Programowanie sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie sieciowe"

Transkrypt

1 Programowanie sieciowe Wykład 5: Java sieciowa cd. mgr inŝ. Paweł Kośla mgr Marcin Raniszewski Łódź,

2 Plan wykładu ServerSocket serwer TCP DatagramSocket i DatagramPacket UDP FTP 2

3 Serwer TCP Gniazdo serwerowe ma za zadanie nasłuchiwania na podanym porcie zgłoszeń klientów i następnie obsługiwanie połączenia z nim. Klasa ServerSocket MoŜliwość obsługi wielu klientów. Połączenie dwukierunkowe. Transmisja strumieniowa. Jeden proces moŝe słuchać na danym porcie w danym czasie. 3

4 Typologia serwerów Rodzaje serwerów: serwer jednowątkowy serwer pozornie wielowątkowy serwer wielowątkowy 4

5 Typologia serwerów Serwer jednowątkowy: Obsługa klienta Oczekiwanie Cechy: prostota budowy moŝliwość obsługi tylko jednego klienta naraz kolejny klient musi długo czekać na swoją kolej 5

6 Typologia serwerów Serwer pozornie wielowątkowy: elementy obsługi klienta 1 Sprawdzenie Dołączenie nowego klienta elementy obsługi klienta 2... elementy obsługi klienta n Cechy: zaawansowana budowa moŝliwość obsługi kilku klientów naraz kolejny klient musi czekać aŝ wykonana zostanie tura obsługi podłączonych 6 klientów

7 Typologia serwerów Serwer wielowątkowy: Wątek główny Utworzenie nowego procesu Wątek potomny Początek Wątek potomny Początek Oczekiwanie Obsługa klienta Obsługa klienta Cechy: same zalety moŝliwość obsługi kilku klientów naraz nowi klienci obsługiwani są natychmiastowo Koniec Koniec 7

8 Serwer TCP Podstawowy schemat serwera: open bind accept read write close close2 ServerSocket() open bind accept read write close close2 tworzy gniazdo serwera łączy stworzone gniazdo z lokalnym portem nasłuchuje i akceptuje połączenia od klientów pobiera dane ze strumienia otwartego połączenia z klientem wysyła dane zamyka połączenie zamyka serwer 8

9 Serwer TCP Realizacja serwera jednowątkowego: ServerSocket() accept open connect read write write read close close close2 serwer klient 9

10 Serwer TCP Realizacja serwera wielowątkowego: wątek open connect ServerSocket() accept read write close write/read close klient 2 serwer close2 wątek open connect read write write/read close close klient 1 10

11 Serwer TCP Jeszcze lepszy serwer wielowątkowy: ServerSocket() x10 createthread() open connect write/read close klient 1 serwer close2 wątek accept wątek accept wątek accept read write read write... read write close close close 11

12 Serwer TCP tworzenie Do tworzenia gniazd serwera TCP słuŝą konstruktory: public ServerSocket(int port) throws IOException public ServerSocket(int port, int backlog) throws IOException public ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindaddr) throws IOException Najczęściej wykorzystuje się pierwszy konstruktor, podając numer portu na którym serwer ma nasłuchiwać: try { ServerSocket ss = new ServerSocket(80); catch (IOException e) { System.err.println(e); 12

13 Serwer TCP tworzenie Podczas tworzenia obiektu ServerSocket obiekt ten próbuje dowiązać się do wskazanego portu na lokalnym hoście (ang. binding). Jeśli port jest juŝ zajęty wyrzucony zostanie wyjątek: java.net.bindexception z klasy bazowej java.io.ioexception Tworzenie własnych serwerów na portach >1024. W systemach Unixowych programy korzystające z portów pomiędzy 1 a 1023 muszą mieć juŝ uprawnienia administratora. Port nr 0. Numer ten mówi Javie, aby skorzystała z pierwszego wolnego portu. Wybrany automatycznie numer portu moŝna odczytać za pomocą metody getlocalport(). try { ServerSocket ftpdata = new ServerSocket(0); int port = ftpdata.getlocalport(); catch (IOException e) { System.err.println(e); 13

14 Serwer TCP tworzenie Skaner portów lokalnych. Sprawdzenie na których portach są juŝ aktywne połączenia. Porównaj z "netstat -an" import java.net.*; import java.io.*; public class SkanerLoc { public static void main(string[] args) { int startport = 1; int stopport = 65535; for (int port = startport; port <= stopport; port++) { try { ServerSocket ss = new ServerSocket(port); ss.close(); catch (IOException ex) { System.out.println("Port " + port + " jest zajety."); 14

15 Serwer TCP Kolejka połączeń System operacyjny zapamiętuje połączenia przychodzące dla kaŝdego portu w kolejce typu FIFO aŝ do jej zapełnienia. Po zapełnieniu kolejki następne połączenia przychodzące będą odrzucane, chyba, Ŝe w kolejce zwolni się jakieś miejsce. Długość kolejki zaleŝy od systemu operacyjnego (5-50). Klient Klient Serwer Klient Klient 15

16 Serwer TCP tworzenie Rozmiar kolejki połączeń moŝe zostać zmieniony w zaleŝności od potrzeb. Wykorzystujemy do tego drugi konstruktor: public ServerSocket(int port, int backlog) throws IOException Przykład: try { ServerSocket httpd = new ServerSocket(80, 50); catch (IOException ex) { System.err.println(ex); KaŜdy system operacyjny ma określoną maksymalną długość kolejki. Jeśli więc zadeklarowana będzie kolejka dłuŝsza niŝ istniejące maksimum, to długość kolejki zawęŝona będzie do wartości maksymalnej. Po utworzeniu gniazda serwera długość kolejki nie moŝe być juŝ zmieniana. 16

17 Serwer TCP tworzenie Komputer moŝe uŝywać wielu interfejsów sieciowych Host Poprzednio stworzone gniazda nasłuchują na wszystkich interfejsach. Do stworzenia gniazda serwera tylko dla wybranego interfejsu słuŝy: public ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindaddr) throws IOException Przykład: try { InetAddress ia = InetAddress.getByName(" "); ServerSocket ss = new ServerSocket(80, 50, ia); catch (IOException e) { System.err.println(e); 17

18 Serwer TCP tworzenie Istnieje moŝliwość rozbicia tworzenia obiektu ServerSocket i przywiązania do portu. Wykorzystujemy wówczas konstruktor i metodę bind: public ServerSocket() throws IOException public void bind(socketaddress endpoint) throws IOException Odczyt informacji o gnieździe (tylko lokalne informacje): public InetAddress getinetaddress() public int getlocalport() 18

19 Serwer TCP nasłuchiwanie Po stworzeniu gniazda serwer czeka na zgłoszenia klientów. Odpowiedzialna za to jest metoda: public Socket accept() throws IOException Metoda nasłuchuje i akceptuje połączenia z klientem (czekającym w kolejce). Zwraca obiekt klasy Socket, reprezentujący połączenie klient-serwer. Jest to metoda blokująca. Blokuje wykonywanie dalszych instrukcji dopóki nie nastąpi połączenie. MoŜna zmienić opcje blokującej metody accept() public void setsotimeout(int timeout) throws SocketException timeout czas czekania na połączenie od klienta (0 domyślne, oznacza nieskończoność). Wówczas metoda accept moŝe zwrócić wyjątek SocketTimeoutException gdy czas nasłuchiwania minie. 19

20 Serwer TCP akceptowanie ServerSocket Klient accept() Socket read/write Serwer 20

21 Serwer TCP połączenie Połączenie z klientem realizowane jest za pomocą obiektu gniazda Socket Odczytywanie informacji o połączeniu jak w przypadku Klienta TCP Wysyłanie i odbieranie danych takie samo jak w Kliencie TCP 21

22 Serwer TCP zakończenie Metoda close() klasy Socket kończy konkretne połączenie klientserwer. Serwer dalej działa. Aby zakończyć działanie serwera naleŝy wykonać metodę close() na obiekcie klasy ServerSocket 22

23 Serwer TCP Fragment serwera: try { ServerSocket ss = new ServerSocket(2345); Socket s = ss.accept(); PrintWriter pw = new PrintWriter(s.getOutputStream()); pw.println("hello!"); pw.println("goodbye"); s.close(); ss.close(); catch (IOException e) { System.err.println(e); close() zamyka połączenie gniazda Socket s 23

24 Serwer TCP Fragment serwera wielokrotnie akceptującego połączenia: try { ServerSocket ss = new ServerSocket(2345); while (bstop==false) { Socket s = ss.accept(); PrintWriter pw = new PrintWriter(s.getOutputStream()); pw.println("hello!"); pw.println("goodbye"); s.close(); ss.close(); catch (IOException e) { System.err.println(e); 24

25 Serwer TCP - podsumowanie Opisane metody pozwalają obsługiwać klientów po kolei. Do obsługiwania wielu klientów jednocześnie wykorzystujemy wielowątkowość. Serwer startujemy na porcie, który później poznaje klient. Oczekujemy zgłoszeń klientów i następnie tworzymy komunikację między gniazdami Socket-Socket. 25

26 Komunikacja UDP Niepewna transmisja zagubione datagramy Brak kontroli przepływu datagramy w róŝnych kolejnościach Transmisja szybsza od TCP Wiadomość zawiera się w pojedynczym komunikacie UDP (dane nie większe niŝ ok. 60kB) Do obsługi komunikacji UDP słuŝą klasy: DatagramSocket gniazdo datagramowe DatagramPacket pakiet UDP (zamiast strumieni TCP) Host 1 Host 2 26

27 Komunikacja UDP DatagramSocket jest uŝywane do wysyłania i odbierania DatagramPacket DatagramPacket jest nakładką dla tablicy bajtów, z której dane będą wysyłane lub do której dane będą przyjmowane. Obiekt tej klasy przechowuje takŝe adres i port hosta, do którego dane będą wysłane. DatagramSocket jest połączeniem do portu, z którego nadawane i odbierane są przesyłki. Nie ma rozróŝnienia między klientem a serwerem DatagramSocket moŝe wysyłać do róŝnych odbiorców gdyŝ adres odbiorcy zapisany jest w pakiecie a nie w gnieździe. 27

28 UDP - DatagramPacket Nakładka dla tablicy bajtów. Zawiera takŝe port i adres hosta do którego dane będą wysłane (lub z którego dane zostały odebrane) Do tworzenia pakietu słuŝą konstruktory: public DatagramPacket(byte[] data, int length) public DatagramPacket(byte[] data, int length, InetAddress host, int port) Pozwalają przekazać obiektowi DatagramPacket tablicę bajtów oraz liczbę bajtów, która ma być wysłana. String s = "Wiadomosc do odbiorcy" byte[] b = s.getbytes(); DatagramPacket dp = new DatagramPacket(b, b.length); UŜywamy tylko gdy gniazdo zostało przypisane do jakiegoś odbiorcy metoda connect() (bardzo rzadko) 28

29 UDP - DatagramPacket Tradycyjnie powinno podać się adres odbiorcy i port na który wysyłamy. try { InetAddress host = InetAddress.getByName(" "); int port = 1111; String s = "Wiadomosc do odbiorcy2" byte[] b = s.getbytes(); DatagramPacket dp = new DatagramPacket(b, b.length, host, port); catch (UnknownHostException ex) { System.err.println(ex); Tablica bajtów jest przekazywana do konstruktora przez referencję. Dlatego jeśli jej zawartość zostanie zmieniona poza obiektem, to zmiany te dotyczyć będą równieŝ danych w DatagramPacket 29

30 UDP - DatagramPacket Obiekty są modyfikowalne, tzn. Ŝe moŝna zmienić ich parametry takie jak: dane, długość danych, port, adres. Robi się to za pomocą metod: public void setaddress(inetaddress host) public void setport(int port) public void setdata(byte buffer[]) public void setlength(int length) Do odczytu wspomnianych właściwości moŝna uŝyć metod: public InetAddress getaddress() public int getport() public byte[] getdata() public int getlength() Te drugie szczególnie przydają się przy odbieraniu pakietów. 30

31 UDP - DatagramSocket Mamy juŝ pakiet, teraz trzeba go wysłać. Do tworzenia datagramowych gniazd uŝywamy konstruktorów: public DatagramSocket() throws SocketException public DatagramSocket(int port) throws SocketException public DatagramSocket(int port, InetAddress laddr) throws SocketException Pierwszy uŝywany jest do gniazd datagramowych działających w trybie klienta (tylko do wysyłania, z pierwszego wolnego portu) Dwa następne mają dodatkowo moŝliwość nasłuchiwania i odbierania pakietów na wskazanym porcie i opcjonalnie tylko ze wskazanego interfejsu. Wysyłanie takim gniazdem następuje z podanego portu. Tak jak w TCP, tylko jeden proces moŝe nasłuchiwać na danym porcie (porty TCP i UDP są rozdzielne) 31

32 UDP - DatagramSocket UDP Port 445 zajety UDP Port 500 zajety UDP Port 1033 zajety UDP Port 1060 zajety UDP Port 1081 zajety UDP Port 1900 zajety Skaner portów lokalnych import java.net.*; import java.io.ioexception; public class UDPSkaner { public static void main(string[] args) { int startport = 1; int stopport = 65535; for (int port = startport; port <= stopport; port++) { try { DatagramSocket ds = new DatagramSocket(port); ds.close(); catch (IOException ex) { System.out.println("UDP Port " + port + " zajety"); PoniewaŜ UDP nie korzysta z połączeń, nie moŝna napisać skanera zdalnych portów UDP. 32

33 UDP wysyłanie danych Przekonwertować dane na tablicę bajtów. Przekazać do konstruktora DatagramPacket tablicę, razem z długością danych umieszczonych w tablicy, oraz InetAddress z numerem portu, pod który wysyłane będą dane. Wykonać metodę send() na obiekcie DatagramSocket try { InetAddress host = InetAddress.getByName(" "); int port = 1111; String s = "Wiadomosc do odbiorcy2" byte[] b = s.getbytes(); DatagramPacket dp = new DatagramPacket(b, b.length, host, port); DatagramSocket sender = new DatagramSocket(); sender.send(dp); catch (UnknownHostException ex) { System.err.println(ex); catch (IOException e) { System.out.println(e); 33

34 UDP odbieranie danych Utworzyć obiekt klasy DatagramSocket przekazując co najmniej numer portu, na którym będzie prowadzony nasłuch. Przekazać pusty obiekt DatagramPacket do metody receive() gniazda DatagramSocket. public void receive(datagrampacket dp) throws IOException Wątek wywołujący tą metodę zablokuje się, aŝ do chwili otrzymania pakietu. Po otrzymaniu pakietu obiekt DatagramPacket wypełniony zostanie danymi (takŝe hostem i portem nadawcy) try{ DatagramSocket ds = new DatagramSocket(1111); byte buffer[] = new byte[10]; DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buffer,buffer.length); ds.receive(dp); byte[] data = dp.getdata(); String s = new String(data, 0, data.length); System.out.println(s); System.out.println(dp.getPort()); catch(ioexception e) { System.out.println(e); 34

35 UDP - gniazda Istnieje moŝliwość przywiązania gniazda UDP do hosta i portu zdalnego. Metoda klasy DatagramSocket: public void connect(inetaddress address, int port) Mimo sugerującej nazwy, nie następuje proces łączenia ze zdalnym hostem. Dzięki niej gniazdo takie, ma moŝliwość wysyłania i odbierania pakietów UDP do/z podanego zdalnego hosta i portu. UŜywamy wówczas konstruktora pakietu: public DatagramPacket(byte[] data, int length) Próba wykorzystania drugiego (przekazując inny host lub port od tego związanego funkcja connect() ) kończy się niepowodzeniem. try{ DatagramSocket ds = new DatagramSocket(1234); String s = "Komunikat" ; byte[] b = s.getbytes(); InetAddress host = InetAddress.getByName(" "); ds.connect(host,1111); DatagramPacket dp = new DatagramPacket(b, b.length); ds.send(dp); catch(ioexception e){ System.out.println(e); 35

36 UDP - rozgłaszanie Jeśli chcemy wysłać pakiet do wszystkich hostów w sieci, adresujemy obiekt DatagramPacket adresem rozgłoszeniowym. try{ DatagramSocket ds = new DatagramSocket(); String s = "Do wszystkich!!" ; byte[] b = s.getbytes(); InetAddress host = InetAddress.getByName(" "); DatagramPacket dp = new DatagramPacket(b, b.length, host, 1111); ds.send(dp); catch(ioexception e) { System.out.println(e); 36

37 UDP rozgłaszanie grupowe Do rozgłaszania grupowego korzystamy z klasy MulticastSocket, która jest pochodną DatagramSocket. Zdefiniowane są tu dodatkowe metody: public void joingroup(inetaddress mcastaddr) throws IOException public void leavegroup(inetaddress mcastaddr) throws IOException SłuŜą one do zapisywania i wypisywania z grupy. W parametrze przekazujemy obiekt InetAddress reprezentujący adres grupy (adres klasy D) Jeśli następnie wyślemy pakiet na ten adres dotrze on do wszystkich hostów zapisanych. String msg = "Hello"; InetAddress group = InetAddress.getByName(" "); MulticastSocket s = new MulticastSocket(6789); s.joingroup(group); DatagramPacket hi = new DatagramPacket(msg.getBytes(), msg.length(), group, 6789); s.send(hi); 37

38 UDP podsumowanie Przepis na komunikację UDP: 1. Utworzenie obiektu DatagramSocket bez podawania jakichkolwiek argumentów (podanie portu waŝne przy odbieraniu pakietów). 2. Opcjonalnie związanie ze zdalnym hostem metodą connect(). 3. Stworzenie jednego lub kilku obiektów DatagramPacket zawierają tablice bajtów, które naleŝy wysłać lub które zostały odebrane. 4. Jeśli nie została wywołana metoda connect(), to podczas tworzenia obiektów DatagramPacket naleŝy podać obiekt InetAddress oraz numer portu. 5. Określenie długości poszczególnych pakietów oraz przesłanie ich poprzez metodę send(pakietout) 6. Odebranie danych poprzez metodę receive(pakietin) 38

39 Protokół FTP import java.net.*; import java.io.*; public class FTP { public static void main(string[] args) { try{ Socket s = new Socket("ftp.kis.p.lodz.pl",21); klienta BufferedReader we = new BufferedReader(new wspierajacego protokol ftps. InputStreamReader(s.getInputStream()) ); Wersja tekstowa klienta scp: PrintWriter wy = new PrintWriter(s.getOutputStream()); wy.println("user anonymouse"); wy.println("pass ty/ wy.println("pwd"); wy.println("quit"); Wersja okienkowa klienta scp: wy.flush(); String line; Wersja okienkowa klienta ftps: while( (line=we.readline())!= null){ System.out.println(line); s.close(); catch(ioexception e) { System.out.println(e); 220- Witaj - Aby pobrac dane z konta uzyj sftp, scp badz FTP server ready 550 SSL/TLS required on the control channel 550 SSL/TLS required on the control channel 550 SSL/TLS required on the control channel 221 Goodbye. 39

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie W Javie interfejsy TCP i UDP znajdują się w pakiecie java.net http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/packagesummary.html 1 Przykład interfejsu UDP Protokół

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP Mapa wykładu 2.1 Zasady budowy protokołów w. aplikacji 2.2 WWW i HTTP 2.3 DNS 2.4 Programowanie przy użyciu gniazd TCP 2.5 Programowanie przy użyciu gniazd UDP 2.6 Poczta elektroniczna SMTP, POP3, IMAP

Bardziej szczegółowo

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading Obsługa sieci URL Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading protokół = http authority = java.sun.com:80 host = java.sun.com

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas.

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas. WspółbieŜność W programowaniu sekwencyjnym, kaŝdy program ma początek, sekwencje instrukcji do wykonania i koniec. W kaŝdym momencie działania programu moŝemy wskazać miejsce, w którym znajduje się sterowanie.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Beej s Guide to Network Programming

Beej s Guide to Network Programming Używanie gniazd internetowych Brian "Beej" Hall beej@piratehaven.org Bartosz Zapałowski bartek@klepisko.eu.org Copyright 1995-2001 Brian "Beej" Hall Historia zmian Zmiana Wersja 1.0.0 Sierpień, 1995 Revised

Bardziej szczegółowo

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1

Gniazda. S. Samolej: Gniazda 1 Gniazda dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz na materiałach

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo

2. Interfejs gniazd. 2.1. Gniazdo 2. 2.1. Gniazdo Gniazdo (ang. socket): pewna abstrakcja wykorzystywana do wysyłania lub otrzymywania danych z innych procesów. Pełni rolę punktu końcowego w linii komunikacyjnej. to interfejs między programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja Studium podyplomowe KIS (PŁ) mgr inŝ. Adam Sobczyk e-mail: adam.sobczyk@wp.pl Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Terminarz

Bardziej szczegółowo

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl

Gniazda - Wstęp. Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych. Sposób komunikacji. Domena adresowa. olas@icis.pcz.pl Gniazda - Wstęp Oprogramowanie systemów równoległych i rozproszonych Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Domena adresowa 1/??

Bardziej szczegółowo

Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS

Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS Grupy dyskusyjne w systemie Linux. Autorzy: Mariusz Lęcznar, Stanisław Medygrał 4FDS 1 STRESZCZENIE Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z grupami dyskusyjnymi pod systemem

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo