Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business"

Transkrypt

1 Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp Warszawa Tel: (22) Faks: (22) /iscala /poland 2002 Scala Business Solutions NV. Wszelkie prawa zastrze one. Logo Scala, Scala oraz iscala sà zastrze onymi znakami towarowymi. Inne znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe stanowià w asnoêç ich stosownych w aêcicieli. Informacje ogólne Dla ka dej firmy, która dostarcza towary lub Êwiadczy us ugi, krytyczne znaczenie ma proces zapewniajàcy dostaw towaru na czas, na miejsce, na pewno. Aby to osiàgnaç wi kszoêç przedsi biorstw korzysta z oprogramowania logistycznego. Mo e byç ono autonomiczne, zintegrowane z innym oprogramowaniem dostarczonym przez niezale nego producenta lub opracowane na miejscu w firmie. Mo e to byç równie w pe ni zintegrowany system zarzàdzania zasobami przedsi biorstwa (Enterprise Resource Planning ERP). Cz sto zdarza si jednak, e u ywane oprogramowanie nie umo liwia wspó u ytkowania informacji z dzia em ksi gowoêci lub centralà firmy dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. Procesy logistyczne i ich obs uga sà ró ne zale à od bran y, regionu, dojrza oêci firmy oraz sposobu zarzàdzania aƒcuchem dostaw. W ka dej firmie potrzebne jest jednak elastyczne, zintegrowane rozwiàzanie pozwalajàce zarzàdzaç i sterowaç wszystkimi czynnoêciami zwiàzanymi ze sprzeda à, zakupami i prowadzeniem magazynu oraz ksi gowaç je i sporzàdzaç raporty. Typowy scenariusz mo e obejmowaç: proces dystrybucji z w asnym magazynem albo bez, sprzeda i produkcj w asnych produktów lub przetwarzanie towarów, konstruowanie produktów na zamówienie (engineer to order ETO) ze zmagazynowanych towarów, zarzàdzanie obs ugà serwisowà wraz ze sprzeda à cz Êci zamiennych, procesy wynajmu lub dzier awy sprz tu albo towarów, zarzàdzanie zaopatrzeniem i zoptymalizowane planowanie. Typowy proces logistyczny rozpoczyna si od zebrania zapytaƒ ofertowych lub zamówieƒ i obejmuje ca y proces realizacji zamówieƒ, àcznie ze sporzàdzeniem faktur lub faktur korygujàcych i ich zaksi gowaniem na koncie nale noêci (w tym momencie kontrola jest przekazywana do cz Êci finansowej systemu). Dla dobrego zarzàdzania kontaktami z klientem zasadnicze znaczenie ma korzystanie z odpowiednich narz dzi do planowania i tworzenia harmonogramów, takich jak funkcje ATP (Available to Promise) lub obliczanie czasu realizacji zamówienia (Lead Time). Narz dzia te pozwalajà wybraç najlepszy i najszybszy sposób realizacji potrzeb klienta. Droga od oferty do otrzymania pieni dzy mo e si znacznie zmieniaç w zale noêci od typu operacji, ale na ogó obejmuje nast pujàce etapy: otrzymanie zapytania, przekazanie i akceptacja oferty / zamówienia, skompletowanie lub wytworzenie towarów i sprz tu, zamówienie towarów u dostawcy z dostawà do magazynu w asnego lub bezpoêrednio do u ytkownika (drop shipment), dostawa do klienta, wystawienie klientowi faktury. Wa nà cz Êcià operacji logistycznych jest zarzàdzanie zapasami, magazynami oraz lokalizacjà i prawid owym przechowywaniem towarów. Kierownik magazynu mo e zaoszcz dziç mnóstwo czasu i uniknàç wielu b dów dzi ki generowanym automatycznie propozycjom lokalizacji partii towarów w magazynie. Pozwala to optymalnie wykorzystaç powierzchni magazynu oraz zapewniç prawid owe warunki przechowywania wszystkich rodzajów towarów.

2 Zarzàdzanie sprzeda à Oferty sprzeda y Zamówienia sprzeda y Elastyczne typy zamówieƒ Faktury z tytu u sprzeda y Kontrola kredytowa Przeliczanie walut w zamówieniach Integracja z zarzàdzaniem umowami Pe na integracja z cz Êcià finansowà Historia zamówieƒ i faktur Elastyczne kryteria odbioru towarów Funkcje ATP (Available to Promise) i obliczanie czasu realizacji Przypisywanie towarów do zamówieƒ Zwrot towarów i noty kredytowe Zarzàdzanie zapasami Plik g ówny zapasów Wieloj zyczne opisy Konwersja jednostek Ustalanie cen w wielu walutach Równoleg e wycenianie zapasów w wielu walutach Numery seryjne Zestawienia materia ów Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja ciàg a) Transakcje magazynowe vprzesuni cia magazynowe Zarzàdzanie zaopatrzeniem Propozycje zakupów Zamówienia z dostawà bezpoêrednio do u ytkownika Zamówienia zakupu Proces odbioru towarów Historia zakupów i ranking dostawców Integracja z modu em iscala Quality Control Kontrola zgodnoêci faktury z zamówieniem Automatyczne obliczanie kosztów Proces zwrotu towarów Procesy zaopatrzenia mogà byç bardziej lub mniej zautomatyzowane w zale noêci od tego, jak du e firma ma zapasy, czy na przyk ad ma zak ad produkcyjny lub zarzàdza magazynem centralnym bàdê zajmuje si tylko dystrybucjà towarów standardowych: dostawami bezpoêrednio do u ytkownika albo dzia alnoêcià typu zakup, przepakowanie, sprzeda. Wykonywane przez system zadania zwiàzane z zarzàdzaniem zakupami muszà uwzgl dniaç wszystkie czynnoêci od sporzàdzenia oferty zakupu na podstawie poziomu zapasów i kosztów materia owych lub wys ania zapytania o cen, poprzez odbiór towarów, a po wystawienie faktury zakupu lub noty kredytowej w wypadku zwrotu dostawcy materia ów z ej jakoêci. Modu Zarzàdzanie Logistykà wykonuje wszystkie opisane zadania i oferuje du o innych mo liwoêci. Zapewnia pe nà integracj nie tylko z cz Êcià finansowà, ale tak e z innymi opcjami, takimi jak Zarzàdzanie Serwisem (Service Management), Zarzàdzanie Projektami (Project Management), Zarzàdzanie Umowami (Contract Management) oraz Zarzàdzanie Produkcjà (Manufacturing). Dzi ki p ynnej integracji wszystkich czynnoêci powtarzanie tych samych dzia aƒ zostaje wyeliminowane i nie wyst pujà problemy ze zgodnoêcià, które w rozwiàzaniach niezintegrowanych sà nieuniknione. Dzi ki u yciu opcji connectivity modu logistyczny iscala umo liwia tak e integracj lub po àczenie z innym rozwiàzaniem klasyerp, znajdujàcymi si w innych oêrodkach lub krajach. Pozwala to na przyk ad zintegrowaç si z dostawcà u ywajàcym systemu SAP przez zautomatyzowanie zamówieƒ za pomocà rozwiàzania iscala XML-EDI for Purchase. Funkcje Modu Zarzàdzania Logistykà obs uguje nast pujàce, w pe ni zintegrowane ze soba procesy: Sales Order (zamówienie zakupu) Proces sk adania zamówieƒ w iscala zarzàdza tà cz Êcià procesu realizacji zamówienia, który jest zwiàzany z obs ugà klienta. Proces ten rozpoczyna si w chwili sporzàdzenia oferty sprzeda y lub je eli nie jest ona wymagana w momencie wprowadzenia do systemu nowego zamówienia. Sales Quotations (oferty sprzeda y) W wielu firmach oferty sprzeda y sà sporzàdzane i wysy ane do klienta przed ostatecznym uzgodnieniem zamówienia. W systemie iscala oferty sprzeda y sà traktowane jako zamówienia specjalnego typu i uwzgl dniane sà w nich wszystkie odnoszàce si do klienta i produktu ceny, rabaty itd. Z chwilà zaakceptowania oferty przez klienta u ytkownik systemu iscala mo e jà po prostu przekszta ciç w zamówienie. Sales Orders (zamówienia sprzeda y) W systemie iscala zamówienie s u y do rejestracji zawartej z klientem umowy o dostaw towarów lub Êwiadczenie us ug zgodnie z okreêlonymi wymaganiami, takimi jak data, iloêç, sposób dostawy, cena itd. Oprócz zamówieƒ konwencjonalnych, iscala obs uguje wiele innych typów zamówieƒ, w tym zamówienia powtarzajàce si, kredytowe i zaleg e (gdy zamawianych towarów nie ma w magazynie). Inne zalety systemu to automatyczne zbieranie szczegó owych informacji o kliencie sk adajàcym zamówienie, kliencie, który jest odbiorcà towarów lub us ug, miejscu dostawy oraz kliencie, który otrzyma faktur i zap aci nale noêç. Drop Shipment (dostawa bezpoêrednio do u ytkownika) Mo liwoêç ustalenia, e okreêlone pozycje mogà byç dostarczane bezpoêrednio do u ytkownika jest przydatna, gdy chce si zmniejszyç zapasy pozycji, które nie sà sprzedawane regularnie lub wymagajà specjalnych warunków magazynowania, a tak e pozwala przyspieszyç dzia anie aƒcucha dostaw i zmniejszyç wartoêç zapasów. Po wprowadzeniu zamówienia na takà pozycj system mo e natychmiast sporzàdziç zamówienie powiàzane zawierajàce instrukcje dla dostawcy, e towar powinien byç dostarczony wprost do u ytkownika. Available to Promise (ATP) i Rescheduling (zmiana harmonogramu) Jednym z warunków zadowolenia klientów jest ustalanie przez pracowników dzia u sprzeda y tylko takich terminów dostawy, których na pewno mo na dotrzymaç. Funkcja ATP systemu iscala oblicza zapasy, jakie b dà dost pne w proponowanym dniu dostawy z uwzgl dnieniem innych zamówieƒ, planowanych dostaw zakupionych towarów, czasu niezb dnego do wyprodukowania towarów na miejscu i czasu dostarczenia towarów przez dostawców zewn trznych. Je eli dost pne zapasy sà wystarczajàce, dzia sprzeda y mo e okreêliç

3 termin majàc pewnoêç, e mo e byç on dotrzymany. W przeciwnym razie mo e zaproponowaç inny termin dostawy, w którym potrzebne towary b dà dost pne. Funkcja zmiany harmonogramu jest przydatna, jeêli zachodzi koniecznoêç zmiany planów, na przyk ad gdy dostawca zewn trzny nie mo e dotrzymaç terminu. Wyszukanie zamówieƒ, których nie mo na zrealizowaç w obowiàzujàcych terminach, pozwala odpowiednio wczeênie skontaktowaç si z klientami lub znaleêç innych dostawców. Lead Time Calculation (kalkulacja czasu realizacji) Dost pna w systemie iscala funkcja obliczania czasu realizacji umo liwia jeszcze dok adniejsze planowanie, ni omówiona funkcja ATP. Pozwala wybieraç trasy i warianty transportu, a dzi ki temu uzyskaç informacj o ca kowitym czasie realizacji zamówienia, àcznie z czasem dostawy do klienta. Credit Control (kontrola kredytowa) Funkcja kontroli kredytowej systemu iscala pozwala firmom kontrolowaç ryzyko kredytowe zwiàzane z klientem przez ustalenie limitu kredytowego, po przekroczeniu którego przyjmowanie zamówieƒ lub realizowanie dostaw jest automatycznie blokowane albo pracownicy dzia u sprzeda y otrzymujà ostrze enie o problemach kredytowych, tak aby mogli podjàç odpowiednie dzia ania. Kontrola kredytowa jest w pe ni zintegrowana z ksi gà sprzeda y w cz Êci finansowej systemu (Zarzàdzanie Finansami) i pozwala uwzgl dniaç limit kredytowy, nawet gdy sprzeda jest wyceniana w ró nych walutach lub towary sà dostarczane pod ró ne adresy. Picking and Delivery (pobranie i dostawa towarów) Funkcje pobrania i dostawy mogà korzystaç z dost pnych w systemie iscala opcji numeracji wg numerów seryjnych lub numerów partii. Pobranie mo e byç realizowane na podstawie okreêlonego numeru partii lub numeru seryjnego albo zgodnie z jednà z kilku metod, np. wed ug regu y FIFO (pierwsze wesz o pierwsze wychodzi), kolejnoêci pojemników lub regu y FEFO (pierwsze traci wa noêç pierwsze wychodzi). Wszystkie dokumenty zwiàzane z dostawà, transportem i fakturowaniem sà w tym procesie tworzone automatycznie we w aêciwym czasie. Invoicing and Order Consolidation (fakturowanie i konsolidacja zamówieƒ) Po odebraniu towarów mo na wystawiaç faktur. System iscala pozwala sporzàdziç faktur dla ka dego zrealizowanego zamówienia. Umo liwia tak e konsolidacj zamówieƒ polegajàcà na tym, e kilka zamówieƒ tego samego klienta mo e byç rozliczanych za pomocà jednej faktury, która nadal pozwala dotrzeç do ka dego zamówienia. Dzi ki integracji z modu em finansowym faktury sà ksi gowane w ksi dze sprzeda y i na koncie nale noêci. Purchase Control (kontrola zakupów) W systemie iscala proces kontroli zakupów jest wykorzystywany do zarzàdzania wszystkimi zwiàzanymi z nimi dzia aniami, takimi jak planowanie, opracowywanie rekomendacji zakupów, zapytaƒ i zamówieƒ, a tak e do rejestrowania odbioru towarów lub us ug ze sprawdzeniem zgodnoêci dostawy z treêcià zamówienia oraz wprowadzania faktur zakupowych. Purchase Order Proposals (propozycje zamówieƒ zakupu) Funkcja kontroli zakupów systemu iscala sugeruje, co nale y zakupiç w poszczególnych dniach tygodnia lub podaje wymaganà cz stotliwoêç zakupów. Propozycje uwzgl dniajà aktualne poziomy zapasów, czasy realizacji zamówieƒ przez dostawców, dotychczasowe zamówienia zakupu, plany produkcyjne i zamówienia sprzeda y. Brane sà równie pod uwag najbardziej op acalne iloêci kupowanych towarów (EOQ Economic order quantities), najkrótsze terminy dostaw oraz najni sze ceny oferowane przez dostawców. Orders (zamówienia zakupu) Zamówienia zakupu mogà byç wprowadzane bezpoêrednio lub tworzone automatycznie przez zaakceptowanie i konwersj propozycji zamówieƒ zakupu. Natychmiast po wprowadzeniu zamówienia do systemu jest ono uwzgl dniane przez funkcj ATP oraz w obliczeniach wykonywanych podczas tworzenia propozycji zamówieƒ zakupu. Receipt of Goods (odbiór towarów) System iscala umo liwia pracownikom magazynu bezpoêrednie wprowadzanie szczegó owych danych dotyczàcych faktycznie otrzymanych towarów. W razie potrzeby ka dej dostawie mo na przypisaç koszty dostawy i ubezpieczenia oraz inne koszty. Sà one nast pnie uwzgl dniane w wycenach oraz w szczegó owych raportach dotyczàcych rozbie noêci. Return handling (obs uga zwrotów) Je eli odebrane towary nie spe niajà uzgodnionych z dostawcà wymogów jakoêciowych lub dostawa zawiera niew aêciwe towary, proces zwrotów dost pny w systemie iscala pozwala atwo anulowaç transakcj odbioru i odpowiednio zmniejszyç poziom zapasów po zwróceniu towaru dostawcy.

4 Stock Control (kontrola zapasów) Wiele procesów realizowanych w systemie iscala w taki czy inny sposób uaktualnia stan zapasów magazynowych. Zarzàdzanie zapasami jest jednak przede wszystkim realizowane przez proces kontroli zapasów. Stock Item Master (plik g ówny pozycji magazynowych) Podstawà kontroli zapasów jest plik g ówny pozycji magazynowych (Stock Item Master File). Zawiera on wszystkie informacje dotyczàce ka dego produktu, bez wzgl du na to, czy jest to surowiec, towar gotowy czy pozycja niematerialna. W informacjach sà uwzgl dnione: cena, koszt (obliczany ró nymi metodami, a jeêli trzeba, w wielu walutach), konwersja jednostek (np. gdy jednostki u ywane podczas magazynowania i przy sprzeda y sà ró ne), grupy i kategorie produktów, regu y ksi gowania, dane dotyczàce magazynu i przechowywania, ustawialne znaczniki towarów, pozycje gwarancyjne i przeznaczone na wymian, optymalne iloêci przy zakupie, dane bud etowe oraz dane preferowanego dostawcy. Opisy zapasów mogà byç równoczeênie prowadzone w wielu ró nych j zykach dzi ki obs udze standardu UNICODE system iscala mo e równoczeênie u ywaç w dokumentach i tekstach na ekranie takich j zyków, jak angielski, arabski i chiƒski. Warehouse Management (zarzàdzanie magazynem) W systemie iscala mo na zdefiniowaç praktycznie nieograniczonà liczb magazynów logicznych oraz pó ek w poszczególnych magazynach. Towary mogà byç przechowywane w dowolnym miejscu i w dowolnym magazynie, a opcja iscala Bin Management automatycznie proponuje lokalizacj na pó kach, co pozwala dostosowaç zasoby dost pnych pó ek do odebranych towarów. Serial Number Management (zarzàdzanie numerami seryjnymi) Opcja zarzàdzania numerami seryjnymi pozwala uzyskaç jeszcze dok adniejszà kontrol poszczególnych pozycji magazynowych poprzez Êledzenie cech przypisanych do ka dej konkretnej sztuki artyku u. Pozycje oznaczone numerami seryjnymi mo na atwo powiàzaç z modu em Zarzàdzania Serwisem, dzi ki czemu uzyskuje si pe ny wglàd w takie informacje, jak historia obs ugi serwisowej, lokalizacja i harmonogramy konserwacji prewencyjnej. Pricing & Discounts (ceny i rabaty) Ka da pozycja zapasów mo e mieç wiele cen, na przyk ad odnoszàcych si do ró nych kategorii klientów lub zwiàzanych z wyprzeda à w ró nych okresach. Ceny mogà byç zawarte w cennikach prowadzonych w walucie lokalnej lub obcej, mogà byç te przeliczane na bie àco po dowolnych kursach. Stosowane sà tak e elastyczne regu y udzielania rabatów w zale noêci od iloêci, umów, klientów, grup produktów lub dowolnych innych kryteriów. Mo liwe jest tak e stosowanie rabatów sk adanych. Funkcje statystyczne W systemie iscala funkcje statystyczne s u à do analizowania, kontrolowania i monitorowania kluczowych aspektów ca ego procesu logistycznego. System umo liwia szybkie przeglàdanie i àczenie informacji o dzia aniach bie àcych oraz ich historii w celu dokonania odpowiedniej analizy. Informacje dotyczà zamówieƒ sprzeda y i zakupu, zamówieƒ zaleg ych, prowizji dla sprzedawców, klientów, dostawców oraz pozycji zapasów. Analiza mo e byç prowadzona np. na podstawie danych od poczàtku bie àcego roku lub wynikajàcych z porównania kolejnych okresów. Funkcje statystyczne systemu iscala mo na atwo zintegrowaç z narz dziami analitycznymi innych firm, co umo liwia dok adniejszy wglàd w informacje, testowanie scenariuszy warunkowych oraz àczenie danych systemu iscala z danymi pochodzàcymi z innych êróde. Inne modu y i funkcje biznesowe Modu Zarzàdzanie Logistykà jest ca kowicie zintegrowanym rozwiàzaniem, umo liwiajàcym pe nà automatyzacj transakcji ksi gowych oraz kontrol sprzeda y, zapasów i procesów zaopatrzeniowych. Jest to elastyczne narz dzie przeznaczone dla firm, które chcà zapewniç sobie integracj i lepszà kontrol oraz wyeliminowaç wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji oraz uzyskaç zgodnoêç z programami i procesami nieobj tymi integracjà. iscala Logistics, wspó dzia ajàc z innymi cz Êciami rozwiàzania iscala, to znacznie wi cej ni tylko system logistyczny. Dzi ki wykorzystaniu takich elementów, jak iscala Quality Control, Bin Management i Batch Control mo na usprawniç procesy wewn trzne. Dotyczy to zarówno firm dzia- ajàcych w bran ach ÊciÊle nadzorowanych, zwiàzanych z ywnoêcià, lekami, chemikaliami czy kosmetykami, jak i innych firm, które chcà poprawiç kontrol oraz uzyskaç lepsze mo liwoêci identyfikacji w procesach dystrybucji i produkcji lub po prostu na d u ej zwiàzaç ze sobà klientów przez zarzàdzanie jakoêcià dostarczanych im towarów.

5 System iscala Logistics jest zintegrowany z modu ami iscala Project Management, Contract Management, Service Management oraz Manufacturing, co zapewnia pe nà obs ug nie tylko zarzàdzania sprzeda à, zapasami, magazynem i zaopatrzeniem, ale tak e produkcji towarów, monta u sprz tu, kontroli zobowiàzaƒ prawnych wynikajàcych z umów, planowania konserwacji prewencyjnej urzàdzeƒ zainstalowanych na miejscu lub u klienta oraz zarzàdzania du ymi projektami przy pe nej integracji z procesami ksi gowania i logistyki. Wszystkie firmy dzia ajà w po àczonym Êwiecie, w którym roênie zapotrzebowanie na automatyzacj procesów, a zintegrowane aƒcuchy dostaw i procesy zaopatrzeniowe majà ogromne znaczenie dla inwestycji w otwarte, elastyczne i co najwa niejsze oparte na wspó dzia aniu systemów oprogramowania. Dzi ki wielu rozwiàzaniom integracyjnym systemu iscala, takim jak XML-EDI for Sales (elektroniczna wymiana informacji w procesie sprzeda y) czy Purchase Application Integration (integracja aplikacji zaopatrzeniowych), u ytkownik mo e czuç si bezpiecznie, gdy ma pewnoêç, e nie tylko troszczymy si tylko o jego bie àce potrzeby, ale tak e oferujemy mu gwarancje rozwijania systemu wraz ze zmieniajàcymi si potrzebami. Informacje o systemie iscala 2.2 System iscala 2.2 to dost pne na ca ym Êwiecie rozwiàzanie ERP, które mo e byç zaimplementowane szybko i w sposób niewidoczny dla u ytkownika dzi ki zastosowaniu metodologii wdra ania Signature. Obecni u ytkownicy systemów Scala 5.1 i iscala 2.1 mogà zastosowaç zestaw narz dzi migracyjnych, aby maksymalnie zwi kszyç korzyêci p ynàce z inwestycji w system iscala. Aby uzyskaç dalsze szczegó y, nale y skontaktowaç si z lokalnym przedstawicielem firmy Scala lub odwiedziç stron /iscala.

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Serwisem przez system iscala Informacje ogólne 8 podstawowych elementów obs ugi serwisu w systemie iscala 2.

www.scala.net Zarzàdzanie Serwisem przez system iscala Informacje ogólne 8 podstawowych elementów obs ugi serwisu w systemie iscala 2. Zarzàdzanie Serwisem przez system iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r.

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r. Tworzymy oprogramowanie Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej Poznań, 23.02.2016 r. O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

XL Księgowość. Księgowość

XL Księgowość. Księgowość Księgowość Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, które są prawnie zobowiązane przez przepisy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo