Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A."

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

2 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 25 lipca 2014 r.. Michał Grom Członek Zarządu Jacek Bagiński Członek Zarządu 2

3 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane rachunki zysków i strat Rok zakończony Nota 31 grudnia grudnia grudnia 2011 Przekształcone Przekształcone Przekształcone Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Koszt sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty wynagrodzenia nauczycieli 7 ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 8 ( ) ( ) ( ) Wydatki marketingowe (75 954) (67 018) (59 836) Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń 9 ( ) ( ) ( ) Inne koszty operacyjne sklepów i szkół językowych 10 ( ) ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne 11 (76 794) (70 629) (57 983) Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 19, 20 ( ) (97 388) (91 839) Pozostałe przychody operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 14 (68 634) (75 060) (61 934) Wycena i odpis z tytułu utraty wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach 16 (71 343) - - Udział w zysku/(stracie) inwestycji wykazywanych metodą praw własności 7, 21 (16 102) - (161) Zysk/(strata) brutto (27 991) Podatek dochodowy 15 (24 459) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej (52 450) Działalność zaniechana Strata z działalności zaniechanej 17 ( ) ( ) (72 280) ( ) ( ) (72 280) Zysk(Strata) netto ( ) (10 262) Zysk/(strata) netto przypadający na: Akcjonariuszy Spółki ( ) (6 469) Udziałowców niesprawujących kontroli (63 767) (3 794) ( ) (10 262) Zysk/(strata) na akcję przypadający na właścicieli Spółki Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w PLN) 18 Z działalności kontynuowanej (0,17) 1,14 0,77 Z działalności zaniechanej (2,12) (1,20) (0,50) (2,29) (0,06) 0,27 Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w PLN) 18 Z działalności kontynuowanej (0,17) 1,14 0,76 Z działalności zaniechanej (2,12) (1,20) (0,50) (2,29) (0,06) 0,26 3

4 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów Rok zakończony Nota 31 grudnia grudnia grudnia 2011 Przekształcone Przekształcone Przekształcone Zysk/(strata) netto ( ) (10 262) Inne całkowite dochody, które zostaną następnie 27 przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (1 913) (694) 148 Różnice kursowe z przeliczenia (4 913) (24 957) Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych (943) dochodów Inne całkowite dochody netto (6 340) (25 423) Całkowity dochód za rok obrotowy ( ) (35 685) Całkowity dochód przypadający na: Akcjonariuszy Spółki ( ) (31 956) Udziałowców niesprawujących kontroli (59 682) (3 729) ( ) (35 685) Całkowity dochód przypadający Akcjonariuszom Spółki z: Działalności kontynuowanej (24 723) Działalności zaniechanej ( ) ( ) (52 043) ( ) (31 956)

5 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej Na dzień Nota 31 grudnia grudnia grudnia 2011 Aktywa Przekształcone Przekształcone Przekształcone Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Inne wartości niematerialne Inwestycje wykazywane metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa grupydo zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży Suma aktywów PASYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe (47 895) (39 971) ( ) Zysk z lat ubiegłych Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitały udziałowców niesprawujących kontroli 28 ( ) (52 130) Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Razem zobowiązania Suma pasywów

6 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Zabezpiecze nia przepływów pieniężnych Opcje put związane z transakcjami nabycia Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia Pozostał e Pozostałe kapitały rezerwowe razem Zysk z lat ubiegłych Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitały udziałowców niesprawują cych kontroli Stan na 1 stycznia 2011 r (366) ( ) (42 174) (13 373) ( ) Całkowite dochody Zysk netto okresu Przekształcenie Nota (5 218) (5 218) - (5 218) Zysk netto po przekształceniu Inne całkowite dochody, netto (329) Razem całkowite dochody Transakcje z właścicielami Zmiany udziałów niesprawujących kontroli z tyt. objęcia kontroli i podwyższenia kapitału (490) (490) - (490) Opcje put wystawione na rzecz udziałowców niesprawujących kontroli - - (21 878) - - (21 878) - (21 878) - (21 878) Nabycie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku realizacji opcji (22 769) (1 385) - Programy akcji pracowniczych: wartość świadczonych usług Zbycie inwestycji (100) - (100) - (100) (1 509) (1 609) Dywidendy zadeklarowane/wypłacone (19 766) (19 766) (2 967) (22 733) Transakcje z właścicielami razem (100) (6 575) (4 399) (19 766) (24 165) (2 757) (26 922) Stan na 31 grudnia 2011 r. po przekształceniu (263) ( ) (8 195) (19 948) ( ) Razem kapitał własny 6

7 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (cd.) Kapitał podstawowy Zabezpiecze nia przepływów pieniężnych Opcje put związane z transakcjami nabycia Pozostałe kapitały Różnice kursowe z przeliczenia Pozostał e Pozostałe kapitały rezerwowe razem Zysk z lat ubiegłych Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitały udziałowców niesprawują cych kontroli Całkowite dochody Strata netto okresu (1 813) (1 813) (3 794) (5 607) Przekształcenie Nota (4 655) (4 655) - (4 655) Strata netto po przekształceniu (6 468) (6 468) (3 794) (10 262) Inne całkowite dochody netto - (578) - (24 911) - (25 489) - (25 489) 65 (25 423) Całkowite dochody razem - (578) - (24 911) - (25 489) (6 468) (31 956) (3 729) (35 685) Transakcje z właścicielami Zwiększenie kapitału podstawowego Zmiany udziałów niesprawujących kontroli z tyt. objęcia kontroli i rozwodnienia udziałów niesprawujących kontroli Nabycie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku realizacji opcji (53 757) Programy akcji pracowniczych: - wartość świadczonych usług (31) (31) - (31) - (31) - akcje zrealizowane (7 120) (7 120) Dywidendy zadeklarowane/wypłacone (4 135) (4 135) Transakcje z właścicielami razem (57 791) Stan na 31 grudnia 2012 r. po przekształceniu (841) (7 500) (33 106) (39 971) (52 130) Całkowite dochody Strata netto wykazana uprzednio ( ) ( ) (63 766) ( ) Przekształcenie Nota (3 000) (3 000) - (3 000) Strata netto ( ) ( ) (63 766) ( ) Inne całkowite dochody netto - (1 845) - (8 581) - (10 425) - (10 425) (6 340) Całkowite dochody razem - (1 845) - (8 581) - (10 425) ( ) ( ) (59 681) ( ) Transakcje z właścicielami Zmiany udziałów niesprawujących kontroli z tyt. objęcia kontroli i podwyższenia kapitału Nabycie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku realizacji opcji przed data wygaśnięcia (2 040) (2 504) - Dywidendy zadeklarowane/wypłacone (Nota 2.2) (6 231) (6 231) Transakcje z właścicielami razem (2 040) (8 589) (6 084) Stan na 31 grudnia 2013 r. po przekształceniu (2 686) (2 956) (41 687) (564) (47 895) ( ) Razem kapitał własny 7

8 wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Skonsolidowane sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (łącznie z działalnością zaniechaną) Nota Rok zakończony 31 grudnia grudnia grudnia 2011 Przekształcone Przekształcone Przekształcone Zysk/(strata) brutto ( ) (64 244) Korekta o: Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 19, Wycena i utrata wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach Zysk ze zbycia aktywów trwałych i wartości niematerialnych (8 886) (14 832) (11 409) Przychody/koszty finansowe Programy akcji pracowniczych 8 (5 892) Wynik ze zbycia aktywów finansowych (174) 14 (28 417) Dywidendy otrzymane (2 235) - - Udział w wynikach inwestycji wykazywanych metodą praw własności (1 754) - Inne korekty (48) Zmiana stanu kapitału obrotowego: Zapasy (32 582) (65 068) Należności handlowe i pozostałe należności (15 952) (11 880) (34 922) Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania (64 239) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (66 617) (68 857) (53 818) Podatek zapłacony (6 851) (10 006) (28 181) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości ( ) ( ) ( ) niematerialnych Nabycie spółek zależnych (pomniejszone o nabyte środki (493) (10 982) (57 868) pieniężne) Nabycie spółek stowarzyszonych (1 379) - - Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wpływy ze zbycia aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zbycie spółek zależnych Zbycie spółek stowarzyszonych Spłata udzielonych pożyczek Udzielone pożyczki (3 867) (5 605) (6 713) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (75 332) ( ) ( ) Wpływy z emisji akcji Spłata obligacji (50 000) (39 000) (29 000) Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Spłaty kredytów, pożyczek i leasingu ( ) (60 886) (60 060) Wykonanie opcji put w związku z nabyciem udziałów (27 667) (21 474) (25 062) niekontrolujących Dywidendy wypłacone udziałowcom niesprawującym kontroli - (4 078) (41 984) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 079) (86 583) Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 387) (86 056) (34 752) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 263) (3 727) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

9 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Informacje ogólne Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwana dalej Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką lub EMF ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej Empik Media & Fashion S.A. (zwanej dalej Grupą ). Jej podstawowa działalność obejmuje handel detaliczny, w tym sklepy sprzedające głównie książki, muzykę i filmy jak również odzież, akcesoria, zabawki i produkty edukacyjne dla dzieci, handel hurtowy, w tym dystrybucję luksusowych kosmetyków i obuwia oraz szkoły językowe. Grupa prowadzi działalność na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Turcji, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii. Akcje Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Istotne zasady rachunkowości Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej Podstawa sporządzenia Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dla potrzeb Prospektu emisyjnego obligacji Spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego założono zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Grupy, iż Grupa będzie kontynuowała swoją działalność w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego (zob. Nota 3.1c) Zmiany zasad rachunkowości, zakresu ujawnień i korekta błędów W porównaniu z opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi za lata zakończone 31 grudnia 2013, 2012 i 2011 r. Spółka dokonała szeregu przekształceń oraz zmieniła prezentację działalności zaniechanej. Istotne pozycje przedstawiono poniżej: (1) Zmiana prezentacji działalności zaniechanej Informacje finansowe zawarte w skonsolidowanych rachunkach zysków i strat oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach z przepływów środków pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2011 r. zostały zaprezentowane w inny sposób w przypadku działalności, która spełniła kryteria uznania za działalność zaniechaną do końca 2013 roku. Jak wyjaśniono w Nocie 17 Działalność zaniechana, w czwartym kwartale 2013 r. przeprowadzono strategiczną ocenę perspektyw rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy. W rezultacie segment modowy został zaprezentowany jako działalność zaniechana w skonsolidowanych rachunkach zysków i strat. Dodatkowo, aktywa i zobowiązania związane z tą działalnością, które nie zostały jeszcze zbyte, są prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach z sytuacji finansowej jako przeznaczone do sprzedaży. Jedynie marki River Island i Oviesse z segmentu Moda, prowadzące działalność w Polsce i Rosji (w formie wspólnych przedsięwzięć i własnych sklepów) nie spełniają warunków definicji aktywów przeznaczonych do sprzedaży i w związku z tym są prezentowane w ramach działalności kontynuowanej w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 9

10 W roku 2011 Grupa zbyła 31% udziałów w EPCD Sp. z o.o. (prowadzącej sprzedaż hurtową produktów marki Dior w Polsce) i w rezultacie utraciła kontrolę nad Grupą EPCD (Nota 37). W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa EPCD jest prezentowana jako działalność zaniechana. W 2012 r. Grupa zbyła pozostałą część udziałów w spółce Magalla Holdings Limited (segment działalności Empiku na Ukrainie). W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółka Magalla Holdings Limited jest przedstawiona jako działalność zaniechana (Nota 17). (2) Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. a) Udziały niesprawujące kontroli Podjęta uchwała o przysługującej dywidendzie w kwocie tys. PLN przez jedną z jednostek zależnych w 2013 r. nie została wykazana jako zmniejszenie kapitału udziałowców niesprawujących kontroli w pierwotnie opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kapitał udziałowców niesprawujących kontroli został pomniejszony, zaś zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania powiększone o kwotę tys. PLN. b) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie tys. PLN zostały niepoprawnie ujęte w pierwotnie opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przekształcone w celu poprawienia tego błędu. Efekt przekształcenia przedstawia poniższa tabela: Pozycja sprawozdania finansowego Korekta na dzień 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony tą datą Podatek dochodowy (3 000) Zysk/(strata) netto (3 000) Aktywa z tytułu podatku odroczonego (3 000) Zyski zatrzymane (3 000) Wpływ na zysk na jedną akcję (w PLN) (0,03) c) Prezentacja wyceny i utraty wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach Zysk w wysokości tys. PLN rozpoznany w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. z tytułu wniesienia części działalności segmentu mody do wspólnych przedsięwzięć został przeklasyfikowany do pozycji Wycena i utrata wartości inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach. Zmiany dokonano w celu wykazania wszystkich zysków i strat związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami w jednej linii skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiana ta nie miała żadnego wpływu na zysk/(stratę) netto ani na zyski zatrzymane. (3) Przekształcenie skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2011 r. W opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach z przepływów pieniężnych Grupa przedstawiała środki pieniężne wypłacone w celu nabycia udziałów niesprawujących kontroli w posiadanych już jednostkach zależnych jako działalność inwestycyjną w pozycji Nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o nabyte środki pieniężne). Takie zmiany udziałów w jednostce zależnej, które nie prowadzą do utraty kontroli, należy klasyfikować jako działalność finansową. W związku z powyższym kwoty te zostały przeklasyfikowane do działalności finansowej, do pozycji Nabycie udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013 r tys. PLN, 2012 r tys. PLN, 2011 r tys. PLN. (4) Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2012 i 2011 r. 10

11 W latach 2012 i 2011 jedna z jednostek zależnych popełniła kilka błędów przy sporządzaniu informacji finansowych wykorzystywanych dla potrzeb konsolidacji Grupy. Błędy te dotyczyły głównie zawyżenia wartości zapasów i pozostałych aktywów oraz zaniżenia wartości niektórych zobowiązań. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przekształcone w celu poprawienia błędów. Efekt przekształcenia przedstawia poniższa tabela: Pozycja sprawozdania finansowego Korekta na dzień 31 grudnia 2012 r. i za rok zakończony tą datą Korekta na dzień 31 grudnia 2011 r. i za rok zakończony tą datą Wartość sprzedanych towarów (2 422) (3 524) Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (119) (397) Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń (434) - Pozostałe koszty operacyjne (2 789) (1 659) Podatek dochodowy Zysk/(Strata) netto (4 655) (5 218) Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne długoterminowe aktywa finansowe (434) - Zapasy (5 946) (3 524) Należności handlowe i pozostałe należności (3 027) (1 659) Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zysk / (strata) z lat ubiegłych (9 873) (5 218) Wpływ na stratę na jedną akcję (w PLN) (0,04) (0,05) Standardy, zmiany i interpretacje, obowiązujące w 2013 roku oraz opublikowane, jeszcze nieobowiązujące, ale zastosowane wcześniej w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zastosowała wszystkie standardy, zmiany i interpretacje obowiązujące w 2013 roku, a także zastosowała wcześniej wszystkie standardy, zmiany i interpretacje obowiązujące w 2014 roku. Wpływ tych zmian przedstawiono poniżej. (1) Standardy, zmiany i interpretacje, obowiązujące w 2013 roku MSSF 13 Wycena w wartości godziwej MSSF 13 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. iobowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Nowy standard ma na celu poprawę spójności i zmniejszenie złożoności poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartości godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczących wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych informacji. Grupa zastosowała MSSF 13 od 1 styczna 2013 r., dodając wymagane ujawnienia. 11

12 Prezentacja składników innych całkowitych dochodów: zmiany do MSR 1 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych dotyczące prezentacji składników pozostałych całkowitych dochodów zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie. Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w innych całkowitych dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości będą mogły one zostać ujęte w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania z całkowitych dochodów na sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów. Grupa zastosowała zmiany do MSR 1 od 1 styczna 2013 r., zmieniając odpowiednio prezentację Innych całkowitych dochodów. Wszystkie pozostałe nowe lub zmienione standardy obowiązujące w 2013 roku nie dotyczą działalności Grupy. (2) Standardy, zmiany i interpretacje opublikowane, jeszcze nie obowiązujące, ale zastosowane wcześniej w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard zastępuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz w interpretacji SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. MSSF 10 zmienia definicję kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek obowiązywały te same kryteria określania kontroli. Zmienionej definicji towarzyszą obszerne wytyczne dotyczące zastosowania. Grupa przeprowadziła ocenę wpływu standardu na skonsolidowane sprawozdania finansowe, w szczególności kryteriów określania kontroli nad jej inwestycjami. Zastosowany wcześniej standard nie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Nowy standard zastępuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach oraz interpretację SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Zmiany w definicjach ograniczyły liczbę rodzajów wspólnych przedsięwzięć do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcia. Jednocześnie wyeliminowano dotychczasową możliwość wyboru konsolidacji proporcjonalnej w odniesieniu do jednostek współkontrolujących. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsięwzięć mają obecnie obowiązek ich ujęcia metodą praw własności. Grupa przeprowadziła ocenę wpływu standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zastosowany wcześniej standard nie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wszystkie wspólne ustalenia umowne przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są wspólnymi przedsięwzięciami. MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach Nowy standard dotyczy jednostek posiadających udziały w jednostce zależnej, wspólnym porozumieniu, jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej jednostce strukturalnej. Standard zastępuje wymogi w zakresie ujawniania informacji zawartych w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. MSSF 12 wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomogą użytkownikom sprawozdań finansowych ocenić charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych porozumieniach i niekonsolidowanych jednostkach strukturalnych. W tym celu nowy standard nakłada wymóg ujawniania informacji dotyczących wielu obszarów, w tym znaczących osądów i założeń przyjmowanych przy ustalaniu, czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczący wpływ na inne jednostki; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujących w działalności i przepływach pieniężnych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach zależnych ze znaczącymi udziałami niekontrolującymi, a także szczegółowych informacji o udziałach w niekonsolidowanych jednostkach strukturalnych. Grupa przeprowadziła ocenę wpływu standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano wymaganych ujawnień. 12

13 Grupa zastosowała też wcześniej inne zmiany: Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych zmiany do MSR 32, Zmiany w przepisach przejściowych do MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, Podmioty inwestycyjne (zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), Ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych Zmiany do MSR 36, Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń Zmiany do MSR 39. Wcześniejsze zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. (3) Standardy, zmiany i interpretacje, które nie mają jeszcze mocy obowiązującej ani nie były wcześniej przyjęte przez Grupę W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zdecydowała się nie dokonywać wcześniejszego zastosowania następujących opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie: MSSF 9 Klasyfikacja i wycena oraz rachunkowość zabezpieczeń MSSF 9 opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 listopada 2009 r. zastępuje te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W październiku 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych. W listopadzie 2013 r. wprowadzono kolejne zmiany oraz wydano część dotyczącą rachunkowości zabezpieczeń. Zgodnie z ostatnimi zmianami usunięto również datę obowiązkowego zastosowania standardu, zatem jego zastosowanie jest dobrowolne. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zakresie rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślej dopasować rachunkowość zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. Standard pozwala na zastosowanie wymogów MSSF 9 lub kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39, ze względu na fakt, iż nie obejmuje on makro zabezpieczeń. Grupa zastosuje MSSF 9 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. MSSF 15 Przychody z umów z klientami Standard ten został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 28 maja 2014 roku i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie. Nowy standard wprowadza podstawową zasadę, że przychody należy ujmować w momencie przekazania towarów lub usług klientowi, po cenie transakcji. Wszelkie łączone towary lub usługi, które można wyróżnić, ujmuje się oddzielnie, a wszelkie rabaty lub upusty od ceny umownej zasadniczo alokuje się do poszczególnych elementów. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu zapłata jest zmienna, ujmuje się wartości minimalne, o ile nie występuje istotne ryzyko ich odwrócenia. Koszty poniesione w celu pozyskania umów od klientów kapitalizuje się i amortyzuje przez okres odnoszenia korzyści z umowy. Grupa zastosuje MSSF 15 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu nowego standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. KIMSF 21 Podatki i opłaty Interpretacja KIMSF 21 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2013 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie. 13

14 Interpretacja wyjaśnia ujmowanie księgowe zobowiązań do zapłaty opłat i podatków, które nie są podatkami dochodowymi. Zdarzeniem obligującym jest zdarzenie określone w przepisach prawa powodujące konieczność zapłaty podatku bądź opłaty. Sam fakt, że jednostka będzie kontynuować działalność w kolejnym okresie, lub sporządza sprawozdanie zgodnie z zasadą kontynuacji działalności, nie tworzy konieczności rozpoznania zobowiązania Te same zasady rozpoznawania zobowiązania dotyczą sprawozdań rocznych i sprawozdań śródrocznych. Zastosowanie interpretacji do zobowiązań z tytułu praw do emisji jest opcjonalne. Grupa zastosuje KIMSF 21 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Plany określonych świadczeń: Składki pracowników Zmiany do MSR 19 Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w listopadzie 2013 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie. Zmiany pozwalają na rozpoznawanie składek wnoszonych przez pracowników jako zmniejszenie kosztów zatrudnienia w okresie, w którym praca jest wykonywana przez pracownika, zamiast przypisywać składki do okresów pracy, jeżeli kwota składki pracownika jest niezależna od stażu pracy. Grupa zastosuje zmiany do MSR 19 od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie ze wstępną oceną Zarządu zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 19 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawki do MSSF Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w grudniu 2013 r. Poprawki do MSSF , które zmieniają 7 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zmiany obowiązują w większości dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2014 r. Grupa zastosuje powyższe poprawki do MSSF od 1 stycznia 2015 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poprawki do MSSF nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawki do MSSF Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w grudniu 2013 r. Poprawki do MSSF , które zmieniają 4 standardy. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zmiany obowiązują w większości dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2014 r. Grupa zastosuje powyższe poprawki do MSSF od 1 stycznia 2015 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poprawki do MSSF nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. Inne zmiany standardów i interpretacji nie dotyczą Grupy Konsolidacja (1) Skład Grupy Kapitałowej Przedstawiony poniżej skład Grupy został uszeregowany według segmentów działalności. Nazwa Kraj Działalność 31 grudnia 2013 % udziałów /akcji 31 grudnia 2012 % udziałów /akcji 31 grudnia 2011 % udziałów /akcji 14

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 15.05.2015 r.. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo