Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"

Transkrypt

1 Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Warszawa, październik 2004

2 Recenzja: dr Karol LITYŃSKI Copyright by Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004 ISBN Łamanie i druk: ZWP MGiP. Zam. 231/04 2

3 SPIS TREŚCI Wstęp ROLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SEKTORA MSP W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE Renesans przedsiębiorczości i wzrost ekonomicznej roli sektora MSP Rozwój sektora MSP w Polsce OCENA WARUNKÓW PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZESŁANKI I CELE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy Modelowe rozwiązania aktywizacji bezrobotnych Stymulacja bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia Poradnictwo zawodowe Dodatek aktywizacyjny Szkolenia Pomoc osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staże i przygotowanie zawodowe Podejmowanie działalności gospodarczej Członkostwo w spółdzielni socjalnej Wsparcie rozwoju MSP i tworzenia nowych miejsc pracy Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Prace interwencyjne Roboty publiczne Zakładowy Fundusz Szkoleń Reguły pomocy publicznej Warunki udzielania pomocy publicznej Pomoc regionalna Pomoc horyzontalna Pomoc w sektorach uznanych za wrażliwe Podstawowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną Warunki udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości INFRASTRUKTURA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Pojęcie i zadania instytucji wsparcia przedsiębiorczości Ośrodki szkoleniowo-doradcze Lokalne fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeń kredytowych Inkubatory przedsiębiorczości Instytucje wspierania innowacyjności przedsiębiorstw Główne czynniki powodzenia

4 6. KIERUNKI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Założenia i podstawy unijnej polityki wobec przedsiębiorstw IV Wieloletni Program dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości Wsparcie w ramach polityki technologicznej i regionalnej Unijne programy wspierania realizowane w Polsce Bibliografia Załącznik 1. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących Załącznik 2. Euro Info Centra w Polsce Załącznik 3. Adresy funduszy pożyczkowych Załącznik 4. Adresy funduszy poręczeń kredytowych Załącznik 5. Pożyczki BGK na rozpoczęcie działalności gospodarczej

5 WSTĘP Obserwując współczesne uwarunkowania rozwoju ekonomiczno-społecznego, źródeł sukcesów poszczególnych narodów i lokalnych społeczności należy szukać w przedsiębiorczości i innowacyjności. Własna firma jest postrzegana jako szansa na włączenie się jednostki w wolnorynkowy system pomnażania bogactwa. Prywatni przedsiębiorcy z niespotykaną dotąd w historii ludzkości dynamiką, zmieniają i odnawiają gospodarkę światową. Przedsiębiorczość stanowi podstawę gospodarki wolnorynkowej zwiększając jej żywotność i efektywność. Nowe firmy i prywatni przedsiębiorcy zmieniają świat w kilku wymiarach: stanowią główną nadzieję rynków pracy; wprowadzają nowe produkty zmieniające z dnia na dzień warunki życia ludzkości w wymiarze globalnym; przekształcają postsocjalistyczne gospodarki przez lata rozwijane na przekór prawom ekonomicznym; umożliwiają transformację i odnowę organizacyjną istniejących organizacji; wkraczają dynamicznie w obszary tradycyjnie traktowane jako nierynkowe (dobra publiczne edukacja, usługi publiczne, służba zdrowia); odbudowują podstawy konkurencji i wolnego rynku. Dzięki wprowadzeniu zasad demokracji gospodarczej, przedsiębiorczość, małe i średnie prywatne firmy legły u podstaw procesów transformacji gospodarki i społeczeństwa polskiego. Obserwujemy ciągłe wzmacnianie podstaw gospodarki rynkowej, zmianę struktury własnościowej na korzyść sektora prywatnego potwierdzającą jego przewagę nad sektorem państwowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa są najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki polskiej. Z marginalnej roli w gospodarce centralnie planowanej pod koniec lat osiemdziesiątych po piętnastu latach transformacji MSP generują 70,8% produkcji dodanej przedsiębiorstw, zatrudniają 68,1% siły roboczej i finansują 50% inwestycji. Celem prezentowanej publikacji jest wskazanie możliwości wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju sektora MSP w Polsce. Obejmuje prezentację instrumentów wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, programów unijnych oraz szerokiego otoczenia instytucjonalnego realizującego programy wsparcia. Poprawa otoczenia administracyjnego i prawnego, poprawa dostępu do finansowania zewnętrznego, zwiększenie innowacyjności sektora, rozwój usług i sieci biznesowych wspierających, wspieranie inwestycji MSP, to najważniejsze priorytety polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza pełną partycypację Polski w programach UE adresowanych bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw (wieloletnie programy dla sektora MSP), jak i adresowanych do nich pośrednio (Fundusze Strukturalne, Programy Ramowe). Poprawie otoczenia administracyjnego i prawnego służy przede wszystkim inicjatywa BEST (Business Environment Simplification Task Force) oraz BIAS (Business Impact Assesment System), funkcjonujące w ramach Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości. Na szczególna uwagę zasługują instrumenty natury finansowej ujęte również w ramach Wieloletniego Programu, mające z kolei na celu poprawę dostępu MSP do finansowania zewnętrznego: (1) Seed Capital Action (dokapitalizowanie funduszy zalążkowych ), (2) European Technology Facility 5

6 Start-up Scheme (dokapitalizowanie funduszy typu venture capital), (3) SME Guarantee Facility (system gwarancji kredytowych dla MSP), (4) Loan Guarantee Facility for ICT Investment (system gwarancji kredytowych dla firm wykorzystujących technologie internetowe). Poprawa finansowego otoczenia sektora możliwa jest także dzięki środkom z Funduszy Strukturalnych oraz pożyczkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z kolei dla zwiększenia innowacyjności MSP szczególne znaczenie będzie miała przygotowywana ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej, możliwość korzystania z tzw. małych grantów celowych prowadzonych przez NOT oraz udział tych podmiotów w VI Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji. Natomiast rozwojowi usług i sieci biznesowych służą przede wszystkim finansowane z budżetu Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości ośrodki Euro Info Centre (udzielające informacji i porad dotyczących regulacji i programów UE dla MSP) oraz środki Funduszy Strukturalnych. Ostatni cel polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw zwiększenie inwestycji MSP realizowany jest przede wszystkim za pomocą środków z Funduszy Strukturalnych. Istotnym instrumentem wspierającym MSP w Polsce staną się Fundusze Strukturalne. Zgodnie z Narodowym Plan Rozwoju na lata kluczowe znaczenie w tym zakresie posiada realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw koncentrującego dostępne środki finansowe na realizacji dwóch priorytetów: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim. oraz komplementarnie szereg działań w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanym Programie Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oferowana jest pomoc przedsiębiorcom dotacje: inwestycyjne, na nowe technologie i doradztwo; oraz także dla instytucji otoczenia biznesu przez dotacje dla instytucji doradczo-szkoleniowych, parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych i technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości (w tym akademickich), instytucji naukowo-badawczych pracujących na rzecz przedsiębiorstw, dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych oraz funduszy kapitału zalążkowego. W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla sektora MSP nadal dostępne będą środki z funduszu PHARE. Z funduszu tego, podobnie jak z Funduszy Strukturalnych, dla małych i średnich firm dostępne są dotacje na inwestycje i usługi doradcze. Dostęp do programów wsparcia wymaga rozwoju instytucji działających w otoczeniu przedsiębiorstw. Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój różnego typu podmiotów oferujących firmom sektora MSP pomoc w dostępie do unijnych i krajowych programów. Identyfikujemy ponad 400 wyspecjalizowanych instytucji zlokalizowanych na terenie całego kraju prowadzących ośrodki szkoleniowo-doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych, Euro Info Centra, centra transferu technologii, parki technologiczne. Od jakości pracy tego typu instytucji zależy efektywność wykorzystania instrumentów wsparcia rozwoju MSP. 6

7 1. ROLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SEKTORA MSP W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE 1.1. Renesans przedsiębiorczości i wzrost ekonomicznej roli sektora MSP Z końcem kryzysów ekonomicznych lat siedemdziesiątych, spowodowanych kartelizacją rynków paliw i w konsekwencji wzrostem cen nośników energii obserwujemy lawinowo narastające nowe zjawiska ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Spowodowały one, że świat nie powrócił na poprzednie tory rozwoju gospodarczego kształtowane przez: rywalizację dwóch systemów ekonomicznych, gdzie blok wschodni był równoprawnym partnerem ideologicznym i ekonomicznym; rosnącą ekonomiczną rolę państwa kapitalistycznego (kapitalizm państwowy, ludowy), dominację popytowego podejścia w polityce ekonomicznej; dominację przemysłu i sektora wytwórczego jako kreatora dobrobytu i miejsc pracy. Niezależnie od neoliberalnego przełomu w myśleniu ekonomicznym należy wskazać na szereg przyczyn natury ekonomicznej i społecznej nowego postrzegania przedsiębiorczości i roli sektora MSP w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych: 1) Nawrót do indywidualizmu i większej samodzielności jednostek. Założenie przedsiębiorstwa staje się jednym ze sposobów osiągnięcia niezależności w życiu. Coraz więcej osób na całym świecie ulega pokusie i naciskom włączenia się w kapitalistyczny system pomnażania dobrobytu. Sukcesy ekonomiczne Billa Gatesa, Lawrence Ellisona, Rosa Perotha i tysięcy im podobnych, szczególnie uatrakcyjniły tę drogę kariery zawodowej i życiowej. Bycie przedsiębiorcą i prowadzenie własnej firmy stało się modne. 2) Samozatrudnienie i tworzenie nowych podmiotów staje się priorytetowym sposobem przeciwdziałania rosnącemu bezrobociu. Rozpoczęte przez amerykańskie korporacje pod koniec lat sześćdziesiątych masowe zwolnienia z pracy otworzyły przysłowiową puszkę Pandory rynków pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Od ponad 20 lat lokomotywą zatrudnienia jest sektor MSP, a w ostatnich latach rośnie rola samozatrudnienia. 3) Odchodzenie od modelu państwa opiekuńczego wyzwala osobistą inicjatywę obywateli skierowaną m.in. na samodzielne poszukiwanie zatrudnienia lub tworzenie własnego miejsca pracy. 4) Dzieje przełomowych innowacji, powstanie i rozwój nowych form gospodarowania jest współcześnie często związane z przedsiębiorczością jednostek i małych zespołów. W tym kontekście nowoczesna przedsiębiorczość na styku nauki i gospodarki jest postrzegana jako wyjątkowa możliwość popchnięcia starych, zrutynizowanych dziedzin gospodarki, jak i całych regionów na nowe tory rozwoju. 5) Zbieżność zasad przedsiębiorczości z mechanizmami konkurencji rynkowej sprzyja przezwyciężaniu ociężałości biurokratycznej w przemyśle, restrukturyzacji i modernizacji. Nowe firmy umożliwiają nowe impulsy rozwojowe i tworzą podstawy transformacji tradycyjnych regionów przemysłowych. Stare, duże firmy w wyniku prowadzonej restrukturyzacji zwykle ograniczają zatrudnienie przechodząc w ten sposób do sektora MSP. Ze względu na internacjonalizację du- 7

8 żych korporacji sektor MSP stał się praktycznie jedynym obszarem oddziaływania rządów na gospodarkę. Przedsiębiorczość służy odnowie i transformacji przedsiębiorstwa. 6) Strategie korporacji zmierzające do ograniczenia kosztów własnych oraz przewyciężania ociężałości biurokratycznych doprowadziły do upowszechnienia kontraktacji produkcji/ usług w formie zleceń w ramach rozwijanych sieci małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele funkcji tradycyjnie wykonywanych w ramach dużych firm zostało przekazanych na zewnątrz, między innymi poprzez pomoc w tworzeniu nowych firm przez byłych pracowników i rozwój elastycznych systemów produkcyjnych. Powszechne stają się także nowoczesne systemy powiązań sieciowych urzeczywistniające się poprzez: outsoursing, subkontrakting, franchising. 7) Prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, deregulacja monopoli naturalnych, poszukiwanie efektywnych form dostarczania usług publicznych oraz usprawnienia administracji dały nowe impulsy dla prywatnej inicjatywy w obszarach tradycyjnie zarezerwowanych dla sektora publicznego. Prywatna inicjatywa w oświacie, służbie zdrowia, więziennictwie i innych dziedzinach, rewolucjonizuje zasady funkcjonowania przedsiębiorstw publicznych oraz prowadzi do poprawy jakości usług i redukcji kosztów. 8) Wspieranie prywatnej przedsiębiorczości jest nową formą tworzenia kapitalizmu ludowego, gdzie znaczna część społeczeństwa stanowi dla siebie pracodawcę, tworząc tym samym szerokie podstawy klasy średniej stabilizującej system polityczny. 9) Ludzie przedsiębiorczy są postrzegani jako katalizator transformacji stagnacyjnych systemów gospodarczych. W najbiedniejszych krajach świata bez tradycji rynkowych pojawiają się indywidualni przedsiębiorcy, jeśli stworzy się im podstawowe warunki dla prywatnej inicjatywy. Powyższe argumenty w nowym świetle stawiają przedsiębiorczość oraz małe i średnie firmy jako przedmiot polityki ekonomicznej. Dynamiczny sektor MSP decyduje o rozwoju gospodarki i stabilności rynków pracy. Małe firmy szybciej reagują na powstające potrzeby i zmianę preferencji potencjalnych klientów. W związku z tym efektywnie angażują dostępne zasoby w różne przedsięwzięcia gospodarcze, podnosząc sprawność funkcjonowania całej gospodarki. W odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw (dla których często stanowią zaplecze kooperacyjne) małe i średnie firmy: szybciej reagują na zmieniające się otoczenie; łatwiej weryfikują na rynku nowe produkty i rozwiązania organizacyjne; dynamiczniej wykorzystują szanse i okazje rynkowe; elastyczniej dopasowują się do specyfiki konkretnych lokalnych rynków; optymalizują strukturę kosztów i zatrudnienia; nie wywierają silnej presji płacowej zakłócającej działanie naturalnych mechanizmów rynku pracy. Sektor MSP odegrał kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki. Ilości rozwój nowych podmiotów sprzyjał łagodzeniu napięć społecznych i redukowaniu kosztów przeobrażeń. Aktywnie przyczynił się do zmian: w strukturze, dekoncentracji i demonopolizacji gospodarki, w rozwiązywaniu problemów rynku pracy, zagospodarowania maszyn i urządzeń prywatyzowanych wielkich przedsiębiorstw państwowych. 8

9 1.2. Rozwój sektora MSP w Polsce Przełom demokratyczny i transformacja sytemu gospodarczego zaowocowały w Polsce dynamicznym wzrostem zainteresowania samozatrudnieniem i samodzielnością gospodarczą. Na początku lat dziewięćdziesiątych przybyło netto ponad 2 mln nowych prywatnych firm, które istotnie przyczyniły się do przełamania stagnacji gospodarczej, przekształcenia struktury i osiągnięcia ponad 5% ścieżki wzrostu gospodarczego. Należy jednocześnie podkreślić, że w gospodarce polskiej, w odróżnieniu od innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pozostał przez cały okres realnego socjalizmu szeroki margines dla indywidualnej działalności gospodarczej. W prywatnych rękach pozostało 80% areału rolnego, duża część handlu detalicznego, budownictwa i usług. Oczywiście działalność gospodarcza prywatnych podmiotów, ze względu na bariery prawno-administracyjne była prowadzona na stosunkowo niewielką skalę i mogła dotyczyć dziedzin nie zastrzeżonych dla sektora publicznego. W latach osiemdziesiątych nastąpiła stopniowa eliminacja doktrynalnych barier wejścia na rynek. 1 W wyniku tych działań liczba prywatnych firm wzrosła o prawie 200 tys. (z 375 tys. do 572 tys.) przy jednoczesnym podwojeniu liczby zatrudnionych (w 1988 r tys. osób). Podjęte w tym okresie działania stanowiły dobrą podstawę dla rozpoczętej Planem Balcerowicza budowy gospodarki rynkowej. Eliminacja w 1989 r. pozostałości prawnych i administracyjnych barier dla rozpoczęcia działalności gospodarczej wyzwoliła prawdziwą eksplozję przedsiębiorczości. Transformacja systemu gospodarczego włączyła przysłowiowe zielone światło dla upośledzonej w poprzednim okresie grupy małych i średnich prywatnych podmiotów gospodarujących. Tylko w 1989 r. liczba podmiotów gospodarujących wzrosła o 50%, a do końca 1991 r. o 162%. Średnioroczne tempo wzrostu liczby firm w kolejnych latach kształtowało się na poziomie 20 40% stopniowo malejąc do 1994 r. Dynamiczny proces tworzenia nowych firm spowodowały następujące czynniki: liberalizacja warunków tworzenia nowych firm; zniesienie ograniczeń dla prywatnych firm w wielu obszarach zarezerwowanych wcześniej wyłącznie dla sektora publicznego; procesy prywatyzacji i restrukturyzacji firm państwowych oraz całych gałęzi przemysłu; postępowania upadłościowe firm państwowych; zagrożenie bezrobociem oraz pogorszenie sytuacji materialnej mieszkańców wsi; zwrot małych firm znacjonalizowanych niezgodnie z prawem na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych; krajowe i zagraniczne programy wspierające firmy sektora MSP; klimat społeczno-polityczny zachęcający do aktywnego uczestnictwa w przeobrażeniach systemu gospodarczego; ucieczka przed wysokimi kosztami ZUS w przypadku podjęcia zmiany statusu z pracownika na działalność gospodarczą. W 1995 r. nastąpiło załamanie tendencji wzrostowej i zanotowano jedyny w całym dziesięcioleciu spadek liczby firm o ok. 10%. Fala likwidacji pojawiła się na krótko po przełamaniu depre- 1 Kluczowe znaczenie dla rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości posiadała Ustawa z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 1988, nr 41, poz. 324) zrównująca prawnie sektor prywatny i publiczny. 9

10 sji i osiągnięciu ponad 5% dynamiki wzrostu gospodarczego. Należy wskazać na cztery główne powody tego stanu: 1) weryfikacja rynkowa biznesów zainicjowanych przed 3 4 laty; 2) wprowadzenie ustawodawstwa pracy niekorzystnego dla małych firm; 3) poprawa sytuacji na rynku pracy, alternatywa lepszego zatrudnienia; 4) obawy przed polityką gospodarczą lewicowego rządu. Sytuacja szybko uległa stabilizacji i od 1996 r. obserwujemy kilkuprocentowe coroczne przyrosty liczby firm. Wskaźnik dynamiki przyrostu nowo rejestrowanych podmiotów traktuje się jako swego rodzaju barometr wskazujący na stan koniunktury gospodarczej. Tendencja wzrostowa posiada z roku na rok gasnący charakter: 1996 r. 620 tys.; 1999 r. 391 tys.; 2001 r. 59 tys.; i w 2002 r. 285 tys. Jednocześnie liczba wykreśleń z systemu REGON oscyluje wokół liczby 200 tys. rocznie: w 1999 r. 172 tys.; 2001 r. 233 tys. i 141 tys. w 2002 r. Należy podkreślić, że fakt wykreśleń z rejestru nie jest tożsamy z liczbą prywatnych podmiotów, które faktycznie zakończyły działalność gospodarczą. Znaczna część firm (głównie zakładów osób fizycznych i spółek cywilnych) po zakończeniu lub zawieszeniu działalności nie zgłasza tego faktu do GUS. Obraz statystyczny jest tym samym mocno zafałszowany. Próbą eliminacji prezentowanej niedoskonałości systemu ewidencji gospodarczej jest statystyka przedsiębiorstw aktywnych. Prowadzone przez GUS badania wskazują, że 46,5% firm zarejestrowanych w systemie REGON faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Rozwój prywatnego sektora w Polsce można podzielić na cztery fazy 2 : 1. Wstępna faza (przedtransformacyjna) rozwoju przedsiębiorczości ( ) zainicjowana na początku lat osiemdziesiątych, która była efektem prób reformowania gospodarki centralnie planowanej. Podejmowane działania miały na celu zahamowanie narastającego kryzysu społeczno-gospodarczego. Następowało stopniowe eliminowanie niektórych barier wejścia na rynek, co doprowadziło do ilościowego wzrostu liczby małych firm. 2. Okres eksplozji przedsiębiorczości ( ) obejmujący pierwsze lata po przełomie demokratycznym w 1989 r. To faza eliminacji ograniczeń administracyjnych oraz kształtowania się nowego klimatu społeczno-politycznego wyzwalającego ducha przedsiębiorczości u tysięcy Polaków, tłumionego przez cały okres gospodarki centralnie planowanej. Liberalizacja gospodarki oraz niskie bariery wejścia na wiele rynków stworzyły właściwy grunt i nadzwyczajne okazje dla tzw. przedsiębiorczości arbitrażowej. 3. Faza samoregulacji rynkowej ( ) rozpoczynająca się od 1992 r. w wyniku stopniowego wyczerpywania się prostych rezerw rozwoju nowych firm oraz wzrostu konkurencji na większości rynków. Nastąpiło spowolnienie przyrostu liczby nowych podmiotów oraz wzrost liczby bankructw. 4. Faza przedakcesyjna ( ) złożony proces dostosowań do wymogów członkostwa w UE przy jednoczesnej kontynuacji procesu transformacji zmieniły zasadniczo warunki prowadzenia biznesu. Od kilku lat powszechnie wskazuje się na potrzebę przejścia do piątej fazy charakteryzującej się wzrostem innowacyjności i technologicznej orientacji firm. Bez podniesienia poziomu jako- 2 Zob. B. Piasecki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce paradygmaty rozwoju, [w:] B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź 2002, s

11 ści produktów i nowoczesności stosowanych technologii oraz rozwoju zdolności innowacyjnych krajowe MSP mają niewielkie szanse na dalszy rozwój i przystosowanie do wymogów wspólnego rynku europejskiego. Należy wskazać na wyczerpywanie się ekstensywnych zasobów rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Stawia to nowych potencjalnych biznesmenów oraz właścicieli i kierowników małych i średnich firm przed nowym jakościowym wyzwaniem, budowy zdolności innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Liczba przedsiębiorstw w polskiej gospodarce na koniec 2003 r. osiągnęła poziom 3.581,6 tys. podmiotów, w tym prywatnych 3.452,3 tys. Ponad 78% wszystkich podmiotów zarejestrowanych to zakłady osób fizycznych. Są to jednostki bardzo małe, aktywne w obszarze handlu i usług o charakterze samozatrudnieniowym, tworzące mało miejsc pracy dla pracowników najemnych. Spółki kapitałowe stanowią 5,8% wszystkich podmiotów gospodarujących. Statystycznie w polskim przedsiębiorstwie są zatrudnione średnio 3,9 osoby, w tym w sektorze prywatnym 1,7, a w publicznym 76,9 osoby. Powyższe wielkości znacznie odbiegają od analogicznych w Unii Europejskiej i wskazują na organizacyjną słabość krajowych firm. Wykres 1. Struktura podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej na koniec 2003 r. spółki prawa handlowego 5,8% pozostałe* 8,0% spółki cywilne 7,8% zakłady osób fizycznych 78,3% * pozostałe przedsiębiorstwa państwowe, komunalne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i in. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 83. Spośród ujętych w rejestrach podmiotów gospodarczych (poza rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i rybactwem oraz pośrednictwem finansowym) na koniec 2002 roku przedsiębiorstw (53,5%) faktycznie prowadziło działalność. Wśród aktywnych przedsiębiorstw 99,1% stanowią firmy małe do 50 zatrudnionych ( ), przedsiębiorstw średniej wielkości było (0,75%) oraz dużych Niezależnie od dynamiki wzrostu liczby podmiotów obserwujemy ciągły wzrost gospodarczej roli MSP. W 2002 r. małe i średnie firmy wytworzyły 48,6% PKB (w 1997 r. 45,3%), w tym małe przedsiębiorstwa 40,5%, a średnie 8,1%. Duże firmy wytworzyły w tym okresie 20,1% PKB. W MSP powstaje 55,6% wartości dodanej wytwarzanej w gospodarce polskiej. Analizując tylko sektor przedsiębiorstw omawiany udział wynosi 70,8%, z tego w małych powstaje 59%, w średnich 11,8%. MSP dominują w tworzeniu dochodu w sekcjach: edukacja 99,6%, handel i naprawy 99%, obsługa nieruchomości i firm 92,5% oraz ochrona zdrowia 91,6%. W działalności produkcyjnej MSP wytwarzały około 40,7%, a w transporcie i łączności 42,6% wartości dodanej. 3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, s

12 Tradycyjnie (głównie ze względów technologicznych) najniższy udział MSP obserwujemy w sekcjach: zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (ok. 13,8%) oraz górnictwo i kopalnictwo (7,8%). Spośród 10,3 mln zatrudnionych na koniec 2002 r. w gospodarce narodowej (oprócz rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa), 7 mln (68,1%) pracowało w MSP, w tym w małych firmach 49% i 20,7% w średnich. MSP finansują około 50% nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw i 52,5% sektora prywatnego. MSP odgrywają ważną rolę w handlu zagranicznym i przypada na nie 44,5% krajowego eksportu oraz 60,7% importu. 12

13 2. OCENA WARUNKÓW PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Istotnym ograniczeniem indywidualnej aktywności biznesowej mogą być reguły administracyjno-prawne rozpoczynania działalności gospodarczej. Przewlekłość i wysoki stopień komplikacji procesu rejestracji firmy mogą odstraszać potencjalnych przedsiębiorców z reguły dobrze czujących się w przedmiocie przygotowywanej działalności, ale mających problemy z procedurami administracyjnymi. W międzynarodowych analizach porównawczych 4 wykorzystuje się następujące wskaźniki: przeciętny czas trwania procesu założycielskiego; ilość procedur niezbędnych do założenia firmy; koszt zakładania firmy jako % dochodu brutto per capita; poziom koncesjonowania działalności gospodarczej. Analiza wyników badań metodą benchmarkingową umożliwia ocenę narodowych systemów ekonomicznych pod kątem przychylności procesom założycielskim oraz wskazanie kierunków doskonalenia systemu. Względna łatwość rozpoczynania działalności gospodarczej sprzyja konkurencji i elastyczności rynku. Jednocześnie ograniczenia tworzą potencjalne pole dla korupcji oraz zachęcają do aktywności w szarej strefie. W państwach wysoko rozwiniętych od lat obserwujemy różnorodne inicjatywy upraszczające procedury założycielskie. Czas rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce trwa przeciętnie 31 dni i jest zbliżony do średniego poziomu dla państw UE i OECD. Najlepiej prezentują się w tym zakresie: Australia, Kanada, Dania i USA założenie firmy trwa do dwóch dni. Z drugiej strony rekordowo długotrwały proces założycielski identyfikujemy w Hiszpanii, ponad 100 dni oraz w Czechach około 90 dni. Wśród państw, w których założenie firmy trwa dłużej niż w Polsce znajdujemy między innymi Niemcy (45 dni), Belgię, Węgry, Grecję, Słowenię. Spośród państw postsocjalistycznych najlepiej prezentuje się Łotwa 18 dni. W ostatnich latach największy postęp na drodze upraszczania systemu zanotowano we Francji (redukcja czasu z 50 dni do 8), Finlandii (redukcja z 32 dni do 15) oraz Słowacji z 98 do 53 dni. Założenie firmy wymaga podjęcia przez przedsiębiorcę określonych procedur. 5 Przeciętnie przedsiębiorca musi podjąć 7 procedur (średni poziom dla państw UE i ODCE). W Polsce trzeba podjąć 10 procedur i tylko w czterech krajach (Portugalia, Japonia, Korea Płd. i Grecji) wymogi są większe. Najmniej kłopotliwe zakładanie przedsiębiorstwa jest w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii po dwie procedury, a wśród państw postsocjalistycznych na Węgrzech (6) i Łotwie (7). W ostatnich latach z największej liczby procedur zrezygnowano w Hiszpanii (5) i w Belgii (3). Również koszt tworzenia firmy należy w Polsce do najwyższych spośród analizowanych państw. Na około 21% DN per capita oceniane są koszty procesu założycielskiego przy średniej dla analizowanych państw 11%. Najniższe koszty identyfikujemy w przypadku Danii, Nowej Zelandii 4 5 Na uwagę zasługują badania prowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierunkiem P.D. Reynoldsa z Babson College w 34 krajach w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor oraz badania Banku Światowego Doing Business. Procedurę definiujemy jako jakąkolwiek interakcję pomiędzy założycielem firmy, a podmiotem zewnętrznym: urzędem, agencją rządową, prawnikiem, audytorem itp. 13

14 i USA, a wśród państw postsocjalistycznych na Słowacji (5%) oraz w Słowenii (11%). Kolejnym utrudnieniem funkcjonowania konkurencji są obszary ochronione koncesjami (7 rodzajów działalności) oraz zezwoleniami. Po utworzeniu podmiotu gospodarującego, przedsiębiorca spotyka się z kolejną grupą ograniczeń w sferze regulacyjnej, determinujących jego przyszłe rynkowe powodzenie. Główne zagrożenia dotyczą: 1) Obciążeń fiskalnych i danin publicznych ponoszonych na rzecz skarbu państwa, jednostek samorządu i funduszy celowych. W Polsce identyfikujemy ponad pozycji fiskalnych, na które składają się podatki, składki, opłaty i cła ustanowione w 55 ustawach i rozporządzeniach. Od wysokości obciążeń nie mniej istotne są metody ich poboru oraz stabilność regulacji w czasie. Wiele rodzajów obciążeń ma wysoce sformalizowany i skomplikowany sposób naliczania (np. do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje 17 wzorów formularzy podatkowych). Podstawy prawne zawierają różne akty prawne, często trudne do zidentyfikowania przez przedsiębiorców nie dysponujących własnymi służbami prawnymi. Do częstych praktyk należy również swoboda interpretacji przepisów przez urzędników skarbowych. Przedsiębiorcy podnoszą następujące zarzuty do kształtowanego w okresie transformacji systemu podatkowego: 6 brak stabilności systemu podatkowego (wykraczającej poza horyzont 1 roku podatkowego), co znacznie utrudnia strategiczne planowanie w przedsiębiorstwach; zbyt częste nakładanie obciążeń przekraczających zdolności finansowe podatników, zwłaszcza tych o niskich dochodach; zbyt rozbudowany zakres różnych opłat na rzecz samorządów terytorialnych, funduszy celowych i innych struktur administracyjnych; rozwój technik postępowania podatkowego opartych na samoobliczaniu podatkowym, prowadzącym do przeniesienia ryzyka dokonywania wykładni przepisów na podatnika oraz do koncentracji organów podatkowych na kontroli działań płatników; postępujące zagmatwanie przepisów, z którymi przestają sobie radzić podatnicy i firmy doradcze oraz także same organy podatkowe i oddziały NSA wydające w identycznych sprawach różne postanowienia; upowszechnienie korupcjogennego zjawiska swobody interpretacji przepisów przez poszczególne organy skarbowe wydające w identycznych sprawach diametralnie różne decyzje. 2) Kontroli działalności gospodarczej podejmowanej przez inspekcje uprawnione do prowadzenia kontroli działalności przedsiębiorców. W Polsce liczba organów kontrolujących przekracza 20. Nietrudno wyobrazić sobie kilka postępujących po sobie kontroli, które doprowadzają do bankructwa firmy. 3) Zatrudniania i zwalniania pracowników. Ciągła poprawa warunków tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest wyzwaniem naszych czasów. Efektywność kreowania dogodnych warunków dla przedsiębiorczości przekłada się na konkurencyjność, stabilność rynków pracy i dynamikę rozwojową gospodarki. 6 Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerswo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2004, s

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy Wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych przez Urzędy Pracy. Dlaczego warto? poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo