W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas."

Transkrypt

1 WspółbieŜność W programowaniu sekwencyjnym, kaŝdy program ma początek, sekwencje instrukcji do wykonania i koniec. W kaŝdym momencie działania programu moŝemy wskazać miejsce, w którym znajduje się sterowanie. Taki program stanowi zatem pojedynczy, sekwencyjny przepływ sterowania. Program moŝe jednak składać się z wielu przepływów sterowania, zwanych wątkami (ang. thread). KaŜdy wątek ma początek, sekwencje instrukcji i koniec. Wątek nie jest niezaleŝnym programem, jest wykonywany jako część programu. W programie wiele wątków moŝe być wykonywanych jednocześnie i kaŝdy z nich moŝe wykonywać w tym samym czasie odmienne zadania (ang. tasks). Jeśli program napisany wielowątkowo (ang. multithreaded), wykonywany jest na maszynie wieloprocesorowej, to róŝne wątki mogą być wykonywane w tym samym czasie na róŝnych procesorach. Sterowanie programu w takich przypadkach przebiega współbieŝnie (ang. concurrent). Na komputerach jednoprocesorowych wykonanie programów wielowątkowych jest tylko emulowane. Emulacja ta polega na naprzemiennym przydzielaniu czasu procesora poszczególnym wątkom wg. pewnego algorytmu (zaimplementowanego w systemie operacyjnym). To, w jakim stopniu wątek będzie mógł wykorzystywać procesor, zaleŝy od priorytetu wątku (priorytety zostaną omówione dalej w tym rozdziale). Tak jak w programie sekwencyjnym, kaŝdy wątek ma swoje zarezerwowane zasoby (jak np. licznik instrukcji), lecz oprócz tego moŝe korzystać z zasobów programu, w którym jest wykonywany. W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas. Program wielowątkowy definiujemy, na dwa sposoby: jako podklasę klasy Thread; implementując interfejs Runnable. Jeśli zdefiniujemy klasę z moŝliwością pracy jako wątek nie oznacza to automatycznie, Ŝe klasa ta będzie wykonana jako taki. Zostanie to wyjaśnione dalej w tym rozdziale. Przykład prostego programu wielowątkowego Spójrzmy jak wygląda wielowątkowość w praktyce. MoŜemy zdefiniować naszą klasę jako wątek poprzez rozszerzenie klasy java.lang.thread. Ten sposób daje nam bezpośredni dostęp do wszystkich metod kontrolujących wątek zdefiniowanych w klasie Thread. W tej przykładowej aplikacji zdefiniowano dwie klasy: Watek i PierwszyWielowatkowy. Klasa Watek definiuje pojedynczy wątek, który będzie wykonywany w aplikacji PierwszyWielowatkowy, klasa ta dziedziczy z klasy Thread będącej częścią pakietu java.lang.

2 Przykład 2.24 Rozszerzenie klasy Thread class Watek extends Thread String wysun = ""; public Watek(String str, int numer) super(str); // Ustawienie wcięcia z jakim będzie wyświetlana nazwa Watku for (int i = 1; i < numer; i++) wysun = wysun + "\t"; public void run() for (int i = 0; i < 4; i++) System.out.println(wysun + i + " " + getname()); sleep( (int)(math.random() * 1000) ); catch ( InterruptedException e ) e.printstacktrace(); System.out.println(wysun + getname()+ " koniec" ); Pierwszą metodą klasy Watek jest konstruktor z dwoma argumentami: nazwa wątku, typu String i parametr określający wcięcie, z jakim będzie wyświetlana na ekranie nazwa wątku. W konstruktorze tym pierwszą instrukcją jest wywołanie konstruktora nadklasy, który ustawia nazwę wątku. Następnie w bloku for ustawiane jest wcięcie z jakim na ekranie Następną metodą klasy Watek jest metoda run(). Metoda run jest najwaŝniejszą metodą kaŝdego wątku, w której zdefiniowane są wszystkie działania wykonywane przez wątek. Metoda run() klasy Watek zawiera pętlę for wykonywaną cztery razy. W kaŝdej iteracji metoda ta wyświetla na ekranie numer iteracji i nazwę wątku z odpowiednim wcięciem zaleŝnym od parametru numer konstruktora. Po wyświetleniu tego napisu wątek za pomocą metody sleep() jest usypiany na przedział czasu wylosowany przez metodę random klasy Math. Po wykonaniu wszystkich iteracji wyświetlana jest na ekranie nazwa wątku z napisem "koniec". Klasa PierwszyWielowatkowy definiuje aplikację. W metodzie main() tworzone są cztery wątki o nazwach: Janek, Magda, Wacek i Ola (przypuśćmy, Ŝe kaŝda z tych osób ma zadzwonić do czworga znajomych, kto pierwszy zdoła to zrobić, ten wygrywa). Druga metoda tej klasy, znana nam i zdefiniowana juŝ w tej pracy, pauza() zatrzymuje wyniki pracy aplikacji na ekranie. class PierwszyWielowatkowy public static void main (String[] args) throws Exception new Watek("Janek",1).start(); new Watek("Magda",2).start(); new Watek("Wacek",3).start(); new Watek("Ola",4).start(); pauza(); static void pauza() throws Exception /*... Zdefiniowana juŝ wcześniej w tej pracy */

3 W metodzie main() wszystkie wątki zaraz po ich utworzeniu są uruchamiane dzięki uŝyciu metody start(). Po skompilowaniu i uruchomieniu tej aplikacji efekt działania będzie podobny do przedstawionego na ekranie. Ilustracja 2-9 Przykładowy efekt wykonania aplikacji PierwszyWielowatkowy. Widać, Ŝe wyniki działania wszystkich wątków są na ekranie przemieszane. Dzieje się tak dlatego, Ŝe wszystkie wątki typu Watek działają jednocześnie. Wszystkie metody run() wykonywane są jednocześnie i wyprowadzają na ekran efekty swojego działania w tym samym czasie. Prócz czterech wątków utworzonych w metodzie main() wciąŝ działa wątek główny aplikacji. Widzimy, Ŝe pierwszym napisem jaki wyprowadzono na ekran jest: Nacisnij Enter... który wyprowadza na ekran metoda pauza(). Jest tak mimo tego, Ŝe w kodzie metody main() metoda pauza() jest na samym końcu. To pokazuje nam, Ŝe w chwili utworzenia nowych wątków działają one niezaleŝnie od wątku głównego programu. Ciało wątku Wszystkie zadania, jakie ma wykonywać wątek umieszczone są w metodzie run wątku. Po utworzeniu i inicjalizacji wątku, środowisko przetwarzania wywołuje metodę run. W ciele metody run często pojawia się pętla. Na przykład, wątek odpowiedzialny za animację w pętli w metodzie run moŝe wyświetlać serię obrazków. Niekiedy metoda run wątku

4 wykonuje operacje, które zajmują duŝo czasu np. ładowanie i odgrywanie dźwięków lub filmów. Implementacja interfejsu Runnable W wielu aplikacjach mamy do czynienia z koniecznością implementacji wielodziedziczenia, np. chcemy zdefiniować klasę, która ma własności wątku i jednocześnie rozszerza właściwości jakiejś innej klasy. PoniewaŜ w Javie nie jest moŝliwe wielodziedziczenie, rozwiązaniem w takim przypadku jest implementacja interfejsu Runnable. Definicja interfejsu Runnable przedstwia się następująco: public interface java.lang.runnable // Metody public abstract void run(); W rzeczywistości klasa Thread takŝe implementuje interfejs Runnable. Interfejs Runnable ma tylko jedną metodę: run. Kiedy definiujemy klasę jako implementującą ten interfejs, musimy zadeklarować metodę run. W metodzie run wykonywane są wszystkie zadania, które mają być realizowane przez dany wątek. Przykład klasy implementującej interfejs Runnable: class MojaKlasa extends java.applet.applet implements Runnable public void run() //ciało metody run //... inne metody klasy MojaKlasa Spójrzmy jak wygląda aplikacja, która wykonuje te same zadania, co przedstawiony wcześniej program, i jednocześnie wykonywana jest wielowątkowo, implementując interfejs Runnable. Przykład 2.25 Implementacja interfejsu Runnable Główne zmiany w porównaniu z wcześniejsza wersją zaznaczone są pogrubioną czcionką. class WatekPodstawowy implements Runnable String wysun = ""; // W polu danych biezacy przechowywana będzie referencja // do wątku, w którym wykonana zostanie klasa WatekPodstawowy Thread biezacy; public WatekPodstawowy( int numer) // metoda statyczna currentthread() klasy Thread zwaca // referencję do bieŝącego wątku biezacy = Thread.currentThread(); for (int i = 1; i < numer; i++) wysun = wysun + "\t";

5 public void run() for (int i = 0; i < 4; i++) // dzięki referencji biezacy moŝemy na rzecz tego // wątku wykonać metodę getname() (z klasy Thread) System.out.println(wysun + i + " " + biezacy.getname()); biezacy.sleep((int)(math.random() * 1000)); catch (InterruptedException e) System.out.println(wysun + biezacy.getname()+ " koniec" ); Klasa DrugiWielowatkowy róŝni się od klasy PierwszyWielowatkowy o wiele bardziej niŝ klasa WatekPodstawowy od jej poprzedniczki. W tamtej klasie tworzyliśmy nowe wątki i uruchamialiśmy je. W tym przypadku mamy tablice wątków watki[], której elementy są wątkami kontrolującymi wykonanie obiektów klasy WatekPodstawowy. Przykład 2.26 Definicja klasy DrugiWielowatkowy public class DrugiWielowatkowy // deklaracja tablicy wątków, deklarujemy ją jako static, // bowiem tylko do pól statycznych klasy moŝemy się // odwołać w statycznej metodzie main() static Thread watki[]; public static void main (String[] args) throws Exception // przypisanie do pola danych watki tablicy referencji // do obiektów typu Thread watki = new Thread[4]; // inicjalizacja elementów tablicy watki, // utworzenie nowych wątków watki[0] = new Thread( new WatekPodstawowy(1),"Janek"); watki[1] = new Thread( new WatekPodstawowy(2),"Magda"); watki[2] = new Thread( new WatekPodstawowy(3),"Wacek"); watki[3] = new Thread( new WatekPodstawowy(4),"Ola"); // uruchomienie wątków for (int i=0; i<4; i++) watki[i].start(); pauza(); static void pauza() throws Exception /*... Zdefiniowana juŝ wcześniej w tej pracy */ Stany wątku W czasie swego istnienia wątek moŝe znajdować się w jednym z kilku stanów. PoniŜszy rysunek przedstawia stany, w jakich moŝe znajdować się wątek podczas swego Ŝycia oraz metody, których wywołanie powoduje przejście wątku do następnego stanu. Diagram ten nie jest kompletnym, skończonym diagramem stanów wątku ale obejmuje najbardziej interesujące i najczęściej występujące stany, w jakich wątek moŝe się znaleźć.

6 Rysunek 2-5 Stany wątków. Omówmy teraz poszczególne stany: nowy wątek PoniŜsza instrukcja tworzy nowy wątek ale nie uruchamia go, lecz pozostawia wątek w stanie "nowy wątek". Thread mojwatek = new MojaKlasaWatku(); Po wykonaniu tej instrukcji mamy zaledwie pusty obiekt Thread. adne zasoby systemowe nie zostały jeszcze alokowane dla tego wątku. Kiedy wątek znajduje się w tym stanie, moŝemy jedynie wykonać metod. start, uruchamiającą wątek, lub stop, kończącą działania wątku. Wszelkie próby wywołania innych metod dla wątków w tym stanie nie mają sensu i powodują wystąpienie wyjątku IllegalThreadStateException. wykonywany Przeanalizujmy poniŝsze dwie linie kodu: Thread mojwatek = new MojaKlasaWatku(); mojwatek.start(); Metoda start tworzy zasoby systemowe potrzebne do wykonania wątku, przygotowuje wątek do uruchomienia, oraz woła metodę run. Od tego momentu wątek jest w stanie "wykonywany". Nie oznacza to jednak automatycznie, Ŝe wątek zostaje uruchomiony. Wiele komputerów ma tylko jeden procesor, co powoduje, Ŝe niemoŝliwe jest uruchomienie wielu

7 wątków w tym samym momencie.?rodowisko przetwarzania Javy musi implementować system przydziału czasu procesora (ang. scheduler), który dzieli czas procesora między wszystkie wątki będące w stanie "wykonywany". Więcej informacji o przydzielaniu czasu procesora wątkom znajduje się w rozdziale poświęconym priorytetom wątków. nie wykonywany Wątek przechodzi do stanu "nie wykonywany" gdy zachodzi jedno z poniŝszych zdarzeń: wywołano jego metodę sleep, wywołano jego metodę suspend, wątek wykonuje swoją metodę wait, wątek jest zablokowany przy operacji wejścia / wyjścia (ang. I/O). Przykładowo, wykonanie metody sleep(10000) w poniŝszym kodzie powoduje uśpienie bieŝącego wątku na 10 sekund ( milisekund): Thread.sleep(10000); catch (InterruptedException e) W czasie tych 10 sekund gdy wątek jest uśpiony, nawet gdy procesor staje się dostępny dla tego wątku, wątek ten nie zostaje uruchomiony. Po upływie 10 sekund wątek przechodzi do stanu "wykonywany" i jeśli procesor jest dostępny, jest on uruchamiany. Dla kaŝdego przypadku przejścia wątku do stanu "nie wykonywany" istnieją specyficzne warunki, jakie muszą być spełnione, aby nastąpił powrót do stanu "wykonywany". PoniŜej przedstawiono warunki, jakie muszą być spełnione, aby nastąpił powrót do stanu "wykonywany": jeśli wątek uśpiono (metoda sleep ), musi upłynąć określona liczba milisekund, jeśli wątek zawieszono (metoda suspend), inny wątek musi wywołać metodę resume wątku, powodującą jego odwieszenie, jeśli wątek czeka na np. ustawienie jakiejś zmiennej, to obiekt, do którego naleŝy ta zmienna, musi ją odstąpić a następnie wywołać metodę notify lub notifyall, jeśli wątek jest zablokowany przy operacjach wejścia / wyjścia, wtedy operacje te muszą być zakończone. zakończony Wątek moŝe zakończyć działanie z dwu powodów: albo naturalnie zakończy swe działanie albo zostanie zabity (ang. kill). Wątek naturalnie kończy swoje działanie wtedy, gdy jego metoda run kończy się normalnie. W poniŝszym przykładzie pętla while wykonywana jest 50 razy i metoda run naturalnie kończy swoje działanie: public void run() int i = 1;

8 while (i < 51) System.out.println( i + " iteracja"); i++; MoŜemy takŝe zabić wątek w kaŝdym momencie poprzez wywołanie jego metody stop. W poniŝszym przykładzie tworzony i uruchamiany jest wątek mojwatek, następnie bieŝący wątek jest usypiany na 10 sekund. Kiedy bieŝący wątek się budzi, w przedostatniej linii przykładu wątek mojwatek zostaje zabity: Thread mojwatek = new MojaKlasaWatku(); mojwatek.start(); Thread.sleep(10000); catch (InterruptedException e) mojwatek.stop(); Metoda stop generuje w wątku obiekt (wyjątek) ThreadDeath, słuŝący do zabicia go. Oznacza to, Ŝe wątek w takim przypadku zabijany jest asynchronicznie. Wątek zostaje zabity wtedy, gdy rzeczywiście odbierze wyjątek ThreadDeath. Metoda stop oznacza nagłe zakończenie wykonania metody run wątku. Jeśli metoda run wykonuje jakieś waŝne obliczenia, metoda stop moŝe spowodować przerwanie wykonywania programu w stanie niespójnym. Dlatego nie powinno się wołać metody stop wtedy, gdy chcemy zakończyć wątek, lecz zrobić to w łagodniejszy sposób np. poprzez ustawienie flagi, która informuje metodę run, Ŝe powinna zakończyć swoje wykonanie. Wyjątek IllegalThreadStateException?rodowisko przetwarzania generuje wyjątek IllegalThreadStateException, gdy próbujemy wywołać metodę wątku a wątek znajduje się w takim stanie, który nie pozwala na wywołanie tej metody. Przykładowo w stanie "nie wykonywany" wyjątek ten występuje, gdy próbujemy wywołać metodę suspend. Metoda isalive Interfejs programistyczny dla klasy Thread zawiera metodę isalive. Wynikiem wykonania metody isalive jest wartość true, gdy wątek został uruchomiony a nie został jeszcze zakończony. Gdy wynikiem wykonania metody isalive jest wartość false oznacza to, Ŝe wątek jest albo w stanie "nowy wątek" lub "zakończony". Gdy wynikiem jest wartość true wiemy, Ŝe jest albo w stanie "wykonywany" lub "nie wykonywany". Priorytet wątku Priorytet wątku informuje program szeregujący wątki Javy (ang. Java thread scheduler), kiedy nasz wątek powinien być wykonywany w odniesieniu do innych wątków. Wcześniej wspomniano, Ŝe wątki wykonywane są równolegle. Jeśli konceptualnie jest to prawda, w praktyce zazwyczaj tak nie jest. Większość komputerów posiada tylko jeden

9 procesor, więc w danej chwili czasu wykonywany moŝe być tylko jeden wątek i wielowątkowość jest emulowana. Wykonanie wielu wątków na pojedynczym procesorze w jakiejś kolejności nazywane jest szeregowaniem (ang. scheduling).?rodowisko przetwarzania Javy implementuje bardzo prosty, deterministyczny algorytm szeregowania znany jako "planowanie priorytetowe" (ang. fixed priority scheduling). KaŜdemu wątkowi przypisuje się pewien priorytet, po czym przydziela się procesor temu wątkowi, którego priorytet jest najwyŝszy. Gdy nowy wątek jest tworzony, dziedziczy priorytet z wątku, który go utworzył. Priorytety wątku mogą być modyfikowane w kaŝdej chwili po utworzeniu wątku poprzez uŝycie metody setpriority. Priorytet wątku jest liczbą typu integer o wartości większej lub równej MIN_PRIORITY i niewiększej niŝ MAX_PRIORITY (są to stałe zdefiniowane w klasie Thread o wartości odpowiednio 1 i 10). Im większa wartość liczby określającej priorytet, tym priorytet wątku jest większy. W momencie, gdy wiele wątków jest gotowych do wykonania, środowisko przetwarzania wybiera do wykonania wątek z najwyŝszym priorytetem. Tylko w przypadku, gdy wątek zatrzymuje się, ustępuje czas procesora (metoda yield) lub przechodzi do stanu "nie wykonywany", wątek o niŝszym priorytecie zaczyna być wykonywany. Gdy dwa wątki o tym samym priorytecie czekają na przydzielenie im czasu procesora, program szeregujący wybiera jeden z nich i przydziela czas według algorytmu "planowania rotacyjnego" (ang. round-robin). W algorytmie tym ustala się małą jednostkę czasu, nazywaną kwantem czasu lub odcinkiem czasu. Kolejka procesów gotowych do wykonania jest traktowana jako kolejka cykliczna. Planista przydziału procesora przegląda tę kolejkę i kaŝdemu wątkowi przydziela odcinek czasu nie dłuŝszy od jednego kwantu czasu. Gdy wątek ma czas wykonania dłuŝszy, niŝ kwant czasu, to nastąpi przerwanie wykonywania wątku i zostanie on odłoŝony na koniec kolejki. Wybrany wątek będzie wykonywany do momentu, gdy jeden z poniŝszych warunków będzie spełniony: wątek o wyŝszym priorytecie znalazł się w stanie "wykonywany", wątek ustępuje procesor lub metoda run kończy działanie, w systemie, w którym stosuje się przydzielanie kwantów czasu, kwant czasu się skończył. Jeśli w jakimś momencie wątek z większym priorytetem, niŝ inne wątki w stanie "wykonywany" znajdzie się tym w stanie, to środowisko przetwarzania Javy wybiera do wykonania wątek z nowym najwyŝszym priorytetem. Uwaga: W danym momencie wątek o najwyŝszym priorytecie jest wykonywany. JednakowoŜ nie jest to gwarantowane. Program szeregujący wątki moŝe wybrać do wykonania wątek z niŝszym priorytetem, aby uniknąć zagłodzenia. Z tych powodów, poleganie na priorytetach nie gwarantuje nam poprawności algorytmu. Demony KaŜdy wątek Javy moŝe zostać demonem (ang. daemon thread). Wątek będący demonem zajmuje się obsługiwaniem innych wątków uruchomionych w tym samym procesie, co wątek demona. Metoda run wątku demona jest przewaŝnie nieskończoną pętlą, w której demon czeka na zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dostarczane przez ten wątek.

10 Przykładowo, przeglądarka HotJava uŝywa do czterech demonów nazwanych "Image Fetcher", które dostarczają obrazków z dysku lub sieci dla wątków, które tego potrzebują. Wykonanie programu kończy się z chwilą zakończenia ostatniego wątku, który nie jest demonem. Dzieje się tak dlatego, Ŝe gdy w programie nie istnieją juŝ inne wątki prócz demonów, demony nie mają juŝ dla kogo dostarczać usług i ich dalsze istnienie nie ma sensu. Aby wątek został demonem uŝywany metody setdaemon z argumentem równym true. W celu sprawdzenia, czy wątek jest demonem uŝywana jest metoda isdaemon. Grupowanie wątków KaŜdy wątek Javy jest członkiem grupy wątków (ang. thread group). Grupowanie wątków w jednym obiekcie pozwala na jednoczesne manipulowanie wszystkimi zgrupowanymi wątkami. Przykładowo, moŝemy uruchomić (metoda start ) lub zawiesić (suspend) wszystkie zgrupowane wątki dzięki wykonaniu jednej metody. Grupowanie wątków w Javie zaimplementowano w klasie java.lang.threadgroup.?rodowisko przetwarzania Javy umieszcza nowy wątek w grupie wątków podczas jego tworzenia. Kiedy tworzymy nowy wątek, moŝemy środowisku przetwarzania pozwolić na umieszczenie wątku w domyślnej grupie wątków lub moŝemy explicite zadeklarować nową grupę wątków i dodać do niej nasz wątek. Po tym, jak wątek stał się członkiem jakiejś grupy wątków podczas tworzenia, nie moŝna przenosić wątku do innej grupy. Jeśli tworzymy nowy wątek bez specyfikacji jego grupy w konstruktorze, środowisko przetwarzania automatycznie umieszcza nowy wątek w tej samej grupie co wątek, który go utworzył. Gdy aplikacja Javy zostaje uruchomiona, środowisko przetwarzania tworzy automatycznie obiekt ThreadGroup o nazwie 'main' (nasz wątek główny naleŝy do grupy wątków 'main'). I gdy nie zadeklarujemy tego inaczej, wszystkie utworzone wątki staną się członkami grupy wątków 'main'. Uwaga: Gdy tworzymy wątek w aplecie, nowe wątki mogą być członkami innych grup wątków niŝ 'main', zaleŝnie od przeglądarki, w której aplet jest uruchamiany. Wątki w aplecie omówione zostaną w rozdziale: Wielowątkowość w apletach. Jeśli chcemy utworzony wątek umieścić w grupie wątków innej niŝ domyślna, musimy tę grupę wyspecyfikować w momencie, gdy nowy wątek jest tworzony. Klasa Thread ma trzy konstruktory pozwalające ustawić nową grupę wątków: public Thread(ThreadGroup grupawatkow, Runnable target) public Thread(ThreadGroup grupawatkow, String name) public Thread(ThreadGroup grupawatkow, Runnable target, String name) KaŜdy z tych konstruktorów tworzy nowy wątek, który jest członkiem wyspecyfikowanej grupy wątków. Przykładowo, poniŝszy kawałek kodu tworzy nową grupę wątków (mojagrupaw) a następnie tworzy nowy wątek mojwatek naleŝący do tej grupy: ThreadGroup mojagrupaw = new ThreadGroup("Moja grupa watkow");

11 Thread mojwatek = new Thread(mojaGrupaW, "watek w mojej grupie"); Grupa wątków, do której dołączamy nasz wątek nie musi być grupą zadeklarowaną przez nas, moŝe to być grupa stworzona przez środowisko wykonawcze Javy lub grupa wątków stworzona przez program (np. przeglądarkę), w którym nasz aplet uruchomiono. Jeśli chcemy sprawdzić, do jakiej grupy naleŝy nasz wątek, moŝemy w tym celu uŝyć metody getthreadgroup(): grupa = mojwatek.getthreadgroup(); Wynikiem wykonania tej metody jest referencja do obiektu reprezentującego grupę wątków. Gdy mamy dostęp do obiektu reprezentującego grupę wątków, moŝemy uzyskać róŝnego rodzaju informacje np. jakie jeszcze inne wątki naleŝą do tej grupy, moŝemy takŝe modyfikować wątki naleŝące do tej grupy np. moŝemy je uśpić, zatrzymać lub zakończyć w pojedynczym wywołaniu metody np. uŝycie metody: grupa.suspend(); w tym przypadku powoduje, Ŝe wszystkie wątki naleŝące do grupy wątków grupa zostają uśpione. Grupa wątków moŝe zawierać dowolną liczbę wątków. Wątki naleŝące do jednej grupy przewaŝnie są jakoś powiązane ze sobą np. wspólnym wątkiem, który je utworzył, zadaniami jakie wykonują w programie, lub momentem, w którym powinny zostać uruchomione i zatrzymane. Obiekt klasy ThreadGroup moŝe zawierać nie tylko wątki ale takŝe inne obiekty klasy ThreadGroups. NajwyŜej w hierarchii wątków aplikacji Javy znajduje się grupa wątków o nazwie 'main'. W grupie wątków 'main' moŝemy tworzyć nowe wątki lub grupy wątków. W grupach wątków moŝna z kolei tworzyć następne wątki lub grupy wątków. W rezultacie hierarchia wątków moŝe przybrać wygląd jak na poniŝszym rysunku:

12 Rysunek 2-6 Przykładowa hierarchia grup wątków i wątków w aplikacji Javy. Klasa ThreadGroup zawiera metody, które moŝemy następująco posegregować: metody zarządzające kolekcjami - są to metody zarządzające grupą wątków i podgrupami zawartymi w grupie wątków, metody operujące na grupie - metody te ustawiają i pobierają abuty obiektu ThreadGroup, metody operujące na wszystkich wątkach w grupie - ten zbiór metod wykonuje niektóre operacje, jak uruchamianie lub zatrzymywanie, wszystkich wątków w grupie wątków ThreadGroup. Synchronizacja wątków RozwaŜmy teraz przypadek, gdy wykonywane są dwa niezaleŝne wątki, które współdzielą dane i stan kaŝdego z nich zaleŝy od stanu drugiego wątku. Jedną z takich sytuacji jest problem typu Producent/Konsument (ang. producer/consumer), gdzie producent generuje strumień danych, które są wykorzystywane (konsumowane) przez konsumenta. Strumień ten stanowi wspólny zasób, wątki muszą być zatem synchronizowane. ZałóŜmy, Ŝe producent generuje liczby od 0 do 9, które są następnie składowane w obiekcie typu Pudelko. Producent, po włoŝeniu do pudełka liczby i wydrukowaniu jej na ekranie, zostaje uśpiony na losowo wybrany czas między 0 a 100 milisekund, zanim przejdzie do następnego cyklu produkcji liczby. Przykład 2.27 Aplikacja Producent/Konsument class Producent extends Thread private Pudelko pudelko; private int m_nliczba; public Producent(Pudelko c, int liczba)

13 pudelko = c; this.m_nliczba = liczba; public void run() for (int i = 0; i < 10; i++) pudelko.wloz(i); System.out.println("Producent #" + this.m_nliczba + " wlozyl: " + i); sleep((int)(math.random() * 100)); catch (InterruptedException e) Konsument podczas swego działania konsumuje wszystkie liczby złoŝone w pudełku, wyprodukowane przez Producenta, tak szybko, jak staną się one dostępne. class Konsument extends Thread private Pudelko pudelko; private int m_nliczba; public Konsument(Pudelko c, int Liczba) pudelko = c; this.m_nliczba = Liczba; public void run() int wartosc = 0; for (int i = 0; i < 10; i++) wartosc = pudelko.wez(); System.out.println("Konsument #" + this.m_nliczba + " wyjal: " + wartosc); Producent i konsument w tym przykładzie współdzielą dane przez wspólny obiekt typu Pudelko. Konsument ma prawo pobrać kaŝdą wyprodukowaną liczbę tylko raz. Synchronizacja między tymi dwoma wątkami występuje w metodach wez() i wloz() obiektu Pudelko. Klasa Pudelko wygląda następująco: class Pudelko private int m_nzawartosc; // to jest znienna warunkowa // do której dostęp synchronizujemy, (omówione później) private boolean m_bdostepne = false; public synchronized int wez()

14 while (m_bdostepne == false) wait(); catch (InterruptedException e) m_bdostepne = false; notifyall(); return m_nzawartosc; public synchronized void wloz(int wartosc) while (m_bdostepne == true) wait(); catch (InterruptedException e) m_nzawartosc = wartosc; m_bdostepne = true; notifyall(); Klasa Pudelko zostanie dokładnie omówiona później w tym rozdziale. Po wykonaniu aplikacji ProdKonsTest, która tworzy obiekty typu Pudelko oraz Producent i Konsument, a następnie uruchamia wątki Producenta i Konsumenta (współdzielące obiekt typu Pudelko) : class ProdKonsTest public static void main(string[] args) throws Exception Pudelko c = new Pudelko(); Producent p1 = new Producent(c, 1); Konsument c1 = new Konsument(c, 1); p1.start(); c1.start(); pauza(); static void pauza() throws java.io.ioexception System.out.println("Nacisnij Enter..."); System.in.read(); Na ekranie otrzymamy:

15 Ilustracja 2-10 Wynik działania aplikacji KonsProdTest. W naszym programie uŝyto dwóch mechanizmów synchronizacji wątków Producenta i Konsumenta: monitora i dwóch metod: wait oraz notifyall. Monitory Obiekty takie, jak Pudelko, które są współdzielone pomiędzy dwa wątki, i do których dostęp musi być synchronizowany nazywane są zmiennymi warunkowymi (ang. condition variable). Java pozwala synchronizować wątki pracujące ze zmiennymi warunkowymi dzięki uŝyciu monitorów. Monitory związane są ze specyficznymi danymi (nazywanymi zmiennymi warunkowymi) i działają jako blokada zakładana na tych danych. Gdy wątek zajmie monitor dla jakiejś danej, inne wątki do czasu zwolnienia monitora zostają zablokowane i nie mogą odczytywać lub modyfikować danych. Segment kodu w programie, w którym następuje dostęp do tej samej danej z róŝnych wątków nazywany jest sekcją krytyczną (ang. critical section). W Javie sekcję krytyczną oznaczmy przy uŝyciu słowa kluczowego synchronized. Generalnie, w programach Javy, sekcją krytyczną są metody. MoŜna oznaczyć mniejszy kawałek kodu jako sekcję krytyczną. Jednak taki sposób programowania nie jest zgodny z paradygmatem programowania obiektowego i prowadzi do zaciemnienia kodu, który staje się przez to trudny do zrozumienia i sprawdzenia poprawności (ang. debug). Najlepszym rozwiązaniem jest uŝywanie synchronizacji tylko na poziomie metod. W Javie kaŝdy obiekt, który ma metody synchroniczne posiada swój monitor. Przedstawiona wcześniej klasa Pudelko ma dwie metody synchroniczne: metodę wloz(), uŝywaną do zmiany wartości w obiekcie typu Pudelko i metodę wez(), która jest uŝywana do pobrania liczby przechowywanej w obiekcie Pudelko. Oznacza to, Ŝe system skojarzy z kaŝdym

16 obiektem typu Pudelko unikalny monitor. W przedstawionym poniŝej kodzie klasy Pudelko elementy wyróŝnione pogrubioną czcionką słuŝą do synchronizacji wątków: class Pudelko private int m_nzawartosc; private boolean m_bdostepne = false; public synchronized int wez() // monitor zostaje zajęty przez Konsumenta while (m_bdostepne == false) wait(); // metoda wait() tymczasowo zwalnia monitor, // (dokładny opis w rozdziale poświęconym metodzie wait ) catch (InterruptedException e) m_bdostepne = false; notifyall(); return m_nzawartosc; // monitor zostaje zwolniony przez Konsumenta public synchronized void wloz(int wartosc) // monitor zostaje zajęty przez Producenta while (m_bdostepne == true) wait(); // metoda wait() tymczasowo zwalnia monitor catch (InterruptedException e) m_nzawartosc = wartosc; m_bdostepne = true; notifyall(); // monitor zostaje zwolniony przez Producenta Klasa Pudelko posiada dwa pola danych: m_nzawartosc, które stanowi bieŝącą zawartość pudełka oraz pole danych m_bdostepne typu boolean, które określa, czy zawartość pudełka moŝe być pobrana. Gdy zmienna m_bdostepne jest równa true oznacza to, Ŝe Producent właśnie umieścił nową wartość w Pudełku, a Konsument jeszcze jej nie pobrał. Konsument moŝe pobrać daną z Pudełka tylko wtedy, gdy zmienna m_bdostępne jest równa true. Jeśli usuniemy z metod wez() i wloz() klasy Pudelko elementy kodu odpowiedzialne za synchronizacje (oznaczone pogrubioną czcionką). Wynik działania aplikacji ProdKonsTest będzie następujący (lub podobny):

17 Ilustracja 2-11 Wynik działania aplikacji ProdKonsTest bez mechanizmów synchronizacji. Jak widać, Konsument pobiera liczby z Pudełka nie czekając na wyprodukowanie przez Producenta kolejnej liczby. Wróćmy jednak do naszego przykładu, gdzie synchronizacja jest zapewniona. PoniewaŜ klasa Pudelko ma dwie metody synchroniczne, dla kaŝdego obiektu klasy Pudelko tworzony jest oddzielny monitor. W momencie gdy sterowanie znajdzie się w metodzie synchronicznej, wątek, który wywołał tę metodę zajmuje monitor obiektu, którego metodę wywołano. Inne wątki nie mogą wołać metod synchronicznych tego obiektu do czasu zwolnienia monitora. Monitory w Javie są wielodostępne (ang. reentrant). Oznacza to, Ŝe wątek, który zajął monitor jakiegoś obiektu moŝe wołać inne metody synchroniczne obiektu. Zawsze wtedy, gdy Producent woła metodę wloz, Producent zajmuje monitor obiektu Pudelko, co powoduje, Ŝe Konsument nie moŝe wywołać metody wez do czasu zwolnienia monitora. Gdy metoda wloz kończy działanie, Producent zwalnia monitor i odblokowuje obiekt typu Pudelko. Podobnie gdy Konsument woła metodę wez klasy Pudelko, Konsument zajmuje monitor obiektu typu Pudelko, co powoduje, Ŝe Producent nie moŝe wywołać metody wloz do czasu zwolnienia monitora. Operacje zajmowania i zwalniania monitora są wykonywane automatycznie przez środowisko wykonawcze Javy, co zapewnia integralność danych i chroni przed wystąpieniem sytuacji wyjątkowych spowodowanych operacjami na monitorach. Metody notifyall i wait Metody wait i notifyall naleŝą do klasy java.lang.object i mogą być wywoływane tylko przez wątki, które załoŝyły blokadę.

18 Metoda notifyall informuje wszystkie wątki oczekujące na monitor zajęty przez bieŝący wątek o zwolnieniu tego monitora i budzi te wątki. PrzewaŜnie jeden z oczekujących wątków zajmuje monitor i wykonuje swoje zadanie. W naszym przykładzie, metody wait i notifyall słuŝą do koordynacji wkładania i wyjmowania liczb z Pudełka. Wątek Konsumenta woła metodę wez i zajmuje monitor obiektu Pudelko na czas wykonania metody wez. Na końcu metody wez, wywołanie metody notifyall budzi wątek Producenta oczekujący na monitor obiektu Pudelko. W tym momencie wątek Producenta zajmuje monitor i wykonuje swoje zadanie. public synchronized int wez() while (m_bdostepne == false) wait(); catch (InterruptedException e) m_bdostepne = false; notifyall(); // zawiadomienie Producenta return m_nzawartosc; Gdy wiele wątków oczekuje na monitor, system wykonawczy Javy wybiera jeden z oczekujących wątków do wykonania, nie jest jednak określone, który z oczekujących wątków zostanie wybrany. W metodzie wloz, notifyall działa podobnie jak w metodzie wez, budzi wątek Konsumenta, oczekujący na zwolnienie monitora przez Producenta. W klasie Object jest zadeklarowana takŝe metoda notify, która budzi jeden wybrany wątek oczekujący na monitor. W tej sytuacji, kaŝdy z pozostałych wątków oczekuje dalej do czasu odstąpienia monitora i wybrania go przez system wykonawczy. UŜycie notify moŝe być Źle uwarunkowane, to jest, moŝe zawieść, gdy warunki zmienią się trochę. W programowaniu współbieŝnym ustalenie wszystkich zdarzeń, jakie mogą zajść podczas wykonania programu jest bardzo trudne. Rozwiązanie wykorzystujące metodę notifyall jest stabilniejsze niŝ wykorzystujące metodę notify. W przypadku, gdy nie zamierzamy dokładnie analizować programu wielowątkowego lepiej będzie, gdy zastosujemy metodę notifyall. Wątek wołający metodę wait musi posiadać monitor. Metoda wait powoduje zwolnienie posiadanego monitora i przejście w stan oczekiwania do czasu, aŝ inny wątek powiadomi (ang. notify) go o zwolnieniu monitora obiektu. Wtedy wątek ten przejmuje monitor i kontynuuje swoje działanie. Metody wait uŝywamy wraz z metodami notify lub notifyall do koordynacji działania wielu wątków uŝywających tych samych zasobów. W metodzie wez znajduje się pętla while. Gdy zmienna m_bdostepne jest równa false, Producent nie wyprodukował jeszcze nowej liczby i Konsument musi czekać, więc wywoływana jest metoda wait. Powoduje to zwolnienie monitora obiektu Pudelko i Producent zajmuje ten monitor i moŝe wyprodukować liczbę. Gdy Producent w metodzie wloz woła metodę notifyall, Konsument budzi się i kontynuuje pętlę while. Jeśli liczba jest juŝ wyprodukowana (m_bdostępne == true), pętla while zostaje opuszczona i kontynuowane jest wykonanie metody wez.

19 public synchronized int wez() while (m_bdostepne == false) // czeka na wywołanie przez Producenta notifyall() wait(); catch (InterruptedException e) m_bdostepne = false; notifyall(); return m_nzawartosc; Zasada działania metody wloz jest podobna, implementuje oczekiwanie na wątek Konsumenta aŝ skonsumuje on wyprodukowaną liczbę, gdy to nastąpi oczekujący wątek Producenta moŝe włoŝyć następną liczbę do Pudełka. Poza uŝytą przez nas wersją metody wait w klasie Object mamy zadeklarowane jeszcze dwie inne wersje metody wait: wait(long timeout) - gdzie parametr timeout oznacza maksymalny czas oczekiwania na zwolnienie monitora (metody notify lub notifyall) w milisekundach; wait(long timeout, int nanos) - gdzie parametr timeout podobnie, jak wyŝej oznacza maksymalny czas oczekiwania na zwolnienie monitora w milisekundach a nanos dodatkowy czas w nanosekundach o zakresie od 0 do Metody wait i notify powinny być wołane przez wątki, które zajmują monitor danego obiektu. Wątek moŝe stać się właścicielem monitora obiektu na trzy sposoby: poprzez wykonanie synchronicznej metody tego obiektu, poprzez wykonanie ciała synchronizowanego wyraŝenia, które synchronizuje obiekt, dla obiektów typu Class, dzięki wykonaniu synchronizowanej metody statycznej tej klasy. Gdy piszemy program, w którym kilka wątków pracuje współbieŝnie musimy pamiętać, Ŝe mogą wystąpić sytuacje, w których nastąpi zagłodzenie (ang. starvation) lub zakleszczenie wątków (ang. deadlock). Zagłodzenie występuje wtedy, gdy jeden lub więcej wątków zostaje zablokowanych wtedy, gdy próbują uzyskać dostęp do zasobu. Zakleszczenie jest krańcową formą zagłodzenia, występuje, gdy wątki oczekują na spełnienie warunku, który nigdy nie moŝe być spełniony. Zakleszczenie najczęściej występuje wtedy, gdy dwa lub więcej wątków oczekuje, aŝ inny (inne) wątek coś zrobi. Aby uniknąć tych sytuacji naleŝy prawidłowo zaprojektować synchronizację. Źródło: Tutorial "Java - nowy standard programowania w Internecie" Artur Tyloch

Współbieżność w środowisku Java

Współbieżność w środowisku Java Współbieżność w środowisku Java Wątki i ich synchronizacja Zagadnienia Tworzenie wątków Stany wątków i ich zmiana Demony Synchronizacja wątków wzajemne wykluczanie oczekiwanie na zmiennych warunkowych

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Język Java wątki (streszczenie)

Język Java wątki (streszczenie) Programowanie współbieżna Język Java wątki (streszczenie) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Języka Java wątki Autor:

Bardziej szczegółowo

6.1 Pojęcie wątku programu 6.2 Klasy Timer, TimerTask 6.3 Klasa Thread 6.4 Synchronizacja pracy wątków 6.5 Grupowanie wątków

6.1 Pojęcie wątku programu 6.2 Klasy Timer, TimerTask 6.3 Klasa Thread 6.4 Synchronizacja pracy wątków 6.5 Grupowanie wątków 6. Wątki 6.1 Pojęcie wątku programu 6.2 Klasy Timer, TimerTask 6.3 Klasa Thread 6.4 Synchronizacja pracy wątków 6.5 Grupowanie wątków W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 6-1 6.1 Wątki programu 1) Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych)

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego

Wątek - definicja. Wykorzystanie kilku rdzeni procesora jednocześnie Zrównoleglenie obliczeń Jednoczesna obsługa ekranu i procesu obliczeniowego Wątki Wątek - definicja Ciąg instrukcji (podprogram) który może być wykonywane współbieżnie (równolegle) z innymi programami, Wątki działają w ramach tego samego procesu Współdzielą dane (mogą operować

Bardziej szczegółowo

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4

1 Wątki 1. 2 Tworzenie wątków 1. 3 Synchronizacja 3. 4 Dodatki 3. 5 Algorytmy sortowania 4 Spis treści 1 Wątki 1 2 Tworzenie wątków 1 3 Synchronizacja 3 4 Dodatki 3 5 Algorytmy sortowania 4 6 Klasa Runnable 4 Temat: Wątki Czym są wątki. Grafika. Proste animacje. Małe podsumowanie materiału.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE. Michał Kozłowski 30 listopada 2003

Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE. Michał Kozłowski 30 listopada 2003 Obliczenia równoległe i rozproszone w JAVIE Michał Kozłowski 30 listopada 2003 Wątki w JAVIE Reprezentacja wątków jako obiektów Uruchamianie i zatrzymywanie wątków Realizacja wątków Ograniczenia Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski Programowanie wielowątkowe Tomasz Borzyszkowski Wątki a procesy Jako jeden z niewielu języków programowania Java udostępnia użytkownikowi mechanizmy wspierające programowanie wielowątkowe. Program wielowątkowy

Bardziej szczegółowo

4.1 Napisz kod, w którym definiujesz, tworzysz oraz uruchamiasz wątki z uŝyciem klas java.lang.thread oraz java.lang.runnable.

4.1 Napisz kod, w którym definiujesz, tworzysz oraz uruchamiasz wątki z uŝyciem klas java.lang.thread oraz java.lang.runnable. WĄTKI 4.1 Napisz kod, w którym definiujesz, tworzysz oraz uruchamiasz wątki z uŝyciem klas java.lang.thread oraz java.lang.runnable. 4.2 Opisz stany w jakich wątek moŝe się znajdować oraz opisz sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 7. Współbieżność 1

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 7. Współbieżność 1 Języki i Techniki Programowania II Wykład 7 Współbieżność 1 Programy, Procesy, Wątki Program to zestaw instrukcji do wykonania, dane do przetworzenia, mechanizmy sterujące (stos) Proces w komputerze to

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe i rozproszone. Monitory i zmienne warunku. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Programowanie równoległe i rozproszone. Monitory i zmienne warunku. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Programowanie równoległe i rozproszone Monitory i zmienne warunku Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Problemy współbieżności Problem producentów i konsumentów: jedna grupa procesów

Bardziej szczegółowo

Stworzenie klasy nie jest równoznaczne z wykorzystaniem wielowątkowości. Uzyskuje się ją dopiero poprzez inicjalizację wątku.

Stworzenie klasy nie jest równoznaczne z wykorzystaniem wielowątkowości. Uzyskuje się ją dopiero poprzez inicjalizację wątku. Laboratorium 7 Wstęp Jednym z podstawowych własności Javy jest wielowątkowość. Wiąże się to z możliwością współbieżnego wykonywania różnych operacji w ramach pojedynczej wirtualnej maszyny Javy (JVM).

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 1 dr inż. Literatura ogólna Ben-Ari, M.: Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009. Czech, Z.J:

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Programowanie równoległe i rozproszone W1. Wielowątkowość Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Problemy współbieżności wyścig (race condition) synchronizacja realizowana sprzętowo (np.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjątków. Rysunek 2-4 Hierarchia dziedziczenia klas wyjątków

Obsługa wyjątków. Rysunek 2-4 Hierarchia dziedziczenia klas wyjątków Obsługa wyjątków Podczas działania programu mogą wystąpić róŝne sytuacje specjalne, do których naleŝą m.in. wystąpienia błędu polegającego na próbie otwarcia pliku, który nie istnieje. Java posiada zapoŝyczony

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania 2

Wstęp do programowania 2 Wstęp do programowania 2 wykład 10 Zadania Agata Półrola Wydział Matematyki UŁ 2005/2006 http://www.math.uni.lodz.pl/~polrola Współbieżność dotychczasowe programy wykonywały akcje sekwencyjnie Ada umożliwia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory

Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory Systemy operacyjne. Zajęcia 11. Monitory 1. Monitor to mechanizm zamykający całą pamięć wspólną i synchronizację w pojedynczym module. 2. Monitor posiada całą pamięć wspólną jako część 'prywatną': dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wykład 5. Rafał Skinderowicz

Programowanie współbieżne Wykład 5. Rafał Skinderowicz Programowanie współbieżne Wykład 5 Rafał Skinderowicz Monitory motywacje Mechanizmy synchronizacji takie jak blokady (zamki) semafory pozwalają efektywnie rozwiązywać dostępu do współdzielonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut.

Wyjątki. Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wyjątki Streszczenie Celem wykładu jest omówienie tematyki wyjątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Wydaje się, że żaden użytkownik oprogramowania nie lubi, kiedy stosowany program nagle zawiesza się,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Synchronizacja (część II) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 5. Synchronizacja (część II) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 5 Synchronizacja (część II) Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wady semaforów Jeden z pierwszych mechanizmów synchronizacji Generalnie jest to mechanizm bardzo

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet. Python: Wątki. Kraków, 12 grudnia 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet. Python: Wątki. Kraków, 12 grudnia 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python: Wątki Kraków, 12 grudnia 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Wątki akt pierwszy, kilka przydatnych funkcji Lib/threading.py modół pozwalający

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 4, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 4, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Podstawy modelowania obiektowego 2. Konstruktory 3. Dziedziczenie, związki pomiędzy klasami, UML 4. Polimorfizm 5. Klasy abstrakcyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - wątki Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 1. Wątki 2. Planowanie przydziału procesora (szeregowanie

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Laboratorium nr 11

Programowanie współbieżne Laboratorium nr 11 Programowanie współbieżne Laboratorium nr 11 Wykonywane w danym momencie programy nazwano procesami [1] - izolowanymi, niezależnie wykonywanymi programami, dla których system operacyjny przydzielał pamięć,

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski Dziedziczenie Tomasz Borzyszkowski Podstawy Zobacz: Dziedzictwo1.java Dziedzictwo2.java Dziedziczenie jest jedną z podstawowych cech OOP ponieważ umożliwia łatwe implementowanie klasyfikacji hierarchicznych.

Bardziej szczegółowo

Model pamięci. Rafał Skinderowicz

Model pamięci. Rafał Skinderowicz Model pamięci Rafał Skinderowicz Czym jest model pamięci Model pamięci dotyczy programów współbieżnych W programie współbieżnym może się zdarzyć, że dany wątek nie będzie widział od razu wartości zmiennej

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Przeplot. Synchronizacja procesów. Cel i metody synchronizacji procesów. Wątki współbieżne

Przeplot. Synchronizacja procesów. Cel i metody synchronizacji procesów. Wątki współbieżne Synchronizacja procesów Przeplot Przeplot wątków współbieżnych Cel i metody synchronizacji procesów Problem sekcji krytycznej Semafory Blokady 3.1 3.3 Wątki współbieżne Cel i metody synchronizacji procesów

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 6. 6 listopada 2015 Plan wykładu Callable objects 1 Callable objects 2 3 Plan wykładu Callable objects 1 Callable objects 2 3 Callable objects Wszystko jest obiektem. Callable objects Wszystko jest

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pierwsze kroki Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Co znaczy

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE MODUŁU POBIERAJĄCEGO WEKTOROWE

STWORZENIE MODUŁU POBIERAJĄCEGO WEKTOROWE LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH STWORZENIE MODUŁU POBIERAJĄCEGO WEKTOROWE DANE PRZESTRZENNE Z BAZY DANYCH I PRZYGOTOWUJĄCEGO JE DO WYŚWIETLENIA I. Temat ćwiczenia Stworzenie modułu przygotowującego dane

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 6 - procesy Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 Zasoby: PROCES wykonujący się program ; instancja programu

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski Pakiety i interfejsy Tomasz Borzyszkowski Pakiety podstawy W dotychczasowych przykładach nazwy klas musiały pochodzić z jednej przestrzeni nazw, tj. być niepowtarzalne tak, by nie doprowadzić do kolizji

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Java SE, Laboratorium nr 8 Wątki

Java SE, Laboratorium nr 8 Wątki Java SE, Laboratorium nr 8 Wątki Wątki w Jawie umożliwiają współbieżność operacji. Wątki umożliwiają równoległe wykonywanie instrukcji. Wątki wymagają mniej zasobów niż osobne procesy. Wynika to z tego,

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie współbieżne i rozproszone w języku

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie

Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie Seminarium Dyplomowe Zalety programowania prostych gier komputerowych w Javie Paweł Radulski 12-04-2013 Dlaczego Java do tworzenia gier komputerowych? Java jest jednym z wysokopoziomowych języków programistycznych,

Bardziej szczegółowo

/** Program demonstrujący działanie klasy GregorianCalendar import java.util.*; public class TestKalendarza // zbuduj d i zainicjalizuj z aktualną datą GregorianCalendar d = new GregorianCalendar(); int

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych 246 11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych Klasa do obsługi liczb wymiernych, którą teraz zaprojektujemy w celu zilustrowania korzyści wynikających z programowania obiektowego, służy do zgrabnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 3. Procesy i wątki. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 3 Procesy i wątki Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Pojęcie procesu Program = plik wykonywalny na dysku Proces = uruchomiony i wykonywany program w pamięci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki.

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki. Literatura 1. D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice- Hall, 1997 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003 3. G. de Micheli, Synteza i optymalizacja układów

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44

D:\DYDAKTYKA\ZAI_BIS\_Ćwiczenia_wzorce\04\04_poprawiony.doc 2009-lis-23, 17:44 Zaawansowane aplikacje internetowe EJB 1 Rozróżniamy dwa rodzaje beanów sesyjnych: Stateless Statefull Celem tego laboratorium jest zbadanie różnic funkcjonalnych tych dwóch rodzajów beanów. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo