SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015

2 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 9 Departament Finansów.. 14 Departament Kontroli i Skarg.. 18 Departament Polityki Regionalnej.. 22 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.. 29 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.. 30 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.. 35 Departament ds. Przedsiębiorczości.. 40 Departament Cyfryzacji.. 43 Departament Infrastruktury.. 48 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego: w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu.. 54 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.. 57 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.. 64 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.. 66 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.. 70 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.. 71 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.. 72 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. 73 Departament Kultury i Edukacji.. 77 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.. 88 Departament Polityki Zdrowotnej.. 93 Departament Geodezji i Kartografii.. 99 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Departament Organizacyjny Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Biuro Zamówień Publicznych Biuro Prawne Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Wydział Zarządzania Projektami Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP i Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią ROA w Piotrkowie Trybunalskim

3 WSTĘP Sprawozdanie z działalności za 2014 rok zawiera informacje o podejmowanych i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i niektóre wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych z realizacją przypisanych ustawami zadań. Sprawozdanie zostało opracowane w Wydziale Organizacji w Departamencie Organizacyjnym na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, którzy odpowiadają za merytoryczną stronę przekazanych informacji w zakresie działania kierowanej przez nich komórki lub jednostki. 3

4 SŁOWNICZEK Ilekroć w Sprawozdaniu jest mowa o: 1. Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie, 2. Samorządzie Województwa - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Łódzkiego, 3. Sejmiku WŁ - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego, 4. Zarządzie WŁ - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, 5. Marszałku WŁ - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Łódzkiego, 6. Członku Zarządu WŁ - należy rozumieć członka Zarządu Województwa Łódzkiego, 7. Sekretarzu WŁ - należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Łódzkiego, 8. Skarbniku WŁ - należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego, Głównego Księgowego Budżetu Województwa, 9. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 10. wsjo - należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, 11. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 12. RCPS - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 13. COP - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 14. ROA - Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 15. MRR lub MIR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16. WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 17. ŁARR- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 18. RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 19. PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 20. EFS - Europejski Fundusz Społeczny, 21. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 22. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4

5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na przestrzeni 2014 r. Zarząd WŁ odbył ogółem 81 posiedzeń, które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach. Zarząd WŁ podjął łącznie 1577 uchwał, głównie w wyniku realizacji postanowień zawartych w przepisach prawa materialnego, dotyczących m.in.: - budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz rachunków wyników wsjo, - polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów PO KL i RPO WŁ, - organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji, w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, udzielania stypendiów i przyznawania nagród, - gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa, - zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. zmian statutów i składów rad społecznych, spraw osobowych, zagospodarowania powierzchni, - zamówień publicznych. Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu WŁ były informacje, sprawozdania, wnioski, rekomendacje, postanowienia, decyzje, zawiadomienia, przedstawiane przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu. 5

6 KANCELARIA MARSZAŁKA W zakresie informacji i komunikacji społecznej - organizowano i współorganizowano konferencje prasowe i wydarzenia porównywalne informujące o działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu - 92, - opracowywano i rozsyłano do mediów komunikaty dotyczące działalności Zarządu WŁ i Urzędu - 342, - umieszczano na stronie informacje na temat działań Zarządu WŁ i Urzędu - 426, - tworzono dźwiękowe materiały pokonferencyjnych dla rozgłośni radiowych - 25, - opracowywano listy okolicznościowe dla Marszałka WŁ i pozostałych Członków Zarządu WŁ opracowywano artykuły i słowa wstępne do czasopism, wkładek reklamowych i wydawnictw - 51, - organizowano udział w audycjach i zachęcano do tworzenia materiałów prasowych z udziałem Marszałka WŁ, Członków Zarządu WŁ w programach TV/radiowych/prasie - 90, - ciągle monitorowano media społecznościowe i fora internetowe głównych portali w regionie oraz opracowywano przeglądy prasy codziennej i zamieszczano je w intranecie Urzędu, - opracowywano przemówienia okolicznościowe i tezy do wystąpień napisanych dla Marszałka WŁ i pozostałych Członków Zarządu WŁ - 278, - opracowywano kondolencje, życzenia świąteczne przesłane do prasy Efektem działalności jest liczba informacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu związanych z inicjatywami podejmowanymi przez władze Województwa niemających charakteru negatywnego, która wyniosła 1981 oraz stosunek komunikatów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu negatywnych do informacyjnych, który wyniósł 0,7 proc. W zakresie obsługi sekretaryjno - administracyjnej - prowadzono ewidencję korespondencji oraz przekazywano ją zgodnie z dekretacją - przyjęto przesyłek. Całość korespondencji została zarejestrowana w dziennikach korespondencji dla każdego sekretariatu Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza Województwa oddzielnie, - czuwano nad przestrzeganiem terminowości załatwianych spraw, w tym interpelacji, wniosków i zapytań, - przygotowywano i prowadzono terminarze spotkań, narad, wizyt, zaproszeń Marszałka WŁ, Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza, - przygotowywano cotygodniowe kalendarze Członków Zarządu WŁ, - przygotowywano cotygodniowe posiedzenia Zarządu WŁ zgodnie z grafikiem, - wypisywano i rozliczano delegacje Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza, - zarejestrowano zaproszeń i przekazano do Członków Zarządu WŁ lub bezpośrednio do komórek organizacyjnych, - dokonywano i rozliczono zakupu kwiatów na spotkania, w których brał udział Marszałek WŁ lub Członkowie Zarządu WŁ w zastępstwie za Marszałka WŁ, - zapewniano materiały merytoryczne na spotkania i konferencje, w których brali udział: Marszałek WŁ, Członkowie Zarządu WŁ, Dyrektor Kancelarii Marszałka i Sekretarz, - koordynowano przygotowywanie upominków, pamiątek w związku z oficjalnymi spotkaniami Marszałka WŁ i Członków Zarządu WŁ, - przygotowywano comiesięczne zapotrzebowanie na artykuły spożywcze, biurowe, chemiczne oraz akceptowano zlecenia zakupu kwiatów od komórek organizacyjnych, - prowadzono książkę kontroli przeprowadzanych w Urzędzie, - nadzorowano dokumenty przekazywane przez komórki organizacyjne Urzędu do podpisu Członków Zarządu WŁ pod względem spełniania wymogów formalnych, - rozpatrzono 497 wniosków o patronat, z czego pozytywnie 474, 6

7 - zorganizowano Spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Łódzkiej, Spotkanie Wielkanocne, z Prezydentem RP oraz Wojewódzkie Spotkanie Bożonarodzeniowe 2014 r., - koordynowano udział Członków Zarządu WŁ i dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu w 6 posiedzeniach Konwentu oraz 3 ZWRP, w tym zapewniano materiały na spotkania, koordynowano i przekazywano materiały pomiędzy posiedzeniami, - wprowadzono i zweryfikowano rozliczanie 563 PM-k Marszałka WŁ, - brano udział w 3 spotkaniach Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, - wręczono 112 odznaczeń państwowych Medali za Długoletnią Służbę, - przedstawiciel Kancelarii Marszałka 2 razy uczestniczył w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W zakresie obsługi asystenckiej - sprawowano nadzór nad protokołem dyplomatycznym, - koordynowano przygotowywania materiałów pomocniczych na spotkania, narady, uroczystości, itp. z udziałem Marszałka WŁ, - przygotowywano i koordynowano udziału Marszałka WŁ w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach oraz wystąpieniach publicznych, - inicjowano spotkania Marszałka WŁ z przedstawicielami władz i wszelkich grup społecznych regionu łódzkiego, - utrzymywano kontakty z Ambasadami i innymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, w zakresie bieżących kontaktów Marszałka WŁ, - współpracowano z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej w zakresie zagranicznych kontaktów i wyjazdów Marszałka WŁ - 7, - pełniono nadzór nad uczestnictwem i koordynowano udziału w strukturach typu: Związek Gmin Regionu Łódzkiego, Konwent Powiatów Województwa, Stała Konferencja Współpracy Województwa przy Wojewodzie Łódzkim, - koordynowano zadania z zakresu przygotowywania logistycznego i merytorycznego wyjazdów i spotkań Marszałka WŁ, - reprezentowano Marszałka WŁ na imprezach okolicznościowych, między innymi na Wieluńskich Powiatowych Obchodach Święta Niepodległości - 4, - brano udział w wizytach gospodarskich w przedsiębiorstwach Województwa, m.in. Cementownia Warta, Fabryka Rajstop Gatta, Producent Świeczek Korona W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - prowadzono portal informacyjny dla organizacji pozarządowych - - obsługiwano posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego - 11, - rozbudowano bazę kontaktów mailowych do organizacji pozarządowych (ok. 600 potwierdzonych odbiorców), - konsultowano, z udziałem komórek organizacyjnych, roczny Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ, - konsultowano, z udziałem komórek organizacyjnych, wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na lata , przeprowadzono konsultacje programu z organizacjami pozarządowymi (także w formie spotkań informacyjnych w regionie) i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ, - przeprowadzono kampanię 1% dla Łódzkiego za rok 2013, opracowano jej podsumowanie oraz założenia kampanii promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z Województwa za rok 2014, - rozpoczęto współpracę z radami pożytku w regionie i w Polsce oraz ekspertami dla opracowania standardów działania rad w ramach projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku (finansowanie ze środków PO KL Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego), - współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy organizacji konferencji i seminariów istotnych dla mieszkańców Województwa, 7

8 - aktywnie promowano Grant na lepszy start - projekt regrantingu środków Ministerstwa PiPS w regionie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, - wspierano komórki organizacyjne i wsjo w zakresie: kontaktu z organizacjami pozarządowymi, organizacji konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego, opracowania dokumentów strategicznych dla regionu, - aktualizowano, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, zmiany procedur wewnętrznych oraz obowiązującej dokumentacji w zakresie otwartych konkursów ofert, - brano udział w konferencjach oraz spotkaniach z organizacjami pozarządowymi na ich zaproszenie. W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi - przygotowano i złożono wspólny projekt pt. Przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do globalnego rynku pracy z Politechniką Łódzką oraz uczelniami wyższymi z Niemiec, Włoch i Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, - uruchomiono i przeprowadzono rekrutację na łódzkich uczelniach wyższych do programu stypendialnego chińskiego rządu miasta Chengdu, - utworzono stronę internetową dot. potencjału szkolnictwa wyższego w Województwie w języku chińskim i angielskim na stronie internetowej Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Chengdu, - koordynowano przygotowanie projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów w konkursie Komisji Europejskiego Teaming of Excellence w ramach programu Horyzont 2020, - wspierano działania Uniwersytetu Medycznego w konsorcjum KIC Innolife aplikującego w konkursie Europejskiego Instytut Innowacji i Technologii dotyczącego budowania strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, - utworzono i przeprowadzono akcję nagradzania najlepszych maturzystów rozpoczynających edukację na łódzkich uczelniach wyższych w roku akademickim 2014/2015, - brano udział w pracach Prezydium Rady Menedżerów Publicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - 2, - utworzono we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu zestawu ponad 120 tematów prac dyplomowych w ramach projektu Prace dyplomowe dla sektora publicznego, - przeprowadzono promocję Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie łódzkich uczelni wyższych i domów studenckich, - zaangażowano Województwo w projekt Pracuję w Łodzi, budujący pozytywny wizerunek regionu, sprzyjający rozwojowi zawodowemu, który zachęci młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Województwem, - koordynowano udział Województwa w projekcie Łódź Akademicka, - współorganizowano VII Europejskie Forum Gospodarcze i Kongres Bioekonomii 2014 r. - zorganizowano panel Bezpieczeństwo informacji oraz wartości pieniężnych w firmie oraz zaangażowano gościa honorowego na otwarcie forum p. Manfreda Kirchera z CLIB2021, - koordynowano udział Województwa w Dorocznym Spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Warszawie, - współpracowano z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udziału Marszałka WŁ w pracach Komitetu Regionów, którego członkiem jest Marszałek WŁ, - zapewniano materiały dla Marszałka WŁ na poszczególne spotkania członków Komitetu Regionów, koordynowano proces opiniowania przesyłanych dokumentów, - organizowano spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu Regionalna Akademia Samorządowa, - opiniowano wnioski o patronaty Marszałka WŁ. 8

9 DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W zakresie promocji Imprezy promocyjne w Województwie Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych, zakup statuetek, pucharów i dyplomów oraz realizację lub współrealizację projektów, które miały znaczenie dla lokalnych społeczności i posiadały potencjał promocyjny w kontekście działań prowadzonych dla marki Łódzkie Promuje. Zakupiono usługi promocyjne w związku z m.in. takimi wydarzeniami jak: Piknik Niepodległościowy, Plebiscyt "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2013", IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, X Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca - Zduńska Wola, akcja Wampiriada, happening historyczny z okazji 750-lecia Krzyworzeki, uroczystości obchodów stulecia urodzin Jana Karskiego, Festiwal im. o. Tomasza Rostworowskiego, XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy, koncert z okazji Dnia Dziecka jako dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, XVII edycja imprezy artystycznej "Dzień Reymonta", Hubertus Spalski, 95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, Dnia Sybiraka, 70. Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, Wojewódzkich Obchodów Dnia Weterana. W celu zwiększenia świadomości marki Łódzkie Promuje i wdrażania wizerunku marki wśród środowisk akademickich, zakupiono także usługi promocyjne podczas wydarzeń organizowanych przez uczelnie wyższe, np. w ramach projektów: Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, Gali Dyplomowej Katedry Ubioru ASP. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa oraz herbu w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji nośników promocyjnych w trakcie wydarzeń, podawania do wiadomości publicznej (przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych i prasy) informacji o partnerstwie Województwa w konkretnych wydarzeniach oraz inicjatywach. W ramach wykorzystania kanałów medialnych w realizowanych działaniach promocyjnych, zawarte zostały roczne umowy współpracy z następującymi podmiotami: TV TOYA - realizacja programu Bliżej Regionu, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Fama Tomaszów Mazowiecki, Radio Niepokalanów, TVP Łódź realizacja programów Kocham Łódzkie i Łódzkie Region Sportu, Nasze Radio Sieradz, Radio Victoria, Radio Pasmo Piotrków Trybunalski, NTL Radomsko. We współpracy z Polskapresse, wydawcą Dziennika Łódzkiego, w celu promowania idei samorządowości oraz zwiększania wiedzy o samorządzie terytorialnym, zrealizowany został projekt obchodów Dnia Samorządowca, w ramach którego zakupiono specjalny dodatek prasowy i usługi promocyjne podczas plebiscytu Samorządowiec Roku W celu wsparcia procesów budowania tożsamości regionalnej i kreowania pozytywnego wizerunku Zarządu WŁ i Samorządu Województwa zakupione zostały statuetki, puchary i dyplomy w związku z m.in. następującymi wydarzeniami: konkurs "Matematyka - moja pasja", konkurs "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, XII Rajd Przedsiębiorców, XI edycji konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w Województwie. W ramach jubileuszu 95-lecia Województwa zrealizowany został projekt sadzenia "Lasu 95- lecia WŁ" w Łaziskach k/dłutowa. W zakresie wykorzystania nowych kierunków, form i metod promocji Województwa podjęto współpracę serwisu medialni.biz i Województwa na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej i reklamowej. Zrealizowano cykl filmów o parkach krajobrazowych wraz z wydaniem wkładki edukacyjnej do gazety regionalnej (projekt współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi). W ramach projektu Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne" zrealizowano działania promocyjne w gazetach Dziennik Łódzki i Nasze Miasto Łódź oraz w serwisie internetowym Imprezy promocyjne w kraju Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń mających ogólnopolski zasięg promocyjny (np. XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Śląsk 2014, XXII Wielkiej Gali Jazzowej "Grand Prix Jazz Melomani 2013", 16. Explorers Festival), współpracę roczną w obszarze marketingowym z magazynem Łódź U Fly, z także udział przedstawicieli Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej w spotkaniach i konferencjach istotnych z punktu widzenia realizowanych zadań. 9

10 Nagrody Marszałka WŁ za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim Zorganizowano konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim. W ramach rozstrzygnięcia konkursów laureatom przyznano nagrody pieniężne Marszałka WŁ, wręczone podczas specjalnie przygotowanej uroczystości. Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa w latach Projekt realizowany w ramach RPO WŁ na lata , III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania prowadzono w odniesieniu oraz przy zastosowaniu rekomendacji opisanych w strategicznym dokumencie, zakładającym rozwój Województwa jako marki, tj. w Programie kreacji i promocji marki województwa łódzkiego w latach ". Projekt ma podstawowe znaczenie dla skutecznego budowania marki Województwa, zarówno na poziomie województwa, jak i kraju, a także bezpośrednio związany jest z promocją i budowaniem wizerunku marki Województwa. Przy realizacji projektu wykorzystano różnorodne kanały komunikacji marketingowej, a także nowe trendy i narzędzia promocyjne. W roku 2014 zrealizowano następujące projekty promocyjne: działania wizerunkowe w portalu społecznościowym "Facebook" oraz youtube.com, konsultacje objazdowe w wybranych miastach powiatowych Województwa (których celem było wdrażanie idei oraz założeń marki Łódzkie Promuje wśród mieszkańców i przedstawicieli instytucji publicznych), objazdowa wystawa prezentowana w województwie łódzkim "Duma lokalna. Duma regionalna" ilustrująca przykłady myślenia projektowego, kampanię wizerunkową (zbudowaną z dwóch etapów - wewnątrz Województwa oraz ogólnopolską, wykorzystująca zróżnicowane kanały komunikacji marketingowej oraz działania niestandardowe np. ambient na stacjach benzynowych, w pociągach i autobusach), Festiwal Myślenia Projektowego, imprezę masową Mixer Regionalny, Press Tour z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi po regionie, Forum Promocji Województwa, zakup materiałów promocyjnych, druk wydawnictw promocyjnych, zakup nośników promocyjnych oraz badania marketingowe dotyczące wdrażania założeń marki Łódzkie. Imprezy promujące kulturę fizyczną i sport Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych, zakup statuetek, pucharów i dyplomów oraz realizację lub współrealizację projektów, które miały znaczenie dla lokalnych społeczności i posiadały potencjał promocyjny o podłożu sportowym w kontekście działań prowadzonych dla marki Łódzkie Promuje. Zakupiono usługi promocyjne m.in. w związku z następującymi wydarzeniami: mecze ORLEN Ligi oraz mecze Pucharu Polski w terminie styczeń-maj 2014 z udziałem kobiecej drużyny siatkarskiej Beef Master Budowlani Łódź, Plebiscyt na Sportowca i Trenera Podregionu Wschodniego Województwa - Piotrków Trybunalski, Gala "Sportowiec Roku 2013" - Łódź, Vena Cross Festiwal - Łódź, zawody sportowe odbywające się w Łodzi z udziałem Klubu Żużlowego "Orzeł" Łódź. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa oraz herbu w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji nośników promocyjnych w trakcie wydarzeń, podawania do wiadomości publicznej (przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych i prasy) informacji o partnerstwie Województwa w konkretnych wydarzeniach oraz inicjatywach. W ramach wykorzystania kanałów medialnych w realizowanych sportowych działaniach promocyjnych, zawarte zostały umowy współpracy z następującymi podmiotami: Łódzki Związek Piłki Nożnej ( Nasza Piłka ), Gazeta Wyborcza, Polskapresse (promocja Orlikowej Ligi Mistrzów oraz Łódzkie Region Sportu). W celu wsparcia procesów budowania tożsamości regionalnej i kreowania pozytywnego wizerunku Zarządu WŁ i Samorządu Województwa zakupione zostały statuetki, puchary i dyplomy w związku z m.in. następującymi wydarzeniami: II Memoriał Kazimierza Kacprzaka - Ujazd, XXIII Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki - Spała, Otwarty Puchar Polski XI Międzynarodowych Mistrzostw Łodzi Juniorek i Juniorów U-21 w Judo - Łódź, Turniej Termy Uniejów Poland Cup - Uniejów. Działalność wydawnicza Koncentrowano się na uzupełnianiu zestawu narzędzi marketingowych Województwa, w zakresie wydawnictw multimedialnych i publikacji drukowanych promujących Województwo w zróżnicowanych 10

11 obszarach i dziedzinach życia społecznego. Zakupiono m.in. następujące wydawnictwa: album Łódź i Województwo Łódzkie - najpiękniejsze miejsca", płyta CD zawierająca utwory oratoryjne Aleksandra Tansmana, Travel Guide. Łódzkie 2015", folder "Największe atrakcje turystyczne Łodzi i Regionu Łódzkiego", publikacja "Wielka Wojna , wydawnictwo Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego". Zaplanowane w ramach działalności wydawniczej projekty dotyczyły także zakupu usług promocyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych w zakresie m.in.: zamieszczenia logo Województwa w publikacjach i drukach lub ekspozycje nośników reklamowych Województwa podczas wydarzeń promujących wydanie danej publikacji. Materiały promocyjne i reklamowe Promocję Województwa realizowano poprzez uzupełnianie zestawu narzędzi marketingowych Województwa, w zakresie materiałów reklamowych (które dystrybuowane były głównie podczas następujących przedsięwzięć: targi, giełdy, imprezy) oraz poprzez wykonanie i produkcję nośników promocyjnych (banerów, bramy pneumatycznej, balonów promocyjnych, roll-upów, sterowca helowego). Wszystkie materiały oraz nośniki promocyjne posiadały branding zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa i traktowane były jako dodatkowy nośnik reklamowy. e-promocja Promocję Województwa realizowano poprzez przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci stron internetowych w zakresie wizualnym i funkcjonalnym, wsparcie merytorycznych komórek organizacyjnych przy aktualizowaniu stron internetowych w zakresie treści merytorycznej, realizację zadań związanych z organizacją portalu lodzkie.pl, organizacją i prowadzeniem transmisji obrad sejmiku oraz innych ważnychwydarzeń z życia Samorządu Województwa, aktualizację i stałą rozbudowę filmowego kanału społecznościowego Youtube, monitorowanie nowości technicznych i działań innych jednostek administracji w zakresie wykorzystania telewizji internetowej do realizacji zadań samorządu województwa, współpracę w zakresie realizacji informacyjnych i promocyjnych aktualizacja i stała rozbudowa kanału społecznościowego Facebook, Twitter, Slideshare, Instagram, Blog W siodle tworzenie planów promocji dla wydarzeń prowadzonych przez Województwo analiza ruchu na stronach internetowych, komunikacja z mieszańcami z wykorzystaniem narzędzi internetowych. W zakresie współpracy zagranicznej Województwo jest stroną porozumień międzynarodowych z 15 regionami partnerskimi, sformalizowanych zarówno w formie umów jak i listów intencyjnych o współpracy, są to: - Hiszpania - Murcia (list intencyjny), - Austria - Styria (umowa o współpracy), - Białoruś - Obwód Witebski (list intencyjny), - Rosja - Obwód Saratowski (umowa o współpracy), - Szwecja - Örebro (umowa o współpracy), - Włochy - Piemont (umowa o współpracy), - Węgry - Csongrad (umowa o współpracy), - Ukraina - Obwód Czerniowiecki (umowa o współpracy), - Czechy - Południowe Morawy (umowa o współpracy), - Wielka Brytania - West Midlands (list intencyjny), - Ukraina - Obwód Winnicki (umowa o współpracy), - Francja - Departament Nord (list intencyjny), - Ukraina - Obwód Odeski (umowa o współpracy), - Ukraina - Obwód Wołyński (umowa o współpracy), - Rosja - Obwód Leningradzki (umowa o współpracy), - Niemcy - Badenia-Wirtembergia (porozumienie o współpracy). Pomimo braku formalnych umów o współpracy Województwo współpracuje także z Regionem Bawarii w Niemczech oraz uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i misjach gospodarczych organizowanych w innych regionach. 11

12 Zrealizowano między innymi: - Międzynarodowe Targi Spożywcze Grüne Woche stycznia 2014 r. Berlin. Wśród wystawców z łódzkiego znaleźli się: Ubojnia Drobiu Piórkowscy, Wojewódzki Zakład Pszczelarzy w Łodzi, Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną, Piwowar Browar Koreb Marek Kaczorowski, Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Jacek Podgórniak, Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej Eski, Stowarzyszenie LGD Ziemia Wieluńska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zarębski Piotr Zarębski, Przedsiębiorstwo HEKTOR Sp. z o.o, CENTRUM TWÓRCZOŚCI Twórcze EGO, Ryszard Oleszczak Eko-Natura. - Fruit Logistica - Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw 4-7 lutego 2014 r. Berlin. Zaprezentowało się 6 firm z regionu łódzkiego z branży owocowo-warzywnej: Pieczarka Centrum Sp. z o.o; ELITA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW Sp. Z o.o., Spółdzielnia Producentów SADEKS, APPLEX Sp. Z o.o., BIOZONE Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Stanisława Milczewska, Grupa Producentów Chrzanu i Warzyw "Nadwarcianka". - Pomoc charytatywna dla regionów partnerskich na Ukrainie 6-8 marca 2014 r. Z inicjatywy Marszałka WŁ dostarczono transport materiałów higienicznych i opatrunkowych do dwóch regionów partnerskich na Ukrainie - obwodów winnickiego i wołyńskiego. - Cebit HANNOVER - targi informatyczne marca 2014 r. Województwo na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki i PARP prezentowało się na Stoisku Narodowym. Na stoisku regionalnym prezentowały się firmy informatyczne z Województwa: UpMenu, Appreal.net, Firmao, Easy Design.Ltd, Transition Technologies S.A., PIXEL Technology s.c. - Wizyta studyjna producentów jabłek w Kraju Związkowym Styria, marca 2014 r. Wyjazd zorganizowano na prośbę burmistrza gminy Biała Rawska oraz grup producenckich zajmujących się produkcją jabłek w tym regionie. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele następujących firm: Bialski Owoc Sp. z o.o.. Nowy Chodnów, Elita Grupa Producentów i Owoców Sp. z o.o. Lubiaków, Spółdzielnia Producentów SADEX Sp. z o.o. Żurawia, Applex Sp. z o.o. Sadkowice Kampol-Fruit Sp z o.o. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie promocji jabłek, ich uprawy, ochrony i wprowadzania do obrotu oraz również określenie możliwości rozwoju branży w warunkach zmieniających się potrzeb konsumentów, a także przyszłej współpracy między gminą Puch bei Weiz oraz Białą Rawską. - SLOW FOOD Stuttgart 9-14 kwietnia 2014 r. Targi SLOW FOOD to międzynarodowe targi dobrego smaku i specjałów regionalnych. Firmy z Województwa, które zgłosiły się do udziału w targach SLOW FOOD: Hektor Sp. z o.o., Grupa Producentów Chrzanu i Warzyw "Nadwarcianka" Sp. z o.o., Osjaków -Słodkie Natchnienie, Elita Grupa Producentów Owoców Sp. z. o.o., OwoSnacks - Stanisława Milczewska. Głównym założeniem targów jest promowanie regionalnej, naturalnej żywności, będącej przeciwieństwem żywności typu fast food. Podczas targów wystawcy sprzedają swoje produkty, które m. in. nie mogą zawierać sztucznych dodatków i konserwantów. - Turkey-EU Networking Conference kwietnia 2014 r. Ankara. Konferencja miała na celu kojarzenie partnerów regionalnych z Turcji i Unii Europejskiej. Owocem udziału w konferencji była decyzja o współpracy z turecką prowincją Karaman przy organizacji wizyty bilateralnej. - Dzień Turecki w Łodzi 30 maja 2014 r. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i miało przypominać o tegorocznym jubileuszu 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. - Wizyta przedstawicieli Województwa w Regionie Południowych Moraw w dniach 2-4 lipca 2014 r. Brno. Wizyta radców handlowych ambasad i przedstawicieli izb gospodarczych. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych między izbami i instytucjami gospodarczymi w obu regionach. Rozmawiano o projektach finansowanych ze środków unijnych oraz o możliwościach wymiany doświadczeń w tym zakresie. - Spotkania przedstawicieli firm z Województwa z przedstawicielami sieci detalicznych w Rydze 7 lipca 2014 r. W spotkaniu wzięły udział 3 firm z Województwa. Celem wizyty było zainteresowanie władz nowymi kontaktami na terenie Łotwy, pozyskanie produktywnych partnerstw z udziałem gmin, powiatów lub małych miast. - Wizyta studyjna lekarzy z Odessy września 2014 r. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej przebywało dwóch lekarzy z Odeskiej Obwodowej Kliniki Kardiologii Dziecięcej - jednostki podległej Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, odbywających praktykę lekarską u prof. dr hab. n. med. Jacka Molla. Była to kolejna, trzecia wizyta ukraińskich medyków. Lekarze uczestniczyli w codziennej pracy szpitala, uczyli się posługiwania nowoczesną aparaturą, asystowali przy zabiegach. 22 września 12

13 w Urzędzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka WŁ, dyrekcji ICZMP oraz lekarzy z Odessy. - Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów 26 września 2014 r. Wydarzenie pt. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi, dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skierowane było głównie do środowisk samorządowych, biznesowych oraz akademickich i miało na celu przedstawienie uwarunkowań współpracy Chińczykami oraz możliwych kierunków jej rozwoju. Z okazji konferencji wydany został Przewodnik po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi. - Charków - akcja charytatywna września 2014 r. Do dzieci z domów dziecka w Charkowie trafiły materiały opatrunkowe i środki higieniczne. Pomocą zostały objęte dzieci, które zostały ewakuowane z terenu działań wojennych w okolicach Ługańska. Zakup darów sfinansowała ŁARR. - Wizyta lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 4 w Łodzi w regionie partnerskim Kraju Związkowym Styria w związku ze współpracą z LKH Kliniką Uniwersytecką w Graz 29 września - 1 października 2014 r. W wizycie uczestniczyli: Prof. Szczepan Miłosz - Konsul Honorowy Republiki Austrii w Łodzi, Prof. Jerzy Stańczyk - Dyrektor Szpitala nr 4, Dyrektor Kliniki Kardiologii Dziecięcej, Prof. Wojciech Młynarski - Dyrektor Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Dziecięcej, Dr Przemysław Przewratil - Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z Uniwersytecką Kliniką Chorób Dzieci i Młodzieży w Graz. EXPO REAL Monachium 6-5 października 2014 r. Stoisko Województwa na największych targach inwestycyjnych w Europie organizowała ŁARR. Na stoisku zaprezentowało się 10 gmin i miast z regionu. - Konferencja Dziennikarzy Europejskich 9-11 października 2014 r. Konferencję dziennikarzy europejskich zrzeszonych w stowarzyszeniu The European Journalists Association - The Communication Network, zorganizowano w celu kreowania marki Łódzkie na arenie międzynarodowej. - Wizyty radców handlowych ambasad i przedstawicieli izb gospodarczych października 2014 r. W programie przewidziane były wizyty w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Województwa. Ambasadorowie, radcy handlowi i przedstawiciele izb gospodarczych mieli okazję do wymiany doświadczeń, zapoznania się z projektami firm polskich oraz nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami z terenu Województwa. - Wizyta nauczycieli z Badenii Wirtembergii 26 października - 1 listopada 2014 r. Na zaproszenie Marszałka WŁ Województwo odwiedziła grupa 14 osób: nauczycieli i przedstawicieli Ministerstwa Kultury Młodzieży i Sportu Badenii Wirtembergii. Wizyta realizowana była w ramach postanowień listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem a Krajem Związkowym Badenia Wirtembergia, w szczególności w zakresie kształcenia i nauki. Program wizyty, szczególnie cześć merytoryczna, dotycząca hospitacji został przygotowany przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Łodzi i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. - Misja gospodarcza WŁ do Kraju Związkowego Badenia Wirtembergia 3-6 listopada 2014 r. W misji udział wzięły firmy z naszego regionu: Atlas Sp z o.o., Ichem Sp z o.o., Bio-Tech Consulting Sp z o.o., Farma Sp z o.o. oraz SKB Sp z o.o. Łódzkim przedsiębiorcom umożliwiono nawiązanie kontaktów handlowych z niemieckimi, w tym badeńskimi podmiotami gospodarczymi, przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami niemieckich i międzynarodowych izb gospodarczych oraz zorganizowano spotkania z przedstawicielami Rządu Badenii Wirtembergii z Ministerstwa Stanu i Ministerstwa Gospodarki. Wszyscy uczestnicy misji brali udział w targach Global Connect - międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, dzięki której bliżej poznali oni specyfikę funkcjonowania niemieckiego rynku i wymienili doświadczenia. - Misja gospodarcza WŁ do Chin. Realizacja projektu Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Rozwoju Współpracy Zagranicznej - misja gospodarcza do Chin (Chengdu, Prowincja Syczuan). W zakresie działalności wydawniczej Wydano, zgodnie z planem 11 numerów miesięcznika "Ziemia Łódzka", przy czym numer 6/7 (152) czerwiec/lipiec 2014 jest liczony podwójnie - tak jak zwykle podwójne wydanie wypada na miesiące wakacyjne. 13

14 DEPARTAMENT FINANSÓW W zakresie księgowości wewnętrznej - opracowano projekty planów oraz plany dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, a także zmian w tych planach, - prowadzono rozliczenia należności i regulowano wszelkie zobowiązania związane z funkcjonowaniem Urzędu, - przekazywano środki finansowe na konta podległych wsjo, - prowadzono ewidencję umów oraz ich weryfikację pod względem finansowym, ewidencję faktur, delegacji i innych dokumentów księgowych powodujących powstanie zobowiązań lub należności Urzędu, - prowadzono ewidencję wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów według szczegółowej klasyfikacji, - prowadzono księgowość syntetyczną i analityczną dla budżetu Województwa oraz Urzędu, - prowadzono obsługę finansowo-księgową rachunków bankowych Urzędu i budżetu Województwa oraz prowadzono rejestry bankowe, - sporządzano bilans i bilans skonsolidowany budżetu Województwa i Urzędu, - sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe oraz w zakresie środków trwałych, - prowadzono ewidencję zaangażowania wydatków budżetowych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzono ewidencję podatku VAT, sporządzano deklaracje VAT, - rozliczano koszty podróży służbowych pracowników oraz radnych Sejmiku WŁ, - prowadzono windykację należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, - kierowano do Biura Prawnego sprawy dotyczące należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej. W zakresie obsługi środków z tytułu ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii Realizowano zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej środków z tytułu ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej należności za zobowiązania z tytułu dochodów o których mowa w art. 22b ust. 1 ww. ustawy. Realizowane zadania dotoczyły przede wszystkim prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych a także sporządzania informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu urzędu oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego Województwa. W zakresie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej, sporządzono i przesłano do starostów powiatów (wierzycieli) 127 zestawień dłużników, posiadających zaległości z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w celu podejmowania przez starostów stosowanych działań windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).w związku z brakami formalnymi oraz nieprawidłowościami stwierdzonymi w wystawianych przez starostów tytułach wykonawczych, wystawiono 74 postanowienia o nie przystąpieniu do egzekucji zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Dokonywano również analiz sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska - łącznie przeprowadzono 30 analiz finansowych. Na konta jednostek sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę ,30 zł, stanowiącą dofinansowanie na: - budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,49 zł, 14

15 - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ,81 zł. W zakresie planowania budżetu i prognoz wieloletnich Przygotowano 211 projektów uchwał z tego: projekty uchwał Zarządu WŁ, - 28 projektów uchwał Sejmiku WŁ. Opracowano: - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa, - projekt budżetu Województwa na 2015 rok. Stała współpraca Wydziału z podległymi jednostkami organizacyjnymi koncentrowała się na analizie zgłoszonych potrzeb finansowych, przekazywaniu środków finansowych na podstawową działalność oraz dotacji na realizację zadań statutowych. W zakresie sprawozdawczości i rozliczeń dotacji Przygotowano: - sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2013 r., - informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2014 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. - miesięczne sprawozdania zbiorcze z realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa. Zajmowano się sporządzaniem między innymi: - miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa dla Zarządu WŁ oraz dla komórek organizacyjnych Urzędu, - kwartalnych informacji na temat należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych dla Zarządu WŁ, - kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań zbiorczych i łącznych o stanie należności i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - kwartalnych sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych przez Samorząd Województwa, - zbiorczych bilansów, zestawień zmian w kapitale własnym oraz rachunków zysków i strat jednostek budżetowych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia przez organ założycielski sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych, - bilansu skonsolidowanego Samorządu Województwa za 2013 r. Rozliczano także umowy dotacji zawierane z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia), spółkami wodnymi, podległymi Samorządowi Województwa wsjo (jednostki ochrony zdrowia, instytucje kultury) oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzieloną z budżetu Województwa pomocą finansową. 15

16 W zakresie rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ Dokonywano: - weryfikacji projektów umów oraz aneksów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WŁ i POKL oraz przedkładania ich do kontrasygnaty Skarbnika WŁ, - uruchamiania środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa oraz z budżetu środków europejskich dla Beneficjentów RPO WŁ i POKL, - weryfikacji Poświadczeń i Deklaracji wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ i POKL, - weryfikacji wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 r. w ramach RPO WŁ i POKL, - opracowywania bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu WŁ w zakresie zadań IZ RPO WŁ i IP POKL oraz w zakresie projektów własnych Województwa, - weryfikacji miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie oraz pomocy technicznej, - prowadzenia windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE w ramach RPO WŁ i POKL, - opracowania projektu budżetu WŁ na rok 2015 w zakresie zadań IZ RPO WŁ i IP POKL oraz w zakresie projektów własnych Województwa. W zakresie księgowości funduszy europejskich Realizowano: - opracowanie i aktualizowanie zarządzeń Marszałka WŁ i procedur związanych z wdrażaniem RPO WŁ i POKL w zakresie zadań Wydziału, - potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ i POKL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym urzędu, - weryfikację formalno-rachunkową zbiorczych wniosków o pierwszą płatność oraz zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach RPO WŁ oraz POKL, - sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej PEKAO S.A. oraz zleceń płatności w portalu komunikacyjnym BGK w ramach RPO WŁ i POKL, - prowadzenie ewidencji księgowej budżetu i Urzędu w ramach RPO WŁ i POKL, - sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz opisowych oraz dokumentacji do bilansu skonsolidowanego w formie informacji w zakresie RPO WŁ oraz POKL, - weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz wniosków o rozliczenie transz dotacji w zakresie RPO WŁ i POKL, - sporządzanie zbiorczych informacji o zwrotach dokonanych do BGK przez beneficjentów RPO WŁ i POKL. W zakresie płac i rozliczeń wynagrodzeń Realizowano: - kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych, - prowadzenie kartoteki wynagrodzeń oraz ustalania wysokości przysługujących należności, sporządzania list płac oraz dokonywania potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją, - kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego, niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, - ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania, - ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń, - ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy należnych od Urzędu jako płatnika składek, 16

17 - obliczania, potrącania oraz przekazywania na rachunek dochodów Urzędu, kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty zaliczki podatku dochodowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od Urzędu, jako płatnika składek, - sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej rocznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowego doręczenia do właściwego urzędu skarbowego oraz podatnikom, - comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości, - weryfikację pod względem finansowym i potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, - przygotowanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na PFRON, - sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych, - sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy i terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rocznych raportów ZUS RMUA dla pracowników lub miesięcznych na prośbę pracownika, - prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na PFRON, - sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku WŁ, - comiesięczne sporządzanie informacji zbiorczej o wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizacje programów operacyjnych Województwa. W zakresie obsługi finansowo - księgowej projektów własnych samorządu Województwa Realizowano: - prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ, Pomocy Technicznej POKL, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Pomocy Technicznej PROW, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich , oraz projektów własnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, - rejestrację projektów umów zawieranych z wykonawcami w celu realizacji wyżej wymienionych projektów, - prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunków bankowych Urzędu otwartych na potrzeby realizacji wyżej wymienionych projektów, - przygotowywanie dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizujących projekty własne Urzędu niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów i programów. 17

18 DEPARTAMENT KONTROLI SKARG W zakresie przeprowadzania kontroli Zgodnie z Planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na rok 2014, zatwierdzonym w załączniku do Uchwały Nr 1689/13 Zarządu WŁ z 10 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Planem kontroli na rok 2014 dla Wydziału Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Departamentu Kontroli i Skarg, zatwierdzonym przez p.o. Dyrektora Departamentu pana Bartosza Łatasia, na 2014 rok zaplanowano przeprowadzenie 82 kontroli. Kontrole przeprowadzano na podstawie Uchwały Nr 1584/13 Zarządu WŁ z 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 121 i 122 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. Poniżej zaprezentowano podsumowanie realizacji obu planów kontroli: Plany kontroli na 2014 r. Kontrole planowe Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Wydział Kontroli Finansowej Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli 8 6 Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego 4 3 Suma Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej nie wykonał 2 kontroli planowych w: - Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w zakresie zabezpieczenia dla potrzeb Szpitala transportu medycznego i sanitarnego, z powodu powzięcia informacji, iż jednostka wykonuje transport medyczny i sanitarny we własnym zakresie i nie zleca tej usługi na zewnątrz, - Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi w zakresie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r. z powodu włączenia od 1 października 2014 r. jednostki w struktury SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Wydział Kontroli Finansowej odstąpił od wykonania 1 kontroli planowej w: - Urzędzie w zakresie: Analiza gospodarki finansowej pod kątem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej przepisami wykonawczymi oraz w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki, gdyż w 2014 roku została przeprowadzona kontrola w tym samym zakresie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli nie przeprowadziły 2 kontroli planowych w zakresie: - Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 28/13 Marszałka WŁ z 10 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i postulatów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego", którą w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w zakresie stosowania art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przełożono na rok 2015 celem umożliwienia weryfikacji ww. zalecenia, - Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 98/10 Marszałka WŁ z 14 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Procedury zarządzania projektami w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi", którą w związku faktem, iż w okresie czerwiec-wrzesień 2014 r. zostały przeprowadzone 18

19 szkolenia wewnętrzne z metodologii projektowej PRINCE 2, przesunięto na rok Kontrole te zostały ujęte w Planie Kontroli Urzędu na rok Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego nie wykonał 1 kontroli planowej: - w zakresie postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu: Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach , ze względów organizacyjnych m.in. konieczność przeprowadzenia złożonej i długotrwałej kontroli doraźnej. Przedmiotowa kontrola została ujęta w Planie Kontroli Urzędu na 2015 rok. Ponadto wykonano 25 kontroli nie ujętych w planach kontroli: Kontrole doraźne Kontrole PT RPO Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej 11 0 Wydział Kontroli Finansowej 5 0 Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli 0 0 Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego 1 8 Suma 17 8 Ogólnie przeprowadzono: - 49 kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Zarządowi WŁ, - 34 kontrole w innych wsjo podległych Samorządowi Województwa, - 8 kontroli wydatków w zakresie Pomocy Technicznej RPO WŁ, - 6 kontroli wewnętrznych, - skontrolowano 4 projekty własne Samorządu Województwa. Uchybienia i/lub nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli m.in.: - w 29 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności: nieterminowe regulowanie zobowiązań, tj. naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, poprzez niedokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przekroczenie zakresu pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd WŁ (art. 11 ustawy oraz art. 56 ustawy o samorządzie województwa), nieprawidłowa klasyfikacja wydatków budżetowych (art. 39 ustawy i rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową (art. 41 ustawy i rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. oraz 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej), nieterminowe bądź w zaniżonej wysokości pobieranie dochodów budżetowych albo zaniechanie ustalenia należności (art. 42 ustawy), dokonywanie wydatków bez upoważnienia określonego zatwierdzonym planem finansowym jednostek (art. 44 ust. 1 ustawy), dokonywanie wydatków bez zachowania zasady celowości i oszczędności (art. 44 ust. 3 ustawy), niedokumentowanie faktu powierzenia pracownikom jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, bądź nieprzyjmowanie oświadczeń w zakresie odpowiedzialności materialnej (art. 53 ustawy i Procedury wewnętrzne jednostek), nieprzeprowadzanie albo przeprowadzanie w stopniu niedostatecznym kontroli wstępnej operacji finansowych i gospodarczych (art. 54 ustawy), - w 12 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych m.in.: 19

20 niewykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy podlegającego wykluczeniu z powodu niewniesienia skutecznie do upływu terminu składania ofert wadium ( art. 24 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 45 ust. 6 ww. ustawy), niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty (art. 26 ust. 3 ustawy), niewykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ustawy), nieodrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ustawy), zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 151 ust. 1 ustawy, niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy), niedokonanie wymaganej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ (art. 38 ustawy i rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych), zamieszczenie z opóźnieniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 95 ustawy), - w 19 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności: ograniczenie w regulaminach funduszu obowiązujących w jednostkach rodzajów działalności socjalnej grupie osób uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz wykluczenie/ograniczenie grup osób uprawnionych do świadczeń socjalnych (art. 2 pkt 5 ww. ustawy), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz uzależnienie wysokości dopłat z funduszu bez powiązania z indywidualną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osób uprawionych do korzystania z funduszu oraz ograniczenie w regulaminach funduszu obowiązujących w jednostkach kręgu osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, poprzez zastosowanie innych niż socjalne kryteria przyznawania świadczeń, przyznanie świadczeń socjalnych o jednakowej wartości (art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy), przekazanie odpisu na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu z przekroczeniem terminu (art. 6 ust. 2 ustawy), - w 11 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. nieprawidłowo prowadzono księgi rachunkowe, ujmowano w księgach dowody zawierające błędy rachunkowe, nie dokonywano aktualizacji obowiązujących w jednostkach dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (art. 10, 17, 22, 24 ustawy). W 4 przypadkach wykryte nieprawidłowości były podstawą do zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W zakresie skarg, wniosków i postulatów Skargi, wnioski i postulaty rozpatrywane są w Urzędzie w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W roku 2014 przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i postulatów prowadzano na podstawie Zarządzenia Nr 28/13 Marszałka WŁ z 10 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i postulatów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Departament prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków, postulatów i listów wpływających do Urzędu. W roku 2014 odnotowano w nim 103 pisma, w tym 100 skarg oraz 3 wnioski. 57 skarg i 2 wnioski rozpatrzono we własnym zakresie tj. przez komórki organizacyjne Urzędu. Uznano, iż 4 skargi były zasadne. Dotyczyły one: - bezczynności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Piłsudskiego w Łodzi tj. braku udzielenia odpowiedzi skarżącym. Uznano, iż jednostka powinna odpowiedzieć na pisma kierowane przez skarżących. Zobowiązano jednostkę do udzielenia odpowiedzi skarżącym w zakresie wskazanym przez stronę, 20

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 21 Departament Promocji i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 5 Wykaz waŝniejszych skrótów... 6 Od redaktora serii wydawniczej... 7 Wstęp... 9 Rozdział 1. Struktura organizacyjna gminy... 11 1.1. Radni gminy, przewodniczący i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo