo i łowiectwo 4,68% Rybołówstwo i rybactwo 0,02% Przetwórstwo przemysłowe 6,74% Handel 0,00% Oświata i Edukacja 8,52% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 1,42% Transport i łączność 36,77% Gospodarka mieszkaniowa 0,03% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,23% Obrona narodowa 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Administracja publiczna 0,01% 7,76% Nauka 0,06% Informatyka 0,71% Turystyka 0,14% Działalność usługowa 0,44%

5 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Rolnictwo i łowiectwo ,85 4, Rybołówstwo i rybactwo ,59 0, Przetwórstwo przemysłowe ,02 6, Handel ,00 0, Transport i łączność ,44 36, Turystyka ,39 0, Gospodarka mieszkaniowa ,39 0, Działalność usługowa ,42 0, Informatyka ,65 0, Nauka ,17 0, Administracja publiczna ,70 7, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,00 0, Obrona narodowa 2 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 0,23

6 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Obsługa długu publicznego ,56 1, Różne rozliczenia ,00 0, i 854 Oświata i Edukacja ,48 8,52 z tego: 801 Oświata i wychowanie ,34 6, Edukacyjna opieka wychowawcza ,14 2, Szkolnictwo wyższe ,00 1, Ochrona zdrowia ,99 9, Pomoc społeczna ,81 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 9,24 6, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,59 0, Kultura fizyczna ,25 3,88 Ogółem ,70 100,00

7 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojewódzkie jednostki organizacyjne Wojewódzkie jednostki budżetowe Wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie jednostki oświatowe Pozostałe Instytucje kultury Zakłady Opieki Zdrowotnej Pozostałe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego Ośrodek Doradztwa Rolniczego

8 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI OŚWIATOWE WYDATKI NA UTRZYMANIE BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka Szkoła Policealna Medyczna im. M. Kopernika Zespół Szkół Społecznych POZOSTAŁE: zł

9 WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego Opera "Nova Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Galeria Sztuki WOZOWNIA Muzeum Etnograficzne Teatr im. W.Horzycy Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury POZOSTAŁE: zł

10 ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODY W LATACH BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii Centrum Onkologii - Szpital im.prof. Łukaszczyka Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Obwód Lecznictwa SPZOZ w likwidacji Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.j.brudzińskiego Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.t.browicza Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera POZOSTAŁE: zł

11 WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO PRZYCHODY W LATACH Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zł

12 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY) RPO OGÓŁEM RPO WOJEWÓDZTWO RPO BYDGOSZCZ RPO TORUŃ

13 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH TORUŃ : zł BYDGOSZCZ : zł RPO Budżet Województwa KPIM BIT

14 FUNDUSZE UNIJNE BĘDĄCE W DYSPOZYCJI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

15 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Bydgoszczy i Torunia Kamila Radziecka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

16 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości mln euro, czyli ,30 zł (wg kursu EBC z dnia ) Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej 25,1% Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 12,4% Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej 13,0% Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6,0% Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 26,5% Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki 5,0% Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 9,0% Oś 8. Pomoc techniczna 3,0%

17 STAN WDRAŻANIA RPO Do 31 stycznia 2011 zakontraktowano czyli 74,4% dostępnych środków Ogłoszone i nierozstrzygnięte na 31 stycznia konkursy ,76 zł zł Do rozdysponowania pozostało: euro z podstawowej alokacji euro z Krajowej Rezerwy Wykonania euro z dostosowania technicznego Razem euro

18 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Instytucja Zarządzająca RPO = Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego zarządza programem odpowiada przed KE za jego prawidłową i zgodną z prawem realizację Komitet Monitorujący RPO monitoruje wdrażanie RPO zapewnia udział społeczeństwa we wdrażaniu RPO ma wyłączne uprawnienia do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów Tryb konkursowy Tryb indywidualny identyczne procedury oceny i rozliczania

19 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Ogółem RPO Liczba wniosków Teren Miasta Toruń Dofinansowanie z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,18 Podpisane umowy , ,04 Wnioski ocenione negatywnie , ,01 Wnioski w toku oceny , ,38 Wnioski na liście rezerwowej , ,75 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) oraz bez projektów Samorządu Województwa (regionalnych) i ogólnowojewódzkich 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

20 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ JST RPO Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem w tym: , ,98 Podpisane umowy , ,93 Wnioski ocenione negatywnie , ,00 Wnioski w toku oceny , ,05 Wnioski na liście rezerwowej 0 0, ,00

21 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Przedsiębiorcy RPO (4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2) Teren Miasta Toruń Dofinansowanie Liczba wniosków z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,75 Podpisane umowy , ,61 Wnioski ocenione negatywnie , ,75 Wnioski w toku oceny , ,08 Wnioski na liście rezerwowej , ,31 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

22 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanych umów w ramach RPO(%) Zagwarantowane i podpisane umowy , ,11 14,99% 19,90% Zakontraktowane , ,09 13,10% 17,59% Pozostałe zagwarantowane LPR ,53 0,87% 1,17% IPI* ,49 0,87% 1,17% Przedsiębiorcy ,, ,61 2,06% 2,73% *Port Lotniczy Bydgoszcz S.A-"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap VI,VII"

23 STAN WDRAŻANIA RPO TORUŃ Zagwarantowane i podpisane umowy Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanyc h umów w ramach RPO(%) , ,58 11,87% 15,76% Zakontraktowane , ,43 9,34% 12,39% Pozostałe do zakontrakotwania LPR ,15 0,66% 88,00% IPI* ,85% 2,49% Przedsiębiorcy , ,73 1,14% 1,52% * Gmina Miasto Toruń- "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." *Gmina Miasto Toruń-"Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap."

24 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Suma z Wartośći ogółem SUM Suma z w tym UE SUM Miasto Bydgoszcz Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami , ,00 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy , ,59 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 1: System odprawy bagażowej , ,64 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 3: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego , ,50 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego , ,00 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 4: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu aut , ,00 Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko toruńskiej etap 5 - Podetap I: Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko polewarka, pług wirnikowy, ciągnik rolniczy z kosiarką, ciągnikowa kosiarka ogrodowa , ,64 Przebudowa drogi startowej oraz 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej , ,33

25 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń , ,00 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem , ,50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,60 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,00 Fundacja "Wiatrak" Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego , ,00 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap , ,96 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ROZWÓJ ORAZ DOSTOSOWANIE DO WYMAGANYCH STANDARDÓW WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR LECZNICZYCH I OPERACYJNYCH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEJ APARATURY MEDYCZNEJ , ,44

26 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Wielospecjalistyczny Szpital Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Miejski im. dr. Emila w Bydgoszczy , ,00 Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap , ,00 Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności , ,92 Bydgoski Park Przemysłowy Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego , ,30 Miasto Bydgoszcz Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik w Bydgoszczy , , , ,62 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Bydgoszcz pozostałe do zakontraktowania Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej etap VI,VII: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska , ,11

27 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Zadanie I Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta , ,27 Miasto Toruń Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,99 Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miatsa Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,81 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach , ,00 Diecezja Toruńska Centrum Dialogu , ,00 Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu , ,51 Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu , ,00

28 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Specjalistyczny Szpital Miejski im.mikołaja Kopernika w Toruniu,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości" , ,11 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakażny w Toruniu Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu , ,28 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem , ,00 pomieszczeń Miasto Toruń Toruński Inkubator Technologiczny , ,00 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu , ,00 Miasto Toruń Centrum Nowoczesności , , , ,96 Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Toruń pozostałe do zakontraktowania Miasto Toruń Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." Miasto Toruń "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap." ,96

29 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym przypisane dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

30 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA 1. Kryterium dopuszczające wartość wydatków certyfikowanych do KE do końca 2010 min 20% 2. Kryterium rankingujące 2.1 wykorzystanie środków wspólnotowych (środki przekazane beneficjentom) 2.2 kontraktacja w obszarach wsparcia

31 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Miasto Przyznane dofinansowanie z EFRR Poświadczone wydatki, które zostały przekazane do KE do końca 2010 r. % wykorzystani a Bydgoszcz , ,26 13,79% Toruń* , ,13 11,35% * Z uwzględnieniem zawartych pre-umów z Miastem Toruń na projekt kluczowy: "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap oraz "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe

32 ZPORR BYDGOSZCZ I TORUŃ Miasto Bydgoszcz % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Toruń % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Teren Miasta ,19 17,82% ,58 20,45% Miasto jako beneficjent ,10 10,89% ,74 15,00%

33 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

34 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adam Szponka,, Naczelnik Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

35 Zasady udzielania i podział wsparcia w komponencie regionalnym PO KL dla Miasta Bydgoszczy i Torunia Człowiek najlepsza inwestycja

36 SYSTEM INSTYTUCJONALNY Człowiek najlepsza inwestycja

37 PROCES USTALANIA KRYTERIÓW Projekt Planu Działania - Instytucje Pośredniczące Grupy robocze PKM PO KL Konsultacje społeczne Instytucja Zarządzająca zalecenia Podkomitet Monitorujący PO KL Instytucja Zarządzająca / Komisja Europejska Komitet Monitorujący PO KL Człowiek najlepsza inwestycja

38 , , ,18 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , ,63 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 65,36%) ( 42,83%) ( 34,26%) ,08 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

39 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH , , ,82 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 78,53%) ( 67,90%) ( 55,88%) ,96 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

40 Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , , , ,55 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 47,27%) ( 30,48%) ( 25,14%) ,99 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

41 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , , ,09 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 59,39%) ( 27,25%) ( 17,33%) Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

42 Priorytet IX ROZWÓJ KOMPETENCJI I WYKSZTAŁCENIA W REGIONACH ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP ,91 Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 69,98%) ( 35,40%) ( 23,58%) ,04 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

43 Wsparcie dla projektodawców uwzględniając siedzibę beneficjenta*: Bydgoszcz: 128,7 mln Toruń: 128,5 mln 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 Bydgoszcz Toruń * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

44 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców Razem ,63 Lp. Beneficjent Tytuł Siedziba Beneficjenta Beneficjent Ostateczny Siedziba Beneficjenta Ostatecznego Wnioskowane dofinansowanie 1 Moto Budrex sp. z o.o. Podniesienie kwalifikacji pracowników Moto Budrex sp. z o.o. gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa Bydgoszcz Moto Budrex sp. z o.o. Bydgoszcz , Media Regionalne Sp. zo.o. LOGICOS Firma Prywatna Izabela Bejma-Bąk Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. TMR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T-komp Tomasz Kruszewski Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 8 AKO S.A Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Rozwój kompetencji pracowników firmy Media Regionalne/Oddział w Bydgoszczy Inwestycja w doskonałość -szkolenia dla pracowników TENACO Sp. z o.o. Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz Media Regionalne Sp. zo.o. Bydgoszcz ,92 Murowaniec TENACO Sp. z o.o. Bydgoszcz ,00 Bydgoszcz Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Bydgoszcz ,07 Bydgoszcz TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz ,80 Personel - czynnik sukcesu firmy T-komp Bydgoszcz T-komp Tomasz Kruszewski Bydgoszcz ,02 Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. Rozwój umiejętności kluczowych pracowników firmy AKO S.A. Wysokie loty -szkolenia dla pracowników WZL nr 2 S.A. w Bydgoszczy Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa z Bydgoszczy Bydgoszcz FRoSTA Sp. z o.o. Bydgoszcz ,77 Bydgoszcz AKO S.A. Bydgoszcz ,90 Toruń WZL nr 2 S.A. Bydgoszcz ,35 Toruń Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Bydgoszcz ,60 11 OPONEO.PL S.A. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstwą wzrostu konkurencyjności firmy Bydgoszcz OPONEO.PL S.A. Bydgoszcz ,98 12 Wyższa Szkoła Gospodarki Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz ,60 13 EGB Investments S.A. Wiedza na trudne czasy Bydgoszcz EGB Investments S.A. Bydgoszcz ,49 14 Wyższa Szkoła Gospodarki Program Rozwoju Kadr firm FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz ,52

45 Wsparcie dla toruńskich przedsiębiorców: 22 projekty na kwotę 5,1 mln Skierowane do: Towimor, Drosed, Izomar-Pomorze, Nadwiślanka, Marbud, Tuden, Obrusn Człowiek najlepsza inwestycja

46 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców: 14 projektów na kwotę 5,3 mln Skierowane do: Oponeo, PESA, Fort Polska, Milarys, Frosta, Media Regionalne, Moto Budrex. Człowiek najlepsza inwestycja

47 Ranking uczelni: Bydgoszcz: 13,1 mln Toruń: 9,2 mln Pozostałe uczelnie: 5,4 mln * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

48

49

50 Rozwój województwa a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej Piotr Całbecki, Marszałek Województwa

51 KPO (POIŚ, POIG, POKL) REALIZOWANE NA OBSZARZE BYDGOSZCZY I TORUNIA (W TYM BIT CITY I SPALARNIA) Teren Torunia Teren Bydgoszczy ,25 zł ,05 zł W tym Gmina Miasta Toruń W tym Gmina Miasta Bydgoszcz ,12 zł ,59 zł

52 KPO WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE TORUNIA

53 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM W TYM Z UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Polska Fundacja Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna ATS Spółka Akcyjna INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe "Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów" , ,00 Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi , ,31 Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,38 Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,50 POMERANUS SEED , ,04 Biznes dla biznesu - budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami , ,96 Przeprowadzenie oferty niepublicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego , ,00 KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,00 Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o. LASERSTAR sp. z o.o. sp.k Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,00 Druk na podłożach termokurczliwych zimnym UV z zastosowaniem rakli komorowych i powlekanych wałków prowadzących , ,00 Utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie technologii spawania laserowego , ,43 Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa nowego zakładu drukarni w celu dywersyfikacji produkcji , ,60

54 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowakowski Wiesław Daniel STALER - TOWARZYSTWO GOSPODARCZE KOM-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "CEG-TOR" K.SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych W TYM Z UE , ,00 Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych , ,00 Platforma do automatycznej adaptacji kontentu i serwowania reklamy behawioralnej , ,00 Uruchomienie innowacyjnego wielokolorowego systemu mieszania betonu licowego Colormix, CEG-TOR Toruń , ,01 Wdrożenie innowacyjnej technologii katalitycznego recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych , ,00 Markom Invest Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI , ,00 Accedit Sp. z o.o. Utworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy , ,96 Optiguard sp. z o. o. Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o , ,00 Eko-ceramika 2 S.C. Tworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska , ,00 Duży Format Wirtualny Duży Format , ,00 LAUDE.PL SPÓŁKA Z Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o. OGRANICZONĄ , ,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dorfin Sp. z o.o. TORSEED Spółka Akcyjna Budrem Sp. z o.o. Wejście DORFIN Sp. z o. o. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu rozwoju eksportu. Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie planu rozwoju i jego wdrożenie , , , , , ,00

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo