Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1"

Transkrypt

1 Programowanie równoległe i rozproszone W1. Wielowątkowość Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

2 Problemy współbieżności wyścig (race condition) synchronizacja realizowana sprzętowo (np. komputery macierzowe) realizowana programowo (bariera, sekcja krytyczna, operacje atomowe) wzajemne wykluczanie sekcja krytyczna protokoły wejścia i wyjścia z sekcji krytycznej cechy rozwiązań zagadnień synchronizacji: pożądane bezpieczeństwo i żywotność, uczciwość możliwe błędy zakleszczenie, zagłodzenie Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 2

3 Wzajemne wykluczanie wątków Specyfikacja POSIX: muteks mutual exclusion tworzenie muteksa int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutex attr_t *mutexattr) zamykanie muteksa (istnieje wersja pthread_mutex_trylock) int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex) otwieranie muteksa int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex) odpowiedzialność za poprawne użycie muteksów (gwarantujące bezpieczeństwo i żywotność) spoczywa na programiście Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 3

4 Problemy współbieżności Problem producentów i konsumentów: jedna grupa procesów produkuje dane, druga grupa je konsumuje jak zagwarantować sprawny (bez zakleszczeń i zagłodzeń) przebieg tej procedury Problem czytelników i pisarzy podobnie jak powyżej, z tym że produkować (pisać) może jednocześnie tylko jeden proces, natomiast konsumować (czytać) może wiele procesów na raz Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 4

5 Zmienne warunku Pthreads Zmienne warunku condition variables: zmienne warunku są zmiennymi wspólnymi dla wątków, które służą do identyfikacji grupy uśpionych wątków tworzenie zmiennej warunku: int pthread_cond_init( pthread_cond_t *cond, pthread_condattr_t *cond_attr) uśpienie wątku w miejscu identyfikowanym przez zmienną warunku cond, wątek śpi (czeka) do momentu, gdy jakiś inny wątek wyśle odpowiedni sygnał budzenia dla zmiennej cond int pthread_cond_wait( pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex) sygnalizowanie (budzenie pierwszego oczekującego na zmiennej *cond) int pthread_cond_signal( pthread_cond_t *cond) rozgłaszanie sygnału (budzenie wszystkich oczekujących na zmiennej *cond) int pthread_cond_broadcast( pthread_cond_t *cond) Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 5

6 Wykorzystanie zmiennych warunku Schemat rozwiązania problemu producenta i konsumenta procedura główna pthread_mutex_t muteks= PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; pthread_cond_t nie_pelna, nie_pusta; // należy także zainicjować int main(){ pthread_t producent, konsument; kolejka *fifo; fifo = inicjuj_kolejka(); // kolejka zawiera bufor do zapisu i odczytu pthread_create( &producent, NULL, produkuj, fifo ); pthread_create( &konsument, NULL, konsumuj, fifo ); pthread_join( producent, NULL); pthread_join( konsument, NULL ); } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 6

7 Wykorzystanie zmiennych warunku procedura producenta void *produkuj( void *q){ kolejka *fifo; int i; fifo = (kolejka *)q; // kolejka zawiera bufor do zapisu i odczytu for(...){ pthread_mutex_lock (&muteks); while( kolejka_pelna(fifo) ) pthread_cond_wait(&nie_pelna, &muteks ); kolejka_wstaw(fifo,...); pthread_mutex_unlock( &muteks ); pthread_cond_signal( &nie_pusta ); } } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 7

8 Wykorzystanie zmiennych warunku procedura konsumenta void *konsumuj( void *q){ kolejka *fifo; int i, d; fifo = (kolejka *)q; // kolejka zawiera bufor do zapisu i odczytu for(...){ pthread_mutex_lock (&muteks); while( kolejka_pusta(fifo) ) pthread_cond_wait(&nie_pusta, &muteks); kolejka_pobierz(fifo,...); pthread_mutex_unlock( &muteks ); pthread_cond_signal( &nie_pelna ); } } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 8

9 Monitory W ujęciu klasycznym monitor jest modułem posiadającym: stan atrybuty (stałe i zmienne) zachowanie metody (procedury i funkcje)) Metody monitora dzielą się na: udostępniane na zewnątrz publiczne wewnętrzne prywatne Podstawową zasadą działania monitora jest realizowanie sekcji krytycznej na poziomie obiektu: jeżeli jakiś proces/wątek rozpoczął realizację dowolnej publicznej metody, żaden inny proces/wątek nie może rozpocząć realizacji tej samej lub innej publicznej metody monitora inaczej: wewnątrz monitora może znajdować się tylko jeden proces/wątek Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 9

10 Monitory Realizacją wzajemnego wykluczania w dostępie do monitorów zarządza środowisko w ramach, którego funkcjonuje monitor Wątek, który wywołuje publiczną metodę monitora jest: wpuszczany do monitora, jeśli w monitorze nie ma innych wątków ustawiany w kolejce oczekujących wątków, jeśli w monitorze znajduje się wątek Po opuszczeniu monitora przez wątek system wznawia działanie pierwszego wątku w kolejce Istnieje jedna kolejka dla monitora (obsługuje próby wywołań wszystkich funkcji monitora) Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 10

11 Monitory Monitor jest skuteczną realizacją wzajemnego wykluczania przy dostępie do swoich wewnętrznych zasobów inaczej: jeśli chcemy dostęp do jakiegoś zasobu uczynić wyłącznym dla pojedynczego wątku, należy umieścić ten zasób jako zasób wewnętrzny monitora Monitor umożliwia także synchronizację działania wątków opartą o mechanizm zmiennych warunku zmienne warunku (typ condition) są wewnętrznymi zmiennymi monitora udostępniającymi na zewnątrz operacje: wait(c) protokół wejścia do monitora, jeśli wejście zamknięte wątek jest usypiany na zmiennej warunku c empty(c) informacja czy na zmiennej c oczekują jakieś wątki signal(c) obudzenie jednego z wątków czekających na wejście do monitora lub otwarcie wejścia do monitora Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 11

12 Monitory przykład Rozwiązanie problemu czytelników i pisarzy za pomocą monitorów Zakładamy, że system uruchamia dowolną liczbę procesów realizujących programy czytelników i pisarzy Pisarze wykonują operację piszę jednak, żeby program był poprawny poprzedzają ją protokołem wejścia chcę_pisać i kończą protokołem wyjścia koniec_pisania Podobnie czytelnicy wykonują sekwencję operacji: chcę_czytać czytam koniec_czytania Rozwiązanie polega na umieszczeniu wszystkich procedur zarządzających (chcę_pisać, koniec_pisania, chcę_czytać, koniec_czytania) w monitorze o nazwie Czytelnia Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 12

13 Monitory przykład monitor Czytelnia { int liczba_czyt = 0; int liczba_pisz = 0; condition czytelnicy, pisarze; chcę_czytać(){ JEŻELI( liczba_pisz > 0 lub ~empty( pisarze ) ) wait( czytelnicy ); liczba_czyt ++; signal( czytelnicy ); } koniec_czytania(){ liczba_czyt --; JEŻELI( liczba_czyt = 0 ) signal( pisarze ); } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 13

14 Monitory przykład } chcę_pisać(){ JEŻELI( liczba_czyt+liczba_pisz > 0 ) wait( pisarze ); liczba_pisz ++; } koniec_pisania(){ liczba_pisz --; JEŻELI( ~empty( czytelnicy ) ) signal( czytelnicy ); WPP signal( pisarze ) } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 14

15 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie wątkami operacje atomowe (wiele standardowych operacji na referencjach, zmiennych typów wbudowanych, operacje na zmiennych deklarowanych jako volatile, a także specjalne operacje takie jak np. compareandset, getandincrement itp.) mechanizmy synchronizacji (zamki, zmienne warunku i inne charakterystyczne dla funkcjonowania obiektów) klasy kontenerowe przystosowane do współbieżnego używania, takie jak: BlockingQueue, ConcurrentMap itp. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 15

16 Wątki w Javie Podstawowe metody klasy Thread (pakiet java.lang) void start() polecenie dla JVM uruchomienia metody run void run() uruchomienie metody run przekazanego obiektu implementującego interfejs Runnable (jeśli nie została przeciążona) static void sleep(long millis) uśpienie bieżącego wątku na określony czas void join(long millis), void join() oczekiwanie na zakończenie wątku void interrupt() przerwanie działania wątku (dokładniej ustawienie sygnalizatora przerwania przerwanie następuje jeśli wątek znajduje się wewnątrz metody dającej się przerwać, np. sleep, join, wait lub jeśli w trakcie realizacji wątku wywołana jest metoda: static boolean interrupted() sprawdzenie stanu sygnalizatora przerwania (dla bieżącego wątku) później powinna znajdować się reakcja wątku na próbę przerwania, np. zwrócenie wyjątku InterruptedException Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 16

17 Wątki w Javie Nie tylko każdy obiekt w Javie może funkcjonować jak monitor, ale także dla każdego obiektu Javy możemy wywołać funkcje typowe dla zmiennych warunku: wait() tym razem bez argumentów, jedyną identyfikacją miejsca oczekiwania jest fakt wystąpienia w danym obiekcie notify() obudzenie jednego z wątków oczekujących w danym obiekcie (tak jak signal) notifyall() obudzenie wszystkich wątków oczekujących w danym obiekcie (tak jak broadcast) Powyższe funkcje zdefiniowane są w klasie Object, po której dziedziczy każda z klas Javy W pakiecie java.util.concurrency zdefiniowane są standardowe zmienne warunku (typ condition) Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 17

18 Java obiekt jako monitor przykład public class Pojemnik { private boolean pusty = true; public synchronized /* dane */ wyjmij() { while (pusty) { try { wait(); // oczekujemy gdzie? w obiekcie! } catch (InterruptedException e) { /* reakcja na przerwanie */ } }... // pobierz_dane pusty = true; notifyall(); // budzimy wszystkie wątki oczekujące w obiekcie } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 18

19 Java obiekt jako monitor przykład public synchronized void wloz( /* dane */ ) { while (!pusty) { try { wait();// funkcja wait nie posiada identyfikatora miejsca // oczekiwania, dlatego zalecane jest umieszczenie // jej w pętli sprawdzającej warunek! } catch (InterruptedException e) {} }... // umieść_dane pusty = false; notifyall(); // nie ma określonego miejsca oczekiwania budzimy } // wszystkie watki! } Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 19

20 Java obliczenia masowo równoległe Dotychczas omówione mechanizmy ukierunkowane były głównie na przetwarzanie wielowątkowe z mała liczbą zadań Dla masowej równoległości Java posiada specjalne udogodnienia: pule wątków (thread pool) i interfejsy wykonawców (executor) Konkretna pula wątków (obiekt klasy ThreadPoolExecutor ) realizuje zarządzanie dostarczonymi zadaniami (obiektami implementujacymi interfejs Runnable lub Callable), które może obejmować: uruchamianie, zatrzymywanie, sprawdzanie stanu itp. Uruchamianie zadań w ramach wykonawców posiada mniejszy narzut niż uruchamianie nowych wątków (klasy Thread) Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 20

21 Pula wątków Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 21

22 Work stealing Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 22

23 Pule wątków Najprostsze zadania (interfejs Runnable) nie zwracają wyniku Interfejs Callable umożliwia definiowanie zadań zwracających wynik Do przekazywania wyników z obiektów Callable i sprawdzania zakończenia działania obiektów Runnable służą obiekty Futures interfejs Futures jest parametryzowany typem zwracanego wyniku interfejs Futures definiuje funkcje do: sprawdzania czy zadanie zostało zakończone oczekiwania na zakończenie zadania i pobierania wyniku realizacji zadania zapisanego w obiekcie Futures anulowania zadań i sprawdzania czy zostały anulowane Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 23

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011)

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) POSIX Threads Wojciech Muła marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) Najbardziej aktualna wersja online jest utrzymywana w serwisie Wikibooks. Wersja PDF jest dostępna adresem

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA plan Wątki Właściwości Tworzenie i łączenie Wzorce zastosowań biblioteka OpenMP Synchronizacja Obiekty synchronizacji Wzorzec Monitor Właściwości

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory

Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory Programowanie współbieżne Zadanie numer 3 Monitory Cel zadania Celem zadania jest poznanie monitorowego mechanizmu synchronizacji procesów i zasad jego działania. Podstawa zaliczenia 1. Zademonstrowanie

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg.

Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg. Wady mechanizmów niskopoziomowych Ingerencja w kod systemu operacyjnego (przerwania) Programowanie na niskim poziomie (instrukcje specjalne) Trudności implementacyjne (alg. Dekkera zależny od liczby synchronizowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo