ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na:"

Transkrypt

1 OI/025/052/2011 Katowice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Przeprowadzenie w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach zewnętrznego audytu informatycznego. Oferta winna zawierać co najmniej: Nazwę i adres Wykonawcy Wartość oferty netto / wartość oferty brutto- tylko w złotych polskich Termin realizacji zamówienia Wymagany termin waŝności oferty - 30dni Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po otrzymaniu faktury Parafowany wzór umowy Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Certyfikat audytora wiodącego w zakresie stosowania wytycznych normy ISO 27001:2005 Udokumentowanie minimum 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu działań audytowych; Udokumentowanie zarządzania rozległą siecią WAN / LAN / WIFI z integracją usług danych / video / głosowych (wymagane bieŝące doświadczenie) Udokumentowanie zarządzania zespołem ludzkim (dział informatyki / IT lub podobny) w okresie minimum 5 lat, znajomość procedur, dobrych praktyk oraz problematyki zarządzania po stronie Klienta Udokumentowanie znajomości podstawowych technik programowania, doskonała znajomość komunikacji TCP/IP (WAN / LAN / WIFI) potwierdzona certyfikatami, znajomość struktur oraz zarządzania Active Directory

2 Udokumentowanie znajomości wymogów oraz dobrych praktyk do projektowania / zarządzania systemów SSWN oraz CCTV Udokumentowanie znajomości wymogów w zakresie wymogów bezpieczeństwa fizycznego oraz audytowania zabezpieczeń fizycznych, doświadczenie w zakresie implementowania i stosowania polityki bezpieczeństwa Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta musi zawierać parafowany wzór umowy. Celem audytu informatycznego jest: 1. Zbadanie efektywności i kompleksowości stosowanych obecnie rozwiązań informatycznych w Spółce, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak równieŝ uŝywanego oprogramowania. 2. Określenie potencjalnych kierunków rozwoju systemu informatycznego w Spółce, przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej Spółki, charakteru działalności oraz oczekiwań Zarządu w tym zakresie. 3. Opracowanie kompleksowej i efektywnej wizji rozwoju informatycznego Spółki, ze wskazaniem obszarów wymagających zmian bądź udoskonaleń. Oferta winna być przesłana na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, Katowice Wydział Informatyki pokój 44 (III piętro) Termin złoŝenia ofert upływa w dniu godz.9:00 Oferty moŝna dostarczyć ; 1. Za pośrednictwem poczty 2. Kurierem 3. Osobiście Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kacper Boroń tel Maciej Szczepaniak., tel Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego oraz częściowych. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny waga 100% Z wybranym Wykonawcą będzie zawarta umowa wg. załączonego wzoru.

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŝonych ofert, bez podania przyczyny, jak równieŝ nie powiadamiania pisemnie Wykonawców o wyniku postępowania. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A ZAKRES AUDYTU INFORMATYCZNEGO 1. Analiza i inwentaryzacja istniejącej aktualnie infrastruktury informatycznej we wszystkich Oddziałach Spółki (opis Oddziałów zawarty jest w załączniku nr 1), ze wskazaniem: lokalizacji, numeru inwentarzowego, naklejek licencyjnych oraz specyfikacji technicznej kaŝdej stacji roboczej. 2. Analiza oprogramowania uŝywanego przez Spółkę, ze wskazaniem: Rodzaju oraz ilości posiadanego oprogramowania; Legalności posiadanego oprogramowania, z wyodrębnieniem oprogramowania wymagającego i niewymagającego licencji oraz wskazaniem róŝnic pomiędzy stanem optymalnym, a rzeczywistym w tym zakresie, a takŝe przeprowadzeniem inwentaryzacji dokumentacji licencyjnej oraz określeniem działań związanych z ewentualnym uzupełnieniem tej dokumentacji; Sprawdzenie stopnia wykorzystania posiadanego oprogramowania pod kątem jego faktycznej przydatności dla działalności Spółki. 3. Analiza stanu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej półki, w szczególności pod kątem: Istniejących procedur i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem wyników badania oprogramowania, badania infrastruktury technicznej i struktury sieci; Bezpieczeństwa stacji roboczych, w szczególności pod kątem moŝliwości ingerencji nieuprawnionych uŝytkowników wewnętrznych i zewnętrznych; Bezpieczeństwa oprogramowania słuŝącego do komunikacji elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej; Bezpieczeństwa serwerów pracujących w Spółce, w szczególności pod kątem warunków ich funkcjonowania i lokalizacji, trwałości i bezpieczeństwa umieszczonych na nich danych, jakości i przydatności stosowanych rozwiązań w zakresie hardware i software; 4. Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej pod kątem technicznych i funkcjonalnych moŝliwości wprowadzania w Spółce systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu zarządzania dokumentami drukowanymi, wskazanie ewentualnych barier związanych z moŝliwością wdroŝenia w/w systemów oraz kierunków działań umoŝliwiających usunięcie tych przeszkód.

4 5. Opracowanie raportu wskazującego: Stwierdzone braki, uchybienia i nieprawidłowości w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w Spółce; Stwarzające zagroŝenie czynniki i okoliczności w zakresie infrastruktury technicznej wykorzystywanej w Spółce; Kierunki działań zmierzających do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości.

5 UMOWA O AUDYT INFORMATYCZNY NR OI/1/2011 Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału zakładowego ,00zł wpłacono w całości, zwanym dalej zleceniodawcą którego reprezentuje: a zwanym dalej zleceniobiorcą którego reprezentuje: z drugiej strony, o następującej treści: przeprowadzenie w GPW Katowice S.A. zewnętrznego audytu informatycznego

6 1 Zleceniodawca zleca a zleceniobiorca przyjmuje zlecenie przeprowadzenia audytu informatycznego w spółce, którego celem jest: Zbadanie efektywności i kompleksowości stosowanych rozwiązań informatycznych w Spółce w zakresie infrastruktury technicznej jak i używanego oprogramowania, Określenie potencjalnych kierunków rozwoju systemu informatycznego spółki, uwzględniającego strukturę organizacyjną Spółki, charakter jej działalności oraz oczekiwania zarządu w tym zakresie, Opracowanie kompleksowej i efektywnej wizji rozwoju informatycznego spółki wraz ze wskazaniem obszarów wymagających zmian bądź udoskonaleń. 2 Ustala się następujący zakres prac: 1. Analiza i inwentaryzacja istniejącej aktualnie infrastruktury informatycznej we wszystkich Oddziałach Spółki (spis Oddziałów zawarty jest w załączniku nr 1), ze wskazaniem: lokalizacji, numeru inwentarzowego, naklejek licencyjnych oraz specyfikacji technicznej każdej stacji roboczej 2. Analiza oprogramowania używanego przez Spółkę ze wskazaniem: rodzaju oraz ilości posiadanego oprogramowania; legalności posiadanego oprogramowania, z wyodrębnieniem oprogramowania wymagającego i niewymagającego licencji oraz wskazaniem różnic pomiędzy stanem optymalnym a rzeczywistym w tym zakresie, a także przeprowadzeniem inwentaryzacji dokumentacji licencyjnej oraz określeniem działań związanych z ewentualnym uzupełnieniem tej dokumentacji; sprawdzenie stopnia wykorzystania posiadanego oprogramowania pod kątem jego faktycznej przydatności dla działalności Spółki.

7 3. Analiza stanu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Spółki w szczególności pod kątem: Istniejących procedur i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem wyników badania oprogramowania, badania infrastruktury technicznej i struktury sieci Bezpieczeństwa stacji roboczych, w szczególności pod kątem możliwości ingerencji nieuprawnionych użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, Bezpieczeństwa oprogramowania służącego do komunikacji elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej, Bezpieczeństwa serwerów pracujących w spółce, w szczególności pod kątem warunków ich lokalizacji i funkcjonowania, trwałości i bezpieczeństwa umieszczonych na nich danych, jakości przydatności stosowanych rozwiązań w zakresie hardware i software. 4. Analiza istniejącej infrastruktury informatycznej pod kątem technicznych i funkcjonalnych możliwości wprowadzenia w Spółce systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu zarządzania dokumentami drukowanymi. Wskazanie barier utrudniających wdrożenie tychże systemów oraz wskazanie sposobów ich eliminacji. 5. Opracowanie raportu wskazującego: stwierdzone braki, uchybienia i nieprawidłowości w zakresie oprogramowania, czynniki i okoliczności stanowiące zagrożenie w zakresie infrastruktury technicznej wykorzystywanej w Spółce, wyznaczenie kierunków działań do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości 3 6. Obowiązki zleceniodawcy: Udostępnienie dokumentacji zakupów oraz licencji oprogramowania wchodzących w zakres audytu, pomoc w zakresie weryfikacji zakupów oprogramowania, stosowanego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, udostępnienie komputerów na czas niezbędny do przeprowadzenia skanowania oprogramowania w trakcie trwania audytu, pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości.

8 4 7. Obowiązkiem zleceniobiorcy jest: Przeprowadzić audyt informatyczny przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, Służyć poradą i pomocą związaną ze sposobami licencjonowania produktów i formami zakupów oprogramowania, Wykonać inwentaryzację z analizą zgodności posiadanego oprogramowania, Przekazać raporty wynikowe z audytu informatycznego w formie pisemnej lub elektronicznej, W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie korzystania przez Zleceniodawcę z licencji, wskazać sposoby ich eliminacji, Służyć poradą w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia audytu w kwestiach związanych z umową Strony ustalają, że audytowana infrastruktura komputerowa składa się z komputerów, oraz serwerów. 9. Strony ustalają odpłatność za przeprowadzony audyt w wysokości zł netto (słownie: złotych netto) 10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po wydaniu raportu wstępnego zawierającego wykaz nieprawidłowości, których usunięcie należy do Zleceniodawcy, po usunięciu których Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania raportu końcowego, w przypadku braku nieprawidłowości po wydaniu raportu końcowego Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury. 6

9 11. W celu sprawnej realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac wstępnych: przekazanie zestawienia komputerów wchodzących w zakres audytu, na dzień rozpoczęcia audytu Osobą odpowiedzialną za wszelkie sprawy związane z realizacją audytu jest: Zleceniodawca Zleceniobiorca. 12. Zleceniodawca w trakcie trwania audytu udostępni dokumentację zakupionego oprogramowania w celu sporządzenie przez audytorów inwentaryzacji zakupionego oprogramowania 13. Zleceniodawca umożliwi dokonanie audytu poszczególnych komputerów przez audytorów zapewniając dostęp do komputerów. 7 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie realizacji Zlecenia i po jego zakończeniu 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zleceniodawca Zleceniobiorca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... a... Nr KRS lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej... NIP..., REGON... Konto bankowe... reprezentowanym przez: UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo