Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971, 35120, 51314, 51900, 71320, Kody CPV: Urządzenia do nadzoru wideo, Urządzenia bezpośredniego monitorowania, Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, Usługi instalowania urządzeń wideo, Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

2 Zawartość Opis ogólny przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania zamawiającego Wymagania techniczne Główny Punkt Dystrybucyjny Centrum Nadzoru Trakty światłowodowe System Transmisji Radiowej Linie Zasilania Punkty Kamerowe Lokalny Punkt Dystrybucyjny Realizacja przedmiotu zamówienia Wykonanie projektów Montaż systemu Pomiary, uruchomienie i testowanie, prace wykończeniowe Część informacyjna Ceny Odbiory i spotkania robocze Gwarancja Strona 2

3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictow kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków. Zadanie polegać będzie na budowie Systemu Nadzoru Wizyjnego obiektów zabytkowych należących do Muzeum Wsi Słowińskiej w miejscowości Kluki. Zapewni to wsparcie służb wartowniczych w nadzorowaniu newralgicznych punktów na obiektach Muzeum poprzez obserwację oraz rejestrację obrazu z sieciowych kamer cyfrowych oraz poprzez zabezpieczenie i kontrolę pracy służb wartowniczych. System ten będzie wykorzystywany do monitorowania zagrożeń takich jak kradzieże i dewastacja zbiorów, pożary, czynna napaść na osoby przebywające na terenie Muzeum, drobna przestępczość w trakcie imprez masowych realizowanych na terenie obiektu, katastrofy czy też klęski żywiołowe. Przyczyni to się z pewnością do złagodzenia skutków i spadku liczby niektórych z tych zagrożeń, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w satysfakcji z jaką turyści będą odwiedzać Muzeum. W związku ze znacznymi obszarami przeznaczonymi do obserwacji użyte powinny zostać kamery megapikselowe co najmniej 2Mpix wysokiej jakości, co zapewni właściwe parametry obserwacji rozległych terenów Muzeum. Podstawowym medium transmisyjnym budowanego systemu ma być cyfrowy trakt światłowodowy, a medium uzupełniającym (tylko dla obiektów wyniesionych) system transmisji radiowej. Bezpośrednio do kamer sygnały wizji, sterowania i inne będą podłączone przewodami UTPw. Zasilanie urządzeń w poszczególnych punktach realizowane będzie z dedykowanej instalacji zasilającej układanej wraz z traktem światłowodowym, a w punktach wyniesionych z lokalnej instalacji zasilającej. Zainstalowane systemy powinny przewidywać w przyszłości ich dalszą prostą rozbudowę w miarę dodawania kolejnych chronionych obiektów. Zakres rzeczowy rozbudowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga realizacji dalszej rozbudowy w oparciu o rozwiązania zastosowane podczas realizacji niniejszego Zamówienia Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Na dzień dzisiejszy ochrona osób i mienia odbywa się przy użyciu własnych służb ochrony fizycznej, a Muzeum nie posiada skutecznego systemu technicznego wspierającego pracę tych służb. W ramach realizowanego projektu Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach dostarczone systemy objąć mają następujące obiekty zabytkowe: A Zagroda Reimannów, A Zagroda Josta i Klicka, A Zagroda Keitschicków, A Zagroda Alberta Klucka, A Zagroda Anny Kotsh, A Chałupa Charloty Klick, A Karczma oraz Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej. Strona 3

4 W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się dostawę i montaż Systemu Nadzoru Wizyjnego (SNW) według wskazanych w dalszej części opisu lokalizacji i konfiguracji, a w ramach tego: dostawę i uruchomienie głównego punktu dystrybucyjnego (GPD), dostawę i uruchomienie centrum nadzoru (CN), dostawę i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla GPD i CN, dostawę i montaż lokalnych punktów dystrybucyjnych (LPD), dostawę i montaż punktów kamerowych (PK), dostawę i montaż traktów światłowodowych (TS), dostawę i montaż systemu transmisji radiowej (STR), dostawę i montaż linii zasilających (LZ), wykonanie projektu i dokumentacji powykonawczej instalacji wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami, opiniami i zgłoszeniami. W zakres działania realizowanego w formule zaprojektuj i wykonaj wchodzi : wykonanie projektu, dostawa elementów i urządzeń, montaż elementów i urządzeń, wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej dla elementów i urządzeń, uruchomienie i testowanie elementów i urządzeń Właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania Zamawiającego SNW ma zapewniać obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania newralgicznych punktów muzeum wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer. System ma umożliwiać również stworzenie warunków do monitorowania i wczesnego wykrywania zagrożeń takich jak kradzieże i dewastacja zbiorów, pożary, drobna przestępczość w trakcie imprez masowych realizowanych na terenie obiektów, katastrofy czy też klęski żywiołowe. Wraz z niektórymi elementami SSWiN ma to usprawnić pracę patroli pełniących funkcje ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Instalacja zasilania i sygnałowa podstawowym medium transmisyjnym budowanego systemu będzie cyfrowy trakt światłowodowy, a medium uzupełniającym tylko dla obiektów wyniesionych system cyfrowej transmisji radiowej, budowa systemu całkowicie cyfrowego, w którym wszystkie urządzenia będą pracowały w cyfrowej sieci transmisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet, transmisja całkowicie cyfrowo przetworzonych sygnałów wizji, sterowań i sygnałów dodatkowych, w tym zastosowane rozwiązania sprzętowe mające zapewniać możliwość rozbudowy systemu o dwukierunkową transmisję dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie, możliwość uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową, zasilanie urządzeń SNW z dedykowanej instalacji zasilającej układanej wraz z traktem światłowodowym podłączonej do WLZ w budynku administracyjnym, a w punktach wyniesionych z lokalnej instalacji zasilającej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, do wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy, Strona 4

5 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w razie potrzeby przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, o trwałości odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych, a w miejscach dostępnych dla osób postronnych instalację należy chronić ocynkowanymi rurkami stalowymi; rurki i korytka osłonowe na zewnątrz budynków należy stosować tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody Zarządzanie i konfiguracja architektura typu klient (CN) serwer (GPD), gdzie użyte programy lub co najmniej ich bazy powinny być zainstalowane na serwerze, istnieje centralne, wielopoziomowe, bezpieczne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu, umożliwiające np. po zalogowaniu się nazwą i hasłem administratora do systemu pełną konfigurację systemu, możliwa pełna administracja systemu ze stacji klienckiej w CN wpiętej do szkieletowej sieci komputerowej w GPD, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana programowo, bez ingerencji w okablowanie, zalecana możliwość zarządzania systemem wyboru kamer z poziomu mapy terenu, niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i sterowania, możliwość przyporządkowania każdej kamerze indywidualnych, jednoczesnych parametrów zapisu jak szybkość zapisu, rozdzielczość czy kolor, sterowanie wyjściami przekaźnikowymi oraz monitorowanie wejść alarmowych, interkom z kamerą, zdalne przeglądanie obrazu wideo na żywo poprzez przeglądarkę internetową i telefon komórkowy Rejestracja ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer w CN wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną ich rejestracją w GPD, z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania w CN (praca co najmniej w trybie triplex ), pojemność dysków do zapisu wideo musi umożliwić jednoczesny, ciągły zapis obrazów z wszystkich kamer przez 24 godziny na dobę, przez okres nie krótszy niż 14 dni, przy prędkości zapisu obrazów z każdej kamery >12 klatek/s, rejestracja w trybie detekcji ruchu, po alarmie, ciągłym lub według harmonogramu, zarejestrowane obrazy muszą być zabezpieczone przed możliwością ingerencji w zapis i ich cyfrowej modyfikacji, rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia; należy przewidzieć możliwość łączenia obrazu w czasie zapisu z innymi danymi, możliwość podłączania dodatkowych, zewnętrznych nośników danych np. macierzy dyskowych RAID celem zwiększenia pojemności zapisywanych danych, archiwizacja nagrań w CN na nośnikach DVD z możliwością weryfikacji ich prawdziwości (funkcja znaku wodnego), wydruk wybranych z zapisanych obrazów przy pomocy drukarki kolorowej. Strona 5

6 Elementy wykonawcze nielimitowana lub spełniająca wymagania Zamawiającego liczba PK możliwych do uruchomienia w systemie, instalowane kamery dzięki swojej czułości i rozdzielczości muszą zapewniać obserwację założonego dla każdego PK terenu, dlatego do zainstalowania przewiduje się kamery o rozdzielczości 2Mpix z kodowaniem MPEG-4 z przetwornikiem 1/2 oraz o czułości co najmniej 0,5 lux przy f=1,4, w miejscach gdzie wymagana jest obserwacja terenów szczególnie rozległych należy zastosować kamery o zwielokrotnionej liczbie przetworników obrazu posiadające dzięki temu większy kąt obserwacji (np. 180 o ) i możliwość wysyłania całego tak powstałego obrazu tylko jednym strumieniem danych,; na obiekcie stwierdzono 5 takich miejsc tj. PK, PK9, PK10, PK12 oraz PK3, instalowane w PK kamery muszą poprawnie działać (tzn. dawać czytelny obraz) przy oświetleniu dziennym jak również nocnym Zabezpieczenia podtrzymanie zasilania urządzeń TS, SBR, SDR i PK w odpowiednich LPD na czas co najmniej 0,5 godziny oraz urządzeń GPD i CN przez co najmniej 1 godzinę, elementy SBR, SDR, PK i LPD powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób nieuprawnionych, w tym powinny posiadać zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe oraz zapewniające ochronę od porażeń, obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i bieżące powiadamianie o zaniku zasilania oraz otwarciu obudowy LPD i PK, alarmowanie o zaniku sygnału wideo na którymś z PK, elementy GPD i CN powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i włamaniem oraz pożarem lokalnym Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu, ten sam SSWiN zabezpieczać ma przed czynną napaścią patrole wykonujące czynności zabezpieczenia osób i mienia na obiektach Muzeum oraz dostarczać informacji identyfikacyjnej o korzystających z SNW użytkownikach, transmisja do ustalonych z Zamawiającym osób sygnałów alarmowych bądź informacji o awarii systemu za pomocą GSM Ogólne instalowane elementy SNW muszą współgrać z charakterem obiektu i nie zakłócać jego estetyki, budowany system musi zapewniać możliwość jego dalszej rozbudowy. 2. Wymagania techniczne 2.1. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany będzie w specjalnie do tego przystosowanych przez Zamawiającego (po ustaleniu wymagań z Wykonawcą) pomieszczeniach Obiektu A-194. W GPD swoje miejsce znajdzie serwer z oprogramowaniem rejestrującym i zarządzającym SNW, stosowny układ zasilania awaryjnego, przełącznice światłowodowe wraz z stosownymi aktywnymi urządzeniami sieciowymi. Wszystkie te elementy należy umieścić w standardowej szafie serwerowej 19 o wysokości 42U. Wymaga się, aby serwer miał obudowę przemysłową typu rack do szaf 19, procesor Intel (min. Intel Core 2 Quad Q GHz lub wyższy), płytę główną opartą o Chipset Intel, pamięć minimum 4 GB, Strona 6

7 przestrzeń dyskowa minimum 2 TB i system operacyjnym Microsoft Small Business Server Standard 2003 R2 W/SP2 PL lub Microsoft Small Business Server Standard 2008 PL 1-4CPU 5 Clt. GPD wyposażony zostanie dodatkowo w lokalny Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) klasy S. Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach nieuprawnionym dostępem, kradzieżą czy włamaniem lub pożarem w GPD i CN zabezpieczać ma on przed czynną napaścią na patrole wykonujące czynności zabezpieczenia osób i mienia na obiektach Muzeum. Ponadto dostarczać ma informacji o spadkach napięcia oraz braku dopływu prądu do GPD (a pośrednio do całości SNW) oraz informacji dotyczących identyfikacji korzystających z SNW użytkowników. Naruszenie strefy chronionej spowoduje uruchomienie przyłączonych do centrali alarmowej sygnalizatorów optycznych i akustycznych. Sygnały alarmowe bądź informacje o awarii systemu będą następnie transmitowane do ustalonych z Zamawiającym osób. Transmisja sygnałów alarmowych poza teren obiektów objętych ochroną będzie wykonana bezprzewodowo za pomocą nadajnika GSM Centrum Nadzoru CN zlokalizowane będzie w specjalnie do tego przystosowanych przez Zamawiającego (po ustaleniu wymagań z Wykonawcą) pomieszczeniach Obiektu A-194 tuż obok GPD. Zamawiający zapewni odpowiednie umeblowanie pomieszczenia w sposób uniemożliwiający osobom postronnym podgląd monitorów i dostęp do komputera. Podstawowa obsługa dostarczonych systemów musi być oparta na stanowisku komputerowym z zainstalowanym profesjonalnym oprogramowaniem. Wykonawca musi uwzględnić ewentualną rozbudowę systemu. Zakres i harmonogram rozbudowy należy ustalić z Zamawiającym. Wymaga się, aby komputer operatora miał obudowę typu tower, procesor Intel (min. Core 2 Duo E6850 3GHz lub wyższy), płytę główną opartą o Chipset Intel, pamięć min. 2 GB, przestrzeń dyskowa minimum 400 GB i system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP2 32-bit lub Windows Vista Business/Ultimate SP1 32-bit. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem musi zapewniać poprzez obraz otrzymany z PK pełny podgląd sytuacji w wyznaczonych obszarach na terenie Muzeum, a ponadto sterowanie, kontrolę stanu oraz wydruk danych z SNW i SSWiN. Stanowisko obsługiwane przez operatora ma umożliwiać ciągły, wspólny dla wszystkich kamer podgląd na dwóch monitorach o przekątnej co najmniej 24, pełnoekranowy podgląd obrazu z dowolnie wybranej kamery na monitorze o przekątnej 19, pełnoekranowy podgląd zdarzeń i konfiguracji systemów na monitorze o przekątnej 19 oraz zdalne sterowanie kamerami z poziomu oprogramowania lub opcjonalnie przy użyciu systemowego pulpitu sterującego. Elementem kluczowym ze względu na skuteczność SNW jest system zarządzania obrazem z kamer. Odnośnie tego specjalistycznego oprogramowania na stanowisku operatora CN Zamawiający wymaga aby: było dostarczane w wersji instalacyjnej na trwałym nośniku (płyty CD/DVD), zawierało program startowy umożliwiający zainstalowanie oprogramowania z wykorzystaniem możliwości ręcznego i automatycznego wyboru opcji konfiguracyjnych, Strona 7

8 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zarządzanie i sterowanie elementami systemu monitorowania wizyjnego charakteryzowało się graficznym interfejsem użytkownika, z poziomu którego możliwe będzie ustawianie wszystkich parametrów systemu, umożliwiało zaprogramowanie urządzeń w prosty sposób, przy pomocy okienkowego menu, była dostarczana dokłada instrukcja obsługi i instalacji, zdalne sterowanie PTZ odbywało się z panelu na ekranie stacji zarządzającej (z poziomu oprogramowania) lub za pomocą specjalizowanej klawiatury z joystickiem (opcja), umożliwiało wybór nagrań z poziomu kalendarza i osi czasu lub poszukiwanie nagrań po wykryciu ruchu w zaznaczonym obszarze, zapewniało eksport nagrań do popularnych formatów plików video, zapewniało eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego np. bmp, jpg, zapewniało archiwizację zapisu na płytach DVD za pomocą nagrywarki wbudowanej lub na innych nośnikach zewnętrznych dołączanych przez USB, zapewniało wykonywanie wydruków plików graficznych na kolorowej drukarce, zapewniało skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, zapewniało prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, zapewniało szybką lokalizację kamer dzięki wbudowanej tablicy synoptycznej e-mapie z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów. zapewniało wielopoziomowy, zabezpieczony systemem haseł dostęp dla użytkowników systemu, obsługa wszystkich standardowych kompresji tj. MJPEG, MPEG-4 i H Trakty światłowodowe Cyfrowy światłowodowy system transmisji sygnałów video, sterowań i sygnałów dodatkowych umożliwić ma bezpośrednią łączność LPD z GPD. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe ma zapewnić w przyszłości możliwość transmisji dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie. Do układania przewodów światłowodowych Z-XOTKtsdD 245G 50/125 należy zbudować kanalizację o średnicy zewnętrznej φ110mm, Do każdego LPD należy ułożyć jeden przewód światłowodowy wielomodowy co najmniej 4 włóknowym. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji wykopem otwartym z zachowaniem wszystkich zasad BHP i zaleceń Zamawiającego. W miejscach niezbędnych ze względów technologicznych zamontować wpuszczane w ziemię betonowe studnie telekomunikacyjne SK z pokrywami. Tam gdzie to możliwe wykorzystać przestrzenie wewnątrz fundamentów szaf LPD. We wszystkich tych miejscach przewidzieć stosowny zapas kabla. Przejście pod drogą pomiędzy LPD-2 i LPD-4 wykonać w rurze osłonowej w postaci przepychu sterowanego. W LPD trakty światłowodowe należy zakończyć stosownymi konwerterami światłowodowymi System Transmisji Radiowej System radiowy ma zapewnić cyfrową transmisję sygnałów wizji, sterowania i innych z PK znajdujących się w obiektach wyniesionych poprzez zbiorcze Stacje Dostępowe Systemu Radiowego (SDR) do Stacji Bazowej Systemu Radiowego (SBR) na budynku administracyjnym i dalej poprzez przyłącze kablowe w rurze osłonowej φ 50 do GPD. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe ma zapewnić w przyszłości możliwość transmisji dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie. Strona 8

9 Do zestawienia toru transmisyjnego typu punkt-punkt zastosować z należy zintegrowane bezprzewodowe punkty dostępowe o wysokiej stabilności, niewielkich opóźnieniach i przepustowości w obie strony (na poziomie ~30MBit) posiadające zintegrowany dwa interfejsy - interfejs bezprzewodowy WLAN pracujący w standardzie oraz interfejs przewodowy LAN w standardzie W takim rozwiązaniu elektronika będzie zintegrowana z anteną panelową w obudowie IP 66, odporną na warunki atmosferyczne co umożliwi użytkowanie urządzenia w najbardziej skrajnych warunkach, w tym również w warunkach przemysłowych. Ze względu na konieczność zestawienia stabilnego, niezakłóconego łącza muszą one pracować w nielicencjonowanym paśmie 5 Ghz z mocą ~19dB, dzięki czemu nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na instalację takich urządzeń. Celem uproszczenia instalacji zaleca się stosowanie urządzeń z zasilaniem PoE. Ze względu na występowanie w instalacji elementów narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych (anteny, metalowe konstrukcje wsporcze) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej i przepięciowej. Ochronę przepięciową i odgromową urządzeń radiowych należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami producenta systemu radiowego, stosując odgromniki i ochronniki przepięciowe wymagane i zalecane przez producenta systemu radiowego. Stacja Kliencka Systemu Transmisji Radiowej Zamawiający sugeruje, aby nie montować elementów STR na tych samych masztach co istniejące obecnie przyłącze do Internetu. Wykonawca powinien ocenić prawidłowość propozycji Zamawiającego i ewentualnie zgłosić propozycję lokalizacji Linie Zasilania Zasilanie urządzeń SNW nastąpi z dedykowanej instalacji zasilającej układanej do gruntu we wspólnym wykopie wraz z traktem światłowodowym i podłączonej do WLZ w budynku administracyjnym. W punktach wyniesionych zasilanie SNW nastąpi z lokalnej instalacji zasilającej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Charakterystyka użytych do realizacji LZ materiałów (rodzaj i średnica kabla) powinna przewidywać wykorzystanie w przyszłości tych LZ do zasilania dedykowanej ekologicznej instalacji oświetlenia terenu z punktami oświetleniowymi (PO) zlokalizowanymi w identycznych miejscach jak PK i zasilanymi z LPD odpowiadającym tym PK. W tym celu w czasie wykonywania prac projektowych należy obliczyć bilans potrzebnej mocy instalowanych w/w projekcie i przewidzianych do instalacji później elementów. Przejście pod drogą pomiędzy LPD-2 i LPD-4 wykonać w postaci przepychu sterowanego Punkty Kamerowe Budowa wszystkich punktów kamerowych ma być spójna pod względem użytych urządzeń, rozwiązania technicznego i technologii wykonania. Przy wyborze lokalizacji PK wzięto pod uwagę takie elementy jak lokalizacja odsunięta od budynków zabytkowych, wykorzystanie do montażu istniejących słupów oświetleniowych, istniejącą na terenie roślinność. Instalowane w PK kamery muszą zapewniać obserwację założonego terenu dla każdego PK. Wysokość montażu kamer ma uniemożliwiać swobodny dostęp do nich osobom niepowołanym, a konstrukcja, sposób montażu kamer oraz doprowadzenia przewodów nie mogą zagrażać ich przypadkowym uszkodzeniem, a szczególnie porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu, co zapewni zgodna z przepisami, zapewniająca bezpieczną i prawidłową eksploatację PK instalacja elektryczna (zasilająca i sygnałowa) wraz z zabezpieczeniami. Strona 9

10 Celem nawiązania do charakteru obiektu do montażu kamer w PK należy użyć słupów drewnianych identycznych jak te używane obecnie do instalacji PO, zabezpieczonych stosownie przed warunkami atmosferycznymi, na których przewiduje się montaż przy użyciu stosownych uchwytów zewnętrznych wysokiej jakości kamer megapikselowych o rozdzielczości conajmniej 2Mpix umieszczonych w obudowach kopułowych typu DOME na uchwytach bocznych. Solidny montaż i konstrukcja nośna kamery spełniać muszą wymogi bezpieczeństwa osób postronnych oraz zapewniać stabilny obraz z kamery. Konstrukcja musi posiadać zabezpieczenie przed korozją oraz ustaloną ze Zlecającym kolorystykę. Obudowy te mają mieć IP66 i zapewniać stabilną pracę kamer w warunkach od -20 o C do 50 o C przy wilgotności 0 do 90% (bez kondensacji). Z LPD do PK przewody należy doprowadzić w rurze osłonowej φ 32, a na samych słupach odpowiednią rurą stalową ocynkowaną. Ze względu na otwarty teren, w którymi będą montowane urządzenia SNW jak i znaczną wartość jednostkową montowanych urządzeń PK powinny być zabezpieczone poprzez wykonanie instalacji uziemiającej PK lub inny, zgodny z aktualnymi przepisami, system zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej oraz przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W przyszłości Zamawiający uzupełni oświetlenie dla PK nie wyposażonych w PO. PO zasilane będą z tych samych LZ co PK, z tym, że na odcinku LPD-PO przewiduje się niezależny kabel zasilający o odpowiednim przekroju dobranym stosownie do układu i mocy zainstalowanych PO zakończony w LPD odpowiednim samodzielnym zabezpieczeniem. Zasilanie dotychczasowych PO służy często oprócz zasilania samych PO również do prowizorycznego, tymczasowego zasilania stoisk informacyjnych i handlowych podczas imprez masowych na terenie Muzeum i w związku z tym nie zaleca się używania go do zasilania LPD czy PK. Po instalacji nowego oświetlenia stare PO w obszarze występowania nowych PO zostaną zlikwidowane, a dotychczasowa instalacja zasilająca służyć będzie jedynie do zasilania w/w stoisk Lokalny Punkt Dystrybucyjny Szafę teletechniczną z urządzeniami LPD umiejscowić w pobliżu PK uwzględniając specyfikę prowadzenia instalacji światłowodowej. Jako szafy LPD powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy wraz z fundamentem, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosownie do przyjętego systemu ochrony od porażeń. Stopień ochrony IP obudów powinien być zgodny z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szaf. Sposób montażu szaf LPD nie może naruszać ich stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. Wprowadzenia przewodów należy wykonać zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek. Szafę należy uziemić. Ochronę odgromową i przepięciową należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami przepisów i zaleceniami odpowiednich norm. W razie potrzeby szafy PK powinny być wyposażone w system stabilizacji temperatury, aby zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w szafie. Szafa teletechniczna wyposażona ma być w switch 10/100/1000Mbit/s Ethernet, układ zasilania PK i PO (przewidzieć miejsce), lokalny zasilacz UPS dla PK, zabezpieczenia elektryczne, w razie potrzeby w grzałkę z termostatem. Szafa teletechniczna wyposażona ma być w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku napięcia. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia PK. Wszystkie elementy i przewody w szafach LPD muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Strona 10

11 3. Realizacja przedmiotu zamówienia Podział elementów systemu ze względu na lokalizację i zasięg przedstawia się następująco: Obiekt GPD CN LPD / światłowód TS LZ YKY 3x4 / 3x2,5 A LPD1 / - 22,5 32,5 / - SK1 SK2 A LDP2 / / - SK3 SK4 SK PK / przewody PK1 / 57,5 PK4 / 35,5 PK2 / 80 PK3 / 80 PK5 / 45 A / 132, / - - PK12 / 65 PK13 / 65 PO / nowe PO1 / + PO4 / + PO2 / - - / - PO5 / + - / - PO13 / + STR / UTPw SBR1 / 32,5 A LDP4 / / - - PK9 / 5 PO9 / - - A LDP5 / / - SK6 PK10 / 5 PK14 / 90 A LDP3 / - 32,5 - / 42,5 SK5 PK6 / 37,5 PK7 / 5 PK8 / 70 SCKR - - LDP6 / / - SK7 SK8 PK15 / 30 PK16 / 60 PO10 / + PO14 / - PO6 / + PO7 / - PO8 / - PO15 / + PO16 / SKR1 / 10 A / PK11 / 65 PO11 / + - / - SUMA 6 / 592, ,5 / 42, / 795,5 14 / 9 2 / 42,5 Podane długości instalacji w metrach bieżących są szacunkowe i wymagają dokładnych pomiarów w terenie. Pomiary rozpoczęto od ściany budynku A-194 przy SK1, przewody zasilające i światłowodowe podane z 10m zapasem (po 5m na końcach w studzienkach lub szafach), w pomiarach uwzględniono wysokość podejścia na budynek dla STR - 10m, na słup dla PK 5m Wykonanie projektów Celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną i uzgodnienia lokalizacji wszystkich elementów systemu. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Wykonawca musi opracować dokumentację techniczną - Projekt Wykonawczy Budowy Systemu i dostarczyć go Zamawiającemu celem weryfikacji i zatwierdzenia. Terminy oraz tryb zatwierdzenia projektu będą zawarte w umowie. Wykonawca musi sporządzić dokumentację projektowanej instalacji pozwalającą zweryfikować założenia i ocenić poprawność projektowanych rozwiązań przed dopuszczeniem do realizacji. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać dokładne zestawienie elementów dostarczanych systemów wystarczające do skompletowania instalacji. Zamawiający wyklucza możliwość przystąpienia do wykonywania robót przed zatwierdzeniem projektu. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Harmonogram powinien zawierać: - kolejność wykonywania robót oraz terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia, - zaangażowanie środków na każdym etapie robót. Strona 11

12 Jeżeli podczas prac instalacyjnych nastąpią jakieś zmiany uzgodnione z Zamawiającym w stosunku do Dokumentacji Wykonawczej to podczas odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy komplety zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawczej systemu. Należy pamiętać, że Wykonawca jest w każdym przypadku zobowiązany dostarczyć w formie załączników wyniki stosownych pomiarów i wymagane prawem atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia Projekt Głównego Punktu Dystybucyjnego W przypadku GPD, należy szczegółowo opisać zakres i proponowany sposób realizacji jego budowy oraz zabezpieczenia. Ponadto należy wykonać, wchodzące w skład dokumentacji opracowanie, zawierające syntetyczny opis i schemat blokowy całego SNW i SSWiN, schemat instalacji zasilania i sygnałowej Projekt Centrum Nadzoru Wykonawca musi sporządzić dokumentację projektowanej CN w zakresie sprzętu i oprogramowania. Należy opisać zakres i proponowany sposób realizacji jego budowy Projekty Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych Projekt Szafki urządzeń LPD należy zaprojektować z wykorzystaniem typowej, seryjnie produkowanej obudowy o odpowiednim dla danej lokalizacji stopniu ochrony IP, biorąc pod uwagę ochronę przed pyłem i wodą oraz warunki termiczne, narażenia mechaniczne i ochronę od porażeń Projekty Punktów Kamerowych W zakres zamówienia wchodzi dla każdego PK ścisłe określenie jego położenia, wybór dokładnego umiejscowienia kamery w danej lokalizacji, uzgodnienie lokalizacji kamery z zarządcą obiektu, wybór lokalizacji i sposób doprowadzenia instalacji zasilającej i sygnałowej, wykonanie dokumentacji technicznej mocowania kamer oraz wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych PK. Dla wszystkich lokalizacji PK zaprojektować niezbędne konstrukcje montażowe, uwzględniające specyfikę obiektu, miejscowe warunki i możliwości (słupy oświetleniowe lub inne obiekty) Projekt Traktu Światłowodowego W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie przebiegu i zaprojektowanie sposobu układania kanalizacji teletechnicznej oraz określenie typu i sposobu układania przewodów światłowodowych. Przedmiotem prac jest wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych. Ten etap projektowania wymaga bezwzględnie uzgodnień co do lokalizacji i sposobu prowadzenia tras z Zamawiającym i z dostawcami mediów obecnymi na terenie obiektu objętego SNW Projekt Systemu Transmisji Radiowej W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie położenia i zaprojektowanie sposobu montażu zespołu antenowego STR. Przedmiotem prac jest opracowanie techniki montażu oraz wykonanie dokumentacji technicznej zamocowania zespołu antenowego i innych elementów zewnętrznych, wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych oraz wykonanie projektu instalacji zasilania i sygnałowej SBR i SKR. Strona 12

13 Projekt Linii Zasilającej W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie przebiegu i zaprojektowanie sposobu układania oraz typu układanych przewodów zasilających. Przedmiotem prac jest wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych. Opracować trzeba też bilans energetyczny całej instalacji SNW. Ten etap projektowania wymaga bezwzględnie uzgodnień co do lokalizacji i sposobu prowadzenia tras z Zamawiajacym i z dostawcami mediów obecnymi na terenie obiektu objętego SNW Montaż systemu Instalacja dostarczonych urządzeń oraz innych elementów wchodzących w skład Zamawianego systemu powinna być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz uznanymi regułami techniki. Urządzenia powinny być trwale związane z konstrukcjami nośnymi, na których je zamontowano. Przy projektowaniu zasilania elementów systemu należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej i innych instalacji w obiekcie. Instalacja zasilająca i sygnałowa powinny być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniały bezawaryjną pracę i zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową. Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją i ze względu na charakter zabytkowy obiektu z najwyższą dbałością o szczegóły co do organizacji i estetyki prac. Prace wchodzące w zakres budowy SNW będą nadzorowane ze strony Zamawiającego przez wskazane w umowie osoby Wykonanie GPD wymaga: - wykonania montażu elementów GPD w tym szafy serwerowej, serwera, zasilacza awaryjnego, - doprowadzenia zasilania z WLZ w budynku administracyjnym i wykonanie instalacji sygnałowej, - montażu urządzeń aktywnych w szafie, - montażu centrali i pozostałych elementów SSWiN oraz ich konfiguracji, - instalacji i konfiguracji oprogramowania rejestrującego i zarządzającego pracą systemów SNW i SSWiN Wykonanie CN wymaga: - doprowadzenia zasilania i wykonanie instalacji sygnałowej z GPD, - montażu elementów CN w tym komputera operatora i monitorów poglądowych, - instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego pracą systemów SNW i SSWiN Wykonanie LPD wymaga: - montażu szafy teletechnicznej wraz z fundamentem i zabezpieczeniami, - doprowadzenia zasilania przez LZ lub w punkcie wyniesionym ze wskazanej rozdzielni elektrycznej w miejscu instalacji, - instalacji elementów zasilania dla PK i STR, - podłączenie instalacji sygnałowej prowadzonej przez TS lub STR do GPD, - montażu urządzeń aktywnych w szafach, - montażu zasilania awaryjnego LPD, Strona 13

14 - jeżeli zajdzie potrzeba wykonania i (po ułożeniu okablowania) zakrycia wykopów i rowów kablowych Wykonanie PK wymaga: - wykonania konstrukcji nośnej PK, - montażu kamer na wykonanej wcześniej konstrukcji nośnej, - doprowadzenia zasilania i wykonania instalacji sygnałowej z odpowiedniego LPD, - wykonanie zabezpieczeń dla instalacji zasilania i sygnałowej, - ułożenie okablowania zewnętrznego w ziemi w plastikowych rurach osłonowych f 32, a na słupach w odpowiednich rurach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, - wykonania, a następnie zakrycia (po ułożeniu okablowania) rowów kablowych Wykonanie TS wymaga: - wykonania, a następnie zakrycia rowów kablowych, - ułożenie kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie przepychu sterowanego, - ułożenie okablowania, - wykonania złącz światłowodowych na końcach przewodów, Wykonanie STR wymaga: - wykonania konstrukcji nośnej dla elementów STR, - montażu anten i innych urządzeń części radiowej SBR i SKR, - doprowadzenia zasilania i wykonania instalacji sygnałowej z odpowiedniego LPD, - wykonanie zabezpieczeń dla instalacji zasilania i sygnałowej, - ułożenie okablowania zewnętrznego w ziemi w plastikowych rurach osłonowych f 32, a na budynkach w odpowiednich rurach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe; starać się jak największą część przewodów ukryć wewnątrz budynków prowadząc je poprzez strychy w plastikowych rurach osłonowych lub o ile to możliwe podtynkowo, - wykonania, a następnie zakrycia (po ułożeniu okablowania) rowów kablowych Wykonanie LZ wymaga: - wykonania, a następnie zakrycia rowów kablowych, - wykonanie przepychu sterowanego, - ułożenie okablowania, 3.3. Pomiary, uruchomienie i testowanie, prace wykończeniowe Sprawdzenie i pomiary W zakres sprawdzenia wykonanych instalacji wchodzi wykonanie pomiarów i dostarczenia protokołów tych pomiarów, a przede wszystkim: wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, Strona 14

15 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów, wykonanie pomiarów łączy światłowodowych Uruchomienie i testowanie systemu Przedmiotem zamówienia jest (oprócz dostawy i montażu oraz wykonania dokumentacji) uruchomienie kompletnej instalacji Systemu Nadzoru Wizyjnego. System można będzie uznać za uruchomiony gdy podczas odbioru instalacji, komisja powołana do odbioru przez strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę stwierdzi prawidłowe wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji Inne prace Przed zgłoszeniem systemu do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy: przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi zainstalowanych systemów i przekazanie instrukcji administrowania systemem oraz instrukcji obsługi, doprowadzenie nawierzchni ulic, trawników, elewacji budynków i innych obiektów do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą zbiór wszystkich dokumentów, uzgodnień, atestów, aprobat technicznych, wykazów, wyników prób i sprawdzeń. 4. Część informacyjna 4.1. Cena Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz robót towarzyszących, w tym wszelkich robót przygotowawczych, organizacji placu budowy, kosztów zajęcia pasa drogowego (jezdnia, chodnik) na czas wykonywania robót, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, kosztów przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach oraz inne koszty, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym m. in. podatek VAT w wysokości 22%. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych, które będą obowiązywały przez cały okres umowy Odbiory i spotkania robocze Zamawiający oraz wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach roboczych dotyczących omówienia robót do wykonania albo innych spraw sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które należy podjąć w związku z realizacją inwestycji. Odbiór ma na celu przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Strona 15

16 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiający wyznaczy co najmniej dwa terminy przeglądów gwarancyjnych (jeden na rok). Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych. Strona 16

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo