Karta Usługi zestawienie uwag

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Usługi zestawienie uwag"

Transkrypt

1 Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np. przekwalifikowania lub podniesienia jego kompetencji? Nierzadko takie kursy są bardzo drogie jak na kieszeń bezrobotnego. Urzędy Pracy prawdę mówiąc nie mają funduszy na szkolenia. Wszystkie trzy zagadnienia Karta usług, System oceny usług rozwojowych, System pozyskiwania punktów rozwojowych, rozumiem mają za zadanie wyłonić kandydata /podmiot/ bo o nim się pisze. Odpowiedź PARP: Pierwsza wersja Rejestru Usług Rozwojowych (1.0) nie przewiduje obsługi tych usług współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane byłyby do osób bezrobotnych. 2. Czy podmiotem będzie bezrobotny czy firma szkoleniowa? Odpowiedź PARP: Podmiotem rejestrującym usługę może być wyłącznie instytucja świadcząca usługi rozwojowe. 3. Jak będą przepływać dotacje na szkolenia i w jakiej formie? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca sposobu finansowania szkoleń zależeć będzie od Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, a proces jej podejmowania będzie przebiegał poza RUR. 4. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy każda instytucja (uczelnia publiczna również) chcąc pozyskać środki UE na realizacje szkoleń w ramach nowego okresu programowania musi być wprowadzona do rejestru PARP, o którym mowa poniżej? Rozumiem, że jest zalecenie, aby komercyjne szkolenia także tam publikować? Odpowiedź PARP: Każda instytucja zamierzająca świadczyć usługi rozwojowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego musi być zarejestrowana w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). Zachęcamy również do rejestrowania usług komercyjnych aby oferta o wszystkich usługach rozwojowych była dostępna dla potencjalnych uczestników w jednym miejscu. 5. Czy strona przestanie obowiązywać? Jeśli tak to od kiedy? Odpowiedź PARP: Strona zostanie przekształcona w Rejestr Usług Rozwojowych funkcjonujący pod tym samym adresem. 6. Nazwa w kolumnie 2 punktu 4.8 wskazuje, że w tym punkcie wprowadzana jest tylko data zakończenia należy ujednolicić zapis w kolumnie 2 i 4 Odpowiedź PARP: Uwaga zostanie uwzględniona. 7. Z tego wynika, że dokładny adres usługi można wpisać jedynie piątego dnia przed datą rozpoczęcia realizacji usługi (wcześniej można wpisać tylko miejscowość) Odpowiedź PARP: Istnieje możliwość wpisania pełnego adresu miejsca realizacji usługi wcześniej niż na 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. Jednak dopiero na 5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia jej realizacji podanie ww. danych staje się obligatoryjne.

2 8. W którym punkcie zostanie określona liczba godzin usługi uwzględniona podczas wyliczania kosztu osobogodziny? Odpowiedź PARP: Liczba godzin usługi powinna zostać określona w punkcie Szczegółowy harmonogram usługi 9. Czy zapisem, na jednym szkoleniu np. Negocjacje, grupa może być mieszana? W sensie np. 50 % uczestników to pracownicy firm z dofinansowaniem EFS, a 50 % stanowią osoby indywidualne pokrywające pełną kwotę za dane szkolenie? Czy też wprowadzając nową usługę rozwojową do RUR musimy rozgraniczać, że szkolenie nr 1 NEGOCJACJE to szkolenie kierowane wyłącznie do tych, którzy mają dofinansowanie EFS, a szkolenie nr 2 NEGOCJACJE to szkolenie komercyjne i zapisać się na nie może każdy? Odpowiedź PARP: Podmiot, wypełniając Kartę Usługi, będzie miał możliwość wskazania warunków uczestnictwa - m.in. może określić, że dana usługa jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników posiadających dofinansowanie ze środków EFS lub wyłącznie dla uczestników komercyjnych. Podmiotowe systemy finansowania usług ze środków EFS dopuszczają co do zasady możliwość organizowania mieszanych usług rozwojowych. Należy podkreślić, że aby Podmiot mógł realizować usługi rozwojowe współfinansowane ze środków EFS, musi spełnić kryteria wiarygodności określone w Karcie Podmiotu. 10. Szkolenia zamknięte - Czy RUR będzie dawał możliwość wpisania usługi na zasadzie: termin i temat do ustalenia (w oparciu o badanie potrzeb danej instytucji)? Przykład: promujemy możliwość organizacji szkolenia zamkniętego dla danej firmy z zakresu KOMUNIKACJA. Dopiero po zgłoszeniu się konkretnej firmy doprecyzowujemy, że chodzi o komunikację interpersonalną i funkcjonowanie w grupie- wówczas możemy dopiero zmienić temat i określić termin zajęćzgodny z potrzebami i indywidualnym podejściem Odpowiedź PARP: Nie ma możliwości zarejestrowania usługi bez wypełnienia wszystkich obligatoryjnych pól w formularzu Karty Usługi. Niemniej istnieje możliwość bieżącej aktualizacji danych zawartych w ww. formularzu. 11. Konieczne jest wprowadzenie wyjaśnienia do definicji usługi rozwojowej w KP (tak jak jest to w KU), tak aby możliwe było uznanie za usługę rozwojową również samych egzaminów lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Odpowiedź PARP: W Karcie Podmiotu został uwzględniony szczególny rodzaj usługi rozwojowej, jaką jest egzamin. 12. Czy zapis dotyczący możliwości rejestrowania usług komercyjnych nie dotyczy również sytuacji, w której poszczególne usługi rozwojowe nie są finansowane w ramach poszczególnych RPO? Odpowiedź PARP: Zapis dotyczący możliwości rejestrowania usług komercyjnych dotyczy również sytuacji, w której poszczególne usługi rozwojowe nie są finansowane w ramach poszczególnych RPO. 13. Dodatkowo system ogranicza się do wsparcia finansowanego z EFS. Jeśli rozumiem na przykład w tej kategorii będą się również mieściły spersonalizowane działania informacyjne (cel edukacyjny wzrost wiedzy nt. Funduszy UE)

3 Odpowiedź PARP: Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), którego integralnym elementem jest Karta Usługi, nie ogranicza się do rejestracji usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość rejestrowania w RUR również komercyjnej oferty usługowej. 14. Co z wielomodułowymi szkoleniami zamkniętymi? Co ze specyficznymi usługami mieszanymi szkolenia + doradztwo? Przykładem takiego rozwiązania jest np.: wdrażanie systemów zarządzania opartych na normach ISO (znajdują się w nim co najmniej dwa moduły szkoleniowe oraz pakiet usług doradczych dot. poszczególnych procedur) Odpowiedź PARP: W przypadku usług łączonych (np. usługa szkoleniowo-doradcza) system będzie pozwalać na wybór kilku form usług w punkcie 2 Karty Usługi. 15. Czy obowiązek bieżącego aktualizowania usługi w systemie nie jest zbyt sztywnym założeniem? Może to powinno być dostosowane do charakteru usługi projekty zamknięte mogą charakteryzować się większą elastycznością. Odpowiedź PARP: Obowiązek bieżącej aktualizacji danych dotyczy wszystkich usług współfinansowanych z EFS, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. W jednym jak i w drugim przypadku Instytucja Zarządzająca RPO lub wskazany przez nią podmiot może bowiem podjąć decyzję o monitorowaniu danej usługi. 16. Czy planowana jest jakaś kategoryzacja tytułów usług coś na kształt kodów CPV w zamówieniach publicznych? Ułatwiałoby to wyszukiwanie Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie przewidziano kategoryzacji tytułów usług. Ich treść zależy wyłącznie od Podmiotu dokonującego rejestracji usługi. Jedyne zalecenie w tym zakresie dotyczy tego, aby pozwalał on klientowi wstępnie zorientować się, czego dotyczy usługa. Należy podkreślić, że w systemie przewidziano możliwość wyszukiwania kontekstowego, które powinno ułatwić znalezienie odpowiedniej usługi przy wykorzystaniu m.in. informacji zawartych w jej tytule. 17. MIR definiuje cel rozwojowy dla Państwa jest to tożsame z celami biznesowymi i edukacyjnymi? Odpowiedź PARP: Kategoria celu rozwojowego obejmuje zarówno cel edukacyjny, jak i biznesowy. 18. Zastanawiam się nad rozbiciem celów z perspektywy firm oraz poszczególnych pracowników w przypadku firm cel edukacyjny jest środkiem do osiągnięcia celów biznesowych. Odpowiedź PARP: Cel edukacyjny rzeczywiście jest środkiem do osiągnięcia celu biznesowego. Dlatego też przyjęto zasadę dominacji celu biznesowego nad celem edukacyjnym w przypadku usług mieszanych (tj. o charakterze biznesowo-edukacyjnym). 19. Pytanie czy cele będą skategoryzowane w innym przypadku trudno będzie o możliwości porównania jakości Odpowiedź PARP: Dodatkowa kategoryzacja celów nie jest obecnie planowana.

4 20. W jaki sposób osiągnięcie celu biznesowego miałoby być weryfikowane w przypadku osób. Na ile wiążąca jest ta deklaracja np.: osoba po szkoleniu nie została awansowana mimo takiego założenia przy przystępowaniu do usługi szkoleniowej. Odpowiedź PARP: We wskazanym w treści pytania przypadku mamy do czynienia z usługą o charakterze edukacyjnym, tak więc nie ma możliwości weryfikacji celu biznesowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku celu biznesowego istnieje obowiązek wskazania obszarów tematycznych, powiązanych z nimi produktów oraz sposobów ich weryfikacji/odbioru. Warto również przypomnieć, że ocena stopnia realizacji celu usługi odnosi się do jego aspektu rozwojowego i jest dokonywana przez uczestników usługi. 21. Równolegle realizujecie Państwo również projekt dot. rad kompetencji czy te dwa projekty będziecie chcieli powiązać ze sobą? Odpowiedź PARP: W chwili obecnej nie jest realizowany projekt dotyczący rad ds. kompetencji. 22. Co z sytuacją, w której egzaminy co do zasady przeprowadza inny podmiot niż ten, który przygotowuje do nich? Dopiero po przeprowadzeniu egzaminu będzie możliwość uzupełnienia informacji o jakości usługi Odpowiedź PARP: W takim przypadku ocena usługi nastąpi dopiero po zakończeniu egzaminu. Istnieje również możliwość rejestracji 2 odrębnych usług usługi szkoleniowej oraz egzaminu. 23. Czy Państwo robiliście testy karty na konkretnych przykładach? Odpowiedź PARP: Do tej pory Karta Usługi nie podlegała procesowi testowania. Działania takie są jednak planowane w najbliższym czasie. 24. Opis szczegółowego harmonogramu usługi został sprofilowany pod usługi szkoleniowe. W przypadku usług doradczych bardziej operowałbym ilością godzin doradztwa oraz okresem realizacji, w którym będzie prowadzone doradztwo Odpowiedź PARP: Szczegółowy harmonogram wymaga podania godzin i dni świadczenia usługi wraz z przerwami. W przypadku usług doradczych informacja na temat przerw nie będzie obowiązkowa. 25. Grupa docelowa to moim zdaniem autonomiczny punkt w podpunktami 4.2 oraz 4.4 wsparcie dla przedsiębiorstw nie uzupełnia tego punktu wraz z materiałami Odpowiedź PARP: Opis grupy docelowej stanowi ważny element opisu samej usługi, dlatego też nie stanowi on autonomicznego punktu w Karcie Usługi. 26. Co w sytuacji zgłaszania miejsca realizacji szkoleń zamkniętych w różnych oddziałach? Ten temat w ogóle jest skomplikowany w sytuacji przedsiębiorstw posiadających oddziały w różnych województwach Odpowiedź PARP: Obowiązek zgłaszania miejsca realizacji szkoleń dotyczy również szkoleń zamkniętych. W sytuacji, gdy szkolenie zamknięte odbywa się w różnych oddziałach przedsiębiorstwa, zalecamy zgłaszanie tych szkoleń jako odrębnych usług w systemie. 27. Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w przypadku usług dedykowanych dla przedsiębiorstw nie ma zastosowania

5 Odpowiedź PARP: Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji jest wymagane wyłącznie w przypadku, gdy planowana jest otwarta rekrutacja na usługę. 28. Toczy się, a właściwie toczyła się dyskusja na temat istoty warunków logistycznych czy nie można spróbować określić minimalnych warunków i tylko dopisywać jakieś dodatkowe atrakcje (np.: wiadomo, że uczestnicy w przypadku szkoleń jednodniowych otrzymują catering w postaci przerwy kawowej i obiadu, a dla szkoleń wielodniowych wymagany jest hotel min. 3 gwiazdki? Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie określono standardów w zakresie warunków logistycznych w zależności od rodzaju i charakteru usługi. Decyzja dotycząca określenia ww. warunków należy do Podmiotu rejestrującego usługę i jest uzależniona od specyfiki danej usługi. 29. Informacje na temat specjalizacji osoby prowadzącej usługę powinny być ściśle powiązane z celami biznesowymi i edukacyjnymi (może nawet ta sama kategoryzacja, co w ramach celów?) Odpowiedź PARP: Informacje na temat specjalizacji osoby prowadzącej usługę powinny być rzeczywiście powiązane z celami usługi. PARP zaleca taki sposób prezentacji informacji na temat osoby prowadzącej usługę lub składu eksperckiego/trenerskiego. 30. Co to znaczy, że ocena usługi jest uzupełniana po zakończeniu usługi w oparciu o oceny przeprowadzone zgodnie z systemem oceny? Odpowiedź PARP: Oceny dokonują pracownicy uczestniczący w usłudze oraz przedsiębiorcy delegujący ich do udziału w usłudze. Średnia z dokonanych ocen jest prezentowana w punkcie 5 Karty Usługi do 30 dni kalendarzowych po jej zakończeniu. 31. Czy ewaluacja nie jest weryfikacją osiągnięcia celów biznesowych, kto miałby prowadzić ewaluację? Odpowiedź PARP: Ewaluacja może dotyczyć osiągnięcia celów biznesowych. Decyzja dotycząca zakresu ewaluacji i podmiotu prowadzącego ewaluację należy do Podmiotu rejestrującego usługę (jest to przedmiot oferty usługi rozwojowej i wykracza poza ankietę zaszytą w systemie, służącą ocenie usługi rozwojowej). 32. Nie rozumiem systemu opcjonalnego obliczania kosztu osobogodziny usługi. Odpowiedź PARP: Istnieją 2 sposoby obliczania kosztu osobogodziny usługi. W przypadku opcji standardowej usługi pole jest automatycznie wypełniane przez system zgodnie ze wzorem: koszt osobogodziny = koszt usługi/ minimalna liczba osób/liczba godzin usługi. Jednakże w sytuacji, gdy przewidziane są dodatkowo płatne elementy usługi, wówczas należy samodzielnie przedstawić maksymalny koszt osobogodziny usługi. 33. Opis trenera w pkt. "Opis kariery" na część związana z doświadczeniem zawodowy związanym z tematem, którego wykłada, oraz na część związana z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Uzasadnienie: wielu trenerów chwali się ilością przeprowadzonych godz. szkoleniowych, a nie podaje w swoim opisie, jakie ma doświadczenie zawodowe w tym temacie. Dochodzi do sytuacji, iż osoby po przeczytaniu kilku książek wykładają mając znikome doświadczenie zawodowe, a wykłady przez nich prowadzone są marne i polegają na czytaniu slajdów. Aktualnie trudno jest otrzymać od organizatorów szkoleń informacje, kto prowadzi zajęcia i jakie ma doświadczenie zawodowe, gdzie pracuje, a może jest to osoba specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń i nie

6 ma czasu na praktykę. Ponadto doświadczenie zawodowe jest dużo bardziej wiarygodne niż dane na temat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Odpowiedź PARP: Karta Usługi umożliwia prezentację dwojakiego rodzaju doświadczenia pamiętajmy, że nie zawsze znakomity praktyk jest skutecznym dydaktykiem i odwrotnie. Dlatego PARP zaleca kompleksowy sposób prezentacji informacji na temat doświadczenia osoby prowadzącej usługę lub składu eksperckiego/trenerskiego, aby potencjalny uczestnik usługi mógł poznać dokonania kadry merytorycznej usługi na obu polach. 34. Czy istnieje możliwość importowania karty usługi z jakiegoś standardowego pliku (*.csv, *.txt, *.xls itp)? Odpowiedź PARP: Przewidujemy możliwość importowania karty usługi ze standardowego pliku co najmniej w formatach.txt,.csv,.xlsx oraz.xml. 35. Czy to jest to samo co kategoria/podkategoria usługi?? taki termin pojawia się w dokumencie SYSTEM OCENY USŁUG ROZWOJOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH jako kryterium wyszukiwania. Jeśli nie, to w karcie nie widzę miejsca gdzie należy tę kategorię/podkategorię określić. Odpowiedź PARP: Punkt 2 Rodzaj usługi jest tożsamy z pojęciem rodzaju usługi wykazanym w Karcie Podmiotu. Zakładamy rozszerzenie Karty Usługi również o pola kategorii/podkategorii prezentowane obecnie w Systemie Ocen Usług Rozwojowych, aby ułatwić wyszukiwanie potencjalnym uczestnikom informacji nt. pożądanych przez nich usług rozwojowych. 36. Czy RUR będzie dawał możliwość rejestracji i wyszukania usługi polegającej np. na opracowaniu szkolenia zamawianego z ogólnie określonej tematyki i celu, ale w cenie i czasie do ustalenia na podstawie badania potrzeb i kompetencji potencjalnych odbiorców w danej tematyce (w cenie i czasie każdorazowo indywidualnie ustalanymi z zamawiającym wobec wymaganego przez niego zakresu organizacyjnego, czasowego i merytorycznego usługi rozwojowej)? Istotnym walorem oferty może być jej elastyczność i ekskluzywność (indywidualne dopasowanie do potrzeb i możliwości klienta). Dotyczy to nie tylko zamawianych szkoleń, ale również zamawianych studiów podyplomowych. Przykładowo: chętnie ogłosilibyśmy w RUR naszą gotowość do realizacji szkolenia zamawianego o charakterze edukacyjno-biznesowym, np. z zarządzania projektami, uzależniając miejsce, termin i cenę szkolenia od tego, co jest faktycznie potrzebne klientowi i specyficzne dla jego działalności (inaczej zarządza się projektami logistycznymi, inaczej informatycznymi, inaczej portfelami projektów, itp. i każdy klient może być różnie wykształcony w tej kwestii, wymagać odrębnego programu szkolenia). Wpisywanie i określanie czasu i miejsca dla wszystkich możliwości mija się z celem podejście indywidualne jest optymalne dla klienta. Odpowiedź PARP: Rejestr Usług Rozwojowych nie służy do wpisywania abstrakcyjnej oferty usługowej. Do Rejestru wprowadzane są informacje dotyczące konkretnych usług, którym przypisano precyzyjne parametry dotyczące m.in. czasu (data) i miejsca. Ponadto, wypełniając Kartę Usługi Podmiot musi wskazać rodzaj usługi zgodnie z katalogiem zdefiniowanym obecnie w Karcie Podmiotu nie przewiduje się możliwości rejestracji usługi polegającej na opracowaniu szkolenia dedykowanego. W Rejestrze będzie natomiast możliwość zamieszczenia przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na usługę rozwojową (gdzie m.in. poda on tematykę usługi, jaka jest mu potrzebna), a każdy z Podmiotów świadczących usługi rozwojowe będzie mógł przesłać

7 do tego przedsiębiorcy swoją ofertę. Zakładamy zatem, że w przypadku usług niestandardowych to przedsiębiorca, a nie Podmiot, będzie inicjował proces zmierzający do określenia i zrealizowania usługi rozwojowej. 37. Czy punkt 2 Rodzaj usługi to jest to samo, co kategoria i podkategoria wykazana w Systemie Ocen Usług Rozwojowych? Odpowiedź PARP: Punkt 2 Rodzaj usługi jest tożsamy z pojęciem rodzaju usługi wykazanym w Karcie Podmiotu. Zakładamy rozszerzenie Karty Usługi również o pola kategorii/podkategorii prezentowane obecnie w Systemie Ocen Usług Rozwojowych, aby ułatwić wyszukiwanie potencjalnym uczestnikom informacji nt. pożądanych przez nich usług rozwojowych. 38. W toku realizacji usług rozwojowych mogą się pojawić usługi, które będą jednocześnie spełniały obydwa te cele (biznesowy i edukacyjny), więc system RUR powinien dawać możliwość zaznaczenia obydwóch tych celów równocześnie. Odpowiedź PARP: W przypadku usług mieszanych (edukacyjno-biznesowych) dominujący jest cel biznesowy i tylko on powinien zostać wskazany jako cel główny. Nie zwalnia to jednak Podmiotu rejestrującego z obowiązku opisania wszystkich elementów usługi, w tym również edukacyjnych. 39. Co należy rozumieć pod niezbędne warunki do zdobycia danej kwalifikacji? Czego dokładnie mają się tyczyć te warunki? Odpowiedź PARP: Należy zaznaczyć, że do czasu wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji pole 3.1 będzie nieaktywne, zatem powyższe pytanie należy obecnie rozpatrywać w kontekście pola 3.2. Przez pojęcie warunki niezbędne do zdobycia danej kwalifikacji należy rozumieć takie warunki, bez spełnienia których nie ma możliwości uzyskania kwalifikacji, ale które nie stanowią elementu samej usługi. Przykładem może być odpowiednia praktyka zawodowa czy poziom i kierunek wykształcenia jako warunek konieczny do uzyskania kwalifikacji. 40. Kto ustala (decyduje) jakie jest minimum i maksimum jednej grupy? Czy sam Podmiot realizujący usługę? Czy system takie dane może sugerować/narzucać? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca liczebności grupy należy zawsze do Podmiotu rejestrującego usługę. 41. Czy rekrutacja uczestników będzie odbywała się tylko i wyłącznie przez system? Czy np. sam Podmiot będzie mógł taką rekrutację uczestników prowadzić samodzielnie lub w sposób mieszany sam i przez system? Wtedy np. Podmiot sam zapisywałby uczestników przez system RUR? A następnie dołączał do grupy już zapisanej na dane szkolenie? Odpowiedź PARP: W przypadku zapisywania na usługę osób lub przedsiębiorców, których uczestnictwo jest współfinansowane z EFS rekrutacja odbywać musi się za pośrednictwem Rejestru. W przypadku usług komercyjnych decyzja dotycząca sposobu prowadzenia rekrutacji należy do Podmiotu rejestrującego usługę, przy czym zalecamy prowadzenie rekrutacji wyłącznie za pośrednictwem Rejestru, aby uniknąć problemu przekroczenia zakładanej liczby uczestników usługi.

8 42. A co jak z jakiś powodów miejsce szkolenia ulegnie zmianie? Czy Podmiot będzie mógł aktualizować takie dane na mniej niż 5 dni od daty rozpoczęcia usługi? Odpowiedź PARP: Istnieje możliwość bieżącej aktualizacji danych dotyczących miejsca świadczenia usługi. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usług z możliwością dofinansowania ze środków EFS zastrzegamy możliwość wprowadzenia maksymalnego terminu na dokonanie takiej aktualizacji ze względu na możliwość monitorowania przebiegu usługi przez instytucję regionalną udzielającą wsparcia uczestnikom usługi. 43. A na jaki czas przed rozpoczęciem usługi Podmiot realizujący usługę otrzyma informacje o ostatecznej liczbie osób zapisanych? I czy otrzyma również informacje o ilości osób, które ze szkolenia zrezygnowały? I co w sytuacji, jeśli wówczas część osób zrezygnuje i Podmiot nie osiągnie założonego minimum grupy - czy ma odwoływać usługę, czy też zrealizować usługę według uznania? Odpowiedź PARP: System na bieżąco będzie informował Podmiot o zgłoszeniu się osoby lub przedsiębiorcy do udziału w usłudze, a także o ich rezygnacji. Podmiot będzie mógł przyjąć dane użytkownika do udziału w usłudze lub odmówić mu udziału podając jednocześnie przyczynę odmowy. Sposób postępowania w przypadku niezebrania minimalnej liczby uczestników zależy od Podmiotu rejestrującego usługę aby ustrzec się przed sytuacją rezygnacji w ostatniej chwili sugerujemy wprowadzenie w polu 4.4 Warunki uczestnictwa takich wymogów, które zminimalizują ryzyko rezygnacji, a które stosują Państwo również w przypadku Państwa dotychczasowej działalności komercyjnej. 44. Dobrze by było, gdyby istniała możliwość nie wypisywania konkretnej daty usługi, ale także wpisania zastrzeżenia, że konkretna data szkolenia zostanie podana po zebraniu się minimalnej liczby uczestników, a do wiadomości kandydatów zostanie podana nie później np. niż 14 dni przed realizacja usługi (w przypadku szkoleń otwartych, na które trwa rekrutacja ciągła). Odpowiedź PARP: Funkcjonalność Karty Usługi nie pozwala na wprowadzanie zastrzeżeń odnośnie daty rozpoczęcia usługi. Istnieje jednak możliwość bieżącej aktualizacji tej daty. 45. Czy obowiązek podania daty rozpoczęcia i zakończenia usługi dotyczy usług komercyjnych jak i dofinansowanych? Odpowiedź PARP: Obowiązek podania daty rozpoczęcia i zakończenia usługi dotyczy zarówno usług komercyjnych, jak i współfinansowanych z środków EFS. 46. Dobrze by było wprowadzić możliwość wpisania rekrutacja ciągła do momentu zebrania minimalnej liczby uczestników. Odpowiedź PARP: W Karcie Usługi nie przewidziano wprowadzania tego typu zastrzeżeń dotyczących rekrutacji. Istnieje jednak możliwość bieżącej aktualizacji daty zakończenia rekrutacji. 47. Czy pole dotyczące roli osoby prowadzącej usługę będzie polem wielokrotnego wyboru? Odpowiedź PARP: Pole dotyczące roli osoby prowadzącej usługę będzie polem wielokrotnego wyboru.

9 48. W jaki sposób link do już wrzuconego filmu na kanale Podmiotu czy trzeba będzie podłączyć plik bezpośrednio w systemie? Odpowiedź PARP: Skłaniamy się ku rozwiązaniu, aby w punkcie 4.10 była jedynie możliwość zamieszczenia linku do zewnętrznej witryny internetowej, na której znajduje się plik video. 49. Jakie informacje na temat Podmiotu będą uznawane i punktowane jako Informacje dodatkowe? Odpowiedź PARP: Wypełnienia pola Informacje dodatkowe nie jest obowiązkowe. W związku z tym nie przewidziano systemu uznawania i punktowania informacji w nim zawartych należy przyjąć, że są to wszystkie informacje istotne z punktu widzenia uczestnika usługi i ew. instytucji regionalnej udzielającej wsparcia (gdy usługa posiada możliwość dofinansowania z EFS), które nie mogły zostać zaprezentowane w pozostałych polach Karty Usługi. 50. Czy to Podmiot będzie decydował, która usługa podlega ewaluacji? Czy będą jakieś sugestie/wytyczne kiedy to jest wymagane, a kiedy wskazane? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca ewaluacji usługi zależy wyłącznie od Podmiotu, który ją rejestruje. Nie istnieją obecnie żadne wytyczne w tym zakresie. 51. Czy ewaluacji ankiet Podmiot dokonuje tylko przez system? Jakie statystyki/raport otrzyma z systemu Podmiot realizujący usługę? Na ile szczegółowe to będą dane czy tylko średnie oceny czy wgląd w pełne wyniki)? Czy system będzie weryfikował wszystkie ankiety i jak? Czy Podmiot realizujący usługę będzie również miał możliwość wglądu w ankiety? Odpowiedź PARP: Po wypełnieniu przez użytkowników wszystkich wymaganych ankiet, jednak nie później niż 31-go dnia od daty zakończenia realizacji usługi rozwojowej system obsługujący Rejestr będzie automatycznie generować raport, który będzie przesyłany na adres przedstawiciela Podmiotu realizującego usługę oraz do przedsiębiorcy delegującego pracowników (jeśli dotyczy). Raport zawierać będzie np. liczbę ocen wystawionych w stosunku do liczby uczestników usługi, średnią ocenę w podziale na poszczególne pytania z ankiet. Zakres raportu będzie różnił się w zależności od odbiorcy (np. przedsiębiorca delegujący pracowników na usługę otrzyma dane zbiorcze dotyczące oceny usługi dokonanej wyłącznie przez jego pracowników). Nie przewidujemy możliwości wglądu w indywidualne ankiety (takie uprawnienie będzie posiadał jedynie administrator systemu i wypełniający ankietę). 52. Czy w przypadku realizacji usług komercyjnych, system ewaluacji jest taki sam? I uczestnik wypełnia taką samą ankietę? Odpowiedź PARP: W przypadku realizacji usług komercyjnych system oceny usługi będzie taki sam, jak w przypadku usług współfinansowanych z EFS. Należy pamiętać, że pojęcia ocena i ewaluacja używane w Karcie Usługi nie są tożsame. 53. Uprawnienia do wglądu we wszystkie informacje zawarte w Rejestrze Usług Rozwojowych powinny być także przekazane IZ/IP/Operatorom - jako że one będą finansować usługi i muszą je weryfikować z zapisami ujętymi w RUR w przypadku umów obejmujących wiele usług. Odpowiedź PARP: Uprawnienia administracyjne zostaną przekazane Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

10 54. W punkcie jest mowa o wytycznych dla celu edukacyjnego oraz wytycznych dla celu biznesowego. O jakie wytyczne chodzi? Odpowiedź PARP: Wytyczne dla celu edukacyjnego i biznesowego zostały sformułowane w punkcie 3 Karty Usługi. 55. O jaką ewaluację chodzi w punkcie 6 Karty Usługi? Nie jest jasne w jakim celu została ona ujęta? Odpowiedź PARP: Pole dotyczące ewaluacji usługi ma charakter informacyjny. W trakcie wyboru usługi potencjalny uczestnik uzyskuje w ten sposób informacje odnośnie tego, czy będzie ona podlegała ewaluacji po zakończeniu usługi. Ewaluacja usługi dokonywana jest poza Rejestrem Usług Rozwojowych. O jej charakterze i zakresie decyduje wyłącznie Podmiot rejestrujący usługę. 56. Proponuje się zastąpienie zapisu "przedsiębiorców i pracowników" zapisem "przedsiębiorców i ich pracowników" Odpowiedź PARP: Zmiana zostanie uwzględniona. 57. Należy rozważyć zasadność doprecyzowania zapisu dotyczącego wprowadzania do rejestru osobnej Karty Usługi dla każdej edycji szkolenia. Dotyczy to bowiem przypadku kiedy edycje różnią się poszczególnymi elementami. Czy w przypadku kiedy mamy do czynienia jedynie z innym terminem realizacji również mówimy o różnych usługach rozwojowych? Odpowiedź PARP: W przypadku, gdy jedynym czynnikiem różnicującym usługi jest termin ich realizacji, należy je również traktować jako odrębne usługi. Jednocześnie, aby w podobnych przypadkach ograniczyć nakład pracy konieczny do utworzenia wielu Kart Usługi, system będzie umożliwiał powielanie przez Podmiot większości danych z utworzonych już przez niego Kart Usługi. 58. Propozycja aby cel edukacyjny także był określany zgodnie z zasadą SMART - z uwagi na wskaźniki określone na poziomie IP Odpowiedź PARP: Celu edukacyjny musi zostać opisany językiem efektów uczenia się lub kształcenia w rozumieniu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Efekty te są bardziej adekwatne dla celu edukacyjnego niż kryteria SMART. 59. Termin rozpoczęcia danej usługi umożliwia przekazanie informacji tylko już rekrutowanym uczestnikom. Pozostali zainteresowani będą otrzymywać tylko ogólną informację. Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą wątpliwość podczas projektowania i budowy systemu Ponieważ katalog wprowadzanych informacji na temat osoby prowadzącej usługę może być szeroki należy mieć świadomość, że w systemie przetwarzane będą dane osobowe osób prowadzących usługi. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie procedur zgodnych z ustawą o odo. Odpowiedź PARP: Funkcjonowanie Rejestru Usług Rozwojowych uwzględnia stosowne wymagania wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 61. W punkcie 4.10 zamiast określenia instruktor za kursach powinno być instruktor kursów.

11 Odpowiedź PARP: Uwaga uwzględniona. 62. W punkcie 4.10 zamiast opisu kariery powinien być opis doświadczenia zawodowego. Odpowiedź PARP: Uwaga uwzględniona. 63. Istnieje zagrożenie, że RUR będzie niewystarczająco przyjazny przedsiębiorcy i w praktyce wykorzystywany przez niewielką część MŚP. ( ) Należy zatem tak przygotować dokumenty, aby zminimalizować ryzyko tego, iż system stanie się nieprzyjazny przedsiębiorcy. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby być rejestracja usług wyłącznie zrealizowanych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania. Takie rozwiązanie pozwoli na centralne gromadzenie istotnych informacji dla IZ RPO dotyczących: stopnia zrealizowania wskaźników, zebrania PEFS, oceny usług rozwojowych wyłącznie dofinansowanych ze środków EFS. Odpowiedź PARP: Propozycja rejestrowania usług wyłącznie zrealizowanych jest niezgodna z planowaną funkcjonalnością Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) i może wpłynąć na brak przejrzystości Podmiotowych Systemów Finansowania. Z założenia bowiem Rejestr stanowi nie tylko miejsce, w którym gromadzone są informacje na temat zrealizowanych usług, ale przede wszystkim ma na celu ułatwienie dostępu do tego typu usług niezależnie od ich źródła finansowania. Należy podkreślić, że PARP dołoży wszelkich starań, aby RUR był jak najbardziej przyjazny dla przedsiębiorcy. 64. Proponujemy, aby w RUR znalazły się wyłącznie usługi dofinansowane z EFS. Odpowiedź PARP: Jw. 65. W związku z faktem, iż istnieje zagrożenie, że system stanie się bardzo rozbudowany i nieczytelny dla przedsiębiorcy, należy rozważyć, aby w RUR znalazły się tylko usługi zrealizowane, dofinansowane z EFS. Odpowiedź PARP: Jw. 66. W przypadku usług rozwojowych polegających na doradztwie, cel biznesowy będzie mógł być opisany zgodnie z kryterium SMART dopiero po uzgodnieniu szczegółów z przedsiębiorcą. Dlatego funkcjonujący zapis nie będzie możliwy do spełnienia w przypadku tych usług rozwojowych, wpisanych do Karty Usługi, które jeszcze nie zostały wybrane przez przedsiębiorcę. Odpowiedź PARP: W przypadku usług doradczych konieczne jest zdefiniowanie celu biznesowego. Należy jednak zaznaczyć, że cel ten może zostać w późniejszym etapie doprecyzowany. 67. Pojawia się pytanie, czy w przypadku oferty usługi rozwojowej świadczonej poza edukacją formalną, cel edukacyjny powinien zostać opisany językiem efektów uczenia się w rozumienia PRK wraz z przypisaniem np. kwalifikacjom cząstkowym poziomów określonych w PRK? Jeżeli TAK, to kto i kiedy udostępni takie opisy kwalifikacji cząstkowych wraz z przypisaniem im możliwych poziomów i opisem tych poziomów? Czy podmiot świadczący usługi rozwojowe będzie musiał to przygotować samodzielnie i czy spełni w tym momencie wymogi zapisów, do których odnosi się uwaga?

12 Odpowiedź PARP: Jeżeli po wdrożeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji dana kwalifikacja znajdować się będzie w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji, to jej wskazanie należy do decyzji Podmiotu rejestrującego usługę. Do czasu wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji pole 3.1 będzie nieaktywne. 68. W Karcie Usługi powinno pojawić się dodatkowe pole, umożliwiające podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe wpisania np. rekomendowane szkolenia następujące. Na przykład jeżeli do Karty Usługi zostanie wpisane szkolenie: Prince2 Foundation, w kolumnie dotyczącej sugerowanych szkoleń następujących mógłby być wykazany kolejny poziom, tj. czyli szkolenie Prince2 Practitioner. Odpowiedź PARP: Informacja na temat sugerowanej ścieżki szkoleniowej może znaleźć się w punkcie 4.11 Informacje dodatkowe. 69. Podmiot realizujący usługi rozwojowe powinien mieć możliwość przypisania trenerom posiadanych przez nich certyfikatów (pole tekstowe bez tworzenia list rozwijalnych) i dodatkowo umieszczając linki do stron instytucji certyfikujących, tak aby to przedsiębiorca decydował, czy informacje zawarte w opisie są dla niego istotne. Odpowiedź PARP: Informacja na temat certyfikatów trenerów może znaleźć się w punkcie W praktyce, podmioty realizujące usługi rozwojowe przypisują konkretnych trenerów: w momencie pojawienia się pierwszych chętnych osób do wzięcia udziału w danym kursie lub w momencie przyjęcia zapisu na kurs liczby osób uzasadniającej podjęcie się realizacji danego kursu ze względów ekonomicznych. Dlatego sugerujemy, aby dane dot. imienia i nazwiska oraz pozostałych informacji przypisanych do konkretnej osoby prowadzącej usługę, mogły być dopiero wpisane po zagwarantowaniu realności terminu przez podmiot świadczący usługi rozwojowe. Odpowiedź PARP: Dane dotyczące imienia i nazwiska trenera nie są obowiązkowe. Istnieje również możliwość ich uzupełnienia w późniejszym terminie. Należy jednak zwrócić uwagę, że informacje dotyczące osoby prowadzącej usługę mogą mieć decydujące znaczenie przy jej wyborze przez potencjalnych uczestników. 71. Sugerujemy wprowadzić do Karty Usługi pole pozwalające na wpisanie informacji o możliwości realizowania przez dany podmiot usługi w oparciu o określoną akredytację / certyfikat. Takie pole powinno być miejscem do uzupełnienia istotnych danych oraz podaniem linka do opisu akredytacji / certyfikacji (pole tekstowe bez tworzenia list rozwijalnych), tak aby przedsiębiorca mógł samodzielnie ocenić istotność zamieszczonych informacji z punktu widzenia usługi, w której będzie uczestniczył. Odpowiedź PARP: Informacja na temat możliwości realizowania przez dany Podmiot usługi w oparciu o określoną akredytację / certyfikat może znaleźć się np. w punkcie 4.11 Informacje dodatkowe. 72. Jeżeli koszt osobogodziny = koszt usługi / minimalna liczba osób / liczba godzin usługi to np. koszt usługi = cena usługi za grupę szkoleniową. Jeżeli przedsiębiorca chciałby wyszukać usługę

13 rozwojową i posortować rejestr według kryterium: cena za osobę, nie uzyska takiego wyniku, jeżeli w systemie nie zostanie wbudowana taka opcja. Faktem jest, iż przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do wyszukiwania szkoleń po kryterium: cena szkolenia za osobę. Ponadto w związku z faktem, iż koszt usługi = np. cena usługi za grupę szkoleniową, to w zależności od zrekrutowanej liczby osób taki koszt będzie ulegał zmianie. Podmioty realizujące usługi rozwojowe powinni wpisywać koszt usługi jako cenę np. szkolenia za osobę a w momencie potwierdzenia udziału wszystkich uczestników w usłudze, koszt całkowity usługi. Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą wątpliwość podczas dalszych prac nad kształtem Karty Usługi. W chwili obecnej zakładamy przyjęcie jednego z dwóch wariantów aby koszt podany w Karcie oznaczał albo koszt całkowity usługi albo koszt uczestnictwa jednej osoby w usłudze (niezależny od liczby osób). 73. Czy oferta zarejestrowana w RUR może być kierowana do innych osób/ instytucji niż przedsiębiorcy i ich pracownicy (tj. np. osoby indywidualne zainteresowane szkoleniami, pracownicy administracji publicznej, sądów, JST itp.), będzie traktowana jako oferta komercyjna = grupy te nie będą mogły pozyskać współfinansowania z EFS? Odpowiedź PARP: Obecnie zakładamy możliwość korzystania z oferty zarejestrowanej w RUR (niezależnie od źródła finansowania) wyłącznie przez przedsiębiorców oraz osoby indywidualne, niezależnie od ich statusu na rynku pracy (a więc również pracowników). Nie wykluczamy możliwości rozwoju i rozszerzenia grupy użytkowników systemu w przyszłości Czy każdy zjazd studiów będzie musiał być wprowadzany jako odrębna karta usługi? dla uczelni prowadzącej 30 kierunków x 10 zjazdów będzie to oznaczało stworzenie 300 kart usługi nawet, jeśli tylko 1 osoba na danym kierunku uzyska współfinansowanie z EFS... Odpowiedź PARP: Cała edycja studiów podyplomowych powinna być traktowana jako jedna usługa. 75. Czy w karcie usługi będzie można stosować narzędzia służące kreowaniu wizerunku marki danej instytucji? np. czcionka, logotypy, kolorystka itp. stosowana przez daną instytucję szkoleniową do komunikacji z klientem zewnętrznym Odpowiedź PARP: PARP weźmie pod uwagę powyższą sugestię podczas projektowania i budowy systemu. 76. Odnosząc się do jednej z usług rozwojowych, jaką są studia podyplomowe, widzimy potrzebę, by RUR wymagał od uczelni określenia, czy studia mają charakter akademicki, czy tez praktyczny (to jest bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców). Odpowiedź PARP: Charakter studiów będzie można odczytać na podstawie celu głównego usługi, opisu usługi, zawartości programu usługi, informacji o materiałach i osobach prowadzących zajęcia obligatoryjne i jednocześnie arbitralne wskazanie charakteru studiów podyplomowych w którymkolwiek z pól nie zastąpi analizy powyższych treści. 77. Co jeśli minimalna liczba uczestników zapisanych w RUR będzie mniejsza niż planowana? czy organizator może mimo tego podjąć decyzję o realizacji szkolenia? Odpowiedź PARP: Decyzja dotycząca rezygnacji z usługi lub jej organizacji w przypadku zbyt małej liczby uczestników należy do Podmiotu rejestrującego usługę.

14 78. Czym się różni ewaluacja od oceny? czy chodzi o odroczoną ewaluację stopnia osiągnięcia celów usługi? Odpowiedź PARP: Ocena usługi następuje obligatoryjnie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia przez dany Podmiot udziału w usłudze, przy wykorzystaniu ankiety zaszytej w Rejestrze. Tymczasem ewaluacja usługi jest działaniem fakultatywnym, które realizowane jest na zasadach określonych przez Podmiot rejestrujący usługę.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo