REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin (Uchwała nr XLIX/936/06 z dnia 9 stycznia 2006 r., Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 31, poz. 554 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) Muz jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem RIK 2/ Muz w Szczecinie posiada osobowość prawną. 4. Podstawą opracowania i przyjęcia regulaminu organizacyjnego jest art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406). 5. Regulamin organizacyjny jest podstawowym aktem normującym wewnętrzną organizację 13 Muz. Rozdział II CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI Muz jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Szczecin. 2. Siedzibą 13 Muz jest miasto Szczecin. 3. Celem działalności statutowej 13 Muz jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych. 4. Do zakresu statutowej działalności 13 Muz należy: a) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych 1

2 i kulturalnych, b) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, c) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, d) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych, e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi, f) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej, g) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna Muz może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z zapisami Statutu. Rozdział III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Muz kieruje Dyrektor, który organizuje działalność 13 Muz i reprezentuje go na zewnątrz. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora, lub wskazany w zarządzeniu kierownik ds. programu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta, w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja celów i zadań 13 Muz poprzez: a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Dyrektor; w uzasadnionych przypadkach zatrudnienie pracowników 13 Muz może odbywać się w drodze ogłoszenia konkursu na dane stanowisko, b) ustalanie planów merytorycznych i finansowych oraz nadzór nad ich realizacją, c) gospodarowanie majątkiem i finansami, d) zakresy działania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich pracowników 13 Muz określone są w zakresach obowiązków dla danego stanowiska pracy. Zakresy obowiązków są opracowane przez bezpośredniego zwierzchnika i po zatwierdzeniu przez Dyrektora 13 Muz są wręczane pracownikowi z chwilą zatrudnienia na danym stanowisku. Wszelkie zmiany dotyczące stanowiska i zakresu działania pracownika wymagają zmiany zakresu obowiązków, e) przekazanie i objęcie stanowiska związanego z odpowiedzialnością materialną odbywa się 2

3 protokolarnie. Protokół ten akceptuje Dyrektor i Główny Księgowy 13 Muz. 4. Do obowiązków dyrektora 13 Muz należy w szczególności: a) programowanie i planowanie działalności, b) ustalanie i nadzorowanie zadań dla podporządkowanych pracowników, c) organizowanie i powierzanie zastępstwa w miejsca czasowo nieobecnych podporządkowanych pracowników, mające na celu pełne i terminowe wykonanie zadań, d) nadzorowanie przestrzegania przepisów w sprawach dotyczących powierzonego zakresu działania, e) kontrolowanie zgodności faktycznie wykonywanej pracy z zadaniami określonymi w karcie stanowiska pracy podporządkowanych pracowników, f) sprawowanie nadzoru i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, g) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenia w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości. 5. Do obowiązków każdego pracownika należy w szczególności: a) realizacja misji 13 Muz, b) bieżące informowanie bezpośredniego zwierzchnika o przeszkodach w wykonywaniu przydzielonych zadań oraz wnioskowanie w sprawie usunięcia tych przeszkód, c) żądanie od bezpośredniego zwierzchnika pisemnego powierzenia zakresu działania oraz udzielenia wskazówek o sposobie realizacji zadań, d) przedkładanie wniosków i żądanie przyjęcia wyjaśnień w sprawach, za które ponosi odpowiedzialność, przed zapadnięciem odpowiedniej decyzji, e) współpracowanie z pozostałymi pracownikami 13 Muz, 6. Szczegółowe obowiązki pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności tych pracowników. 7. Organizację załatwiania spraw, tryb i zasady obiegu pism i dokumentów, zasady wynagradzania i premiowania, zasady kontroli, zabezpieczenie majątku oraz warunki bhp i p.poż. regulują odrębne instrukcje i regulaminy. 3

4 Rozdział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. W skład struktury organizacyjnej 13 Muz wchodzą następujące stanowiska pracy: a) dyrektor b) zastępca dyrektora c) kierownik ds. programu d) główny księgowy e) główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych f) specjalista ds. administracyjno-księgowych g) specjalista ds. galerii h) specjalista ds. organizacji imprez i) specjalista ds. public relations j) pracownik gospodarczy 2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej stanowi załącznik do regulaminu. 3. Dyrektor tworzy, znosi i przekształca poszczególne stanowiska pracy uwzględniając zatwierdzony plan etatów. 4

5 Rozdział V STANOWISKA PRACY ZAKRES DZIAŁAŃ I KOMPETENCJI 1. Zastępca dyrektora Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi 13 Muz. Podlegają mu pracownicy działalności kulturalno - społecznej. Do zadań zastępcy dyrektora należy: a) reprezentowanie dyrektora w sprawach programowych, b) sprawowanie nadzoru nad dokumentacją programową prowadzoną w 13 Muz, c) koordynowanie i stwarzanie warunków do rozwoju Galerii 13 Muz, d) zarządzanie projektem: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inspiracje, e) dbałość o wizerunek 13 Muz (PR, promocja). 2. Kierownik ds. programu Jest podporządkowany zastępcy dyrektora 13 Muz. Podlegają mu pracownicy merytoryczni. Do zadań kierownika ds. programu należy: a) sporządzanie planu imprez, b) kontakt z wykonawcami, c) nadzór nad właściwym przygotowaniem umów, d) dbałość o właściwą realizację ww. punktów, e) dbałość o właściwą realizację imprez odbywających się w,,13 Muz. 3. Główny księgowy Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi 13 Muz. Podlegają mu pracownicy finansowo - administracyjni. Głównemu księgowemu dyrektor powierza odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, oraz dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny księgowy w szczególności: a) kontroluje wykonanie planu finansowego, b) sporządza plany finansowe i sprawozdania wykonania budżetu 13 Muz, c) prowadzi dokumentację bankową i kasową, 5

6 d) przeprowadza operacje bankowe i kasowe, e) prowadzi ewidencję majątku 13 Muz. 4. Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu 13 Muz. Podlegają mu pracownicy gospodarczy. Do zadań na tym stanowisku należy: a) prowadzenie i administracja akt osobowych pracowników 13 Muz b) rozliczanie wynagrodzeń, c) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, d) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora 13 Muz e) sporządzanie i rozliczanie delegacji służbowych pracowników 13 Muz prowadzenie rejestru umów, f) prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych o wartości poniżej zł, g) prowadzenie kasy 13 Muz, bieżące przekazywanie raportów kasowych do księgowania, 5. Specjalista ds. administracyjno-księgowych Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu 13 Muz. Do zadań specjalisty ds. administracyjno-księgowych należy: a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy b) strukturalnych, c) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań 13 Muz kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych, d) opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, e) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań 13 Muz funduszy Unii Europejskiej, f) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania, g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi 13 Muz w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych, 6

7 h) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań, 6. Specjalista ds. galerii Jest podporządkowany Zastępcy Dyrektora 13 Muz. Do zadań specjalisty ds. galerii należy: a) koordynacja Galerii Talentów z działalnością 13 Muz, b) dozór nad sprzętem multimedialnym na potrzeby Galerii, c) pozyskiwanie pism o sztuce i wydawnictwa do czytelni sztuki i kawiarenki, d) koordynacja magazynu dla Galerii, 7. Specjalista ds. organizacji imprez Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. organizacji imprez należy: a) sporządzanie planu imprez, b) prowadzenie wykazu imprez, 8. Specjalista ds. public relations (PR) Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu. Do zadań specjalisty ds. public relations należy: a) bieżące przekazywanie informacji o imprezach do serwisów informatycznych, dzienników, mediów lokalnych, b) nawiązywanie kontaktów z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi, zagranicznymi, c) przygotowywanie materiałów prasowych, 9. Pracownik gospodarczy Jest podporządkowany głównemu specjaliście ds. administracyjno-kadrowych. Do zadań pracownika gospodarczego należy utrzymanie czystości i estetyki wszystkich pomieszczeń oraz terenu przyległego do budynku 13 Muz. 7

8 Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest Dyrektor. 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem.r. 8

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo