E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm"

Transkrypt

1 E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

2 Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta 6 Definicja obs ugi klienta 7 Funkcje obs ugi klienta 8 Funkcje obs ugi klienta 9 Zalety CRM 10 Warunki osiàgniecia sukcesu 11 Rozwiàzania techniczne 12 Wnioski

3 Powitanie Witamy na seminarium Internet Business Solutions poêwi conemu zarzàdzaniu kontaktami z klientem. Firmy kontaktujà si z klientami na wiele ró nych sposobów: listownie, telefonicznie, bezpoêrednio twarzà w twarz, pocztà elektronicznà, faksem i tak dalej. JednoczeÊnie roênie liczba klientów, którzy oczekujà wi kszej personalizacji kontaktów oraz oferty produktów i us ug dostosowanych do ich preferencji. Celem tego seminarium jest pokazanie, w jaki sposób rozwiàzania CRM pomagajà zintegrowaç wszystkie kontakty z klientami oraz jak firma mo e wype niç rosnàce oczekiwania poszczególnych klientów. 3 of 13

4 Cele Podczas tego seminarium omówimy najpierw poj cie obs ugi klienta oraz zarzàdzania kontaktami z klientem. Nast pnie zbadamy potencjalne korzyêci wynikajàce z internetowej obs ugi klienta w danej firmie. Na koniec poznamy ró ne sposoby wprowadzania sieciowego systemu zarzàdzania kontaktami z klientem we w asnej firmie, a tak e dowiemy si, jakie wymagania trzeba spe niç, aby osiàgnàç sukces. 4 of 13

5 Obs uga klienta Dzieƒ dobry, czy mog zadaç pytanie? Prowadz ma à firm, zatrudniajàcà oko o 50 osób. MAMY ju ca kiem dobry system BEZPOÂREDNIEJ obs ugi klienta. Gdy klient ma problemy, zawsze udajemy si do jego firmy. Nie rozumiem, jak proponowane przez Paƒstwa rozwiàzania internetowe mia yby to zastàpiç... Narz dzia do sieciowej obs ugi klienta wcale nie majà zastàpiç istniejàcych mechanizmów obs ugi. Jak si jednak przekonamy, mogà istnieç sposoby poprawienia tej obs ugi. Dla wielu firm obs uga klienta oznacza jedynie us ugi posprzeda ne. Jednak coraz wi cej firm dostrzega potrzeb i zalety ujednolicenia komunikacji z klientem w obr bie wszystkich dzia aƒ: marketingu, obs ugi przedsprzeda nej, obs ugi posprzeda nej, finansów itd. W dziedzinie obs ugi klienta Internet przyniós nowe wyzwania i mo liwoêci. Klienci internetowi majà na ogó wy sze oczekiwania - chcà mieç przez ca à dob i 7 dni w tygodniu mo liwoêç analizowania oferty produktów, sk adania zamówieƒ, sprawdzania stanu zamówienia, przeglàdania dokumentacji itd. JednoczeÊnie klienci tacy wykazujà ma à lojalnoêç. Chocia wi c przedsi biorstwa mogà wyró niç si poprzez swojà ofert, jakoêç produktów, ceny itd., to jednak prawdziwym czynnikiem odró niajàcym danà firm od innych jest sposób wspó pracy z klientami. Jest to okazja do pog biania kontaktów z klientem oraz uzyskania d ugoterminowych przychodów i wartoêci. 5 of 13

6 Definicja obs ugi klienta Nie ca kiem to rozumiem. Czy to oznacza, e wszystko, co robimy z klientem, nawet wówczas, gdy jest on jeszcze klientem potencjalnym, okreêla si mianem "obs uga klienta"? Pod wieloma wzgl dami tak. Spróbujmy najpierw zdefiniowaç terminy "obs uga klienta" oraz "zarzàdzanie kontaktami z klientem". Do celów naszego seminarium b dziemy u ywaç tych terminów zamiennie. Zatem w dzisiejszym Êrodowisku biznesowym terminy "zarzàdzanie kontaktami z klientem", czyli CRM oraz "obs uga klienta" okreêlajà procesy, oprogramowanie, sprz t i funkcje internetowe s u àce do gromadzenia informacji o klientach istniejàcych i potencjalnych, zarzàdzania tymi informacjami oraz ich wykorzystywania. Firma mo e pos u yç si tymi informacjami do sterowania marketingiem, sprzeda à oraz us ugami dla klienta, aby rozpoznawaç, przyciàgaç i zatrzymywaç dochodowych klientów. Celem obs ugi klienta jest zwi kszenie jego zadowolenia i dochodowoêci, a tak e tworzenie ofert ukierunkowanych na klienta. 6 of 13

7 Funkcje obs ugi klienta Dobrze, rozumiem ju teraz, jak obs uga klienta odnosi si do sprzeda y oraz do us ug dla klientów, ale nie widz jej powiàzania z na przyk ad marketingiem... Poza tym, czy Internet jest czymê rzeczywiêcie potrzebnym, czy mo e raczej tylko modnym dodatkiem? Skoncentrujmy si wi c na ró nych funkcjach obs ugi klienta i podajmy kilka przyk adów tego, w jaki sposób internetowe aplikacje CRM mogà pomagaç w ich realizacji. Zacznijmy od najbardziej oczywistej funkcji obs ugi klienta: serwisu i pomocy. Oprogramowanie internetowe mo e, na przyk ad, monitorowaç zg oszenia serwisowe klientów, sprawdzaç stan zamówieƒ oraz podawaç szczegó owe informacje o realizacji zamówienia. Dzi ki temu pracownicy bezpoêrednio kontaktujàcy si z klientem dysponujà zautomatyzowanà metodà przetwarzania zg oszeƒ. JednoczeÊnie pozwala to na zbudowanie bazy wiedzy z o onej ze zgromadzonych odpowiedzi na pytania i problemy klientów. Wiedz t mo na udost pniç pracownikom w sieci wewn trznej firmy, a tak e klientom za poêrednictwem Internetu. Druga funkcja dotyczy obs ugi sprzeda y terenowej. Narz dzia internetowe pozwalajà pracownikom dzia u sprzeda y dotrzeç do aktualnych informacji o kliencie. Pracownicy ci mogà równie szybko pobieraç szczegó owe informacje dotyczàce zamówieƒ i us ug dla ka dego klienta. Pozwala im to wydajniej zarzàdzaç zapasami materia ów oraz bazami danych o sprzeda y. 7 of 13

8 Funkcje obs ugi klienta Dzi ki zautomatyzowanemu, internetowemu procesowi sk adania zamówieƒ klienci uzyskujà odpowiedê natychmiast po z o eniu zamówienia, bez potrzeby interwencji ze strony personelu firmy. Internetowy system zarzàdzania zamówieniami mo e równie automatycznie wysy aç pocztà elektronicznà potwierdzenie zamówienia, zawierajàce np. numer kontrolny, który pozwala klientowi sprawdziç termin dotarcia wysy ki bez potrzeby kontaktowania si telefonicznie z firmà. Czwarta funkcja to marketing ukierunkowany, który pozwala na gromadzenie informacji o kliencie w czasie rzeczywistym, za poêrednictwem wszystkich kana ów wykorzystywanych w firmie do kontaktu z klientem. Informacje te mo na nast pnie analizowaç i wykorzystywaç do dostosowywania ofert produktów i us ug. Na podstawie takich informacji mo na równie tworzyç spersonalizowane strony WWW do kontaktów z klientem. Wreszcie, pracownicy dzia ów sprzeda y mogà wymieniaç mi dzy sobà szczegó owe informacje o kliencie, niezale nie od tego, gdzie pracujà: w domu, w terenie czy u klienta. Nazywa si to sprzeda à wspomaganà przez technologi. 8 of 13

9 Zalety CRM To rzeczywiêcie daje wiele mo liwoêci, ale nie widz bezpoêredniej potrzeby zmiany naszych tradycyjnych metod kontaktu z klientami. Obecny poziom zadowolenia naszych klientów ju jest bardzo wysoki. To doskonale! Nie chodzi przecie o porzucanie stosowanych obecnie, skutecznych metod. Pi kno obecnych internetowych rozwiàzaƒ biznesowych polega na tym, e mogà one uzupe niaç istniejàce i dobrze funkcjonujàce procesy, a z czasem przyczyniç si do wi kszego sukcesu firmy. Internetowe systemy obs ugi klienta zapewniajà wiele dodatkowych korzyêci. Po pierwsze, wszelkie potrzebne informacje o kliencie sà zawsze i wsz dzie dost pne dla wszystkich pracowników kontaktujàcych si z klientami, niezale nie od funkcji. Poprzez umo liwienie zespo om dzia ów marketingu, sprzeda y i serwisu Êwiadczenia ka demu z klientów szybszych i bardziej odpowiednich us ug, mo na podnieêç poziom zadowolenia klientów. Mo na tak e rozpoznawaç najbardziej dochodowych klientów i potencjalnych klientów oraz koncentrowaç na nich szczególnà uwag. Aplikacje CRM pozwalajà firmom tak e na dostosowywanie komunikacji i ofert, dzi ki lepszej wiedzy i znajomoêci zainteresowaƒ oraz preferencji poszczególnych klientów. Firma mo e poszerzyç kana sprzeda y, gromadzàc informacje o potencjalnych klientach i dostosowujàc przekazywane im komunikaty do ich potrzeb i zainteresowaƒ. Wreszcie ostatnia, bardzo wa na zaleta: rozwiàzanie do obs ugi klienta pozwala klientom internetowym pobieraç informacje o produkcie i cenach w dowolnej chwili, w dzieƒ czy w nocy, z dowolnego miejsca. Redukuje to koniecznoêç ciàg ego zatrudniania kolejnych pracowników. 9 of 13

10 Warunki osiàgni cia sukcesu Co mo emy zatem zrobiç, aby faktycznie osiàgnàç te korzyêci, a nie tylko wprowadziç drogà i adnie wyglàdajàcà, ale bezu ytecznà technologi? Istotnie, rozwa enie najwa niejszych wymagaƒ ma du e znaczenie dla pomyêlnego wdro enia rozwiàzaƒ CRM w danej firmie. Po pierwsze, trzeba poznaç i zdefiniowaç praktyki, strategie i procesy dotyczàce wszystkich kontaktów z klientem. Nale y pami taç, e przep yw informacji w aplikacji obs ugi klienta powinien byç definiowany przede wszystkim wokó potrzeb klienta, a dopiero potem wokó wewn trznych potrzeb firmy. Po drugie, tak jak w przypadku wielu innych rozwiàzaƒ oferowanych przez Internet Business Solutions, wdro enie nowego rozwiàzania muszà zaakceptowaç i wesprzeç wszyscy cz onkowie personelu, których ono dotyczy - a w tym przypadku oznacza to pracowników kontaktujàcych si z klientami. Nowe rozwiàzanie mo e mieç ogromny wp yw na ich zadania, nawyki i procedury. Niezb dna b dzie tak e odpowiednia baza techniczna do budowy tych rozwiàzaƒ: oprócz specjalistycznych narz dzi i aplikacji CRM potrzebna b dzie niezawodna i skalowalna infrastruktura sieciowa, która je obs u y i udost pni pracownikom w ca ej firmie oraz klientom na zewnàtrz. Wreszcie, aby uniknàç negatywnych efektów lub przerw w sta ych kontaktach z klientami, nale y uwa nie planowaç projekt wdra ania rozwiàzaƒ CRM oraz zarzàdzaç nim. 10 of 13

11 Rozwiàzania techniczne Rozumiem. Jakiej infrastruktury b dà zatem potrzebowaç te rozwiàzania do obs ugi klienta? Komunikacja z klientami we wspó czesnym Êwiecie stanowi kombinacj przesy ania g osu, obrazu i danych, dlatego potrzebna b dzie przede wszystkim elastyczna, bezpieczna, niezawodna i skalowalna infrastruktura sieciowa. Wiele obecnych rozwiàzaƒ CRM pozwala na p ynnà integracj z interfejsami WWW oraz zaawansowanymi narz dziami komunikacyjnymi IP dla klienta, takimi jak telefonia IP oraz internetowe centra kontaktu. Korzystajàc z takich sieciowych aplikacji CRM, biura sprzeda y terenowej, dzia marketingu oraz telecentra mogà wspó pracowaç z klientami, u ywajàc wspólnych, aktualnych informacji w czasie rzeczywistym. Wi cej informacji na temat wszystkich tych technologii mo na znaleêç w seminariach elektronicznych na temat rozwiàzaƒ technicznych. 11 of 13

12 Wnioski No dobrze, teraz ju rozumiem, jak internetowe rozwiàzania do obs ugi klienta mogà poprawiç nasze istniejàce kontakty z klientami. Przyjrzyjmy si jeszcze raz najwa niejszym punktom. Dzi ki internetowym rozwiàzaniom CRM firma mo e wydajniej obs ugiwaç klientów. Znajdzie te nowe i lepsze sposoby zarzàdzania klientami. Poprawi si tak e jakoêç i wydajnoêç wspó pracy z klientami. Ponadto rozwiàzania CRM pozwalajà zwi kszyç stopieƒ wymiany informacji i wspó pracy mi dzy pracownikami oraz zoptymalizowaç czasoch onne procesy us ugowe. Dzi ki temu mo na b dzie zredukowaç koszty operacyjne i zwi kszyç przychody. 12 of 13

13 Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA World Wide Web URL: Tel.: NETS (6387) Fax: Cisco Systems 9-11 New Square Bedfont Lakes Feltham Middlesex, TW14 8HA Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Cisco Systems Poland Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 146 C Warszawa Polska Tel.: (022) Fax: (022) Cisco Systems ma ponad 200 biur w wymienionych poni ej krajach. Ich adresy oraz numery telefonów i faksów zosta y zebrane w systemie informacyjnym Cisco Connection Online pod adresem Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile ChRL Czechy Dania Filipiny Finlandia Francja Hiszpania Holandia Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Rosja RPA Singapur Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Wenezuela W gry Wielka Brytania W ochy Zjednoczone Emiraty Arabskie Copyright (C) 1998 Cisco Systems Inc. Wszystkie prawa zastrze one. Wydrukowano w Polsce. Cisco IOS jest znakiem towarowym, natomiast Cisco, Cisco Systems, logo Cisco Systems, sà znakami handlowymi nale àcymi do Cisco Systems, Inc lub jego filii, zastrze onymi w USA i niektórych innych paƒstwach. Pozosta e nazwy marek i produktów wymienione powy ej mogà byç znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi innych firm.

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Monitoring i bezpieczeñstwo sieci

Monitoring i bezpieczeñstwo sieci Monitoring i bezpieczeñstwo sieci Autor: Chris Fry, Martin Nystrom T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2552-9 Tytu³ orygina³u: Security Monitoring Format: 168 237, stron: 224 Poznaj najskuteczniejsze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo