UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej w 2013 roku Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska p o s t a n a w i a Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku- Białej w 2013 roku oraz informację Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej w 2013 roku. 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uznać za zasadne kontynuowanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej działań podejmowanych w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta. 3. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Miejskiemu Policji. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 1 z 31

2 l.dz. IP-19/14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Egz. nr 1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 2 z 31

3 SPIS TREŚCI 1. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok Informacje wstępne Zagadnienia organizacyjno-kadrowe Zakres działania Stan dyscypliny wśród policjantów Finanse, zaopatrzenie, transport Łączność i teleinformatyka Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego Działalność profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Inżynieria ruchu drogowego Aktywność bielskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej Zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych Służby ponadnormatywne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, spokoju i porządku publicznego Efektywność policjantów w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości Efektywność wykrywcza przestępstw kryminalnych Efektywność zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa i w bezpośrednim pościgu za sprawcą Informacje w zakresie efektywności wykrywczej przestępstw gospodarczych Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Komisariat Policji I w Bielsku-Białej Komisariat Policji w II w Bielsku-Białej Komisariat Policji III w Bielsku-Białej Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej Bezpieczeństwo ruchu drogowego Podsumowanie strona 2/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 3 z 31

4 1. Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok (miasto Bielsko-Biała i ziemski powiat bielski) 1.1 Informacje wstępne Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia roku o Policji (Dz.U. z r. 2011, nr 287, poz z późn. zm.) Komendant jednostki Policji składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz przekazuje informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. Realizując ten ustawowy obowiązek opracowano niniejszy dokument, uwzględniając w nim najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące działalności Komendanta Miejskiego Policji Bielsku-Białej, organizacji i efektywności podległych mu służb oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Bielsko- Biała. Bielska Policja, jako umundurowana i uzbrojona formacja, zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 cyt. ustawy o Policji, podporządkowując wszystkie swe działania służbie społeczeństwu, w 2012 roku koncentrowała się przede wszystkim na ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej obejmowała kierowanie pracą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej (z siedzibą przy ul. Rychlińskiego nr 17) oraz nadzorowanie pracy 8 podległych komisariatów, w tym 4 komisariatów na terenie miasta Bielska-Białej i 4 komisariatów na terenie Powiatu Bielskiego. Są to n/w jednostki Policji: Komisariat I Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Składowej 2 obsługujący południowowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Mikuszowice Krakowskie, Straconka, Leszczyny, oś. Złote Łany, oś. Młodości, oś. Langiewicza, oś. Śródmiejskie, oś. Grunwaldzkie, Lipnik Dolny oraz część Śródmieścia; Komisariat II Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Kamińskiego nr 8 obsługujący południowowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Mikuszowice Śląskie, Olszówka Dolna, Olszówka Górna, oś. Karpackie, Kamienica, Aleksandrowice, oś. Słoneczne, oś. Beskidzkie oraz część Śródmieścia; Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Traugutta nr 2c obsługującego północnozachodnią część miasta wraz z dzielnicami: oś. Sarni Stok, oś. Kopernika, oś. Wojska Polskiego, oś. Polskich Skrzydeł, oś. Piastowskie, oś. Mieszka I, oś. Grażyńskiego, Stare Bielsko, Wapienica, część Środmieścia; Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Komorowickiej obsługujący północnowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Lipnik Górny, oś. Na Kopcu Lipnickim, Hałcnowska Kępa, Krzemionki, Hałcnów, Bark, Komorowice Krakowskie, oś. Komorowickie oraz część Śródmieścia. Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Łukasiewicza nr 4 obejmujący rejon: Czechowic-Dz., Bestwiny, Bestwinki, Janowic, Kaniowa, Ligoty, Bronowa i Zabrzega; Komisariat Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrojowej nr 82 obejmujący rejon: Jasienicy, Rudzicy, Roztropic, Landka, Iłownicy, Wieszcząt, Łaz, Grodźca, Świętoszówki, Bier, Międzyrzecza Górnego, Mazańcowic i Jaworza; Komisariat Policji w Kobiernicach z siedzibą przy ul. Żywieckiej nr 6 obejmujący rejon: Kóz, Porąbki, Bujakowa, Czańca, Kobiernic, Wilamowic, Dankowic, Hecznarowic, Pisarzowic, Starej Wsi i Zasola Bielańskiego; Komisariat Policji w Szczyrku z siedzibą przy ul. Granicznej nr 1 obejmujący rejon: Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki, Kalnej, Wilkowic, Bystrej i Mesznej. strona 3/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 4 z 31

5 1.2. Zagadnienia organizacyjno - kadrowe Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej należy do jednych z największych jednostek Policji w województwie śląskim (obok KMP w Katowicach, KMP w Częstochowie i KMP w Gliwicach), o czym decyduje liczba zatrudnionych policjantów i pracowników cywilnych, liczba podległych komisariatów oraz ilość realizowanych spraw zarówno związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli, jak i tych, które wspomagają te działania. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku- Białej i podległych komisariatach. W 2013 r. stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej zajmował insp. mgr Bogdan Zaręba. W tym okresie na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji nastąpiła zmiana, gdyż po ustąpieniu mł.insp. mgra inż. Krzysztofa Chrobaka (obecnie Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie) stanowisko to objął nadkom. mgr Jarosław Kwaśny. Natomiast stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji zajmował - i ma to miejsce do chwili obecnej - podinsp. mgr Jarosław Mańdok. W analizowanym okresie nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach po ustąpieniu ze stanowiska mł.insp. mgr Bogdana Ogrockiego (obecnie Komendant KP I w Bielsku-Białej) mianowany na to stanowisko został podinsp. mgr Zbigniew Gacek (dotychczasowy Zastępca Komendanta), a stanowisko Zastępcy Komendanta objął nadkom. Łukasz Fołta (dotychczasowy naczelnik Wydziału Kryminalnego ww. komisariatu). Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach objął w związku z odejściem na emeryturę podinsp. Bogdana Gansel - nadkom. mgr Sławomir Walczak, dotychczasowy dyżurny na stanowisku kierowania KMP w Bielsku-Białej. Ponadto nastąpiła zmiana w kierowaniu Zespołu Kadr i Szkolenia KMP z uwagi na przejście na emeryturę wieloletniego koordynatora tej komórki organizacyjnej. Od r. obowiązki na tym stanowisku przejął kom. mgr Jacek Śliwka (dotychczas funkcjonariusz Zespołu Kontroli KMP w Bielsku-Białej. Na koniec 2013 r. stan osobowy policjantów w garnizonie bielskiej Policji wynosił 621 policjantów przy stanie etatowym 624 funkcjonariuszy. Stan ten jest zadowalający. W ciągu całego roku miało miejsce szereg zmian kadrowych i strukturalnych. W garnizonie bielskiej Policji ruch kadrowy przedstawiał się następująco: zwolnionych na emeryturę - 22 (w 2012 r. 33 policjantów) przeniesionych do innych jednostek Policji - 18 (w 2012 r. 12 policjantów) przyjętych do służby - 15 (w 2012 r. 36 policjantów) przybyłych z innych jednostek policji - 14 (w 2012 r. 19 policjantów). Ponadto miały miejsce n/w zmiany strukturalno kadrowe: z komórek patrolowych Komisariatów I, II, III i IV w Bielsku-Białej, w Szczyrku i w Kobiernicach wydzielono łącznie 6 etatów, którymi zasilono Wydział Ruchu Drogowego KMP. Izba Dziecka wraz z 11 etatami została strukturalnie przeniesiona do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. strona 4/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 5 z 31

6 Wykorzystując posiadany stan osobowy - w KP I, II, III w Bielsku-Białej i KP w Czechowicach- Dziedzicach utworzono 2-osobowe, a w KP IV w Bielsku-Białej, KP w Kobiernicach, KP w Szczyrku i KP w Jasienicy 1-osobowe, zespoły ds. wykroczeń Zakres działania Problematyka jaką zajmowała się KMP w Bielsku-Białej i podległe komisariaty obejmowała, podobnie jak w latach ubiegłych: pion prewencji, kryminalny i logistyki (wspomagający). W pionie prewencji były realizowane zadania przede wszystkim z obszaru: służby patrolowo- interwencyjnej; służby patrolowej i tropienia przy wykorzystaniu psów służbowych; służby obchodowej realizowanej przez dzielnicowych, służby dyżurnej wykonywanej w siedzibach komisariatów i KMP; służby ochronnej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych KMP; zabezpieczania imprez masowych, w tym meczy i innych wydarzeń sportowych; działań o charakterze profilaktycznym realizowanych przez dzielnicowych w komisariatach oraz funkcjonariuszy KMP zajmujących samodzielne stanowiska; postępowania w sprawach nieletnich; obsługi Izby Dziecka (do chwili włączenia placówki do struktury KWP w Katowicach); zarządzania kryzysowego oraz działalności sztabowej; stosowania postępowań mandatowych; prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie oraz występowania przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; służby ruchu drogowego, w tym m.in.: obsługa zdarzeń drogowych; patrole na drogach, zabezpieczanie wykorzystania drogi w sposób szczególny; wnoszenie propozycji zmian oznaczenia i organizacji ruchu drogowego; prowadzenie statystyki drogowej, w tym związanej z nakładanymi punktami karnymi za spowodowanie wykroczenia. W pionie kryminalnym były realizowane zadania przede wszystkim z obszaru: pracy operacyjno-rozpoznawczej; prowadzenia postępowań karnych w związku z popełnianymi przestępstwami kryminalnymi, gospodarczymi, drogowymi, przestępczością narkotykową i korupcyjną; poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości; techniki kryminalistycznej. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Policji zatrudnieni w pionie logistyki zapewniali w szczególności: organizację zaopatrzenia, w tym zapewnienie środków transportu i materiałów pędnych; obsługę finansową jednostki; obsługę policyjnych systemów łączności i informatycznych oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu w tym zakresie; przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych w związku z podejrzeniem naruszenia przez policjantów dyscypliny służbowej; prowadzenie postępowań związanych z wypadkami w służbie; zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz p. pożarowych; ochronę informacji i dokumentów niejawnych; obsługę medialną; obsługę kadrową; obsługę kancelaryjną KMP i podległych komisariatów; rejestrację i analizę statystyki kryminalnej. strona 5/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 6 z 31

7 1.4. Stan dyscypliny wśród policjantów Miarą stanu dyscypliny wśród policjantów są w szczególności dane dotyczące wyników postępowań służbowych (wyjaśniających, dyscyplinarnych), postępowań skargowych, zdarzeń i okoliczności skutkujących karami i nagrodami. Wobec policjantów stosowane były działania motywacyjne - często były to nagrody, ale też nie unikano w uzasadnionych przypadkach wszczynania postępowań dyscyplinarnych, dokładnego badania zawinienia policjantów, a także działań o charakterze dyscyplinującym. Gdy było to uzasadnione kierowano materiały do oceny Prokuratury. Potwierdzone przypadki naruszeń dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej w roku 2013 dotyczyły 13 policjantów, w tym: a/ wymierzono kary dyscyplinarne - 2 policjantów (nagana); b/ uznano winnym, ale odstąpiono od wymierzenia kary - 1 policjant; c/ przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące 10 policjantów. Ponadto: - wydalono z Policji w trybie administracyjnym 1 policjanta za przestępstwo popełnione w czasie wolnym od służby w roku 2012; - wobec dwóch policjantów wszczęto postępowanie dyscyplinarne i zawieszono do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej za przestępstwo popełnione w latach poprzednich. W porównaniu do lat poprzednich stwierdzono stabilizację poziomu stanu dyscypliny. Pozytywnie oceniono, iż nie stwierdzono zdarzenia z udziałem policjantów znajdujących się pod wpływem alkoholu, zarówno w czasie służby jak i poza nią. Ponadto nie wpłynęło żadne doniesienie wskazujące, aby policjanci w 2013 r. ulegli korupcji w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Zdecydowana większość potwierdzonych uchybień dotyczyła stosunkowo drobnych zdarzeń, dających podstawę do uznania ich za przypadki mniejszej wagi. Również zgłaszane na policjantów skargi nie pogorszyły stan dyscypliny służbowej. Liczba zgłaszanych skarg była podobna jak w roku Najczęściej skargi dotyczyły sposobu przeprowadzenia interwencji oraz bezczynności i opieszałości (po 24 skargi/zarzuty). Skargi, które uznano za uzasadnione (skargi potwierdzone) dotyczyły stosunkowo niewielkich uchybień np. kilkakrotne wypytywanie w sprawie poszukiwanego u osoby, która nie miała z nim nic wspólnego (nieprawidłowy obieg informacji i zła koordynacja); błędne dane na wydruku z badania stanu trzeźwości dotyczące daty i godziny badania (awaria zasilania urządzenia kontrolnego); niewłaściwe prowadzenie rozmowy z osobą zgłaszającą drogową, która nie była w stanie określić dokładnie w którym miejscu doszło do zdarzenia; nieuzasadnione przeskakiwanie przez policjantów ogrodzenia prywatnej posesji; nie posiadanie przy sobie przez policjantów służby patrolowej świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego, którym przeprowadzali badanie stanu trzeźwości. W analizowanym okresie w KMP w Bielsku-Białej przyjęto w ramach skarg i wniosków 50 interesantów (w roku interesantów), w tym 22 osoby zostały przyjęte osobiście przez Komendanta strona 6/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 7 z 31

8 Miejskiego Policji w Bielsku-Białej lub jego zastępców (w roku interesantów). Przyjęcia te odbywały się w najczęściej w poniedziałki w godz Każda osoba miała możliwość osobistego, telefonicznego (tel. 033/ ) lub drogą mailową zgłoszenia skargi albo wniosku. Funkcjonariusze Zespołu Kontroli KMP przyjmowali zgłaszających w każdy dzień roboczy w godz , a w poniedziałki ). Ponadto zgodnie z obowiązującymi zasadami - do przyjęcia skargi lub wniosku upoważnieni są wszyscy przełożeni, zarówno w KMP jak i w komisariatach, oraz dyżurni jednostek Policji. Współczesna Policja nie może obejść się bez realizowania funkcji informacyjnej i współpracowania z mediami. Każde poważniejsze zdarzenie spotyka się z zainteresowaniem mediów (prasa, radio, telewizja, portale internetowe), którego przedstawiciele oczekują szybkiej, pewnej i wyczerpującej informacji. To zdanie od kilku lat realizuje doświadczona policjantka, która w czasie udzielenia tysięcy wywiadów i informacji przez całą dobę dba, aby informacje w mediach na temat działalności garnizonu bielskiej Policji były budujące i oddawały trud włożony przez policjantów w realizowane sprawy. Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku jednostki Policji ma zasadnicze znaczenie. Właściwe postrzeganie Policji wśród społeczeństwa, jak uczy doświadczenie, ma wpływ na efektywność tej formacji i skłonność obywateli do współpracy z Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z kolei negatywny obraz lokalnej Policji skazuje jej działania na porażkę albo na efektywność niewspółmierną do poniesionych nakładów i zaangażowania policjantów Finanse, zaopatrzenie, transport Ta sfera działalności KMP w Bielsku-Białej jest bezpośrednio realizowana bądź koordynowana przez Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP. Z punktu widzenia bezpośredniego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania jednostek Policji w 2013 r. istotne znaczenie miało: 1. Przekazanie środków finansowych na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych przez: Miasto Bielsko-Biała w wysokości 257 tyś zł; Gminę Kozy w wysokości 14 tyś zł.; Gminę Jaworze w wysokości 6 tyś zł. 2. Przeprowadzenie remontu kapitalnego oraz zmodernizowanie gospodarki ściekowej i wykonanie profilaktyki przeciwpowodziowej w KP IV w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej inwestycja o łącznej wartości 420 tyś zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 91 tyś zł. 3. Zakończenie budowy nowej siedziby KP w Jasienicy o wart. 2 mln. 900 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wysokości 250 tyś zł, Gminy Jasienica i Gminy Jaworze w wysokości 50 tyś zł. 4. Wykonanie prac remontowych siedziby KMP w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17 ze środków własnych w wysokości 25 tyś zł. strona 7/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 8 z 31

9 W 2013 r. znacznemu pogorszeniu uległ stan sprzętu transportowego będącego w dyspozycji KMP i podległych komisariatów. Było to nie tylko konsekwencją normalnej eksploatacji, ale przede wszystkim wynikało z wyjątkowo wielu zdarzeń drogowych, w których uczestniczyły radiowozy policyjne zarówno oznakowane jak i nieoznakowane. Z powodu uszkodzeń wiele pojazdów było wycofanych z eksploatacji na czas naprawy, a niektóre z nich przekazano do wybrakowania. Obecnie garnizon bielskiej Policji odczuwa braki w zakresie sprzętu transportowego Łączność i teleinformatyka We współczesnej Policji znaczenie łączności i informatyki dla jej funkcjonowania na rzecz bezpieczeństwa osób jest nieocenione. Bieżąca łączność i wymiana informacji, wewnętrzna sieć informatyczna, bazy danych i liczne aplikacje są jak system nerwowy, który gdy szwankuje ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Nie ulega wątpliwości, iż nasza jednostka pod tym względem unowocześniła się i zmierza we właściwym kierunku. W 2013 r. KMP w Bielsku-Białej otrzymała: 50 szt. radiotelefonów przenośnych Hytera o wartości 70 tys zł zakupionych przez KWP w Katowicach; 76 zestawów komputerowych o wartości 266 tyś 380 zł. w ramach programu e-policja w służbie województwa śląskiego; 5 drukarek laserowych Brother o wartości 15 tyś zł, 1 urządzenie wielofunkcyjne Samsung o wartości 7,5 tys zł oraz program komputerowy do sporządzania rysunków ze zdarzeń drogowych. Sprzęt ten został zakupiony prze WORD dla WRD KMP; 3 komputery Fujitsu oraz laptop Lenowo o wartości 800 zł zakupione przez Gminę Wilkowice dla KP w Kobiernicach 12 szt. komputerów Fijitsu o wartości 34 tyś 600 zł, 3 laptopy tej firmy o wartości 8 tys zł oraz 2 szt. nawigacji samochodowej o wartości 1 tys zł. Środki przekazała Gmina Jasienica dla KP w Jasienicy. Samorządy lokalne przekazały na sprzęt informatyczny i materiały eksploatacyjne n/w środki: Gmina Wilamowice zł, Gmina Kozy zł, Gmina Jasienica zł, Gmina Czechowice-Dziedzice zł. Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazała dla WRD KMP 5 szt. drukarek Brother o łącznej wartości zł. Gminę Czechowice-Dziedzice sfinansowała dla KP w Czechowicach-Dziedzicach 2 komputery STG Planetlux o wartości 5 tyś zł, urządzenie wielofunkcyjne Brother o wartości 1 tys. 200 zł. Przekazany sprzęt będzie uruchomiony w najbliższym czasie w KMP i podległych komisariatach, co powinno zaspokoić bieżące potrzeby w tym zakresie. Jednocześnie spowoduje to, iż nie będzie konieczne korzystanie przez policjantów z ich prywatnego sprzętu komputerowego. strona 8/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 9 z 31

10 Z satysfakcją należy odnotować, iż powszechnie funkcjonującym narzędziem w KMP i podległych komisariatach jest system łączności mailowej Lotus opierający się na sieci łączności wewnętrznej. KMP w Bielsku-Białej podłączona jest do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratowniczego opierającego się na numerze alarmowym nr 112. Wszystkie rozmowy telefoniczne realizowane za pomocą tego centrum oraz połączenia z numeru 997 są kierowane do KMP i odbierane przez dyżurnych na stanowisku kierowanie. W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości rozmów ze zgaszającymi rozmowy te są automatycznie rejestrowane Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego Podobnie jak w latach ubiegłych, w celu podniesienia efektywności działań bielskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz w celu przeciwdziałania różnego typu zjawiskom kryminogennym i patologiom, policjanci dążyli do rozwoju współpracy z wieloma podmiotami pozapolicyjnymi. Źródłem tej współpracy, oprócz obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz wzajemnych porozumień, jest świadomość środowiska policyjnego odnośnie znaczenia takiego współdziałania, rozwijania współpracy czy też inicjowania nowych jej form. Z uwagi na specyfikę działalności Policji, KMP w Bielsku-Białej w 2013 roku na bieżąco współpracowała z władzami samorządowymi, organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza Prokuraturą i Sądem. Na tym polu sytuacja, w porównaniu do lat ubiegłych, nie uległa zamianie. Okres ten był kolejnym, w którym z satysfakcją odnotowano bardzo dobrą współpracę bielskiej Policji ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej oraz Strażą Miejską w Czechowicach-Dziedzicach (SM), Państwową Strażą Pożarną (PSP), Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) oraz Bielskim Pogotowiem Ratunkowym (BPR). Podmioty te od wielu lat są godnymi zaufania partnerami Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa osób, zapewnienia ładu i porządku publicznego. Współpraca ta polegała w szczególności na bieżącej wymianie informacji o istniejących zagrożeniach oraz na bezpośrednim udziale podczas różnego typu interwencji, akcji i zabezpieczania miejsc zdarzeń (PSP, SM), poszukiwań osób (GOPR, PSP), zabezpieczania różnego typu imprez (SM, PSP), wspólnych patrolach (SM). Bielscy policjanci realizując czynności służbowe różnego typu wielokrotnie korzystali z monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską. Niemal codzienną praktyką jest udzielanie sobie wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, porządkowych oraz z zakresu ruchu drogowego. Na podkreślenie zasługuje także aktywna współpraca policjantów z: Służbą Ochrony Kolei, Służbą Leśną, Inspekcją Transportu Drogowego, Służbą Celną, Strażą Graniczną; Żandarmerią Wojskową; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Książnicą Beskidzką oraz Pełnomocnikiem Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bardzo dużym wsparciem dla działań bielskiej Policji w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa osób i porządku publicznego, najczęściej na terenie miasta Bielska-Białej, są patrole ze stanu Samodzielnego strona 9/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 10 z 31

11 Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Jednostka ta formalnie nie podlega Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej lecz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Działalność profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Podczas prowadzonych działań profilaktycznych w 2013 roku przeprowadzono 93 prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych, w których uczestniczyło blisko 8000 osób, podczas których rozdano uczniom ponad 3000 elementów profilaktycznych. Odbyło się 6 spotkań edukacyjnych z rodzicami i 40 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z nauczycielami. Uczestniczono w 5 spotkaniach z kuratorami i dyrektorami szkół powiatu bielskiego oraz 2 spotkaniach z kierowcami prowadzącymi pojazdy komunikacji publicznej. Rozwijano współpracę z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej efektem, której było przeprowadzenie II edycji konkursu plastycznego Mamo, Tato chce być bezpieczny ; w konkursie udział wzięło 17 szkół podstawowych z Bielska-Białej, nadesłano 67 prac. Kontynuowano współpracę z Grupą Lotos Czechowice-Dziedzice, efektem której było zorganizowanie konkursu plastycznego p/n Bądź widoczny w którym uczestniczyło 17 szkół podstawowych i 9 gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego. W ramach współpracy otrzymano na prowadzenie działań Bezpieczna Droga do Szkoły 2500 pakietów edukacyjnych wraz z elementami odblaskowymi. Przeprowadzono etap międzyszkolny, powiatowy i okręgowy Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udział wzięło 42 szkół podstawowych i 38 szkół gimnazjalnych. Objęto opieką merytoryczną zwycięzców etapu okręgowego turnieju tj. w kategorii szkół podstawowych - ZSP w Mazańcowicach, a w kategorii szkół gimnazjalnych - Gimnazjum w Mazańcowicach, efektem czego było zwycięstwo w/w szkół w etapie wojewódzkim i uzyskanie wysokiego miejsca w finale ogólnopolskim. Przeprowadzono Turniej Motoryzacyjny, w którym udział wzięło 11 szkół średnich. Rozwijano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, której efektem jest pokrycie kosztów związanych z zakupem elementów odblaskowych promujących zasady bezpieczeństwa wśród młodych kierowców w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie W ramach współpracy z Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej: współorganizowano XIV Festiwalu Nauki i Sztuki oraz przeprowadzono specjalnie dla dzieci program profilaktyczny dotyczący właściwego zachowania na drodze; w ramach Akademii Młodych Talentów i działań prewencyjnych Żeby Być - Trzeba Żyć - Rok Pieszego 2013, w którym udział wzięło 300 dzieci oraz w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie przeprowadzono zajęcia strona 10/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 11 z 31

12 profilaktyczne ze studentami, podczas których przedstawiono i omówiono główne przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców (18-25 lat) oraz przytoczono i przeanalizowano statystyki związane z w/w zdarzeniami drogowymi; przy użyciu ALCO-GOGLE zaprezentowano wpływ alkoholu na kierowanie pojazdem i omówiono wiążące się z tym zagrożenie dla życia i zdrowia, w spotkaniach uczestniczyło około 200 osób. W ramach kampanii Żeby Być - Trzeba Żyć - Rok Pieszego 2013 rozpoczęto współpracę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej oraz MOPS Bielsko-Biała, efektem której było przeprowadzenie spotkań z osobami starszymi biorącymi udział w programie p/n Starzenie się a zdrowie, w trakcie spotkań omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu pieszych. W spotkaniach udział wzięło ok. 150 osób. Rozpoczęto ścisłą współpracę z Kuratorium Oświaty w Katowicach, której efektem było zorganizowanie I Rajdu Rowerowego p/n Rowerem - Kręcimy Bezpiecznie. W ramach rajdu przeprowadzono zawody w miasteczku ruchu drogowego, na torze przeszkód i trasie wytyczonej na terenach zielonych, przyległych do błoni. Działania miały na celu promować zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerzystów ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W zawodach uczestniczyło ok. 150 dzieci z terenu powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Impreza odbyła się pod patronatem Wojewody Śląskiego i Pana Czesława Langa. Wspólnie z Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzono w dniu r. I Konferencję Naukową i Debatę p/n Bezpieczna przestrzeń - wiedza dla jakości życia. Celem konferencji było wskazanie ścisłych zależności pomiędzy wiedzą i stanem świadomości człowieka a jego bezpieczeństwem. W konferencji i debacie uczestniczyli nauczyciele, lekarze, biegli sądowi z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz studenci. Przy współpracy z PKP w dniu r. w Bielsku-Białej przeprowadzono symulację wypadku kolejowego w trakcie którego ćwiczono współdziałanie służb ratowniczych w przypadku zaistnienia wypadku kolejowego oraz przedstawiono skutki niezachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy. Kontynuowano współpracę z Fundacją na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej, z którą przygotowano i przeprowadzono w dniach czerwca 2013r. XX Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Po raz kolejny odbyła się ta duża impreza połączona z działaniami edukacyjnymi. W czasie jej trwania szczególnie podkreślano walory bezpiecznego zachowania pieszych na drodze. Ponadto, jak co roku imprezie towarzyszyły konkursy przygotowane dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie osoby dorosłe mogły sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu samochodem w konkurencjach sprawnościowych oraz poszerzyć swoje wiadomości z zakresu przepisów Prawa o ruchu drogowym. W imprezie wzięło udział około 1500 osób. W miasteczku ruchu drogowego prowadzono zajęcia doskonalące technikę jazdy dla 80 osób. W ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych zmierzających do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po strona 11/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 12 z 31

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4221 UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2012 rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2009 rok

S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2009 rok l.dz. IP-84/10 S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2009 rok I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej w 2009

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM PRZECIWDZIAŁANIE WYBRANYM ZJAWISKOM PRZESTĘPCZYM Ogólnopolska ilość odnotowanych zdarzeń kradzieży i usiłowań kradzieży porównanie rok do roku. 1600 1400 1200 1000 800 600 798 634 865 561 997 724 939 780

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych;

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych; Źródło: http://bip.jastrzebiezdroj.kmp.policja.gov.pl/012/zadania-komorek-organi/11893,zadania-komorek-organizacyjnych-ko mendy.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 02:30 Do zadań Wydziału Kryminalnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w 2013 roku WZKA.0801.04.2013 REFERAT POŁUDNIE 23.01.2013r. 31.01.2013r. Badany okres: Styczeń 2013r. 1). organizacja

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/27 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/1 Wydanie nr 3 1. Nazwa usługi: Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny 2. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. Narada roczna za rok 2013

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. Narada roczna za rok 2013 Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim Narada roczna za rok 2013 Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim Stan kadrowy Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. wyniósł: 268 funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Policja podsumowała rok

Policja podsumowała rok Policja podsumowała rok 2012-01-25 14:52, Małgorzata Nosowicz Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej podsumowała ubiegły rok. Roczna odprawa policjantów z udziałem z-cy Świętokrzyskiego Komendanta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości Sprawozdanie dotyczące realizacji Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo