SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015

2 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 9 Departament Finansów.. 14 Departament Kontroli i Skarg.. 18 Departament Polityki Regionalnej.. 22 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.. 29 Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.. 30 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.. 35 Departament ds. Przedsiębiorczości.. 40 Departament Cyfryzacji.. 43 Departament Infrastruktury.. 48 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego: w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu.. 54 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.. 57 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.. 64 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.. 66 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.. 70 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.. 71 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.. 72 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. 73 Departament Kultury i Edukacji.. 77 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.. 88 Departament Polityki Zdrowotnej.. 93 Departament Geodezji i Kartografii.. 99 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Departament Organizacyjny Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Biuro Zamówień Publicznych Biuro Prawne Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Wydział Zarządzania Projektami Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP i Spraw Przeciwpożarowych Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią ROA w Piotrkowie Trybunalskim

3 WSTĘP Sprawozdanie z działalności za 2014 rok zawiera informacje o podejmowanych i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i niektóre wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych z realizacją przypisanych ustawami zadań. Sprawozdanie zostało opracowane w Wydziale Organizacji w Departamencie Organizacyjnym na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, którzy odpowiadają za merytoryczną stronę przekazanych informacji w zakresie działania kierowanej przez nich komórki lub jednostki. 3

4 SŁOWNICZEK Ilekroć w Sprawozdaniu jest mowa o: 1. Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie, 2. Samorządzie Województwa - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Łódzkiego, 3. Sejmiku WŁ - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego, 4. Zarządzie WŁ - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego, 5. Marszałku WŁ - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Łódzkiego, 6. Członku Zarządu WŁ - należy rozumieć członka Zarządu Województwa Łódzkiego, 7. Sekretarzu WŁ - należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Łódzkiego, 8. Skarbniku WŁ - należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego, Głównego Księgowego Budżetu Województwa, 9. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 10. wsjo - należy przez to rozumieć wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, 11. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 12. RCPS - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 13. COP - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 14. ROA - Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 15. MRR lub MIR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 16. WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 17. ŁARR- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 18. RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 19. PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 20. EFS - Europejski Fundusz Społeczny, 21. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 22. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4

5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na przestrzeni 2014 r. Zarząd WŁ odbył ogółem 81 posiedzeń, które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach. Zarząd WŁ podjął łącznie 1577 uchwał, głównie w wyniku realizacji postanowień zawartych w przepisach prawa materialnego, dotyczących m.in.: - budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych oraz rachunków wyników wsjo, - polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów PO KL i RPO WŁ, - organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji, w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, udzielania stypendiów i przyznawania nagród, - gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa, - zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. zmian statutów i składów rad społecznych, spraw osobowych, zagospodarowania powierzchni, - zamówień publicznych. Ponadto przedmiotem posiedzeń Zarządu WŁ były informacje, sprawozdania, wnioski, rekomendacje, postanowienia, decyzje, zawiadomienia, przedstawiane przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu. 5

6 KANCELARIA MARSZAŁKA W zakresie informacji i komunikacji społecznej - organizowano i współorganizowano konferencje prasowe i wydarzenia porównywalne informujące o działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu - 92, - opracowywano i rozsyłano do mediów komunikaty dotyczące działalności Zarządu WŁ i Urzędu - 342, - umieszczano na stronie informacje na temat działań Zarządu WŁ i Urzędu - 426, - tworzono dźwiękowe materiały pokonferencyjnych dla rozgłośni radiowych - 25, - opracowywano listy okolicznościowe dla Marszałka WŁ i pozostałych Członków Zarządu WŁ opracowywano artykuły i słowa wstępne do czasopism, wkładek reklamowych i wydawnictw - 51, - organizowano udział w audycjach i zachęcano do tworzenia materiałów prasowych z udziałem Marszałka WŁ, Członków Zarządu WŁ w programach TV/radiowych/prasie - 90, - ciągle monitorowano media społecznościowe i fora internetowe głównych portali w regionie oraz opracowywano przeglądy prasy codziennej i zamieszczano je w intranecie Urzędu, - opracowywano przemówienia okolicznościowe i tezy do wystąpień napisanych dla Marszałka WŁ i pozostałych Członków Zarządu WŁ - 278, - opracowywano kondolencje, życzenia świąteczne przesłane do prasy Efektem działalności jest liczba informacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu związanych z inicjatywami podejmowanymi przez władze Województwa niemających charakteru negatywnego, która wyniosła 1981 oraz stosunek komunikatów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących działalności Zarządu WŁ oraz Urzędu negatywnych do informacyjnych, który wyniósł 0,7 proc. W zakresie obsługi sekretaryjno - administracyjnej - prowadzono ewidencję korespondencji oraz przekazywano ją zgodnie z dekretacją - przyjęto przesyłek. Całość korespondencji została zarejestrowana w dziennikach korespondencji dla każdego sekretariatu Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza Województwa oddzielnie, - czuwano nad przestrzeganiem terminowości załatwianych spraw, w tym interpelacji, wniosków i zapytań, - przygotowywano i prowadzono terminarze spotkań, narad, wizyt, zaproszeń Marszałka WŁ, Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza, - przygotowywano cotygodniowe kalendarze Członków Zarządu WŁ, - przygotowywano cotygodniowe posiedzenia Zarządu WŁ zgodnie z grafikiem, - wypisywano i rozliczano delegacje Członków Zarządu WŁ, Dyrektora Kancelarii Marszałka i Sekretarza, - zarejestrowano zaproszeń i przekazano do Członków Zarządu WŁ lub bezpośrednio do komórek organizacyjnych, - dokonywano i rozliczono zakupu kwiatów na spotkania, w których brał udział Marszałek WŁ lub Członkowie Zarządu WŁ w zastępstwie za Marszałka WŁ, - zapewniano materiały merytoryczne na spotkania i konferencje, w których brali udział: Marszałek WŁ, Członkowie Zarządu WŁ, Dyrektor Kancelarii Marszałka i Sekretarz, - koordynowano przygotowywanie upominków, pamiątek w związku z oficjalnymi spotkaniami Marszałka WŁ i Członków Zarządu WŁ, - przygotowywano comiesięczne zapotrzebowanie na artykuły spożywcze, biurowe, chemiczne oraz akceptowano zlecenia zakupu kwiatów od komórek organizacyjnych, - prowadzono książkę kontroli przeprowadzanych w Urzędzie, - nadzorowano dokumenty przekazywane przez komórki organizacyjne Urzędu do podpisu Członków Zarządu WŁ pod względem spełniania wymogów formalnych, - rozpatrzono 497 wniosków o patronat, z czego pozytywnie 474, 6

7 - zorganizowano Spotkanie z Parlamentarzystami Ziemi Łódzkiej, Spotkanie Wielkanocne, z Prezydentem RP oraz Wojewódzkie Spotkanie Bożonarodzeniowe 2014 r., - koordynowano udział Członków Zarządu WŁ i dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu w 6 posiedzeniach Konwentu oraz 3 ZWRP, w tym zapewniano materiały na spotkania, koordynowano i przekazywano materiały pomiędzy posiedzeniami, - wprowadzono i zweryfikowano rozliczanie 563 PM-k Marszałka WŁ, - brano udział w 3 spotkaniach Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, - wręczono 112 odznaczeń państwowych Medali za Długoletnią Służbę, - przedstawiciel Kancelarii Marszałka 2 razy uczestniczył w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W zakresie obsługi asystenckiej - sprawowano nadzór nad protokołem dyplomatycznym, - koordynowano przygotowywania materiałów pomocniczych na spotkania, narady, uroczystości, itp. z udziałem Marszałka WŁ, - przygotowywano i koordynowano udziału Marszałka WŁ w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach oraz wystąpieniach publicznych, - inicjowano spotkania Marszałka WŁ z przedstawicielami władz i wszelkich grup społecznych regionu łódzkiego, - utrzymywano kontakty z Ambasadami i innymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, w zakresie bieżących kontaktów Marszałka WŁ, - współpracowano z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej w zakresie zagranicznych kontaktów i wyjazdów Marszałka WŁ - 7, - pełniono nadzór nad uczestnictwem i koordynowano udziału w strukturach typu: Związek Gmin Regionu Łódzkiego, Konwent Powiatów Województwa, Stała Konferencja Współpracy Województwa przy Wojewodzie Łódzkim, - koordynowano zadania z zakresu przygotowywania logistycznego i merytorycznego wyjazdów i spotkań Marszałka WŁ, - reprezentowano Marszałka WŁ na imprezach okolicznościowych, między innymi na Wieluńskich Powiatowych Obchodach Święta Niepodległości - 4, - brano udział w wizytach gospodarskich w przedsiębiorstwach Województwa, m.in. Cementownia Warta, Fabryka Rajstop Gatta, Producent Świeczek Korona W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - prowadzono portal informacyjny dla organizacji pozarządowych - - obsługiwano posiedzenia Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego - 11, - rozbudowano bazę kontaktów mailowych do organizacji pozarządowych (ok. 600 potwierdzonych odbiorców), - konsultowano, z udziałem komórek organizacyjnych, roczny Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ, - konsultowano, z udziałem komórek organizacyjnych, wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na lata , przeprowadzono konsultacje programu z organizacjami pozarządowymi (także w formie spotkań informacyjnych w regionie) i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ, - przeprowadzono kampanię 1% dla Łódzkiego za rok 2013, opracowano jej podsumowanie oraz założenia kampanii promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z Województwa za rok 2014, - rozpoczęto współpracę z radami pożytku w regionie i w Polsce oraz ekspertami dla opracowania standardów działania rad w ramach projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku (finansowanie ze środków PO KL Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego), - współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy organizacji konferencji i seminariów istotnych dla mieszkańców Województwa, 7

8 - aktywnie promowano Grant na lepszy start - projekt regrantingu środków Ministerstwa PiPS w regionie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, - wspierano komórki organizacyjne i wsjo w zakresie: kontaktu z organizacjami pozarządowymi, organizacji konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego, opracowania dokumentów strategicznych dla regionu, - aktualizowano, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, zmiany procedur wewnętrznych oraz obowiązującej dokumentacji w zakresie otwartych konkursów ofert, - brano udział w konferencjach oraz spotkaniach z organizacjami pozarządowymi na ich zaproszenie. W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi - przygotowano i złożono wspólny projekt pt. Przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do globalnego rynku pracy z Politechniką Łódzką oraz uczelniami wyższymi z Niemiec, Włoch i Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, - uruchomiono i przeprowadzono rekrutację na łódzkich uczelniach wyższych do programu stypendialnego chińskiego rządu miasta Chengdu, - utworzono stronę internetową dot. potencjału szkolnictwa wyższego w Województwie w języku chińskim i angielskim na stronie internetowej Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Chengdu, - koordynowano przygotowanie projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów w konkursie Komisji Europejskiego Teaming of Excellence w ramach programu Horyzont 2020, - wspierano działania Uniwersytetu Medycznego w konsorcjum KIC Innolife aplikującego w konkursie Europejskiego Instytut Innowacji i Technologii dotyczącego budowania strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, - utworzono i przeprowadzono akcję nagradzania najlepszych maturzystów rozpoczynających edukację na łódzkich uczelniach wyższych w roku akademickim 2014/2015, - brano udział w pracach Prezydium Rady Menedżerów Publicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - 2, - utworzono we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu zestawu ponad 120 tematów prac dyplomowych w ramach projektu Prace dyplomowe dla sektora publicznego, - przeprowadzono promocję Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie łódzkich uczelni wyższych i domów studenckich, - zaangażowano Województwo w projekt Pracuję w Łodzi, budujący pozytywny wizerunek regionu, sprzyjający rozwojowi zawodowemu, który zachęci młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Województwem, - koordynowano udział Województwa w projekcie Łódź Akademicka, - współorganizowano VII Europejskie Forum Gospodarcze i Kongres Bioekonomii 2014 r. - zorganizowano panel Bezpieczeństwo informacji oraz wartości pieniężnych w firmie oraz zaangażowano gościa honorowego na otwarcie forum p. Manfreda Kirchera z CLIB2021, - koordynowano udział Województwa w Dorocznym Spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Warszawie, - współpracowano z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udziału Marszałka WŁ w pracach Komitetu Regionów, którego członkiem jest Marszałek WŁ, - zapewniano materiały dla Marszałka WŁ na poszczególne spotkania członków Komitetu Regionów, koordynowano proces opiniowania przesyłanych dokumentów, - organizowano spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu Regionalna Akademia Samorządowa, - opiniowano wnioski o patronaty Marszałka WŁ. 8

9 DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W zakresie promocji Imprezy promocyjne w Województwie Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych, zakup statuetek, pucharów i dyplomów oraz realizację lub współrealizację projektów, które miały znaczenie dla lokalnych społeczności i posiadały potencjał promocyjny w kontekście działań prowadzonych dla marki Łódzkie Promuje. Zakupiono usługi promocyjne w związku z m.in. takimi wydarzeniami jak: Piknik Niepodległościowy, Plebiscyt "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2013", IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, X Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca - Zduńska Wola, akcja Wampiriada, happening historyczny z okazji 750-lecia Krzyworzeki, uroczystości obchodów stulecia urodzin Jana Karskiego, Festiwal im. o. Tomasza Rostworowskiego, XVI Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy, koncert z okazji Dnia Dziecka jako dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, XVII edycja imprezy artystycznej "Dzień Reymonta", Hubertus Spalski, 95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, Dnia Sybiraka, 70. Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, Wojewódzkich Obchodów Dnia Weterana. W celu zwiększenia świadomości marki Łódzkie Promuje i wdrażania wizerunku marki wśród środowisk akademickich, zakupiono także usługi promocyjne podczas wydarzeń organizowanych przez uczelnie wyższe, np. w ramach projektów: Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, Gali Dyplomowej Katedry Ubioru ASP. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa oraz herbu w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji nośników promocyjnych w trakcie wydarzeń, podawania do wiadomości publicznej (przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych i prasy) informacji o partnerstwie Województwa w konkretnych wydarzeniach oraz inicjatywach. W ramach wykorzystania kanałów medialnych w realizowanych działaniach promocyjnych, zawarte zostały roczne umowy współpracy z następującymi podmiotami: TV TOYA - realizacja programu Bliżej Regionu, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Fama Tomaszów Mazowiecki, Radio Niepokalanów, TVP Łódź realizacja programów Kocham Łódzkie i Łódzkie Region Sportu, Nasze Radio Sieradz, Radio Victoria, Radio Pasmo Piotrków Trybunalski, NTL Radomsko. We współpracy z Polskapresse, wydawcą Dziennika Łódzkiego, w celu promowania idei samorządowości oraz zwiększania wiedzy o samorządzie terytorialnym, zrealizowany został projekt obchodów Dnia Samorządowca, w ramach którego zakupiono specjalny dodatek prasowy i usługi promocyjne podczas plebiscytu Samorządowiec Roku W celu wsparcia procesów budowania tożsamości regionalnej i kreowania pozytywnego wizerunku Zarządu WŁ i Samorządu Województwa zakupione zostały statuetki, puchary i dyplomy w związku z m.in. następującymi wydarzeniami: konkurs "Matematyka - moja pasja", konkurs "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, XII Rajd Przedsiębiorców, XI edycji konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w Województwie. W ramach jubileuszu 95-lecia Województwa zrealizowany został projekt sadzenia "Lasu 95- lecia WŁ" w Łaziskach k/dłutowa. W zakresie wykorzystania nowych kierunków, form i metod promocji Województwa podjęto współpracę serwisu medialni.biz i Województwa na płaszczyźnie informacyjnej, promocyjnej i reklamowej. Zrealizowano cykl filmów o parkach krajobrazowych wraz z wydaniem wkładki edukacyjnej do gazety regionalnej (projekt współfinansowany z WFOŚiGW w Łodzi). W ramach projektu Pociągiem w Łódzkie - promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego i połączeń kolejowych jako ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne" zrealizowano działania promocyjne w gazetach Dziennik Łódzki i Nasze Miasto Łódź oraz w serwisie internetowym Imprezy promocyjne w kraju Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń mających ogólnopolski zasięg promocyjny (np. XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Śląsk 2014, XXII Wielkiej Gali Jazzowej "Grand Prix Jazz Melomani 2013", 16. Explorers Festival), współpracę roczną w obszarze marketingowym z magazynem Łódź U Fly, z także udział przedstawicieli Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej w spotkaniach i konferencjach istotnych z punktu widzenia realizowanych zadań. 9

10 Nagrody Marszałka WŁ za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim Zorganizowano konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim. W ramach rozstrzygnięcia konkursów laureatom przyznano nagrody pieniężne Marszałka WŁ, wręczone podczas specjalnie przygotowanej uroczystości. Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa w latach Projekt realizowany w ramach RPO WŁ na lata , III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania prowadzono w odniesieniu oraz przy zastosowaniu rekomendacji opisanych w strategicznym dokumencie, zakładającym rozwój Województwa jako marki, tj. w Programie kreacji i promocji marki województwa łódzkiego w latach ". Projekt ma podstawowe znaczenie dla skutecznego budowania marki Województwa, zarówno na poziomie województwa, jak i kraju, a także bezpośrednio związany jest z promocją i budowaniem wizerunku marki Województwa. Przy realizacji projektu wykorzystano różnorodne kanały komunikacji marketingowej, a także nowe trendy i narzędzia promocyjne. W roku 2014 zrealizowano następujące projekty promocyjne: działania wizerunkowe w portalu społecznościowym "Facebook" oraz youtube.com, konsultacje objazdowe w wybranych miastach powiatowych Województwa (których celem było wdrażanie idei oraz założeń marki Łódzkie Promuje wśród mieszkańców i przedstawicieli instytucji publicznych), objazdowa wystawa prezentowana w województwie łódzkim "Duma lokalna. Duma regionalna" ilustrująca przykłady myślenia projektowego, kampanię wizerunkową (zbudowaną z dwóch etapów - wewnątrz Województwa oraz ogólnopolską, wykorzystująca zróżnicowane kanały komunikacji marketingowej oraz działania niestandardowe np. ambient na stacjach benzynowych, w pociągach i autobusach), Festiwal Myślenia Projektowego, imprezę masową Mixer Regionalny, Press Tour z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi po regionie, Forum Promocji Województwa, zakup materiałów promocyjnych, druk wydawnictw promocyjnych, zakup nośników promocyjnych oraz badania marketingowe dotyczące wdrażania założeń marki Łódzkie. Imprezy promujące kulturę fizyczną i sport Promocję Województwa realizowano poprzez zakup usług promocyjnych, zakup statuetek, pucharów i dyplomów oraz realizację lub współrealizację projektów, które miały znaczenie dla lokalnych społeczności i posiadały potencjał promocyjny o podłożu sportowym w kontekście działań prowadzonych dla marki Łódzkie Promuje. Zakupiono usługi promocyjne m.in. w związku z następującymi wydarzeniami: mecze ORLEN Ligi oraz mecze Pucharu Polski w terminie styczeń-maj 2014 z udziałem kobiecej drużyny siatkarskiej Beef Master Budowlani Łódź, Plebiscyt na Sportowca i Trenera Podregionu Wschodniego Województwa - Piotrków Trybunalski, Gala "Sportowiec Roku 2013" - Łódź, Vena Cross Festiwal - Łódź, zawody sportowe odbywające się w Łodzi z udziałem Klubu Żużlowego "Orzeł" Łódź. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logo Województwa oraz herbu w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji nośników promocyjnych w trakcie wydarzeń, podawania do wiadomości publicznej (przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych i prasy) informacji o partnerstwie Województwa w konkretnych wydarzeniach oraz inicjatywach. W ramach wykorzystania kanałów medialnych w realizowanych sportowych działaniach promocyjnych, zawarte zostały umowy współpracy z następującymi podmiotami: Łódzki Związek Piłki Nożnej ( Nasza Piłka ), Gazeta Wyborcza, Polskapresse (promocja Orlikowej Ligi Mistrzów oraz Łódzkie Region Sportu). W celu wsparcia procesów budowania tożsamości regionalnej i kreowania pozytywnego wizerunku Zarządu WŁ i Samorządu Województwa zakupione zostały statuetki, puchary i dyplomy w związku z m.in. następującymi wydarzeniami: II Memoriał Kazimierza Kacprzaka - Ujazd, XXIII Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki - Spała, Otwarty Puchar Polski XI Międzynarodowych Mistrzostw Łodzi Juniorek i Juniorów U-21 w Judo - Łódź, Turniej Termy Uniejów Poland Cup - Uniejów. Działalność wydawnicza Koncentrowano się na uzupełnianiu zestawu narzędzi marketingowych Województwa, w zakresie wydawnictw multimedialnych i publikacji drukowanych promujących Województwo w zróżnicowanych 10

11 obszarach i dziedzinach życia społecznego. Zakupiono m.in. następujące wydawnictwa: album Łódź i Województwo Łódzkie - najpiękniejsze miejsca", płyta CD zawierająca utwory oratoryjne Aleksandra Tansmana, Travel Guide. Łódzkie 2015", folder "Największe atrakcje turystyczne Łodzi i Regionu Łódzkiego", publikacja "Wielka Wojna , wydawnictwo Łódź i okolice na fotografiach Michała Daszewskiego". Zaplanowane w ramach działalności wydawniczej projekty dotyczyły także zakupu usług promocyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych w zakresie m.in.: zamieszczenia logo Województwa w publikacjach i drukach lub ekspozycje nośników reklamowych Województwa podczas wydarzeń promujących wydanie danej publikacji. Materiały promocyjne i reklamowe Promocję Województwa realizowano poprzez uzupełnianie zestawu narzędzi marketingowych Województwa, w zakresie materiałów reklamowych (które dystrybuowane były głównie podczas następujących przedsięwzięć: targi, giełdy, imprezy) oraz poprzez wykonanie i produkcję nośników promocyjnych (banerów, bramy pneumatycznej, balonów promocyjnych, roll-upów, sterowca helowego). Wszystkie materiały oraz nośniki promocyjne posiadały branding zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa i traktowane były jako dodatkowy nośnik reklamowy. e-promocja Promocję Województwa realizowano poprzez przygotowywanie i uzupełnianie zestawu narzędzi promocyjnych w postaci stron internetowych w zakresie wizualnym i funkcjonalnym, wsparcie merytorycznych komórek organizacyjnych przy aktualizowaniu stron internetowych w zakresie treści merytorycznej, realizację zadań związanych z organizacją portalu lodzkie.pl, organizacją i prowadzeniem transmisji obrad sejmiku oraz innych ważnychwydarzeń z życia Samorządu Województwa, aktualizację i stałą rozbudowę filmowego kanału społecznościowego Youtube, monitorowanie nowości technicznych i działań innych jednostek administracji w zakresie wykorzystania telewizji internetowej do realizacji zadań samorządu województwa, współpracę w zakresie realizacji informacyjnych i promocyjnych aktualizacja i stała rozbudowa kanału społecznościowego Facebook, Twitter, Slideshare, Instagram, Blog W siodle tworzenie planów promocji dla wydarzeń prowadzonych przez Województwo analiza ruchu na stronach internetowych, komunikacja z mieszańcami z wykorzystaniem narzędzi internetowych. W zakresie współpracy zagranicznej Województwo jest stroną porozumień międzynarodowych z 15 regionami partnerskimi, sformalizowanych zarówno w formie umów jak i listów intencyjnych o współpracy, są to: - Hiszpania - Murcia (list intencyjny), - Austria - Styria (umowa o współpracy), - Białoruś - Obwód Witebski (list intencyjny), - Rosja - Obwód Saratowski (umowa o współpracy), - Szwecja - Örebro (umowa o współpracy), - Włochy - Piemont (umowa o współpracy), - Węgry - Csongrad (umowa o współpracy), - Ukraina - Obwód Czerniowiecki (umowa o współpracy), - Czechy - Południowe Morawy (umowa o współpracy), - Wielka Brytania - West Midlands (list intencyjny), - Ukraina - Obwód Winnicki (umowa o współpracy), - Francja - Departament Nord (list intencyjny), - Ukraina - Obwód Odeski (umowa o współpracy), - Ukraina - Obwód Wołyński (umowa o współpracy), - Rosja - Obwód Leningradzki (umowa o współpracy), - Niemcy - Badenia-Wirtembergia (porozumienie o współpracy). Pomimo braku formalnych umów o współpracy Województwo współpracuje także z Regionem Bawarii w Niemczech oraz uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i misjach gospodarczych organizowanych w innych regionach. 11

12 Zrealizowano między innymi: - Międzynarodowe Targi Spożywcze Grüne Woche stycznia 2014 r. Berlin. Wśród wystawców z łódzkiego znaleźli się: Ubojnia Drobiu Piórkowscy, Wojewódzki Zakład Pszczelarzy w Łodzi, Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną, Piwowar Browar Koreb Marek Kaczorowski, Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Jacek Podgórniak, Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej Eski, Stowarzyszenie LGD Ziemia Wieluńska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Zarębski Piotr Zarębski, Przedsiębiorstwo HEKTOR Sp. z o.o, CENTRUM TWÓRCZOŚCI Twórcze EGO, Ryszard Oleszczak Eko-Natura. - Fruit Logistica - Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw 4-7 lutego 2014 r. Berlin. Zaprezentowało się 6 firm z regionu łódzkiego z branży owocowo-warzywnej: Pieczarka Centrum Sp. z o.o; ELITA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW Sp. Z o.o., Spółdzielnia Producentów SADEKS, APPLEX Sp. Z o.o., BIOZONE Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Stanisława Milczewska, Grupa Producentów Chrzanu i Warzyw "Nadwarcianka". - Pomoc charytatywna dla regionów partnerskich na Ukrainie 6-8 marca 2014 r. Z inicjatywy Marszałka WŁ dostarczono transport materiałów higienicznych i opatrunkowych do dwóch regionów partnerskich na Ukrainie - obwodów winnickiego i wołyńskiego. - Cebit HANNOVER - targi informatyczne marca 2014 r. Województwo na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki i PARP prezentowało się na Stoisku Narodowym. Na stoisku regionalnym prezentowały się firmy informatyczne z Województwa: UpMenu, Appreal.net, Firmao, Easy Design.Ltd, Transition Technologies S.A., PIXEL Technology s.c. - Wizyta studyjna producentów jabłek w Kraju Związkowym Styria, marca 2014 r. Wyjazd zorganizowano na prośbę burmistrza gminy Biała Rawska oraz grup producenckich zajmujących się produkcją jabłek w tym regionie. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele następujących firm: Bialski Owoc Sp. z o.o.. Nowy Chodnów, Elita Grupa Producentów i Owoców Sp. z o.o. Lubiaków, Spółdzielnia Producentów SADEX Sp. z o.o. Żurawia, Applex Sp. z o.o. Sadkowice Kampol-Fruit Sp z o.o. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie promocji jabłek, ich uprawy, ochrony i wprowadzania do obrotu oraz również określenie możliwości rozwoju branży w warunkach zmieniających się potrzeb konsumentów, a także przyszłej współpracy między gminą Puch bei Weiz oraz Białą Rawską. - SLOW FOOD Stuttgart 9-14 kwietnia 2014 r. Targi SLOW FOOD to międzynarodowe targi dobrego smaku i specjałów regionalnych. Firmy z Województwa, które zgłosiły się do udziału w targach SLOW FOOD: Hektor Sp. z o.o., Grupa Producentów Chrzanu i Warzyw "Nadwarcianka" Sp. z o.o., Osjaków -Słodkie Natchnienie, Elita Grupa Producentów Owoców Sp. z. o.o., OwoSnacks - Stanisława Milczewska. Głównym założeniem targów jest promowanie regionalnej, naturalnej żywności, będącej przeciwieństwem żywności typu fast food. Podczas targów wystawcy sprzedają swoje produkty, które m. in. nie mogą zawierać sztucznych dodatków i konserwantów. - Turkey-EU Networking Conference kwietnia 2014 r. Ankara. Konferencja miała na celu kojarzenie partnerów regionalnych z Turcji i Unii Europejskiej. Owocem udziału w konferencji była decyzja o współpracy z turecką prowincją Karaman przy organizacji wizyty bilateralnej. - Dzień Turecki w Łodzi 30 maja 2014 r. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i miało przypominać o tegorocznym jubileuszu 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. - Wizyta przedstawicieli Województwa w Regionie Południowych Moraw w dniach 2-4 lipca 2014 r. Brno. Wizyta radców handlowych ambasad i przedstawicieli izb gospodarczych. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych między izbami i instytucjami gospodarczymi w obu regionach. Rozmawiano o projektach finansowanych ze środków unijnych oraz o możliwościach wymiany doświadczeń w tym zakresie. - Spotkania przedstawicieli firm z Województwa z przedstawicielami sieci detalicznych w Rydze 7 lipca 2014 r. W spotkaniu wzięły udział 3 firm z Województwa. Celem wizyty było zainteresowanie władz nowymi kontaktami na terenie Łotwy, pozyskanie produktywnych partnerstw z udziałem gmin, powiatów lub małych miast. - Wizyta studyjna lekarzy z Odessy września 2014 r. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej przebywało dwóch lekarzy z Odeskiej Obwodowej Kliniki Kardiologii Dziecięcej - jednostki podległej Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, odbywających praktykę lekarską u prof. dr hab. n. med. Jacka Molla. Była to kolejna, trzecia wizyta ukraińskich medyków. Lekarze uczestniczyli w codziennej pracy szpitala, uczyli się posługiwania nowoczesną aparaturą, asystowali przy zabiegach. 22 września 12

13 w Urzędzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka WŁ, dyrekcji ICZMP oraz lekarzy z Odessy. - Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów 26 września 2014 r. Wydarzenie pt. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi, dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skierowane było głównie do środowisk samorządowych, biznesowych oraz akademickich i miało na celu przedstawienie uwarunkowań współpracy Chińczykami oraz możliwych kierunków jej rozwoju. Z okazji konferencji wydany został Przewodnik po współpracy z chińskimi władzami lokalnymi. - Charków - akcja charytatywna września 2014 r. Do dzieci z domów dziecka w Charkowie trafiły materiały opatrunkowe i środki higieniczne. Pomocą zostały objęte dzieci, które zostały ewakuowane z terenu działań wojennych w okolicach Ługańska. Zakup darów sfinansowała ŁARR. - Wizyta lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 4 w Łodzi w regionie partnerskim Kraju Związkowym Styria w związku ze współpracą z LKH Kliniką Uniwersytecką w Graz 29 września - 1 października 2014 r. W wizycie uczestniczyli: Prof. Szczepan Miłosz - Konsul Honorowy Republiki Austrii w Łodzi, Prof. Jerzy Stańczyk - Dyrektor Szpitala nr 4, Dyrektor Kliniki Kardiologii Dziecięcej, Prof. Wojciech Młynarski - Dyrektor Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Dziecięcej, Dr Przemysław Przewratil - Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy z Uniwersytecką Kliniką Chorób Dzieci i Młodzieży w Graz. EXPO REAL Monachium 6-5 października 2014 r. Stoisko Województwa na największych targach inwestycyjnych w Europie organizowała ŁARR. Na stoisku zaprezentowało się 10 gmin i miast z regionu. - Konferencja Dziennikarzy Europejskich 9-11 października 2014 r. Konferencję dziennikarzy europejskich zrzeszonych w stowarzyszeniu The European Journalists Association - The Communication Network, zorganizowano w celu kreowania marki Łódzkie na arenie międzynarodowej. - Wizyty radców handlowych ambasad i przedstawicieli izb gospodarczych października 2014 r. W programie przewidziane były wizyty w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Województwa. Ambasadorowie, radcy handlowi i przedstawiciele izb gospodarczych mieli okazję do wymiany doświadczeń, zapoznania się z projektami firm polskich oraz nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami z terenu Województwa. - Wizyta nauczycieli z Badenii Wirtembergii 26 października - 1 listopada 2014 r. Na zaproszenie Marszałka WŁ Województwo odwiedziła grupa 14 osób: nauczycieli i przedstawicieli Ministerstwa Kultury Młodzieży i Sportu Badenii Wirtembergii. Wizyta realizowana była w ramach postanowień listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem a Krajem Związkowym Badenia Wirtembergia, w szczególności w zakresie kształcenia i nauki. Program wizyty, szczególnie cześć merytoryczna, dotycząca hospitacji został przygotowany przy współpracy z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego w Łodzi i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. - Misja gospodarcza WŁ do Kraju Związkowego Badenia Wirtembergia 3-6 listopada 2014 r. W misji udział wzięły firmy z naszego regionu: Atlas Sp z o.o., Ichem Sp z o.o., Bio-Tech Consulting Sp z o.o., Farma Sp z o.o. oraz SKB Sp z o.o. Łódzkim przedsiębiorcom umożliwiono nawiązanie kontaktów handlowych z niemieckimi, w tym badeńskimi podmiotami gospodarczymi, przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami niemieckich i międzynarodowych izb gospodarczych oraz zorganizowano spotkania z przedstawicielami Rządu Badenii Wirtembergii z Ministerstwa Stanu i Ministerstwa Gospodarki. Wszyscy uczestnicy misji brali udział w targach Global Connect - międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, dzięki której bliżej poznali oni specyfikę funkcjonowania niemieckiego rynku i wymienili doświadczenia. - Misja gospodarcza WŁ do Chin. Realizacja projektu Rozwój i promocja przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego poprzez organizację misji gospodarczych w kierunkach wskazanych w Kompleksowej Strategii Rozwoju Współpracy Zagranicznej - misja gospodarcza do Chin (Chengdu, Prowincja Syczuan). W zakresie działalności wydawniczej Wydano, zgodnie z planem 11 numerów miesięcznika "Ziemia Łódzka", przy czym numer 6/7 (152) czerwiec/lipiec 2014 jest liczony podwójnie - tak jak zwykle podwójne wydanie wypada na miesiące wakacyjne. 13

14 DEPARTAMENT FINANSÓW W zakresie księgowości wewnętrznej - opracowano projekty planów oraz plany dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, a także zmian w tych planach, - prowadzono rozliczenia należności i regulowano wszelkie zobowiązania związane z funkcjonowaniem Urzędu, - przekazywano środki finansowe na konta podległych wsjo, - prowadzono ewidencję umów oraz ich weryfikację pod względem finansowym, ewidencję faktur, delegacji i innych dokumentów księgowych powodujących powstanie zobowiązań lub należności Urzędu, - prowadzono ewidencję wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów według szczegółowej klasyfikacji, - prowadzono księgowość syntetyczną i analityczną dla budżetu Województwa oraz Urzędu, - prowadzono obsługę finansowo-księgową rachunków bankowych Urzędu i budżetu Województwa oraz prowadzono rejestry bankowe, - sporządzano bilans i bilans skonsolidowany budżetu Województwa i Urzędu, - sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe oraz w zakresie środków trwałych, - prowadzono ewidencję zaangażowania wydatków budżetowych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzono ewidencję podatku VAT, sporządzano deklaracje VAT, - rozliczano koszty podróży służbowych pracowników oraz radnych Sejmiku WŁ, - prowadzono windykację należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, - kierowano do Biura Prawnego sprawy dotyczące należności, dla których minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do egzekucji sądowej. W zakresie obsługi środków z tytułu ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii Realizowano zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej środków z tytułu ochrony gruntów rolnych, geodezji i kartografii oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej należności za zobowiązania z tytułu dochodów o których mowa w art. 22b ust. 1 ww. ustawy. Realizowane zadania dotoczyły przede wszystkim prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych a także sporządzania informacji służących do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu urzędu oraz dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego Województwa. W zakresie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej, sporządzono i przesłano do starostów powiatów (wierzycieli) 127 zestawień dłużników, posiadających zaległości z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w celu podejmowania przez starostów stosowanych działań windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).w związku z brakami formalnymi oraz nieprawidłowościami stwierdzonymi w wystawianych przez starostów tytułach wykonawczych, wystawiono 74 postanowienia o nie przystąpieniu do egzekucji zaległości z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Dokonywano również analiz sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska - łącznie przeprowadzono 30 analiz finansowych. Na konta jednostek sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę ,30 zł, stanowiącą dofinansowanie na: - budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,49 zł, 14

15 - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ,81 zł. W zakresie planowania budżetu i prognoz wieloletnich Przygotowano 211 projektów uchwał z tego: projekty uchwał Zarządu WŁ, - 28 projektów uchwał Sejmiku WŁ. Opracowano: - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa, - projekt budżetu Województwa na 2015 rok. Stała współpraca Wydziału z podległymi jednostkami organizacyjnymi koncentrowała się na analizie zgłoszonych potrzeb finansowych, przekazywaniu środków finansowych na podstawową działalność oraz dotacji na realizację zadań statutowych. W zakresie sprawozdawczości i rozliczeń dotacji Przygotowano: - sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2013 r., - informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2014 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. - miesięczne sprawozdania zbiorcze z realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa. Zajmowano się sporządzaniem między innymi: - miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa dla Zarządu WŁ oraz dla komórek organizacyjnych Urzędu, - kwartalnych informacji na temat należności i zobowiązań samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych dla Zarządu WŁ, - kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań zbiorczych i łącznych o stanie należności i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - kwartalnych sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach realizowanych ze środków PFRON otrzymanych przez Samorząd Województwa, - zbiorczych bilansów, zestawień zmian w kapitale własnym oraz rachunków zysków i strat jednostek budżetowych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, - projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia przez organ założycielski sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych, - bilansu skonsolidowanego Samorządu Województwa za 2013 r. Rozliczano także umowy dotacji zawierane z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia), spółkami wodnymi, podległymi Samorządowi Województwa wsjo (jednostki ochrony zdrowia, instytucje kultury) oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z udzieloną z budżetu Województwa pomocą finansową. 15

16 W zakresie rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ Dokonywano: - weryfikacji projektów umów oraz aneksów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WŁ i POKL oraz przedkładania ich do kontrasygnaty Skarbnika WŁ, - uruchamiania środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa oraz z budżetu środków europejskich dla Beneficjentów RPO WŁ i POKL, - weryfikacji Poświadczeń i Deklaracji wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ i POKL, - weryfikacji wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na 2014 r. w ramach RPO WŁ i POKL, - opracowywania bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu WŁ w zakresie zadań IZ RPO WŁ i IP POKL oraz w zakresie projektów własnych Województwa, - weryfikacji miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie oraz pomocy technicznej, - prowadzenia windykacji środków pochodzących z dotacji rozwojowej, dotacji celowej i płatności związanych z realizacją projektów dofinansowanych z UE w ramach RPO WŁ i POKL, - opracowania projektu budżetu WŁ na rok 2015 w zakresie zadań IZ RPO WŁ i IP POKL oraz w zakresie projektów własnych Województwa. W zakresie księgowości funduszy europejskich Realizowano: - opracowanie i aktualizowanie zarządzeń Marszałka WŁ i procedur związanych z wdrażaniem RPO WŁ i POKL w zakresie zadań Wydziału, - potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami RPO WŁ i POKL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym urzędu, - weryfikację formalno-rachunkową zbiorczych wniosków o pierwszą płatność oraz zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach RPO WŁ oraz POKL, - sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej PEKAO S.A. oraz zleceń płatności w portalu komunikacyjnym BGK w ramach RPO WŁ i POKL, - prowadzenie ewidencji księgowej budżetu i Urzędu w ramach RPO WŁ i POKL, - sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz opisowych oraz dokumentacji do bilansu skonsolidowanego w formie informacji w zakresie RPO WŁ oraz POKL, - weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz wniosków o rozliczenie transz dotacji w zakresie RPO WŁ i POKL, - sporządzanie zbiorczych informacji o zwrotach dokonanych do BGK przez beneficjentów RPO WŁ i POKL. W zakresie płac i rozliczeń wynagrodzeń Realizowano: - kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych, - prowadzenie kartoteki wynagrodzeń oraz ustalania wysokości przysługujących należności, sporządzania list płac oraz dokonywania potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną dokumentacją, - kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego, niezbędnej do prawidłowego wywiązywania się z obowiązku Urzędu, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, - ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania, - ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń, - ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy należnych od Urzędu jako płatnika składek, 16

17 - obliczania, potrącania oraz przekazywania na rachunek dochodów Urzędu, kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od wypłaconych świadczeń finansowanych przez ZUS oraz od terminowej wpłaty zaliczki podatku dochodowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od Urzędu, jako płatnika składek, - sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej rocznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowego doręczenia do właściwego urzędu skarbowego oraz podatnikom, - comiesięczne uzgadnianie kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi z właściwym stanowiskiem księgowości, - weryfikację pod względem finansowym i potwierdzanie na przedłożonych do kontrasygnaty lub podpisu umowach i porozumieniach stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, - przygotowanie do projektu budżetu danych o wysokości wynagrodzeń oraz o wydatkach na PFRON, - sporządzanie informacji i zestawień niezbędnych do celów sprawozdawczych, - sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy i terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rocznych raportów ZUS RMUA dla pracowników lub miesięcznych na prośbę pracownika, - prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia wpłat na PFRON, - sporządzanie list wypłat diet radnym Sejmiku WŁ, - comiesięczne sporządzanie informacji zbiorczej o wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizacje programów operacyjnych Województwa. W zakresie obsługi finansowo - księgowej projektów własnych samorządu Województwa Realizowano: - prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ, Pomocy Technicznej POKL, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Pomocy Technicznej PROW, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich , oraz projektów własnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, - rejestrację projektów umów zawieranych z wykonawcami w celu realizacji wyżej wymienionych projektów, - prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunków bankowych Urzędu otwartych na potrzeby realizacji wyżej wymienionych projektów, - przygotowywanie dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizujących projekty własne Urzędu niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów i programów. 17

18 DEPARTAMENT KONTROLI SKARG W zakresie przeprowadzania kontroli Zgodnie z Planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na rok 2014, zatwierdzonym w załączniku do Uchwały Nr 1689/13 Zarządu WŁ z 10 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Planem kontroli na rok 2014 dla Wydziału Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Departamentu Kontroli i Skarg, zatwierdzonym przez p.o. Dyrektora Departamentu pana Bartosza Łatasia, na 2014 rok zaplanowano przeprowadzenie 82 kontroli. Kontrole przeprowadzano na podstawie Uchwały Nr 1584/13 Zarządu WŁ z 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 121 i 122 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. Poniżej zaprezentowano podsumowanie realizacji obu planów kontroli: Plany kontroli na 2014 r. Kontrole planowe Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej Wydział Kontroli Finansowej Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli 8 6 Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego 4 3 Suma Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej nie wykonał 2 kontroli planowych w: - Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w zakresie zabezpieczenia dla potrzeb Szpitala transportu medycznego i sanitarnego, z powodu powzięcia informacji, iż jednostka wykonuje transport medyczny i sanitarny we własnym zakresie i nie zleca tej usługi na zewnątrz, - Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi w zakresie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r. z powodu włączenia od 1 października 2014 r. jednostki w struktury SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Wydział Kontroli Finansowej odstąpił od wykonania 1 kontroli planowej w: - Urzędzie w zakresie: Analiza gospodarki finansowej pod kątem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej przepisami wykonawczymi oraz w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki, gdyż w 2014 roku została przeprowadzona kontrola w tym samym zakresie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli nie przeprowadziły 2 kontroli planowych w zakresie: - Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 28/13 Marszałka WŁ z 10 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i postulatów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego", którą w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w zakresie stosowania art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przełożono na rok 2015 celem umożliwienia weryfikacji ww. zalecenia, - Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 98/10 Marszałka WŁ z 14 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Procedury zarządzania projektami w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi", którą w związku faktem, iż w okresie czerwiec-wrzesień 2014 r. zostały przeprowadzone 18

19 szkolenia wewnętrzne z metodologii projektowej PRINCE 2, przesunięto na rok Kontrole te zostały ujęte w Planie Kontroli Urzędu na rok Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego nie wykonał 1 kontroli planowej: - w zakresie postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu: Marka Łódzkie promuje - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach , ze względów organizacyjnych m.in. konieczność przeprowadzenia złożonej i długotrwałej kontroli doraźnej. Przedmiotowa kontrola została ujęta w Planie Kontroli Urzędu na 2015 rok. Ponadto wykonano 25 kontroli nie ujętych w planach kontroli: Kontrole doraźne Kontrole PT RPO Wydział Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej 11 0 Wydział Kontroli Finansowej 5 0 Samodzielne Stanowiska ds. Kontroli 0 0 Wydział Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa Łódzkiego 1 8 Suma 17 8 Ogólnie przeprowadzono: - 49 kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Zarządowi WŁ, - 34 kontrole w innych wsjo podległych Samorządowi Województwa, - 8 kontroli wydatków w zakresie Pomocy Technicznej RPO WŁ, - 6 kontroli wewnętrznych, - skontrolowano 4 projekty własne Samorządu Województwa. Uchybienia i/lub nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli m.in.: - w 29 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności: nieterminowe regulowanie zobowiązań, tj. naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, poprzez niedokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przekroczenie zakresu pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd WŁ (art. 11 ustawy oraz art. 56 ustawy o samorządzie województwa), nieprawidłowa klasyfikacja wydatków budżetowych (art. 39 ustawy i rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), niezgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową (art. 41 ustawy i rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. oraz 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej), nieterminowe bądź w zaniżonej wysokości pobieranie dochodów budżetowych albo zaniechanie ustalenia należności (art. 42 ustawy), dokonywanie wydatków bez upoważnienia określonego zatwierdzonym planem finansowym jednostek (art. 44 ust. 1 ustawy), dokonywanie wydatków bez zachowania zasady celowości i oszczędności (art. 44 ust. 3 ustawy), niedokumentowanie faktu powierzenia pracownikom jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, bądź nieprzyjmowanie oświadczeń w zakresie odpowiedzialności materialnej (art. 53 ustawy i Procedury wewnętrzne jednostek), nieprzeprowadzanie albo przeprowadzanie w stopniu niedostatecznym kontroli wstępnej operacji finansowych i gospodarczych (art. 54 ustawy), - w 12 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych m.in.: 19

20 niewykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy podlegającego wykluczeniu z powodu niewniesienia skutecznie do upływu terminu składania ofert wadium ( art. 24 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 45 ust. 6 ww. ustawy), niewezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty (art. 26 ust. 3 ustawy), niewykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ustawy), nieodrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ustawy), zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 151 ust. 1 ustawy, niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy), niedokonanie wymaganej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ (art. 38 ustawy i rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych), zamieszczenie z opóźnieniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 95 ustawy), - w 19 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności: ograniczenie w regulaminach funduszu obowiązujących w jednostkach rodzajów działalności socjalnej grupie osób uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz wykluczenie/ograniczenie grup osób uprawnionych do świadczeń socjalnych (art. 2 pkt 5 ww. ustawy), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz uzależnienie wysokości dopłat z funduszu bez powiązania z indywidualną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osób uprawionych do korzystania z funduszu oraz ograniczenie w regulaminach funduszu obowiązujących w jednostkach kręgu osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, poprzez zastosowanie innych niż socjalne kryteria przyznawania świadczeń, przyznanie świadczeń socjalnych o jednakowej wartości (art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy), przekazanie odpisu na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu z przekroczeniem terminu (art. 6 ust. 2 ustawy), - w 11 jednostkach stwierdzono naruszenia zapisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. nieprawidłowo prowadzono księgi rachunkowe, ujmowano w księgach dowody zawierające błędy rachunkowe, nie dokonywano aktualizacji obowiązujących w jednostkach dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (art. 10, 17, 22, 24 ustawy). W 4 przypadkach wykryte nieprawidłowości były podstawą do zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W zakresie skarg, wniosków i postulatów Skargi, wnioski i postulaty rozpatrywane są w Urzędzie w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W roku 2014 przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i postulatów prowadzano na podstawie Zarządzenia Nr 28/13 Marszałka WŁ z 10 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i postulatów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Departament prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków, postulatów i listów wpływających do Urzędu. W roku 2014 odnotowano w nim 103 pisma, w tym 100 skarg oraz 3 wnioski. 57 skarg i 2 wnioski rozpatrzono we własnym zakresie tj. przez komórki organizacyjne Urzędu. Uznano, iż 4 skargi były zasadne. Dotyczyły one: - bezczynności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Piłsudskiego w Łodzi tj. braku udzielenia odpowiedzi skarżącym. Uznano, iż jednostka powinna odpowiedzieć na pisma kierowane przez skarżących. Zobowiązano jednostkę do udzielenia odpowiedzi skarżącym w zakresie wskazanym przez stronę, 20

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. LWA-4101-21-03/2011 P/11/005 Pan Grzegorz Józef Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Roczny program współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2015 ROK Marzec 2016 1 2 Spis treści: Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Departament Organizacyjny.. 6 Kancelaria Marszałka.. 8 Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WIEDNIU Listopad 2007 Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Stosownie do treści 4 ust. 3 Regulaminu kontroli w Regionalnym Centrum

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2013-04-30. Numer aktu 43. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2013-04-30. Numer aktu 43. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Budżetu i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo