Karta Usługi zestawienie uwag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Usługi zestawienie uwag"

Transkrypt

1 Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np. przekwalifikowania lub podniesienia jego kompetencji? Nierzadko takie kursy są bardzo drogie jak na kieszeń bezrobotnego. Urzędy Pracy prawdę mówiąc nie mają funduszy na szkolenia. Wszystkie trzy zagadnienia Karta usług, System oceny usług rozwojowych, System pozyskiwania punktów rozwojowych, rozumiem mają za zadanie wyłonić kandydata /podmiot/ bo o nim się pisze. Odpowiedź PARP: Pierwsza wersja Rejestru Usług Rozwojowych (1.0) nie przewiduje obsługi tych usług współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane byłyby do osób bezrobotnych. 2. Czy podmiotem będzie bezrobotny czy firma szkoleniowa? Odpowiedź PARP: Podmiotem rejestrującym usługę może być wyłącznie instytucja świadcząca usługi rozwojowe. 3. Jak będą przepływać dotacje na szkolenia i w jakiej formie? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca sposobu finansowania szkoleń zależeć będzie od Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, a proces jej podejmowania będzie przebiegał poza RUR. 4. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy każda instytucja (uczelnia publiczna również) chcąc pozyskać środki UE na realizacje szkoleń w ramach nowego okresu programowania musi być wprowadzona do rejestru PARP, o którym mowa poniżej? Rozumiem, że jest zalecenie, aby komercyjne szkolenia także tam publikować? Odpowiedź PARP: Każda instytucja zamierzająca świadczyć usługi rozwojowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego musi być zarejestrowana w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). Zachęcamy również do rejestrowania usług komercyjnych aby oferta o wszystkich usługach rozwojowych była dostępna dla potencjalnych uczestników w jednym miejscu. 5. Czy strona przestanie obowiązywać? Jeśli tak to od kiedy? Odpowiedź PARP: Strona zostanie przekształcona w Rejestr Usług Rozwojowych funkcjonujący pod tym samym adresem. 6. Nazwa w kolumnie 2 punktu 4.8 wskazuje, że w tym punkcie wprowadzana jest tylko data zakończenia należy ujednolicić zapis w kolumnie 2 i 4 Odpowiedź PARP: Uwaga zostanie uwzględniona. 7. Z tego wynika, że dokładny adres usługi można wpisać jedynie piątego dnia przed datą rozpoczęcia realizacji usługi (wcześniej można wpisać tylko miejscowość) Odpowiedź PARP: Istnieje możliwość wpisania pełnego adresu miejsca realizacji usługi wcześniej niż na 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. Jednak dopiero na 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia jej realizacji podanie ww. danych staje się obligatoryjne.

2 8. W którym punkcie zostanie określona liczba godzin usługi uwzględniona podczas wyliczania kosztu osobogodziny? Odpowiedź PARP: Liczba godzin usługi powinna zostać określona w punkcie Szczegółowy harmonogram usługi 9. Czy zapisem, na jednym szkoleniu np. Negocjacje, grupa może być mieszana? W sensie np. 50 % uczestników to pracownicy firm z dofinansowaniem EFS, a 50 % stanowią osoby indywidualne pokrywające pełną kwotę za dane szkolenie? Czy też wprowadzając nową usługę rozwojową do RUR musimy rozgraniczać, że szkolenie nr 1 NEGOCJACJE to szkolenie kierowane wyłącznie do tych, którzy mają dofinansowanie EFS, a szkolenie nr 2 NEGOCJACJE to szkolenie komercyjne i zapisać się na nie może każdy? Odpowiedź PARP: Podmiot, wypełniając Kartę Usługi, będzie miał możliwość wskazania warunków uczestnictwa - m.in. może określić, że dana usługa jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników posiadających dofinansowanie ze środków EFS lub wyłącznie dla uczestników komercyjnych. Podmiotowe systemy finansowania usług ze środków EFS dopuszczają co do zasady możliwość organizowania mieszanych usług rozwojowych. Należy podkreślić, że aby Podmiot mógł realizować usługi rozwojowe współfinansowane ze środków EFS, musi spełnić kryteria wiarygodności określone w Karcie Podmiotu. 10. Szkolenia zamknięte - Czy RUR będzie dawał możliwość wpisania usługi na zasadzie: termin i temat do ustalenia (w oparciu o badanie potrzeb danej instytucji)? Przykład: promujemy możliwość organizacji szkolenia zamkniętego dla danej firmy z zakresu KOMUNIKACJA. Dopiero po zgłoszeniu się konkretnej firmy doprecyzowujemy, że chodzi o komunikację interpersonalną i funkcjonowanie w grupie- wówczas możemy dopiero zmienić temat i określić termin zajęćzgodny z potrzebami i indywidualnym podejściem Odpowiedź PARP: Nie ma możliwości zarejestrowania usługi bez wypełnienia wszystkich obligatoryjnych pól w formularzu Karty Usługi. Niemniej istnieje możliwość bieżącej aktualizacji danych zawartych w ww. formularzu. 11. Konieczne jest wprowadzenie wyjaśnienia do definicji usługi rozwojowej w KP (tak jak jest to w KU), tak aby możliwe było uznanie za usługę rozwojową również samych egzaminów lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Odpowiedź PARP: W Karcie Podmiotu został uwzględniony szczególny rodzaj usługi rozwojowej, jaką jest egzamin. 12. Czy zapis dotyczący możliwości rejestrowania usług komercyjnych nie dotyczy również sytuacji, w której poszczególne usługi rozwojowe nie są finansowane w ramach poszczególnych RPO? Odpowiedź PARP: Zapis dotyczący możliwości rejestrowania usług komercyjnych dotyczy również sytuacji, w której poszczególne usługi rozwojowe nie są finansowane w ramach poszczególnych RPO. 13. Dodatkowo system ogranicza się do wsparcia finansowanego z EFS. Jeśli rozumiem na przykład w tej kategorii będą się również mieściły spersonalizowane działania informacyjne (cel edukacyjny wzrost wiedzy nt. Funduszy UE)

3 Odpowiedź PARP: Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), którego integralnym elementem jest Karta Usługi, nie ogranicza się do rejestracji usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość rejestrowania w RUR również komercyjnej oferty usługowej. 14. Co z wielomodułowymi szkoleniami zamkniętymi? Co ze specyficznymi usługami mieszanymi szkolenia + doradztwo? Przykładem takiego rozwiązania jest np.: wdrażanie systemów zarządzania opartych na normach ISO (znajdują się w nim co najmniej dwa moduły szkoleniowe oraz pakiet usług doradczych dot. poszczególnych procedur) Odpowiedź PARP: W przypadku usług łączonych (np. usługa szkoleniowo-doradcza) system będzie pozwalać na wybór kilku form usług w punkcie 2 Karty Usługi. 15. Czy obowiązek bieżącego aktualizowania usługi w systemie nie jest zbyt sztywnym założeniem? Może to powinno być dostosowane do charakteru usługi projekty zamknięte mogą charakteryzować się większą elastycznością. Odpowiedź PARP: Obowiązek bieżącej aktualizacji danych dotyczy wszystkich usług współfinansowanych z EFS, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. W jednym jak i w drugim przypadku Instytucja Zarządzająca RPO lub wskazany przez nią podmiot może bowiem podjąć decyzję o monitorowaniu danej usługi. 16. Czy planowana jest jakaś kategoryzacja tytułów usług coś na kształt kodów CPV w zamówieniach publicznych? Ułatwiałoby to wyszukiwanie Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie przewidziano kategoryzacji tytułów usług. Ich treść zależy wyłącznie od Podmiotu dokonującego rejestracji usługi. Jedyne zalecenie w tym zakresie dotyczy tego, aby pozwalał on klientowi wstępnie zorientować się, czego dotyczy usługa. Należy podkreślić, że w systemie przewidziano możliwość wyszukiwania kontekstowego, które powinno ułatwić znalezienie odpowiedniej usługi przy wykorzystaniu m.in. informacji zawartych w jej tytule. 17. MIR definiuje cel rozwojowy dla Państwa jest to tożsame z celami biznesowymi i edukacyjnymi? Odpowiedź PARP: Kategoria celu rozwojowego obejmuje zarówno cel edukacyjny, jak i biznesowy. 18. Zastanawiam się nad rozbiciem celów z perspektywy firm oraz poszczególnych pracowników w przypadku firm cel edukacyjny jest środkiem do osiągnięcia celów biznesowych. Odpowiedź PARP: Cel edukacyjny rzeczywiście jest środkiem do osiągnięcia celu biznesowego. Dlatego też przyjęto zasadę dominacji celu biznesowego nad celem edukacyjnym w przypadku usług mieszanych (tj. o charakterze biznesowo-edukacyjnym). 19. Pytanie czy cele będą skategoryzowane w innym przypadku trudno będzie o możliwości porównania jakości Odpowiedź PARP: Dodatkowa kategoryzacja celów nie jest obecnie planowana.

4 20. W jaki sposób osiągnięcie celu biznesowego miałoby być weryfikowane w przypadku osób. Na ile wiążąca jest ta deklaracja np.: osoba po szkoleniu nie została awansowana mimo takiego założenia przy przystępowaniu do usługi szkoleniowej. Odpowiedź PARP: We wskazanym w treści pytania przypadku mamy do czynienia z usługą o charakterze edukacyjnym, tak więc nie ma możliwości weryfikacji celu biznesowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku celu biznesowego istnieje obowiązek wskazania obszarów tematycznych, powiązanych z nimi produktów oraz sposobów ich weryfikacji/odbioru. Warto również przypomnieć, że ocena stopnia realizacji celu usługi odnosi się do jego aspektu rozwojowego i jest dokonywana przez uczestników usługi. 21. Równolegle realizujecie Państwo również projekt dot. rad kompetencji czy te dwa projekty będziecie chcieli powiązać ze sobą? Odpowiedź PARP: W chwili obecnej nie jest realizowany projekt dotyczący rad ds. kompetencji. 22. Co z sytuacją, w której egzaminy co do zasady przeprowadza inny podmiot niż ten, który przygotowuje do nich? Dopiero po przeprowadzeniu egzaminu będzie możliwość uzupełnienia informacji o jakości usługi Odpowiedź PARP: W takim przypadku ocena usługi nastąpi dopiero po zakończeniu egzaminu. Istnieje również możliwość rejestracji 2 odrębnych usług usługi szkoleniowej oraz egzaminu. 23. Czy Państwo robiliście testy karty na konkretnych przykładach? Odpowiedź PARP: Do tej pory Karta Usługi nie podlegała procesowi testowania. Działania takie są jednak planowane w najbliższym czasie. 24. Opis szczegółowego harmonogramu usługi został sprofilowany pod usługi szkoleniowe. W przypadku usług doradczych bardziej operowałbym ilością godzin doradztwa oraz okresem realizacji, w którym będzie prowadzone doradztwo Odpowiedź PARP: Szczegółowy harmonogram wymaga podania godzin i dni świadczenia usługi wraz z przerwami. W przypadku usług doradczych informacja na temat przerw nie będzie obowiązkowa. 25. Grupa docelowa to moim zdaniem autonomiczny punkt w podpunktami 4.2 oraz 4.4 wsparcie dla przedsiębiorstw nie uzupełnia tego punktu wraz z materiałami Odpowiedź PARP: Opis grupy docelowej stanowi ważny element opisu samej usługi, dlatego też nie stanowi on autonomicznego punktu w Karcie Usługi. 26. Co w sytuacji zgłaszania miejsca realizacji szkoleń zamkniętych w różnych oddziałach? Ten temat w ogóle jest skomplikowany w sytuacji przedsiębiorstw posiadających oddziały w różnych województwach Odpowiedź PARP: Obowiązek zgłaszania miejsca realizacji szkoleń dotyczy również szkoleń zamkniętych. W sytuacji, gdy szkolenie zamknięte odbywa się w różnych oddziałach przedsiębiorstwa, zalecamy zgłaszanie tych szkoleń jako odrębnych usług w systemie. 27. Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w przypadku usług dedykowanych dla przedsiębiorstw nie ma zastosowania

5 Odpowiedź PARP: Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji jest wymagane wyłącznie w przypadku, gdy planowana jest otwarta rekrutacja na usługę. 28. Toczy się, a właściwie toczyła się dyskusja na temat istoty warunków logistycznych czy nie można spróbować określić minimalnych warunków i tylko dopisywać jakieś dodatkowe atrakcje (np.: wiadomo, że uczestnicy w przypadku szkoleń jednodniowych otrzymują catering w postaci przerwy kawowej i obiadu, a dla szkoleń wielodniowych wymagany jest hotel min. 3 gwiazdki? Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie określono standardów w zakresie warunków logistycznych w zależności od rodzaju i charakteru usługi. Decyzja dotycząca określenia ww. warunków należy do Podmiotu rejestrującego usługę i jest uzależniona od specyfiki danej usługi. 29. Informacje na temat specjalizacji osoby prowadzącej usługę powinny być ściśle powiązane z celami biznesowymi i edukacyjnymi (może nawet ta sama kategoryzacja, co w ramach celów?) Odpowiedź PARP: Informacje na temat specjalizacji osoby prowadzącej usługę powinny być rzeczywiście powiązane z celami usługi. PARP zaleca taki sposób prezentacji informacji na temat osoby prowadzącej usługę lub składu eksperckiego/trenerskiego. 30. Co to znaczy, że ocena usługi jest uzupełniana po zakończeniu usługi w oparciu o oceny przeprowadzone zgodnie z systemem oceny? Odpowiedź PARP: Oceny dokonują pracownicy uczestniczący w usłudze oraz przedsiębiorcy delegujący ich do udziału w usłudze. Średnia z dokonanych ocen jest prezentowana w punkcie 5 Karty Usługi do 30 dni kalendarzowych po jej zakończeniu. 31. Czy ewaluacja nie jest weryfikacją osiągnięcia celów biznesowych, kto miałby prowadzić ewaluację? Odpowiedź PARP: Ewaluacja może dotyczyć osiągnięcia celów biznesowych. Decyzja dotycząca zakresu ewaluacji i podmiotu prowadzącego ewaluację należy do Podmiotu rejestrującego usługę (jest to przedmiot oferty usługi rozwojowej i wykracza poza ankietę zaszytą w systemie, służącą ocenie usługi rozwojowej). 32. Nie rozumiem systemu opcjonalnego obliczania kosztu osobogodziny usługi. Odpowiedź PARP: Istnieją 2 sposoby obliczania kosztu osobogodziny usługi. W przypadku opcji standardowej usługi pole jest automatycznie wypełniane przez system zgodnie ze wzorem: koszt osobogodziny = koszt usługi/ minimalna liczba osób/liczba godzin usługi. Jednakże w sytuacji, gdy przewidziane są dodatkowo płatne elementy usługi, wówczas należy samodzielnie przedstawić maksymalny koszt osobogodziny usługi. 33. Opis trenera w pkt. "Opis kariery" na część związana z doświadczeniem zawodowy związanym z tematem, którego wykłada, oraz na część związana z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Uzasadnienie: wielu trenerów chwali się ilością przeprowadzonych godz. szkoleniowych, a nie podaje w swoim opisie, jakie ma doświadczenie zawodowe w tym temacie. Dochodzi do sytuacji, iż osoby po przeczytaniu kilku książek wykładają mając znikome doświadczenie zawodowe, a wykłady przez nich prowadzone są marne i polegają na czytaniu slajdów. Aktualnie trudno jest otrzymać od organizatorów szkoleń informacje, kto prowadzi zajęcia i jakie ma doświadczenie zawodowe, gdzie pracuje, a może jest to osoba specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń i nie

6 ma czasu na praktykę. Ponadto doświadczenie zawodowe jest dużo bardziej wiarygodne niż dane na temat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Odpowiedź PARP: Karta Usługi umożliwia prezentację dwojakiego rodzaju doświadczenia pamiętajmy, że nie zawsze znakomity praktyk jest skutecznym dydaktykiem i odwrotnie. Dlatego PARP zaleca kompleksowy sposób prezentacji informacji na temat doświadczenia osoby prowadzącej usługę lub składu eksperckiego/trenerskiego, aby potencjalny uczestnik usługi mógł poznać dokonania kadry merytorycznej usługi na obu polach. 34. Czy istnieje możliwość importowania karty usługi z jakiegoś standardowego pliku (*.csv, *.txt, *.xls itp)? Odpowiedź PARP: Przewidujemy możliwość importowania karty usługi ze standardowego pliku co najmniej w formatach.txt,.csv,.xlsx oraz.xml. 35. Czy to jest to samo co kategoria/podkategoria usługi?? taki termin pojawia się w dokumencie SYSTEM OCENY USŁUG ROZWOJOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH jako kryterium wyszukiwania. Jeśli nie, to w karcie nie widzę miejsca gdzie należy tę kategorię/podkategorię określić. Odpowiedź PARP: Punkt 2 Rodzaj usługi jest tożsamy z pojęciem rodzaju usługi wykazanym w Karcie Podmiotu. Zakładamy rozszerzenie Karty Usługi również o pola kategorii/podkategorii prezentowane obecnie w Systemie Ocen Usług Rozwojowych, aby ułatwić wyszukiwanie potencjalnym uczestnikom informacji nt. pożądanych przez nich usług rozwojowych. 36. Czy RUR będzie dawał możliwość rejestracji i wyszukania usługi polegającej np. na opracowaniu szkolenia zamawianego z ogólnie określonej tematyki i celu, ale w cenie i czasie do ustalenia na podstawie badania potrzeb i kompetencji potencjalnych odbiorców w danej tematyce (w cenie i czasie każdorazowo indywidualnie ustalanymi z zamawiającym wobec wymaganego przez niego zakresu organizacyjnego, czasowego i merytorycznego usługi rozwojowej)? Istotnym walorem oferty może być jej elastyczność i ekskluzywność (indywidualne dopasowanie do potrzeb i możliwości klienta). Dotyczy to nie tylko zamawianych szkoleń, ale również zamawianych studiów podyplomowych. Przykładowo: chętnie ogłosilibyśmy w RUR naszą gotowość do realizacji szkolenia zamawianego o charakterze edukacyjno-biznesowym, np. z zarządzania projektami, uzależniając miejsce, termin i cenę szkolenia od tego, co jest faktycznie potrzebne klientowi i specyficzne dla jego działalności (inaczej zarządza się projektami logistycznymi, inaczej informatycznymi, inaczej portfelami projektów, itp. i każdy klient może być różnie wykształcony w tej kwestii, wymagać odrębnego programu szkolenia). Wpisywanie i określanie czasu i miejsca dla wszystkich możliwości mija się z celem podejście indywidualne jest optymalne dla klienta. Odpowiedź PARP: Rejestr Usług Rozwojowych nie służy do wpisywania abstrakcyjnej oferty usługowej. Do Rejestru wprowadzane są informacje dotyczące konkretnych usług, którym przypisano precyzyjne parametry dotyczące m.in. czasu (data) i miejsca. Ponadto, wypełniając Kartę Usługi Podmiot musi wskazać rodzaj usługi zgodnie z katalogiem zdefiniowanym obecnie w Karcie Podmiotu nie przewiduje się możliwości rejestracji usługi polegającej na opracowaniu szkolenia dedykowanego. W Rejestrze będzie natomiast możliwość zamieszczenia przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na usługę rozwojową (gdzie m.in. poda on tematykę usługi, jaka jest mu potrzebna), a każdy z Podmiotów świadczących usługi rozwojowe będzie mógł przesłać

7 do tego przedsiębiorcy swoją ofertę. Zakładamy zatem, że w przypadku usług niestandardowych to przedsiębiorca, a nie Podmiot, będzie inicjował proces zmierzający do określenia i zrealizowania usługi rozwojowej. 37. Czy punkt 2 Rodzaj usługi to jest to samo, co kategoria i podkategoria wykazana w Systemie Ocen Usług Rozwojowych? Odpowiedź PARP: Punkt 2 Rodzaj usługi jest tożsamy z pojęciem rodzaju usługi wykazanym w Karcie Podmiotu. Zakładamy rozszerzenie Karty Usługi również o pola kategorii/podkategorii prezentowane obecnie w Systemie Ocen Usług Rozwojowych, aby ułatwić wyszukiwanie potencjalnym uczestnikom informacji nt. pożądanych przez nich usług rozwojowych. 38. W toku realizacji usług rozwojowych mogą się pojawić usługi, które będą jednocześnie spełniały obydwa te cele (biznesowy i edukacyjny), więc system RUR powinien dawać możliwość zaznaczenia obydwóch tych celów równocześnie. Odpowiedź PARP: W przypadku usług mieszanych (edukacyjno-biznesowych) dominujący jest cel biznesowy i tylko on powinien zostać wskazany jako cel główny. Nie zwalnia to jednak Podmiotu rejestrującego z obowiązku opisania wszystkich elementów usługi, w tym również edukacyjnych. 39. Co należy rozumieć pod niezbędne warunki do zdobycia danej kwalifikacji? Czego dokładnie mają się tyczyć te warunki? Odpowiedź PARP: Należy zaznaczyć, że do czasu wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji pole 3.1 będzie nieaktywne, zatem powyższe pytanie należy obecnie rozpatrywać w kontekście pola 3.2. Przez pojęcie warunki niezbędne do zdobycia danej kwalifikacji należy rozumieć takie warunki, bez spełnienia których nie ma możliwości uzyskania kwalifikacji, ale które nie stanowią elementu samej usługi. Przykładem może być odpowiednia praktyka zawodowa czy poziom i kierunek wykształcenia jako warunek konieczny do uzyskania kwalifikacji. 40. Kto ustala (decyduje) jakie jest minimum i maksimum jednej grupy? Czy sam Podmiot realizujący usługę? Czy system takie dane może sugerować/narzucać? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca liczebności grupy należy zawsze do Podmiotu rejestrującego usługę. 41. Czy rekrutacja uczestników będzie odbywała się tylko i wyłącznie przez system? Czy np. sam Podmiot będzie mógł taką rekrutację uczestników prowadzić samodzielnie lub w sposób mieszany sam i przez system? Wtedy np. Podmiot sam zapisywałby uczestników przez system RUR? A następnie dołączał do grupy już zapisanej na dane szkolenie? Odpowiedź PARP: W przypadku zapisywania na usługę osób lub przedsiębiorców, których uczestnictwo jest współfinansowane z EFS rekrutacja odbywać musi się za pośrednictwem Rejestru. W przypadku usług komercyjnych decyzja dotycząca sposobu prowadzenia rekrutacji należy do Podmiotu rejestrującego usługę, przy czym zalecamy prowadzenie rekrutacji wyłącznie za pośrednictwem Rejestru, aby uniknąć problemu przekroczenia zakładanej liczby uczestników usługi.

8 42. A co jak z jakiś powodów miejsce szkolenia ulegnie zmianie? Czy Podmiot będzie mógł aktualizować takie dane na mniej niż 5 dni od daty rozpoczęcia usługi? Odpowiedź PARP: Istnieje możliwość bieżącej aktualizacji danych dotyczących miejsca świadczenia usługi. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usług z możliwością dofinansowania ze środków EFS zastrzegamy możliwość wprowadzenia maksymalnego terminu na dokonanie takiej aktualizacji ze względu na możliwość monitorowania przebiegu usługi przez instytucję regionalną udzielającą wsparcia uczestnikom usługi. 43. A na jaki czas przed rozpoczęciem usługi Podmiot realizujący usługę otrzyma informacje o ostatecznej liczbie osób zapisanych? I czy otrzyma również informacje o ilości osób, które ze szkolenia zrezygnowały? I co w sytuacji, jeśli wówczas część osób zrezygnuje i Podmiot nie osiągnie założonego minimum grupy - czy ma odwoływać usługę, czy też zrealizować usługę według uznania? Odpowiedź PARP: System na bieżąco będzie informował Podmiot o zgłoszeniu się osoby lub przedsiębiorcy do udziału w usłudze, a także o ich rezygnacji. Podmiot będzie mógł przyjąć dane użytkownika do udziału w usłudze lub odmówić mu udziału podając jednocześnie przyczynę odmowy. Sposób postępowania w przypadku niezebrania minimalnej liczby uczestników zależy od Podmiotu rejestrującego usługę aby ustrzec się przed sytuacją rezygnacji w ostatniej chwili sugerujemy wprowadzenie w polu 4.4 Warunki uczestnictwa takich wymogów, które zminimalizują ryzyko rezygnacji, a które stosują Państwo również w przypadku Państwa dotychczasowej działalności komercyjnej. 44. Dobrze by było, gdyby istniała możliwość nie wypisywania konkretnej daty usługi, ale także wpisania zastrzeżenia, że konkretna data szkolenia zostanie podana po zebraniu się minimalnej liczby uczestników, a do wiadomości kandydatów zostanie podana nie później np. niż 14 dni przed realizacja usługi (w przypadku szkoleń otwartych, na które trwa rekrutacja ciągła). Odpowiedź PARP: Funkcjonalność Karty Usługi nie pozwala na wprowadzanie zastrzeżeń odnośnie daty rozpoczęcia usługi. Istnieje jednak możliwość bieżącej aktualizacji tej daty. 45. Czy obowiązek podania daty rozpoczęcia i zakończenia usługi dotyczy usług komercyjnych jak i dofinansowanych? Odpowiedź PARP: Obowiązek podania daty rozpoczęcia i zakończenia usługi dotyczy zarówno usług komercyjnych, jak i współfinansowanych z środków EFS. 46. Dobrze by było wprowadzić możliwość wpisania rekrutacja ciągła do momentu zebrania minimalnej liczby uczestników. Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie przewidziano wprowadzania tego typu zastrzeżeń dotyczących rekrutacji. Istnieje jednak możliwość bieżącej aktualizacji daty zakończenia rekrutacji. 47. Czy pole dotyczące roli osoby prowadzącej usługę będzie polem wielokrotnego wyboru? Odpowiedź PARP: Pole dotyczące roli osoby prowadzącej usługę będzie polem wielokrotnego wyboru.

9 48. W jaki sposób link do już wrzuconego filmu na kanale Podmiotu czy trzeba będzie podłączyć plik bezpośrednio w systemie? Odpowiedź PARP: Skłaniamy się ku rozwiązaniu, aby w punkcie 4.10 była jedynie możliwość zamieszczenia linku do zewnętrznej witryny internetowej, na której znajduje się plik video. 49. Jakie informacje na temat Podmiotu będą uznawane i punktowane jako Informacje dodatkowe? Odpowiedź PARP: Wypełnienia pola Informacje dodatkowe nie jest obowiązkowe. W związku z tym nie przewidziano systemu uznawania i punktowania informacji w nim zawartych należy przyjąć, że są to wszystkie informacje istotne z punktu widzenia uczestnika usługi i ew. instytucji regionalnej udzielającej wsparcia (gdy usługa posiada możliwość dofinansowania z EFS), które nie mogły zostać zaprezentowane w pozostałych polach Karty Usługi. 50. Czy to Podmiot będzie decydował, która usługa podlega ewaluacji? Czy będą jakieś sugestie/wytyczne kiedy to jest wymagane, a kiedy wskazane? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca ewaluacji usługi zależy wyłącznie od Podmiotu, który ją rejestruje. Nie istnieją obecnie żadne wytyczne w tym zakresie. 51. Czy ewaluacji ankiet Podmiot dokonuje tylko przez system? Jakie statystyki/raport otrzyma z systemu Podmiot realizujący usługę? Na ile szczegółowe to będą dane czy tylko średnie oceny czy wgląd w pełne wyniki)? Czy system będzie weryfikował wszystkie ankiety i jak? Czy Podmiot realizujący usługę będzie również miał możliwość wglądu w ankiety? Odpowiedź PARP: Po wypełnieniu przez użytkowników wszystkich wymaganych ankiet, jednak nie później niż 31-go dnia od daty zakończenia realizacji usługi rozwojowej system obsługujący Rejestr będzie automatycznie generować raport, który będzie przesyłany na adres przedstawiciela Podmiotu realizującego usługę oraz do przedsiębiorcy delegującego pracowników (jeśli dotyczy). Raport zawierać będzie np. liczbę ocen wystawionych w stosunku do liczby uczestników usługi, średnią ocenę w podziale na poszczególne pytania z ankiet. Zakres raportu będzie różnił się w zależności od odbiorcy (np. przedsiębiorca delegujący pracowników na usługę otrzyma dane zbiorcze dotyczące oceny usługi dokonanej wyłącznie przez jego pracowników). Nie przewidujemy możliwości wglądu w indywidualne ankiety (takie uprawnienie będzie posiadał jedynie administrator systemu i wypełniający ankietę). 52. Czy w przypadku realizacji usług komercyjnych, system ewaluacji jest taki sam? I uczestnik wypełnia taką samą ankietę? Odpowiedź PARP: W przypadku realizacji usług komercyjnych system oceny usługi będzie taki sam, jak w przypadku usług współfinansowanych z EFS. Należy pamiętać, że pojęcia ocena i ewaluacja używane w Karcie Usługi nie są tożsame. 53. Uprawnienia do wglądu we wszystkie informacje zawarte w Rejestrze Usług Rozwojowych powinny być także przekazane IZ/IP/Operatorom - jako że one będą finansować usługi i muszą je weryfikować z zapisami ujętymi w RUR w przypadku umów obejmujących wiele usług. Odpowiedź PARP: Uprawnienia administracyjne zostaną przekazane Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

10 54. W punkcie jest mowa o wytycznych dla celu edukacyjnego oraz wytycznych dla celu biznesowego. O jakie wytyczne chodzi? Odpowiedź PARP: Wytyczne dla celu edukacyjnego i biznesowego zostały sformułowane w punkcie 3 Karty Usługi. 55. O jaką ewaluację chodzi w punkcie 6 Karty Usługi? Nie jest jasne w jakim celu została ona ujęta? Odpowiedź PARP: Pole dotyczące ewaluacji usługi ma charakter informacyjny. W trakcie wyboru usługi potencjalny uczestnik uzyskuje w ten sposób informacje odnośnie tego, czy będzie ona podlegała ewaluacji po zakończeniu usługi. Ewaluacja usługi dokonywana jest poza Rejestrem Usług Rozwojowych. O jej charakterze i zakresie decyduje wyłącznie Podmiot rejestrujący usługę. 56. Proponuje się zastąpienie zapisu "przedsiębiorców i pracowników" zapisem "przedsiębiorców i ich pracowników" Odpowiedź PARP: Zmiana zostanie uwzględniona. 57. Należy rozważyć zasadność doprecyzowania zapisu dotyczącego wprowadzania do rejestru osobnej Karty Usługi dla każdej edycji szkolenia. Dotyczy to bowiem przypadku kiedy edycje różnią się poszczególnymi elementami. Czy w przypadku kiedy mamy do czynienia jedynie z innym terminem realizacji również mówimy o różnych usługach rozwojowych? Odpowiedź PARP: W przypadku, gdy jedynym czynnikiem różnicującym usługi jest termin ich realizacji, należy je również traktować jako odrębne usługi. Jednocześnie, aby w podobnych przypadkach ograniczyć nakład pracy konieczny do utworzenia wielu Kart Usługi, system będzie umożliwiał powielanie przez Podmiot większości danych z utworzonych już przez niego Kart Usługi. 58. Propozycja aby cel edukacyjny także był określany zgodnie z zasadą SMART - z uwagi na wskaźniki określone na poziomie IP Odpowiedź PARP: Celu edukacyjny musi zostać opisany językiem efektów uczenia się lub kształcenia w rozumieniu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Efekty te są bardziej adekwatne dla celu edukacyjnego niż kryteria SMART. 59. Termin rozpoczęcia danej usługi umożliwia przekazanie informacji tylko już rekrutowanym uczestnikom. Pozostali zainteresowani będą otrzymywać tylko ogólną informację. Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą wątpliwość podczas projektowania i budowy systemu Ponieważ katalog wprowadzanych informacji na temat osoby prowadzącej usługę może być szeroki należy mieć świadomość, że w systemie przetwarzane będą dane osobowe osób prowadzących usługi. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie procedur zgodnych z ustawą o odo. Odpowiedź PARP: Funkcjonowanie Rejestru Usług Rozwojowych uwzględnia stosowne wymagania wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 61. W punkcie 4.10 zamiast określenia instruktor za kursach powinno być instruktor kursów.

11 Odpowiedź PARP: Uwaga uwzględniona. 62. W punkcie 4.10 zamiast opisu kariery powinien być opis doświadczenia zawodowego. Odpowiedź PARP: Uwaga uwzględniona. 63. Istnieje zagrożenie, że RUR będzie niewystarczająco przyjazny przedsiębiorcy i w praktyce wykorzystywany przez niewielką część MŚP. ( ) Należy zatem tak przygotować dokumenty, aby zminimalizować ryzyko tego, iż system stanie się nieprzyjazny przedsiębiorcy. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby być rejestracja usług wyłącznie zrealizowanych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania. Takie rozwiązanie pozwoli na centralne gromadzenie istotnych informacji dla IZ RPO dotyczących: stopnia zrealizowania wskaźników, zebrania PEFS, oceny usług rozwojowych wyłącznie dofinansowanych ze środków EFS. Odpowiedź PARP: Propozycja rejestrowania usług wyłącznie zrealizowanych jest niezgodna z planowaną funkcjonalnością Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) i może wpłynąć na brak przejrzystości Podmiotowych Systemów Finansowania. Z założenia bowiem Rejestr stanowi nie tylko miejsce, w którym gromadzone są informacje na temat zrealizowanych usług, ale przede wszystkim ma na celu ułatwienie dostępu do tego typu usług niezależnie od ich źródła finansowania. Należy podkreślić, że PARP dołoży wszelkich starań, aby RUR był jak najbardziej przyjazny dla przedsiębiorcy. 64. Proponujemy, aby w RUR znalazły się wyłącznie usługi dofinansowane z EFS. Odpowiedź PARP: Jw. 65. W związku z faktem, iż istnieje zagrożenie, że system stanie się bardzo rozbudowany i nieczytelny dla przedsiębiorcy, należy rozważyć, aby w RUR znalazły się tylko usługi zrealizowane, dofinansowane z EFS. Odpowiedź PARP: Jw. 66. W przypadku usług rozwojowych polegających na doradztwie, cel biznesowy będzie mógł być opisany zgodnie z kryterium SMART dopiero po uzgodnieniu szczegółów z przedsiębiorcą. Dlatego funkcjonujący zapis nie będzie możliwy do spełnienia w przypadku tych usług rozwojowych, wpisanych do Karty Usługi, które jeszcze nie zostały wybrane przez przedsiębiorcę. Odpowiedź PARP: W przypadku usług doradczych konieczne jest zdefiniowanie celu biznesowego. Należy jednak zaznaczyć, że cel ten może zostać w późniejszym etapie doprecyzowany. 67. Pojawia się pytanie, czy w przypadku oferty usługi rozwojowej świadczonej poza edukacją formalną, cel edukacyjny powinien zostać opisany językiem efektów uczenia się w rozumienia PRK wraz z przypisaniem np. kwalifikacjom cząstkowym poziomów określonych w PRK? Jeżeli TAK, to kto i kiedy udostępni takie opisy kwalifikacji cząstkowych wraz z przypisaniem im możliwych poziomów i opisem tych poziomów? Czy podmiot świadczący usługi rozwojowe będzie musiał to przygotować samodzielnie i czy spełni w tym momencie wymogi zapisów, do których odnosi się uwaga?

12 Odpowiedź PARP: Jeżeli po wdrożeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji dana kwalifikacja znajdować się będzie w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji, to jej wskazanie należy do decyzji Podmiotu rejestrującego usługę. Do czasu wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji pole 3.1 będzie nieaktywne. 68. W Karcie Usługi powinno pojawić się dodatkowe pole, umożliwiające podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe wpisania np. rekomendowane szkolenia następujące. Na przykład jeżeli do Karty Usługi zostanie wpisane szkolenie: Prince2 Foundation, w kolumnie dotyczącej sugerowanych szkoleń następujących mógłby być wykazany kolejny poziom, tj. czyli szkolenie Prince2 Practitioner. Odpowiedź PARP: Informacja na temat sugerowanej ścieżki szkoleniowej może znaleźć się w punkcie 4.11 Informacje dodatkowe. 69. Podmiot realizujący usługi rozwojowe powinien mieć możliwość przypisania trenerom posiadanych przez nich certyfikatów (pole tekstowe bez tworzenia list rozwijalnych) i dodatkowo umieszczając linki do stron instytucji certyfikujących, tak aby to przedsiębiorca decydował, czy informacje zawarte w opisie są dla niego istotne. Odpowiedź PARP: Informacja na temat certyfikatów trenerów może znaleźć się w punkcie W praktyce, podmioty realizujące usługi rozwojowe przypisują konkretnych trenerów: w momencie pojawienia się pierwszych chętnych osób do wzięcia udziału w danym kursie lub w momencie przyjęcia zapisu na kurs liczby osób uzasadniającej podjęcie się realizacji danego kursu ze względów ekonomicznych. Dlatego sugerujemy, aby dane dot. imienia i nazwiska oraz pozostałych informacji przypisanych do konkretnej osoby prowadzącej usługę, mogły być dopiero wpisane po zagwarantowaniu realności terminu przez podmiot świadczący usługi rozwojowe. Odpowiedź PARP: Dane dotyczące imienia i nazwiska trenera nie są obowiązkowe. Istnieje również możliwość ich uzupełnienia w późniejszym terminie. Należy jednak zwrócić uwagę, że informacje dotyczące osoby prowadzącej usługę mogą mieć decydujące znaczenie przy jej wyborze przez potencjalnych uczestników. 71. Sugerujemy wprowadzić do Karty Usługi pole pozwalające na wpisanie informacji o możliwości realizowania przez dany podmiot usługi w oparciu o określoną akredytację / certyfikat. Takie pole powinno być miejscem do uzupełnienia istotnych danych oraz podaniem linka do opisu akredytacji / certyfikacji (pole tekstowe bez tworzenia list rozwijalnych), tak aby przedsiębiorca mógł samodzielnie ocenić istotność zamieszczonych informacji z punktu widzenia usługi, w której będzie uczestniczył. Odpowiedź PARP: Informacja na temat możliwości realizowania przez dany Podmiot usługi w oparciu o określoną akredytację / certyfikat może znaleźć się np. w punkcie 4.11 Informacje dodatkowe. 72. Jeżeli koszt osobogodziny = koszt usługi / minimalna liczba osób / liczba godzin usługi to np. koszt usługi = cena usługi za grupę szkoleniową. Jeżeli przedsiębiorca chciałby wyszukać usługę

13 rozwojową i posortować rejestr według kryterium: cena za osobę, nie uzyska takiego wyniku, jeżeli w systemie nie zostanie wbudowana taka opcja. Faktem jest, iż przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do wyszukiwania szkoleń po kryterium: cena szkolenia za osobę. Ponadto w związku z faktem, iż koszt usługi = np. cena usługi za grupę szkoleniową, to w zależności od zrekrutowanej liczby osób taki koszt będzie ulegał zmianie. Podmioty realizujące usługi rozwojowe powinni wpisywać koszt usługi jako cenę np. szkolenia za osobę a w momencie potwierdzenia udziału wszystkich uczestników w usłudze, koszt całkowity usługi. Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą wątpliwość podczas dalszych prac nad kształtem Karty Usługi. W chwili obecnej zakładamy przyjęcie jednego z dwóch wariantów aby koszt podany w Karcie oznaczał albo koszt całkowity usługi albo koszt uczestnictwa jednej osoby w usłudze (niezależny od liczby osób). 73. Czy oferta zarejestrowana w RUR może być kierowana do innych osób/ instytucji niż przedsiębiorcy i ich pracownicy (tj. np. osoby indywidualne zainteresowane szkoleniami, pracownicy administracji publicznej, sądów, JST itp.), będzie traktowana jako oferta komercyjna = grupy te nie będą mogły pozyskać współfinansowania z EFS? Odpowiedź PARP: Obecnie zakładamy możliwość korzystania z oferty zarejestrowanej w RUR (niezależnie od źródła finansowania) wyłącznie przez przedsiębiorców oraz osoby indywidualne, niezależnie od ich statusu na rynku pracy (a więc również pracowników). Nie wykluczamy możliwości rozwoju i rozszerzenia grupy użytkowników systemu w przyszłości Czy każdy zjazd studiów będzie musiał być wprowadzany jako odrębna karta usługi? dla uczelni prowadzącej 30 kierunków x 10 zjazdów będzie to oznaczało stworzenie 300 kart usługi nawet, jeśli tylko 1 osoba na danym kierunku uzyska współfinansowanie z EFS... Odpowiedź PARP: Cała edycja studiów podyplomowych powinna być traktowana jako jedna usługa. 75. Czy w karcie usługi będzie można stosować narzędzia służące kreowaniu wizerunku marki danej instytucji? np. czcionka, logotypy, kolorystka itp. stosowana przez daną instytucję szkoleniową do komunikacji z klientem zewnętrznym Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą sugestię podczas projektowania i budowy systemu. 76. Odnosząc się do jednej z usług rozwojowych, jaką są studia podyplomowe, widzimy potrzebę, by RUR wymagał od uczelni określenia, czy studia mają charakter akademicki, czy tez praktyczny (to jest bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców). Odpowiedź PARP: Charakter studiów będzie można odczytać na podstawie celu głównego usługi, opisu usługi, zawartości programu usługi, informacji o materiałach i osobach prowadzących zajęcia obligatoryjne i jednocześnie arbitralne wskazanie charakteru studiów podyplomowych w którymkolwiek z pól nie zastąpi analizy powyższych treści. 77. Co jeśli minimalna liczba uczestników zapisanych w RUR będzie mniejsza niż planowana? czy organizator może mimo tego podjąć decyzję o realizacji szkolenia? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca rezygnacji z usługi lub jej organizacji w przypadku zbyt małej liczby uczestników należy do Podmiotu rejestrującego usługę.

14 78. Czym się różni ewaluacja od oceny? czy chodzi o odroczoną ewaluację stopnia osiągnięcia celów usługi? Odpowiedź PARP: Ocena usługi następuje obligatoryjnie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia przez dany Podmiot udziału w usłudze, przy wykorzystaniu ankiety zaszytej w Rejestrze. Tymczasem ewaluacja usługi jest działaniem fakultatywnym, które realizowane jest na zasadach określonych przez Podmiot rejestrujący usługę.

KARTA USŁUGI. Lp. Elementy usługi Wpisy Szczegółowe kwestie dotyczące elementów usługi. 1 Nazwa usługi Wypełnia Podmiot

KARTA USŁUGI. Lp. Elementy usługi Wpisy Szczegółowe kwestie dotyczące elementów usługi. 1 Nazwa usługi Wypełnia Podmiot KARTA USŁUGI 1. Podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych będę zobowiązane do wpisywania swoich usług rozwojowych do rejestru za pomocą Karty Usługi. 2. Usługa rozwojowa obejmuje wszelkie działania,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014 2014 Rejestr Usług Rozwojowych System oceny usług rozwojowych I. Założenia systemu oceny usług rozwojowych II. Ankieta oceniająca usługę rozwojową III. Ocena usług rozwojowych (obowiązkowa w przypadku

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI - COACHING

KARTA USŁUGI - COACHING KARTA USŁUGI - COACHING Lp. Element usługi Wpis Szczegółowe kwestie dotyczące elementu usługi 1 Informacje Podstawowe Tytuł sekcji karty usługi nie wymaga uzupełnienia 1.1 Nazwa u system Pole wypełniane

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Lp. Element usługi Wpis Szczegółowe kwestie dotyczące elementu usługi

KARTA USŁUGI. Lp. Element usługi Wpis Szczegółowe kwestie dotyczące elementu usługi KARTA USŁUGI Lp. Element usługi Wpis Szczegółowe kwestie dotyczące elementu usługi 1 Informacje Podstawowe Tytuł sekcji karty usługi nie 1.1 Nazwa Podmiotu Wypełnia system Pole wypełniane automatycznie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych 2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 03.12.2014 r. Szymon Kurek funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, PARP działa na rzecz: podlega Ministrowi Gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych Czym jest RUR? Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY USŁUG ROZWOJOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

SYSTEM OCENY USŁUG ROZWOJOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH SYSTEM OCENY USŁUG ROZWOJOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH I. Założenia systemu oceny usług rozwojowych 1) Każdy użytkownik w Rejestrze zarówno użytkownik indywidualny jak i przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców 2015 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH nowa jakość w dostępie do usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców Wnioski ze wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników z EFS w latach 2007-2013 Dominująca strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych

Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych 2016 Zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych Podstawowe zasady korzystania Regulamin Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU Usługi komercyjne Usługi współfinansowane Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.)

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.) Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: 16. 07. 2015 r.) Definicje wskaźników EFS wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 1 Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość przesłania przez Państwa wersji edytowalnej załączników? Odpowiedź Zlecający

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania i odpowiedzi. II edycja konkursu na realizację Projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi

Bardziej szczegółowo

Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców

Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców 2017 Baza Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści dla przedsiębiorców Dlaczego powstała Baza Usług Rozwojowych? Decentralizacja wsparcia przedsiębiorców System popytowy Najważniejsze różnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Lp. Elementy usługi Wpisy Szczegółowe kwestie dotyczące elementów usługi

KARTA USŁUGI. Lp. Elementy usługi Wpisy Szczegółowe kwestie dotyczące elementów usługi KARTA USŁUGI Lp. Elementy usługi Wpisy Szczegółowe kwestie dotyczące elementów usługi 1 Nazwa usługi Wypełnia Podmiot Pytanie o definicję usługi rozwojowej. Czy należy rozumieć przez to konkretne szkolenie,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych

Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Warsztaty dla ABI i ADO (2-dniowe) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/09/7492/10692 Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Świecie, 08.09.2016r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Rejestr Usług

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r.

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r. Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Katowice, siepień 2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO

Bardziej szczegółowo

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH - 1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH - 1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie. KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH - 1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/30/8282/7105 Cena netto 550,00 zł Cena brutto 676,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto?

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu jednoznacznie wskazuje co należy uwzględnić określając obrót

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o.

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Lp. Nazwa standardu Części składowe standardu Wskaźniki i dokumenty poświadczające spełnianie standardu 1. Zarządzanie usługą rozwojową 1. Firma publikuje informacje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS)

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS) Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Tak, każdy temat traktowany jest oddzielnie, jako odrębne szkolenie

Tak, każdy temat traktowany jest oddzielnie, jako odrębne szkolenie 1. Czy mogłaby Pani nieco mi rozjaśnić, co macie Państwo na myśli w podpunkcie 3.1. 3.1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania zamówienia/zamówień w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. 12 maja 2015 r. Wsparcie przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 12 maja 2015 r. EFS w latach 2014-2020 PO WER 2 34% EFS PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Razem możemy więcej. Nr projektu: UDA-POKL.05.04.02-00-967/10-00

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne Systemy informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Zielona Góra, 11.09.2015 r. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r.

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r. Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Myszków, 23.09.2016 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Oś priorytetowa : Działanie : Poddziałanie : Tytuł projektu : I. Osoby młode na rynku pracy 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów

Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów 2017 Baza Usług Rozwojowych rejestracja i funkcjonowanie podmiotów Rafał Kamiński Łódź, 28.06.2017 r Baza Usług Rozwojowych w liczbach Start: 25 sierpnia 2016 r. prawie 4 mln odsłon ponad 180 tys. użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odlaskie INFORMACJA O USŁUGACH ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2017 I. Projekt Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sylabusy w USOSweb. Spis treści

Sylabusy w USOSweb. Spis treści Sylabusy w USOSweb Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Informacje podstawowe... 2 3. Edycja przedmiotów/modułów... 3 4. Sylabusy KRK... 6 5. Status sylabusa... 8 1. Wprowadzenie Zgodnie z 6 pkt. 13 lit.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Opis Przedmiotu Zamówienia Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych o tematyce Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwiecień 2016 r., zmiany wynikające z Dyrektywy 2014/24/UE.

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu.

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu UDA POKL 04.03.00-00-214/12-00 Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)

SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ROZWOJOWYCH PODMIOTOWI ZAREJESTROWANEMU W REJESTRZE USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR) Słowniczek: Pracownik Podmiotu to: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Do wykonawców 0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług związanych ze stworzeniem i aktualizacją

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania dotyczące otwartego konkursu ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania dotyczące otwartego konkursu ofert: DE-WZP.262.1.11.2016.4.RB Warszawa, 20-09-2016 r. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert Dotyczy: otwartego konkursu ofert Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo