Java, bazy danych i SSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java, bazy danych i SSL"

Transkrypt

1 Java, bazy danych i SSL 1. MySQL: własności połączenia, transmisja z wykorzystaniem SSL. 2. Własne programy wykorzystujące SSL. 3. RMI i SSL - implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket. - wykorzystanie własnych gniazd w ramach RMI - implementacja własnej klasy RMIClientSocketFactory. - implementacja własnej klasy RMIServerSocketFactory. - szyfrowanie SSL w RMI 1

2 MySQL i JDBC Driver JDBC do bazy MySQL: Dokumentacja: Nawiązanie połączenia: Connection con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost/test?user=monty&password="); Ogólnie "connectstring" ma postać: jdbc:mysql://[host][,failoverhost...][:port]/[database] [?propertyname1][=propertyvalue1][&propertyname2][=propertyvalue2]... Domyślny adres host'a to ' '. Domyślny port to '3306'. jdbc:mysql://[host:port],[host:port].../[database] [?propertyname1][=propertyvalue1][&propertyname2][=propertyvalue2]... Jeśli nie zostanie podana nazwa bazy danych, w przyszłości należy ją ustawić metodą setcatalog() na rzecz obiektu Connection lub w zapytaniach przesyłać pełne nazwy tabel: (np. SELECT dbname.tablename.colname FROM dbname.tablename). 2

3 Wybrane własności połączenia user nazwa użytkownika (domyślnie ''), password - hasło (''), usecompression czy używać kompresji podczas komunikacji z serwerem (false), autoreconnect czy odtwarzać nieaktywne połączenia (false), usessl czy używać SSL'a podczas komunikacji (false), requiressl wymagać SSL'a gdy usessl=true? (false), logger nazwa klasy logującej implementującej com.mysql.jdbc.log.log, używanej do logowania zdarzeń (com.mysql.jdbc.log.standardlogger), zerodatetimebehavior jak obsługiwać daty wypełnione zerami, opcje: exception, round oraz converttonull (exception). 3

4 4 Kodowanie znaków Wszystkie teksty wysyłane przez sterownik do bazy danych są automatycznie konwertowane z Unikodu (natywne kodowanie w Javie) do kodowania używanego przez komputer klienta. Kodowanie znaków między klientem i serwerem jest wykrywane automatycznie podczas nawiązania połączenia. Kodowanie używane przez sterownik jest ustawiane po stronie serwera poprzez character_set (przed 4.1.0) lub character_set_server (od 4.1.0). Aby zmienić automatyczne kodowanie należy ustawić własność characterencoding w connectstring'u. Najczęstsze kodowania nazwa MySQL (nazwa Java): usa7 (US-ASCII), latin1 (ISO8859_1), latin2 (ISO8859_2), win1250ch (Cp1250), utf8 (UTF-8), ucs2 (UnicodeBig).

5 5 Używanie SSL'a SSL szyfruje wszystkie przesyłane dane. Wydajność komunikacji spada o 35-50%. Konfiguracja serwera: W skrócie: konfiguracja kompilacji: SHOW VARIABLES LIKE 'have_openssl'; wygenerowanie certyfikatów SSL: zmiany w pliku my.cnf, uruchomienie serwera.

6 Używanie SSL'a 1. Import certyfikatu serwera MySQL: >cp /etc/mysql/openssl/cacert.pem cacert.pem >keytool -import -alias mysql -file cacert.pem -keystore mysql.store Enter keystore password: mysqljava Owner: CN=Michal Ciesla, O=Internet Widgits Pty Ltd, ST=Some-State, C=pl Issuer: CN=Michal Ciesla, O=Internet Widgits Pty Ltd, ST=Some-State, C=pl Serial number: c55bf7ad b Valid from: Sun Mar 19 20:54:21 CET 2006 until: Tue Apr 18 21:54:21 CEST 2006 Certificate fingerprints: MD5: FA:3C:B9:34:9E:11:FB:0E:D9:1C:C9:40:A5:3E:CB:E8 SHA1: 4F:9F:A8:C9:B1:3B:8F:CE:0F:7D:B0:CC:C6:E6:5A:53:EA:4B:B7:FC Trust this certificate? [no]: yes Certificate was added to keystore > 6

7 7 Używanie SSL'a 2. Ewentualne wygenerowanie certyfikatu klienta: >keytool -genkey -keyalg rsa -alias client -keystore client.store 3. Ustawienie właściwości JVM: -Djavax.net.ssl.keyStore=/sciezka/do/mysql.store -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=********* -Djavax.net.ssl.trustStore=/sciezka/do/client.store -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=********* 4. Dodanie do przy połączeniu opcji: usessl=true 5. Sprawdzenie uruchomienie JVM z opcją -Djavax.net.debug=all

8 Używanie SSL'a import java.sql.*; public class MySQLDb { public static void main(string[] args){ String sstring = "jdbc:mysql://localhost/test?" + "user=root&password=haslo&usessl=true"; System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "/path/to/mysql.store"); System.setProperty("javax.net.debug","all"); try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); catch (Exception ex) { ex.printstacktrace(); return; try { Connection con = DriverManager.getConnection(sString); Statement stmt =con.createstatement(); ResultSet rs = stmt.executequery("select NOW()"); rs.next(); System.out.println(rs.getString(1)); con.close(); catch (SQLException ex) { ex.printstacktrace(); 8

9 9 SSL i Java Protokół SSL umożliwia bezpieczną (szyfrowaną) transmisję danych poprzez niezabezpieczoną sieć. Dodatkowo SSL umożliwia autoryzację stron komunikacji. W tym celu wykorzystywany jest mechanizm certyfikatów. Za transmisję z użyciem protokołu SSL odpowiedzialne są klasy zgrupowane w pakiecie javax.net.ssl. Implementacja SSH jest dostępna poprzez zewnętrzne biblioteki. Jedną z nich jest jsch (http://www.jcraft.com/jsch/).

10 import javax.net.ssl.*; import java.io.*; Przykład: serwer echo public class EchoServer { public static void main(string[] args) { try { SSLServerSocketFactory factory = (SSLServerSocketFactory) SSLServerSocketFactory.getDefault(); SSLServerSocket ss = (SSLServerSocket) factory.createserversocket(9999); SSLSocket s = (SSLSocket) ss.accept(); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(s.getInputStream()); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String stmp = null; while ((stmp = br.readline())!= null) { System.out.println(sTmp); System.out.flush(); catch (Exception ex) { ex.printstacktrace(); 10

11 import javax.net.ssl.*; import java.io.*; Przykład: klient echo public class EchoClient { public static void main(string[] args) { try { SSLSocketFactory factory = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.getDefault(); SSLSocket s = (SSLSocket) factory.createsocket("localhost", 9999); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(s.getOutputStream()); BufferedWriter bw = new BufferedWriter(osw); String stmp = null; while ((stmp = br.readline())!= null) { bw.write(stmp + '\n'); bw.flush(); catch (Exception ex) { ex.printstacktrace(); 11

12 Przykład: uruchomienie programów Pierwsza czynność to wygenerowanie klucza: keytool -genkey -keystore mysrvkeystore -keyalg RSA Uruchomienie serwera: java -Djavax.net.ssl.keyStore=mySrvKeystore -Djavax.net.ssl.keyStorePassword= EchoServer Uruchomienie klienta: java -Djavax.net.ssl.trustStore=mySrvKeystore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword= EchoClient Dodatkowe parametry wywołania pozwolą zobaczyć informacje związane z połączeniem SSL: -Djava.protocol.handler.pkgs= com.sun.net.ssl.internal.www.protocol -Djavax.net.debug=ssl Przykład ze strony: 12

13 13 SSL i autoryzacja Domyślnie tylko jedna strona komunikacji (serwer) musi potwierdzać swoją tożsamość. Jeśli konieczne jest potwierdzenie tożsamości klienta należy użyć metod: setneedclientauth(true) lub setwantclientauth(true) wywołanych na rzecz obiektu SSLServerSocket. Jeśli chcemy aby żadna ze stron nie musiała potwierdzać swojej tożsamości musimy zmienić domyślne algorytmy kodowania. Najłatwiej zrobić to tworząc własne rozszerzenie klasy SSLSocketFactory. Listę obsługiwanych i domyślnych algorytmów uzyskamy za pomocą metod: getsuppotredciphersuites() oraz getdefaultciphersuites().

14 SSL i autoryzacja listy algorytmów Domyślne: SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA Wspierane: wszystkie domyślne oraz: SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_RSA_WITH_NULL_MD5 SSL_RSA_WITH_NULL_SHA SSL_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA SSL_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA SSL_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 SSL_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 14

15 15 Szyfrowanie w RMI Technologia RMI została zaprojektowana tak, aby można było jej używać z dowolnymi mechanizmami zapewniającymi transport danych przez sieć, działającymi ponad protokołem TCP. W praktyce odbywa się to poprzez implementację własnego obiektu (tzw. socket factory) dostarczającego gniazda wykorzystywane do komunikacji RMI. Implementacja własnego socket factory składa się z trzech kroków: 1. Implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket. 2. Implementacja własnej klasy ClientSocketFactory. 3. Implementacja własnej klasy ServerSocketFactory.

16 16 1. Implementacja własnych gniazd Przygotujemy gniazda, które będą umożliwiały przesyłanie przez siec danych kodowanych za pomocą operacji XOR i ustalonego, ośmiobitowego wzorca. XorSocket Socket XorServerSocket ServerSocket

17 17 Implementacja XorSocket import java.io.*; import java.net.*; class XorSocket extends Socket { private final byte pattern; // wzorzec kodowania private InputStream in = null; private OutputStream out = null; public XorSocket(byte pattern) throws IOException { super(); this.pattern = pattern; public XorSocket(String host, int port, byte pattern) throws IOException { super(host, port); this.pattern = pattern;

18 18 Implementacja XorSocket public synchronized InputStream getinputstream() throws IOException { if (in == null) { in = new XorInputStream(super.getInputStream(), pattern); return in; public synchronized OutputStream getoutputstream() throws IOException { if (out == null) { out = new XorOutputStream(super.getOutputStream(), pattern); return out;

19 19 Implementacja XorServerSocket import java.io.*; import java.net.*; class XorServerSocket extends ServerSocket { private final byte pattern; public XorServerSocket(int port, byte pattern) throws IOException { super(port); this.pattern = pattern; public Socket accept() throws IOException { Socket s = new XorSocket(pattern); this.implaccept(s); return s;

20 20 Implementacja strumieni import java.io.*; class XorOutputStream extends FilterOutputStream { private final byte pattern; public XorOutputStream(OutputStream out, byte pattern) { super(out); this.pattern = pattern; public void write(int b) throws IOException { out.write((b ^ pattern) & 0xFF);

21 Implementacja strumieni import java.io.*; class XorInputStream extends FilterInputStream { private final byte pattern; public XorInputStream(InputStream in, byte pattern) { super(in); this.pattern = pattern; public int read() throws IOException { int b = in.read(); if (b!= -1) b = (b ^ pattern) & 0xFF; return b; public int read(byte b[], int off, int len) throws IOException { int n = in.read(b, off, len); if (n <= 0) return n; for(int i = 0; i < n; i++) b[off + i] = (byte)((b[off + i] ^ pattern) & 0xFF); return n; 21

22 22 Implementacja socket factories W technologi RMI serwer (zdalny obiekt) decyduje o rodzaju transmisji. Dzięki temu kod programu klienckiego jest niezależny od zmian (np. szyfrowanie) w protokole komunikacji. Z drugiej strony wszelkie dane potrzebne do zainicjowania połączenia są do klienta przesyłane przez sieć czyli muszą być serializowalne. Aby utworzyć gniazdo służące do komunikacji RMI korzysta z interfejsów SocketFactory oraz ServerSocketFactory, które udostępniają odpowiednio metody createsocket(string host, int port) i createserversocket(int port).

23 Implementacja RMIClientSocketFactory import java.io.*; import java.net.*; import java.rmi.server.*; public class XorClientSocketFactory implements RMIClientSocketFactory, Serializable { private byte pattern; public XorClientSocketFactory(byte pattern) { this.pattern = pattern; public Socket createsocket(string host, int port) throws IOException { return new XorSocket(host, port, pattern); public int hashcode() { return (int) pattern; public boolean equals(object obj) { return (getclass() == obj.getclass() && pattern == ((XorClientSocketFactory) obj).pattern); 23

24 Implementacja RMIServerSocketFactory import java.io.*; import java.net.*; import java.rmi.server.*; public class XorServerSocketFactory implements RMIServerSocketFactory { private byte pattern; public XorServerSocketFactory(byte pattern) { this.pattern = pattern; public ServerSocket createserversocket(int port) throws IOException { return new XorServerSocket(port, pattern); public int hashcode() { return (int) pattern; public boolean equals(object obj) { return (getclass() == obj.getclass() && pattern == ((XorServerSocketFactory) obj).pattern); 24

25 Program serwera import java.io.*; import java.rmi.*; import java.rmi.server.*; import java.rmi.registry.*; public class HelloImpl implements Hello { public HelloImpl() { public String gethello() { return "Hello World!"; public static void main(string args[]) { byte pattern = (byte) 0xC5; // try { HelloImpl obj = new HelloImpl(); RMIClientSocketFactory csf = new XorClientSocketFactory(pattern); RMIServerSocketFactory ssf = new XorServerSocketFactory(pattern); 25

26 26 Program serwera Hello stub = (Hello) UnicastRemoteObject.exportObject(obj, 0, csf, ssf); try { reg = LocateRegistry.getRegistry(); catch (RemoteException ex1) { try { reg = LocateRegistry.createRegistry(1099); catch (RemoteException ex2) { return; reg.rebind("helloservice", stub); catch (Exception e) { e.printstacktrace();

27 27 Program klienta import java.rmi.naming; import java.rmi.registry.locateregistry; import java.rmi.registry.registry; public class HelloClient { public static void main(string args[]) { try { Hello obj = (Hello) Naming.lookup("rmi://localhost/HelloService"); System.out.println(obj.getHello()); catch (Exception e) { e.printstacktrace();

28 28 Kompilacja i uruchomienie 1. Kompilacja: javac *.java 2. Wygenerowanie klas łącznikowych: rmic HelloImpl 3. Uruchomienie programu serwera: java HelloImpl 4. Uruchomienie programu klienta: java HelloClient

29 29 RMI i SSL import java.io.ioexception; import java.io.serializable; import java.net.socket; import java.rmi.server.rmiclientsocketfactory; import javax.net.ssl.sslsocketfactory; public class RMISSLClientSocketFactory implements RMIClientSocketFactory, Serializable { public Socket createsocket(string arg0, int arg1) throws IOException { SSLSocketFactory factory = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.getDefault(); return factory.createsocket(arg0, arg1);

30 30 RMI i SSL import java.io.ioexception; import java.io.serializable; import java.net.serversocket; import java.rmi.server.rmiserversocketfactory; import javax.net.ssl.sslserversocketfactory; public class RMISSLServerSocketFactory implements RMIServerSocketFactory, Serializable{ public ServerSocket createserversocket(int arg0) throws IOException { SSLServerSocketFactory factory = (SSLServerSocketFactory) SSLServerSocketFactory.getDefault(); return factory.createserversocket(arg0);

31 31 RMI i SSL W programie serwera (HelloImpl.java) należy zmienić linie odpowiadające za tworzenie obiektów SocketFactory na: RMIClientSocketFactory csf = new RMISSLClientSocketFactory(); RMIServerSocketFactory ssf = new RMISSLServerSocketFactory(); UWAGA: przy uruchomieniu programu korzystającego z SSL należy uwzględnić magazyn kluczy używanych do autoryzacji i szyfrowania.

32 32 Podsumowanie Bezpieczeństwo jest się jednym z priorytetów przy tworzeniu oprogramowania. Częściowo może być ono zapewnione poprzez szyfrowanie przesyłanych informacji. Java standardowo wspiera protokół TLS-SSL jak również jest przygotowana do łatwej implementacji nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid Java rozszerzenie PLAN WYKŁADU 1. Java2D AWT SWING Inicjalizacja Metody 2. JDBC Connector 3. Programowanie sieciowe Socket ServerSocket 4. Servlety Serwer internetowy Klasa HttpServlet 5. JSP 6. Java3D

Bardziej szczegółowo

przygotował: Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Wersja 2006Z

przygotował: Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Wersja 2006Z Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy Przesłanie zapytania SQL Odebranie rezultatów Pierwszy przykład JDBC

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak Wieloplatformowe aplikacje sieciowe dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak SOAP Serwer: Axis2 / Java Wbudowany komponent nasłuchujący, (Apache / Tomcat) Client Axis2 klient / XML Jeżyk programowania:

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 1 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Architektury aplikacji Architektura aplikacji Jednowarstwowa Dwuwarstowa Rozproszona (JDBC) Wprowadzenie Architektura JDBC Sterowniki,

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl

Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Szyfrowanie w aplikacjach biblioteka Openssl Obrona Paweł Maziarz stopień trudności Informacja w dzisiejszych czasach to jedna z bardziej cennych rzeczy, dlatego trzeba o nią odpowiednio zadbać. Sieci

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo