Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971, 35120, 51314, 51900, 71320, Kody CPV: Urządzenia do nadzoru wideo, Urządzenia bezpośredniego monitorowania, Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, Usługi instalowania urządzeń wideo, Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

2 Zawartość Opis ogólny przedmiotu zamówienia Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania zamawiającego Wymagania techniczne Główny Punkt Dystrybucyjny Centrum Nadzoru Trakty światłowodowe System Transmisji Radiowej Linie Zasilania Punkty Kamerowe Lokalny Punkt Dystrybucyjny Realizacja przedmiotu zamówienia Wykonanie projektów Montaż systemu Pomiary, uruchomienie i testowanie, prace wykończeniowe Część informacyjna Ceny Odbiory i spotkania robocze Gwarancja Strona 2

3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictow kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków. Zadanie polegać będzie na budowie Systemu Nadzoru Wizyjnego obiektów zabytkowych należących do Muzeum Wsi Słowińskiej w miejscowości Kluki. Zapewni to wsparcie służb wartowniczych w nadzorowaniu newralgicznych punktów na obiektach Muzeum poprzez obserwację oraz rejestrację obrazu z sieciowych kamer cyfrowych oraz poprzez zabezpieczenie i kontrolę pracy służb wartowniczych. System ten będzie wykorzystywany do monitorowania zagrożeń takich jak kradzieże i dewastacja zbiorów, pożary, czynna napaść na osoby przebywające na terenie Muzeum, drobna przestępczość w trakcie imprez masowych realizowanych na terenie obiektu, katastrofy czy też klęski żywiołowe. Przyczyni to się z pewnością do złagodzenia skutków i spadku liczby niektórych z tych zagrożeń, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w satysfakcji z jaką turyści będą odwiedzać Muzeum. W związku ze znacznymi obszarami przeznaczonymi do obserwacji użyte powinny zostać kamery megapikselowe co najmniej 2Mpix wysokiej jakości, co zapewni właściwe parametry obserwacji rozległych terenów Muzeum. Podstawowym medium transmisyjnym budowanego systemu ma być cyfrowy trakt światłowodowy, a medium uzupełniającym (tylko dla obiektów wyniesionych) system transmisji radiowej. Bezpośrednio do kamer sygnały wizji, sterowania i inne będą podłączone przewodami UTPw. Zasilanie urządzeń w poszczególnych punktach realizowane będzie z dedykowanej instalacji zasilającej układanej wraz z traktem światłowodowym, a w punktach wyniesionych z lokalnej instalacji zasilającej. Zainstalowane systemy powinny przewidywać w przyszłości ich dalszą prostą rozbudowę w miarę dodawania kolejnych chronionych obiektów. Zakres rzeczowy rozbudowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga realizacji dalszej rozbudowy w oparciu o rozwiązania zastosowane podczas realizacji niniejszego Zamówienia Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Na dzień dzisiejszy ochrona osób i mienia odbywa się przy użyciu własnych służb ochrony fizycznej, a Muzeum nie posiada skutecznego systemu technicznego wspierającego pracę tych służb. W ramach realizowanego projektu Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach dostarczone systemy objąć mają następujące obiekty zabytkowe: A Zagroda Reimannów, A Zagroda Josta i Klicka, A Zagroda Keitschicków, A Zagroda Alberta Klucka, A Zagroda Anny Kotsh, A Chałupa Charloty Klick, A Karczma oraz Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej. Strona 3

4 W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się dostawę i montaż Systemu Nadzoru Wizyjnego (SNW) według wskazanych w dalszej części opisu lokalizacji i konfiguracji, a w ramach tego: dostawę i uruchomienie głównego punktu dystrybucyjnego (GPD), dostawę i uruchomienie centrum nadzoru (CN), dostawę i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) dla GPD i CN, dostawę i montaż lokalnych punktów dystrybucyjnych (LPD), dostawę i montaż punktów kamerowych (PK), dostawę i montaż traktów światłowodowych (TS), dostawę i montaż systemu transmisji radiowej (STR), dostawę i montaż linii zasilających (LZ), wykonanie projektu i dokumentacji powykonawczej instalacji wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami, opiniami i zgłoszeniami. W zakres działania realizowanego w formule zaprojektuj i wykonaj wchodzi : wykonanie projektu, dostawa elementów i urządzeń, montaż elementów i urządzeń, wykonanie instalacji zasilającej i sygnałowej dla elementów i urządzeń, uruchomienie i testowanie elementów i urządzeń Właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania Zamawiającego SNW ma zapewniać obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania newralgicznych punktów muzeum wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer. System ma umożliwiać również stworzenie warunków do monitorowania i wczesnego wykrywania zagrożeń takich jak kradzieże i dewastacja zbiorów, pożary, drobna przestępczość w trakcie imprez masowych realizowanych na terenie obiektów, katastrofy czy też klęski żywiołowe. Wraz z niektórymi elementami SSWiN ma to usprawnić pracę patroli pełniących funkcje ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Instalacja zasilania i sygnałowa podstawowym medium transmisyjnym budowanego systemu będzie cyfrowy trakt światłowodowy, a medium uzupełniającym tylko dla obiektów wyniesionych system cyfrowej transmisji radiowej, budowa systemu całkowicie cyfrowego, w którym wszystkie urządzenia będą pracowały w cyfrowej sieci transmisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet, transmisja całkowicie cyfrowo przetworzonych sygnałów wizji, sterowań i sygnałów dodatkowych, w tym zastosowane rozwiązania sprzętowe mające zapewniać możliwość rozbudowy systemu o dwukierunkową transmisję dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie, możliwość uruchomienia stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową, zasilanie urządzeń SNW z dedykowanej instalacji zasilającej układanej wraz z traktem światłowodowym podłączonej do WLZ w budynku administracyjnym, a w punktach wyniesionych z lokalnej instalacji zasilającej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, do wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy, Strona 4

5 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w razie potrzeby przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, o trwałości odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych, a w miejscach dostępnych dla osób postronnych instalację należy chronić ocynkowanymi rurkami stalowymi; rurki i korytka osłonowe na zewnątrz budynków należy stosować tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody Zarządzanie i konfiguracja architektura typu klient (CN) serwer (GPD), gdzie użyte programy lub co najmniej ich bazy powinny być zainstalowane na serwerze, istnieje centralne, wielopoziomowe, bezpieczne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu, umożliwiające np. po zalogowaniu się nazwą i hasłem administratora do systemu pełną konfigurację systemu, możliwa pełna administracja systemu ze stacji klienckiej w CN wpiętej do szkieletowej sieci komputerowej w GPD, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana programowo, bez ingerencji w okablowanie, zalecana możliwość zarządzania systemem wyboru kamer z poziomu mapy terenu, niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i sterowania, możliwość przyporządkowania każdej kamerze indywidualnych, jednoczesnych parametrów zapisu jak szybkość zapisu, rozdzielczość czy kolor, sterowanie wyjściami przekaźnikowymi oraz monitorowanie wejść alarmowych, interkom z kamerą, zdalne przeglądanie obrazu wideo na żywo poprzez przeglądarkę internetową i telefon komórkowy Rejestracja ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer w CN wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną ich rejestracją w GPD, z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania w CN (praca co najmniej w trybie triplex ), pojemność dysków do zapisu wideo musi umożliwić jednoczesny, ciągły zapis obrazów z wszystkich kamer przez 24 godziny na dobę, przez okres nie krótszy niż 14 dni, przy prędkości zapisu obrazów z każdej kamery >12 klatek/s, rejestracja w trybie detekcji ruchu, po alarmie, ciągłym lub według harmonogramu, zarejestrowane obrazy muszą być zabezpieczone przed możliwością ingerencji w zapis i ich cyfrowej modyfikacji, rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia; należy przewidzieć możliwość łączenia obrazu w czasie zapisu z innymi danymi, możliwość podłączania dodatkowych, zewnętrznych nośników danych np. macierzy dyskowych RAID celem zwiększenia pojemności zapisywanych danych, archiwizacja nagrań w CN na nośnikach DVD z możliwością weryfikacji ich prawdziwości (funkcja znaku wodnego), wydruk wybranych z zapisanych obrazów przy pomocy drukarki kolorowej. Strona 5

6 Elementy wykonawcze nielimitowana lub spełniająca wymagania Zamawiającego liczba PK możliwych do uruchomienia w systemie, instalowane kamery dzięki swojej czułości i rozdzielczości muszą zapewniać obserwację założonego dla każdego PK terenu, dlatego do zainstalowania przewiduje się kamery o rozdzielczości 2Mpix z kodowaniem MPEG-4 z przetwornikiem 1/2 oraz o czułości co najmniej 0,5 lux przy f=1,4, w miejscach gdzie wymagana jest obserwacja terenów szczególnie rozległych należy zastosować kamery o zwielokrotnionej liczbie przetworników obrazu posiadające dzięki temu większy kąt obserwacji (np. 180 o ) i możliwość wysyłania całego tak powstałego obrazu tylko jednym strumieniem danych,; na obiekcie stwierdzono 5 takich miejsc tj. PK, PK9, PK10, PK12 oraz PK3, instalowane w PK kamery muszą poprawnie działać (tzn. dawać czytelny obraz) przy oświetleniu dziennym jak również nocnym Zabezpieczenia podtrzymanie zasilania urządzeń TS, SBR, SDR i PK w odpowiednich LPD na czas co najmniej 0,5 godziny oraz urządzeń GPD i CN przez co najmniej 1 godzinę, elementy SBR, SDR, PK i LPD powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób nieuprawnionych, w tym powinny posiadać zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe oraz zapewniające ochronę od porażeń, obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i bieżące powiadamianie o zaniku zasilania oraz otwarciu obudowy LPD i PK, alarmowanie o zaniku sygnału wideo na którymś z PK, elementy GPD i CN powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i włamaniem oraz pożarem lokalnym Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu, ten sam SSWiN zabezpieczać ma przed czynną napaścią patrole wykonujące czynności zabezpieczenia osób i mienia na obiektach Muzeum oraz dostarczać informacji identyfikacyjnej o korzystających z SNW użytkownikach, transmisja do ustalonych z Zamawiającym osób sygnałów alarmowych bądź informacji o awarii systemu za pomocą GSM Ogólne instalowane elementy SNW muszą współgrać z charakterem obiektu i nie zakłócać jego estetyki, budowany system musi zapewniać możliwość jego dalszej rozbudowy. 2. Wymagania techniczne 2.1. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany będzie w specjalnie do tego przystosowanych przez Zamawiającego (po ustaleniu wymagań z Wykonawcą) pomieszczeniach Obiektu A-194. W GPD swoje miejsce znajdzie serwer z oprogramowaniem rejestrującym i zarządzającym SNW, stosowny układ zasilania awaryjnego, przełącznice światłowodowe wraz z stosownymi aktywnymi urządzeniami sieciowymi. Wszystkie te elementy należy umieścić w standardowej szafie serwerowej 19 o wysokości 42U. Wymaga się, aby serwer miał obudowę przemysłową typu rack do szaf 19, procesor Intel (min. Intel Core 2 Quad Q GHz lub wyższy), płytę główną opartą o Chipset Intel, pamięć minimum 4 GB, Strona 6

7 przestrzeń dyskowa minimum 2 TB i system operacyjnym Microsoft Small Business Server Standard 2003 R2 W/SP2 PL lub Microsoft Small Business Server Standard 2008 PL 1-4CPU 5 Clt. GPD wyposażony zostanie dodatkowo w lokalny Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) klasy S. Oprócz sygnalizowania o ewentualnych zagrożeniach nieuprawnionym dostępem, kradzieżą czy włamaniem lub pożarem w GPD i CN zabezpieczać ma on przed czynną napaścią na patrole wykonujące czynności zabezpieczenia osób i mienia na obiektach Muzeum. Ponadto dostarczać ma informacji o spadkach napięcia oraz braku dopływu prądu do GPD (a pośrednio do całości SNW) oraz informacji dotyczących identyfikacji korzystających z SNW użytkowników. Naruszenie strefy chronionej spowoduje uruchomienie przyłączonych do centrali alarmowej sygnalizatorów optycznych i akustycznych. Sygnały alarmowe bądź informacje o awarii systemu będą następnie transmitowane do ustalonych z Zamawiającym osób. Transmisja sygnałów alarmowych poza teren obiektów objętych ochroną będzie wykonana bezprzewodowo za pomocą nadajnika GSM Centrum Nadzoru CN zlokalizowane będzie w specjalnie do tego przystosowanych przez Zamawiającego (po ustaleniu wymagań z Wykonawcą) pomieszczeniach Obiektu A-194 tuż obok GPD. Zamawiający zapewni odpowiednie umeblowanie pomieszczenia w sposób uniemożliwiający osobom postronnym podgląd monitorów i dostęp do komputera. Podstawowa obsługa dostarczonych systemów musi być oparta na stanowisku komputerowym z zainstalowanym profesjonalnym oprogramowaniem. Wykonawca musi uwzględnić ewentualną rozbudowę systemu. Zakres i harmonogram rozbudowy należy ustalić z Zamawiającym. Wymaga się, aby komputer operatora miał obudowę typu tower, procesor Intel (min. Core 2 Duo E6850 3GHz lub wyższy), płytę główną opartą o Chipset Intel, pamięć min. 2 GB, przestrzeń dyskowa minimum 400 GB i system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP2 32-bit lub Windows Vista Business/Ultimate SP1 32-bit. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem musi zapewniać poprzez obraz otrzymany z PK pełny podgląd sytuacji w wyznaczonych obszarach na terenie Muzeum, a ponadto sterowanie, kontrolę stanu oraz wydruk danych z SNW i SSWiN. Stanowisko obsługiwane przez operatora ma umożliwiać ciągły, wspólny dla wszystkich kamer podgląd na dwóch monitorach o przekątnej co najmniej 24, pełnoekranowy podgląd obrazu z dowolnie wybranej kamery na monitorze o przekątnej 19, pełnoekranowy podgląd zdarzeń i konfiguracji systemów na monitorze o przekątnej 19 oraz zdalne sterowanie kamerami z poziomu oprogramowania lub opcjonalnie przy użyciu systemowego pulpitu sterującego. Elementem kluczowym ze względu na skuteczność SNW jest system zarządzania obrazem z kamer. Odnośnie tego specjalistycznego oprogramowania na stanowisku operatora CN Zamawiający wymaga aby: było dostarczane w wersji instalacyjnej na trwałym nośniku (płyty CD/DVD), zawierało program startowy umożliwiający zainstalowanie oprogramowania z wykorzystaniem możliwości ręcznego i automatycznego wyboru opcji konfiguracyjnych, Strona 7

8 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zarządzanie i sterowanie elementami systemu monitorowania wizyjnego charakteryzowało się graficznym interfejsem użytkownika, z poziomu którego możliwe będzie ustawianie wszystkich parametrów systemu, umożliwiało zaprogramowanie urządzeń w prosty sposób, przy pomocy okienkowego menu, była dostarczana dokłada instrukcja obsługi i instalacji, zdalne sterowanie PTZ odbywało się z panelu na ekranie stacji zarządzającej (z poziomu oprogramowania) lub za pomocą specjalizowanej klawiatury z joystickiem (opcja), umożliwiało wybór nagrań z poziomu kalendarza i osi czasu lub poszukiwanie nagrań po wykryciu ruchu w zaznaczonym obszarze, zapewniało eksport nagrań do popularnych formatów plików video, zapewniało eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego np. bmp, jpg, zapewniało archiwizację zapisu na płytach DVD za pomocą nagrywarki wbudowanej lub na innych nośnikach zewnętrznych dołączanych przez USB, zapewniało wykonywanie wydruków plików graficznych na kolorowej drukarce, zapewniało skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, zapewniało prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, zapewniało szybką lokalizację kamer dzięki wbudowanej tablicy synoptycznej e-mapie z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów. zapewniało wielopoziomowy, zabezpieczony systemem haseł dostęp dla użytkowników systemu, obsługa wszystkich standardowych kompresji tj. MJPEG, MPEG-4 i H Trakty światłowodowe Cyfrowy światłowodowy system transmisji sygnałów video, sterowań i sygnałów dodatkowych umożliwić ma bezpośrednią łączność LPD z GPD. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe ma zapewnić w przyszłości możliwość transmisji dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie. Do układania przewodów światłowodowych Z-XOTKtsdD 245G 50/125 należy zbudować kanalizację o średnicy zewnętrznej φ110mm, Do każdego LPD należy ułożyć jeden przewód światłowodowy wielomodowy co najmniej 4 włóknowym. Dopuszcza się wykonanie kanalizacji wykopem otwartym z zachowaniem wszystkich zasad BHP i zaleceń Zamawiającego. W miejscach niezbędnych ze względów technologicznych zamontować wpuszczane w ziemię betonowe studnie telekomunikacyjne SK z pokrywami. Tam gdzie to możliwe wykorzystać przestrzenie wewnątrz fundamentów szaf LPD. We wszystkich tych miejscach przewidzieć stosowny zapas kabla. Przejście pod drogą pomiędzy LPD-2 i LPD-4 wykonać w rurze osłonowej w postaci przepychu sterowanego. W LPD trakty światłowodowe należy zakończyć stosownymi konwerterami światłowodowymi System Transmisji Radiowej System radiowy ma zapewnić cyfrową transmisję sygnałów wizji, sterowania i innych z PK znajdujących się w obiektach wyniesionych poprzez zbiorcze Stacje Dostępowe Systemu Radiowego (SDR) do Stacji Bazowej Systemu Radiowego (SBR) na budynku administracyjnym i dalej poprzez przyłącze kablowe w rurze osłonowej φ 50 do GPD. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe ma zapewnić w przyszłości możliwość transmisji dźwięku pomiędzy PK a CN i odwrotnie. Strona 8

9 Do zestawienia toru transmisyjnego typu punkt-punkt zastosować z należy zintegrowane bezprzewodowe punkty dostępowe o wysokiej stabilności, niewielkich opóźnieniach i przepustowości w obie strony (na poziomie ~30MBit) posiadające zintegrowany dwa interfejsy - interfejs bezprzewodowy WLAN pracujący w standardzie oraz interfejs przewodowy LAN w standardzie W takim rozwiązaniu elektronika będzie zintegrowana z anteną panelową w obudowie IP 66, odporną na warunki atmosferyczne co umożliwi użytkowanie urządzenia w najbardziej skrajnych warunkach, w tym również w warunkach przemysłowych. Ze względu na konieczność zestawienia stabilnego, niezakłóconego łącza muszą one pracować w nielicencjonowanym paśmie 5 Ghz z mocą ~19dB, dzięki czemu nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na instalację takich urządzeń. Celem uproszczenia instalacji zaleca się stosowanie urządzeń z zasilaniem PoE. Ze względu na występowanie w instalacji elementów narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych (anteny, metalowe konstrukcje wsporcze) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie ochrony odgromowej i przepięciowej. Ochronę przepięciową i odgromową urządzeń radiowych należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami producenta systemu radiowego, stosując odgromniki i ochronniki przepięciowe wymagane i zalecane przez producenta systemu radiowego. Stacja Kliencka Systemu Transmisji Radiowej Zamawiający sugeruje, aby nie montować elementów STR na tych samych masztach co istniejące obecnie przyłącze do Internetu. Wykonawca powinien ocenić prawidłowość propozycji Zamawiającego i ewentualnie zgłosić propozycję lokalizacji Linie Zasilania Zasilanie urządzeń SNW nastąpi z dedykowanej instalacji zasilającej układanej do gruntu we wspólnym wykopie wraz z traktem światłowodowym i podłączonej do WLZ w budynku administracyjnym. W punktach wyniesionych zasilanie SNW nastąpi z lokalnej instalacji zasilającej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Charakterystyka użytych do realizacji LZ materiałów (rodzaj i średnica kabla) powinna przewidywać wykorzystanie w przyszłości tych LZ do zasilania dedykowanej ekologicznej instalacji oświetlenia terenu z punktami oświetleniowymi (PO) zlokalizowanymi w identycznych miejscach jak PK i zasilanymi z LPD odpowiadającym tym PK. W tym celu w czasie wykonywania prac projektowych należy obliczyć bilans potrzebnej mocy instalowanych w/w projekcie i przewidzianych do instalacji później elementów. Przejście pod drogą pomiędzy LPD-2 i LPD-4 wykonać w postaci przepychu sterowanego Punkty Kamerowe Budowa wszystkich punktów kamerowych ma być spójna pod względem użytych urządzeń, rozwiązania technicznego i technologii wykonania. Przy wyborze lokalizacji PK wzięto pod uwagę takie elementy jak lokalizacja odsunięta od budynków zabytkowych, wykorzystanie do montażu istniejących słupów oświetleniowych, istniejącą na terenie roślinność. Instalowane w PK kamery muszą zapewniać obserwację założonego terenu dla każdego PK. Wysokość montażu kamer ma uniemożliwiać swobodny dostęp do nich osobom niepowołanym, a konstrukcja, sposób montażu kamer oraz doprowadzenia przewodów nie mogą zagrażać ich przypadkowym uszkodzeniem, a szczególnie porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu, co zapewni zgodna z przepisami, zapewniająca bezpieczną i prawidłową eksploatację PK instalacja elektryczna (zasilająca i sygnałowa) wraz z zabezpieczeniami. Strona 9

10 Celem nawiązania do charakteru obiektu do montażu kamer w PK należy użyć słupów drewnianych identycznych jak te używane obecnie do instalacji PO, zabezpieczonych stosownie przed warunkami atmosferycznymi, na których przewiduje się montaż przy użyciu stosownych uchwytów zewnętrznych wysokiej jakości kamer megapikselowych o rozdzielczości conajmniej 2Mpix umieszczonych w obudowach kopułowych typu DOME na uchwytach bocznych. Solidny montaż i konstrukcja nośna kamery spełniać muszą wymogi bezpieczeństwa osób postronnych oraz zapewniać stabilny obraz z kamery. Konstrukcja musi posiadać zabezpieczenie przed korozją oraz ustaloną ze Zlecającym kolorystykę. Obudowy te mają mieć IP66 i zapewniać stabilną pracę kamer w warunkach od -20 o C do 50 o C przy wilgotności 0 do 90% (bez kondensacji). Z LPD do PK przewody należy doprowadzić w rurze osłonowej φ 32, a na samych słupach odpowiednią rurą stalową ocynkowaną. Ze względu na otwarty teren, w którymi będą montowane urządzenia SNW jak i znaczną wartość jednostkową montowanych urządzeń PK powinny być zabezpieczone poprzez wykonanie instalacji uziemiającej PK lub inny, zgodny z aktualnymi przepisami, system zapewnienia ochrony od porażeń i ochrony przepięciowej oraz przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W przyszłości Zamawiający uzupełni oświetlenie dla PK nie wyposażonych w PO. PO zasilane będą z tych samych LZ co PK, z tym, że na odcinku LPD-PO przewiduje się niezależny kabel zasilający o odpowiednim przekroju dobranym stosownie do układu i mocy zainstalowanych PO zakończony w LPD odpowiednim samodzielnym zabezpieczeniem. Zasilanie dotychczasowych PO służy często oprócz zasilania samych PO również do prowizorycznego, tymczasowego zasilania stoisk informacyjnych i handlowych podczas imprez masowych na terenie Muzeum i w związku z tym nie zaleca się używania go do zasilania LPD czy PK. Po instalacji nowego oświetlenia stare PO w obszarze występowania nowych PO zostaną zlikwidowane, a dotychczasowa instalacja zasilająca służyć będzie jedynie do zasilania w/w stoisk Lokalny Punkt Dystrybucyjny Szafę teletechniczną z urządzeniami LPD umiejscowić w pobliżu PK uwzględniając specyfikę prowadzenia instalacji światłowodowej. Jako szafy LPD powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy wraz z fundamentem, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosownie do przyjętego systemu ochrony od porażeń. Stopień ochrony IP obudów powinien być zgodny z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szaf. Sposób montażu szaf LPD nie może naruszać ich stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. Wprowadzenia przewodów należy wykonać zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek. Szafę należy uziemić. Ochronę odgromową i przepięciową należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami przepisów i zaleceniami odpowiednich norm. W razie potrzeby szafy PK powinny być wyposażone w system stabilizacji temperatury, aby zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w szafie. Szafa teletechniczna wyposażona ma być w switch 10/100/1000Mbit/s Ethernet, układ zasilania PK i PO (przewidzieć miejsce), lokalny zasilacz UPS dla PK, zabezpieczenia elektryczne, w razie potrzeby w grzałkę z termostatem. Szafa teletechniczna wyposażona ma być w styk antysabotażowy oraz sygnalizator zaniku napięcia. Sygnały alarmowe zostaną wpięte do wejść alarmowych urządzenia PK. Wszystkie elementy i przewody w szafach LPD muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Strona 10

11 3. Realizacja przedmiotu zamówienia Podział elementów systemu ze względu na lokalizację i zasięg przedstawia się następująco: Obiekt GPD CN LPD / światłowód TS LZ YKY 3x4 / 3x2,5 A LPD1 / - 22,5 32,5 / - SK1 SK2 A LDP2 / / - SK3 SK4 SK PK / przewody PK1 / 57,5 PK4 / 35,5 PK2 / 80 PK3 / 80 PK5 / 45 A / 132, / - - PK12 / 65 PK13 / 65 PO / nowe PO1 / + PO4 / + PO2 / - - / - PO5 / + - / - PO13 / + STR / UTPw SBR1 / 32,5 A LDP4 / / - - PK9 / 5 PO9 / - - A LDP5 / / - SK6 PK10 / 5 PK14 / 90 A LDP3 / - 32,5 - / 42,5 SK5 PK6 / 37,5 PK7 / 5 PK8 / 70 SCKR - - LDP6 / / - SK7 SK8 PK15 / 30 PK16 / 60 PO10 / + PO14 / - PO6 / + PO7 / - PO8 / - PO15 / + PO16 / SKR1 / 10 A / PK11 / 65 PO11 / + - / - SUMA 6 / 592, ,5 / 42, / 795,5 14 / 9 2 / 42,5 Podane długości instalacji w metrach bieżących są szacunkowe i wymagają dokładnych pomiarów w terenie. Pomiary rozpoczęto od ściany budynku A-194 przy SK1, przewody zasilające i światłowodowe podane z 10m zapasem (po 5m na końcach w studzienkach lub szafach), w pomiarach uwzględniono wysokość podejścia na budynek dla STR - 10m, na słup dla PK 5m Wykonanie projektów Celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną i uzgodnienia lokalizacji wszystkich elementów systemu. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Wykonawca musi opracować dokumentację techniczną - Projekt Wykonawczy Budowy Systemu i dostarczyć go Zamawiającemu celem weryfikacji i zatwierdzenia. Terminy oraz tryb zatwierdzenia projektu będą zawarte w umowie. Wykonawca musi sporządzić dokumentację projektowanej instalacji pozwalającą zweryfikować założenia i ocenić poprawność projektowanych rozwiązań przed dopuszczeniem do realizacji. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać dokładne zestawienie elementów dostarczanych systemów wystarczające do skompletowania instalacji. Zamawiający wyklucza możliwość przystąpienia do wykonywania robót przed zatwierdzeniem projektu. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Harmonogram powinien zawierać: - kolejność wykonywania robót oraz terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia, - zaangażowanie środków na każdym etapie robót. Strona 11

12 Jeżeli podczas prac instalacyjnych nastąpią jakieś zmiany uzgodnione z Zamawiającym w stosunku do Dokumentacji Wykonawczej to podczas odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy komplety zaktualizowanej Dokumentacji Powykonawczej systemu. Należy pamiętać, że Wykonawca jest w każdym przypadku zobowiązany dostarczyć w formie załączników wyniki stosownych pomiarów i wymagane prawem atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia Projekt Głównego Punktu Dystybucyjnego W przypadku GPD, należy szczegółowo opisać zakres i proponowany sposób realizacji jego budowy oraz zabezpieczenia. Ponadto należy wykonać, wchodzące w skład dokumentacji opracowanie, zawierające syntetyczny opis i schemat blokowy całego SNW i SSWiN, schemat instalacji zasilania i sygnałowej Projekt Centrum Nadzoru Wykonawca musi sporządzić dokumentację projektowanej CN w zakresie sprzętu i oprogramowania. Należy opisać zakres i proponowany sposób realizacji jego budowy Projekty Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych Projekt Szafki urządzeń LPD należy zaprojektować z wykorzystaniem typowej, seryjnie produkowanej obudowy o odpowiednim dla danej lokalizacji stopniu ochrony IP, biorąc pod uwagę ochronę przed pyłem i wodą oraz warunki termiczne, narażenia mechaniczne i ochronę od porażeń Projekty Punktów Kamerowych W zakres zamówienia wchodzi dla każdego PK ścisłe określenie jego położenia, wybór dokładnego umiejscowienia kamery w danej lokalizacji, uzgodnienie lokalizacji kamery z zarządcą obiektu, wybór lokalizacji i sposób doprowadzenia instalacji zasilającej i sygnałowej, wykonanie dokumentacji technicznej mocowania kamer oraz wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych PK. Dla wszystkich lokalizacji PK zaprojektować niezbędne konstrukcje montażowe, uwzględniające specyfikę obiektu, miejscowe warunki i możliwości (słupy oświetleniowe lub inne obiekty) Projekt Traktu Światłowodowego W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie przebiegu i zaprojektowanie sposobu układania kanalizacji teletechnicznej oraz określenie typu i sposobu układania przewodów światłowodowych. Przedmiotem prac jest wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych. Ten etap projektowania wymaga bezwzględnie uzgodnień co do lokalizacji i sposobu prowadzenia tras z Zamawiającym i z dostawcami mediów obecnymi na terenie obiektu objętego SNW Projekt Systemu Transmisji Radiowej W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie położenia i zaprojektowanie sposobu montażu zespołu antenowego STR. Przedmiotem prac jest opracowanie techniki montażu oraz wykonanie dokumentacji technicznej zamocowania zespołu antenowego i innych elementów zewnętrznych, wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych oraz wykonanie projektu instalacji zasilania i sygnałowej SBR i SKR. Strona 12

13 Projekt Linii Zasilającej W zakres prac projektowych wchodzi ścisłe określenie przebiegu i zaprojektowanie sposobu układania oraz typu układanych przewodów zasilających. Przedmiotem prac jest wykonanie opisu, schematów i rysunków wykonawczych. Opracować trzeba też bilans energetyczny całej instalacji SNW. Ten etap projektowania wymaga bezwzględnie uzgodnień co do lokalizacji i sposobu prowadzenia tras z Zamawiajacym i z dostawcami mediów obecnymi na terenie obiektu objętego SNW Montaż systemu Instalacja dostarczonych urządzeń oraz innych elementów wchodzących w skład Zamawianego systemu powinna być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz uznanymi regułami techniki. Urządzenia powinny być trwale związane z konstrukcjami nośnymi, na których je zamontowano. Przy projektowaniu zasilania elementów systemu należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej i innych instalacji w obiekcie. Instalacja zasilająca i sygnałowa powinny być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniały bezawaryjną pracę i zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową. Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją i ze względu na charakter zabytkowy obiektu z najwyższą dbałością o szczegóły co do organizacji i estetyki prac. Prace wchodzące w zakres budowy SNW będą nadzorowane ze strony Zamawiającego przez wskazane w umowie osoby Wykonanie GPD wymaga: - wykonania montażu elementów GPD w tym szafy serwerowej, serwera, zasilacza awaryjnego, - doprowadzenia zasilania z WLZ w budynku administracyjnym i wykonanie instalacji sygnałowej, - montażu urządzeń aktywnych w szafie, - montażu centrali i pozostałych elementów SSWiN oraz ich konfiguracji, - instalacji i konfiguracji oprogramowania rejestrującego i zarządzającego pracą systemów SNW i SSWiN Wykonanie CN wymaga: - doprowadzenia zasilania i wykonanie instalacji sygnałowej z GPD, - montażu elementów CN w tym komputera operatora i monitorów poglądowych, - instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego pracą systemów SNW i SSWiN Wykonanie LPD wymaga: - montażu szafy teletechnicznej wraz z fundamentem i zabezpieczeniami, - doprowadzenia zasilania przez LZ lub w punkcie wyniesionym ze wskazanej rozdzielni elektrycznej w miejscu instalacji, - instalacji elementów zasilania dla PK i STR, - podłączenie instalacji sygnałowej prowadzonej przez TS lub STR do GPD, - montażu urządzeń aktywnych w szafach, - montażu zasilania awaryjnego LPD, Strona 13

14 - jeżeli zajdzie potrzeba wykonania i (po ułożeniu okablowania) zakrycia wykopów i rowów kablowych Wykonanie PK wymaga: - wykonania konstrukcji nośnej PK, - montażu kamer na wykonanej wcześniej konstrukcji nośnej, - doprowadzenia zasilania i wykonania instalacji sygnałowej z odpowiedniego LPD, - wykonanie zabezpieczeń dla instalacji zasilania i sygnałowej, - ułożenie okablowania zewnętrznego w ziemi w plastikowych rurach osłonowych f 32, a na słupach w odpowiednich rurach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, - wykonania, a następnie zakrycia (po ułożeniu okablowania) rowów kablowych Wykonanie TS wymaga: - wykonania, a następnie zakrycia rowów kablowych, - ułożenie kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie przepychu sterowanego, - ułożenie okablowania, - wykonania złącz światłowodowych na końcach przewodów, Wykonanie STR wymaga: - wykonania konstrukcji nośnej dla elementów STR, - montażu anten i innych urządzeń części radiowej SBR i SKR, - doprowadzenia zasilania i wykonania instalacji sygnałowej z odpowiedniego LPD, - wykonanie zabezpieczeń dla instalacji zasilania i sygnałowej, - ułożenie okablowania zewnętrznego w ziemi w plastikowych rurach osłonowych f 32, a na budynkach w odpowiednich rurach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe; starać się jak największą część przewodów ukryć wewnątrz budynków prowadząc je poprzez strychy w plastikowych rurach osłonowych lub o ile to możliwe podtynkowo, - wykonania, a następnie zakrycia (po ułożeniu okablowania) rowów kablowych Wykonanie LZ wymaga: - wykonania, a następnie zakrycia rowów kablowych, - wykonanie przepychu sterowanego, - ułożenie okablowania, 3.3. Pomiary, uruchomienie i testowanie, prace wykończeniowe Sprawdzenie i pomiary W zakres sprawdzenia wykonanych instalacji wchodzi wykonanie pomiarów i dostarczenia protokołów tych pomiarów, a przede wszystkim: wykonanie pomiarów wymaganych dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, Strona 14

15 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia uziomów, wykonanie pomiarów łączy światłowodowych Uruchomienie i testowanie systemu Przedmiotem zamówienia jest (oprócz dostawy i montażu oraz wykonania dokumentacji) uruchomienie kompletnej instalacji Systemu Nadzoru Wizyjnego. System można będzie uznać za uruchomiony gdy podczas odbioru instalacji, komisja powołana do odbioru przez strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę stwierdzi prawidłowe wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji Inne prace Przed zgłoszeniem systemu do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy: przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi zainstalowanych systemów i przekazanie instrukcji administrowania systemem oraz instrukcji obsługi, doprowadzenie nawierzchni ulic, trawników, elewacji budynków i innych obiektów do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą zbiór wszystkich dokumentów, uzgodnień, atestów, aprobat technicznych, wykazów, wyników prób i sprawdzeń. 4. Część informacyjna 4.1. Cena Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz robót towarzyszących, w tym wszelkich robót przygotowawczych, organizacji placu budowy, kosztów zajęcia pasa drogowego (jezdnia, chodnik) na czas wykonywania robót, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, kosztów przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach oraz inne koszty, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym m. in. podatek VAT w wysokości 22%. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych, które będą obowiązywały przez cały okres umowy Odbiory i spotkania robocze Zamawiający oraz wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach roboczych dotyczących omówienia robót do wykonania albo innych spraw sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które należy podjąć w związku z realizacją inwestycji. Odbiór ma na celu przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Strona 15

16 Zabezpieczenie i nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiający wyznaczy co najmniej dwa terminy przeglądów gwarancyjnych (jeden na rok). Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych. Strona 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Spis zawartości: 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 1.1 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia...3 1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe i wymagania Zamawiającego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch P Bogusław Dyduch Załącznik do Projektu Wykonawczego Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu zawiera opis konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo