SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 M a.ODWODNIENIE WYKOPÓW. 1.WSTEP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót dotyczcych przebudowy mostu na rzece Krzna Północna w cigu drogi powiatowej Nr 1316L w miejscowoci Trzebieszów Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowizujc podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót : -odwodnienie wokół wykonywanych podpór kładki dla pieszych Zakres robót objtych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych ze wszystkimi czynnociami umoliwiajcymi i majcymi na celu realizacj robót : -odwodnienie wykopów, 1.4. Okrelenia podstawowe (definicja poj uywanych w ST). Okrelenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowizujcymi Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodocigowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Pojcia ogólne Instalacja odwodnieniowa igłofiltrowa instalacja przeznaczona do odwadniania wykopów /obniania poziomu wód gruntowych/ podczas robót ziemnych midzy ciankami szczelnymi. Igłofiltry punkty uj wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej, Agregat pompowy-spalinowy umoliwia wypompowanie wody z gruntu i wydalenie jej poza wykop. 2. MATERIAŁY. 2.1.Ogólne wymagania dotyczce materiałów Zastosowane urzdzenia, wyroby i elementy odwodnienia wykopów musz posiada aktualne wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne, bezpieczestwa, bezpieczestwa ppo. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj inspektora nadzoru Materiały z których wykonywane s wyroby stosowane w odwodnieniu wykopów powinny odpowiada warunkom stosowania w tych robotach oraz by zgodne z parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi i funkcjonalnymi. 3. SPRZT. 118

2 3.1.Warunki ogólne stosowania sprztu. 3.2.Zastosowany sprzt do montau elementów, urzdze instalacji odwodnieniowej musi by dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montau tych instalacji oraz posiada odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Do montau i łczenia elementów instalacji odwodnieniowej uywa oryginalnych materiałów połczeniowych i narzdzi zalecanych przez ich producentów. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj inspektora nadzoru. 3.3.Materiały z których wykonany jest sprzt stosowany do montau instalacji odwodnieniowej powinny odpowiada warunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprztu itp. Sprzt uywany przez wykonawc powinien uzyska akceptacj inspektora nadzoru Przy robotach ziemnych w pobliu istniejcych urzdze podziemnych, prace naley wykonywa rcznie. 4. TRANSPORT / SKŁADOWANIE. TRANSPORT 4.1.Warunki ogólne stosowania transportu. 4.2.Naley zapewni transport i przemieszczanie materiałów i urzdze do budowy instalacji odwodnienie wykopów w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzdzenia wynikajcej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobieenia jakimkolwiek uszkodzeniom. 4.3.Transport i przemieszczanie urzdze w pionie i poziomie musi odbywa z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprztu oraz odbywa si pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako przewoonych materiałów i wyrobów. Przewoone materiały i wyroby powinny w czasie transportu by zabezpieczone i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc. Za konieczne uznaje si te rygorystyczne przestrzeganie obowizujcych przepisów BHP. 4.4.Transport i składowanie elementów instalacji odwodnieniowej. Transport instalacji wymaga samochodu ciarowego o długoci skrzyni min. 5 m (ze wzgldu na długo elementów). Odcinki kolektora sscego i rury przelotowe naley składa w pryzmach (kad warstw przekładajc desk) lub te układa warstwami na krzy (pod katem 90 ). Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) naley przechowywa w miejscach ciemnych i chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6 C). Siatki igłofiltrów naley chroni poprzez nadmiernym nasłonecznieniem Np. poprzez ich przykrycie i zacienienie. 119

3 We wpłukujce, łczniki elastyczne i drobne elementy naley przechowywa pod przykryciem. Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagaj dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Uwaga: Podczas transportu i składowania elementów instalacji naley zwraca szczególn uwag, by nie uszkodzi powierzchni, które współpracuj z uszczelkami gumowymi. 5.WYKONANIE ROBÓT 5.1. WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki w jakich bd wykonywane roboty zwizane z odwodnieniem wykopów Warunki ogólne wykonania robót Instalacja i monta wszystkich elementów odwodnienia wykopów powinny by wykonane zgodnie z instrukcjami ich producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. Zalecenia do wykonawstwa robót odwodnienia wykopów : Odwodnienie wykopów na czas budowy przyłczy-instalacja igłofiltrofiltrowa. Przy budowie kanalizacji naley prowadzi stały nadzór nad poziomem wody w wykopach i usuwa j za pomoc instalacji odwodnieniowej igłofiltrowej. Zakres robót odwadniajcych naley dostosowa do rzeczywistych potrzeb i warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Instalowanie igłofiltrów Igłofiltry instaluje si (posadawia) w gruncie metod wpłukiwania za pomoc rur wpłukujcych połczonych z pomp do wpłukiwania lub hydrantem. Rura wpłukujca słuy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagajcych obsypki filtracyjnej, za rura wpłukujca słuy do instalowania igłofiltrów w przypadkach koniecznoci stosowania obsypki filtracyjnej. Obsypk filtracyjn wykonuje si: w gruntach przewarstwionych (posiadajcych warstwy nieprzepuszczalne) na tak wysoko,aby obsypka połczyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczciej jednak na całej wysokoci wpłukania igłofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko ca 0,5 m nad górn krawd filtru (praktycznie 2 wiadra obsypki). Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony bdzie filtr, stosujc zasad: D50/d50= 5 10 gdzie: D50 rednia grubo ziaren obsypki, d50 rednia grubo ziaren gruntu. Igłofiltry instaluje si co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajc uwag, aby wszystkie filtry okrelonego cigu igłofiltrów (podłczonego do jednej pompy) znajdowały si na jednym poziomie. Do instalowania igłofiltrów na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5 osób. Czynnoci w trakcie instalowania igłofiltru Typowa kolejno czynnoci instalowania igłofiltru jest nastpujca: 120

4 połczy rur wpłukujc z pomp do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy wa wpłukujcego,przy rcznym posadawianiu igłofiltru naley rur wpłukujac postawi pionowo krawdzi na podporze (np. kawałku grubej deski ) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru, posadawiajc igłofiltr rur wpłukujc przy pomocy dwigu naley przytrzyma rur na linie dwigu cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, włczy pomp do wpłukiwania lub odkrci hydrant w momencie wypływu wody z rury wpłukujcej zdj rur z podpory i opuci na grunt. Uwaga: Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrania w grunt) rury wpłukujcej charakteryzuje si równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje si to poprzez manewrowanie rur wpłukujc (ruchy pionowe i koliste) po wpłukaniu rury wpłukujcej na wymagan głboko naley przerwa dopływ wody i przez chwil trzyma rur w tym połoeniu, nie dopuszczajc do jej dalszego zagłbienia, odłczy w wpłukujcy od rury wpłukujcej, Uwaga: Jeeli z rury wpłukujcej po odłczeniu wa wpłukujcego wypływa woda, naley rur unosi powoli do góry, a do momentu zlikwidowania wypływu. Dalsze czynnoci: a) przy instalowaniu igłofiltru rur wpłukujc : wprowadzi do rury igłofiltr na pełn głboko, zwracajc uwag, aby nie uszkodzi siatki filtra, przytrzymujc (wciskajc lekko w rur) igłofiltr naley wykona kilka ruchów pionowych rur (podnoszc i opuszczajc około 1 m). Z chwil, gdy podnoszona rura nie wyciga igłofiltru z gruntu wycign całkowicie rur obsadow. b) przy instalowaniu igłofiltru rur wpłukujc : wsypa do rury około 1/2 wiadra obsypki, wprowadzi igłofiltr do rury na pełn głboko zwracajc uwag, aby nie uszkodzi siatki filtra, wykona dalsz obsypk na zaprojektowan głboko, przytrzymujc (wciskajc lekko w rur) igłofiltr, wycign rur wpłukujc z gruntu Uwaga: 1) Przy wyciganiu rury obsadowej naley zwróci uwag, aby nie wycign igłofiltru z obsypki. 2) Przytrzymywanie rury wpłukujcej podczas wpłukiwania i jej wycigania przeprowadza si za pomoc dwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub rcznie przy pomocy ptli wykonanych z lin konopnych lub pasków klinowych. Układanie i monta kolektora sscego Kolektor sscy instalacji igłofiltrowej naley układa z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległoci około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezporednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złcz odcinków. Odcinki kolektora sscego naley układa kocówkami z kształtk zewntrzn (zapiciem dwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króce kolektora słuce do połczenia z igłofiltrami musz by skierowane do góry. 121

5 Monta kolektora sscego (poszczególnych odcinków kolektora, łczników elastycznych, łuków, zalepek) dokonuje si przez zestawienie kocówek, załoenie haków i zamkniecie dwigni. Zmian kierunku ułoenia kolektora uzyskuj si przez zastosowanie łcznika elastycznego lub łuków. Przedłuenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie s wymagane mona wykona stosujc rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka si zalepk. Łczenie igłofiltrów z kolektorem Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łczy si z kolektorem sscym za pomoc gumowych uszczelek typu,,o. W tym celu na koce igłofiltrów nakłada si w/w uszczelki, przesuwajc je na odległo 4-5 cm od koca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelk wciska si prostopadle w króce kolektora. Igłofiltry z kolektorem sscym naley łczy w ten sposób, aby wysoko wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko posadowionych igłofiltrów mona to osign poprzez przesunicie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej iloci igłofiltrów ni ilo króców na kolektorze wolne króce naley zalepi korkami gumowymi. Łczenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym Do połczenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si łcznik elastyczny i króciec kołnierzowy. Eksploatacja instalacji Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania załoonej depresji) powinien by prowadzony pod nadzorem specjalisty. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej moe by prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontrol pracy instalacji ułatwiaj półprzezroczyste igłofiltry oraz urzdzenia kontrolnopomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wod z wykopu naley odprowadza na odległo wiksz od zasigu leja depresji. Demonta instalacji Kolejno czynnoci przy demontau instalacji igłofiltrowej po zakoczeniu pracy (odwodnienia) i wyłczenia agregatu: -odłczy łcznik elastyczny od agregatu, -odłczy igłofiltry od kolektora przez ich wycignicie z króców, -zdj uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyj korki króców i zabezpieczy, 122

6 -zdemontowa kolektor, -wycign igłofiltry z gruntu, -zdemontowa (wyj) wszystkie uszczelki gumowe ze złcz. Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej naley po demontau obmy woda, oczyci i zabezpieczy do dalszego uytkowania. SCHEMAT PODSTAWOWY SYSTEMU ODWADNIANIA BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY Przy posługiwaniu si instalacjami igłofiltrowymi obowizuj przepisy BHP takie jak przy pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe. Osoby pracujce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych musz by wyposaone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakaln kurtk, buty gumowe i rkawice. Ponadto naley: -zabezpieczy skarpy wykopów przed ewentualnym obsuniciem przy wpłukiwaniu igłofiltrów, -nie posadawia igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, -sprawdzi szczelno i pewno połcze oraz zlikwidowa ewentualne załamania przewodów doprowadzajcych wod do rury obsadowej, -zabezpieczy stateczno kolektora sscego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowizuj odpowiednie przepisy BHP dotyczce obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 123

7 Podczas montau i demontau instalacji oraz wpłukiwaniu naley zachowa ostrono przy manipulowaniu dwigni zaciskow złczy. Przy wykonywaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowej naley cile kierowa si zasadami opisanymi w instrukcji obsługi, gdzie zawarty jest opis budowy i działania oraz posługiwa si wykazem elementów typowych dla danego systemu. 6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT Warunki ogólne kontroli jakoci robót Kontrola jakoci robót zwizana z wykonaniem odwodnienia wykopów powinna by przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami właciwej normy. Wyniki przeprowadzanych bada naley uzna za dodatnie,jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeli którekolwiek z wymaga nie zostało spełnione, naley dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi badania ponowne. 6.3.Kontrola jakoci robót powinna obejmowa nastpujce badania : zgodnoci,zabezpieczenia przewodu. na podstawie ogldzin. Badanie materiałów uytych do budowy odwodnienie wykopów nastpuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okrelonymi w ST. Badania w zakresie przewodu, obejmuj czynnoci wstpne sprowadzajce si do pomiaru długoci (z dokładnoci do 10 cm) i rednicy (z dokładnoci 1 cm),badanie ułoenia, badanie połczenia rur. Sprawdzenie wykonania połcze rur naley przeprowadzi poprzez ogldziny zewntrzne. 7. OBMIAR ROBÓT Warunki ogólne kontroli obmiaru robót. 7.2.Po zakoczeniu robót instalacyjnych naley dokona obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjtymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzdzeniem, w tym :. długo przewodu naley mierzy wzdłu jego osi,. do ogólnej długoci przewodu naley wliczy długo łczników,. długo zwki (redukcji) naley wliczy do długoci przewodu o wikszej rednicy,. całkowit długo przewodów przy badaniach na szczelno powinna stanowi suma przewodów wody. Jednostk obmiarow dla zastosowanych urzdze jest: szt. Jednostk obmiarow jest 1 metr (m) rury, dla kadego typu rednicy. 8.ODBIÓR ROBÓT. 8.1.Warunki ogólne odbioru robót. 8.2.Sprawdzenie kompletnoci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnoci wykonanych prac jest wykazanie, e w pełni wykonano wszystkie prace zwizane z montaem i realizacj robót odwodnienia wykopów. 124

8 W ramach tego etapu prac odbiorowych naley przeprowadzi : A.Odbiór czciowy. Przy odbiorze czciowym powinny by dostarczone nastpujce dokumenty :. długoci i rednice przewodów oraz sposobu wykonania połcze rur,. szczelnoci przewodów, Odbiór czciowy polega na sprawdzeniu zgodnoci z Dokumentacj Projektow i ST, prawidłowoci montau, szczelnoci oraz zgodnoci z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by ujte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. B.ODBIÓR TECHNICZNY KONCOWY. Przy odbiorze kocowym powinny by dostarczone nastpujce dokumenty :. dokumenty jak przy odbiorze czciowym;. protokoły wszystkich odbiorów technicznych czciowych;. protokół przeprowadzonego badania szczelnoci całego przewodu; Przy odbiorze kocowym naley sprawdzi :. protokoły z odbiorów czciowych i realizacj postanowie dotyczc usunicia usterek; Odbiory,czciowy i kocowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uytkownika i potwierdzone właciwymi protokółami. 9.PODSTAWA PŁATNOSCI USTALENIA OGÓLNE Warunki ogólne podstawy płatnoci. Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarowa, ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstaw płatnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmowa bd: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami, warto zuytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu i narzdzi wraz z kosztami towarzyszcymi, koszty porednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczane zgodnie z obowizujcymi przepisami. 125

9 9.2. ROZLICZENIE ROBÓT : W robotach dotyczcych budowy odwodnienia wykopów cena jednostkowa obejmuje m.in.: wszystkie roboty pomiarowe, przygotowawcze wytyczenie trasy instalacji odwodnienia oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenia terenu robót w dzie i w nocy odwodnienie wykopów podczas całego cyklu wykonywania robót zakup i dostaw wszystkich urzdze, armatury wszystkich technologiach rodzajach i typach instalacji odwodnienia wykopów transport, wniesienie i przemieszczanie elementów tych instalacji na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy, wykonanie wszystkich elementów zaprojektowanych odwodnienia wykopów monta armatury i urzdze. usytuowanie i przygotowanie w/w urzdze,przewodów rurowych (odpowiednie długoci, rednice i wymiary ) zgodnie ze specyfikacj wykonania robót, wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowa pod urzdzenia i przewody oraz usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji odwodnienia, łczenie przewodów, armatury i urzdze, podejcia do urzdze oraz przyłczenie urzdze, uruchomienie przyłczy oraz całej instalacji, przeprowadzenie wszystkich niezbdnych prób szczelnoci, wg specyfikacji wykonania robót wraz z ich udokumentowaniem, Płatno za ilo jednostek obmiarowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, na podstawie wyników pomiarów. 10.PRZEPISY ZWIAZANE Polskie Normy. PN-86-B "Grunty budowlane. Okrelenia, symbole podział i opisy gruntów". PN-81/B "Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie." PN-68/B "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". PN-EN :1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczce kształtek i systemu PN-79/H "Rury stalowe ze szwem przewodowe" Normy Branowe. BN-77/ "Oznaczenia wskanika zagszczenia gruntu". BN-83/ "Przewody podziemne. Roboty ziemne.wymagania i badania przy odbiorze". BN-72/ "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" Inne dokumenty. Instrukcje obsługi,opis budowy i działania systemu odwodnienia instalacji igłofiltrowej z systemowym wykazem elementów. 126

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODWODNIENIE WYKOPÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODWODNIENIE WYKOPÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODWODNIENIE WYKOPÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE Odwodnienie wykopów 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06 NAZWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK 32 BRANŻA INSTALACJA GAZOWA GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 31 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 32 1. WSTĘP 33 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA GDYNIA ETAP 1 113 D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-03 Odwodnienie wykopów na czas budowy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-03 Odwodnienie wykopów na czas budowy SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-03 Odwodnienie wykopów na czas budowy SPIS TREŚCI: SST 02-03 - Odwodnienie wykopów na czas budowy 1 Część ogólna.2 1.1 Przedmiot ST.2 1.2 Zakres stosowania SST

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 1. WST P 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna D

Specyfikacja Techniczna D D.06.01.03. UMOCNIENIE SKARP 1. WST P 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ᆇ叧 rzedmiot Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 SPIS TRE CI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 2 CZ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03

CZĘŚĆ IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 CZĘŚĆ IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (45111240-2) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY.

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY. Kosztorys ofertowy Data: 2008-06-01 Budowa: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH w HRUBIESZOWIE ul. GRÓDECKA Obiekt: PRZYŁĄCZA WODY do budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 Zamawiający: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW 22-500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny segment A Inwestor: Augustowskie TBS KODREM sp. z o.o. ul. Komunalna 2 16-300 Augustów Adres: Augustów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ROZBIÓRKOWO - DEMONTAŻOWE

ROBOTY ROZBIÓRKOWO - DEMONTAŻOWE ST-1 : ROBOTY ROZBIÓRKOWO - DEMONTAŻOWE 0. WSTĘP : 0.1 PRZEDMIOT ST : Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z wykonaniem rozbiórek ścian, fundamentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie STRONA TYTUŁOWA Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie Kod CPV : Obiekt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Część opisowa 1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2 Podstawa opracowania... 2 3 Instalacja odwodnienia terenu boiska... 2 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu... 2 3.2 Obliczenie ilości wody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02 PPBB- - AARR CCHH GGRR AAŻŻYYNNAA RR AADDZZI IKK 5544- -220077 WRROOCCŁŁAAW NNAA OOSSTTAATTNNI IMM GGRROOSSZZUU 7700 /2233 / TTEELL: : 335511 0011 5522,,, 00 550011 117722 995533 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Adres : Palędzie, ul. Pogodna PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Inwestor : Zakład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.02.01.01h. WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 111 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA WYKOPÓW Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/04/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012832 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ BO-012832 Specyfikacja Techniczna Wbudowywanie stolarki drzwiowej B-O-012832 WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04.02 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA SANITARNA ST-03.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA SANITARNA ST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA SANITARNA ST-03.00 102 SPIS TREŚCI Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska w Chodzieży 1 WSTĘP... 104 2 MATERIAŁY... 104 3 SPRZĘT... 105 4

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA ZADANIA: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY POMIAROWEJ(OBIEKT NR 10) TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WARTA CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są D-01.00.01./1998 - OBSŁUGA GEODEZYJNA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem ; granic, trasy drogowej i " jej punktów! wysokościowych. $% "$ Szczegółowe specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

D INNE ROBOTY

D INNE ROBOTY 207. D - 10.00.00 INNE ROBOTY D-10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO...... 208 GRUDZIEŃ 2015 208. D 10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa i montaŝ kontenerowego zaplecza dla obsługi jazu, wraz z robotami związanymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6)

CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6) CZĘŚĆ IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST- 08 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA OGRODZEŃ (45342000-6) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane ST 14.0 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1, 37-500

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Śieć wodociągowa. Roboty ziemne CPV 4500-0 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km d.. 0-0.05 km.05 RAZEM.05 KNNR Wykopy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01.03 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01.03 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 184 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.01.03 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE / VII Izolacje termiczne 185 SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP...186 2.0. MATERIAŁY...189 3.0. SPRZĘT...189

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice Przediar robót Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci Inwestycja Budowa Przedszkola Przedszkole 0-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza Adres: Sztolniowa - Rybnik dz.boguszowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Techniki Komunalnej i Melioracyjnej MEKOM Michał Glura 64-100 Leszno, ul. Machnikowskiego 12/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: GMINA PIASKI UL. 6 STYCZNIA 1 63-820 PIASKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ NAZWA ZADANIA: BUDOWA ZADASZONEGO KORTU TENISOWEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM INWESTOR: PWSZ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1 SPIS TREŚCI WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych... 2 1.2. Zakres stosowania WW... 2 1.3. Zakres Robót objętych WW... 2

Bardziej szczegółowo