I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA"

Transkrypt

1 I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, oraz rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Ustawa o Systemie Oświaty, Podstawa Programowa, Plan nauczania. II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, formułowania oceny z zajęć dydaktycznych oraz oceny zachowania ucznia. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, b)przekazanie informacji dotyczących wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom), c) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz poinformowanie o nim uczniów i rodziców, d) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, f) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 4. Ocenianie pełni funkcje: a) diagnostyczna - monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb, b) klasyfikacyjna - różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu. 5. Przedmiotem oceny jest: a) zakres opanowanych wiadomości, b) rozumienie materiału naukowego, c) umiejętność w stosowaniu wiedzy, d) kultura przekazywania wiadomości. e) zachowanie ucznia.

2 6. Oceny dzielą sie na: a) bieżące (cząstkowe), b) klasyfikacyjne śródroczne, c) klasyfikacyjne końcoworoczne. 7. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się wg następującej skali: Ocena słowna Ocena cyfrowa skrót celujący 6 cel bardzo dobry 5 bdb dobry 4 db dostateczny 3 dst dopuszczający 2 dop niedostateczny 1 ndst 8. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna według następującej skali: Ocena słowna wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne skrót wz bdb db popr ndp ng 9. Rok szkolny składa sie z dwóch semestrów. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje sie zgodnie z ustalonymi terminami wg kalendarium roku szkolnego ogłaszanego przez MEN. 10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen: a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, b) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu, c) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w gabinetach przedmiotowych. 11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 12. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu. 13. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3 Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. III. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 3. W szkole przyjmuje sie następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań: Poziom Kategoria Stopień wymagań WIADOMOŚCI Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne (K) Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe (P) UMIEJETNOŚCI Stosowanie wiadomości w sytuacjach Wymagania rozszerzające (R) typowych Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Wymagania dopełniające (D) Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W). 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria: Stopień wymagań Zakres celów Konkretne określenie (czasowniki operacyjne) K Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić między sobą. nazwać zdefiniować wymienić, zidentyfikować wyliczyć wskazać P Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować,

4 R D prostego wnioskowania. Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, określić, obniżyć, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić. udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, wykryć, zaplanować. 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania: a) opinie poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentacji ucznia, b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinie zaraz po jej otrzymaniu. 3. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednia ocenę. Ustala sie następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej: Zakres wymagań Stopień Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające niedostateczny (1) dopuszczający (2) dostateczny(3) dobry (4) bardzo dobry (5) Wymagania wykraczające celujący (6) 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5 IV. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW IV.1. Formy i metody: odpowiedź ustna, dyskusja, zadanie domowe, wypracowanie, kartkówka (obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i trwa nie dłużej niż 20 minut), sprawdzian ( obejmuje materiał z zakresu 1 lub 2 działów) praca klasowa (praca literacka z języka polskiego lub praca z matematyki) - obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjna), test, referat, praca w grupach, praca samodzielna, praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., testowanie sprawności fizycznej, ćwiczenia praktyczne - pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, obserwacja ucznia, rozmowa z uczniem, sprawdzian wykonania pracy domowej, aktywność na zajęciach. IV.2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów. 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność, 2. Każdy dział programowy kończy sie pomiarem dydaktycznym (test, praca klasowa). 3. Prace klasowe muszą być zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej. 4. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji. 5. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbywać sie bez zapowiedzi. 6. Sprawdzian obejmujący partię materiału wykraczającą poza wiadomości z trzech lekcji musi być zapowiedziany. 7. Praca kontrolna wymienione w punkcie 5 nie może trwać dłużej niż 20 minut. 8. Uczniowie mogą pisać 1 prace klasowa lub sprawdzian dziennie i maksymalnie 3 w tygodniu. 9. Termin oddawania prac pisemnych nie może przekroczyć 25 dni roboczych w przypadku prac klasowych i 14 dni roboczych w przypadku sprawdzianu lub testu.

6 10.Uczniowie z opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, maja prawo wyboru formy sprawdzenia wiadomości z ostatniej lekcji - sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna. 11.Oceny bieżące oraz oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znaczącym są ocenami opisowymi. IV.3. Częstotliwość oceniania Osiągnięcia ucznia mierzy sie systematycznie na zajęciach lekcyjnych. Ilość ocen cząstkowych jest uzależniona od przedmiotu i układu treści programowych, przy czym ilość ocen w semestrze musi spełniać warunek: co najmniej o jedna ocenę więcej niż przewidziana ilość godzin w tygodniu w danym roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. IV.4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów. Po każdej pracy klasowej (język polski, matematyka), dokonuje sie analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 1. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe. 2. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ja w terminie ustalonym przez nauczyciela. 3. W przypadku nieobecności spowodowanej choroba (powyżej 3dni) uczniowie zobowiązani są do uzupełnienia braków w ciągu 2 tygodni. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w ciągu jednego tygodnia. 4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni. 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. Terminy spotkań są ustalone z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych. 7. Samorząd klasowy organizuje pomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce. IV.5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje sie osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 2. Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów. 3. Dopuszcza sie w ocenach cząstkowych stosowanie znaków +, - jako poszerzenie możliwości oceniania. Nie dopuszcza sie jednak stosowania znaku = oraz stopni:1+, 6 -. Oceny końcoworoczne (zgodnie z rozporządzeniem MEN ) wpisuje sie bez znaków +, Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: nieobecność - n ucieczka - u nie ćwiczący - nc Jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia stosując system punktowy za pomocą znaków +, -, obowiązuje następująca zasada: (3)+ + + stopień bardzo dobry, (5) dla języka polskiego, matematyki (3) stopień niedostateczny (1) 5.Oceny z prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym. Inne oceny kolorem czarnym lub niebieskim. 6.Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 7.W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacje dodatkowa o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.

7 8.Scieżki edukacyjne są dokumentowane na świadectwach szkolnych poprzez wpis uczęszczał/a lub nie uczęszczał/a. 9. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Szczegóły egzaminu gimnazjalnego reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z póź. zm). V. SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 3. Osiągnięcia ucznia dokumentowane są w: - dzienniku lekcyjnym - arkuszach ocen. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 2 razy w roku szkolnym. Ustalone są również dodatkowe terminy indywidualnych spotkań z rodzicami na początku każdego roku szkolnego. 7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku. (załącznik nr 1) 8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych / rocznych. Nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku na stronie nauczanego przedmiotu data i podpisem poinformowanie ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej / rocznej. 9. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym. 10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w czasie godzin pracy mogą odbywać się za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły. Pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i jest zapewniona opieka nad uczniami. 11. Po zakończeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są rodzicom na wywiadówce. 12. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających sie w nauce i zachowaniu otrzymują na koniec roku szkolnego list gratulacyjny. 13.Uczeń, który uzyskał najlepszą średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ostatnim roku nauki otrzymuje tytuł absolwenta roku.

8 VI. KLASYFIKOWANIE 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: a) śródroczne - za I okres w ostatnim tygodniu nauki, b) końcoworoczne - w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Statucie Szkoły, oraz oceny zachowania. 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania. 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę z zachowania - wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza wyniki klasyfikacji uczniów. 5. Ocena uzyskana z dodatkowych zajęć edukacyjnych jest wliczana do średniej ocen klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. 6. Ocena uzyskana z religii jest wliczana do średniej ocen klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 8. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną. 9. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala sie w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły. 10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie muszą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w WSO. 12. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 13. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie zwolniony, zwolniona. 15.W ścieżkach edukacyjnych zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sie zaliczył, zaliczyła. 16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 17.Uczeń, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 18.Na prośbę ucznia, który nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

9 19.Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora. 20.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności dyrektora. Ocenę ustala nauczyciel - egzaminator. 21.Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K, P, R, D) obejmujących pytania egzaminacyjne. 22. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne : wychowanie fizyczne, informatyka, przedmioty artystyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 23. Egzamin przeprowadza sie w formie pisemnej i ustnej. 24.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządzą sie protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne), wynik egzaminu oraz ocenę. Do protokołu załącza sie pisemne odpowiedzi i zwięzłe informacje o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 25.Od oceny z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń nie ma prawa sie odwołać. Jeżeli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niedostateczna ocena semestralna lub roczna uczeń może ją poprawić tylko w wyniku przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 26. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia lub prawni opiekunowie. VII. EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Przez wyjątkowe przypadki rozumie się: - zdarzenia losowe - choroba ucznia uniemożliwiająca uczniowi uczęszczanie do szkoły, która nie daje podstaw do nieklasyfikowania go - ucznia, który swoim zaangażowaniem daje nadzieję na nadrobienie zaległości 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4. Egzamin poprawkowy składa sie z dwóch części: pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 6. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10 W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 7. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 8. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza sie protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 10.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 12.Tryb odwoławczy w wyniku egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. VIII.PROMOWANIE 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny obejmuje: w części pierwszej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, w części drugiej wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych, w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, z uwzględnieniem ( 149. do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego przystępują uczniowie, począwszy od roku szkolnego 2008/2009 ). Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum. 2a. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o: 1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem. 5. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

11 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celująca roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną i wpis na świadectwie szkolnym. 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia RP może jeden raz w ciągu kształcenia gimnazjalnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego tylko z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia obowiązkowe są w planie nauczania klasy programowo wyższej. 8. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znaczącym promuje sie do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia. 9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znaczącym postanawia RP uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ucznia lub prawnymi opiekunami. 10. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz w świadectwach ukończenia szkoły wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym na drugiej stronie świadectwa nad Wynikami klasyfikacji końcoworocznej umieszcza sie adnotację uczeń/uczennica realizował (a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej / specjalistycznej. 11. Oceny na świadectwach dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym, oprócz oceny z przedmiotu: religia / etyka, są ocenami opisowymi. IX. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o: wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, okazywaniu szacunku innym osobom, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, - postępowaniu zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, - dbałość o honor i tradycje szkoły, - respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając: samoocenę ucznia, opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, opinie nauczycieli i pracowników szkoły, uwagi odnotowane w dzienniku, frekwencję, 3. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala sie według następującej skali: wzorowe (wz), bardzo dobre, dobre (db), poprawne (popr.), nieodpowiednie (ndp) naganne (ng). 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć edukacyjnych, c) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, jednak w wyjątkowej sytuacji RP może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub

12 nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej uczeń, któremu w gimnazjum po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, zarazem uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej. 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi. 8. Jeżeli uczeń (uczniowie-klasa) dopuści sie czynu zagrażającego życiu i zdrowiu swojego, kolegów i pracowników szkoły, wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania po uzyskaniu zgody dyrektora. Zapis ten dotyczy sytuacji po posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestralnej i końcoworocznej. 9. W szkole dokonuje sie oceniania zachowania na podstawie kryteriów (strona WSO ). 10.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. zdaniem Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 11. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralna) ocenę z danych zajęć edukacyjnych zachowania w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala sie w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji termin egzaminu o którym mowa w pkt. 1 uzgadnia sie z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 12. Nauczyciel o którym mowa w pkt 11c może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne a w przypadku powołania nauczyciela z innej szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły. 13. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z wyjątkiem oceny niedostatecznej

13 rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 14. Z prac komisji sporządza sie protokół zawierający w szczególności: 14.1 w przypadku rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania/pytania/sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 14.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza sie pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. 15. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. X. PROCEDURA EWALUACJI WSO 1. Nauczyciele zostają zapoznani z systemem oceniania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Swoje opinie i uwagi zgłaszają bezpośrednio na posiedzeniu lub do zespołu ds. systemu oceniania. 2. Uczniowie zostają zapoznani z systemem oceniania na godzinach wychowawczych. Samorząd klasowy zgłasza swoje uwagi do opiekuna samorządu szkolnego. 3. Rodzice zostaną zapoznani z WSO na zebraniu w styczniu. Rada Rodziców zbiera uwagi od rodziców i przedstawia je dyrektorowi i zespołowi ds. systemu oceniania. 4. Po konsultacjach i po naniesieniu poprawek system oceniania zostanie wprowadzony w życie. 5. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania na podstawie zgromadzonych informacji, uwag i opinii o systemie oceniania od rodziców, uczniów i nauczycieli. 6. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje sie na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

14 XI. ZADANIA ZESPOŁU Do głównych zadań zespołu należy : gromadzenie informacji, uwag, opinii pochodzących od rodziców, uczniów i nauczycieli a dotyczących WSO, diagnoza na podstawie analiz wyciągniecie wniosków i usuniecie niedociągnięć, opracowanie form doskonalenia WSO.

15 SKALA I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA OCENA ZACHOWANIA WZOROWA BARDZO DOBRA DOBRA POPRAWNA NIEODPOWIEDNIA NAGANNA OGÓLNE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OCENY ZACHOWANIA Uczeń wzorowo wypełnia powierzone mu funkcje i obowiązki, twórczo angażuje się w życie szkoły. Odznacza sie wzorowa kultura osobista, otrzymuje nagrody i wyróżnienia w szkole i poza nią, godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp., nie ma godzin nieusprawiedliwionych. Jego postawa wybitnie wyróżnia sie wśród społeczności szkolnej i jest bardzo wysoko oceniana przez nauczycieli. Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. Uczeń przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego, postępuje zgodnie z regulaminem ucznia. Osiąga rezultaty zgodnie z predyspozycjami intelektualnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Zawsze jest przygotowany do zajęć. Rozwija swoje zainteresowania, charakteryzuje go umiejętność współżycia w grupie. Nieobecności i spóźnienia ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane, dopuszcza się dwa dni nieusprawiedliwione. Dba o zdrowie własne i innych, dba o higienę osobista i przestrzega zasad BHP. Jest uczciwy, prawdomówny, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński, pomaga potrzebującym w nauce, staje w obronie pokrzywdzonych, dba o honor i tradycje szkoły. Uczeń chętnie uczestniczy w pracach społecznych, okazuje szacunek innym osobom, dba o ochronę środowiska naturalnego, szanuje cudze mienie. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością. Uczeń przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły. Osiąga rezultaty nauczania na miarę swoich możliwości. Odznacza sie solidnością w wykonywaniu powierzonych mu funkcji i zadań. Uczeń jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy. Stara sie aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. Bardzo rzadko zdarza mu sie być upomnianym w kontekście swojego zachowania na lekcjach i po ich zakończeniu. Nieobecności i spóźnienia ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane. Szanuje cudza własność, dba o piękno mowy ojczystej. Uczeń współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, prawidłowo pełniąc stawiane przed sobą i zespołem zadania. Uczeń stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i klasowego. Jego kultura osobista i zachowanie nie wzbudzają większych zastrzeżeń. Cechuje go koleżeńskość, bezinteresowność i sprawiedliwość. Zdarzają mu sie sporadyczne spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności. Uczeń stara się angażować w życie klasy i wypełnia podstawowe obowiązki ucznia. Upomniany w formie ustnej lub pisemnej potrafi skorygować swoje postępowanie. Na lekcjach i po ich zakończeniu zachowuje sie w sposób bezpieczny i kulturalny. Szanuje własność cudzą, a wyrządzone nieumyślnie szkody naprawia z własnej inicjatywy. Uczeń współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. Uczeń wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Utrudnia prowadzenie lekcji, przeszkadza kolegom i koleżankom w wykonywaniu szkolnych powinności. Ma 50 i więcej godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, wiele nieusprawiedliwionych spóźnień, wulgarnie odnosi sie do rówieśników. Upomnienia i nagany przynoszą krótkotrwały rezultat. Uczeń mimo podpisania kontraktu o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków i został z niego wykluczony, czego konsekwencją jest opóźnienie w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. Uczeń swoim zachowaniem świadomie demoralizuje kolegów dopuszczając się zachowań niezgodnych z przyjętą normą postępowania. Jest agresywny, stosuje przemoc, niszczy sprzęt szkolny lub cudza własność. Zdarzają się mu zachowania przestępcze ( kradzieże, wyłudzanie, rozboje, zakłócanie spokoju publicznego ). Pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki lub namawia innych do ich używania. Nie reaguje na pisemne lub słowne napomnienia. Swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych. Uczeń nie uczestniczy lub odmawia udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 12/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w statucie na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚL. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIEMIANOWICE ŚL. 2008 r. CZĘŚĆ PIERWSZA USTALENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli

Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli Załącznik Nr 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli Opracowano w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBICACH Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie 2 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania 1) stworzenie jasnych, sprawiedliwych,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 8 opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE Podstawa prawna do opracowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr1 im.m.kopernika Strona 1 z 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 1 im.mikołaja Kopernika w Kruszwicy

Bardziej szczegółowo

I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania

I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Nauczyciel wchodząc do zespołu klasowego musi sam, od początku rozpocząć proces poznawania i oceniania ucznia.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo