SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M INSTALACJA PRZECIWPOAROWA HYDRANTOWA KOD CPV

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI HYDRANTOWEJ I ODDYMIAJCEJ KLATKI SCHODOWE D.M WYMAGANIA 1 WSTP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót dotyczcych budowy-remontu instalacji hydrantowej i wentylacji oddymiajcej klatki schodowe w modernizowanym łobku nr1 w Augustowie przy ul. Kiliskiego ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJTYCH ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoci umoliwiajce i majce na celu budow-remont instalacji hydrantowej i wentylacji oddymiajcej klatki schodowe zgodnie z p Niniejsza specyfikacja techniczna zwizana jest z wykonaniem n/w robót: Instalacja hydrantowa-roboty montaowe i demontaowe z prób cinieniow Demonta istniejcych hydrantów p.po. dn Monta hydrantów p. po. dn 25 z wem półsztywnym o długoci wa długoci 20m i zmiana lokalizacji zgodnie z czci graficzn opracowania Przesunicie pionu hydrantowego na kl. II Wykonanie próby cinieniowej Wykonanie badania wydajnoci hydrantów p.po. Instalacja wentylacji mechanicznej oddymiajcej Monta wentylatora napowietrzajcego w kl. Nr 1 i Monta kanałów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych nawiewnych, klapa p.po. wyposaonych w siłownik elektryczny 2

3 Wykonanie montau wentylatora dachowego oddymiajcego 1.4 OKRELENIA PODSTAWOWE Okrelenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowizujcymi Polskimi Normami i Specyfikacj Techniczn "Wymagania ogólne" pkt 1.4. Pojcia ogólne-instalacja p.po. i wentylacji Instalacja wodocigowa- zespół powizanych ze sob elementów słucych do zaopatrywania w wod obiektu budowlanego Instalacja przeciwpoarowa- instalacja wodocigowa nawodniona lub sucha zasilana z sieci wodocigowej, z której za pomoc zaworów hydrantowych pobiera si wod do gaszenia poaru zawór hydrantowy zawór zaporowy usytuowany na instalacji przeciwpoarowej, wyposaony w nasad poarnicz, umoliwiajc podłczenia wy poarniczych wentylator kanałowy-urzdzenie wspomagajce z silnikiem elektrycznym usytuowane w kanale poprzez które wpływa powietrze do napowietrzania klatki schodowej wentylator dachowy-urzdzenie wspomagajce z silnikiem elektrycznym usytuowane na dachu poprzez które wpływa powietrze do oddymiania klatki schodowej 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST - "Wymagania ogólne" pkt MATERIAŁY Mog by stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj Inspektora nadzoru RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE Do budowy instalacji p.po. stosuje si nastpujce materiały: rury stalowe ocynkowane do ciepłej i zimnej wody-wg. PN-92/B-01706, PN-80/H-74219, PN- B Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si nastpujce materiały: rury wentylacyjne, kratki nawiewne i wywiewne z przepustnic powietrza, przepustnic p.po. urzdzenia wentylacyjne - wg. PN-B , PN-B-76003, PN-B POŁCZENIA RUR INSTALACJI HYDRANTOWEJ Połczenia gwintowane 3

4 Połczenia gwintowane stosuje si do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu redniego i cikiego przy cinienie roboczym czynnika nie przekraczajcym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak równie z armatur gwintowan i przyrzdami kontrolno-pomiarowymi Gwinty na kocach rur winny by nacite i odpowiada odpowiedniej normie. Dokładno nacicia sprawdza si poprzez nałoenie odpowiedniej złczki. Połczenia gwintowane uszczelnia si za pomoc tamy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty SKŁADOWANIE RURY Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wysza ni 40 C i opadami atmosferycznymi. Dłusze składowanie rur powinno odbywa si w pomieszczeniach zamknitych lub zadaszonych. Rury o rónych rednicach i grubociach winny by składowane, a gdy nie jest tylko moliwe, rury o grubszej ciance winny znajdowa si na spodzie. Rury powinny by składowane na równym podłou na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekracza 1.5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mona dokona za pomoc kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleyczci uszkodzone odci, a koce rur sfazowa. Kształtki, złczki i inne materiały (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by składowane w sposób uporzdkowany, z zachowaniem wyej omówionych rodków ostronoci URZDZENIA WENTYLACYJNE Wentylatory i kanały wentylacyjne oraz przepustnice p.po. naley przechowywa w magazynach zamknitych. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umow. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków umowy, zostan przez Inyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4

5 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i właciwoci przewoonych materiałów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umow. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy RURY STALOWE I WENTYLACYJNE Rury w wizkach musz by transportowane na samochodach o odpowiedniej długoci. Transport urzdze powinien odbywa si samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzdzenia naley podczas transportu zabezpieczy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułoenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze cianami rodka transportowego naley stosowa przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cigna z drutu do podkładów lub zaczepów na rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzdze i materiałów naley wykona za pomoc minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urzdzenia. Skrzynki z materiałami mog by przewoone dowolnymi rodkami transportu. Naley je ustawi równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy przed moliwoci przesuwania si podczas transportu. Jednostki ładunkowe naley układa w warstwach w zalenoci od rodka transportu i wytrzymałoci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umoliwi uycie sprztu mechanicznego do rozładunku. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram robót uwzgldniajcy wszystkie warunki w jakich bd wykonywane remonty instalacji wewntrznej: hydrantowej i wentylacji mechanicznej ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystpieniem do robót wykonywania instalacji poarowej naley przygotowa miejsca pod szafki hydrantowe. Zdemontowa istniejce szafki, zamurowa oraz wyku otwory pod szafki z hydrantem dn 25 Przed przystpieniem do robót wykonywania instalacji wentylacji naley wykona tynki na cianach pomieszczenia, a na dachu gdzie bdzie stało urzdzenie wentylacyjne wykona konstrukcj stalow wsporcz ROBOTY MONTAOWE Po przygotowaniu instalacji zgodnie z punktem 5.2 mona przystpi do wykonania robót demontaowych instalacji a nastpnie montaowych robót: monta rurocigów, zaworów i szafek hydrantowych oraz monta wentylatorów napowietrzajcych i oddymiajcych wraz z osprztem. 5

6 OGÓLNE WARUNKI MONTAU RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH Rury stalowe ocynkowane naley zastosowa w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Łczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywa za pomoc kształtek gwintowanych. W miejscach przej przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych połcze rur. Jeeli w miejscach s załoone tuleje, woln przestrze midzy zewntrzn cian rury i wewntrzn tulei naley całkowicie wypełni trwale materiałem plastycznym. Wypełnienie powinno zapewni jedynie moliwo osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłueniami termicznymi. Długo tulei powinna by wiksza o 6-9 mm od gruboci ciany lub stropu. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych naley mocowa do cian za pomoc uch, przy czym przy wysokoci kondygnacji poniej 3,0m naley zastosowa jeden uchwyt w połowie wysokoci kondygnacji. Z uchwytu mona zrezygnowa, przy przejciu przez strop w tulei, rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. stały. Przy kondygnacjach wyszych odstp pomidzy kondygnacjami wynosi: rednica rury odstp pomidzy (mm) uchwytami ( m. ) , , ,0 80 mm 6,0 i wikszych Przy czym na kadej kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejcie przez strop wykonane w tulei mona traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie moe przekracza +_10 mm na 10m. długoci przewodu pionowego OGÓLNE WARUNKI MONTAU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Kanały wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wykona naley stalowe ocynkowane, okrgłe, łczone na uszczelki. Podwieszenia kanałów naley wykona do stropu lub mocowa do ciany za pomoc standardowych rozwiza. Kanały do nawiewu powietrza naley zaizolowa i obudowa. Monta kanałów wykona zgodnie z PN-B MONTA URZDZE Wentylatory, urzdzenia wentylacyjne oraz silniki elektryczne powinny mie trwale przymocowan tabliczk znamionow z blachy, podajc: -nazw producenta, -charakterystyk techniczn urzdzenia -dat produkcji, numer, znak kontroli technicznej. Dostarczona na budow aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie wane cechy legalizacyjne. 6

7 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt. 6 Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych bada naley uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeli którekolwiek z wymaga nie zostało spełnione, naley dan faz robót uzna za niezgodn z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jakoci robót powinna obejmowa nastpujce badania: zgodnoci z Dokumentacj Projektow. Sprawdzenie zgodnoci z Dokumentacj Projektow polega na porównaniu wykonywanych bd wykonanych robót z Dokumentacj Projektow oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoci na podstawie ogldzin i pomiarów. Badanie materiałów uytych do budowy instalacji nastpuje przez porównanie ich cech z wymaganiami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów okrelajcych jako wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okrelonymi w ST oraz bezporednio na budowie przez ogldziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Sprawdzenie wykonania połcze rur i kanałów naley przeprowadzi przez ogldziny zewntrzne. Podczas próby naley prowadzi kontrole szczelnoci złczy, cian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoci naley poprawi połczenie, a w razie niemoliwoci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwa badanie do czasu usunicia przyczyn nieszczelnoci. W czasie trwania próby szczelnoci naley prowadzi obserwacj i robi odczyty co 30 min. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. Jednostk obmiarow instalacji hydrantowej bdzie -1 kpl. Jednostk obmiarow instalacji wentylacji oddymiajcej bdzie -1 kpl ODBIÓR CZCIOWY Przy odbiorze czciowym powinny by dostarczone nastpujce dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. Dziennik Budowy; dokumenty dotyczce jakoci wbudowanych materiałów; ZAKRES Odbiór robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie: ułoenie przewodów instalacji poarowej na cianach sprawdzenie szczelnoci instalacji poarowej izolacji i obudowy przewodów wentylacyjnych pod stropem monta urzdzenia wentylacyjnego. 7

8 Odbiór czciowy polega na sprawdzeniu zgodnoci z Dokumentacj Projektow i ST, uycia właciwych materiałów, prawidłowoci montau, szczelnoci oraz zgodnoci z innymi wymaganiami okrelonymi w pkt.6.0. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by ujte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy ODBIÓR TECHNICZNY KOCOWY Przy odbiorze kocowym powinny by dostarczone nastpujce dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze czciowym; protokoły wszystkich odbiorów technicznych czciowych; protokół przeprowadzonego badania szczelnoci poszczególnych instalacji; wiadectwa jakoci wydane przez dostawców materiałów; inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez wykonawc. Przy odbiorze kocowym naley sprawdzi: zgodno wykonania z Dokumentacj Projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczcymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej; protokoły z odbiorów czciowych i realizacj postanowie dotyczc usunicia usterek; aktualno Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; protokoły bada szczelnoci. 8. PODSTAWA PŁATNOCI Wymagania ogólne dotyczce podstawy płatnoci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 9.0. Płatno za metr biecy kanałów i komplet wbudowanych urzdze naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i bada laboratoryjnych ZGODNIE Z DOKUMENTACJ PROJEKTOW NALEY WYKONA Instalacja hydrantowa-roboty montaowe i demontaowe z prób cinieniow Demonta istniejcych hydrantów p.po. dn 52 Monta hydrantów p. po. dn 25 z wem półsztywnym długoci 20m Wykonanie próby cinieniowej Wykonanie badania wydajnoci hydrantów p. po. Przesunicie pionu hydrantowego ze wzgldu na kolizje z drzwiami Instalacja wentylacji mechanicznej oddymiajcej Monta wentylatora napowietrzajcego Monta kanałów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych nawiewnych, klap p.po. wyposaone w siłownik elektryczny Monta wentylatora dachowego oddymiajcego 8

9 9

10 8.2. CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI HYDRANTOWEJ OBEJMUJE: roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji hydrantowej- dostarczenie materiałów; wykonanie podwieszenia rur na cianie lub przecignicie i ułoenie w posadzce badania szczelnoci i wykonanie próby cinieniowej instalacji; wykonanie izolacji rur; wbudowanie armatury i zaworów, hydrantów; demonta istniejcej armatury CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBEJMUJE: roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji wentylacji dostarczenie materiałów; wykonanie podwieszenia rur na cianie monta urzdzenia wentylacyjnego nawiewnego i wywiewnego w budynku badania szczelnoci z dokonaniem regulacji kratek wentylacyjnych instalacji PRZEPISY ZWIZANE 9.1. POLSKIE NORMY 1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 2. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 100 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r) 3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpoarowego zaopatrzenia w wod oraz dróg poarowych (Dz. U. 121 poz z dnia 11 lipca 2003r) 4. PN-EN Stałe urzdzenia ganicze. Hydranty wewntrzne Hydranty wewntrzne z wem półsztywnym. 5. PN-EN Stałe urzdzenia ganicze. Hydranty wewntrzne Hydranty wewntrzne z wem płasko składanym. 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) INSTAL PROJEKT mgr inż. MAREK JATKOWSKI 11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2 TEL. 606 474 064, e-mail : jatkowski@hot.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) Branża sanitarna - wentylacja Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji Specyfikacje techniczne ST 03.00 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE ST 03.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

.: ;< < =>*+8 !"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6

.: ;< < =>*+8 !#$%&'()' * +*,+-. /0 1( 234*,45 ? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? ; / <.? 9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6 1!"#$%&'(")' * +*,+-. /0 1(" 234*,45 6 7 75+8*-+59-9 -8**+-2--+----9*-2945,9444 724*,*,-3+ 6 6.: ;< < =>*+8? /@ +*,+9. /0? 9 6@. @?..? : ; /

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT... 8 8. ODBIÓR ROBÓT... 9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treci 1. CZ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objtych ST 1.3.1. Roboty demontaowe 1.3.2. Roboty inwestycyjne 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. KOD CPV 45331100-7; 45332200-5 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Obiekt: Budynek szkoły Gdańsk, ul. Kładki nr 24 2 czerwiec 2009 1. WSTĘP. 1.1. Nazwa zadania. Budowa, przebudowa i demontaż wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul Polnej 26 w Połczynie Zdroju Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Część 3. Specyfikacje techniczne 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Spis treści 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU WIETLICY WIEJSKIEJ W TOBOLICACH Inwestor: Gmina Rzeku Adres inwestycji: Tobolice Gm. Rzeku Opracował: mgr in.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012832 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ BO-012832 Specyfikacja Techniczna Wbudowywanie stolarki drzwiowej B-O-012832 WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NONEGO. 1.0. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem ustroju nonego w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.22.01 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.22.01 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania ogólne 26 B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH NA WYMIENIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJĄCEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W AUGUSTOWIE, UL. KOPERNIKA 24

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA HYDRANTOWA ------------------------------------------------ I KLAPA P.PO.NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SIEMIANOWICKIM CENTRUM KULTURY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instalacje wewntrzne wentylacji

Instalacje wewntrzne wentylacji Tom 3 Specyfikacje Techniczne S 03.02 Instalacje wewntrzne wentylacji 89 Spis treci 1. WSTP...91 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej...91 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej...91 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S CZ TELETECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S CZ TELETECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.01.04 CZ TELETECHNICZNA CPV 32400000-7 SIECI 32410000-0 LOKALNA SIE KOMPUTEROWA 45314310-7 INSTALOWANIE OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS 04.00 Roboty elektryczne - 55 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE Zasilenie energetyczne pompowni przydomowych Cz 3 - Specyfikacje Techniczne - TS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE 01.10. INSTALACJE ODGROMOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE 01.10. INSTALACJE ODGROMOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA STE 01.10. INSTALACJE ODGROMOWE OZ STUDIO PROJEKTOWE S.C. 53 CPV-45317000. INSTALACJE ODGROMOWE 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.16.01.03a.ODWODNIENIE WYKOPÓW. 1.WSTEP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót dotyczcych przebudowy mostu na rzece Krzna

Bardziej szczegółowo

B-O-01.28.31 STOLARKA OKIENNA

B-O-01.28.31 STOLARKA OKIENNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012831 STOLARKA OKIENNA B-O-012831 Specyfikacja Techniczna Wbudowywanie stolarki okiennej 59 B-O-012831 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.01. CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 170 D - 08.05.01 CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA. Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9. Łomża ul. Księżnej Anny 18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 9 Łomża ul. Księżnej Anny 18 Spis treści 1 WSTĘP 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 3 1.2 Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. Nr Z2 06 08 17297 066. 5.13.C.7. Certyfikacja. Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach]

CERTYFIKAT. Nr Z2 06 08 17297 066. 5.13.C.7. Certyfikacja. Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach] ",( 5.13.C.7. Certyfikacja Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach] CERTYFIKAT Nr Z2 06 08 17297 066 Właciciel certyfikatu: Zakład(y) produkcyjny: 17297 Znak kontroli:

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla: remontowanych budynków wg następujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna . ZBROJENIE BETONU STAL KLASY A-I, A-II 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012507 POSADZKI Z TERAKOTY B-O-012507 Specyfikacja Techniczna Posadzki z płytek terakotowych 43 B-O-012507 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE WYMAGANIA 1.0. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania p.n. Przebudowa oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SST 4/ZT.04 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SST 4/ZT.04 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH !"#$%&'(%!)*(+),-.#/0!"* 1# 2" 3(%(($%4%+5 SST 4/ZT.04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kraków 2008 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW EGZ. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WM-1. Spółka z o.o. Nazwa obiektu: Boisko piłkarskie przy al. Sybiraków 3a w Olsztynie.

BIURO PROJEKTÓW EGZ. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WM-1. Spółka z o.o. Nazwa obiektu: Boisko piłkarskie przy al. Sybiraków 3a w Olsztynie. BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Boisko piłkarskie przy al. Sybiraków 3a w Olsztynie Adres: Inwestor: Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 49 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM AL. ARMII KRAJOWEJ W ORACH D-02.03.01c SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM 41 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt : Kod CPV Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA D.M.00.00.01 WYMAGANIA 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17 00-071 Warszawa

DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17 00-071 Warszawa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót strona: 1/6 Kod według Wspólnego Słownika Zamówie (CPV) Kod CPV Opis 45331220-4 Instalowanie urzdze klimatyzacyjnych OBIEKT : KAMIENICA LANCIEGO

Bardziej szczegółowo

B-O INSTALACJE SANITARNE

B-O INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-020100 INSTALACJE SANITARNE B-O-020101 Specyfikacja Techniczna Instalacje sanitarne Wymagania ogólne 69 B-O-020101 INSTALACJE SANITARNE WYMAGANIA OGÓLNE 1 WSTP 11 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ Data: 2008-08-12 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Administracja Nieruchomoci Łód Polesie RADWASKA" 90-540 Łód, ul. Radwaska 31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Kod CPV 45331200-8 (Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI:

STALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ SPIS TRE CI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 1-3 W IMIELINIE PRZY ul. DOBRA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na lini kablow nn 0,4kV w m. Mosina przy ul. Dworcowej na dz. nr 1966/17, 1966/16, 1953, 1965/7, 1976. OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

I.01. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I INSTALACJA KANALIZACJI

I.01. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I INSTALACJA KANALIZACJI I-01.01. Instalacja kanalizacji I.01. INSTALACJE WEWNĘTRZNE I.01.01. INSTALACJA KANALIZACJI Tom X/6 Branża sanitarna 5 I-01.01.Instalacja Kanalizacji 1. WSTĘP I-02.01. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT autor opracowania inŝ. WOJCIECH DOBRZYŃSKI upr. bud. GpII-460-124/76 WM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.01 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. KOD CPV 45331100-7; 45332200-5 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT : REMONT ORAZ WYPOSAENIA PRACOWNI SZKOLNYCH INSTALACJA WOD-KAN KOD CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT : REMONT ORAZ WYPOSAENIA PRACOWNI SZKOLNYCH INSTALACJA WOD-KAN KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT : REMONT ORAZ WYPOSAENIA PRACOWNI SZKOLNYCH INSTALACJA WOD-KAN KOD CPV: 45330000-9 OBIEKT : ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH w RYBNIKU ADRES: 44-200 RYBNIK, UL. WITEGO JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45350000-5 Opracowała : mgr inż. Sylwia Chełpa Spis zawartości opracowania 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu pn. "Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38" 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.01. ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8 SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo