Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne"

Transkrypt

1 na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

2 Wstęp Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką lub EMF, poprzednia nazwa Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Turcji, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii, Grupę kontrolują Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl działający na podstawie porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadający łącznie akcje Spółki co stanowi 76,40% ogólnej liczby akcji Empik Media & Fashion S.A. Akcje Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Grupa Empik Segment ten obejmuje działalność wydawniczą, sprzedaż książek (również w zakresie e-commerce) i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych, wzornictwa i produktów papierniczych, tworzenie kontentu do gier, sprzedaż gier i oprogramowania komputerów osobistych, sprzętu i produktów fotograficznych. Grupa Smyk Segment ten obejmuje sprzedaż odzieży, akcesoriów, zabawek oraz produktów edukacyjnych dla dzieci. Szkoły Językowe Segment ten obejmuje działalność szkół językowych. Grupa Marek Franczyzowych Segment ten obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Dystrybucja Artykułów Kosmetycznych i Sportowych Segment ten obejmuje sprzedaż perfum i kosmetyków oraz artykułów sportowych, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Pozostała działalność Segment ten obejmuje spółkę holdingową Empik Media & Fashion S.A. oraz jej spółki zależne EMF Development Sp. z o. o. oraz Empik Media & Fashion Loyalty Services Sp. z o.o. Istotna część rocznych przychodów Grupy generowana jest w ostatnim kwartale roku, tj. w okresie od października do grudnia. Ze względu na dużą wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu) oraz wyższe marże na sprzedaży w tym okresie, przy przeważnie stałych kosztach działalności operacyjnej, istotna część rocznego zysku operacyjnego z działalności podstawowej generowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 19 lutego 2014 r.. Maciej Szymański Prezes Zarządu Jacek Bagiński Członek Zarządu. Michał Grom Członek Zarządu 2

3 Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat... 4 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 9 Informacja dodatkowa do Definicje W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące terminy: Grupa kapitałowa Empik Media & Fashion (zwana dalej Grupą) Empik Media & Fashion S.A. (zwana dalej EMF ) oraz jej jednostki zależne. Grupa Eastbridge Eastbridge S.a r.l. i jej jednostki zależne, w tym Grupa. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge S.a r.l. i jej jednostki zależne nie należące do Grupy. 3

4 Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat Dwanaście miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dwanaście miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Nota 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2012 Przekształcony Przekształcony Przychody netto ze sprzedaży Koszt sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty wynagrodzenia nauczycieli 4. ( ) ( ) ( ) ( ) Koszty osobowe 5. ( ) (79 069) ( ) ( ) Wydatki marketingowe (75 954) (20 483) (67 018) (18 393) Koszty budynków 6. ( ) (97 311) ( ) ( ) Inne koszty operacyjne sklepów i szkół 7. ( ) (59 219) ( ) (66 986) Pozostałe koszty operacyjne 8. (76 794) (20 375) (76 146) (12 913) Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości ( ) (37 060) (97 388) (25 953) Pozostałe zyski operacyjne netto Wynik z tytułu utraty kontroli nad częścią działalności segmentu moda (14) (0) Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 11. (68 634) (16 270) ( ) (17 354) Wynik na jednostkach stowarzyszonych Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych (14 805) (623) Zysk/(strata) brutto Podatek dochodowy (21 459) (19 382) (23 220) Zysk/(strata) netto Działalność zaniechana Strata na działalności zaniechanej 12. ( ) ( ) ( ) (55 630) Strata ze sprzedaży działalności zaniechanej Strata netto z działalności zaniechanej ( ) ( ) ( ) (55 630) Zysk/(strata) netto ( ) ( ) (5 606) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na: Akcjonariuszy Spółki Udziałowcy niesprawujący kontroli (16 040) (3 794) Zysk/(strata) netto przypadający na: Akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) (1 813) Udziałowcy niesprawujący kontroli (16 040) (8 534) (3 794) (7 419) ( ) ( ) (5 607) Zysk/(strata) netto na akcję podstawowy 13. (2,68) (0,19) rozwodniony 13. (2,68) (0,19) (2,68) (0,19) 4

5 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Dwanaście miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Dwanaście miesięcy zakończone Trzy miesiące zakończone Nota 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2012 Zysk netto ( ) ( ) (5 606) Inne całkowite dochody, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: 14. Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych przypadające na udziałowców sprawującyhc kontrolę (211) (11 667) (2 186) Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (2 336) (2 300) (694) 300 Różnice kursowe na długoterminowym finansowaniu spółek zależnych (15 631) (10 976) (13 290) (4 274) Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty: Inne całkowite dochody netto (6 340) (11 953) (25 423) (5 981) Całkowity dochód za rok obrotowy ( ) ( ) (31 029) Całkowity dochód przypadający na: Akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) (27 301) Udziałowcy niesprawujący kontroli (11 955) (5 680) (3 729) (6 988) ( ) ( ) (31 030)

6 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Na dzień Nota 31 grudnia grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne Wartość firmy Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Pochodne instrumenty finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Zysk z lat ubiegłych Zysk netto ( ) (1 813) Pozostałe kapitały rezerwowe (47 895) (39 971) Kapitały udziałowców niesprawujących kontroli (66 442) (52 130) Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Pochodne instrumenty finansowe Pasywa związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Razem zobowiązania Suma pasywów

7 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Skumulowany wynik finansowy Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Pozostałe rezerwy Opcje put związane z transakcjami nabycia Różnice kursowe na długoterminowym finansowaniu spółek zależnych Razem Kapitały udziałowców niesprawujących kontroli Razem kapitał własny 1 stycznia (9 968) (841) (7 500) (23 138) (52 130) Całkowite dochody Zysk netto okresu obrotowego ( ) ( ) (16 040) ( ) Inne całkowite dochody netto (1 845) - - (12 737) (10 426) (6 341) Całkowite dochody razem - ( ) (1 845) - - (12 737) ( ) (11 955) ( ) Transakcje z właścicielami Zmiany udziałów mniejszości z tyt. objęcia kontroli oraz podwyższenia kapitału Nabycie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku wykonania opcji przed terminem (2 040) ( ( (1 (2 504) 0 Transakcje z właścicielami razem - (0) - - (2 040) (2 357) 147 Stan na 31 grudnia (5 812) (2 686) (564) (2 956) (35 875) (66 442) ) Kwoty (2 040) oraz tys PLN są efektem wprowadzenia od 1 stycznia 2013 ceny minimalnej wykupu opcji wobec jednego z udziałowców mniejszościowych Spółki Grupa Wydawnicza Foksal. 7

8 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (c.d.) Kapitał podstawowy Skumulowany wynik finansowy Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Pozostałe rezerwy Opcje put związane z transakcjami nabycia Różnice kursowe na długoterminowym finansowaniu spółek zależnych Razem Kapitały udziałowców niesprawujących kontroli Razem kapitał własny 1 stycznia 2012 przekształcony ( ( (263) (19 948) ( ) (10 492) Całkowite dochody Zysk netto okresu obrotowego (1 813) (1 813) (3 794) (5 607) Inne całkowite dochody netto - - (12 265) (578) - - (12 646) (25 489) 65 (25 424) Całkowite dochody razem - (1 813) (12 265) (578) - - (12 646) (27 302) (3 729) (31 030) Transakcje z właścicielami - - Zmiany udziałów mniejszości z tyt. objęcia kontroli oraz podwyższenia kapitału ) Zmiany udziałów mniejszości z tyt. objęcia kontroli i rozwodnienia udziałów niesprawujących kontroli Nabycie udziałów niesprawujących kontroli w wyniku realizacji opcji ) ) (53 757) 1) Program akcji pracowniczych wartość świadczonych usług (31) - - (31) - (31) - akcje zrealizowane ) (7 120) Sprzedaż inwestycji Dywidendy zadeklarowane/wypłacone - (0) (4 135) (4 135) Transakcje z właścicielami razem (0) (57 791) Stan na 31 grudnia (9 968) (841) (7 500) (23 138) (52 130) ) Bilans otwarcia 2012 roku został zmieniony o kwotę tyś. PLN, która jest wynikiem błędu lat ubiegłych o który został skorygowany zgodnie z MSR 8 bilans otwarcia 2012 roku. Korekta miała wpływ na Zysk z lat ubiegłych na dzień r. w kwocie Szczegóły przekształcenia zostały opisane w skonsolidowany sprawozdaniu grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. 2) Podniesienie kapitału zostało dokonane w wyniku emisji akcji w ramach programu akcji pracowniczych. Akcje te przyznawane są wybranym członkom Zarządu i pracownikom o istotnym znaczeniu dla Grupy. 8

9 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia grudnia 2012 Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej Korekta o: Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych (8 886) (14 997) Zyski ze zbycia inwestycji i części działalności Koszty finansowe netto Program akcji pracowniczych 5. (5 892) Wynik z tytułu utraty kontroli nad częścią działalności segmentu moda 10 (42 309) - Wynik na zbyciu aktywów finansowych (174) 10 Dywidendy otrzymane (2 235) - Udział w (zysku)/stracie jednostek stowarzyszonych (1 754) Koszty związane z reorganizacją sieci sprzedaży Pozostałe operacje niepieniężne - - Zysk operacyjny przed zmianami w kapitałach obrotowych Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (20 063) Należności handlowe i pozostałe (15 952) (20 022) Zobowiązania handlowe i pozostałe (61 310) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (66 617) (68 460) Podatek zapłacony (6 851) (10 006) EBIDTA z działalności zaniechanej 12. ( ) (66 396) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) Nabycie spółek zależnych (pomniejszając o nabyte środki pienięże) (28 160) (32 456) Nabycie spółek stowarzyszonych (1 379) - Odsetki otrzymane Dywidendy otrzymane Wpływy ze zbycia aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zbycie spółek zależnych i stowarzyszonych Spłaty pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone (3 867) (5 605) Pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Wpływ z emisji akcji Spłaty obligacji (50 000) (39 000) Otrzymane kredyty i pożyczki Spłaty kredytów, pożyczek i leasingu ( ) (60 885) Dywidendy wypłacone udziałowcom niesprawującym kontroli - (4 078) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 605) (Zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 387) (86 058) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne na początek okresu Kredyt w rachunku bieżącym na początek okresu (68 865) (39 482) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 263) (3 725) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Środki pieniężne na koniec okresu Kredyt w rachunku bieżącym na koniec okresu (61 268) (68 865) 9

10 NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. finansowego 1. Zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Sprawozdawczość Grupy Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Zarządzanie ryzykiem finansowym Czynniki ryzyka finansowego Zarządzanie ryzykiem kapitałowym Szacowanie wartości godziwej Istotne informacje o działalności Grupy Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności kontynuowanej Koszty osobowe Koszty budynków Inne koszty operacyjne sklepów i szkół Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe zyski operacyjne netto Wynik z tytułu utraty kontroli nad częścią działalności segmentu moda Koszty finansowe netto Działalność zaniechana Zysk na akcję Inne całkowite dochody Pochodne instrumenty finansowe Zestawienie akcjonariuszy Kapitał podstawowy Pozostałe zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania warunkowe i udzielone gwarancje Transakcje z jednostkami powiązanymi Nabycie jednostek gospodarczych Zbycie jednostek gospodarczych Zdarzenia po dniu bilansowym Wybrane dane finansowe

11 1. Zasady rachunkowości Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej Podstawa sporządzenia Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy przygotowaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem zmian w standardach i interpretacjach obowiązujących w 2013 r. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy odczytywać w powiązaniu ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz razem ze związaną z nim informacją dodatkową. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 r. oraz złożone w KRS w dniu 28 czerwca 2013 r. zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych (z uwzględnieniem pochodnych instrumentów finansowych) wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy lub zamortyzowanego kosztu. Przy sporządzeniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego założono zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Grupy, iż Grupa będzie kontynuowała swoją działalność w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. O ile nie wskazano inaczej kwoty prezentowane w niniejszym sprawozdaniu są wyrażone w. Sporządzenie zgodnie z MSSF wymaga dokonania stosownych szacunków i założeń, jak również dokonania przez Zarząd pewnych ocen i osądu w procesie stosowania przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Obszary sprawozdawcze w większym stopniu wymagające zastosowania osądu lub bardziej skomplikowane, jak również obszary, gdzie założenia i szacunki mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostały przedstawione w Nocie 4 Ważne oszacowania i założenia. 11

12 1.2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Dane porównawcze Przekształcenie informacji ujawnianych dla działalności zaniechanej prezentowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z informacją przedstawiona w nocie 12 Działalność Zaniechana w czwartym kwartale 2013 r. dokonano strategicznej oceny perspektyw rozwoju poszczególnych segmentów Grupy. Negatywne rezultaty segmentu moda, który zanotował stratę w bieżącym roku obrotowym, a także brak perspektyw na wypracowanie modelu biznesowego mogącego przynosić znaczące zyski, skłoniły Zarząd Grupy do podjęcia decyzji o zaniechaniu działalności w zakresie handlu odzieżą i obuwiem w modelu franszyzowym, oraz podjęcia wysiłków mających na celu sprzedaż aktywów tegoż segmentu (udziałów w spółkach prowadzących powyższą działalność oraz / lub ich aktywów operacyjnych). Poważa decyzja miała wpływ na prezentację danych zaprezentowanych, jako dane porównawcze w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo, dokonano korekt reklasyfikacyjnych kosztów i przychodów związanych z sklepami i szkołami. 12

13 1.2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa (c.d.) po zmianie zatwierdzone Dwanaście miesięcy zakończone Rachunek zysków i strat 31 grudnia grudnia 2012 zmiana Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży ( ) Koszt sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty wynagrodzenia nauczycieli ( ) ( ) Koszty osobowe ( ) ( ) Wydatki marketingowe (67 018) (72 147) Koszty budynków ( ) ( ) Inne koszty operacyjne sklepów i szkół ( ) ( ) (10 558) Pozostałe koszty operacyjne (76 146) ( ) Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (97 388) ( ) Pozostałe zyski operacyjne netto (10 562) Zysk na sprzedaży spółek zależnych (14) (14) - Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) ( ) - Wynik na jednostkach stowarzyszonych Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych Zysk / (Strata) brutto Podatek dochodowy (1 213) Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk/(strata) na działalności zaniechanej ( ) (97 669) (12 290) Zysk/(strata) ze sprzedaży działalności zaniechanej Zysk / (Strata) netto z działalności zaniechanej ( ) (97 669) (12 290) Zysk / (Strata) netto (5 606) (5 606) 0 Standardy, zmiany i interpretacje, obowiązujące od 2013 roku MSSF 13 Wycena w wartości godziwej MSSF 13 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Nowy standard ma na celu poprawę spójności i zmniejszenie złożoności poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartości godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczących wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych informacji. Grupa zastosowała MSSF 13 od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Realizacja wartości aktywów Zmiany do MSR 12 Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy dotyczące realizacji wartości aktywów zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w grudniu 2010 r. i obowiązują w Unii Europejskiej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Zmiany dotyczą wyceny rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej zgodnie z MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne i wprowadzają możliwe do odrzucenia domniemanie, że wartość nieruchomości inwestycyjnej będzie odzyskana całkowicie poprzez sprzedaż. 13

14 1.2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa (c.d.) To domniemanie można odrzucić, gdy nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w modelu biznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomość inwestycyjną w czasie użytkowania, a nie w chwili sprzedaży. SKI-21 Podatek dochodowy Realizacja wartości przeszacowanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji odnoszący się do podobnych kwestii dotyczących aktywów nie podlegających amortyzacji, które są wyceniane zgodnie z modelem aktualizacji wartości przedstawionym w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe został włączony do MSR 12 po wyłączeniu wytycznych dotyczących nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej. Grupa zastosowała zmiany do MSR 12 od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów zmiany do MSR 1 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych dotyczące prezentacji składników pozostałych całkowitych dochodów zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie. Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości będą mogły one zostać ujęte w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania z całkowitych dochodów na sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów". Grupa zastosowała zmiany do MSR 1 od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny kosztów programów określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jak również zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. Grupa zastosowała zmiany do MSR 19 od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Ujawnianie informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych zmiany do MSSF 7 Zmiany do MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w grudniu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają obowiązek nowych ujawnień, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę efektów lub potencjalnych efektów porozumień umożliwiających rozliczanie netto, w tym praw do dokonania kompensaty. Grupa zastosowała zmiany do MSSF 7 od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Poprawki do MSSF Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w maju 2012 r. Poprawki do MSSF , które zmieniają 5 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2013 r. 14

15 1.2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa (c.d.) Grupa zastosowała zmiany do MSSF sprawozdanie finansowe. od 1 styczna 2013 r. Zmiany nie miały wpływu na Skonsolidowane Standardy, zmiany i interpretacje, które nie mają jeszcze mocy obowiązującej ani nie były wcześniej przyjęte przez Grupę W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zdecydowała się nie dokonywać wcześniejszego zastosowania następujących opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie: MSSF 9 Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena MSSF 9 opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 listopada 2009 r. zastępuje te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W październiku 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w grudniu 2011 r. nowy standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. Grupa zastosuje MSSF 9 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF 10 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastępuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz w interpretacji SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. MSSF 10 zmienia definicję kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek obowiązywały te same kryteria określania kontroli. Zmienionej definicji towarzyszą obszerne wytyczne dotyczące zastosowania. Grupa planuje zastosowanie MSSF 10 od 1 stycznia 2014 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 15

16 1.2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa (c.d.) MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia MSSF 11 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastępuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach oraz interpretację SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Zmiany w definicjach ograniczyły liczbę rodzajów wspólnych przedsięwzięć do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcia. Jednocześnie wyeliminowano dotychczasową możliwość wyboru konsolidacji proporcjonalnej w odniesieniu do jednostek pod wspólną kontrolą. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsięwzięć mają obecnie obowiązek ich ujęcia metodą praw własności. Grupa planuje zastosowanie MSSF 11 od 1 stycznia 2014 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach MSSF 12 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard dotyczy jednostek posiadających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej jednostce zarządzanej umową. Standard zastępuje wymogi w zakresie ujawniania informacji zawartych obecnie w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. MSSF 12 wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomogą użytkownikom sprawozdań finansowych ocenić charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i niekonsolidowanych jednostkach zarządzanych umową. W tym celu nowy standard nakłada wymóg ujawniania informacji dotyczących wielu obszarów, w tym znaczących osądów i założeń przyjmowanych przy ustalaniu, czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczący wpływ na inne jednostki; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujących w działalności i przepływach pieniężnych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach zależnych ze znaczącymi udziałami niekontrolującymi, a także szczegółowych informacji o udziałach w niekonsolidowanych jednostkach zarządzanych umową. Grupa zastosuje MSSF 12 od 1 stycznia 2014 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Zmiany do MSR 28 wynikały z projektu RMSR na temat wspólnych przedsięwzięć. Rada zdecydowała o włączeniu zasad dotyczących ujmowania wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności do MSR 28, ponieważ metoda ta ma zastosowanie zarówno do wspólnych przedsięwzięć jak też jednostek stowarzyszonych. Poza tym wyjątkiem, pozostałe wytyczne nie uległy zmianie. Grupa zastosuje zmieniony MSR 28 od 1 stycznia 2014 r. Zarząd jest w trakcie analizy wpływu zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 16

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 15.05.2015 r.. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.. Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu Strona 1 z 31 Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. NFI Empik Media & Fashion S.A. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A., Funduszem, Spółką lub NFI EMF ), spółka prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Rok zakończony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALCHEMIA S.A.

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALCHEMIA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 WARSZAWA, 23 KWIETNIA 2015 ROKU 2 / 69 3 / 69 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 4 BILANS... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo