Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasilacz impulsowy NOWY S82K"

Transkrypt

1 Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja spadku napiêcia (wskaÿnik alarmowy) jako standard (w przypadku modeli 240 W - tylko modele oznaczone "T"). Modele 100W s¹ dodatkowo wyposa one w wyjœcie alarmowe. Rozdzielone listwy zacisków wejœæ/wyjœæ w celu bezpiecznej i szybkiej instalacji Kilka par zacisków wyjœciowych: trzy pary dla modeli na 100 i 240W dwie pary dla modeli na 30 i 50W Zabezpieczone przed dotykiem listwy zaciskowe, zgodnie z VDE0106/P100. Zgodnoœæ z obostrzonymi standardami normy EN dotycz¹cej emisyjnoœci EMI (z wyj¹tkiem modeli 240 W) oraz norm¹ EN , dotycz¹c¹ emisyjnoœci EMS. Parametry wyjœcia DC zgodne z norm¹ EN55022, klasa A, przy wykorzystaniu zewnêtrznych filtrów przeciwzak³óceniowych (modele od 3 do 100 W) Spe³nia wymagania normy EN (limity dotycz¹ce emisji wy szych harmonicznych) z korekcj¹ PFC dla modeli 240 W. Mo liwoœæ pracy równoleg³ej (100 i 240 W). Posiada wiele miêdzynarodowych certyfikatów bezpieczeñstwa dotycz¹cych przemys³owych urz¹dzeñ kontrolnych i systemów komputerowych (ITE/TE) Instrukcja obs³ugi - dostêpna w 6-ciu jêzykach 1

2 Oznaczenia Modele od 3 do 100W Moc znamionowa Napiêcie wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy Konfiguracja Oznaczenia 3 W 5 V 0.6 A Wyjœcie pojedyncze S82K V 0.25 A S82K V 0.2 A S82K V 0.13 A S82K W 5 V 1.5 A S82K V 0.6 A S82K V 0.5 A S82K V 0.3 A S82K V/ 12 V 0.3 A/0.2 A Wyjœcie ua ou podwójne u S82K V/ 15 V 0.2 A/0.2 A S82K W 5 V 2.5 A Wyjœcie pojedyncze S82K V 1.2 A S82K V 0.6 A S82K W 5 V 5.0 A S82K (p. Uwaga) 12 V 2.5 A S82K V 1.3 A S82K W 24 V 2.1 A S82K W 24 V 3.75 A S82K W 24 V 4.2 A S82K Uwaga: Moc wyjœciowa zasilacza S82K wynosi 25 W. Modele 240W Moc znamionowa Napiêcie wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy Konfiguracja Oznaczenia 240 W 24 V 10 A Standard S82K W 24 V 10 A Ze wskaÿnikiem spadku napiêcia i wyjœciem alarmowym S82K-24024T 240 W 24 V 10 A Z korekcj¹ PFC S82K-P24024 Opis oznaczenia Modele od 3 do 100W S82K Moc znamionowa 003: 3 W 007: 7.5 W 015: 15 W 030: 30 W 050: 50 W 090: 90 W 100: 100 W Modele 240 W S82K Korekcja PFC Brak: nie P: tak Wyposa enie dodatkowe 2. Napiêcie wyjœciowe 05: +5 VDC 12: +12 VDC 15: +15 VDC 24: +24 VDC 27: ±12 VDC 28: ±15 VDC 2. WskaŸnik spadku napiêcia i wyjœcie alarmowe Brak: nie T: tak Szyna monta owa 50 cm (l) 7.3 mm (t) PFP-50N 1 m (l) 7.3 mm (t) PFP-100N 1 m (l) 16 mm (t) PFP-100N2 Filtr ose przeciwzak³óceniowy e Dla modeli od 3 do 50 W S82Y-JF3-N Dla modeli 100 W S82Y-JF6-N 2

3 Specyfikacja Dane techniczne Parametr Wyjœcie pojedyncze Wyjœcia podwójne Nie Korekcja PFC Wyjœcie pojedyncze Tak (modele z -P) 3 W 7.5 W 7.5 W 15 W 30 W 50 W 90 W 100 W 240 W 240 W Sprawnoœæ(typowa) 60% do 80% (zale ne od modelu) Wejœcie Napiêcie (patrz Uwaga 1) AC 100 do 240 V (85 do 264 V) 100 V (85 do 132 V)/ 200 V (170 do 264 V) prze³¹czane 100 V (85 do 132 V)/ 200 V (170 do 253 V) prze³¹czane 100 do 230 V (85 V do 253 V) DC 90 do 350 V (patrz Uwaga 2) Niemo liwe Czêstotliwoœæ 50/60 Hz (47 do 450 Hz) 50/60 Hz (47 do 63 Hz) Pr¹d wejœcie 0.15 A 0.25 A 0.45 A 0.9 A 1.3 A 2.5 A 5.5 A 4 A (p.uwaga 3) 100 V wejœcie 0.25 A 0.6 A 0.8 A 1.5 A 3.5 A 2 A 200 V Wspó³czyn. mocy min. Pr¹d wejœcie 0.5 ma up³ywu 100 V (p.uwaga 3) wejœcie 200 V 1 ma Pocz¹tkowy pr¹d rozru- chowy (p.uwaga 3) wejœcie 100 V wejœcie 200 V 15 A 25 A 30 A 50 A Filtr przeciwzak³óc. Tak Uwaga: 1.W przypadku zasilania napiêciem DC, zasilacz nie spe³nia warunków niektórych wymienionych standardów bezpieczeñstwa. 2. Jeœli zakres napiêcia we mieœci siê miêdzy 90 i 110 VDC, nale y u yæ modeli 7,5W z wyjœciem pojedynczym przy obci¹ eniu 90%. 3. Dla 100% obci¹ enia i nominalnych wartoœci napiêcia wejœciowego (100 lub 200 VAC). 3

4 Parametr Wyjœcie pojedyncze Wyjœcie podwójne Nie Korekcja PFC Wyjœcie pojedyncze Tak (modele z -P) 3 W 7.5 W 7.5 W 15 W 30 W 50 W 90 W 100 W 240 W 240 W Wyjœcie Zakres regulacji ±10% (V.ADJ) Niemo - ±10% (V.ADJ); 10% do 15% dla S82K-03012/-03024/ (patrz Uwaga 2) napiêcia liwe (patrz Uwaga 3) Pulsacja (p.uwaga 1) 2% (p-p) Wp³yw napiêcia wejœciowego 0.5 % (we 85 do 264 VAC, obci¹ enie 100%) 0.5 % (we 85 do 132 VAC/170 do 264 VAC, obci¹ enie 100%) 0.5 % (we 85 do 132 VAC /170 do 253 VAC, obci¹ enie 100%) 0.5 % (we 85 do 253 VAC, obci¹ enie 100 %) Wp³yw obci¹ enia 1.5% : 1.5% (obci¹ enie 0 do 100%) -V: 3 % (obci¹ enie 0 do 100%) 1.5% (obci¹ enie 0 do 100%) 1.5% (obci¹ enie 10 do 100%) Wp³yw zmian temperatury (patrz Uwaga 1) Czas narastania Czas podtrzymania (p. Uwaga 1) Funkcje Ochrona przed dodatkowe przeci¹ eniem Ochrona przed przepiêciem (patrz uwaga 6) WskaŸnik spadku napiêcia (DC LOW indicator) 0.05%/ C 100 ms (do 90% napiêcia wyjœciowego przy znamionowych parametrach) 20 ms min. 105% do160% nominalnego pr¹du obci¹ enia, automatyczny reset (patrz Uwaga 4) Nie Tak (kolor czerwony) 105% do 250% nominalnego pr¹du obci¹ enia, automatyczny reset. 105% do 160% nominalnego pr¹du obci¹ enia, automatyczny reset 200 ms 300 ms 1,000 ms 101% do 105% do 160% nominalnego pr¹du 160% nominalnego obci¹ enia, automatyczny reset pr¹du obci¹ enia, automatyczny reset (patrz Uwaga 5) Tylko Nie model S82K T Tylko Nie model S82K T Wyjœcie alarmowe (DC LOW output) Nie Tak Tylko model S82K T Praca równoleg³a Niemo liwa Mo liwa ( 2 jednostki) Uwaga: 1. Dla 100% obci¹ enia i nominalnych wartoœci napiêcia wejœciowego (100 lub 200 VAC) 2. Parametry wyjœcia mierzone na zaciskach wyjœciowych zasilacza 3. Wartoœæ napiêcia wyjœciowego nie mo e przekraczaæ nastêpuj¹cych zakresów: : ±1% wartoœci nominalnej : ±5% wartoœci nominalnej 4. W przypadku zasilania modeli 7,5 W z wyjœciem pojedynczym napiêciem w zakresie 90 do 110 VDC, funkcja ochronna uaktywni siê, gdy pr¹d obci¹ enia osi¹gnie 95% do 160% wartoœci znamionowej. 5. Gdy temperatura otoczenia przekroczy wartoœæ 25 C, funkcja ochronna uaktywni siê, gdy pr¹d obci¹ enia osi¹gnie 92% do 111% wartoœci znamionowej. 6. Wy³¹cznik bezpieczeñstwa. Aby zresetowaæ zasilacz, nale y od³¹czyæ napiêcie zasilania na 1 min. i nastêpnie ponownie je w³¹czyæ. Nie 4

5 Inne Parametr Temperatura otoczenia Wilgotnoœæ otoczenia Wytrzyma³oœæ dielektryczna Izolacja Odpornoœæ na wibracje Wyjœcie pojedyncze Wyjœcie podwójne Nie Korekcja PFC Wyjœcie pojedyncze Tak (modele z -P) 3 W 7.5 W 7.5 W 15 W 30 W 50 W 90 W 100 W 240 W 240 W Podczas pracy: patrz "krzywa obni enia obci¹ enia znamionowego w cz. "Dane techniczne" (bez kondensacji lub oblodzenia) Podczas magazynowania: 25 C do 65 C (bez kondensacji lub oblodzenia) Podczas pracy: 25% do 85% Podczas magazynowania: 25% do 90% 3,000 VAC, 50/60 Hz przez1 min (pomiêdzy wszystkimi wejœciami i wyjœciami)) 2,000 VAC, 50/60 Hz przez1 min (pomiêdzy wszystkimi wejœciami i zaciskami GR) 1,000 VAC, 50/60 Hz przez1 min (pomiêdzy wszystkimi wyjœciami i zaciskami GR) Alarm: 10 ma (modele 3- do 7.5-W), 20 ma (modele 15- do 100-W), 25 ma (modele 240-W) 100 MΩ min. przy 500 VDC (pomiêdzy wszystkimi wejœciami i wyjœciami /zaciskami GR) 10 to 55 Hz, amplituda mm przez 2 godz. w kierunkach X, Y, Z 10 do 55 Hz, amplituda 0.15-mm przez 2 godz. w kierunkach X, Y, Z Odpor. na wstrz¹sy 300 m/s 2, 3 razy w kierunkach ±X, ±Y, ±Z Moment docisku 0.74 N m (patrz Uwaga 2) œrub zaciskowych WskaŸnik wyjœcia Tak (zielony) Zak³ócenia elektromagnetyczne Zgodne z FCC, klasa B (patrz Uwaga 1) Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (p. Uwaga 3, 4) Dopuszczenia i certyfikaty Zgodne z FCC, klasa A Modele 3 do 100W Emisyjnoœæ (EMI): EN Ograniczenie emisyjnoœci: EN55022 klasa B (odpowiednik EN55011 klasa B) Emisyjnoœæ AC: EN55022 klasa B (odpowiednik EN55011 klasa B) Emisyjnoœæ wy: EN55022 klasa A (z zalecanymi filtrami przeciwzak³óceniowymi) (patrz Uwaga 3) Modele 240W Emisyjnoœæ (EMI): EN Ograniczenie emisyjnoœci: EN55011 klasa A (patrz Uwaga 4) Emisyjnoœæ AC: EN55011 klasa A (patrz Uwaga 4) Pr¹d harmoniczny: EN (tylko dla S82K-P24024) Wszystkie modele Emisyjnoœæ (EMS): EN Odpornoœæ na wy³ad. elektromagnet.(esd): EN : wy³adowanie kontaktowe (poziom 2) 8-kV wy³adowanie w powietrzu (poziom 3) Wytrzyma³oœæ: EN : 2-kV strona silnopr¹dowa (poziom 2) 2-kV przewody wyjœciowe (poziom 4) Odpornoœæ na udar:en : miêdzy liniami 2-kV (z wyj¹tkiem modeli 240W) pomiêdzy liniami 4-kV i FG (z wyj¹tkiem modeli 240-W) Klasa 2 (UL 1310)/ klasa 2 (CSA C22.2 No. 950) (patrz Uwaga 5 i 6) UL 508 (Listing)/1950 CSA C22.2 No.14/No.950, EN50178 (VDE0160), EN60950 Zgodnie z VDE0106/P100 Waga 150 g 260 g 380 g 400 g 600 g 1,800 g UL 508 (Listing)/1012 CSA C22.2 No.14, CSA E.B. 1402C, EN50178 (VDE0160), EN60950 Zgodnie z VDE106/P100 2,200 g Uwaga:1. Dla 100% obci¹ enia i nominalnych wartoœci napiêcia wejœciowego (100 lub 200 VAC) 2. Podczas dokrêcania zacisków œrubowych nie nale y dociskaæ listwy zaciskowej si³¹ przekraczaj¹c¹ 75 N. 3. Aby ograniczyæ zakres emisyjnoœci nale y stosowaæ filtry przeciwzak³óceniowe na przewodach wyjœciowych jak najbli ej zasilacza (modele 3- do 50-W: S82Y-JF3-N, modele 90- i 100-W: S82Y-JF6-N). 4. W przypadku modelu S82K-P24024 nale y dodatkowo stosowaæ pierœcieñ ferrytowy na wszystkich przewodach. 5. Wszystkie modele, poza modelami z podwójnym wyjœciem, spe³niaj¹ wymagania klasy Aby spe³niæ wymagania klasy 2 w przypadku modeli 100 W, nale y pod³¹czyæ szeregowo z obci¹ eniem bezpiecznik lub wy³¹cznik bezpieczeñstwa zgodny z certyfikatem UL lub CSA o pr¹dzie znamionowym 4,2 A. 5

6 Niezawodnoœæ i ywotnoœæ Parametr Wartoœæ Definicja Niezawodnoœæ (MTBF) Min. 135,000 godzin MTBF(Mean Time Between Failures) oznacza czas miêdzy usterkami, obliczany na podstawie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia przypadkowych usterek urz¹dzenia, okreœlaj¹cy niezawodnoœæ urz¹dzeñ. Nie jest on równoznaczny z czasem ywotnoœci urz¹dzenia. ywotnoœæ Min. 8 lat ywotnoœæ dotyczy œredniego czasu pracy przy temperat. otoczenia 40 C i obci¹ eniu 50%. ywotnoœæ zasilacza jest œciœle powi¹zana z ywotnoœci¹ wbudowanych aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych Dane techniczne Krzywa obni enia obci¹ enia znamionowego Modele 3-/7.5-/15-/30-/50-/90-/100-W Model 240-W Praca samodzielna Praca równoleg³a Obci¹ enie (%) Instalacja B S82K Instalacja A Instalacja A Obci¹ enie (%) Instalacja A S82K-P24024: We 100-VAC (patrz Uwaga) Obci¹ enie (%) Instalacja A We 200-VAC S82K-P24024: We100-VAC Temperatura otoczenia ( C) Uwaga: 1. W przypadku zasilania modeli 7,5 W z pojedynczym wyjœciem napiêciowym 90 do 110 VDC, wartoœæ obci¹ enia wynosi 90%. 2. W przypadku eksploatacji modeli 90 W w temperaturze przekraczaj¹cej 25 C, wartoœæ obci¹ enia wynosi 90%. (A) Instalacja standardowa (pionowa) Góra Temperatura otoczenia ( C) Uwaga: We100-V: 85 do132 VAC (B) Instalacja pozioma Góra Temperatura otoczenia ( C) S82K- (nie zalecana w przypadku modeli 240 W) Uwaga: Przedstawiona powy ej krzywa obni enia obci¹ enia znamionowego dotyczy obydwu sposobów instalacji. 6

7 Ochrona przed przeci¹ eniem Zasilacz jest wyposa ony w funkcjê ochrony przed przeci¹ eniem, zabezpieczaj¹c¹ obci¹ enie i zasilacz przed mo liwym uszkodzeniem pr¹dem nadmiarowym. Gdy pr¹d wyjœciowy roœnie powy ej nastawionych wartoœci (105% wartoœci pr¹du wyjœciowego dla wszystkich modeli, 101% wartoœci pr¹du wyjœciowego dla modeli 90 W) uaktywnia siê funkcja ochrony, obni aj¹c napiêcie wyjœciowe. Gdy wartoœæ pr¹du spada do wartoœci znamionowej, funkcja ochrony automatycznie siê wy³¹cza. W przypadku zasilania modeli 7,5 W (z pojedynczym wyjœciem) napiêciem 90 do 110 VDC, funkcja ochrony uaktywnia siê, gdy pr¹d wyjœciowy osi¹gnie 95% wartoœci znamionowej. W przypadku eksploatacji modeli 90 W w temperaturze otoczenia przekraczaj¹cej 25 C, funkcja ochrony uaktywnia siê, gdy pr¹d wyjœciowy przekroczy 92% wartoœci znamionowej. Modele 3-/7.5-/15-/90-/100-/ 240-W Napiêcie wyjœciowe (V) Napiêcie znamionowe Napiêcie wyjœciowe(v) Modele 30-/50 W Napiêcie znamionowe Praca przerywana Ochrona przed przepiêciem (tylko modele S82K-24024T) Zasilacz jest wyposa ony w funkcjê ochrony przed przepiêciem, która zabezpiecza obci¹ enie i zasilacz przed mo liwym uszkodzeniem, spowodowanym przepiêciem. Jeœli napiêcie wyjœciowe wzroœnie powy ej nastawionej wartoœci, uaktywnia siê funkcja ochrony, która odcina napiêcie wyjœciowe. W takim przypadku nale y zresetowaæ zasilacz, wy³¹czaj¹c go na min. 1 minutê i w³¹czaj¹c go ponownie. Napiêcie wyjœciowe (V) 10% Zanmionowe napiêcie wyj. Dopuszczalne wahania 10% napiêcia Aktywacja funkcji ochronnej Pr¹d wyjœæ (%) Pr¹d wyjœæ (%) Uwaga: Nie nale y zwieraæ zacisków wyjœciowych zasilacza oraz dopuszczaæ do pracy zasilacza z nadmiernym pr¹dem wyjœciowym przez d³u szy czas, gdy grozi to jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy, czas narastania, czas podtrzymania Wejœcie ON Wejœcie OFF Napiêcie wejœciowe AC Pr¹d wejœciowy AC Pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy 90% 96.5% Napiêcie wyjœciowe Czas narastania: 100 do 1000 ms w zale noœci od modelu Czas podtrzymania (20 ms min.) 7

8 Dzia³anie WskaŸnik spadku napiêcia i wyjœcie alarmowe (Wszystkie modele z wyj¹tkiem S82K-24024/P24024) Jeœli napiêcie na zaciskach wyjœciowych spadnie do 75% - 90% wartoœci nominalnej, zapali siê czerwony wskaÿnik na zasilaczu (DC LOW INDICATOR). W przypadku modeli S82K10024/24024T, dostêpne jest równie alarmowe wyjœcie przekaÿnikowe, za³¹czane w przypadku spadku napiêcia (DC LOW OUTPUT). Uwaga: Funkcja ta wykrywa spadek napiêcia na zaciskach wyjœciowych zasilacza. Aby dok³adnie sprawdziæ wartoœæ napiêcia wyjœciowego nale y dokonaæ pomiaru na zaciskach obci¹ enia WskaŸnik Napiêcie Wy alarmowe modeli 10024/ 24024T (DC LOW output) (patrz Uwaga 2) Zielony: DC ON Jeœli wartoœæ napiêcia na zaciskach wyjœciowych wynosi wiêcej Czerwony: DC LOW ni 90% wartoœci nominalnej, œwieci wskaÿnik zielony Zielony: Czerwony: DC ON Jeœli wartoœæ napiêcia na zaciskach wyjœciowych wynosi 75% do DC LOW (patrz Uwaga 1) 90% wartoœci nominalnej, œwieci wskaÿnik czerwony. Zielony: DC ON Jeœli wartoœæ napiêcia na zaciskach wyjœciowych wynosi 0 V, oba wskaÿniki s¹ wy³¹czone Czerwony: DC LOW Uwaga: 1. Im bardziej spada napiêcie na zaciskach wyjœæ, tym ciemniej œwiec¹ wskaÿniki zielony i czerwony. 2. Obci¹ alnoœæ styków przekaÿnika wynosi 0,1 A przy 24 VDC. Schematy blokowe S82K-003 (3 W) S82K-007 (7.5 W, wyjœcie pojedyncze) Bezpiecznik(1 A) AC (L) + V (WE) AC (N) Filtr przeciwzak³óceniowy Obw. zabezpieczaj¹cy przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym V (WY DC) kontrolny WskaŸnik spadku napiêcia Obwod wykrywaj¹cy przeci¹ enie Transoptor Detektor S82K-007 (7.5 W, wyjœcia podwójne) AC (L) Bezpiecznik (1 A) V (WE) AC (N) Filtr przeciwzak³óceniowy Obw. zabezpieczaj¹cy przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym + V (WY DC) (WY DC) kontrolny WskaŸnik spadku napiêcia Obwod wykrywaj¹cy przeci¹ e- nie Transoptor Detektor 8

9 S82K-015 (15 W) S82K-030 (30 W) S82K (50 W) Bezpiecznik (3 A) AC (L) + V AC (N) (WE) Filtr przeciwzak³óceniowy Obw. zabezpiecz. przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym V (WY DC) kontrolny WskaŸnik spadku napiêcia wykrywaj¹cy przeci¹ enie Transoptor Detektor S82K (90 W) S82K (100 W) Bezpiecznik (5 A) AC (L) + V AC (N) Zaciski do wyboru Napiêcie wejœciowe (100 lub 200 V) (patrz Uwaga 2) (WE) Filtr przeciwzak³óceniowy Obw. zabezpiecz. przed pocz¹tkowym pr¹dem rozruchowym kontrolny V WskaŸnik spadku napiêcia/ wyjœcie alarmowe (WY DC) wykrywaj¹cy przeci¹ enie Transoptor Detektor Uwaga: U yj zwory na zaciskach 7 i 8 w przypadku napiêcia 100 do 120 VAC, zdejmij zworê w przypadku napiêcia 200 do 240 VAC S82K (240 W) Bezpiecznik (5 A) AC (L) INPUT (WE) Filtr przeciwzak³óceniowy AC (N) Obw. zabezpiecz. przed pocz. pr¹d.rozruch. Zaciski do wyboru Napiêcie wejœciowe (100 lub 200 V) (patrz Uwaga 2) GR kontrolny i obwód wyg³adz. Detektor + V WY DC V DC LOW wykrywaj¹cy przeci¹ enie Transoptor alarmowy zabezpiecz. przed przepiêciem (p.uwaga 1) WskaŸnik spadku napiêcia/wyjœcie alarmowe Uwaga: 1. zabezpieczaj¹cy przed przepiêciem i wskaÿnik spadku napiêcia s¹ dostêpne tylko w modelu S82K-24024T 2. U yj zwory na zaciskach 7 i 8 w przypadku napiêcia 100 do 120 VAC, zdejmij zworê w przypadku napiêcia 200 do 240 VAC (patrz Uwaga 1) 9

10 S82K-P24024 (240 W) Bezpiecznik (8 A) AC (L) Filtr przeciwzak³óceniowy AC (N) zebezp. przed pocz¹tkow. pr¹dem rozruch. Ograniczenie emisji wy szych harmonicznych Obw.wyg³adzaj¹cy i obw. wyg³adzaj. + V WYJŒCIE DC V kontrolny wykrywaj¹cy przeci¹ enie Detektor GR Transoptor Wymiary Uwaga: Jeœli nie opisano inaczej, wszystkie wymiary podane s¹ w milimetrach. S82K-003 (3 W) S82K-007 (7.5 W) Uchwyty monta owe (dostarczane z zasilaczem) U ywane w przypadku nie montowania zasilacza bezpoœrednio na szynie DIN. Dwa, 4.5± 0.1 dia. 35± ± ± ± 0.1 Otwory monta owe Uchwyty monta owe M3.5 z kwadratow¹ podk³adk¹ (po wysuniêciu uchwytu: 7 ) Otwory M4 lub 4.5-dia. Uwaga: W przypadku monta u kilku zasilaczy w rzêdzie nale y zachowaæ odleg³oœæ min. 20 mm (L) pomiêdzy ka dym z zasilaczy. S82K-015 (15 W) M3.5 z kwadratow¹ podk³adk¹ (po wysuniêciu uchwytu: 7 ) Otwory monta owe Dwa otwory monta owe M4 lub 4.5-dia Uwaga: W przypadku monta u kilku zasilaczy w rzêdzie nale y zachowaæ odleg³oœæ min. 20 mm (L) pomiêdzy ka dym z zasilaczy. 10 L 35

11 S82K-030 (30 W) S82K (50 W) Cztery, 4.5 dia. 4 M3.5 z kwadratow¹ podk³adk¹ (po wysun. uchwytu: 7 ) Otwory monta owe Cztery otwory monta owe M4 lub 4.5-dia. 60 Uwaga: W przypadku monta u kilku zasilaczy w rzêdzie, nale y zachowaæ odleg³oœæ min. 20 mm (L) pomiêdzy ka dym zasilaczem. L 80 S82K (90 W) S82K (100 W) ±0.2 Cztery, 4.5 dia ± M3.5 z kwadratow¹ podk³adk¹ 4 (po wysun. uchwytu: 7 ) Zwora Zaciski œrubowe M Otwory monta owe Cztery otwory monta owe M4 lub 4.5-dia. 60 Uwaga: W przypadku monta u kilku zasilaczy w rzêdzie, nale y zachowaæ odleg³oœæ min. 20 mm (L) pomiêdzy ka dym zasilaczem. L

12 S82K ± Cztery, 4.5 dia (po wys.uchw.: 8 ) M3.5 z kwadratow¹ podk³adk¹ M3.5 zaciski œrubowe Zwora 115± Otwory monta owe 270 L 115±0.2 Cztery otwory monta owe M4 lub 4.5-dia. Uwaga: W przypadku monta y kilku zasilaczy w rzêdzie, nale y zachowaæ odleg³oœæ min. 20 mm (L) pomiêdzy ka dym zasilaczem. Wyposa enie dodatkowe Szyna monta owa (zamawiana dodatkowo) PFP-100N/PFP-50N PFP-100N ± ±0.3 27± , 25 x ± ,000 (500) (patrz Uwaga) (5) (patrz Uwaga) , Uwaga: wartoœci w nawiasach dotycz¹ PFP-50N. Filtr przeciwzak³óceniowy (zamawiany oddzielnie) Dla modeli S82Y-JF3-N 3- do 50 W Dla modeli S82Y-JF6-N 90- i 100 W 16 A B±1 16 Dwa 4.8 dia. (otwory monta owe) D±1 4 39±0.5 Oznaczenie 47± C± Szeœæ, M4 Model A B C D S82Y-JF3-N S82Y-JF6-N

13 Instalacja S82K-003 /S82K-007 (wyjœcie pojedyncze) 1 S82K-007 (wyjœcie podwójne) 1 1 S82K S82K-030 /S82K S82K-09024/S82K S82K Widok od do³u Zaciski wyjœcia DC: Do tych zacisków nale y pod³¹czyæ przewody obci¹ enia 2. Zaciski wejœcia: Do tych zacisków nale y pod³¹czyæ przewody wejœciowe 3. Zacisk uziemienia (GR): Do tego zacisku nale y pod³¹czyæ przewód uziemienia 4. Zaciski do wyboru napiêcia wejœc.: Zewrzeæ w przypadku napiêcia wejœ VAC 5. WskaŸnik wyjœcia (DC ON): Œwieci, gdy obwód pr¹du sta³ego jest za³¹czony 6. Regulacja napiêcia wyjœciowego (V.ADJ): Umo liwia zwiêkszenie lub zmniejszenie napiêcia wyjœciowego 7. WskaŸnik spadku napiêcia (DC LOW): nie dotyczy modeli S82K i S82K-P Wyjœcie alarmowe za³¹czane w przyp. spadku napiêcia (DC LOW): tylko modele S82K-09024/-10024/-24024T. 9. Prze³¹cznik: Praca Równoleg³a / Samodzielna: w przypadku pracy równoleglej ustawiæ w pozycji "PARALLEL". 13

14 U w a g i! Uwaga Upewnij siê, e zosta³ pod³¹czony przewód uziemienia, gdy w przeciwnym razie grozi to pora eniem elektrycznym. W celu demonta u zasilacza nale y uchwyt (C) odci¹gn¹æ w dó³ przy pomocy wkrêtaka i zdj¹æ zasilacz z szyny.! Ostrze enie Nie wolno próbowaæ rozkrêcaæ ani dotykaæ wewnêtrznych elementów zasilacza, kiedy jest on pod³¹czony do pr¹du, gdy mo e to groziæ pora eniem elektrycznym. Nie wolno dotykaæ zacisków zasilacza przez 1 minutê po wy³¹czeniu zasilania, gdy mo e to groziæ pora eniem elektrycznym. Nie wolno dotykaæ zasilacza ani radiatora, kiedy jest on pod³¹czony do pr¹du lub zaraz po jego wy³¹czeniu, gdy mo e to groziæ poparzeniem skóry. C 30 mm min. Uchwyt monta owy Monta Aby zapewniæ bezawaryjn¹ pracê zasilacza przez d³ugi okres czasu, nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na odprowadzanie ciep³a. Zasilacz zosta³ zaprojektowany w ten sposób, aby wydzielane ciep³o by³o odprowadzane dziêki naturalnej cyrkulacji powietrza. Dlatego zasilacz nale y zamiontowaæ w sposób umo liwiaj¹cy swobodny przep³yw powietrza wokó³ niego. Wybór napiêcia wejœciowego 100 lub 200 VAC (S82K-09024/-10024/-24024/-24024T) W przypadku napiêcia wejœciowego VAC nale y zewrzeæ zaciski 7 i 8 przy pomocy zwory. Ustawienie fabryczne: VAC (brak zwory na zaciskach). Wejœcie 100 V Air U yj zwory na zaciskach 7 i 8 W przypadku monta u dwóch lub wiêcej zasilaczy jeden obok drugiego, nale y zachowaæ odstêp co najmniej 10 mm - jak na poni szym rysunku. Zalecane jest wymuszone ch³odzenie powietrzem. Wejœcie 200 V 10 mm min. Zdejmij zworê Generowanie napiêcia wyjœciowego (±) Napiêcie wyjœciowe ± mo e byæ generowane przy u yciu dwóch zasilaczy (patrz rys. poni ej), gdy urz¹dzenie posiada nieuziemione (p³ywaj¹ce) wyjœcie. Zwora W celu monta u zasilacza bezpoœrednio na szynie DIN, nale y powiesiæ zasilacz na odpowiednim uchwycie (A) i docisn¹æ go do szyny w kierunku (B). (A) (B) W przypadku generowania napiêcia wyjœciowego ± nale y pod- ³¹czyæ diody do zacisków wyjœciowych zasilacza, jak na rysunku powy ej. Diody nie s¹ konieczne w przypadku modeli S82K 90-W/100-W/240-W. 14

15 Praca szeregowa Modele 3-, 7.5-, 15-, 30-, and 50-W Modele S82K 90-W/100-W/240-W mog¹ byæ za³¹czone w szereg. Nale y zwróciæ uwagê, aby nie ³¹czyæ szregowo wyjœcia + i - w przypadku modelu 7,5 W z podwójnym wyjœciem Obci¹ enie Modele 90-, 100-, and 240-W Modele 3-, 7.5-, 15-, 30-, 50-W Uwagi dotycz¹ce pracy równoleg³ej D³ugoœæ i gruboœæ wszystkich kabli pod³¹czonych do obci¹- enia powinna byæ jednakowa, aby unikn¹æ ró nych spadków napiêcia pomiêdzy obci¹ eniem a zaciskami wyjœciowymi ka - dego z zasilaczy. Nale y dostroiæ wartoœæ napiêcia wyjœciowego, tak aby nie by³o ró nic napiêcia miêdzy ka dym z zasilaczy. W przypadku pracy samodzielnej zasilacza 240W przy ustawieniu "PARALLEL", funkcja ochronna uaktywni siê, gdy pr¹d obci¹ enia osi¹gnie 90% do 95% wartoœci znamionowej. Praca równoleg³a Modele S82K 90-W/100-W/240-W mog¹ pracowaæ po³¹czone równolegle. Podczas pracy równoleg³ej zasilacze posiadaj¹ te same parametry. Modele 90-, 100-, i 240-W Obci¹ enie Uwaga: W przypadku pracy równoleg³ej modeli 240 W, nale y ustawiæ prze³¹cznik w pozycji 'PARALLEL". Wartoœæ pr¹du znaionowego mo na odczytaæ z krzywej obni enia obci¹ enia znamionowego. W przypadku pracy równoleg³ej zasilaczy 240W przy ustawieniu "SINGLE", jeden z zasilaczy mo e osi¹gn¹æ wartoœæ pr¹du obci¹ enia równ¹ 110% wartoœci znamionowej, co mo e spowodowaæ przegrzanie i skrócenie ywotnoœci. Minimalny pr¹d wyjœciowy Minimalny pr¹d wyjœciowy zasilaczy S82K i S82K zale y od wartoœci napiêcia wyjœciowego i metody pod³¹czenia. Uwaga: Wszystkie wyjœcia zasilaczy S82K i S82K s¹ kontrolowane przez wyjœcie. Jeœli wartoœæ pr¹du obci¹ enia spadnie do 10% wartoœci znamionowej, wyjœcie -V mo e zostaæ od³¹czone Warunki eksploatacji i magazynowania Nie nale y eksploatowaæ i magazynowaæ zasilacza w miejscach wyszczególnionych poni ej, gdy grozi to jego uszkodzeniem lub mo e spowodowaæ wadliwe dzia³anie. Miejsca nara one na bezpoœredni¹ operacjê promieni s³onecznych Miejsca, w których temperatura otoczenia wykracza poza zakres przedstawiony na krzywej obni enia obci¹ enia znamionowego. Miejsca, w których wilgotnoœæ otoczenia wykracza poza zakres 25% do 85% Miejsca nara one na skraplanie pary wodnej, spowodowane czêstymi zmianami temperatury Miejsca nara one na dzia³anie gazów korozyjnych i ³atwopalnych Miejsca o du ym zapyleniu lub zasoleniu Miejsca nara one na wstrz¹sy i wibracje Miejsca nara one na bezpoœrednie dzia³anie wody, oleju lub chemikalii. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE S W MM. Aby przeliczyæ je na cale, nale y pomno yæ przez Aby zmieniæ gramy na uncje - pomno yæ przez

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy S82F. Do ogólnych celów przemysłowych. Napięcie wyjściowe 24VDC S82F-1524 S82F-3024 S82F-1224P S82F-2424P 12VDC S82F

Zasilacz impulsowy S82F. Do ogólnych celów przemysłowych. Napięcie wyjściowe 24VDC S82F-1524 S82F-3024 S82F-1224P S82F-2424P 12VDC S82F OMRON Zasilacz impulsowy Łatwy w zastosowaniu zasilacz z uniwersalnymi funkcjami (S82F). Idealny dla trudnych obciążeń, takich jak silniki i cewki (S82-P). S82F! Funkcja zdalnego sterowania.! Funkcja teledetekcji

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moduł z zaciskami śrubowymi Moduł z zaciskami konektorowymi (zob. uwaga 3)

Zasilacz impulsowy. Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Moduł z zaciskami śrubowymi Moduł z zaciskami konektorowymi (zob. uwaga 3) Zasilacz impulsowy Modułowy zasilacz impulsowy do montażu na szynie DIN Zakres mocy od 60 do 240 W, dostępny dzięki łączeniu modułów (modele 24 V). Łatwe tworzenie uniwersalnych źródeł zasilania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W)

S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W) Zasilacz impulsowy S8VS (Modele 15/30/60/90/120/180/240 W) Modele 15/30 W wielkie, wąskie zasilacze, które można zainstalować niemal wszędzie dzięki czemu można ograniczać wielkość panelu sterowania Zwarte,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober Instrukcja obs³ugi SMC 81 Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych i_smc81_1103 PPH WObit mgr in. Witold Ober www.wobit.com.pl www.silniki.pl www.czujniki.pl SMC 81 1 SPIS TREŒCI 1 OPIS STEROWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

¹czniki krzywkowe mog¹

¹czniki krzywkowe mog¹ ¹czniki krzywkowe SK Zastosowanie ¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów. ¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Technika sygnalizacyjna - lampy LED

Technika sygnalizacyjna - lampy LED Lampa LED serii: LT Mo liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym (sterowane z zewn¹trz) Dostêpna w wielu wersjach napiêciowych Emisja b³ysku w obrêbie 360 3 lata gwarancji producenta! Kompaktowa lampa

Bardziej szczegółowo

E3S-A. Specyfikacja. Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem. ! " #$%&' # (%(

E3S-A. Specyfikacja. Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem. !  #$%&' # (%( Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem.! #$%&' # (%( lub PNP, w wersji pionowej lub poziomej. )$*+,-.(/012-.(! 3 4! ) 351 6 odbiciowego z reflektorem. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B

MODEL MCHQ185V12B MCHQ185V24B MCHQ185V36B Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 305VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne Chłodzenie swobodnym obiegem powietrza Wbudowany aktywny układ korekcji

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA MONTA U 1. Przeznaczenie Zamki elektromagnetyczne O&C przeznaczone do zabezpieczania ka dego typu drzwi: otwierane do œrodka lub na zewn¹trz, pojedyncze, podwójne jak

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

seria MCHQ60VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 60W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE seria MCHQVxB Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy W z funkcją ściemniania (3 w 1) Cechy: Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego (max. 35VAC) Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(4)/2008, s. 91-95 ISSN-1895-3794 Andrzej Kidawa Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach Jagoda G³az Wy sza Szko³a

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi UPS RES 3000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 3000 MODEL FTP3000-01 RES 3000 Rack MODEL FTP3000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com. PL CENTRALA STERUJ CA DO SI OWNIKA ICARO INSTRUKCJA INSTALACJI BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.pl Dziêkujemy Pañstwu za wybór

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent:

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent: UPS RES 1000 RCK KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 1000 RCK Instrukcja ver.2.0 Obs³ugi Producent: Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS tel. (033) 874-98-00

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG

Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG Modu³ kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG Typ AT-FM-10K, do kontroli dwóch urz¹dzeñ zewnêtrznych UWAGA... Urz¹dzenia ochronne Poprawnie zainstalowany modu³ bezpieczeñstwa kontroli dwurêcznej DUO-TOUCH SG

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

CZAKRAM. Jacek Okoñski

CZAKRAM. Jacek Okoñski Jacek Okoñski 1.WSTÊP 1.1.OGÓLNA CHRAKTERYSTYKA Firma M.T.M. BRC mia³a na celu dwa aspekty tworz¹c system Lambda Junior: szybki monta urz¹dzenia oraz ³atwe jego ustawienie. System Just Junior jest systemem

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy S8VM (Modele 15/30/50/100/150 W)

Zasilacz impulsowy S8VM (Modele 15/30/50/100/150 W) Zasilacz impulsowy S8VM (Modele 15/30/50/100/150 W) Zasilacz z unikatową, funkcją firmy OMRON - nowym alarmem spadku napięcia, o niewielkich wymiarach, oszczędzający miejsce w maszynie Nowa funkcja alarmu

Bardziej szczegółowo

Zasilacze SITOP.

Zasilacze SITOP. Zasilacze SITOP www.siemens.pl/sitop Szeroka oferta zasilaczy SITOP modular, SITOP smart SITOP 2 Nowy 3-fazowy zasilacz SITOP 3 Temperatura pracy od -20 o o +/- 1 2 4 1 2 4 oraz www.siemens.pl/sitop

Bardziej szczegółowo

Zbiornik oleju typ UB...

Zbiornik oleju typ UB... Zbiornik oleju typ UB... 63 do 50 dm 3 K 5605 02.1999 ZASTOSOANIE Elementem sk³adowym ka dego urz¹dzenia hydraulicznego jest zbiornik oleju. Podstawowym zadaniem zbiornika jest pomieszczenie niezbêdnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo