i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego"

Transkrypt

1 Prezentacja na spotkanie Rady Miasta Bydgoszczy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23 lutego 2011 roku

2 Zadania i środki finansowe w dyspozycji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowane na terenie miasta Bydgoszczy i miasta Torunia Paweł Adamczyk,, Skarbnik Województwa

3 DOCHODY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH (WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA) Dotacje celowe Dotacje i środki z Unii Europejskiej Pozostałe doch. własne uzyskane przez jedn. i organ; Subwencje Udziały w podatkach dochodowych

4 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6,81% Pomoc społeczna 0,66% Ochrona zdrowia 9,28% Szkolnictwo wyższe 1,33% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,24% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,99% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,14% Kultura fizyczna 3,88% Rolnictwo i łowiectwo 4,68% Rybołówstwo i rybactwo 0,02% Przetwórstwo przemysłowe 6,74% Handel 0,00% Oświata i Edukacja 8,52% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 1,42% Transport i łączność 36,77% Gospodarka mieszkaniowa 0,03% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,23% Obrona narodowa 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Administracja publiczna 0,01% 7,76% Nauka 0,06% Informatyka 0,71% Turystyka 0,14% Działalność usługowa 0,44%

5 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Rolnictwo i łowiectwo ,85 4, Rybołówstwo i rybactwo ,59 0, Przetwórstwo przemysłowe ,02 6, Handel ,00 0, Transport i łączność ,44 36, Turystyka ,39 0, Gospodarka mieszkaniowa ,39 0, Działalność usługowa ,42 0, Informatyka ,65 0, Nauka ,17 0, Administracja publiczna ,70 7, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,00 0, Obrona narodowa 2 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 0,23

6 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH Działy Wyszczególnienie Kwota % Obsługa długu publicznego ,56 1, Różne rozliczenia ,00 0, i 854 Oświata i Edukacja ,48 8,52 z tego: 801 Oświata i wychowanie ,34 6, Edukacyjna opieka wychowawcza ,14 2, Szkolnictwo wyższe ,00 1, Ochrona zdrowia ,99 9, Pomoc społeczna ,81 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 9,24 6, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,59 0, Kultura fizyczna ,25 3,88 Ogółem ,70 100,00

7 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojewódzkie jednostki organizacyjne Wojewódzkie jednostki budżetowe Wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie jednostki oświatowe Pozostałe Instytucje kultury Zakłady Opieki Zdrowotnej Pozostałe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego Ośrodek Doradztwa Rolniczego

8 WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI OŚWIATOWE WYDATKI NA UTRZYMANIE BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka Szkoła Policealna Medyczna im. M. Kopernika Zespół Szkół Społecznych POZOSTAŁE: zł

9 WOJEWÓDZKIE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego Opera "Nova Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Galeria Sztuki WOZOWNIA Muzeum Etnograficzne Teatr im. W.Horzycy Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury POZOSTAŁE: zł

10 ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODY W LATACH BYDGOSZCZ: zł TORUŃ: zł Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii Centrum Onkologii - Szpital im.prof. Łukaszczyka Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Obwód Lecznictwa SPZOZ w likwidacji Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.j.brudzińskiego Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.t.browicza Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera POZOSTAŁE: zł

11 WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO PRZYCHODY W LATACH Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zł

12 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY) RPO OGÓŁEM RPO WOJEWÓDZTWO RPO BYDGOSZCZ RPO TORUŃ

13 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W LATACH TORUŃ : zł BYDGOSZCZ : zł RPO Budżet Województwa KPIM BIT

14 FUNDUSZE UNIJNE BĘDĄCE W DYSPOZYCJI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

15 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Bydgoszczy i Torunia Kamila Radziecka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

16 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego to budżet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości mln euro, czyli ,30 zł (wg kursu EBC z dnia ) Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej 25,1% Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 12,4% Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej 13,0% Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6,0% Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 26,5% Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki 5,0% Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 9,0% Oś 8. Pomoc techniczna 3,0%

17 STAN WDRAŻANIA RPO Do 31 stycznia 2011 zakontraktowano czyli 74,4% dostępnych środków Ogłoszone i nierozstrzygnięte na 31 stycznia konkursy ,76 zł zł Do rozdysponowania pozostało: euro z podstawowej alokacji euro z Krajowej Rezerwy Wykonania euro z dostosowania technicznego Razem euro

18 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH RPO Instytucja Zarządzająca RPO = Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego zarządza programem odpowiada przed KE za jego prawidłową i zgodną z prawem realizację Komitet Monitorujący RPO monitoruje wdrażanie RPO zapewnia udział społeczeństwa we wdrażaniu RPO ma wyłączne uprawnienia do zatwierdzania kryteriów wyboru projektów Tryb konkursowy Tryb indywidualny identyczne procedury oceny i rozliczania

19 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Ogółem RPO Liczba wniosków Teren Miasta Toruń Dofinansowanie z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,18 Podpisane umowy , ,04 Wnioski ocenione negatywnie , ,01 Wnioski w toku oceny , ,38 Wnioski na liście rezerwowej , ,75 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) oraz bez projektów Samorządu Województwa (regionalnych) i ogólnowojewódzkich 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

20 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ JST RPO Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem w tym: , ,98 Podpisane umowy , ,93 Wnioski ocenione negatywnie , ,00 Wnioski w toku oceny , ,05 Wnioski na liście rezerwowej 0 0, ,00

21 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ I TORUŃ Przedsiębiorcy RPO (4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2) Teren Miasta Toruń Dofinansowanie Liczba wniosków z EFRR Teren Miasta Bydgoszcz Liczba wniosków Dofinansowanie z EFRR Złożone wnioski ogółem 1, w tym: , ,75 Podpisane umowy , ,61 Wnioski ocenione negatywnie , ,75 Wnioski w toku oceny , ,08 Wnioski na liście rezerwowej , ,31 1 bez względu na miejsce realizacji projektu (wg siedziby) 2 dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miasta

22 STAN WDRAŻANIA RPO BYDGOSZCZ Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanych umów w ramach RPO(%) Zagwarantowane i podpisane umowy , ,11 14,99% 19,90% Zakontraktowane , ,09 13,10% 17,59% Pozostałe zagwarantowane LPR ,53 0,87% 1,17% IPI* ,49 0,87% 1,17% Przedsiębiorcy ,, ,61 2,06% 2,73% *Port Lotniczy Bydgoszcz S.A-"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap VI,VII"

23 STAN WDRAŻANIA RPO TORUŃ Zagwarantowane i podpisane umowy Wartość całkowita Dofinasowanie UE Dofinasowanie do alokacji RPO ogółem (%) Dofinasowanie do łacznej wartości zakontraktowanyc h umów w ramach RPO(%) , ,58 11,87% 15,76% Zakontraktowane , ,43 9,34% 12,39% Pozostałe do zakontrakotwania LPR ,15 0,66% 88,00% IPI* ,85% 2,49% Przedsiębiorcy , ,73 1,14% 1,52% * Gmina Miasto Toruń- "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." *Gmina Miasto Toruń-"Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap."

24 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Suma z Wartośći ogółem SUM Suma z w tym UE SUM Miasto Bydgoszcz Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami , ,00 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy , ,59 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 1: System odprawy bagażowej , ,64 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 3: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego , ,50 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego , ,00 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej etap 4: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu aut , ,00 Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko toruńskiej etap 5 - Podetap I: Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko polewarka, pług wirnikowy, ciągnik rolniczy z kosiarką, ciągnikowa kosiarka ogrodowa , ,64 Przebudowa drogi startowej oraz 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej , ,33

25 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń , ,00 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem , ,50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,60 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,00 Fundacja "Wiatrak" Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego , ,00 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap , ,96 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ROZWÓJ ORAZ DOSTOSOWANIE DO WYMAGANYCH STANDARDÓW WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR LECZNICZYCH I OPERACYJNYCH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEJ APARATURY MEDYCZNEJ , ,44

26 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE BYDGOSZCZ Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Wielospecjalistyczny Szpital Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Miejski im. dr. Emila w Bydgoszczy , ,00 Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Ostromecko cztery pory roku. Etap 1 i etap , ,00 Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności , ,92 Bydgoski Park Przemysłowy Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego , ,30 Miasto Bydgoszcz Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik w Bydgoszczy , , , ,62 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Bydgoszcz pozostałe do zakontraktowania Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej etap VI,VII: Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska , ,11

27 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Zadanie I Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta , ,27 Miasto Toruń Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,99 Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miatsa Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul , ,81 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach , ,00 Diecezja Toruńska Centrum Dialogu , ,00 Prowincja Św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu , ,51 Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu , ,00

28 STAN WDRAŻANIA RPO PROJEKTY KLUCZOWE TORUŃ Specjalistyczny Szpital Miejski im.mikołaja Kopernika w Toruniu,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości" , ,11 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakażny w Toruniu Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu , ,28 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem , ,00 pomieszczeń Miasto Toruń Toruński Inkubator Technologiczny , ,00 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu , ,00 Miasto Toruń Centrum Nowoczesności , , , ,96 Projekty Kluczowe realizowane na terenie miasta Toruń pozostałe do zakontraktowania Miasto Toruń Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe." Miasto Toruń "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap." ,96

29 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym przypisane dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

30 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA 1. Kryterium dopuszczające wartość wydatków certyfikowanych do KE do końca 2010 min 20% 2. Kryterium rankingujące 2.1 wykorzystanie środków wspólnotowych (środki przekazane beneficjentom) 2.2 kontraktacja w obszarach wsparcia

31 STAN WDRAŻANIA RPO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA Miasto Przyznane dofinansowanie z EFRR Poświadczone wydatki, które zostały przekazane do KE do końca 2010 r. % wykorzystani a Bydgoszcz , ,26 13,79% Toruń* , ,13 11,35% * Z uwzględnieniem zawartych pre-umów z Miastem Toruń na projekt kluczowy: "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - I etap oraz "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe

32 ZPORR BYDGOSZCZ I TORUŃ Miasto Bydgoszcz % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Toruń % wykorzystania alokacji w I i III priorytecie Teren Miasta ,19 17,82% ,58 20,45% Miasto jako beneficjent ,10 10,89% ,74 15,00%

33 KWOTY ZAKONTRAKTOWANE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST BYDGOSZCZY I TORUNIA Środki zakontraktowane na terenie miast w ramach RPO Dofinansowanie UE Środki zakontraktowane dla miasta Bydgoszcz* ,09 Środki zakontraktowane dla miasta Toruń* ,43 *dotyczy projektów zlokalizowanych na terenie miast Środki zakontraktowane dla projektów o charakterze ogólnowojewódzkim Dofinansowanie UE Kwota środków zakontraktowanych dla projektów ogólnowojewódzkich** ,77 w tym dla Torunia** ,97 **projekty o charakterze regionalnym, w tym przypisane Toruniowi jak siedzibie organów Samorządu Województwa

34 Zasady udzielania i podziału wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adam Szponka,, Naczelnik Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

35 Zasady udzielania i podział wsparcia w komponencie regionalnym PO KL dla Miasta Bydgoszczy i Torunia Człowiek najlepsza inwestycja

36 SYSTEM INSTYTUCJONALNY Człowiek najlepsza inwestycja

37 PROCES USTALANIA KRYTERIÓW Projekt Planu Działania - Instytucje Pośredniczące Grupy robocze PKM PO KL Konsultacje społeczne Instytucja Zarządzająca zalecenia Podkomitet Monitorujący PO KL Instytucja Zarządzająca / Komisja Europejska Komitet Monitorujący PO KL Człowiek najlepsza inwestycja

38 , , ,18 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , ,63 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 65,36%) ( 42,83%) ( 34,26%) ,08 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

39 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH , , ,82 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 78,53%) ( 67,90%) ( 55,88%) ,96 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

40 Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , , , , ,55 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 47,27%) ( 30,48%) ( 25,14%) ,99 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

41 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , , , ,09 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 59,39%) ( 27,25%) ( 17,33%) Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

42 Priorytet IX ROZWÓJ KOMPETENCJI I WYKSZTAŁCENIA W REGIONACH ,00 Stan na dzień 17 lutego 2011r , , , , , , , , ,00 0,00 Wartość wniosków poprawnych formalnie Wartość wniosków poprawnych merytorycznie Wartość podpisanych umów Wartość wydatkowanych środków przez IP ,91 Wysokość wydatków poświadczonych przez MRR Procent wykorzystanej alokacji: ( 69,98%) ( 35,40%) ( 23,58%) ,04 Wydatki poświadczone przez IP (nie przez MRR) Człowiek najlepsza inwestycja

43 Wsparcie dla projektodawców uwzględniając siedzibę beneficjenta*: Bydgoszcz: 128,7 mln Toruń: 128,5 mln 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 Bydgoszcz Toruń * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

44 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców Razem ,63 Lp. Beneficjent Tytuł Siedziba Beneficjenta Beneficjent Ostateczny Siedziba Beneficjenta Ostatecznego Wnioskowane dofinansowanie 1 Moto Budrex sp. z o.o. Podniesienie kwalifikacji pracowników Moto Budrex sp. z o.o. gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa Bydgoszcz Moto Budrex sp. z o.o. Bydgoszcz , Media Regionalne Sp. zo.o. LOGICOS Firma Prywatna Izabela Bejma-Bąk Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. TMR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T-komp Tomasz Kruszewski Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 8 AKO S.A Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Rozwój kompetencji pracowników firmy Media Regionalne/Oddział w Bydgoszczy Inwestycja w doskonałość -szkolenia dla pracowników TENACO Sp. z o.o. Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz Media Regionalne Sp. zo.o. Bydgoszcz ,92 Murowaniec TENACO Sp. z o.o. Bydgoszcz ,00 Bydgoszcz Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Bydgoszcz ,07 Bydgoszcz TMR Plastics Sp. z o.o. Bydgoszcz ,80 Personel - czynnik sukcesu firmy T-komp Bydgoszcz T-komp Tomasz Kruszewski Bydgoszcz ,02 Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. Rozwój umiejętności kluczowych pracowników firmy AKO S.A. Wysokie loty -szkolenia dla pracowników WZL nr 2 S.A. w Bydgoszczy Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa z Bydgoszczy Bydgoszcz FRoSTA Sp. z o.o. Bydgoszcz ,77 Bydgoszcz AKO S.A. Bydgoszcz ,90 Toruń WZL nr 2 S.A. Bydgoszcz ,35 Toruń Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracowawców Lewiatan Bydgoszcz ,60 11 OPONEO.PL S.A. Podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstwą wzrostu konkurencyjności firmy Bydgoszcz OPONEO.PL S.A. Bydgoszcz ,98 12 Wyższa Szkoła Gospodarki Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz ,60 13 EGB Investments S.A. Wiedza na trudne czasy Bydgoszcz EGB Investments S.A. Bydgoszcz ,49 14 Wyższa Szkoła Gospodarki Program Rozwoju Kadr firm FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o. Bydgoszcz ,52

45 Wsparcie dla toruńskich przedsiębiorców: 22 projekty na kwotę 5,1 mln Skierowane do: Towimor, Drosed, Izomar-Pomorze, Nadwiślanka, Marbud, Tuden, Obrusn Człowiek najlepsza inwestycja

46 Wsparcie dla bydgoskich przedsiębiorców: 14 projektów na kwotę 5,3 mln Skierowane do: Oponeo, PESA, Fort Polska, Milarys, Frosta, Media Regionalne, Moto Budrex. Człowiek najlepsza inwestycja

47 Ranking uczelni: Bydgoszcz: 13,1 mln Toruń: 9,2 mln Pozostałe uczelnie: 5,4 mln * Po odjęciu projektów systemowych oraz skierowanych do mieszkańców całego regionu lub mieszkańców części regionu, które leżą po za siedzibą beneficjenta. Człowiek najlepsza inwestycja

48

49

50 Rozwój województwa a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej Piotr Całbecki, Marszałek Województwa

51 KPO (POIŚ, POIG, POKL) REALIZOWANE NA OBSZARZE BYDGOSZCZY I TORUNIA (W TYM BIT CITY I SPALARNIA) Teren Torunia Teren Bydgoszczy ,25 zł ,05 zł W tym Gmina Miasta Toruń W tym Gmina Miasta Bydgoszcz ,12 zł ,59 zł

52 KPO WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE TORUNIA

53 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM W TYM Z UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Polska Fundacja Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna ATS Spółka Akcyjna INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe "Ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań dotyczących elementów napędowych pojazdów" , ,00 Ochrona patentowa zastosowania kinazy adenylanowej do deagregacji i hamowania agregacji płytek krwi , ,31 Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,38 Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,50 POMERANUS SEED , ,04 Biznes dla biznesu - budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami , ,96 Przeprowadzenie oferty niepublicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego , ,00 KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opracowanie i wdrożenie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. (PKWiU Wnioskodawcy: Surowce wtórne niemetalowe) , ,00 Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o. LASERSTAR sp. z o.o. sp.k Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań , ,00 Druk na podłożach termokurczliwych zimnym UV z zastosowaniem rakli komorowych i powlekanych wałków prowadzących , ,00 Utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie technologii spawania laserowego , ,43 Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa nowego zakładu drukarni w celu dywersyfikacji produkcji , ,60

54 BENEFICJENT TYTUŁ PROJEKTU KWOTA OGÓŁEM INNOWACYJNA GOSPODARKA projekty konkursowe Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowakowski Wiesław Daniel STALER - TOWARZYSTWO GOSPODARCZE KOM-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "CEG-TOR" K.SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA KAMITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych W TYM Z UE , ,00 Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowlanych , ,00 Platforma do automatycznej adaptacji kontentu i serwowania reklamy behawioralnej , ,00 Uruchomienie innowacyjnego wielokolorowego systemu mieszania betonu licowego Colormix, CEG-TOR Toruń , ,01 Wdrożenie innowacyjnej technologii katalitycznego recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych , ,00 Markom Invest Zakup infrastruktury i oprogramowania wspierających Centrum B-R w dziedzinie AI , ,00 Accedit Sp. z o.o. Utworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy , ,96 Optiguard sp. z o. o. Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o. o , ,00 Eko-ceramika 2 S.C. Tworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska , ,00 Duży Format Wirtualny Duży Format , ,00 LAUDE.PL SPÓŁKA Z Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o. OGRANICZONĄ , ,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dorfin Sp. z o.o. TORSEED Spółka Akcyjna Budrem Sp. z o.o. Wejście DORFIN Sp. z o. o. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu rozwoju eksportu. Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie planu rozwoju i jego wdrożenie , , , , , ,00

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł Załącznik do uchwały Nr 5/146/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r. KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011

Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Projekt budŝetu Województwa Małopolskiego na rok 211 Zarząd Województwa Małopolskiego BudŜet 211 załoŝenia konstrukcyjne ZałoŜenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Kolej metropolitalna BiT City

Kolej metropolitalna BiT City Zintegrowany system transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toru toruńskiej Kolej metropolitalna BiT City Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zintegrowany Program Rozwoju Transportu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje w WSZ 2 Zadania inwestycyjne w WSZ w latach 2009-2012 Modernizacja Oddziału Noworodków Koszt: 0,5 mln zł Zakup

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lista rezerwowa dla średnich przedsiębiorstw projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe Marzena Dobrowolska FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (http://www.wrotapomorza.pl/download/get/id,102401.json) 2010 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2010) 2009 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2009)

Bardziej szczegółowo