Kalendarz i harmonogram

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalendarz i harmonogram"

Transkrypt

1 Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia i zdarzenia (ogólnie określane mianem pozycji kalendarza). Kalendarz umożliwia wykonywanie wszystkich czynności związanych z planowaniem spotkań, takich jak sprawdzanie harmonogramów innych użytkowników, wysyłanie zaproszeń na spotkania, śledzenie odpowiedzi zaproszonych osób czy rezerwowanie zasobów. Kalendarz można drukować, dodawać do niego święta, a także ustawiać alarmy dla pozycji, o których program Notes ma przypominać użytkownikowi. Możliwe jest nawet zarządzanie kalendarzem innego użytkownika. Aby można było wykonywać niektóre z zadań opisanych w tej części, baza danych poczty musi zostać utworzona przy użyciu najnowszej wersji szablonu poczty (MAIL6.NTF). Wykonywanie większości zadań wymaga skonfigurowania połączenia z pocztą zgodnie z opisem zamieszczonym w części "Nawiązywanie połączenia". Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Preferencje kalendarza i czynności do wykonania Tworzenie pozycji kalendarza Planowanie spotkania Konfigurowanie ustawień harmonogramu czasu wolnego Tworzenie kalendarza grupy Drukowanie kalendarza Wyszukiwanie dokumentów w widoku kalendarza według określonego tekstu Ułatwienia dostosowywanie programu Notes Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika - 1 -

2 Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Aby otworzyć kalendarz, wykonaj jedną z poniższych czynności : Kliknij ikonę zakładki Kalendarz. W bazie danych poczty kliknij strzałkę w dół obok nagłówka Poczta lub Czynności do wykonania i wybierz z menu polecenie Przełącz na Kalendarz. Wskazówka Korzystając z menu nagłówków Poczta, Kalendarz i Czynności do wykonania, można przechodzić między widokami kalendarza, poczty i czynności do wykonania (własnymi lub innego użytkownika). Zmienianie sposobu wyświetlania kalendarza W poniższej tabeli opisano procedury umożliwiające modyfikowanie sposobu wyświetlania, wyglądu i zawartości kalendarza. Czynność Procedura Zmiana formatu widoku Kalendarz Z menu Widok wybierz polecenie Zmień format i wybierz opcję Jeden dzień, Dwa dni, Jeden tydzień, Jeden tydzień roboczy, Dwa tygodnie, Dwa tygodnie robocze, Jeden miesiąc, Jeden miesiąc roboczy lub Spotkania, aby wyświetlić w kalendarzu tylko spotkania. Kliknij odpowiednią kartę kalendarza Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Spotkania : Kliknij dwukrotnie datę w dowolnym widoku kalendarza, aby ją otworzyć w formacie jednodniowym. Przechodzenie do innej daty, miesiąca lub roku Przewijanie kalendarza Wyświetlanie podsumowania pozycji w bieżącym widoku Użyj sekcji wyboru daty w lewym górnym rogu kalendarza. W widokach Dzień oraz Tydzień użyj poziomego paska przewijania wyświetlanego w dolnej części kalendarza. W widoku Miesiąc użyj pionowego paska przewijania. Każde kolejne kliknięcie paska przewijania spowoduje przewinięcie kalendarza o taki sam przedział czasu (jeżeli na początku za pomocą paska przewijania kalendarz został przesunięty o dwa lata do przodu, kolejne kliknięcia paska spowodują przeskok o tę samą ilość czasu i w tym samym kierunku). Aby przejść o jeden widok dalej/wstecz (tj. o jeden dzień w przypadku wyświetlania kalendarza w formacie jednodniowym, o jeden tydzień w formacie tygodniowym itd.), użyj przycisków przechodzenia w przód i wstecz, znajdujących się na poziomym lub pionowym pasku przewijania. Wybierz kolejno polecenia Widok, Pokaż, Podsumowanie. Powtórz te czynności, aby powrócić do - 2 -

3 głównego widoku kalendarza. Wskazówka Podsumowanie pozycji można również wyświetlić, klikając opcje Formatowanie, Podsumuj. Wyświetlanie informacji o pozycji kalendarza Przechodzenie do określonej daty Przechodzenie do bieżącej daty Przytrzymaj przez chwilę wskaźnik myszy na pozycji kalendarza. Spowoduje to wyświetlenie okienka podręcznego z podstawowymi informacjami o tej pozycji. Wybierz kolejno polecenia Widok, Przejdź do daty, a następnie wprowadź datę lub wybierz ją przy użyciu kalendarza podręcznego. Kliknij przycisk OK. Wybierz kolejno polecenia Widok, Przejdź do bieżącej daty. Wskazówka Można również kliknąć punkt aktywny Dzisiaj w sekcji wyboru daty. Do początku strony Zmienianie koloru pozycji kalendarza Wyświetlanie przedziałów czasu w kalendarzu Wyświetlanie dodatkowej strefy czasowej w kalendarzu Zmienianie pierwszego dnia tygodnia dla widoku kalendarza, sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego Wybieranie dni tygodnia do wyświetlania widokach tygodnia i miesiąca roboczego Zmienianie sposobu wyświetlania informacji o pozycjach kalendarza Otwieranie kalendarza innego użytkownika Wyszukiwanie dokumentów w widoku kalendarza według określonego tekstu Drukowanie kalendarza Preferencje kalendarza i czynności do wykonania Najczęściej używane skróty klawiaturowe aplikacji Poczta i Kalendarz Najczęściej używane skróty klawiaturowe aplikacji Poczta i Kalendarz (Macintosh) Miniwidok kalendarza - 3 -

4 Tworzenie pozycji kalendarza Użytkownik może tworzyć spotkania, terminy, przypomnienia, rocznice i zdarzenia we własnym kalendarzu lub w innym kalendarzu, którym zarządza. Informacje na temat sposobu tworzenia spotkania można znaleźć w części Planowanie spotkania. Uwaga Po utworzeniu pozycji kalendarza nie można zmienić jej typu (np. z przypomnienia na spotkanie). Wyjątek stanowią spotkania zapisane jako kopie robocze oraz terminy utworzone bezpośrednio w widoku Dzień kalendarza. Aby zmienić istniejącą pozycję kalendarza na pozycję innego typu, należy zaznaczyć tę pozycję w widoku Kalendarz i wybrać kolejno polecenia Czynności, Kopiuj do nowego elementu, Nowa pozycja kalendarza. Wszystkie oryginalne informacje (włącznie z informacjami o zaproszonych uczestnikach ) zostaną skopiowane do nowego formularza, w którym można następnie zmodyfikować odpowiednie właściwości. Tworzenie pozycji kalendarza 1. Otwórz kalendarz. 2. Kliknij przycisk nowego elementu na pasku czynności w górnej części widoku kalendarza i wybierz pozycję Termin, Rocznica, Przypomnienie lub Zdarzenie całodniowe. 3. W formularzu pozycji kalendarza wprowadź informacje o temacie pozycji w polu Temat. 4. Wybierz datę, godzinę i strefę czasową w polach Rozpoczęcie. W razie potrzeby wybierz datę, godzinę i strefę czasową także w polach Koniec. 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Powtarzanie, aby określić pozycję kalendarza jako powtarzającą się. Następnie zdefiniuj odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje powtarzania. Uwaga Jeśli po utworzeniu i zapisaniu powtarzającej się pozycji kalendarza zachodzi potrzeba zmodyfikowania jej tak, aby nie była już powtarzana (lub odwrotnie), należy utworzyć nową pozycję. Nie można zmienić oryginalnej pozycji. Aby zmienić typ spotkania, należy zaznaczyć pozycję w widoku Kalendarz, a następnie z menu Czynności wybrać kolejno polecenia Kopiuj do nowego elementu, Nowa pozycja kalendarza. Wszystkie oryginalne informacje zostaną skopiowane do nowego formularza, w którym można zmienić odpowiednie właściwości i zapisać nową pozycję. 6. (Opcjonalnie) W polu Miejsce wprowadź lokalizację spotkania, na przykład Szczecin. 7. W polu Klasyfikuj wybierz kategorię (opcjonalnie). 8. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Oznacz jako prywatne, aby uniemożliwić odczytywanie informacji o danej pozycji użytkownikom uprawnionym do przeglądania tego kalendarza. Użytkownicy uprawnieni do zarządzania tym kalendarzem będą mogli wyświetlać daty i godziny pozycji oznaczonych jako prywatne, ale nie będą mogli przeglądać ich zawartości. 9. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Ustal wstępnie, aby czas określony dla danej pozycji pozostał uwzględniony w harmonogramie czasu wolnego jako czas wolny. 10. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Powiadom obok ikony alarmu po prawej stronie pozycji kalendarza i zdefiniuj odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje powiadamiania o alarmach, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące danej pozycji. 11. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, na przykład pliki załączników lub obiekty graficzne, w polu Opis/Plan Plan. 12. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Utworzona pozycja zostanie dodana do kalendarza. Wskazówka Poniżej opisano inne sposoby szybkiego tworzenia pozycji kalendarza : Kliknij dwukrotnie przedział czasu w kalendarzu (zostanie otwarty formularz terminu, o ile nie wybrano innej pozycji domyślnej na karcie Ogólne w oknie preferencji kalendarza i czynności do wykonania). Aby utworzyć termin w widoku Dzień, sprawdź, czy są wyświetlane przedziały czasu, zaznacz przedział pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknij go jeszcze raz i rozpocznij wpisywanie informacji bezpośrednio w widoku. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać zmiany. Ta procedura umożliwia zaplanowanie terminu przy użyciu określonej daty, godziny i tematu. W widoku poczty wybierz kolejno polecenia Czynności, Kopiuj do nowego elementu, Nowa pozycja kalendarza, aby otworzyć nowy formularz terminu. Kliknij ikonę nowego elementu na pasku narzędzi (o ile paski narzędzi są wyświetlane), a następnie wybierz opcję Nowa pozycja kalendarza (zostanie otwarty formularz terminu). Aby utworzyć przypomnienie z alarmem z poziomu strony powitalnej, kliknij niebieski trójkąt - 4 -

5 skierowany wierzchołkiem w lewo, wyświetlany po prawej stronie środkowego okienka strony powitalnej. W sekcji Szybkie funkcje programu Notes kliknij opcję Szybkie przypomnienie. Wprowadź temat, datę i godzinę rozpoczęcia dla danego terminu. W polu Przypomnij określ, na ile minut przed tym terminem ma zostać uruchomiony alarm. Kliknij przycisk Zapisz. Ustawianie alarmu dla pozycji kalendarza Określanie dat, godzin oraz stref czasowych Konfigurowanie ustawień harmonogramu czasu wolnego Edytowanie pozycji kalendarza Usuwanie pozycji kalendarza lub czynności do wykonania Zarządzanie widokami przy użyciu kategorii Dodawanie świąt do kalendarza Typy pozycji kalendarza Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Tworzenie osobistych czynności do wykonania - 5 -

6 Edytowanie pozycji kalendarza Użytkownik może edytować tylko utworzone przez siebie pozycje kalendarza lub te, do których ma przyznane uprawnienia do edycji. 1. Otwórz kalendarz. 2. Kliknij dwukrotnie pozycję, aby ją otworzyć. 3. Wprowadź zmiany. 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Jeżeli pozycja powtarza się, w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz wystąpienia tej pozycji, które chcesz zmodyfikować. Wskazówka Pozycje kalendarza można również edytować w widoku Dzień. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję, a następnie kliknąć ją ponownie i rozpocząć wpisywanie informacji bezpośrednio w tym widoku. Aby zapisać zmiany, należy nacisnąć klawisz ENTER. Ta procedura jest używana do edytowania tematu pozycji. Uwaga Informacje na temat sposobu modyfikowania już wysłanego zaproszenia na spotkanie można znaleźć w części Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie. Tworzenie pozycji kalendarza Usuwanie pozycji kalendarza lub czynności do wykonania Zmienianie koloru pozycji kalendarza Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Preferencje kalendarza i czynności do wykonania Otwieranie kalendarza innego użytkownika - 6 -

7 Usuwanie pozycji kalendarza lub czynności do wykonania Pozycje kalendarza i czynności do wykonania można usuwać z widoków Kalendarz, Czynności do wykonania lub Poczta. Usuwanie pozycji kalendarza lub czynności do wykonania 1. Otwórz kalendarz lub listę czynności do wykonania. 2. Zaznacz pozycję, którą chcesz usunąć. 3. Z menu Edycja wybierz polecenie Usuń. Ważne Po usunięciu pozycji nie można jej przywrócić. Jeżeli w celu usunięcia wszystkich pozycji z danego dnia z menu Edycja zostanie wybrane polecenie Zaznacz wszystko, zostaną zaznaczone nie tylko pozycje widoczne na ekranie, ale wszystkie pozycje w całym kalendarzu. 4. W przypadku pozycji powtarzalnej wybierz wystąpienia, które chcesz usunąć. Usuwanie pozycji kalendarza lub czynności do wykonania z widoku Poczta 1. Otwórz skrzynkę odbiorczą poczty. 2. Zaznacz pozycję, którą chcesz usunąć. 3. Z menu Edycja wybierz polecenie Usuń. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności : Kliknij opcję Usuń, aby daną pozycję kalendarza trwale usunąć z bazy danych poczty i kalendarza. Kliknij opcję Skasuj, aby skasować daną pozycję kalendarza z bieżącego widoku, ale nie usuwać jej z bazy danych poczty. Nadal będzie ona dostępna w widoku Spotkania. Kliknij opcję Anuluj, aby anulować usuwanie lub kasowanie pozycji kalendarza. 5. (Opcjonalnie) Aby po wybraniu z menu Edycja polecenia Usuń pozycje kalendarza były zawsze kasowane z bieżącego widoku, a nie usuwane trwale z bazy danych (bez pytania użytkownika o to, którą z tych czynności chce wykonać), zaznacz opcję W przyszłości zawsze kasuj pozycje kalendarza i czynności do wykonania zamiast je usuwać. Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Preferencje kalendarza i czynności do wykonania Edytowanie pozycji kalendarza Otwieranie kalendarza innego użytkownika - 7 -

8 Ustawianie alarmu dla pozycji kalendarza Użytkownik może ustawić alarm, aby program przypominał mu o pozycji kalendarza lub czynnościach do wykonania. W momencie uruchomienia alarmu na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Można również ustawiać takie alarmy, których uruchomienie spowoduje dodatkowo odtwarzanie określonych dźwięków lub wysłanie wiadomości . Ustawianie alarmu dla pozycji 1. Utwórz nową pozycję kalendarza lub otwórz istniejącą pozycję. 2. Zaznacz pole Powiadom obok ikony alarmu po prawej stronie pozycji kalendarza. 3. W oknie dialogowym Opcje powiadamiania o alarmach wprowadź wartość w polu Uruchomienie alarmu, aby określić przesunięcie (wyrażone jako liczba minut, godzin lub dni) czasu alarmu względem faktycznej daty lub godziny rozpoczęcia pozycji kalendarza. 4. Wybierz jednostkę czasu (minuty, godziny lub dni) dla wartości wprowadzonej w poprzednim polu. 5. Wybierz jedną z dwóch opcji: przed jeżeli alarm ma być uruchamiany przed godziną/datą rozpoczęcia pozycji, albo po jeżeli alarm ma być uruchamiany po tej dacie/godzinie. 6. (Opcjonalnie) Ustaw dowolne z poniższych opcji: Czynność Odtwarzanie dźwięku po uruchomieniu alarmu Procedura Zaznacz opcję Odtwarzaj dźwię k, a następnie wybierz z listy plik dźwiękowy. Wskazówka Kliknij ikonę dźwięku odtworzyć wybrany plik dźwiękowy., aby Wysyłanie powiadomień z tematem danej pozycji kalendarza po uruchomieniu alarmu Zaznacz pole Wyślij powiadomienie pocztowe z tematem, a następnie w polu Adresaci wprowadź nazwy odbiorców tej wiadomości. Wskazówka Aby wybrać adresatów z książki adresowej, należy kliknąć ikonę tej książki w celu wyświetlenia okna dialogowego Wybieranie nazw. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Zapisz pozycję kalendarza. 9. Warunkiem otrzymania powiadomienia o alarmie jest działanie programu Notes (lub Notes Minder) w momencie jego uaktywnienia. W przeciwnym przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o nieodebranych alarmach po ponownym zalogowaniu się do programu. Odpowiadanie na powiadomienie o alarmie Odpowiadanie na powiadomienie o nieodebranych alarmach Opcje powiadamiania o alarmach Automatyczne ustawianie alarmów Wybieranie domyślnego dźwięku dla wszystkich alarmów Anulowanie alarmu Wyłączanie domyślnego systemu alarmowego - 8 -

9 Otwieranie kalendarza innego użytkownika Przeglądanie, a nawet edytowanie kalendarza innego użytkownika jest możliwe pod warunkiem przyznania odpowiednich praw dostępu przez właściciela kalendarza. Można również przeglądać kalendarz dowolnego użytkownika dodany do kalendarza grupy. Otwieranie kalendarza innego użytkownika 1. Otwórz swój kalendarz. 2. Z menu Czynności wybierz kolejno polecenia Narzędzia, Otwórz kalendarz dla. 3. W polu Wybierz książkę adresową (w górnej części okna dialogowego Otwieranie kalendarza dla ) wybierz książkę adresową zawierającą nazwę użytkownika, którego kalendarz chcesz wyświetlić. 4. W polu Znajdź nazwy rozpoczynające się od wprowadź pierwsze litery nazwy użytkownika zapisanej w książce adresowej. 5. Wybierz odpowiednią nazwę z listy. 6. Kliknij przycisk OK. Uwaga W przypadku zarządzania kalendarzem innego użytkownika okno dialogowe Otwieranie kalendarza dla zostanie otwarte po wybraniu z menu Czynności poleceń Narzędzia, Otwórz kalendarz. Aby otworzyć kalendarz z poziomu tego okna dialogowego, wystarczy wybrać nazwę z listy, a następnie kliknąć przycisk OK. Menedżer kalendarza może również otwierać kalendarze, którymi zarządza, korzystając z menu przełączników w lewym górnym rogu własnego widoku kalendarza. Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Delegowanie dostępu do informacji dotyczących harmonogramu użytkownika Tworzenie kalendarza grupy Lista praw dostępu Otwieranie listy czynności do wykonania należącej do innego użytkownika - 9 -

10 Delegowanie dostępu do informacji dotyczących harmonogramu użytkownika Użytkownicy podczas planowania spotkań mogą otworzyć harmonogram innej osoby, aby sprawdzić jej dostępność (czas wolny). W programie Notes można określić, czy i jaka część informacji zawartych w harmonogramie tej osoby zostanie udostępniona innym użytkownikom. Zakres informacji znajdujących się w tym oknie dialogowym zależy od administratora serwera Domino. W harmonogramie zawsze można sprawdzić, czy dany użytkownik jest zajęty w wybranych przedziałach czasu. Za jego pośrednictwem każdy może udostępnić innym użytkownikom tekst zawarty w swoich pozycjach kalendarza (z uwzględnieniem tekstu oznaczonego jako Temat). Nawet jeżeli administrator zdecyduje, że w harmonogramie będą dostępne szczegółowe informacje z uwzględnieniem tematu, użytkownik może uniemożliwić innym osobom wyświetlanie tematów swoich pozycji. Ta opcja jest przydatna, jeśli użytkownik chce, aby tematy jego pozycji kalendarza pozostały poufne. 1. Otwórz swój kalendarz. 2. Z menu Czynności wybierz polecenie Narzędzia, a następnie pozycję Preferencje. 3. Kliknij kartę Dostęp i delegowanie, a następnie kartę Dostęp do harmonogramu użytkownika. 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności w celu określenia, którzy użytkownicy lub grupy mogą wyświetlać informacje dotyczące harmonogramu. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Każdy może przeglądać informacje o harmonogramie użytkownika. Zaznacz pole wyboru Tylko następujące osoby i grupy mogą przeglądać informacje dotyczące harmonogramu bieżącego użytkownika, a następnie kliknij przycisk znajdujący się po prawej stronie listy rozwijanej w celu wybrania nazw użytkowników i grup (nazwy można także wprowadzić bezpośrednio w polu). Zaznacz pole wyboru Nikt nie może przeglądać informacji dotyczących harmonogramu bieżącego użytkownika. 5. (Opcjonalnie) Wykonaj jedną z poniższych czynności w celu określenia, które informacje będą dostępne dla użytkowników i grup określonych w poprzednim kroku procedury. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Tylko informacje dotyczące zajętego lub wolnego czasu użytkownika. Po wybraniu tej opcji w harmonogramie udostępnionym innym użytkownikom będą wyświetlane tylko przedziały czasu. Na przykład: Zaznacz pole wyboru Szczegółowe informacje dotyczące stanu dostępności bieżącego użytkownika. Jeśli wybrano tę opcję, inni użytkownicy mogą kliknąć blok prawym przyciskiem myszy i otworzyć okno dialogowe, które zawiera informacje uwzględnione w pozycji kalendarza (np. informacje o lokalizacji spotkania). Zaznacz pole wyboru Tylko informacje dotyczące zajętego lub wolnego czasu użytkownika, z wyjątkiem następujących osób mogących przeglądać szczegółowe informacje, a następnie kliknij przycisk znajdujący się po prawej stronie listy rozwijanej w celu podania nazw użytkowników (nazwy można także wprowadzić bezpośrednio w polu)

11 Jeśli wybrano tę opcję, większość użytkowników może przeglądać tylko przedziały czasu, a tylko wybrane osoby mogą kliknąć blok prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia dodatkowych informacji. 6. (Opcjonalnie) Anuluj zaznaczenie pola wyboru Nie dołączaj tematu pozycji kalendarza, gdy dostępne są informacje szczegółowe, jeśli tematy pozycji kalendarza nie są poufne. 7. Kliknij przycisk OK. Preferencje delegowania Kalendarz i harmonogram Otwieranie i wyświetlanie kalendarza Tworzenie kalendarza grupy Otwieranie kalendarza innego użytkownika Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika

12 Konfigurowanie ustawień harmonogramu czasu wolnego Harmonogram czasu wolnego użytkownika wskazuje, kiedy (w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach) może on uczestniczyć w spotkaniach. Te informacje są udostępniane innym użytkownikom programu Notes na potrzeby planowania spotkań. Uprawnione osoby mogą przeglądać harmonogram użytkownika i sprawdzać, kiedy jest on niedostępny lub zajęty. Godziny niedostępne to czas, kiedy użytkownik nie może brać udziału w spotkaniach, ustalony na podstawie preferencji harmonogramu czasu wolnego. Użytkownik może być na przykład dostępny tylko w określonych dniach tygodnia w lub określonych godzinach poszczególnych dni. Na podstawie zaplanowanego czasu użytkownika zgłaszane są konflikty w harmonogramie, na przykład inne spotkania zaplanowane na tę samą godzinę. Konfigurowanie ustawień harmonogramu czasu wolnego 1. Otwórz kalendarz. 2. Z menu Czynności wybierz kolejno polecenia Narzędzia, Preferencje. 3. Kliknij kartę Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kartę Harmonogram. 4. W sekcji Dostępność użytkownika wybierz odpowiednią strefę czasową z listy Strefa czasowa. Ustawieniem domyślnym jest opcja Lokalna. 5. W sekcji Dzień tygodnia wybierz dni tygodnia i godziny w poszczególnych dniach tygodnia, w których zwykle możesz uczestniczyć w spotkaniach. Jeżeli na przykład możesz uczestniczyć w spotkaniach w soboty od 7:00 do 11:00 i od 12:00 do 15:00, wybierz pozycję Sobota i wprowadź zakresy 07:00-11:00, 12:00-15: (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz, aby podczas akceptowania lub planowania spotkania program Notes sprawdzał występowanie konfliktów, w części Sprawdź, czy występują konflikty z innymi pozycjami sekcji Dodawanie pozycji do kalendarza zaznacz opcję Dodawanie terminów, akceptowanie spotkań, planowanie nowych spotkań. 7. (Opcjonalnie) W przypadku wybrania opcji Dodawanie terminów, akceptowanie spotkań, planowanie nowych spotkań możesz również wybrać opcję Zgłoś konflikt, jeśli pozycja znajduje się poza dostępnymi godzinami opisanymi powyżej. Spowoduje to zgłoszenie konfliktu, jeżeli ktoś spróbuje zaplanować spotkanie na godziny oznaczone w preferencjach harmonogramu jako niedostępne. 8. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie dostępności osób, pomieszczeń i zasobów dla spotkania (wyszukiwanie czasu wolnego) Planowanie spotkania

13 Planowanie spotkania Podczas planowania spotkania przy użyciu kalendarza programu Notes można przeglądać harmonogramy innych osób, wysyłać im zaproszenia, śledzić ich odpowiedzi oraz rezerwować pomieszczenia i zasoby na potrzeby spotkania. Uwaga Po utworzeniu spotkania nie można zmienić go na pozycję kalendarza innego typu (np. zmienić spotkania w rocznicę). Wyjątek stanowią spotkania zapisane jako wersje robocze oraz terminy utworzone bezpośrednio w widoku Dzień kalendarza. Aby zmienić istniejące spotkanie na pozycję innego typu, należy zaznaczyć to spotkanie w widoku Kalendarz, a następnie wybrać kolejno polecenia Czynności, Kopiuj do nowego elementu, Nowa pozycja kalendarza. Wszystkie oryginalne informacje (włącznie z informacjami o zaproszonych uczestnikach) zostaną skopiowane do nowego formularza, w którym można następnie zmodyfikować odpowiednie właściwości. Planowanie spotkania 1. Otwórz kalendarz. 2. Na pasku czynności kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie. 3. W formularzu spotkania wprowadź w polu Temat informacje o temacie spotkania. 4. Wprowadź daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania oraz (opcjonalnie) strefy czasowe. Uwaga Można określić takie godziny spotkania, aby rozpoczynało się ono przed, a kończyło po północy. Dla tych godzin można także zarezerwować pomieszczenie lub zasób, jeżeli rezerwacja jest dokonywana z poziomu kalendarza (dotyczy wyłącznie spotkań). 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Powtarzanie, aby określić pozycję kalendarza jako powtarzającą się. Następnie zdefiniuj odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje powtarzania. Uwaga Jeżeli po utworzeniu powtarzającego się spotkania i wysłaniu zaproszeń zachodzi potrzeba zmodyfikowania go tak, aby nie było już powtarzane (lub odwrotnie zmiany spotkania jednorazowego na powtarzające się), należy utworzyć nowe spotkanie. Nie można zmienić typu oryginalnego spotkania. Aby zmienić typ spotkania, należy je zaznaczyć w widoku kalendarza, a następnie z menu Czynności wybrać kolejno polecenia Kopiuj do nowego elementu, Nowa pozycja kalendarza. Wszystkie oryginalne informacje (włącznie z informacjami o zaproszonych uczestnikach ) zostaną skopiowane do nowego formularza, w którym można następnie zmodyfikować właściwości i ponownie wysłać zaproszenia na spotkanie. 6. Wprowadź nazwy w polach Zaproszeni (aby wprowadzić nazwy w oknie dialogowym Wybieranie adresów, kliknij ikonę książki adresowej). Wymagani. Te osoby otrzymają zaproszenia zawierające następujące opcje odpowiedzi : Zaakceptuj, Odrzuć, Deleguj, Zaproponuj nową godzinę, Wstępnie zaakceptuj. Uczestnicy ci są traktowani jako pewni podczas planowania pomieszczeń i zasobów oraz ustalania proponowanych godzin spotkania. Opcjonalni. Te osoby są traktowane jako opcjonalni uczestnicy spotkania, ale otrzymają zaproszenia zawierające takie same opcje odpowiedzi, jak w przypadku uczestników wymaganych. Podczas ustalania i proponowania godzin spotkania przez program Notes czas wolny uczestników opcjonalnych ma niższy priorytet (jest brany pod uwagę w drugiej kolejności) niż czas wolny uczestników wymaganych. Do wiadomości. Osoby wymienione w tym polu otrzymają tylko powiadomienie informujące o spotkaniu. Nie będzie ono zawierało standardowych opcji odpowiedzi, udostępnionych wymaganym i opcjonalnym osobom zaproszonym, ale osoby otrzymujące takie powiadomienie będą mogły uwzględnić spotkanie w swoim kalendarzu. Nazwy użytkowników podane w tym polu nie będą widoczne na zaproszeniach wysyłanych do innych uczestników. 7. (Opcjonalnie) Aby przejrzeć harmonogramy zaproszonych uczestników, kliknij ikonę harmonogramu obok tekstu Kliknij, aby sprawdzić dostępność zaproszonych osób, pomieszczeń i zasobów. 8. W polu Miejsce wprowadź opis ogólnej lokalizacji spotkania (na przykład nazwę miasta, w którym odbędzie się spotkanie). 9. W polu Pomieszczenie wprowadź nazwę pomieszczenia, które chcesz zarezerwować na potrzeby spotkania. Aby dodać pomieszczenie z książki adresowej, kliknij ikonę w celu wyświetlenia okna dialogowego Pomieszczenia. 10. W polu Zasób wprowadź nazwę zasobu, który chcesz zarezerwować na potrzeby spotkania. Aby dodać zasób z książki adresowej, kliknij ikonę w celu wyświetlenia okna dialogowego Zasoby

14 11. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Ustal wstępnie, aby czas określony dla danej pozycji pozostał uwzględniony w harmonogramie czasu wolnego jako czas wolny. 12. (Opcjonalnie) W polu Klasyfikuj wybierz kategorię. 13. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Oznacz jako prywatne, aby uniemożliwić odczytywanie informacji o danej pozycji użytkownikom uprawnionym do przeglądania tego kalendarza. Użytkownicy uprawnieni do zarządzania tym kalendarzem będą mogli wyświetlać daty i godziny pozycji oznaczonych jako prywatne, ale nie będą mogli przeglądać ich zawartości. 14. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Powiadom obok ikony alarmu po prawej stronie pozycji kalendarza i zdefiniuj odpowiednie opcje w oknie dialogowym Opcje powiadamiania o alarmach, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące danej pozycji. 15. Wprowadź szczegółowe informacje o spotkaniu (z uwzględnieniem tekstu, łączy do dokumentów, plików załączników, obiektów i obrazów) w polu Opis w dolnej części formularza spotkania. 16. Wybierz kolejno polecenia Czynności, Opcje dostarczania, aby zmienić opcje dostarczania powiadomienia wysyłanego do osób zaproszonych. 17. Na pasku czynności kliknij przycisk Zapisz i wyślij zaproszenia. Program Notes doda spotkanie do kalendarza, oznaczy określone godziny jako zajęte w harmonogramie czasu wolnego przewodniczącego spotkania (o ile nie wybrano opcji Ustal wstępnie ) i wyśle zaproszenia na spotkanie do odpowiednich osób zaproszonych. Uwaga Kliknięcie przycisku Zapisz jako wersję roboczą na pasku czynności spowoduje zapisanie spotkania w wersji roboczej. Spotkanie zapisane jako wersja robocza zostanie uwzględnione w kalendarzu użytkownika bez wysyłania powiadomień do uczestników. Wolny czas użytkownika nie zostanie zarezerwowany na to spotkanie i nadal będzie można zmienić typ tej pozycji kalendarza (na przykład zmienić spotkanie w zdarzenie całodniowe lub termin ). Dozwolona będzie również zmiana spotkania powtarzającego się w spotkanie jednorazowe i odwrotnie. Planowanie spotkania online Opcje dostarczania powiadomień dotyczących spotkań i grupowych czynności do wykonania Ustawianie alarmu dla pozycji kalendarza Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Udzielanie odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie Konfigurowanie ustawień harmonogramu czasu wolnego Zarządzanie widokami przy użyciu kategorii Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika

15 Wysyłanie wiadomości do osób zaproszonych na spotkanie Po wysłaniu zaproszeń można wysyłać wiadomości do osób, które zostały zaproszone na spotkanie. 1. Wybierz spotkanie w widoku Kalendarz. 2. Wybierz z menu Czynnośc i pozycję Czynności właściciela, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji : Wyślij wiadomość do wszystkich zaproszonych osób wiadomość zostanie wysłana do wszystkich osób zaproszonych. Wyślij wiadomość do osób zaproszonych, które udzieliły odpowiedzi wiadomość zostanie wysłana do tych osób, które odpowiedziały na zaproszenie. Zostaną uwzględnione tylko te osoby, które przyjęły zaproszenie, oraz te, które odrzuciły lub delegowały zaproszenie, ale chcą być nadal informowane o aktualizacjach i zmianach dotyczących spotkania. Wyślij wiadomość do osób zaproszonych, które nie udzieliły odpowiedzi wiadomość zostanie wysłana do tych osób, które nie odpowiedziały na zaproszenie. 3. Wprowadź wiadomość w wyświetlonym formularzu nowej wiadomości (z automatycznie wypełnionymi polami adresu i tematu). 4. Kliknij przycisk Wyślij. Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Odpowiadanie na propozycję zmiany zaproszenia na spotkanie Usuwanie osób z wysłanego zaproszenia na spotkanie Zapraszanie dodatkowych osób na spotkanie

16 Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Program Notes umożliwia śledzenie odpowiedzi na zaproszenia na spotkania oraz przydziałów grupowych czynności do wykonania. Użytkownik będący właścicielem (przewodniczącym lub organizatorem) spotkania lub grupowych czynności do wykonania może łatwo uzyskać informacje o aktualnym stanie, korzystając z okna Stan uczestnika. Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania 1. Otwórz widok Kalendarz lub Czynności do wykonania. 2. Wybierz spotkanie lub pozycję grupowych czynności do wykonania. 3. Z menu Czynności wybierz kolejno polecenia Czynności właściciela, Wyświetl stan osoby zaproszonej. 4. Aby wyświetlić stan osoby zaproszonej, pomieszczeń lub zasobów, kliknij strzałkę w dół z prawej strony nagłówka Osoby zaproszone, Zaplanowane pomieszczenia lub Zaplanowane zasoby, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Wszystkie osoby zaproszone zostaną wyświetlone wszystkie osoby zaproszone wraz z odpowiednimi informacjami o stanie. Osoby, które przyjęły zaproszenie zostaną wyświetlone tylko te osoby zaproszone, które przyjęły zaproszenie. Osoby, które odrzuciły zaproszenie zostaną wyświetlone tylko te osoby zaproszone, które odrzuciły zaproszenie. Osoby, które nie odpowiedziały na zaproszenie zostaną wyświetlone tylko te osoby zaproszone, które nie udzieliły odpowiedzi na zaproszenie. Drukowanie zawartości okna stanu osób zaproszonych Wykonaj czynności opisane w powyższej procedurze, a następnie kliknij polecenie Drukuj, aby wyświetlić okno dialogowe Drukowanie dokumentu. Sprawdzanie dostępności osób, pomieszczeń i zasobów dla spotkania (wyszukiwanie czasu wolnego) Wysyłanie wiadomości do osób zaproszonych na spotkanie Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Odpowiadanie na propozycję zmiany zaproszenia na spotkanie Usuwanie osób z wysłanego zaproszenia na spotkanie Zapraszanie dodatkowych osób na spotkanie Zarządzanie kalendarzem innego użytkownika Sprawdzanie harmonogramów lub stanu osób zaproszonych

17 Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie 1. Wybierz spotkanie w widoku Kalendarz. 2. Wybierz z menu Czynnośc i opcję Czynności właściciela i wykonaj jedną z poniższych czynności : Wybierz opcję Zaplanuj ponownie, a następnie określ nową datę i/lub godzinę w oknie dialogowym Opcje ponownego planowania, aby wysłać do osób zaproszonych powiadomienie o zmianie harmonogramu. Kalendarze osób zaproszonych nie zostaną zaktualizowane automatycznie, ale kalendarz właściciela tak. Wskazówka W widoku Dzień można zmienić godziny zaplanowanego spotkania lub terminu, przeciągając kursorem granice wyznaczonego czasu. Podczas przeciągania tego przedziału godzin nie można przekroczyć północy. Aby wybrać nowe godziny spotkania wypadające już po północy, należy użyć okna dialogowego Opcje ponownego planowania. Jeżeli godziny zaplanowanego spotkania lub terminu obejmują północ, można je zmienić tylko przy użyciu okna dialogowego Opcje ponownego planowania. Aby usunąć zarówno spotkanie, jak i wszystkie odpowiedzi dotyczące tego spotkania (po kliknięciu polecenia Anuluj), wybierz opcję Usuń trwale spotkanie i wszystkie związane z nim powiadomienia i dokumenty. Następnie zdecyduj, czy chcesz dodać jakieś komentarze do powiadomienia e -mail wysyłanego uczestnikom spotkania. Aby tylko skasować spotkanie z widoku Kalendarz (po kliknięciu polecenia Anuluj), wybierz opcję Usuń spotkanie z widoku kalendarza, ale pozostaw je w widoku spotkań. Następnie zdecyduj, czy chcesz dodać jakieś komentarze do powiadomienia e -mail wysyłanego uczestnikom spotkania. Wybierz polecenie Potwierdź, aby wysłać do osób zaproszonych powiadomienie zawierające potwierdzenie. Jeżeli chcesz dodać komentarze do tego powiadomienia, wybierz opcję Dołącz dodatkowy komentarz dotyczący powiadomienia w oknie dialogowym opcji potwierdzania. 3. Kliknij przycisk OK. 4. Jeżeli spotkanie powtarza się, wybierz wystąpienia, których mają dotyczyć te czynności. 5. W przypadku wyboru opcji Dołącz dodatkowy komentarz dotyczący powiadomienia wprowadź odpowiedni komentarz i kliknij przycisk Wyślij. Wyświetlonego formularza komentarzy nie można anulować. Po zamknięciu formularza komentarzy wprowadzony w nim tekst zostanie wysłany do odbiorców powiadomienia. Aby nie wysyłać żadnych komentarzy, należy je więc usunąć. Uwagi Jeżeli utworzone spotkanie powtarzające się zostanie usunięte z widoku Spotkania, to program Notes nie wyśle do osób zaproszonych na to spotkanie powiadomienia o jego anulowaniu. Aby osoby zaproszone zostały powiadomione o odwołaniu spotkania powtarzającego się, należy usunąć to spotkanie z widoku Kalendarz. Jeżeli dla zaplanowanego spotkania zarezerwowano pomieszczenie lub zasób, to w przypadku zmiany miejsca tego spotkania program Notes automatycznie zmieni harmonogram rezerwacji danego pomieszczenia lub zasobu. Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Wysyłanie wiadomości do osób zaproszonych na spotkanie Odpowiadanie na propozycję zmiany zaproszenia na spotkanie Usuwanie osób z wysłanego zaproszenia na spotkanie Zapraszanie dodatkowych osób na spotkanie Tworzenie pozycji kalendarza Planowanie spotkania

18 Wysyłanie zaktualizowanych informacji dotyczących spotkania Jeżeli użytkownik będący przewodniczącym lub organizatorem spotkania otrzyma od osoby zaproszonej wiadomość z wnioskiem o przesłanie aktualnych informacji o tym spotkaniu, może wysłać tej osobie kopię zaproszenia na spotkanie ze swojego kalendarza. Osoba zaproszona otrzyma wówczas kopię zaproszenia umożliwiającą zaktualizowanie kalendarza. 1. Otwórz pocztę. 2. Otwórz wiadomość typu Żądanie aktualizacji otrzymaną od osoby zaproszonej (obok tematu takiej wiadomości jest wyświetlana niebieska ikona z literą "i" ). 3. Na pasku czynności kliknij przycisk Wyślij zaktualizowane informacje. 4. (Opcjonalnie) Aby do informacji o spotkaniu dołączyć komentarz, zaznacz opcję Dołącz dodatkowy komentarz dotyczący powiadomienia. Po dostarczeniu powiadomienia do skrzynki odbiorczej osoby zaproszonej komentarz zostanie wyświetlony nad opisem spotkania. Uwaga Wyświetlonego formularza komentarzy nie można anulować. Po zamknięciu formularza komentarzy wprowadzony w nim tekst zostanie wysłany do odbiorców powiadomienia. Aby nie wysyłać żadnych komentarzy, należy je więc usunąć. 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij wiadomość Żądanie aktualizacji. Wskazówka Przewodniczący spotkania może również zaktualizować spotkanie i wysłać zaktualizowane informacje do uczestników. W tym celu należy otworzyć spotkanie w kalendarzu, wprowadzić zmiany w polach Temat, Miejsce, Opis, Pomieszczenia lub Zasoby, a następnie kliknąć przycisk Zapisz i wyślij zaproszenia na pasku czynności. Po wyświetleniu pytania o wysłanie zaktualizowanych informacji do uczestników spotkania należy kliknąć opcję Tak. Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Wysyłanie żądania informacji o spotkaniu

19 Usuwanie osób z wysłanego zaproszenia na spotkanie Do osób usuniętych z wysłanego zaproszenia zostaną wysłane odpowiednie powiadomienia. 1. Otwórz kalendarz. 2. Otwórz pozycję spotkania. 3. Kliknij przycisk Usuń zaproszone osoby. 4. Zaznacz osoby, które chcesz usunąć. 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Dołącz dodatkowy komentarz dotyczący powiadomienia i wprowadź komentarz. Formularz komentarzy zostanie wyświetlony po kliknięciu przycisku OK, zapisaniu i zamknięciu formularza spotkania. 6. (Opcjonalnie) Jeśli spotkanie powtarza się, po kliknięciu przycisku OK, zapisaniu i zamknięciu formularza spotkania wybierz wystąpienia, z których chcesz usunąć osoby zaproszone. 7. Kliknij przycisk OK. Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Wysyłanie wiadomości do osób zaproszonych na spotkanie Odpowiadanie na propozycję zmiany zaproszenia na spotkanie Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Zapraszanie dodatkowych osób na spotkanie

20 Zapraszanie dodatkowych osób na spotkanie Na zdefiniowane spotkanie można zapraszać dodatkowe osoby. Osoby zaproszone wcześniej nie będą informowane o nowych zaproszonych, chyba że wprowadzone zostaną inne zmiany dotyczące spotkania. 1. Otwórz kalendarz. 2. Otwórz pozycję spotkania. 3. Kliknij przycisk Dodaj osoby zaproszone, a następnie w polach Wymagani, Opcjonalni i Do wiadomości podaj nazwy nowych osób zaproszonych. 4. Kliknij przycisk Zapisz i wyślij zaproszenia. Program Notes wyśle zaproszenia do tych osób. Zmienianie harmonogramu, anulowanie lub potwierdzanie zaproszenia na spotkanie Wysyłanie wiadomości do osób zaproszonych na spotkanie Odpowiadanie na propozycję zmiany zaproszenia na spotkanie Sprawdzanie stanu osób zaproszonych na spotkanie lub wyznaczonych do grupowych czynności do wykonania Usuwanie osób z wysłanego zaproszenia na spotkanie

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE 1. Przy pierwszym wejściu na stronę kalendarza, ustaw strefę czasową i skonfiguruj

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dzięki ical nigdy nie zapomnieć o spotkaniu (i urodzinach) 27 ical kalendarz dostarczany wraz z Leopardem pozwala w prosty sposób zapanować na planem dnia. A w połączeniu z Książką adresową

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

DAVINCI MEDICAL SYSTEM

DAVINCI MEDICAL SYSTEM DAVINCI MEDICAL SYSTEM VITRUVIUS III Zwoływanie wideokonferencji NIP 55-3-89-99, REGON 4097984, tel. 730 64 03 Spis treści Lista kontaktów 3 Zwoływanie nowej konferencji 7 Edycja wideokonferencji Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć kampanie w Twoim koncie GetResponse oraz skutecznie nimi zarządzać. Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Novell GroupWise Szybki start

Novell GroupWise Szybki start Szybki start Novell GroupWise Szybki start GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwiązanie do komunikacji i pracy grupowej. Udostępnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 System Dokument Terminarz Instrukcja Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 Spis treści Ustawienia systemu... 2 Konfiguracja... 2 Okna czasowe... 2 Lista obiektów... 2 Kopia zapasowa... 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo