UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok oraz informacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej w 2013 roku Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), Rada Miejska p o s t a n a w i a Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku- Białej w 2013 roku oraz informację Komendanta Miejskiego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej w 2013 roku. 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uznać za zasadne kontynuowanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej działań podejmowanych w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta. 3. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Miejskiemu Policji. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 1 z 31

2 l.dz. IP-19/14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Egz. nr 1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 2 z 31

3 SPIS TREŚCI 1. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok Informacje wstępne Zagadnienia organizacyjno-kadrowe Zakres działania Stan dyscypliny wśród policjantów Finanse, zaopatrzenie, transport Łączność i teleinformatyka Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego Działalność profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Inżynieria ruchu drogowego Aktywność bielskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej Zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych Służby ponadnormatywne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, spokoju i porządku publicznego Efektywność policjantów w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości Efektywność wykrywcza przestępstw kryminalnych Efektywność zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa i w bezpośrednim pościgu za sprawcą Informacje w zakresie efektywności wykrywczej przestępstw gospodarczych Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Komisariat Policji I w Bielsku-Białej Komisariat Policji w II w Bielsku-Białej Komisariat Policji III w Bielsku-Białej Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej Bezpieczeństwo ruchu drogowego Podsumowanie strona 2/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 3 z 31

4 1. Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok (miasto Bielsko-Biała i ziemski powiat bielski) 1.1 Informacje wstępne Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia roku o Policji (Dz.U. z r. 2011, nr 287, poz z późn. zm.) Komendant jednostki Policji składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz przekazuje informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. Realizując ten ustawowy obowiązek opracowano niniejszy dokument, uwzględniając w nim najważniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące działalności Komendanta Miejskiego Policji Bielsku-Białej, organizacji i efektywności podległych mu służb oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Bielsko- Biała. Bielska Policja, jako umundurowana i uzbrojona formacja, zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 cyt. ustawy o Policji, podporządkowując wszystkie swe działania służbie społeczeństwu, w 2012 roku koncentrowała się przede wszystkim na ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej obejmowała kierowanie pracą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej (z siedzibą przy ul. Rychlińskiego nr 17) oraz nadzorowanie pracy 8 podległych komisariatów, w tym 4 komisariatów na terenie miasta Bielska-Białej i 4 komisariatów na terenie Powiatu Bielskiego. Są to n/w jednostki Policji: Komisariat I Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Składowej 2 obsługujący południowowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Mikuszowice Krakowskie, Straconka, Leszczyny, oś. Złote Łany, oś. Młodości, oś. Langiewicza, oś. Śródmiejskie, oś. Grunwaldzkie, Lipnik Dolny oraz część Śródmieścia; Komisariat II Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Kamińskiego nr 8 obsługujący południowowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Mikuszowice Śląskie, Olszówka Dolna, Olszówka Górna, oś. Karpackie, Kamienica, Aleksandrowice, oś. Słoneczne, oś. Beskidzkie oraz część Śródmieścia; Komisariatu III Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Traugutta nr 2c obsługującego północnozachodnią część miasta wraz z dzielnicami: oś. Sarni Stok, oś. Kopernika, oś. Wojska Polskiego, oś. Polskich Skrzydeł, oś. Piastowskie, oś. Mieszka I, oś. Grażyńskiego, Stare Bielsko, Wapienica, część Środmieścia; Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej z siedzibą na ul. Komorowickiej obsługujący północnowschodnią część miasta wraz z dzielnicami: Lipnik Górny, oś. Na Kopcu Lipnickim, Hałcnowska Kępa, Krzemionki, Hałcnów, Bark, Komorowice Krakowskie, oś. Komorowickie oraz część Śródmieścia. Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Łukasiewicza nr 4 obejmujący rejon: Czechowic-Dz., Bestwiny, Bestwinki, Janowic, Kaniowa, Ligoty, Bronowa i Zabrzega; Komisariat Policji w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrojowej nr 82 obejmujący rejon: Jasienicy, Rudzicy, Roztropic, Landka, Iłownicy, Wieszcząt, Łaz, Grodźca, Świętoszówki, Bier, Międzyrzecza Górnego, Mazańcowic i Jaworza; Komisariat Policji w Kobiernicach z siedzibą przy ul. Żywieckiej nr 6 obejmujący rejon: Kóz, Porąbki, Bujakowa, Czańca, Kobiernic, Wilamowic, Dankowic, Hecznarowic, Pisarzowic, Starej Wsi i Zasola Bielańskiego; Komisariat Policji w Szczyrku z siedzibą przy ul. Granicznej nr 1 obejmujący rejon: Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki, Kalnej, Wilkowic, Bystrej i Mesznej. strona 3/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 4 z 31

5 1.2. Zagadnienia organizacyjno - kadrowe Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej należy do jednych z największych jednostek Policji w województwie śląskim (obok KMP w Katowicach, KMP w Częstochowie i KMP w Gliwicach), o czym decyduje liczba zatrudnionych policjantów i pracowników cywilnych, liczba podległych komisariatów oraz ilość realizowanych spraw zarówno związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli, jak i tych, które wspomagają te działania. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku- Białej i podległych komisariatach. W 2013 r. stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej zajmował insp. mgr Bogdan Zaręba. W tym okresie na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji nastąpiła zmiana, gdyż po ustąpieniu mł.insp. mgra inż. Krzysztofa Chrobaka (obecnie Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie) stanowisko to objął nadkom. mgr Jarosław Kwaśny. Natomiast stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji zajmował - i ma to miejsce do chwili obecnej - podinsp. mgr Jarosław Mańdok. W analizowanym okresie nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach po ustąpieniu ze stanowiska mł.insp. mgr Bogdana Ogrockiego (obecnie Komendant KP I w Bielsku-Białej) mianowany na to stanowisko został podinsp. mgr Zbigniew Gacek (dotychczasowy Zastępca Komendanta), a stanowisko Zastępcy Komendanta objął nadkom. Łukasz Fołta (dotychczasowy naczelnik Wydziału Kryminalnego ww. komisariatu). Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach objął w związku z odejściem na emeryturę podinsp. Bogdana Gansel - nadkom. mgr Sławomir Walczak, dotychczasowy dyżurny na stanowisku kierowania KMP w Bielsku-Białej. Ponadto nastąpiła zmiana w kierowaniu Zespołu Kadr i Szkolenia KMP z uwagi na przejście na emeryturę wieloletniego koordynatora tej komórki organizacyjnej. Od r. obowiązki na tym stanowisku przejął kom. mgr Jacek Śliwka (dotychczas funkcjonariusz Zespołu Kontroli KMP w Bielsku-Białej. Na koniec 2013 r. stan osobowy policjantów w garnizonie bielskiej Policji wynosił 621 policjantów przy stanie etatowym 624 funkcjonariuszy. Stan ten jest zadowalający. W ciągu całego roku miało miejsce szereg zmian kadrowych i strukturalnych. W garnizonie bielskiej Policji ruch kadrowy przedstawiał się następująco: zwolnionych na emeryturę - 22 (w 2012 r. 33 policjantów) przeniesionych do innych jednostek Policji - 18 (w 2012 r. 12 policjantów) przyjętych do służby - 15 (w 2012 r. 36 policjantów) przybyłych z innych jednostek policji - 14 (w 2012 r. 19 policjantów). Ponadto miały miejsce n/w zmiany strukturalno kadrowe: z komórek patrolowych Komisariatów I, II, III i IV w Bielsku-Białej, w Szczyrku i w Kobiernicach wydzielono łącznie 6 etatów, którymi zasilono Wydział Ruchu Drogowego KMP. Izba Dziecka wraz z 11 etatami została strukturalnie przeniesiona do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. strona 4/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 5 z 31

6 Wykorzystując posiadany stan osobowy - w KP I, II, III w Bielsku-Białej i KP w Czechowicach- Dziedzicach utworzono 2-osobowe, a w KP IV w Bielsku-Białej, KP w Kobiernicach, KP w Szczyrku i KP w Jasienicy 1-osobowe, zespoły ds. wykroczeń Zakres działania Problematyka jaką zajmowała się KMP w Bielsku-Białej i podległe komisariaty obejmowała, podobnie jak w latach ubiegłych: pion prewencji, kryminalny i logistyki (wspomagający). W pionie prewencji były realizowane zadania przede wszystkim z obszaru: służby patrolowo- interwencyjnej; służby patrolowej i tropienia przy wykorzystaniu psów służbowych; służby obchodowej realizowanej przez dzielnicowych, służby dyżurnej wykonywanej w siedzibach komisariatów i KMP; służby ochronnej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych KMP; zabezpieczania imprez masowych, w tym meczy i innych wydarzeń sportowych; działań o charakterze profilaktycznym realizowanych przez dzielnicowych w komisariatach oraz funkcjonariuszy KMP zajmujących samodzielne stanowiska; postępowania w sprawach nieletnich; obsługi Izby Dziecka (do chwili włączenia placówki do struktury KWP w Katowicach); zarządzania kryzysowego oraz działalności sztabowej; stosowania postępowań mandatowych; prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie oraz występowania przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; służby ruchu drogowego, w tym m.in.: obsługa zdarzeń drogowych; patrole na drogach, zabezpieczanie wykorzystania drogi w sposób szczególny; wnoszenie propozycji zmian oznaczenia i organizacji ruchu drogowego; prowadzenie statystyki drogowej, w tym związanej z nakładanymi punktami karnymi za spowodowanie wykroczenia. W pionie kryminalnym były realizowane zadania przede wszystkim z obszaru: pracy operacyjno-rozpoznawczej; prowadzenia postępowań karnych w związku z popełnianymi przestępstwami kryminalnymi, gospodarczymi, drogowymi, przestępczością narkotykową i korupcyjną; poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości; techniki kryminalistycznej. Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Policji zatrudnieni w pionie logistyki zapewniali w szczególności: organizację zaopatrzenia, w tym zapewnienie środków transportu i materiałów pędnych; obsługę finansową jednostki; obsługę policyjnych systemów łączności i informatycznych oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu w tym zakresie; przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych w związku z podejrzeniem naruszenia przez policjantów dyscypliny służbowej; prowadzenie postępowań związanych z wypadkami w służbie; zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz p. pożarowych; ochronę informacji i dokumentów niejawnych; obsługę medialną; obsługę kadrową; obsługę kancelaryjną KMP i podległych komisariatów; rejestrację i analizę statystyki kryminalnej. strona 5/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 6 z 31

7 1.4. Stan dyscypliny wśród policjantów Miarą stanu dyscypliny wśród policjantów są w szczególności dane dotyczące wyników postępowań służbowych (wyjaśniających, dyscyplinarnych), postępowań skargowych, zdarzeń i okoliczności skutkujących karami i nagrodami. Wobec policjantów stosowane były działania motywacyjne - często były to nagrody, ale też nie unikano w uzasadnionych przypadkach wszczynania postępowań dyscyplinarnych, dokładnego badania zawinienia policjantów, a także działań o charakterze dyscyplinującym. Gdy było to uzasadnione kierowano materiały do oceny Prokuratury. Potwierdzone przypadki naruszeń dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej w roku 2013 dotyczyły 13 policjantów, w tym: a/ wymierzono kary dyscyplinarne - 2 policjantów (nagana); b/ uznano winnym, ale odstąpiono od wymierzenia kary - 1 policjant; c/ przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące 10 policjantów. Ponadto: - wydalono z Policji w trybie administracyjnym 1 policjanta za przestępstwo popełnione w czasie wolnym od służby w roku 2012; - wobec dwóch policjantów wszczęto postępowanie dyscyplinarne i zawieszono do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej za przestępstwo popełnione w latach poprzednich. W porównaniu do lat poprzednich stwierdzono stabilizację poziomu stanu dyscypliny. Pozytywnie oceniono, iż nie stwierdzono zdarzenia z udziałem policjantów znajdujących się pod wpływem alkoholu, zarówno w czasie służby jak i poza nią. Ponadto nie wpłynęło żadne doniesienie wskazujące, aby policjanci w 2013 r. ulegli korupcji w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Zdecydowana większość potwierdzonych uchybień dotyczyła stosunkowo drobnych zdarzeń, dających podstawę do uznania ich za przypadki mniejszej wagi. Również zgłaszane na policjantów skargi nie pogorszyły stan dyscypliny służbowej. Liczba zgłaszanych skarg była podobna jak w roku Najczęściej skargi dotyczyły sposobu przeprowadzenia interwencji oraz bezczynności i opieszałości (po 24 skargi/zarzuty). Skargi, które uznano za uzasadnione (skargi potwierdzone) dotyczyły stosunkowo niewielkich uchybień np. kilkakrotne wypytywanie w sprawie poszukiwanego u osoby, która nie miała z nim nic wspólnego (nieprawidłowy obieg informacji i zła koordynacja); błędne dane na wydruku z badania stanu trzeźwości dotyczące daty i godziny badania (awaria zasilania urządzenia kontrolnego); niewłaściwe prowadzenie rozmowy z osobą zgłaszającą drogową, która nie była w stanie określić dokładnie w którym miejscu doszło do zdarzenia; nieuzasadnione przeskakiwanie przez policjantów ogrodzenia prywatnej posesji; nie posiadanie przy sobie przez policjantów służby patrolowej świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego, którym przeprowadzali badanie stanu trzeźwości. W analizowanym okresie w KMP w Bielsku-Białej przyjęto w ramach skarg i wniosków 50 interesantów (w roku interesantów), w tym 22 osoby zostały przyjęte osobiście przez Komendanta strona 6/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 7 z 31

8 Miejskiego Policji w Bielsku-Białej lub jego zastępców (w roku interesantów). Przyjęcia te odbywały się w najczęściej w poniedziałki w godz Każda osoba miała możliwość osobistego, telefonicznego (tel. 033/ ) lub drogą mailową zgłoszenia skargi albo wniosku. Funkcjonariusze Zespołu Kontroli KMP przyjmowali zgłaszających w każdy dzień roboczy w godz , a w poniedziałki ). Ponadto zgodnie z obowiązującymi zasadami - do przyjęcia skargi lub wniosku upoważnieni są wszyscy przełożeni, zarówno w KMP jak i w komisariatach, oraz dyżurni jednostek Policji. Współczesna Policja nie może obejść się bez realizowania funkcji informacyjnej i współpracowania z mediami. Każde poważniejsze zdarzenie spotyka się z zainteresowaniem mediów (prasa, radio, telewizja, portale internetowe), którego przedstawiciele oczekują szybkiej, pewnej i wyczerpującej informacji. To zdanie od kilku lat realizuje doświadczona policjantka, która w czasie udzielenia tysięcy wywiadów i informacji przez całą dobę dba, aby informacje w mediach na temat działalności garnizonu bielskiej Policji były budujące i oddawały trud włożony przez policjantów w realizowane sprawy. Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku jednostki Policji ma zasadnicze znaczenie. Właściwe postrzeganie Policji wśród społeczeństwa, jak uczy doświadczenie, ma wpływ na efektywność tej formacji i skłonność obywateli do współpracy z Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z kolei negatywny obraz lokalnej Policji skazuje jej działania na porażkę albo na efektywność niewspółmierną do poniesionych nakładów i zaangażowania policjantów Finanse, zaopatrzenie, transport Ta sfera działalności KMP w Bielsku-Białej jest bezpośrednio realizowana bądź koordynowana przez Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP. Z punktu widzenia bezpośredniego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania jednostek Policji w 2013 r. istotne znaczenie miało: 1. Przekazanie środków finansowych na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych przez: Miasto Bielsko-Biała w wysokości 257 tyś zł; Gminę Kozy w wysokości 14 tyś zł.; Gminę Jaworze w wysokości 6 tyś zł. 2. Przeprowadzenie remontu kapitalnego oraz zmodernizowanie gospodarki ściekowej i wykonanie profilaktyki przeciwpowodziowej w KP IV w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej inwestycja o łącznej wartości 420 tyś zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 91 tyś zł. 3. Zakończenie budowy nowej siedziby KP w Jasienicy o wart. 2 mln. 900 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w wysokości 250 tyś zł, Gminy Jasienica i Gminy Jaworze w wysokości 50 tyś zł. 4. Wykonanie prac remontowych siedziby KMP w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17 ze środków własnych w wysokości 25 tyś zł. strona 7/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 8 z 31

9 W 2013 r. znacznemu pogorszeniu uległ stan sprzętu transportowego będącego w dyspozycji KMP i podległych komisariatów. Było to nie tylko konsekwencją normalnej eksploatacji, ale przede wszystkim wynikało z wyjątkowo wielu zdarzeń drogowych, w których uczestniczyły radiowozy policyjne zarówno oznakowane jak i nieoznakowane. Z powodu uszkodzeń wiele pojazdów było wycofanych z eksploatacji na czas naprawy, a niektóre z nich przekazano do wybrakowania. Obecnie garnizon bielskiej Policji odczuwa braki w zakresie sprzętu transportowego Łączność i teleinformatyka We współczesnej Policji znaczenie łączności i informatyki dla jej funkcjonowania na rzecz bezpieczeństwa osób jest nieocenione. Bieżąca łączność i wymiana informacji, wewnętrzna sieć informatyczna, bazy danych i liczne aplikacje są jak system nerwowy, który gdy szwankuje ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Nie ulega wątpliwości, iż nasza jednostka pod tym względem unowocześniła się i zmierza we właściwym kierunku. W 2013 r. KMP w Bielsku-Białej otrzymała: 50 szt. radiotelefonów przenośnych Hytera o wartości 70 tys zł zakupionych przez KWP w Katowicach; 76 zestawów komputerowych o wartości 266 tyś 380 zł. w ramach programu e-policja w służbie województwa śląskiego; 5 drukarek laserowych Brother o wartości 15 tyś zł, 1 urządzenie wielofunkcyjne Samsung o wartości 7,5 tys zł oraz program komputerowy do sporządzania rysunków ze zdarzeń drogowych. Sprzęt ten został zakupiony prze WORD dla WRD KMP; 3 komputery Fujitsu oraz laptop Lenowo o wartości 800 zł zakupione przez Gminę Wilkowice dla KP w Kobiernicach 12 szt. komputerów Fijitsu o wartości 34 tyś 600 zł, 3 laptopy tej firmy o wartości 8 tys zł oraz 2 szt. nawigacji samochodowej o wartości 1 tys zł. Środki przekazała Gmina Jasienica dla KP w Jasienicy. Samorządy lokalne przekazały na sprzęt informatyczny i materiały eksploatacyjne n/w środki: Gmina Wilamowice zł, Gmina Kozy zł, Gmina Jasienica zł, Gmina Czechowice-Dziedzice zł. Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazała dla WRD KMP 5 szt. drukarek Brother o łącznej wartości zł. Gminę Czechowice-Dziedzice sfinansowała dla KP w Czechowicach-Dziedzicach 2 komputery STG Planetlux o wartości 5 tyś zł, urządzenie wielofunkcyjne Brother o wartości 1 tys. 200 zł. Przekazany sprzęt będzie uruchomiony w najbliższym czasie w KMP i podległych komisariatach, co powinno zaspokoić bieżące potrzeby w tym zakresie. Jednocześnie spowoduje to, iż nie będzie konieczne korzystanie przez policjantów z ich prywatnego sprzętu komputerowego. strona 8/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 9 z 31

10 Z satysfakcją należy odnotować, iż powszechnie funkcjonującym narzędziem w KMP i podległych komisariatach jest system łączności mailowej Lotus opierający się na sieci łączności wewnętrznej. KMP w Bielsku-Białej podłączona jest do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratowniczego opierającego się na numerze alarmowym nr 112. Wszystkie rozmowy telefoniczne realizowane za pomocą tego centrum oraz połączenia z numeru 997 są kierowane do KMP i odbierane przez dyżurnych na stanowisku kierowanie. W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości rozmów ze zgaszającymi rozmowy te są automatycznie rejestrowane Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego Podobnie jak w latach ubiegłych, w celu podniesienia efektywności działań bielskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz w celu przeciwdziałania różnego typu zjawiskom kryminogennym i patologiom, policjanci dążyli do rozwoju współpracy z wieloma podmiotami pozapolicyjnymi. Źródłem tej współpracy, oprócz obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz wzajemnych porozumień, jest świadomość środowiska policyjnego odnośnie znaczenia takiego współdziałania, rozwijania współpracy czy też inicjowania nowych jej form. Z uwagi na specyfikę działalności Policji, KMP w Bielsku-Białej w 2013 roku na bieżąco współpracowała z władzami samorządowymi, organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza Prokuraturą i Sądem. Na tym polu sytuacja, w porównaniu do lat ubiegłych, nie uległa zamianie. Okres ten był kolejnym, w którym z satysfakcją odnotowano bardzo dobrą współpracę bielskiej Policji ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej oraz Strażą Miejską w Czechowicach-Dziedzicach (SM), Państwową Strażą Pożarną (PSP), Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR) oraz Bielskim Pogotowiem Ratunkowym (BPR). Podmioty te od wielu lat są godnymi zaufania partnerami Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa osób, zapewnienia ładu i porządku publicznego. Współpraca ta polegała w szczególności na bieżącej wymianie informacji o istniejących zagrożeniach oraz na bezpośrednim udziale podczas różnego typu interwencji, akcji i zabezpieczania miejsc zdarzeń (PSP, SM), poszukiwań osób (GOPR, PSP), zabezpieczania różnego typu imprez (SM, PSP), wspólnych patrolach (SM). Bielscy policjanci realizując czynności służbowe różnego typu wielokrotnie korzystali z monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską. Niemal codzienną praktyką jest udzielanie sobie wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, porządkowych oraz z zakresu ruchu drogowego. Na podkreślenie zasługuje także aktywna współpraca policjantów z: Służbą Ochrony Kolei, Służbą Leśną, Inspekcją Transportu Drogowego, Służbą Celną, Strażą Graniczną; Żandarmerią Wojskową; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Książnicą Beskidzką oraz Pełnomocnikiem Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bardzo dużym wsparciem dla działań bielskiej Policji w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa osób i porządku publicznego, najczęściej na terenie miasta Bielska-Białej, są patrole ze stanu Samodzielnego strona 9/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 10 z 31

11 Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Jednostka ta formalnie nie podlega Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej lecz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Działalność profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Podczas prowadzonych działań profilaktycznych w 2013 roku przeprowadzono 93 prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych, w których uczestniczyło blisko 8000 osób, podczas których rozdano uczniom ponad 3000 elementów profilaktycznych. Odbyło się 6 spotkań edukacyjnych z rodzicami i 40 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z nauczycielami. Uczestniczono w 5 spotkaniach z kuratorami i dyrektorami szkół powiatu bielskiego oraz 2 spotkaniach z kierowcami prowadzącymi pojazdy komunikacji publicznej. Rozwijano współpracę z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej efektem, której było przeprowadzenie II edycji konkursu plastycznego Mamo, Tato chce być bezpieczny ; w konkursie udział wzięło 17 szkół podstawowych z Bielska-Białej, nadesłano 67 prac. Kontynuowano współpracę z Grupą Lotos Czechowice-Dziedzice, efektem której było zorganizowanie konkursu plastycznego p/n Bądź widoczny w którym uczestniczyło 17 szkół podstawowych i 9 gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego. W ramach współpracy otrzymano na prowadzenie działań Bezpieczna Droga do Szkoły 2500 pakietów edukacyjnych wraz z elementami odblaskowymi. Przeprowadzono etap międzyszkolny, powiatowy i okręgowy Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udział wzięło 42 szkół podstawowych i 38 szkół gimnazjalnych. Objęto opieką merytoryczną zwycięzców etapu okręgowego turnieju tj. w kategorii szkół podstawowych - ZSP w Mazańcowicach, a w kategorii szkół gimnazjalnych - Gimnazjum w Mazańcowicach, efektem czego było zwycięstwo w/w szkół w etapie wojewódzkim i uzyskanie wysokiego miejsca w finale ogólnopolskim. Przeprowadzono Turniej Motoryzacyjny, w którym udział wzięło 11 szkół średnich. Rozwijano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, której efektem jest pokrycie kosztów związanych z zakupem elementów odblaskowych promujących zasady bezpieczeństwa wśród młodych kierowców w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie W ramach współpracy z Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej: współorganizowano XIV Festiwalu Nauki i Sztuki oraz przeprowadzono specjalnie dla dzieci program profilaktyczny dotyczący właściwego zachowania na drodze; w ramach Akademii Młodych Talentów i działań prewencyjnych Żeby Być - Trzeba Żyć - Rok Pieszego 2013, w którym udział wzięło 300 dzieci oraz w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie przeprowadzono zajęcia strona 10/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 11 z 31

12 profilaktyczne ze studentami, podczas których przedstawiono i omówiono główne przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców (18-25 lat) oraz przytoczono i przeanalizowano statystyki związane z w/w zdarzeniami drogowymi; przy użyciu ALCO-GOGLE zaprezentowano wpływ alkoholu na kierowanie pojazdem i omówiono wiążące się z tym zagrożenie dla życia i zdrowia, w spotkaniach uczestniczyło około 200 osób. W ramach kampanii Żeby Być - Trzeba Żyć - Rok Pieszego 2013 rozpoczęto współpracę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej oraz MOPS Bielsko-Biała, efektem której było przeprowadzenie spotkań z osobami starszymi biorącymi udział w programie p/n Starzenie się a zdrowie, w trakcie spotkań omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu pieszych. W spotkaniach udział wzięło ok. 150 osób. Rozpoczęto ścisłą współpracę z Kuratorium Oświaty w Katowicach, której efektem było zorganizowanie I Rajdu Rowerowego p/n Rowerem - Kręcimy Bezpiecznie. W ramach rajdu przeprowadzono zawody w miasteczku ruchu drogowego, na torze przeszkód i trasie wytyczonej na terenach zielonych, przyległych do błoni. Działania miały na celu promować zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerzystów ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W zawodach uczestniczyło ok. 150 dzieci z terenu powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Impreza odbyła się pod patronatem Wojewody Śląskiego i Pana Czesława Langa. Wspólnie z Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzono w dniu r. I Konferencję Naukową i Debatę p/n Bezpieczna przestrzeń - wiedza dla jakości życia. Celem konferencji było wskazanie ścisłych zależności pomiędzy wiedzą i stanem świadomości człowieka a jego bezpieczeństwem. W konferencji i debacie uczestniczyli nauczyciele, lekarze, biegli sądowi z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz studenci. Przy współpracy z PKP w dniu r. w Bielsku-Białej przeprowadzono symulację wypadku kolejowego w trakcie którego ćwiczono współdziałanie służb ratowniczych w przypadku zaistnienia wypadku kolejowego oraz przedstawiono skutki niezachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy. Kontynuowano współpracę z Fundacją na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej, z którą przygotowano i przeprowadzono w dniach czerwca 2013r. XX Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Po raz kolejny odbyła się ta duża impreza połączona z działaniami edukacyjnymi. W czasie jej trwania szczególnie podkreślano walory bezpiecznego zachowania pieszych na drodze. Ponadto, jak co roku imprezie towarzyszyły konkursy przygotowane dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie osoby dorosłe mogły sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu samochodem w konkurencjach sprawnościowych oraz poszerzyć swoje wiadomości z zakresu przepisów Prawa o ruchu drogowym. W imprezie wzięło udział około 1500 osób. W miasteczku ruchu drogowego prowadzono zajęcia doskonalące technikę jazdy dla 80 osób. W ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych zmierzających do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców w ramach kampanii p/n Z młodym kierowcą w drodze po strona 11/29 Id: D324108D-80C5-418A-B42F-57A40A06E35C. Projekt Strona 12 z 31

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo