Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183"

Transkrypt

1 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Upoważniony i Notyfikowany zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) Mitglied der EOTA Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Polskie tłumaczenie przygotowane przez KOELNER S.A. wersja oryginalna w języku niemieckim Handelsbezeichnung Nazwa handlowa OCWS 4,8 x L, OCWS 5,5 x L, OCS 5,5 x L, ONS 5,5 x L, ODWS 65 x L Zulassungsinhaber Posiadacz aprobaty Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck KOELNER S.A. Kwidzyńska Wrocław POLska Befestigungsschrauben für Bauteile und Bleche aus Metall Rodzaj i zastosowanie wyrobu Wkręty samowiercące do podłoży stalowych i blach. Geltungsdauer: vom: 17 sierpień 2010 Ważność: Herstellwerk Zakład produkcyjny od: bis: 17 sierpień 2015 do: KOELNER S.A. Kwidzyńska Wrocław POLSKA Diese Zulassung umfasst Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 17 Seiten einschließlich 9 Anhänge 17 stron z 9. Załącznikami E u r o p ä i s c h e O r g a n i s a t i o n f ü r T e c h n i s c h e Z u l a s s u n g e n E u r o p e j s k a O r g a n i z a c j a ds. A p r o b a t T e c h n i c z n y c h

2 Strona 2 wydanej 17. Sierpnia 2010 I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: - Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC 2 oraz Rozporządzenie (EC) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 ; - Ustawą o wprowadzaniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych mającą na celu wdrożenie Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych BauPG) z dnia 28 kwietnia , ostatnio zmienioną przez ustawę z dnia ; - Wspólnymi zasadami proceduralnymi w sprawie ubiegania się, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, ustanowionymi w Załączniku do Decyzji Komisji 94/23/EC 6 ; 2. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej upoważniony jest do sprawdzenia, czy spełnione są przepisy niniejszej. Sprawdzenie to może odbywać się w zakładzie produkującym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego zastosowania spoczywa na posiadaczu. 3. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie może być przekazywana producentom lub ich pośrednikom innym aniżeli tym wskazanym na stronie 1, lub zakładom produkcyjnym innym niż te wskazane na stronie 1 niniejszej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji na podstawie art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 89/106/EEC. 5. Powielanie niniejszej, włącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości. Jednakże częściowe powielanie może odbyć się za pisemną zgodą Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. W takim przypadku częściowe powielanie musi być traktowane jako takie. Teksty i rysunki pism reklamujących nie mogą być sprzeczne lub użyte niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna wydawana jest przez organ zatwierdzający w jego urzędowym języku. Wersja ta powinna odpowiadać w pełni wersji stosowanej przez EOTA przy obrocie wyrobami. W przypadku tłumaczeń na inne języki powinno być zaznaczone, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L40, 11 Luty 1989, str Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L220, 30 Sierpień1993, str. 1 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L284, 31 Październik 2003, str Bundesgesetzblatt Teil I 1998, str Bundesgesetzblatt Teil I 2006, str. 2407, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 17, 20 Styczeń 1994, str. 34

3 Strona 3 wydanej 17. Sierpnia 2010 II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1. Określenie wyrobu i zakres jego stosowania 1.1 Określenie wyrobu Łączniki OCWS, OCS, ONS oraz ODWS są wkrętami samowiercącymi podanymi w Tabeli 1. Wkręty samowiercące wykonane są ze stali odpornej na korozję. Wkręty skompletowane są z nierdzewnymi podkładkami stalowymi i uszczelkami EPDM. Szczegóły podane są we właściwych Aneksach. Przykłady zamocowań wkrętów oraz odpowiednie połączenia pokazane są w Aneksie 1. Wkręty samo wiercące oraz odpowiednie połączenia podlegają działaniu sił rozciągających i ścinających. Tabela 1 Typy wkrętów samowiercących Lp. Wkręt samowiercący Opis Aneks 1 OCWS-4,8 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø14mm Aneks 2 2 OCWS-5,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 3 3 OCWS-5,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 4 4*) ODWC-6,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 5 5*) OCS-5,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 6 6 OCS-5,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 7 7 ONS-5,5 z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 8 8 ONS-5,5 z łbem sześciokątnym Aneks 9 *) Wkręty samowiercące używane do mocowania w drewnie 1.2 Zakres stosowania Wkręty samowiercące przeznaczone są do zastosowania w mocowaniach blachy do podłoża stalowego oraz jak mówi Tabela 1, również do podłoża drewnianego. Podłożem stalowym może być zarówno ściany jak lub pokrycia dachowe jak też ściany nośne lub elementy dachu. Wkręty samowiercące mogą być również stosowane do łączenia innych cienkich elementów stalowych podłoży. Element, który ma być przymocowany zwany jest elementem I, a podłoże elementem II. Wkręty samowiercące mogą być stosowane w wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Łączniki samowiercące wykonane ze stali odpornej na korozję mogą być stosowane w środowiskach zewnętrznych o wysokiej i bardzo wysokiej agresywności korozyjnej. Zakres stosowania łączników obejmuje przede wszystkim obciążenia statyczne (np. siły wiatru, nośność użytkową).

4 Strona 4 wydanej 17. Sierpnia 2010 Przepisy niniejszej ustanowione są w oparciu o zakładaną trwałość użytkową wkrętów samowiercących, która wynosi 25 lat. Wskazania dotyczące trwałości użytkowej nie mogą być interpretowane jako gwarancja dawana przez producenta, ale powinny być uważane jedynie jako wskazówka mająca na celu umożliwienie wyboru właściwych wyrobów w zależności od spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej trwałości użytkowej konstrukcji. 2. Charakterystyka wyrobu i metody sprawdzania 2.1 Charakterystyka wyrobu Wkręty samowiercące powinny być zgodne z rysunkami podanymi we właściwych Aneksach (patrz tabela 1). Właściwości charakterystyczne materiałów, rozmiary oraz tolerancje, które nie są zawarte w tych Aneksach powinny nawiązywać do poszczególnych wartości zapisanych w dokumentacji technicznej 7 zawartej w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej. Wartości charakterystyczne nośności ścinających i rozciągających połączeń wykonanych przy pomocy wkrętów samowiercących podane są w odpowiednich Aneksach lub w punkcie 4.2. Wkręty samowiercące spełniają warunki klasy A1 wytrzymałości charakterystycznej reakcji na ogień. 2.2 Metody sprawdzenia Ocena przydatności do zamierzonego stosowania wkrętów samowiercących nawiązuje do Wymagań Podstawowych ER 1 (Nośność i stateczność), ER2 (Bezpieczeństwo pożarowe), ER4 (Bezpieczeństwo użytkowania) oraz dodatkowe aspekty dotyczące trwałości zostały wykonane na podstawie punktu 3.2 Wspólnych zasad proceduralnych składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych zawartych w Aneksie Decyzji Komisji 94/23/EC 6. Ocena wytrzymałości na działanie ognia dotyczy tylko elementów zamocowanych (wkręty samowiercące, pokrycie stalowe, podłoże), które nie są częścią niniejszej ETA. Wkręty samowiercące spełniają warunki klasy A1 wytrzymałości charakterystycznej reakcji na ogień, zgodnie z przepisami Decyzji Komisji EC 96/603/EC (z późniejszymi zmianami) bez konieczności wykonywania badań wymienionych w tej decyzji. W sprawie Wymagań Podstawowych Nr 1 (Nośność i stateczność) oraz Nr 4 (Bezpieczeństwo użytkowania) obowiązują następujące zasady: Wartości charakterystyczne wytrzymałości podane w Aneksach zostały określone przez badania na ścinanie i wyrywanie. Wzory na wyznaczenie nośności obliczeniowej podane zostały w punkcie Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty technicznej jest przechowywana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i zawarte w niej informacje są podawane wyłącznie do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności, jeŝeli jest to niezbędne dla ich prac

5 Strona 5 wydanej 17. Sierpnia Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Zgodnie z Decyzją 99/92 Komisji Europejskiej 8 stosowany jest system 3. atestacji. Niniejszy system atestacji zgodności opisany jest w następujący sposób: System 3: Deklaracja zgodności wyrobu wydana przez producenta na podstawie: (a) Zadania producenta 1) zakładowa kontrola produkcji; (b) Zadania jednostki aprobującej 2) wstępne badanie typu Uwaga: Jednostki aprobujące zwane dalej jednostkami notyfikującymi. 3.2 Zakres odpowiedzialności Obowiązki producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent ma obowiązek prowadzić stałą zakładową kontrolę produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i zasady przyjęte przez producenta należy systematycznie pisemnie dokumentować w postaci procedur postępowania i polityki jakości, włącznie z rejestrem uzyskanych wyników. Taki system kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować jedynie surowce określone w dokumentacji niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji jest przeprowadzana zgodnie z planem kontroli z września 2010, który jest częścią technicznej dokumentacji niniejszej wydanej 17 sierpnia Plan ten jest ustalony w kontekście zakładowego systemu kontroli produkcji prowadzonego przez producenta i jest przechowywany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 9. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są rejestrowane i oceniane zgodnie z zasadami planu kontroli Inne zadania producenta Producent zobowiązuje się, na podstawie umowy, że zaangażuje organ, który jest upoważniony do zadań, o których mowa w punkcie 3.1 w zakresie wkrętów samowiercących, aby ten podjął działania wymienione w punkcie W tym celu plan kontroli, o którym mowa w punktach oraz powinien być przekazywany przez producenta notyfikowanemu organowi, który zostanie zaangażowany. Producent powinien wydać Deklarację Zgodności stwierdzającą, że dany produkt budowlany jest zgodny z zasadami niniejszej wydanej 17 sierpnia Zadania jednostki notyfikowanej Jednostka notyfikowana powinna wykonać: - wstępne badanie typu produktu, zgodnie z przepisami zapisanymi w planie kontroli. Jednostka notyfikująca powinna trzymać się podstawowych punktów swoich zadań opisanych powyżej oraz zapisywać otrzymane wyniki i wnioski zapisane w sporządzonym raporcie. 8 Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L80, Plan kontroli jest poufną częścią dokumentacji, a jedynie podawany do wiadomości upowaŝnionym organom zatwierdzającym, zaangaŝowanym w procedurę atestacji zgodności. Patrz punkt 3.2.2

6 Strona 6 wydanej 17. Sierpnia Znakowanie CE Oznakowanie CE umieszcza się na każdym opakowaniu wkrętów samowiercących. Po oznaczeniu CE powinien znaleźć się numer identyfikacyjny jednostki notyfikującej, z którymi powiązane są następujące dane: - nazwa i adres producenta (prawna jednostka odpowiedzialna za produkcję), - dwie ostatnie cyfry roku, w którym nadano oznakowanie CE, - numer, - nazwę produktu. 4. Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania. 4.1 Produkcja Wkręty samowiercące produkowane są zgodnie z przepisami Europejskiej Aprobaty Technicznej korzystając z procesu produkcyjnego zapisanego w dokumentacji technicznej. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana na wyrób na podstawie wspólnie ustalonych danych i informacji, które są przechowywane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej i które stanowią dane identyfikacyjne wyrobu, który został sprawdzony i oceniony. Zmiany w wyrobie lub w procesie produkcyjnym, które mogłyby spowodować sytuację, że przechowywane dane staną się nieprawidłowe, powinny być zgłoszone Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje czy zmiany te mają wpływ na ETA oraz, co za tym idzie, na ważność oznaczenia CE wydanego na podstawie aprobaty oraz czy niezbędna jest ponowna ocena lub zmiany w aprobacie. 4.2 Wykonywanie zamocowań Informacje ogólne Wkręty samowiercące wykonane ze stali odpornej na korozję mogą być wystawione całkowicie lub częściowo na działanie zewnętrznych warunków pogodowych lub warunków podobnych. Przepisy dotyczące ochrony antykorozyjnej uwzględniane są na podstawie normy EN :2006. Dla typów połączeń (a, b, c, d) wyszczególnionych w Aneksach nie ma potrzeby uwzględniania wpływów temperatury. Dla pozostałych typów mocowań należy uwzględnić wpływ temperatury podczas obliczeń, chyba, że nie występują one lub nie są istotne (np. wystarczająca elastyczność konstrukcji nośnej). Obciążenie jest w przeważającym stopniu statyczne. (Uwaga: Obciążenie wiatrem jest głównie statyczne). Wymiary, charakterystyki materiałów, momenty dokręcające M t,nom, minimalne efektywne długości wkrętów l ef oraz nominalne grubości materiałów t N podane w ETA lub w Aneksach muszą być zachowywane. Weryfikacja programu zawartego w normie EN 1990:2002 stosowana jest projektowaniu zamocowań wkrętów samowiercących. Wartości charakterystyczne (nośność na ścinanie i rozciąganie) zapisane w Aneksach wykorzystuje się do projektowania wszystkich połączeń. Następujące wzory wykorzystywane są do wyznaczania wartości obliczeniowych:

7 Strona 7 wydanej 17. Sierpnia 2010 Zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,33 i wykorzystywany jest do wyznaczenia odpowiedniej nośności obliczeniowej, pod warunkiem, że w przepisach krajowych lub też w poszczególnych Aneksach Krajowych Eurokodu 3 nie ma innych wartości, na podstawie których wkręty samowiercące mogły by być użyte. W przypadku obciążenia jednocześnie rozciągającego i ścinającego oblicza się ze wzoru zgodnie z EN :2006, punkt 8.3 (8) 1,0 Ewentualne obniżenie wytrzymałości na rozciąganie w zależności od rozmieszczenia wkrętów samowiercących zawarte jest w EN :2006, punkt 8.3 (7) oraz na rysunku Przepisy dodatkowe dotyczące mocowania w drewnie Jeśli nie istnieją inne przepisy, obowiązuje norma EN : A1:2008. Wiertełko nie jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu efektywnej długości wkrętów. Obowiązuje następujące nazewnictwo: lg długość wkrętu część gwintowana w elemencie II włącznie z wiertełkiem. lb długość części niegwintowanej wiertełka lef efektywna długość wkrętu lef = lg - lb N, F, k V, V, k Fax, Rk zgodnie z EN : A1:2008, równanie (8.4a) Uwaga: F, F,, z 90 Vv, Rk zgodnie z EN : A1:2008, punkt kmod zgodnie z EN : A1:2008, tabela 3.1 My,Rk z równania (8.9) EN : A1:2008 oraz fax,k z równania (8.4a) EN : A1:2008 podane są w Aneksach niniejszej ETA. Wartości charakterystyczne na nośność i wyrwanie łącznika (podłoże drewniane) obliczone jest zgodnie z EN : A1:2008 oraz porównane z wartościami charakterystycznymi dla elementu I (wyrwanie oraz nośność łącznika) zapisane w prawej kolumnie tabeli w odpowiednich Aneksach. Wartość niższa używana jest do dalszych obliczeń. 4.3 Montaż Montaż łączników może być przeprowadzony tylko według zaleceń producenta. Producent musi zapewnić instalatorowi instrukcję montażu łączników. Zapewnieniem, że nie nastąpi korozja, jest właściwy montaż łączników. Do prawidłowego działania sił ścinających elementy I i II muszą być bezpośrednio ze sobą połączone, tak by wkręty samowiercące nie posiadały dodatkowego podłoża. Dopuszczalne jest stosowanie układu termicznych taśm rozdzielających o grubości maksymalnej 3mm wytrzymałych na ściskanie. Wkręty samowiercące powinny być zamontowane prostopadle do podłoża, tak by zagwarantować poprawną nośność połączenia oraz w razie potrzeby zapewnić jego szczelność przed deszczem. Wkręty samowiercące do podłoża stalowego wkręcane są częścią cylindryczną gwintu na minimum 6mm jeśli podłoże jest grubości 6mm, chyba że producent dostarcza inną instrukcję. Wiertełko nie jest wliczone w długość wkręcania. Zgodność zamontowanych łączników z postanowieniami niniejszej ETA zapewnia firma wykonawcza.

8 Strona 8 wydanej 17. Sierpnia Zalecenia dla producenta Obowiązkiem producenta jest zapewnienie, że informacje zawarte w odpowiednich warunkach na podstawie punktów 1, 3, 4.2 oraz 4.3 (włączając Aneksy) zostały przekazane osobom zainteresowanym. Te informacje mogą być przekazane poprzez kopie odpowiednich części. Dodatkowo wszystkie parametry montażu (głębokość wiercenia wstępnego, moment dokręcający, warunki montażu) powinny być umieszczone na opakowaniu i/lub zawarta instrukcja w opakowaniu, w jasny i przejrzysty sposób, najlepiej w formie ilustracji. Georg Feistel Head of Department beglaubigt: Ulbrich

9 Strona 9 wydanej 17. Sierpnia 2010 część gwintująca Końcówka stożkowa Końcówka zaostrzona Wkręt samogwintujący z podkładką uszczelniającą Wkręt samogwintujący z podkładką uszczelniającą Końcówka wiercąca Końcówka wiercąca podcięcie Wkręt samowiercący z podkładką uszczelniającą Wkręt samowiercący zintegrowana z podkładką Połączenie pojedyncze Połączenie wzdłużne Połączenie poprzeczne Połączenie wzdłużne i poprzeczne Wkręty Przykłady wkrętów Typy połączeń Aneks 1

10 Strona 10 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 2,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące OCWS-4,8 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø14mm Aneks 2

11 Strona 11 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 6,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące OCWS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 3

12 Strona 12 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 6,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące OCWS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 4

13 Strona 13 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 6,00 Podłoże drewniane Określone parametry, 9,742, 11,070 25,0 Nośność na wyrywanie elementu I Nośność na ścinanie elementu I Wartości podane powyżej w zależności od długości wkrętu l ef obowiązują wartości dla k mod =0,90 oraz klasy wytrzymałości drewna C Dla innych kombinacji dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz punkt Wkręty samowiercące ODWS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 5

14 Strona 14 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 6,00 Podłoże drewniane Określone parametry, 6,310, 10,860 25,0 Nośność na wyrywanie elementu I Nośność na ścinanie elementu I Wartości podane powyżej w zależności od długości wkrętu l ef obowiązują wartości dla k mod =0,90 oraz klasy wytrzymałości drewna C Dla innych kombinacji dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz punkt Wkręty samowiercące ODWS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 6

15 Strona 15 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 6,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące OCS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 7

16 Strona 16 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: stal nierdzewna (1.4301) EN Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 12,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące ONS-5,5 z łbem heksagonalnym i podkładką uszczelniającą ø16mm Aneks 8

17 Strona 17 wydanej 17. Sierpnia 2010 Materiały Łącznik: stal nierdzewna (1.4301) EN Bi-metal Podkładka: brak Element I: S280GD, S320GD lub S350GD EN Element II: S235 lub S275 EN S280GD, S320GD lub S350GD EN Grubość wiercenia 12,00 Podłoże drewniane Nie ma określonych parametrów Wkręty samowiercące ONS-5,5 z łbem heksagonalnym Aneks 9

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo