Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień r. godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30."

Transkrypt

1 D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uprzejmie informuje 1. Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 listopada 2013 r. ze względu na zbyt krótki okres pomiędzy ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia a terminem składania ofert. Zamówienie dotyczy kilku lokalizacji i budowy łączy światłowodowych, co wymaga dokonania przez Wykonawców m.in. sprawdzenia możliwości technicznych świadczenia usług, potwierdzenia, czy w kanalizacji teletechnicznej należącej do Telekomunikacji Polskiej S.A. jest miejsce na ułożenie kabli światłowodowych. Przesunięcie terminu składania ofert przez Wykonawców pozwoli Wykonawcom na zbadanie przez nich spełniania warunków udziału w postępowaniu i możliwości złożenia oferty, a także zapewni możliwość przygotowania rzetelnych wycen kosztów i złożenia ofert przez większego grono oferentów, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać najlepszą cenę za realizację zamówienia i zapewni większą konkurencyjność w myśl zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień r. godz Zgodnie z wymaganiami SIWZ rozpoczęcie świadczenia usług ma nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy. Termin 60 dni na wykonanie prac instalacyjnych w przypadku Wykonawców, którzy nie posiadają we wskazanych lokalizacjach swojej infrastruktury jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem na wykonanie niezbędnych prac ze względu na okres jesienno-zimowy, na jaki przypadnie wykonanie tych prac. Warunki atmosferycznie uniemożliwiają prowadzenie prac przy zamarzniętym gruncie. Jest to okoliczność, którą zalicza się do Siły Wyższej, za którą Wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności zgodnie z kodeksem cywilnym oraz Prawem telekomunikacyjnym. Wystąpienie Siły Wyższej spowoduje więc i tak przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usług o okres, w jakim wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie prac ze względu na działanie Siły Wyższej. Termin rozpoczęcia świadczenia usług powinien zostać określony tak, aby od podpisania umowy Wykonawcy mieli niezbędny czas na przygotowanie infrastruktury z uwzględnieniem w/w okoliczności. Z tego względu zostanie złożone mniej ofert przez Wykonawców niż zostałoby złożone, gdyby termin rozpoczęcia świadczenia prac był dłuższy, przez co Zamawiający traci możliwość uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej, a w przypadku zamówień w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych cena jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z tym,

2 Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wydłuży termin rozpoczęcia świadczenia usług do maksymalnie 120 dni od dnia zawarcia umowy. Ad pkt 2/. Wykonawcy decydując się na udział w danym postępowaniu, mają możliwość weryfikacji własnych możliwości technicznych i organizacyjnych pod kątem określonych przez Zamawiającego terminów i warunków dostawy. Udzielony Wykonawcom 60 dniowy termin na wykonanie prac jest w ocenie Zamawiającego wystarczający na przygotowanie i uruchomienie usługi. 3. Zgodnie z punktem 4.1. SIWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą łączy światłowodowych. Tymczasem w przygotowanym przez Zamawiającego formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający umieścił następujące sformułowanie, pod którym mają podpisać się Wykonawcy - oferujemy dzierżawę łącza światłowodowego (instalacja wraz z osprzętem, gwarancja i konserwacja): ( ). Jest to sprzeczność pomiędzy zapisami formularza ofertowego a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dzierżawa łączy światłowodowych a usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu nie są tożsamymi usługami i wiążą się z różnym zakresem zobowiązań dostawcy usług oraz jego odpowiedzialności wobec abonenta. W związku z tym Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co jest właściwie przedmiotem tego zamówienia i usunięcie sprzecznych zapisów pomiędzy SIWZ i poszczególnymi załącznikami. Ad pkt 3/. Zamawiający poprawia w formularzu ofertowym w pkt 1 zapis na: Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. (instalacja łącza wraz z osprzętem, gwarancja i konserwacja): 4. Zamawiający określił w punkcie 5.1. SIWZ, że termin wykonania zamówienia wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, a zgodnie z punktem SIWZ rozpoczęcie świadczenia usług ma nastąpić w okresie do 60 dni od daty podpisania umowy. Takie określenie terminu obowiązywania umowy jest nieprecyzyjne i wprowadza Wykonawców w błąd co do rzeczywistego okresu świadczenia usług. Wykonawcy przygotowując ofertę cenową obliczają cenę całkowitą w przypadku tego zamówienia za okres 48 miesięcy świadczenia usług. W sytuacji, gdy umowa ma obowiązywać przez 48 miesięcy od jej podpisania, a rozpoczęcie świadczenia usług może nastąpić do 60 dni od podpisania umowy, czyli maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy, rzeczywisty okres świadczenia usług przez Wykonawcę może wynosić 46 miesięcy. W ten sposób Zamawiający nie daje Wykonawcom pewności co do długości rzeczywistego okresu świadczenia usług, a ma to wpływ na dokonanie wyceny usług przez Wykonawców. Takie sformułowanie w/w zapisów stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który nakazuje, że przedmiot zamówienia opisuje się

3 w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Okres rzeczywistego świadczenia usług jest jak najbardziej okolicznością, która ma wpływ na sporządzenie oferty. Aby więc zapisy odnośnie terminu świadczenia usług i obowiązywania umowy były zgodne z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, postanowienia dotyczące terminu wykonywania zamówienia powinny wskazywać, że umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, a usługi będą świadczone przez 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Natomiast rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. Tym samym Wykonawca prosi o usunięcie niezgodności w SIWZ z przepisami Prawa zamówień publicznych. Ad pkt 4/. Zgodnie z pkt. 5.1 SIWZ umowa zawarta jest na 48 miesięcy od dnia jej podpisania. Natomiast zgodnie z pkt okres rzeczywistej eksploatacji łącza przez Zamawiającego i pobieranie opłat przez Wykonawcę trwał będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przygotowania i oddania do eksploatacji łącza. Nie jest możliwe zawarcie umowy na czas dłuższy niż 48 miesięcy. Wykonawcy winni tak skalkulować ofertę aby oferowana cena odpowiadała faktycznemu zakresowi świadczenia usług. W ocenie Zamawiającego udzielony okres 60 dni na rozpoczęcie świadczenia usług jest wystarczający. Ale jednocześnie nie oznacza to, że wykonawca ma rozpocząć świadczenie usług dopiero po upływie 2 miesięcy od zawarcia umowy. Tym samym nie istnieje żadna rozbieżność między SIWZ a ustawą. Po stronie Wykonawcy i w jego interesie leży jak najszybsze uruchomienie świadczenia usług, co będzie mogło przełożyć się na cenę oferowanych usług. 5. W formularzu cenowym Zamawiający uwzględnił miesięczne opłaty abonamentowe za cztery łącza światłowodowe, wskazując, że Wykonawcy mają podać opłaty abonamentowe za jedno łącze w opcji 50/50 Mbps oraz trzy łącza w opcji 10/10 Mbps, które powinny być łącznie zsumowane. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Wykonawcy w swoich ofertach powinni podać cenę całkowitą za realizację zamówienia przez cały okres trwania zamówienia, czyli przez 48 miesięcy. Jest to prawidłowy sposób przygotowania ofert, ponieważ zgodnie z Prawem zamówień publicznych podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje ceny całkowite brutto z ofert Wykonawców za realizację całego zamówienia, tj. przez okres 48 miesięcy, a nie jedynie cenę brutto jednomiesięcznego abonamentu w okresie 1 miesiąca. W związku z tym w formularzu ofertowym brakuje jeszcze pozycji umożliwiającej pomnożenie opłat abonamentowych za 1 miesiąc świadczenia usług dla każdego z łączy przez 48 miesięcy świadczenia tych usług. Jest to wada formularza cenowego i w przypadku nieusunięcia jej przez Zamawiającego przed złożeniem ofert przez Wykonawców, okoliczność ta mogłaby prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 7 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca prosi o poprawienie formularza ofertowego przez dodanie pozycji umożliwiającej pomnożenie miesięcznych opłat abonamentowych za wszystkie łącza przez 48 miesięcy świadczenia usług.

4 Ad pkt 5/. Zamawiający dodaje w pkt. 1 Formularza ofertowego pkt d) o brzemieniu: d) Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia: pkt c) x 48 miesięcy zł słownie 6. W 3 ust. 5 projektu umowy Zamawiający umieścił zapis o wizji lokalnej. Zapis ten jednak dotyczy jedynie etapu przed złożeniem ofert, a nie etapu po podpisaniu umowy. Czy w związku z tym nie powinien zostać usunięty z projektu umowy? Ad pkt 6/. Jeśli po podpisaniu umowy nadal będą potrzebne wizje lub oględziny w sprawie wykonania zamówienia Zamawiający w 3 ust 5. wskazał osoby do kontaktu. 7. W 6 ust. 2 projektu umowy Zamawiający zastrzegł karę umowną za czas, w którym łącze internetowe nie spełniało parametrów określonych przedmiotem zamówienia w 3 w wysokości jednokrotnej kwoty obliczonej proporcjonalnie do czasu jego wadliwego działania. Zapis ten jest dość ogólny i budzi wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym Wykonawca prosi o wyjaśnienie, których parametrów z 3 dotyczy postanowienie 6 ust. 2 projektu umowy. Ad pkt 7. Kara umowna określona w 6 pkt 2 dotyczy przepustowości łącza. W związku z tym 6 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie: 2/. Dostawca zapłaci karę umowną za czas, w którym łącze internetowe nie spełniało parametrów określonych przedmiotem zamówienia w 3 ust. 1 w wysokości jednokrotnej kwoty obliczonej proporcjonalnie do czasu jego wadliwego działania. 8. Jak należy rozumieć zapis 6 ust. 2 projektu umowy, w którym Zamawiający odnosi się do niespełnienia przez łączne internetowe parametrów określonych przedmiotem zamówienia w 3 jako podstawy naliczenia kary umownej? Czy za takie niespełnienie parametrów przez łącze internetowe Zamawiający uznaje całkowity brak usługi, czy też np. świadczenie usługi o parametrach 40/40 Mbps zamiast 50/50 Mbps? Ad pkt 8/. Zamawiający pod pojęciem niespełnienia przez łącze internetowe parametrów rozumie zarówno całkowity brak dostępu do usługi (dostępu do Internetu) jak również świadczenie usługi o parametrach niższych niż wymaganych określonych w tabeli w 3 pkt. 1 umowy. 9. W 6 ust. 5 projektu umowy Zamawiający użył następującego sformułowania:

5 W przypadku powtarzających się przerw w pracy łącza, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie niezgodności w funkcjonowaniu łącza, jeśli w ciągu roku zostanie niedotrzymana dostępność łącza określona w 3 pkt 12. Zapis ten budzi wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności Wykonawców, ponieważ Zamawiający używa najpierw sformułowania W przypadku powtarzających się przerw w pracy łącza, a następnie umieszcza informację, że może odstąpić od umowy jeśli w ciągu roku zostanie niedotrzymania [przez Wykonawcę] dostępność łącza określona w 3 pkt. 12. Tak skonstruowane zdanie jest sprzeczne wewnętrznie, ponieważ dostępność łącza zgodnie z SIWZ mierzona jest w skali roku i dopiero po zakończeniu roku możliwe jest określenie procentowego poziomu dostępności łącza. Jak zatem ma się do tego pierwsza część zdania o powtarzających się przerwach w pracy łącza? Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli przerwy w pracy łącza będą powtarzały się np. przez 3 m-ce z rzędu, czy też zgodnie z ostatnią częścią zdania, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy na postawie tego zapisu najwcześniej o upływie roku? Wykonawca prosi o wyjaśnienia zgodnie z powyższymi pytaniami i takie formułowanie tego zapisu, aby nie budził on wątpliwości. Jest to bardzo istotna kwestia dla Wykonawców, ponieważ ma ona wpływ na sporządzenie ofert z uwagi na szacowanie ryzyka związanego z możliwości odstąpienia przez Wykonawców od umowy. Ad pkt 9/. Wykonawca zwracając się z pytaniem powołuje się na zapis 6 pkt. 5 jednakże przywołuje przepis 6 pkt 4. Zamawiającemu zależy na jak najwyższej jakości świadczonych usług. Ponadto usługi te mają być świadczone w zasadzie bez zakłóceń. W związku z tym, że pytanie dotyczy faktycznie 6 pkt 4 przepis ten otrzymuje brzmienie: 4/. W przypadku powtarzających się przerw w pracy łącza, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie niezgodności w funkcjonowaniu łącza. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeśli w ciągu roku zostanie niedotrzymana dostępność łącza określona w 3 ust. 2 pkt Zamawiający określił roczną dostępność usługi na poziomie 99,8 %. Jest to bardzo wysoki procentowy poziom SLA, który po przeliczeniu na dni w ciągu roku oznacza, że może wystąpić niedostępność usługi jedynie przez 1 dzień w roku. Wykonawca wskazuje, że przy tak wysokim poziomie dostępności usługi brak jest doprecyzowania, że oczywiście do niedostępności usługi nie będzie wliczany czas prowadzenia prac konserwacyjnych oraz czas, w którym doszło do awarii, za którą Wykonawca nie ponosi winy. Wykonawca prosi o dodanie tego wyłączenia do projektu umowy, aby nie budziło to wątpliwości. Wykonawca wskazuje, że na dostawcach usług ciąży duża odpowiedzialność określona w art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 1a Prawa zamówień publicznych. Tym bardziej Wykonawcy muszą mieć pewność, że Zamawiający nie będzie przenosił na nich

6 odpowiedzialności za niezawinione przez nich przerwy w świadczeniu usług oraz przerwy związane z konserwacją usług. Ad pkt 10/. Zamawiający wymaga świadczenia usług na najwyższym poziomie. Na poziomie SLA 99,8% Z okresu dostępności usługi wyłączone zostaną okresy testów i konserwacji o ile terminy ich wykonania uzgodnione zostaną zgodnie z 3 ust. 2 pkt 21 umowy z Zamawiającym i nie będą kolidować z godzinami pracy Zamawiającego, a także zgodnie z 3 ust. 2 pkt 18 Planowane przerwy w pracy łącza spowodowane pracami modernizacyjnymi Wykonawcy powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz prowadzone w czasie najmniejszego obciążenia łącza. W pozostałym zakresie tj. poza uzgodnionymi terminami konserwacji usługa musi być dostępna na poziomie SLA 99,8% 11. Wnoszę by Zamawiający dopuścił odnośnie wymagań SLA zmianę parametrów jak poniżej: - roczna dostępność usługi na poziomie 99,0% Ad pkt 11/. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. 12. Wykonawca wskazuje, że przedłożony przez Zamawiającego projekt umowy nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez obowiązujące obecnie przepisy Prawa telekomunikacyjnego, które zostały znowelizowane w styczniu 2013 r. w zakresie elementów, jakie powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na podstawie ustawy część tych elementów może zostać ujęta w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, którym posługuje się każdy z przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wykonawca wskazuje, że zastosowanie do umowy powinien mieć odpowiedni dla danej usługi regulamin stosowany przez dostawcę usług, z którym Zamawiający zawrze umowę z zastrzeżeniem, że regulamin ten ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w umowie, a w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia umowy. Za zawieranie przed dostawców umów, które nie zawierają wszystkich elementów określonych w art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, może zostać nałożona na dostawców usług kara pieniężna przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca prosi o uwzględnienie tego i nienarażanie Wykonawców na taką karę. Regulaminy świadczenia usług zabezpieczają ponadto interesy abonentów i stanowią dodatkową ochronę dla Zamawiającego, bo określają wiele dodatkowych obowiązków dostawców usług, jakie wynikają z przepisów prawa, np. w zakresie ochrony danych oraz dostępem do sieci Internet przez osoby trzecie. Ad pkt 12/. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. 13. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego, kto jest właścicielem kanalizacji na terenie, gdzie mieści się budynek Sądu Rejonowego.

7 Ad pkt 13/. Zamawiający informuje, iż na terenach znajdujących się w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi znajdują się studzienki kanalizacyjne nie będące własnością Sądu. Powyższa informacja nie dotyczy lokalizacji przy ul Kopcińskiego 56 wszelkie ustalenia należy dokonywać z właścicielem obiektu. 14. Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości nieodpłatnego skorzystania przez Wykonawcę z istniejącej kanalizacji na terenie gdzie siedzibę ma Sąd Rejonowy oraz możliwość bezpłatnego przejścia po budynku do serwerowni celem zaciągu kabli światłowodowych. Ad. pkt 14/. Zamawiający informuje iż wyraża zgodę na nieodpłatne skorzystanie przez Wykonawcę z istniejącej kanalizacji w budynkach Sądu w celu zaciągu kabli światłowodowych. Powyższa informacja nie dotyczy lokalizacji przy ul Kopcińskiego 56 wszelkie ustalenia należy dokonywać z właścicielem obiektu. 15. Czy zamawiający dysponuje w miejscu zakończenia usługi (serwerowni) zasilaniem gwarantowanym 230V/48V. Jeśli tak, proszę podać rodzaj. Ad 15/. Zamawiający informuje iż nie dysponuje zasilaniem gwarantowanym w miejscu zakończenia usługi (serwerowni). 16. Jaką wartość minimalną w zakresie przepływności łącza Internet powinien posiadać parametr CIR? Parametr CIR = EIR może być gwarantowany w sieci szkieletowej Wykonawcy ale poza siecią szkieletową jest niezależny od Wykonawcy. Ad pkt 16/. Zamawiający wykreśla pkt dotyczący parametru CIR 17. Proszę o określenie fizycznego interfejsu zakończenia łącza na rzecz zamawiającego: elektryczny RJ45 lub optyczny wkładka SFP/patchcord optyczny proszę doprecyzować interfejs odbioru usługi. Ad pkt 17/. Interfejs zakończenia łącza elektryczny RJ Parametr przerwy 1h w pracy łącza w związku z pracami planowymi i modernizacjami w niektórych przypadkach niezależny od Wykonawcy. Zazwyczaj prace prowadzone są w godzinach nocnych jednakże może zaistnieć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy konieczność prac planowych/modernizacji w godzinach dziennych wykraczając poza okres 1h. Jest to mało prawdopodobne jednakże nie da się takiej sytuacji całkowicie wykluczyć. Czy w związku z tym Zamawiający bierze do wiadomości, że z przyczyn niezależnych takie prace mogą ulec wydłużeniu poza okres 1h.

8 Ad pkt 18/.W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym ich zgłoszeniu i szczegółowo uzgodnionych z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu prac modernizacyjnych maksymalnie do 6 godz. 19. Czy zamawiający planuje udostępniać swoje pomieszczenia poza godzinami pracy Sądu np. w nocy w przypadku wystąpienia awarii? Ad pkt 19/. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu, Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia pomieszczeń poza godzinami urzędowania sądu. 20. W związku z godzinami pracy Sądu oraz możliwości wystąpienia awarii w godzinach nocnych wnoszę o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 24 godzin licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Ad pkt 20/.Zamawiający wydłuża czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Przewodniczący Komisji Arkadiusz Mostowy

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo