TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY"

Transkrypt

1 TP-026/387/2015 Katowice, 20 maja 2015r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY 1. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , wysokość kapitału zakładowego: , 00 zł wpłacono w całości tel.: , fax: , Internet: 2. Przedmiot zamówienia: Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja rowów i skarp na południowym obwałowaniu zbiornika Goczałkowice wraz z utrzymaniem i konserwacją rowów na kanale A, dwukrotne koszenie zapory czołowej w Goczałkowicach Zadanie nr 2: Koszenie skarpy odpowietrznej zapory bocznej w Kozłowej Górze 3. Kody CPV: usługi ogrodnicze; 4. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zapytania został zrealizowany w terminach: Goczałkowice: I termin do 15 lipca 2015r, II termin do 30 września 2015r Kozłowa Góra do 31 lipca 2015r. Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Wykonawcę telefonicznie i telefaksem o wymaganym terminie rozpoczęcia prac. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 3 czerwca 2015r do godz na adres Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A Katowice ul. Wojewódzka 19 Wydział Produkcji. 6. Informacje ogólne: 6.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 6.2 Finansowanie: Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 1

2 7. Warunki udziału w postępowaniu: 7.1.Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 7.2.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki: Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedstawić wykaz wykonanych robót (zgodnie ze wzorem nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŝniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŝyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie przynajmniej jednej roboty, polegającej na wykonaniu: Koszenia skarp i rowów o długości co najmniej metrów przy uŝyciu sprzętu koszącego, kosiarek mechanicznych z funkcją mulczowania, wykaszarek ręcznych i mechanicznych Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przedstawić wykaz sprzętu koszącego (zgodnie ze wzorem nr 5), który zostanie uŝyty do realizacji zamówienia, a w szczególności, Ŝe posiada co najmniej 1 (jedną) kosiarkę z funkcją mulczowania i 1 (jedną) kosę mechaniczną. 8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które naleŝy dołączyć do oferty: 8.1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem nr 1 do niniejszego zaproszenia Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem nr 2 do niniejszego zaproszenia Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) - zgodnie ze wzorem nr 3 do niniejszego zaproszenia Wykaz wykonanych robót - zgodnie ze wzorem nr 4 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające naleŝyte wykonanie robót 8.6. Wykaz sprzętu koszącego - zgodnie ze wzorem nr 5 do niniejszego zaproszenia Parafowany wzór umowy zgodnie ze wzorem nr 6 do niniejszego zaproszenia 9. Oferta, podpisanie, pakowanie, oznakowanie oferty: 9.1.Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy do składania oświadczeń woli umocowany jest pełnomocnik Wykonawcy, do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszystkie załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) 2

3 muszą być podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9.2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 9.3.Ofertę składa się w kopercie, uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice. Na kopercie naleŝy umieścić zapis: NIE OTWIERAĆ oraz tytuł postępowania, nazwę i adres Wykonawcy. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty (kuriera) decydująca jest data i godzina wpływu do Zamawiającego. 9.4.Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w punkcie 5 zaproszenia. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 10. Cenę oferty naleŝy obliczyć jako cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy, która musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wyceny naleŝy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy z uwzględnieniem wymogów i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu. UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do złoŝenia oferty moŝe przeprowadzić wizję lokalną w godzinach od do 14 00, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Kierownikiem Zbiorników Wodnych p. Andrzejem Siudy, telefon kontaktowy: telefon stacjonarny (32) , komórkowy: Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu (32) Przesłany faksem dokument naleŝy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty. 12. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŝy składać do 4 dni przed terminem złoŝenia ofert w formie pisemnej. Na pytania złoŝone po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. Treść pytań bez wskazywania źródła i odpowiedzi Zamawiającego umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego. Dostarczona oferta winna zawierać ewentualne zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zleceniodawcę wyjaśnień. 13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 14. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formuły: spełnia nie spełnia. 15. Ocena i porównanie ofert: 15.1.Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował kryterium: cena oferty waga kryterium 100%. 3

4 15.2. Oferta cenowa będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru: Cena najniŝszej oferty A = x 100 pkt. Cena ocenianej oferty gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. 16. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 17. Osoby upowaŝnione do kontaktów z oferentami: w zakresie części technicznej jak i wizji w terenie - Kierownik Zbiorników Wodnych Goczałkowice - Kozłowa Góra p. Andrzej Siudy telefon kontaktowy: telefon stacjonarny (32) , komórkowy:

5 Wzór nr 1... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, Katowice FORMULARZ OFERTOWY... (pełna nazwa Wykonawcy)... (dokładny adres siedziby Wykonawcy)... (organ rejestrowy oferenta i numer rejestru) NIP:..... REGON:... Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert składamy niniejszą ofertę na wykonanie zadania pn.: Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na zadania: 1. Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja rowów i skarp na południowym obwałowaniu zbiornika Goczałkowice wraz z utrzymaniem i konserwacją rowów na kanale A, dwukrotne koszenie zapory czołowej w Goczałkowicach; Cena oferty: netto zł, słownie. brutto...zł, słownie. 5

6 Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać dwukrotnie.: pierwszy termin do 15 lipca 2015r, drugi termin do 30 września 2015r. Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem o wymaganym terminie rozpoczęcia prac. 2. Zadanie nr 2: Jednokrotne koszenie skarpy odpowietrznej zapory bocznej w Kozłowej Górze Cena oferty: netto zł, słownie:. brutto...zł, słownie:. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać do 30 września 2015r. Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem o wymaganym terminie rozpoczęcia prac. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Niniejszym oświadczam, Ŝe: Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeŝeń. Zapoznałem/liśmy się z załączonym wzorem umowy i przyjmuję/emy jego treść bez zastrzeŝeń. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w zaproszeniu do złoŝenia ofert. Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu (stacjonarny, komórkowy), fax, adres data podpis osoby/osób/ uprawnionej 6

7 Wzór nr 2... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Koszenie i konserwację rowów i skarp z podziałem na zadania ; Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentujemy spełnia niŝej określone wymagania: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. data. podpis osoby/osób/ uprawnionej 7

8 Wzór nr 3... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na: Koszenie i konserwację rowów i skarp z podziałem na zadania Oświadczam, ze podmiot, który reprezentujemy, nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS). data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 8

9 Wzór Nr 4... (pieczęć firmowa wykonawcy) Wykaz wykonanych robót Lp. Przedmiot zamówienia Zamawiający Nazwa i adres Miejsce i daty wykonania Wartość brutto Wykonawca jest zobowiązany wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat wykonał usługę polegającą na koszeniu skarp i rowów o długości co najmniej metrów przy uŝyciu sprzętu koszącego, kosiarek mechanicznych z funkcją mulczowania, wykaszarek ręcznych i mechanicznych. Do wykazu naleŝy dołączyć dowody potwierdzające naleŝyte wykonanie w/w usługi. data.. podpis osoby/osób/ uprawnionej 9

10 Wzór nr 5... (pieczęć adresowa oferenta) WYKAZ sprzętu koszącego, który zostanie uŝyty do realizacji zamówienia Lp. Rodzaj sprzętu i typ Ilość do dyspozycji Oferent winien wykazać, Ŝe w ramach sprzętu koszącego ujętego w wykazie posiada co najmniej 1 kosiarkę z funkcją mulczowania i co najmniej jedną kosę mechaniczną.... data podpis osoby/osób/ uprawnionej 10

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE

TI/288/297/2014. Kod CPV: 71350000-6 Usługi inŝynieryjne, naukowe i techniczne ZAPROSZENIE TI/288/297/2014 Dot.: postępowania w trybie zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla Wykonania centralnej klimatyzacji w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych: stałej obsługi prawnej oraz obsługi prawnej w ramach Otwartych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.2421.39.2012.AB SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługi ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wystawy w Muzeum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ" I. Zamawiający LS Tech-Homes S.A. w Bielsku-Białej działający przez pełnomocnika AND INVESTMENT Sp. z o.o. Adres Pełnomocnika: ul. H. Krahelskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo