Java niezbędnik programisty spotkanie nr 11. Importy statyczne, wejście/wyjście, wyrażenia regularne, serializacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java niezbędnik programisty spotkanie nr 11. Importy statyczne, wejście/wyjście, wyrażenia regularne, serializacja"

Transkrypt

1 Java niezbędnik programisty spotkanie nr 11 Importy statyczne, wejście/wyjście, wyrażenia regularne, serializacja 1

2 Importowanie składowych statycznych Opracował Import static java.lang.system.out; //import static java.lang.system.out.println; //tylko statyczne składowe public class Test { public static void main(string[] args) { out.println("witaj świecie!"); Działa dla metod, atrybutów i klas. Klasy można też importować w zwykły sposób: import java.lang.character.subset; Stosować jeżeli składowa jest używana co najmniej 3 razy. Typowe przykłady import static java.util.arrays.sort; import static java.lang.math.*; import static mójpakiet.mójtypwyliczeniowy.*; 2

3 Pełna nazwa klasy jest konieczna Trzeba podać pełną nazwę klasy, z której są importowane statyczne składowe. Nawet jeśli wcześniej importujemy tą klasę w zwykły sposób: import java.util.arrays; import static java.util.arrays.*; Nawet jeśli tą klasę zadeklarowano w tym samym pakiecie. Nawet jeśli jest to klasa z pakietu java.lang. 3

4 Składowe o tej samej nazwie Kolejny sposób na przeciążanie metod. import static java.util.arrays.sort; import static java.util.collections.sort; Tak jak w przypadku zwykłych importów, konflikty pojawiają się dopiero w momencie kiedy kompilator rzeczywiście musi zdecydować: import static java.util.arrays.sort; import static w11.sortownica.sort; class Sortownica { public static void sort(float[] t) { out.println("sortownica"); public class Test { public static void main(string[] args) { //sort(new float[] {); Analogicznie w wypadku, gdy oba importy z *. Tu nie ma niejednoznaczności import static w11.sortownica.*; import static java.util.arrays.sort; 4

5 Przesłanianie Deklaracje lokalne przesłaniają importy statyczne (i z gwiazdką i konkretne). import static java.util.arrays.*; import static w11.sortownica.sort; public class Test { public static void sort(float[] t) { out.println("test"); public static void main(string[] args) { sort(new float[] {); sort(new int[] {); Dla przypomnienia (dla zwykłych importów jest różnica): ok import java.util.*; class Arrays { konflikt import java.util.arrays; class Arrays { 5

6 Przeglądanie systemu plików Klasa File służy do reprezentowania nazw plików i katalogów w sposób niezależny od systemu operacyjnego. Katalogi można przeglądać. list() zwraca tablicę napisów, a listfiles() tablicę obiektów File. Są też wersja wykonujące filtrowanie przy pomocy wzorca Strategia list(filenamefileter) i listfiles(filefileter/filenamefilter). Można też: sprawdzać rozmiar pliku, zmieniać nazwy, tworzyć/kasować pliki/katalogi, tworzyć pliki tymczasowe o generowanych nazwach, itd. 6

7 Przykład import java.io.*; import java.util.*; import java.util.regex.*; public class DirList { public static void zawartośćkatalogu() { File path = new File("c:\\"); String[] list; list = path.list(); Arrays.sort(list); for (String s : list) System.out.println(s); 7

8 Filtrowanie File path = new File("c:\\"); final String wreg = ".*?\\.sys"; String[] list = path.list(new FilenameFilter() { private Pattern pattern = Pattern.compile(wReg); public boolean accept(file dir, String name) { return pattern.matcher( //pozbywamy się ścieżki do katalogu new File(name).getName()).matches(); ); Arrays.sort(list); for(string s : list) System.out.println(s); 8

9 Strumienie Do obsługi danych binarnych służą: InputStream i OutputStream, a do obsługi danych Unicode Reader i Writer. Źródłem danych dla strumieniu może być: tablica bajtów, napis, plik, gniazdo, strona WWW dostępna w sieci, itd. Nadmiaru klas możemy uniknąć dzięki wzorcu Dekorator strumienie z nowymi możliwościami tworzymy z innych strumieni przy pomocy klasy opakowującej (klasy Filter...). Dodatkowa klasa RandomAccessFile pozwala na przeglądanie pliku zawierającego rekordy o znanym rozmiarze i przeskakiwanie pomiędzy nimi przy pomocy funkcji seek(). 9

10 Przykład //Odczytujemy plik linia po linii. try { BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("c:\\kol2.txt")); String s = new String(); while ((s = in.readline())!= null) System.out.println(s); in.close(); catch (IOException e) { e.printstacktrace(); 10

11 Przykład BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("c:\\kol2.txt")); String s, s2 = new String(); while ((s = in.readline())!= null) s2 += s + "\n"; in.close(); StringReader in2 = new StringReader(s2); int c; while((c = in2.read())!= -1) System.out.print((char)c); try { DataInputStream in3 = new DataInputStream( new ByteArrayInputStream(s2.getBytes())); //sensownie wypiszą się jedynie znaki ASCII while(true) System.out.print((char)in3.readByte()); catch(eofexception e) { System.err.println("Koniec"); 11

12 System.out, System.in, System.err System.out i System.err są już opakowane w PrintStream. System.in trzeba samemu opakować. BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String s; //do pierwszej pustej linii lub Ctrl-Z while ((s = in.readline())!= null && s.length()!= 0) System.out.println(s); Przy pomocy statycznych metod System.setIn(InputStream), System.setOut(PrintStream), System.setErr(PrintStream) można dokonać podmiany. 12

13 nio W Javie 1.4 przebudowano implementację strumieni (teraz są oparte na kanałach i buforach z pakietu java.nio). Od Javy 1.4 dzięki selektorom można tez nasłuchiwać zdarzeń z wielu kanałów naraz. Więcej na Java wybrane technologie. 13

14 Kompresowanie pojedynczego pliku GZIP Opracował BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("c:\\kol2.txt")); //kompresja BufferedOutputStream out =new BufferedOutputStream(new GZIPOutputStream(new FileOutputStream("c:\\test.gz"))); int c; while ((c = in.read())!= -1) out.write(c); in.close(); out.close(); //dekompresja BufferedReader in2 = new BufferedReader(new InputStreamReader(new GZIPInputStream(new FileInputStream("test.gz")))); String s; while ((s = in2.readline())!= null) System.out.println(s); in2.close(); 14

15 Kompresja wielu plików ZIP public static void main(string[] args) throws IOException { FileOutputStream f = new FileOutputStream("c:\\test.zip"); CheckedOutputStream csum = new CheckedOutputStream(f, new CRC32()); ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(csum); BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream(zos); zos.setcomment("testowe archiwum ZIP"); for (int i = 0; i < args.length; i++) { System.out.println("Zapisywanie " + args[i]); BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(args[i])); zos.putnextentry(new ZipEntry(args[i])); int c; while ((c = in.read())!= -1) out.write(c); in.close(); out.close(); System.out.println("CRC: " + csum.getchecksum().getvalue()); 15

16 Kompresja wielu plików ZIP... FileInputStream fi = new FileInputStream("c:\\test.zip"); CheckedInputStream csumi = new CheckedInputStream(fi, new CRC32()); ZipInputStream in2 = new ZipInputStream(csumi); BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(in2); ZipEntry ze; while ((ze = in2.getnextentry())!= null) { System.out.println("Odczytywanie " + ze); int x; while ((x = bis.read())!= -1) System.out.write(x); System.out.println(); System.out.println("CRC: " + csumi.getchecksum().getvalue()); bis.close(); 16

17 Czy takiego wyjścia się spodziewaliśmy? Opracował Ten przykład został zaczerpnięty z TIJ 3ed. Czy wynik jest zgodny z naszymi oczekiwaniami? Zapisywanie c:\a\a.txt Zapisywanie c:\a\b.txt Zapisywanie c:\a\c.txt Zapisywanie c:\a\c\d.txt CRC: Odczytywanie c:\a\a.txt Odczytywanie c:\a\b.txt Odczytywanie c:\a\c.txt Odczytywanie c:\a\c\d.txt» ala ma kota» i ola ma kota» nawet ula ma kota» ale ela nie ma CRC:

18 Czego brakowało? FileOutputStream f = new FileOutputStream("c:\\test.zip"); CheckedOutputStream csum = new CheckedOutputStream(f, new CRC32()); ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(csum); BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream(zos); zos.setcomment("testowe archiwum ZIP"); for (int i = 0; i < args.length; i++) { System.out.println("Zapisywanie " + args[i]); BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(args[i])); //zamyka poprzedni wpis i pozycjonuje strumień na początku następnego zos.putnextentry(new ZipEntry(args[i])); int c; while ((c = in.read())!= -1) out.write(c); out.flush();//potrzebne mimo putnextentry() in.close(); out.close(); 18

19 Serializacja Obiekty, które implementują interfejs Serializable można zamienić na strumień bajtów. zapisywanie/odczytywanie z plików (za wszystko odpowiada programista, zapytania wymagają wczytania wszystkich obiektów) wysyłanie przez sieć (również pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi, kodowaniem bajtów, itp.) JavaBeans, RMI, EJB (uwaga na semantykę przekazywania parametrów) Klasy opakowujące, tablice i kolekcje implementują Serializable. Serializable nie wymusza dodawania żadnych metod. Do serializacji/deserializacji służą klasy ObjectOutputStream i ObjectInputStream, które zawierają odpowiednio metody writeobject( ) i readobject( ) Serializowany jest cały graf obiektów. 19

20 Przykład public class Ser implements Serializable { Random r = new Random(); public Ser dowiązanie; public String s; protected char c; private int[] tab; public Ser(char c, String s) { this.c = c; this.s = s; int i = r.nextint(10); tab = new int[i]; for (i = 0; i<tab.length; i++) tab[i] = r.nextint(9); public Ser() { System.out.println("Domyślny konstruktor"); public String tostring() { return "{c=" + c + "; s=" + s + "; " + "tab=" + tab + "; dowiązanie=" + dowiązanie + "";... 20

21 Przykład public static void main(string[] args) throws ClassNotFoundException, IOException { Ser s = new Ser('a', "aaa"); s.dowiązanie = new Ser('b', "bbb"); System.out.println(s); ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream( new FileOutputStream("c:\\ser.out")); out.writeobject("tu leży Ser\n"); out.writeobject(s); out.close(); ObjectInputStream in = new ObjectInputStream( new FileInputStream("c:\\ser.out")); String napis = (String) in.readobject(); Ser s2 = (Ser) in.readobject(); System.out.println(napis + "s2 = " + s2); System.out.println("s == s2: " + (s == s2)); 21

22 Wynik {c=a; s=aaa; dowiązanie={c=b; s=bbb; dowiązanie=null Tu leży Ser s2 = {c=a; s=aaa; dowiązanie={c=b; s=bbb; dowiązanie=null s == s2: false 22

23 Co w trawie piszczy Żeby deserializacja się udała odczytywana klasa musi być widoczna w CLASSPATH maszyny wirtualnej. Jak widać obiekt został utworzony bez wywołania konstruktora. Modyfikator transient zabrania serializacji danego atrybutu (przy deserializacji będzie wypełniony domyślną wartością). Dodając do naszej klasy prywatne (pewnie dlatego nie są w interfejsie) metody (które będą wykryte dzięki mechanizmowi odzwierciedleń): private void writeobject(objectoutputstream stream) throws IOException private void readobject(objectinputstream stream) throws IOException, ClassNotFoundException można ręcznie wykonać serializację składowych transient. Jeżeli chcemy skorzystać ze standardowej serializacji zwykłych składowych trzeba jako pierwszą operację w tych metodach wywołać magiczne metody: stream.defaultwriteobject( ) i stream.defaultreadobject( ). Można też w samemu obsłużyć serializację implementując interfejs Externalizable (wraz z metodami writeobject( ) i readobject( )) 23

24 Kopiowanie obiektów Serializacji można użyć do robienia głębokich kopii obiektów. Co jeśli serializacja obiektu X doprowadzi do serializacji obiektów A i B, które oba miały referencję do obiektu C? Czy po deserializacji powstaną dwie kopie C? Wszytko będzie dobrze i to nawet jak A i B serilizowaliśmy sami (ale do tego samego strumienia). W przypadku innych strumieni otrzymamy kopie. Uwaga na zmiany definicji zapisanej klasy (nowa wersja). 24

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu.

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu. Wstęp Java Zadanie Celem laboratorium jest zapoznanie się z podstawami platformy oraz języka Java. W ramach zadania należy przygotować aplikację zarządzania notatkami użytkownika obsługiwaną z konsoli.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

10.1. Wprowadzenie. List target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach);

10.1. Wprowadzenie. List<jakiś_typ> target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach); 10.1. Wprowadzenie Być może najważniejszą cechą programowania funkcyjnego jest możliwość pisanie programów w kategoriach co ma być osiągnięte, a nie jak w programowaniu imperatywnym przez specyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy Klasy w java.net Klasy Interfejsy Wyjątki ContentHandler DatagramPacket DatagramSocket DatagramSocketImpl HttpURLConnection InetAddress MulticastSocket ServerSocket Socket SocketImpl URL URLConnection

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Wprowadzenie do programowaia w języku Java dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Dlaczego Java?* W oparciu o technologię Java pracuje 4,5 mld. urządzeń Ponad 800 mln. komputerów 2,1 mld. telefonów

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

JAVA. Przegląd metod

JAVA. Przegląd metod Optymalizacja JAVA Przegląd metod Istota problemu Programiści pozostawiają optymalizację swoich programów na koniec pracy mając często nadzieję na uniknięcie jej w ogóle. A przecież decyzje podejmowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Sun Certified Java Programmer. Harmonogram szkolenia

Sun Certified Java Programmer. Harmonogram szkolenia Sun Certified Java Programmer SCJP 6.0 Harmonogram szkolenia wykonał: mgr inż. Mateusz Maksymiuk Sun Certified Java Programmer 5.0 Sun Certified Java Programmer 6.0 Sun Certified Java Developer Sun Certified

Bardziej szczegółowo

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Java, bazy danych i SSL

Java, bazy danych i SSL Java, bazy danych i SSL 1. MySQL: własności połączenia, transmisja z wykorzystaniem SSL. 2. Własne programy wykorzystujące SSL. 3. RMI i SSL - implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket.

Bardziej szczegółowo

Kurs Java TI 312[01]

Kurs Java TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 4 2. Instalacja i narzędzia... 4 3. Beta-kod i maszyna wirtualna... 4 4. Struktura programu... 5 5. Pierwszy program... 5 Przykład 5.1. Program Hello... 5

Bardziej szczegółowo

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00 Henryk Budzisz ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00 Koszalin 2009 Technologia JavaBeans Wprowadzenie Budowa komponentu Bean Zdarzenia Serializacja Podsumowanie nr POKL.04.01.01-00-449/08-00 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład 5: Java sieciowa cd. mgr inŝ. Paweł Kośla mgr Marcin Raniszewski Łódź, 2009 1 Plan wykładu ServerSocket serwer TCP DatagramSocket i DatagramPacket UDP FTP 2 Serwer TCP Gniazdo

Bardziej szczegółowo