Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190"

Transkrypt

1 Deutsches Institut für Bautechnik / Jednostka aprobująca wyroby i systemy budowane Urzędowa jednostka badawcza techniki budowanej Instytucja prawa pubicznego wspierana wspónie przez federację i kraje związkowe Koonnenstraße 30 B D Berin Te.: Fax.: E-mai: Upoważniony i notyfikowany zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych (89/106/EWG) Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Nazwa handowa Trade name Właścicie aprobaty Hoder of approva Przedmiot aprobaty oraz przeznaczenie Generic type and use of construction product Würth sef-tapping screws Adof Würth GmbH & Co. KG Reinhod-Würth-Straße Künzesau NIEMCY Samogwintujące wkręty przeznaczone do łączenia drewnianych eementów konstrukcji Sef-tapping screws for use in timber constructions Okres ważności: Vaidity: Manufacturing pant Zakład produkcyjny od from do to 27 czerwca czerwca 2018 Zakład 1, zakład 2, zakład 3, zakład 4, zakład 5, zakład 6, zakład 7, zakład 8, zakład 9, zakład 10, zakład 11, zakład 12 Niniejsza aprobata obejmuje This Approva contains Niniejsza aprobata zastępuje This Approva repaces 99 stron, w tym 6 załączników 99 pages incuding 6 annexes ETA-11/0190 ważną od do r. ETA-11/0190 with vaidity from to Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 2 z czerwca 2013 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez (Deutsches Institut für Bautechnik DIBt), zgodnie z: - Dyrektywą 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych 1, zmienioną dyrektywą 93/68/EWG Rady 2 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Paramentu Europejskiego oraz Rady 3 ; - Ustawą o wprowadzeniu do obrotu i wonym obrocie wyrobami budowanymi, mającą na ceu wdrożenie Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbiżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowanych oraz innych aktów prawnych Wspónot Europejskich (Ustawa o produktach budowanych - BauPG) z dnia 28 kwietnia 1998 roku 4, ostatnio zmienioną przez Ar. 2 Ustawy z dnia 8 istopada 2011 roku 5 ; - Wspónymi regułami postępowania w zakresie wnioskowania, przygotowania oraz udzieania Europejskich Aprobat Technicznych zgodnie z załącznikiem do decyzji 94/23/WE Komisji Europejskiej 6 ; 2 jest uprawniony do kontroowania, czy postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej są spełniane. Kontroa taka może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Właścicie Europejskiej Aprobaty Technicznej pozostaje jednak odpowiedziany za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za ich przydatność do zamierzonego zastosowania. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przenoszona na producentów ub przedstawiciei producentów, innych niż wymienieni na stronie nr 1, ub też na zakłady produkcyjne, inne niż wyszczegónione na stronie nr 1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4 może wycofać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną, w szczegóności na podstawie informacji Komisji w oparciu o art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana jedynie w całości, włączając w to środki przekazu eektronicznego. Pubikowanie części dokumentu jest możiwe po uzyskaniu pisemnej zgody ego u. W takim przypadku na kopii powinna być umieszczona informacja, że jest to część dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach rekamowych nie mogą być sprzeczne ub użyte niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. 6 Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez Jednostkę Aprobującą w języku urzędowym wnioskodawcy. Niniejsza wersja w całości odpowiada wersji rozpowszechnianej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 40 z dnia 11 utego 1989 r., str Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 220 z dnia 30 sierpnia 1993 r., str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia 31 października 2003 r., str Federany Dziennik Ustaw, Część I 1998, str Federany Dziennik Ustaw, Część I 2011, str Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 17 z dnia 20 stycznia 1994 r., str. 34

3 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 3 z czerwca 2013 II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Okreśenie wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1 Okreśenie wyrobu Wkręty "ASSY", "ASSY-ISOTOP", "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" firmy Würth są wkrętami samogwintującymi wykonanymi ze specjanej stai węgowej ub stai nierdzewnej. Wkręty ze stai węgowej są hartowane, z wyjątkiem "ASSY-ISOTOP". Wkręty posiadają powłoką przeciwcierną oraz ochronę antykorozyjną wg załącznika A 1.6. Zewnętrzna średnica gwintu d wynosi od min. 3,0 mm do maks. 14,00 mm. Długość całkowita wkrętów wynosi od 18 mm do 2000 mm. Pozostałe wymiary podano w Załączniku 6. Podkładki wykonane są ze stai węgowej, stai nierdzewnej ub auminium. Wymiary podkładek podano w Załączniku Zakres stosowania Wkręty przeznaczone są do łączenia drewnianych eementów konstrukcji, w przypadku których spełnione są wymagania w zakresie nośności i stateczności, jak również bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z zasadniczymi wymaganiami nr 1 i nr 4 Dyrektywy Rady 89/106/EWG. Wkręty używane są w nośnych konstrukcjach drewnianych do łączenia drewnianych eementów konstrukcji ub drewnianych i staowych eementów konstrukcji: - Drewno ite z drzew igastych o kasie wytrzymałości C14-C40 zgodnie z EN / EN , - Drewno ite bukowe ub dębowe zgodnie z EN 338/ EN , - Drewno kejone warstwowo o kasie wytrzymałości GL24c zgodnie z EN / EN , - Drewno kejone warstwowo bukowe ub dębowe zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. - Fornir kejony warstwowo LVL zgodnie z EN , - Drewno ite kejone warstwowo Duo- i Triobaken zgodnie z EN ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu, - Drewno kejone krzyżowo zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ub przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. Wkręty mogą być wykorzystywane do łączenia następujących płyt drewnopochodnych z wymienionymi powyżej drewnianymi eementami konstrukcji: - Skejka zgodnie z EN i EN , 7 EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne - Kasy wytrzymałości 8 EN :2005+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania ogóne 9 EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno kejone warstwowo - Kasy wytrzymałości i okreśenie wartości charakterystycznych 10 EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno kejone warstwowo i drewno ite kejone warstwowo - Wymagania 11 EN 14374:2004 Konstrukcje drewniane - Fornir kejony warstwowo (LVL) - Wymagania 12 EN 636:2003 Skejka - Wymagania techniczne 13 EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

4 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 4 z czerwca Płyta o wiórach orientowanych (OSB) zgodnie z EN i EN 13986, - Płyty wiórowe zgodnie z EN i EN 13986, - Płyty piśniowe zgodnie z EN , EN i EN 13986, - Płyty wiórowo-cementowe zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu. Płyty drewnopochodne powinny znajdować się wyłącznie po stronie łba wkręta. Wkręty "ASSY pus VG" oraz ASSY z gwintem pełnym firmy Würth można stosować do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji, prostopade do kierunku włókien. "ASSY pus VG" można stosować także do wzmocnienia na ścinanie. o minimanej średnicy zewnętrznej gwintu 6 mm mogą być stosowane również do mocowania materiałów izoacyjnych na krokwiach. Zgodnie z normą EN wkręty ze stai węgowej o średnicy zewnętrznej gwintu d > 4 mm mogą być używane w konstrukcjach drewnianych, które narażone są na warunki kimatyczne okreśone kasami użytkowania 1 i 2. Zgodnie z normą EN wkręty o średnicy d 4 mm mogą być używane w konstrukcjach drewnianych, które narażone są na warunki kimatyczne okreśone kasą użytkowania 1. W zakresie warunków środowiskowych naeży przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w miejscu montażu wkrętów. Wkręty ze stai nierdzewnej można stosować również w warunkach okreśonych kasą użytkowania 3. Zakres zastosowania wkrętów naeży okreśić na podstawie przepisów krajowych obowiązujących w miejscu montażu. Wkręty można stosować do połączeń narażonych na obciążenia statyczne ub quasi-statyczne. Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-etniego okresu użytkowania wkrętów, pod warunkiem, że spełnione są wymogi wymienione w rozdziae 4.2. Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzieana przez producenta, ecz jedynie jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 2 Właściwości wyrobu Właściwość Metody sprawdzania 2.1 Nośność i stateczność *) Wymiary Patrz Moment charakterystyczny upastycznienia Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na wyciąganie Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na Patrz Załącznik 1 przeciąganie łba Nośność charakterystyczna na rozciąganie Patrz Załącznik 1 14 EN 300:2006 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, kasyfikacja i wymagania techniczne 15 EN 312:2003 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne 16 EN 622-2:2004 Płyty piśniowe - Wymagania techniczne - Część 2: Wymagania da płyt piśniowych twardych 17 EN 622-3:2004 Płyty piśniowe - Wymagania techniczne - Część 3: Wymagania da płyt piśniowych półtwardych 18 EN :2004+A1:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogóne - Reguły ogóne i reguły dotyczące budynków *) patrz podrozdział 2.1 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej

5 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 5 z czerwca 2013 Właściwość Metoda sprawdzania Charakterystyczna granica pastyczności Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na skręcanie Patrz Załącznik Moment wkręcający Patrz Załącznik Rozstaw wkrętów, odegłości wkrętów od Patrz Załącznik 1 krańców i krawędzi oraz minimana grubość drewnianych eementów konstrukcji Moduł podatności da wkrętów Patrz Załącznik 1 obciążonych osiowo 2.2 Bezpieczeństwo pożarowe Reakcja na ogień Wkręty samogwintujące wyprodukowano ze stai, która zgodnie z Decyzją 96/603/WE Komisji Europejskiej uzupełnionej Decyzją 2000/605/WE Komisji Europejskiej została skasyfikowana w kasie A Higiena, zdrowie i środowisko Zawartość i/ ub wydzieanie substancji niebezpiecznych Bezpieczeństwo użytkowania Wymiary Patrz Moment charakterystyczny upastycznienia Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na wyciąganie Patrz Załącznik Nośność charakterystyczna na Patrz Załącznik 1 przeciąganie łba Nośność charakterystyczna na rozciąganiepatrz Załącznik Charakterystyczna granica pastyczności Patrz Załącznik Charakterystyczny moment niszczący Patrz Załącznik Moment wkręcający Patrz Załącznik 1 Wyrób nie zawiera kadmu. Przy uwzgędnieniu wszekich możiwych scenariuszy uwaniania, nie istnieje zagrożenie związane z uwonieniem związków chromu (VI), wchodzących w skład wkrętów ze stai węgowej chromowanej na żółto. **) Zgodnie z W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, reguacje i przepisy administracyjne). W ceu spełnienia postanowień Dyrektywy WE w sprawie wyrobów budowanych, wymagania te powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie.

6 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 6 z czerwca 2013 Właściwość Metoda sprawdzania Rozstaw wkrętów, odegłości wkrętów odpatrz Załącznik 1 krańców i krawędzi oraz minimana grubość drewnianych eementów konstrukcji Moduł podatności da wkrętów Patrz Załącznik 1 obciążonych osiowo Ochrona przed hałasem Nie dotyczy Oszczędność energii i ochrona ciepna Nie dotyczy 2.5 Ogóne aspekty przydatności do zamierzonego stosowania Wytrzymałość na korozję Patrz Załącznik Przydatność użytkowa Właściwość ta została ujęta w ocenie nośności oraz stateczności, jak również wytrzymałości na korozję. 2.1 Nośność i stateczność W załącznikach 1 do 5 przedstawiono nośności wkrętów samogwintujących Würth. Projektowanie, wymiarowanie i konstrukcję naeży wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu według koncepcji częściowych współczynników bezpieczeństwa, np. zgodnie z EN Ocena zgodności oraz oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Zgodnie z Decyzją 97/638/WE Komisji Europejskiej 19 naeży stosować system 2+ oceny zgodności. Niniejszy system oceny zgodności opisano poniżej: System 2+: Dekarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: (a) Zadania producenta: (1) wstępnego badania typu; (2) zakładowej kontroi produkcji; (3) badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustaonym panem badania (b) Zadania jednostki akredytowanej: (4) certyfikacji zakładowej kontroi produkcji na podstawie: - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroi produkcji; - ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroi produkcji. Uwaga: Jednostki akredytowane nazywane są również jednostkami notyfikowanymi. 19 Dziennik Urzędowy Wspónot Europejskich L 268/36 z dnia 19 września 1997 r.

7 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 7 z czerwca Zakres odpowiedzianości Obowiązki producenta Zakładowa kontroa produkcji Producent winien prowadzić stały wewnętrzny nadzór nad produkcją. Wszystkie okreśone przez producenta dane, wymagania i postanowienia powinny być dokumentowane w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad i procedur, włącznie z zapisami wyników przeprowadzanych badań. Zakładowa kontroa produkcji powinna zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie materiały wymienione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, do których dołączono odpowiednie dokumenty kontroi zgodnie z panem kontroi. Zakładowa kontroa produkcji powinna być zgodna z panem kontroi odnoszącym się do Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0190 wydanej dnia 27 czerwca 2013 r., stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Pan kontroi jest eementem systemu zakładowej kontroi produkcji ustanowionego przez producenta i jest przechowywany w m Instytucie DIBt. 20 Materiały przychodzące przed przyjęciem powinny być skontroowane i zbadane przez producenta. Sprawdzenie materiałów np. wacówki, powinno obejmować weryfikację przedłożonych przez dostawcę dokumentów kontroi (porównanie z wartościami nominanymi), przy czym naeży skontroować wymiary oraz okreśić właściwości materiału, np. skład chemiczny, właściwości mechaniczne i ochrona przeciwkorozyjna. Wykonane eementy konstrukcji naeży sprawdzić wzrokowo oraz pod kątem dokładności wymiarów. Pan kontroi obejmuje szczegółowe informacje dotyczące zakresu, rodzaju i częstotiwości badań i kontroi przeprowadzanych w ramach zakładowej kontroi produkcji. Wyniki czynności wykonywanych w ramach zakładowej kontroi produkcji powinny być zapisywane i oceniane zgodnie z postanowieniami panu kontroi. Zapisy winny obejmować co najmniej poniższe dane: - Nazwa produktu, podstawowych materiałów i składników, - Rodzaj kontroi ub badania, - Data produkcji wyrobu i data badania wyrobu ub jego podstawowych materiałów i składników, - Wynik kontroi i badania oraz ewentuane porównanie z wymaganiami, - Podpis osoby odpowiedzianej za zakładową kontroę produkcji. Zapisy naeży przedłożyć jednostce akredytowanej prowadzącej ciągły nadzór oraz na życzenie emu owi DIBt Wstępne badanie typu W przypadku wstępnego badania typu można wykorzystywać wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny do Europejskiej Aprobaty Technicznej, dopóki nie nastąpią zmiany inii produkcyjnej ub zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach, niezbędny zakres wstępnego badania typu powinien być uzgodniony między m em DIBt i jednostką notyfikowaną. 20 Pan kontroi to poufna część Europejskiej Aprobaty Technicznej i może być udostępniony tyko jednostce akredytowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności. Patrz podrozdział

8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 8 z czerwca Inne obowiązki producenta Producent winien, na podstawie umowy, zaangażować jednostkę posiadającą akredytację w zakresie zadań okreśonych w podrozdziae 3.1 dotyczących wkrętów, w ceu podjęcia przez nią działań przedstawionych w podrozdziae W tym ceu, pan kontroi powołany w podrozdziałach i 3.2.2, powinien być udostępniony przez producenta jednostce akredytowanej. Producent winien sporządzić dekarację zgodności stwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-11/0190 wystawionej dnia 27 czerwca 2013 r Zadania jednostki akredytowanej Jednostka akredytowana reaizuje następujące zadania - wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroi produkcji, - ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroi produkcji zgodnie z postanowieniami panu kontroi Wstępna inspekcja zakładu oraz zakładowej kontroi produkcji Jednostka akredytowana powinna zgodnie z ustanowionym panem kontroi sprawdzić, czy zakład produkcyjny, a w szczegóności persone i wyposażenie oraz zakładowa kontroa produkcji są właściwe do zapewnienia ciągłej i zgodnej z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną produkcji wkrętów Ciągły nadzór W ramach nadzoru jednostka akredytowana powinna wizytować zakład produkcyjny nie rzadziej niż raz na rok. Naeży przy tym sprawdzić, czy system zakładowej kontroi produkcji i okreśony proces produkcyjny są prowadzone z uwzgędnieniem panu kontroi Inne zadania jednostki akredytowanej Jednostka akredytowana jest zobowiązana przechowywać wyniki swoich badań oraz wnioski, odnoszące się do powyższych zadań, w formie pisemnych raportów. Wyniki certyfikacji i ciągłego nadzoru są przedkładane przez jednostkę certyfikującą emu owi DIBt. Akredytowana jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta powinna wydać certyfikat zgodności WE, który obejmuje certyfikację zakładowej kontroi produkcji, potwierdzającą zgodność z wymaganiami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadku, gdy postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej i panu kontroi nie są przestrzegane, jednostka certyfikująca powinna anuować certyfikat zgodności i niezwłocznie poinformować o tym DIBt. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE powinno znajdować się na każdym opakowaniu wkrętów samogwintujących. Symboowi CE powinny towarzyszyć numer identyfikacyjny akredytowanej jednostki certyfikującej oraz następujące dodatkowe informacje: - nazwa i adres producenta (podmiotu prawnego odpowiedzianego za produkcję), - ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie, - numer certyfikatu zgodności WE zakładowej kontroi produkcji, - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, - nazwa wyrobu, - średnica zewnętrzna gwintu i długość wkrętów samogwintujących, - rodzaj i średnia grubość ochrony antykorozyjnej, o ie dotyczy,

9 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 9 z czerwca numer gatunku stai nierdzewnej, o ie dotyczy, 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Samogwintujące wkręty Würth powinny być wytwarzane zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej przy zastosowaniu procesu produkcyjnego ustaonego podczas kontroi instaacji produkcyjnej przez notyfikowaną jednostkę badawczą i opisanego w dokumentacji technicznej. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana da wyrobu na podstawie uzgodnionych danych i informacji, przechowywanych w m Instytucie DIBt, które służą identyfikacji poddanego badaniom i ocenie wyrobu. Zmiany wyrobu ub jego procesu produkcyjnego, które mogłyby prowadzić do niezgodności z przechowywanymi danymi i informacjami, powinny być zgłoszone emu owi DIBt, przed ich wprowadzeniem. DIBt zdecyduje, czy zmiany te będą miały wpływ na ETA i w konsekwencji na ważność oznakowania CE na podstawie ETA oraz, czy dasza ocena ub zmiany w ETA będą konieczne. 4.2 Montaż Wkręty mogą być mocowane w drewnianych eementach konstrukcji z drewna drzew igastych bez wstępnego nawiercania otworów ub w drewnianych eementach konstrukcji z wstępnie nawierconymi otworami, przy czym średnica wstępnie nawierconych otworów musi odpowiadać wartościom podanym w Tabei 1. W przypadku drewnianych eementów konstrukcji wykonanych z buku ub dębu wkręty naeży wkręcać wyłącznie we wstępnie nawiercone otwory. Średnica wstępnie nawierconych otworów musi odpowiadać wartościom podanym w Tabei 1. Tabea 1 Średnica wstępnie nawierconych otworów w drewnie drzew igastych, dębinie ub drewnie bukowym Średnica zewnętrzna gwintu Średnica wstępnie nawierconych otworów z toerancją [mm] ± 0,1 mm [mm] Eementy konstrukcji z drewna drzew igastych Eementy konstrukcji z drewna dęboweg ub drewna bukowego 4,0 2,5 3,0 4,5 2,5 3,5 5,0 3,0 3,5 6,0 4,0 4,0 7,0 4,0 5,0 8,0 5,0 6,0 10,0 6,0 7,0 12,0 7,0 8,0 14,0 8,0 9,0 Wstępnie nawiercane otwory na wkręty w staowych eementach konstrukcji powinny mieć odpowiednią średnicę, większą niż zewnętrzna średnica gwintu. ASSY pus VG o zewnętrznej średnicy gwintu 14 mm i długości 800 mm w przypadku wkręcania w drewno drzew igastych wymagają otworu prowadzącego o średnicy 8 mm i minimanej długości 10 % długości wkręta.

10 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0190 Strona 10 z czerwca 2013 Połączenia nośne wymagają zastosowania co najmniej dwóch wkrętów. Przy zachowaniu minimanej głębokości osadzenia wkrętów 20 d oraz panowego obciążenia wkręta w kierunku osi na połączeniach nośnych można stosować tyko jeden wkręt. W przypadku stosowania wkręta na połączeniu nośnym drewnianych eementów konstrukcji, nośność wkręta naeży zmniejszyć o 50%. Jeśi wkręt stosowany jest w ceu wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji prostopade do włókien, nie ma konieczności zmniejszania nośności wkręta. Jeśi wkręty o średnicy zewnętrznej gwintu d 8 mm wkręcane są w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnie nawierconych otworów, wówczas eementy te muszą być wykonane z itego drewna, drewna kejonego warstwowo, drewna kejonego krzyżowo oraz forniru kejonego warstwowo ub drewna itego kejonego warstwo pochodzącego ze świerku, sosny ub jodły. Podczas mocowania systemów izoacyjnych na dachu wkręty naeży wkręcać w krokiew bez wstępnego nawiercania w ramach jednego etapu roboczego, tak aby przechodziły przez kontrłaty umieszczone nad materiałem izoacyjnym oraz przez materiał izoacyjny. Wkręty z łbem płasko-stożkowym ze stai węgowej naeży stosować z podkładkami zgodnie z Załącznikiem 6 na stronie 98. Po włożeniu wkręta, podkładki powinny w całości przyegać do powierzchni drewnianego eementu konstrukcji. Do połączeń sta-drewno można stosować wkręty z łbem płaskim stożkowym z podkładkami zgodnie z Załącznikiem 6 na stronie 99. Wkręty ze stai węgowej naeży stosować wyłącznie z podkładkami ze stai węgowej, a wkręty ze stai nierdzewnej wyłącznie z podkładkami ze stai nierdzewnej. W przypadku mocowania wkrętów w drewnianych eementach konstrukcji łby wkrętów powinny być zicowane z powierzchnią eementu konstrukcji. W przypadku łba typ pan head, top head, wkrętów z łbem podkładkowym, łba Emo, łba podkładkowego powiększonego, łba wkrętów do łączników ciesieskich, łba Kombi, łba sześciokątnego, łba zewnętrznego Torx, nie uwzgędnia się eementu łba. 5 Zaecenia da producenta 5.1 Użytkowanie, konserwacja, naprawa Ocena przydatności opiera się na założeniu, że konserwacja podczas przyjętego okresu użytkowania nie jest wymagana. Andreas Kummerow z up. Kierownik działu Poświadczono

11 Strona 11 Europejskiej Aprobaty Technicznej ZAŁĄCZNIK 1 Wartości charakterystyczne nośności Tabea 1.1 Wartości charakterystyczne nośności wkrętów samogwintujących Würth ze stai węgowej Średnica zewnętrzna gwintu [mm] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Moment ASSY pus VG ,5-20,0 36,0 58,0 86,0 charakterystyczny ASSY pus VG upastycznienia cynkowany ,0 My,k [Nm] ogniowo ASSY Isotop , Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens,k [kn] Charakterystyczny moment skręcający ftor,k [Nm] a) łeb b) gwint z ostrzem 8,0/10,0 Pozostałe wkręty 1,6 1,8 3,3 3,7 5,9 9,5 14,0 20,0 36,0 58,0 - ASSY pus VG ,0-20,0 32,0 45,0 62,0 ASSY Isotop 8,0/10, , Pozostałe wkręty 2,8 3,0 5,0 5,3 7,9 11,0 15,0 20,0 26,0 41,0 - ASSY pus VG ,0-23,0 45,0 75,0 115 ASSY pus VG cynkowany ogniowo ASSY Isotop 8,0/10,0 Pozostałe wkręty a) 12 b) ,5 2,0 3,0 4,3 6,0 10,0 15,0 23,0 45,0 65,0 - Tabea 1.2 Wartości charakterystyczne nośności wkrętów samogwintujących Würth ze stai nierdzewnej Średnica zewnętrzna gwintu [mm] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 10,0 Moment charakterystyczny upastycznienia 0,9 1,4 1,9 2,3 2,8 4,4 5,5 6,8 11,0 20,0 My,k [Nm] Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens,k [kn] Charakterystyczny moment skręcający ftor,k Nm] 1,8 2,4 3,1 3,6 4,2 5,9 7,1 8,3 12,0 18,8 0,85 1,35 2,0 2,6 3,3 5,0 6,4 7,5 16,0 30,0 Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

12 Strona 12 Europejskiej Aprobaty Technicznej A.1.1 Informacje ogóne Minimana głębokość osadzenia wkrętów w nośnych drewnianych eementach konstrukcji musi wynosić 4 d, przy czym d to średnica zewnętrzna gwintu. W przypadku wkręcania wkrętów w drewno kejone krzyżowo średnica zewnętrzna gwintu wkręta musi wynosić przynajmniej 6 mm. Średnica rdzenia d1 wkrętów musi być większa niż szerokość szczein w warstwach drewna kejonego krzyżowo. A.1.2 Obciążenie prostopadłe do osi wkręta A Informacje ogóne Średnica zewnętrzna gwintu d powinna być stosowana jako skuteczna średnica wkręta zgodnie z normą EN W przypadku połączeń sta-drewno przy zastosowaniu wkrętów z łbem do łączników ciesieskich o średnicy d = 5, da bachy staowej o grubości t 1,5 mm naeży przyjąć obiczenia da grubej bachy staowej. A Lite drewno, drewno kejone warstwowo i drewno ite kejone warstwowo W przypadku wkrętów wkręcanych w eementy budowane z drewna drzew igastych bez wstępnego nawiercania, wytrzymałość na docisk przy kącie między osią wkręta a kierunkiem włókien 0 α 90 wynosi: W przypadku wkrętów wkręcanych we wstępnie nawiercane eementy budowane z drewna drzew igastych, dębiny ub drewna bukowego, wytrzymałość na docisk przy kącie między osią wkręta a kierunkiem włókien 0 α 90 wynosi: gdzie ρk charakterystyczna gęstość drewnianego eementu konstrukcji, w przypadku dębiny i drewna bukowego naeży uwzgędnić gęstość wynoszącą maksymanie ρk = 590 kg/m³ d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm], α kąt między osią wkręta a kierunkiem włókien, 0 α 90 A Fornir kejony warstwowo W przypadku wkrętów, które wkręca się w wąskie powierzchnie forniru kejonego warstwowo, naeży przyjąć wartości wytrzymałości na docisk równe jednej trzeciej odnośnych wartości da wkrętów w powierzchniach wierzchnich. A Drewno kejone krzyżowo W przypadku wkrętów wkręcanych w wąskie powierzchnie równoege do warstw drewna kejonego krzyżowo, można przyjąć wartość wytrzymałości na docisk według równania (1.3), niezaeżnie od kąta między osią wkręta a włóknem warstw drewna 0 α 90 : (1.3) gdzie d jest średnicą zewnętrzną gwintu wkręta wyrażoną w mm. Równanie (1.3) dotyczy wyłącznie warstw z drewna igastego. Naeży przestrzegać postanowień zawartych w Europejskich ub Krajowych Aprobatach Technicznych odnoszących się do drewna kejonego krzyżowo. W przypadku wkrętów wkręcanych w powierzchnie boczne drewna kejonego krzyżowo można przyjąć wartość wytrzymałości na docisk taką, jak da drewna itego. Naeży przy tym uwzgędnić charakterystyczną gęstość warstwy zewnętrznej. Jeśi dotyczy, naeży uwzgędnić kąt pomiędzy siłą a kierunkiem włókien warstwy zewnętrznej. Siła musi działać prostopade do osi wkręta i równoege do powierzchni bocznej drewna kejonego krzyżowo. (1.1) (1.2) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

13 Strona 13 Europejskiej Aprobaty Technicznej W przypadku kąta 45 α < 90 pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien zewnętrznej warstwy naeży przyjąć charakterystyczną wartość nośności równą 2/3 wartości da α = 90, jeśi uwzgędnia się jedynie głębokość osadzenia wkręta pod kątem prostym do powierzchni bocznej. A.1.3 Wkręty obciążone osiowo Wartość arytmetyczna modułu podatności Kser części gwintowanej wkrętów obciążonych osiowo, w przypadku stanu granicznego zdoności użytkowej boku ciętego, wynosi niezaeżnie od kąta α do kierunku włókien: gdzie: d ef średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] głębokość osadzenia wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm]. A Nośność osiowa na wyciąganie Nośność charakterystyczną na wyciąganie w przypadku wkrętów osadzonych pod kątem do kierunku włókien 0 α 90 w drewnie itym (drewno drzew igastych, drewno bukowe ub dębina), drewnie kejonym warstwowo (drewno drzew igastych, drewno bukowe ub dębina), drewnie kejonym krzyżowo ub fornirze kejonym warstwowo naeży wyznaczyć wg równania (1.5): gdzie Fax,α,Rk nośność charakterystyczna na wyciąganie da grupy wkrętów pod kątem α do kierunku włókien [N] nef efektywna iczba wkrętów wg EN , Rozdział (8) W przypadku wkrętów osadzonych w nachyeniu pod kątem 30 α < 60 między płaszczyzną ścinania a osią wkręta: n kax (1.6) W przypadku wkrętów, które stosowane są do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji przy naprężeniu ściskającym prostopadłym do kierunku włókien ub są rozmieszczone w nachyeniu jako eement mocujący eastycznie połączone beki ub słupy, ub służących do mocowania systemów izoacyjnych na dachu, nef = n. iczba wkrętów, które współdziałają w połączeniu współczynnik, który uwzgędnia kąt α między osią wkręta a kierunkiem włókien kax = 1,0 przy 45 α 90 przy 45 α 90 fax,k nośność charakterystyczna na wyciąganie przy charakterystycznej gęstości objętościowej drewnianego eementu konstrukcji 350 kg/m³ fax,k = 12,0 N/mm² da wkrętów o 3,0 mm d 5,0 mm, fax,k = 11,5 N/mm² da wkrętów o 6,0 mm d 7,0 mm praz wkrętów ASSY Isotop fax,k = 11,0 N/mm² da wkrętów o d = 8,0 mm fax,k = 10,0 N/mm² da wkrętów o d 10,0 mm Nośność charakterystyczna na wyciąganie dotyczy również warstw kejonego krzyżowo drewna drzew igastych. W przypadku wkrętów, które wiążą więcej niż jedną warstwę, poszczegóne warstwy można uwzgędnić proporcjonanie. W wąskie powierzchnie drewna kejonego krzyżowo wkręty naeży wkręcać tak, aby całkowicie wiązały jedną warstwę. W przypadku dębiny i drewna bukowego w równaniu (8.40a) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową równą 590 kg/m³. (1.4) (1.5) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

14 Strona 14 Europejskiej Aprobaty Technicznej A Nośność na przeciąganie łba Charakterystyczna wartość parametru przeciągania łba wkrętów Würth w przypadku gęstości charakterystycznej drewna wynoszącej 350 kg/m³ oraz w przypadku następujących płyt drewnopochodnych: - Skejka zgodnie z EN 636 i EN Płyty o wiórach orientowanych (OSB) zgodnie z EN 300 i EN Płyty wiórowe zgodnie z EN 312 i EN Płyty piśniowe zgodnie z EN 622-2, EN i EN Płyty wiórowo-cementowe zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu montażu o grubości przekraczającej 20 mm, wynosi fhead,k = 13,0 N/mm² da wkrętów Würth o średnicy łba dh 19 oraz fhead,k = 10,0 N/mm² da wkrętów Würth o średnicy łba dh > 19 mm ub da podkładek. W równaniu (8.40b) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową płyt drewnopochodnych równą maksymanie 380 kg/m³. W równaniu (8.40b) normy EN naeży uwzgędnić charakterystyczną gęstość objętościową dębiny ub drewna bukowego równą maksymanie 590 kg/m³. Średnica łba powinna być równa ub większa niż 1,8 ds, gdzie ds to średnica gładkiego trzpienia ub średnica rdzenia. W przeciwnym razie nośność charakterystyczna na przeciąganie łba w równaniu (8.40b) wynosi w przypadku wszystkich płyt drewnopochodnych: Fax,α,RK = 0. W przypadku płyt drewnopochodnych o grubości od 12 mm do 20 mm charakterystyczna wartość parametru przeciągania łba wkrętów Würth wynosi: fhead,k = 8 N/mm² W przypadku płyt drewnopochodnych o grubości poniżej 12 mm za nośność charakterystyczną na przeciąganie łba wkrętów Würth naeży przyjąć wartość charakterystyczną parametru przeciągania łba wynoszącą 8 N/mm². Nośność na przeciąganie łba naeży ograniczyć do 400 N. Naeży zachować minimaną grubość płyt drewnopochodnych wynoszącą 1,2 d, gdzie d to średnica zewnętrzna gwintu, oraz minimane grubości przedstawione w tabei 1.3. Tabea 1.3 Minimana grubość płyt drewnopochodnych Płyta drewnopochodna Minimana grubość w mm Skejka 6 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) 8 Płyty wiórowe 8 Płyty piśniowe (płyty twarde i średnio twarde) 6 Płyty wiórowo-cementowe 8 W obiczeniach nie naeży uwzgędniać średnicy zewnętrznej podkładek dk> 32 mm. W przypadku wkrętów Würth ASSY pus VG, wkrętów ASSY z gwintem pełnym oraz wkrętów ASSY z częścią gwintowaną pod łbem, zamiast nośności na przeciąganie łba w drewnianym eemencie konstrukcji z łbem można przyjąć nośność na wyciąganie gwintu. Dotyczy to również wkrętów ASSY z gwintem niepełnym. Naeży zachować minimaną długość osadzenia wkrętów 4 d w drewnianym eemencie konstrukcji z łbem gwintu. W przypadku połączeń sta-drewno nośność na przeciąganie łba nie jest decydująca. Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

15 Strona 15 Europejskiej Aprobaty Technicznej A Naprężenie ściskające Wartość projektowa nośności wkrętów Würth ASSY pus VG oraz wkrętów ASSY z gwintem pełnym w przypadku naprężenia ściskającego jest najmniejszą wartością oporu na przeciskanie wkręta przez drewniany eement konstrukcji z drewna drzew igastych oraz oporu wkręta na wyboczenie. fax,d wartość projektowa nośności na wyciąganie gwintu wkręta [N/mm²] d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] ef głębokość osadzenia gwintu wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm] (1.4) (1.5) (1.6) oraz odnośna smukłość (1.7) gdzie: Np,k charakterystyczna nośność pastyczna da siły osiowej przekroju poprzecznego netto w odniesieniu do średnicy rdzenia wkręta: (1.8) fy,k charakterystyczna granica pastyczności, fy,k = 1000 N/mm² da wkrętów Würth ASSY pus VG oraz wkrętów ASSY z gwintem pełnym fy,k = 800 N/mm² da wkrętów Würth ASSY pus VG cynkowanych ogniowo d1 średnica rdzenia wkręta [ mm] γm1 częściowy współczynnik bezpieczeństwa zgodnie z EN ub według odnośnego załącznika krajowego Charakterystyczne doskonae sprężyste obciążenie krytyczne przy wyboczeniu: Podłoże sprężyste wkrętów: (1.9) (1.10) ρk charakterystyczna gęstość objętościowa drewnianego eementu konstrukcji [kg/m³] α kąt między osią wkręta a kierunkiem włókien, 30 α 90 Moduł sprężystości wzdłużnej: Es = N/mm² Geometryczny moment bezwładności powierzchni: (1.11) (1.12) Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

16 Strona 16 Europejskiej Aprobaty Technicznej A.1.4 Minimane odstępy wkrętów oraz minimane grubości eementów konstrukcji W przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d < 8 mm grubość łączonych drewnianych eementów konstrukcji powinna wynosić co najmniej 24 mm, w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 8 mm co najmniej 30 mm, w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 10 mm co najmniej 40 mm, a w przypadku wkrętów o zewnętrznej średnicy gwintu wynoszącej d = 12 mm co najmniej 80 mm. A Obciążenie prostopadłe do osi wkręta i/ub wkręty poddane naprężeniom osiowym Wstępnie nawiercone drewniane eementy konstrukcji W przypadku wkręcania wkrętów Würth we wstępnie nawiercone drewniane eementy konstrukcji oraz w przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercania można przyjąć wartości minimanych odstępów zgodnie z EN :2004+A1:2008, rozdział i tabea 8.2, tak jak w przypadku gwoździ z wstępnie nawierconymi otworami. W tym przypadku, do obiczeń, naeży stosować średnicę zewnętrzną gwintu d. Drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercenia W przypadku wkrętów Würth, z wyjątkiem wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG", obowiązują minimane odstępy zgodnie z EN :2004+A1:2008, rozdział i tabea 8.2, tak jak w przypadku gwoździ bez wstępnie nawierconych otworów. W przypadku drewnianych eementów konstrukcji z dagezji minimane odstępy w kierunku włókien naeży zwiększyć o 50%. W przypadku wkrętów o średnicy zewnętrznej gwintu wynoszącej d 8 mm oraz grubości eementów konstrukcji t < 5 d, odstęp od obciążonej i nieobciążonej krawędzi równoege do kierunku włókien musi wynosić przynajmniej 15 d. Jeśi w przypadku wkrętów Würth odstęp w kierunku włókien i do końca drewna w przekroju czołowym wynosi przynajmniej 25 d, to również w przypadku eementów konstrukcji o grubości t < 5 d można zmniejszyć odstęp od nieobciążonej krawędzi prostopade do kierunku włókien do 3 d. A Wkręty poddane naprężeniom osiowym W przypadku wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" poddanych wyłącznie obciążeniom osiowym można zachować następujące odstępy minimane, aternatywnie do podrozdziału A.1.4.1: Odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien: a1 = 5 d Odstęp osiowy między wkrętami pod kątem prostym do płaszczyzny równoegłej do kierunku włókien: a2= 2,5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od powierzchni drewna w przekroju czołowym: a1,c = 5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od ściany bocznej: a2,c = 3 d Wynik odstępów a1 oraz a2: a1 a2 = 25 d 2 W przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w drewniane eementy konstrukcji bez wstępnego nawiercenia naeży zachować minimaną grubość tych eementów wynoszącą 10 d oraz minimaną szerokość eementów konstrukcji wynoszącą 8 d ub 60 mm, przy czym decydująca jest wartość największa. W przypadku wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" poddanych wyłącznie obciążeniom osiowym, które wkręcono w fornir kejony warstwowo, naeży zachować następujące odstępy minimane. Odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien: a1 = 5 d Odstęp osiowy między wkrętami pod kątem prostym do płaszczyzny równoegłej do kierunku włókien: a2 = 2,5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od powierzchni drewna w przekroju czołowym: a1,c = 5 d Odstęp środka ciężkości gwintu wkręconego w drewno od ściany bocznej: a2,c = 3 d Wynik odstępów a1 oraz a2: a1 a2 = 25 d 2 Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

17 Strona 17 Europejskiej Aprobaty Technicznej W przypadku wkręcania wkrętów "ASSY pus" oraz "ASSY pus VG" w eementy konstrukcji z forniru kejonego warstwowo bez wstępnego nawiercenia naeży zachować minimaną grubość tych eementów wynoszącą 6 d oraz minimaną szerokość eementów konstrukcji wynoszącą 8 d ub 60 mm, przy czym decydująca jest wartość największa. W przypadku wkrętów rozmieszczonych w układzie krzyżowym, które wkręcono w drewno ite, drewno kejone warstwowo, drewno ite kejone warstwowo ub fornir kejony warstwowo, naeży zachować minimany odstęp między wkrętami wynoszący 1,5 d. A Drewno kejone krzyżowo Wymogi dotyczące minimanych odstępów wkrętów w bocznych i czołowych powierzchniach drewna kejonego krzyżowo podano w tabei 1.4. Definicję minimanych odstępów podano na rysunkach 1.1 oraz 1.2. Minimane odstępy na powierzchniach czołowych są niezaeżne od kąta między osią wkręta a kierunkiem włókien. Warunkiem przyjęcia minimanych odstępów jest spełnienie następujących wymogów: - Minimana grubość drewna kejonego krzyżowo: 10 d - Minimana głębokość osadzenia wkrętów w powierzchni czołowej drewna kejonego krzyżowo: 10 d W przypadku naprężeń rozciągających działających prostopade do powierzchni bocznych (patrz rysunek 1.1), eementy konstrukcji z drewna kejonego krzyżowo można wzmocnić za pomocą wkrętów. Ściana Rysunek 1.1: Wzmocnienie eementów konstrukcji z drewna kejonego krzyżowo za pomocą wkrętów w przypadku naprężeń rozciągających działających prostopade do powierzchni bocznych Rysunek 1.2: Definicja minimanych odstępów w powierzchni bocznej Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

18 Strona 18 Europejskiej Aprobaty Technicznej Tabea 1.4: Minimane odstępy wkrętów w powierzchni bocznej i czołowej drewna kejonego krzyżowo a1 a1,t a1,c a2 a2,t a2,c Powierzchnie boczne (patrz Rysunek 1.2) 4 d 6 d 6 d 2,5 d 6 d 2,5 d Powierzchnie czołowe (patrz Rysunek 1.3) 10 d 12 d 7 d 4 d 6 d 3 d Rysunek 1.3: Definicja minimanych odstępów w powierzchniach czołowych A.1.5 Moment wkręcający Wszystkie wkręty spełniają wymogi dotyczące stosunku momentu zrywającego ftor,k do momentu wkręcającego Rtor,mean. A.1.6 Wytrzymałość na korozję Wkręty i podkładki ze stai węgowej mogą być niepowekane, mosiądzowane, nikowane, oksydowane ub cynkowane gawanicznie i chromowane na żółto, biało, bądź czarno. Mogą być również cynkowane warstwowo, pokryte powłoką auminiową, powłoką Ruspert ub powłoką cynkowo-nikową. "ASSY pus VG" o średnicy zewnętrznej gwintu d = 14 mm mogą być cynkowane ogniowo. Średnia grubość powłoki cynkowej wynosi 5 µm, a powłoki cynkowo-nikowej 4 µm. Wkręty i podkładki ze stai nierdzewnej produkowane są ze stai gatunków , , , , , , , , i Wartości charakterystyczne nośności Załącznik 1

19 Strona 19 Europejskiej Aprobaty Technicznej ZAŁĄCZNIK 2 Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien A.2.1 Informacje ogóne Do wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien mogą być stosowane wyłącznie wkręty Würth ASSY pus VG i wkręty ASSY z gwintem pełnym. Siła ściskająca musi być równomiernie rozłożona na wkręty używane jako wzmocnienie. Wkręty wkręcane są w drewniane eementy konstrukcji prostopade do powierzchni pod kątem pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien wynoszącym 45 do 90. Łby wkrętów muszą być zicowane z powierzchnią drewna. Wzmacnianie płyt drewnopochodnych i drewnianych eementów konstrukcji z drewna iściastego za pomocą wkrętów z gwintem pełnym nie stanowi przedmiotu Europejskiej Aprobaty Technicznej. A.2.2 Wymiarowanie W przypadku wymiarowania wzmocnienia drewnianych eementów konstrukcji przy naprężeniu ściskającym prostopade do kierunku włókien naeży spełnić poniższe wymagania niezaeżnie od kąta pomiędzy osią wkręta a kierunkiem włókien. Nośność wzmocnionego drewnianego eementu konstrukcji wynosi: gdzie: kc,90 współczynnik zgodnie z EN :2004+A1:2008, B szerokość podpory [mm] ef,1 efektywna długość kontaktowa zgodnie z EN :2004+A1:2008, [mm] fc,90,d wartość projektowa wytrzymałości na ściskanie prostopade do kierunku włókien [N/mm²] n iczba wkrętów wzmacniających, n = n0 n90 n0 iczba wkrętów wzmacniających rozmieszczonych w rzędzie równoege do kierunku włókien n90 iczba wkrętów wzmacniających rozmieszczonych w jednym rzędzie prostopade do kierunku włókien (2.2) fax,d wartość projektowa nośności na wyciąganie gwintu wkręta [N/mm²] d średnica zewnętrzna gwintu wkręta [mm] κc według Załącznika 1, rozdział Naprężenie ściskające Np,d według Załącznika 1, rozdział Naprężenie ściskające" [N] ef0,2 rzeczywista długość kontaktowa w płaszczyźnie ostrza wkręta (patrz Rysunek 2.1) [mm] ef,2 = {ef + (n0-1) a1 + min(ef ; a1,c)} da podpory skrajnej (patrz Rysunek 2.1 po ewej stronie) ef,2 = {2 ef+ (n0-1) a1} da podpory pośredniej (patrz Rysunek 2.1 po prawej stronie) ef długość gwintu wkręta w drewnianym eemencie konstrukcji [mm] a1 odstęp osiowy między wkrętami w płaszczyźnie równoegłej do kierunku włókien, patrz rozdział A [mm] a1,c odstęp środka ciężkości wkręconego w drewno gwintu od powierzchni drewna w przekroju czołowym, patrz rozdział A [mm] (2.1) Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien Załącznik 2

20 Strona 20 Europejskiej Aprobaty Technicznej Rozłożenie obciążenia Rozłożenie obciążenia Widok A-A Widok A-A Rysunek 2.1: Wzmocniona podpora skrajna (po ewej) oraz wzmocniona podpora pośrednia (po prawej) Wzmocnienie drewnianych eementów konstrukcji w przypadku naprężeń ściskających prostopade do kierunku włókien Załącznik 2

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ II KADŁUB 2014 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05

Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Chojnacka Wykonywanie połączeń i złączy ciesielskich 712[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo