AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa"

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :03:5 +0'00' Dziennik Ustaw 980 Poz. 446 *àï:1< 85=Ą' 67$7<67<&=1< 00- :DUV]DZD $O 1LHSRGOHJáRĞFL Numer identyfikacyjny REGON *áyzq\ 8U]ąG 6WDW\VW\F]Q\ v.p SLHF]Ċü AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa l Załącznik nr 'HSDUWDPHQW %DGDĔ 6SRáHF]Q\FK :\G]LDá %DGDĔ *RVSRGDUNL 6SRáHF]QHM p. 545 tel Prosimy o podawanie informacji zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 01 r. Nazwa Adres Zwierzchnik: telefon Nazwa sprawowanej funkcji rcl Adres do korespondencji: telefon 3URV]Ċ ZSLVDü MHĞOL MHVW LQQ\ QLĪ SRGDQ\ Z\ĪHM -HĞOL krğflyá ]ZLą]HN Z\]QDQLRZ\ posiada adres e-pdlo RUD] RILFMDOQą VWURQĊ LQWHUQHWRZą SURV]Ċ ZSLVDü MH SRQLĪHM Adres w. Adres strony internetowej: 3'67$::(,1)50$&-( :<=1$1,8 :('à8* < 7(5<75,$/1(- :<=1$1,$ Lp. 1D]ZD MHGQRVWNL WHU\WRULDOQHM QS GLHFH]ML RNUĊJX UHJLRQX RUD] PLHMVFRZRĞü VLHG]LED ww 1. Wyznawcy, wierni, F]áRQNRZLH Duchowni, starsi, nauczyciele ĝzląw\qlh miejsca kultu Jednostki NRĞFLHOQH (np.: parafie, ]ERU\ RĞURGNL

2 Dziennik Ustaw 981 Poz ch rubrykach Województwa kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie w tym Warszawa -mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wyznawcy, wierni, Duchowni, starsi, nauczyciele miejsca kultu Jednostki (np.: parafie, Udzielone chrzty w 01 r. (lub inne formy inicjacji religijnej) 3. )? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 4. tak : Lp. placówek uczniów absolwentów pracowników owa) Udzielone w 01 r. Przyna- do diecezji, w tym prac. merytorycznych

3 Dziennik Ustaw 98 Poz dzieci)? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 6. tak : Lp. 3 wplacówce rodzaj udzielanej pomocy w 7. X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 8. tak : Lp. 9. rodzaj udzielanej pomocy udzielonej pomocy informacyjne, kalendarze itp.)? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 10. tak Lp. rodzaj licz w roku 01 (dotyczy wydawnictw)

4 Dziennik Ustaw 983 Poz (w edukacyjnych i kulturalnych) e data podpis

5 Dziennik Ustaw 984 Poz. 446 Imi i nazwisko ankietera... Nr telefonu GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodległo ci Warszawa BR-01 Ksi eczka bud etu gospodarstwa domowego na okres od... do r. Symbol województwa zamieszkania Numer gospodarstwa domowego Termin wizyty ankietera planowany zrealizowany Numer losowy pierwszej dzie... godz.... dzie... godz.... dzie... godz.... dzie... godz.... drugiej

6 Dziennik Ustaw 985 Poz. 446 SPIS TRE CI Strona Dział 1. Liczba spo ytych posiłków... 1 Dział. Rozchody gospodarstwa domowego... Dział 3. Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego... 6 Dział 4. Rozchody na gospodarstwo rolne... 8 Dział 5. Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego... 3 Dział 6. Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa rolnego, działalno ci prowadzonej na własny rachunek oraz przekazane dary z gospodarstwa rolnego Dział 7. Przychody pieni ne gospodarstwa domowego Dział 8. Uwagi respondenta Dział 9. Uwagi ankietera... 41

7 Dziennik Ustaw 986 Poz. 446 DZIAŁ 1. LICZBA SPO YTYCH POSIŁKÓW Prosimy o wpisywanie w rubr. 1, i 3 (cz A) liczby posiłków spo ytych poza domem przez członków Pana/Pani gospodarstwa domowego, za w rubr. 5, 6 i 7 (cz B) liczby posiłków spo ytych w Pana/Pani domu przez osoby spoza gospodarstwa domowego. Zapisów prosimy dokonywa ka dego dnia. Je eli zjawisko nie zaistniało, prosimy wpisa kresk. A Liczba spo ytych posiłków poza domem B Liczba spo ytych posiłków w Pana/Pani domu przez członków Pana/Pani gospodarstwa domowego W dniu przez osoby spoza gospodarstwa domowego niadania obiady kolacje niadania obiady kolacje /16 /17 3/18 4/19 5/0 6/1 7/ 8/3 9/4 10/5 11/6 1/7 13/8 14/9 15/30 31 Suma

8 Dziennik Ustaw 987 Poz. 446 DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy notowa rozchody zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a wi c: zakup towarów, opłaty za wykonane usługi, wpłaty gotówkowe zwi zane ze spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach (z wyj tkiem kredytu hipotecznego), składki członkowskie, wpłaty oszcz dno ciowe, zakup akcji, obligacji, alimenty, opłaty ubezpieczeniowe, płacone podatki, kieszonkowe dla dzieci, udzielone po yczki, warto artykułów (usług) otrzymanych bezpłatnie (dary, prezenty), kwoty pieni ne przekazane w darze innym gospodarstwom domowym oraz warto darów przekazanych z gospodarstwa domowego innemu gospodarstwu zgodnie z Klasyfikacj Spo ycia Indywidualnego według Celu (COICOP/HBS). Gdy b d Pa stwo notowali rozchody, prosimy dokładnie okre la, na co wydano wykazan kwot pieni n. W przypadku artykułów ywno ciowych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, sprz tu RTV i AGD, rodków transportu i paliw, wyjazdów turystycznych, zakwaterowania, pobytu dziecka w łobku prosimy wpisywa nazw artykułu lub usługi, jego ilo i warto, a w przypadku odzie y, bielizny i obuwia okre li, czy s one damskie, m skie czy dzieci ce. Prosimy ponadto poda, czy artykuły i usługi zostały zakupione, otrzymane bezpłatnie (np. prezent) lub otrzymane cz ciowo bezpłatnie (np.: zni ki na bilet komunikacji kolejowy). W przypadku zakupu nale y poda równie form płatno ci, tzn. zakup za gotówk, przy u yciu karty miejskiej, płatniczej, kredytowej lub innej (np. z supermarketu). Je eli Pa stwo wytwarzaj przetwory owocowe czy warzywne (np.: kompoty, mro onki, kapust kwaszon ), prosimy notowa wył cznie produkty wyj ciowe (np.: wi nie, ogórki, marchewka, groszek, kapusta wie a) oraz czy zostały one zakupione, czy otrzymane bezpłatnie (z wyj tkiem produktów pobranych z gospodarstwa rolnego/działki, które nale y rejestrowa w dziale 6). W przypadku płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne prosimy o okre lenie, jakiego rodzaju dochodów dotycz te obci enia (np.: podatek od emerytury, wynagrodzenia itp.).

9 Dziennik Ustaw 988 Poz. 446 Uwaga! Je eli dokonano zakupu danego towaru/usługi przez Internet (np.: na Allegro, w sklepie internetowym), niezale nie od formy płatno ci i sposobu odbioru towaru, nale y tak sytuacj odnotowa, wpisuj c symbol 1 w ostatniej kolumnie wiersza, w którym wpisano dany towar/usług (odpowiednio w dziale lub 3, lub 4, lub 5). 1. Zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa domowego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk, nale y notowa w dziale 3..

10 Dziennik Ustaw 989 Poz. 446 PRZYKŁAD DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jedpłatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane karta płatnicza, miary bezpłatnie Data Nazwa warto niepieni nej artykułu (kg, l, Ilo (warto pieni na przelew formy rozchodu szt., bankowy niepieni na) pozyskania karta kredytowa, osobodni) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp mleko 3, % l, bułka pszenna kg 0, bilet PKP ulgowy (50 % zni ki) bluzka damska prezent od matki buty dzieci ce wpłata na lokat do banku po yczka udzielona znajomym obóz wakacyjny dla dziecka osobodni spłata raty kredytu za telewizor podatek od wynagrodzenia oraz składki na ZUS i FUZ Suma (wpisuje ankieter)

11 Dziennik Ustaw 990 Poz. 446 DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jedpłatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane karta płatnicza, miary bezpłatnie Data Nazwa warto niepieni nej artykułu (kg, l, Ilo (warto pieni na przelew formy rozchodu szt., bankowy niepieni na) pozyskania karta kredytowa, osobodni) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

12 Dziennik Ustaw 991 Poz. 446 DZIAŁ 3. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy notowa zakupy towarów i usług na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk (z wyj tkiem kredytów i po yczek hipotecznych). Nale y tu równie notowa wydatki na towary zakupione na kredyt przez Pana/Pani gospodarstwo domowe, z przeznaczeniem dla innego gospodarstwa domowego. Spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach nale y rejestrowa w dziale. PRZYKŁAD Gospodarstwo domowe kupiło: lodówk od s siada o warto ci 800 zł, wpłacaj c 00 zł gotówk ; pozostał kwot (600 zł) spłaci w nast pnych miesi cach; samochód o warto ci zł, na który zaci gn ło kredyt w wysoko ci zł i nie wpłacono adnej kwoty w gotówce (pozostał kwot zł gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku); telewizor o warto ci 3000 zł, na który zaci gn ło kredyt w wysoko ci 1500 zł, jednocze nie wpłacaj c gotówk pozostał cz warto ci towaru, czyli 1500 zł; sprz t komputerowy (komputer, drukarka, monitor) o ł cznej warto ci 3550 zł, bez wpłaty gotówki; usługi stomatologiczne o całkowitej warto ci 900 zł na kredyt, wpłacaj c pierwsz rat w wysoko ci 900 zł. Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej Data Nazwa miary (cena kredytu/ Wpłata formy rozchodu artykułu Ilo zakupionego po yczki gotówkowa pozyskania (kg, l, towaru) szt., osobodni) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Lp lodówka szt samochód nowy szt telewizor szt sprz t komputerowy szt usługi stomatologiczne Suma (wpisuje ankieter)

13 Dziennik Ustaw 99 Poz. 446 DZIAŁ 3. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej Data Nazwa miary (cena kredytu/ Wpłata formy rozchodu artykułu Ilo zakupionego po yczki gotówkowa pozyskania (kg, l, towaru) szt., osobodni) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

14 Dziennik Ustaw 993 Poz. 446 DZIAŁ 4. ROZCHODY NA GOSPODARSTWO ROLNE W dziale tym prosimy notowa wszelkie rozchody na rzecz u ytkowanego gospodarstwa rolnego. Przez rozchody przeznaczone na gospodarstwo rolne rozumiemy: zakupione lub otrzymane bezpłatnie towary (np.: nawozy, rodki ochrony ro lin, maszyny rolnicze); usługi (np.: agrotechniczne, budowlane przy budynkach gospodarczych); pozostałe obci enia finansowe gospodarstwa rolnego (np.: podatek rolny, składka na KRUS, składki ubezpieczeniowe). Ponadto prosimy poda, czy artykuły i usługi zostały zakupione, otrzymane bezpłatnie lub cz ciowo bezpłatnie, a w przypadku zakupu równie form płatno ci, tzn. zakup za gotówk, przy u yciu karty: płatniczej, kredytowej lub innej (np. z supermarketu). Uwaga! Zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa rolnego, na które w badanym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk, nale y notowa w dziale 5. PRZYKŁAD Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jed- płatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane niepieni nej karta płatnicza, miary bezpłatnie formy rozchodu Data Nazwa warto artykułu (kg, l, (warto pozyskania Ilo pieni na przelew szt., bankowy niepieni na) m 3 karta kredytowa,, kwh) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp przyczepa sadzonki prezent od te ciów spłata raty kredytu zaci gni tego na zakup 8.07 traktora woda zimna na potrzeby gospodarstwa rolnego 9.07 (pobrane z wodoci gu) m benzyna silnikowa podatek rolny opłata za skoszenie zbo a (usługa wykonana odpłatnie przez innego rolnika) Suma (wpisuje ankieter)

15 Dziennik Ustaw 994 Poz. 446 DZIAŁ 4. ROZCHODY NA GOSPODARSTWO ROLNE Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jed- płatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane niepieni nej karta płatnicza, miary bezpłatnie formy rozchodu Data Nazwa warto artykułu (kg, l, (warto pozyskania Ilo pieni na przelew szt., bankowy niepieni na) karta kredytowa, m 3, kwh) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

16 Dziennik Ustaw 995 Poz. 446 DZIAŁ 5. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO W dziale tym prosimy notowa zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa rolnego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk. Spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach nale y rejestrowa w dziale 4. PRZYKŁAD Gospodarstwo domowe kupiło: ci gnik o warto ci 8000 zł od znajomego, płac c 000 zł gotówk ; pozostał kwot (6000 zł) spłaci w nast pnych miesi cach; kurcz ta (na kredyt) do hodowli o warto ci 000 zł i nie wpłaciło adnej raty; 150 l oleju nap dowego na kredyt o warto ci 500 zł, wpłacaj c 50 zł gotówk ; w giel za 1500 zł, wpłacaj c 500 zł gotówk ; kombajn zbo owy o warto ci zł, na który zaci gni to kredyt w wysoko ci zł i nie wpłacono adnej kwoty w gotówce (pozostał kwot zł gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku). Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej miary Wpłata Data Nazwa (cena kredytu/ formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gotówkowa zakupionego po yczki pozyskania szt., m 3 towaru), kwh) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Lp ci gnik kurcz ta do hodowli olej nap dowy l opał kombajn zbo owy Suma (wpisuje ankieter)

17 Dziennik Ustaw 996 Poz. 446 DZIAŁ 5. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej miary Wpłata Data Nazwa (cena kredytu/ formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gotówkowa zakupionego po yczki pozyskania szt., m 3 towaru), kwh) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Lp Suma (wpisuje ankieter)

18 Dziennik Ustaw 997 Poz. 446 DZIAŁ 6. ARTYKUŁY I USŁUGI POBRANE NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, DZIAŁALNO CI PROWADZONEJ NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ PRZEKAZANE DARY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO W dziale tym prosimy notowa warto wszystkich artykułów i usług pobranych z gospodarstwa rolnego lub działalno ci prowadzonej na własny rachunek. W sytuacji gdy korzystaj Pa stwo z produktów pochodz cych z u ytkowanego gospodarstwa rolnego, prosimy o zanotowanie ich ilo ci i warto ci ustalonej szacunkowo, zgodnie z cenami obowi zuj cymi na Pa stwa terenie. Chodzi tu nie tylko o warzywa, owoce, mleko, zbo e, ale tak e o przetwory z mleka, mi sa i m ki (np.: ser, mietana, kiełbasa, szynka, chleb). W przypadku przetworów owocowych lub warzywnych przeznaczonych do spo ycia w gospodarstwie domowym nale y ich spo ycie rejestrowa w momencie sporz dzania przetworów jako ilo ci danego gatunku owoców (warzyw) pobranych do ich wyrobu. Wyj tkiem s : mro onki owocowe lub warzywne, które nale y rejestrowa w momencie pobrania do spo ycia; kapusta przeznaczona na zakwaszenie, któr nale y rejestrowa w momencie pobrania do spo ycia jako kapust kwaszon. W rubrykach 8 i 9 nale y wpisywa artykuły pobrane z u ytkowanego gospodarstwa rolnego, przy czym w rubryce 8 artykuły pobrane na potrzeby badanego gospodarstwa domowego, a w rubryce 9 artykuły pobrane na potrzeby innego gospodarstwa domowego (przekazane dary). W rubryce 10 nale y wpisywa artykuły pobrane z prowadzonej działalno ci na własny rachunek na potrzeby badanego gospodarstwa domowego. W dziale tym nale y wykaza równie artykuły ywno ciowe po yczone od innego gospodarstwa z przeznaczeniem na spo ycie w gospodarstwie domowym, które zostan zwrócone z u ytkowanego gospodarstwa rolnego. Nie nale y natomiast rejestrowa zwrotu po yczonych artykułów osobom spoza gospodarstwa domowego oraz po yczek w naturze udzielonych przez gospodarstwo domowe osobom spoza gospodarstwa domowego. PRZYKŁAD Symbol Pobrane z u ytkowanego gospodarstwa rolnego Pobrane z prowadzonej Jednostka na potrzeby innego na potrzeby własny rachunek działalno ci na niepieni nej miary Lp. Data Nazwa badanego gospodarstwa na potrzeby formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gospodarstwa domowego badanego pozyskania szt., domowego (przekazane gospodarstwa kwh, dary) domowego m 3 ) warto wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr jabłka kg 5, pranie dywanów usługi adwokackie pomidory po yczone od s siada kg 3, pierze jaja szt. 0, szynka wieprzowa kg 0, kiełbasa wieprzowa sucha kg, buty damskie Suma (wpisuje ankieter)

19 Dziennik Ustaw 998 Poz. 446 DZIAŁ 6. ARTYKUŁY I USŁUGI POBRANE NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, DZIAŁALNO CI PROWADZONEJ NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ PRZEKAZANE DARY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO Symbol Pobrane z u ytkowanego Pobrane gospodarstwa rolnego z prowadzonej Jednostka na potrzeby innego na potrzeby własny rachunek działalno ci na niepieni nej Lp. Data Nazwa miary badanego gospodarstwa na potrzeby formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gospodarstwa domowego badanego pozyskania szt., domowego (przekazane gospodarstwa kwh, dary) domowego m 3 ) warto wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Suma (wpisuje ankieter)

20 Dziennik Ustaw 999 Poz. 446 DZIAŁ 7. PRZYCHODY PIENI NE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy wpisywa wszelkie kwoty pieni ne, jakie wpłyn ły w bie cym miesi cu do gospodarstwa domowego, tzn.: dochody z pracy najemnej (netto); dochody (netto) ze wiadcze społecznych (np.: emerytury, renty, zasiłki rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi z opieki społecznej, stypendia); dochody z pozarolniczej działalno ci prowadzonej na własny rachunek, przeznaczone na utrzymanie gospodarstwa domowego i podejmowane inwestycje nieprodukcyjne (np.: budow domu, zakup samochodu, działki letniskowej); przychody ze sprzeda y produkcji rolnej (ro linnej i zwierz cej); wygrane w grach hazardowych, konkursach itp.; sumy pieni ne otrzymane w darze, otrzymane alimenty, odszkodowania; dochody z tytułu wynajmu mieszkania, pokoju, gara u lub innego lokalu po odj ciu kosztów zwi zanych z utrzymaniem lokalu, ale bez pomniejszania o podatek dochodowy; zaci gni te kredyty i po yczki gotówkowe z banku lub innej instytucji oraz od osób prywatnych; podj te oszcz dno ci, odsetki, dywidendy; przychody ze sprzeda y maj tku (np.: samochodu, mieszkania, pralki, telewizora). Prosimy podawa kwoty otrzymane w formie gotówki oraz jako przelew na rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy lub inny rachunek bankowy. Uzyskane wynagrodzenia, emerytury lub inne dochody prosimy podawa netto, czyli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obci enia te prosimy zapisywa w dziale rozchody gospodarstwa domowego. Wykazywane wynagrodzenie za prac nie powinno by pomniejszone o kwoty potr ce dokonywanych z pensji przez zakład pracy (np.: spłata po yczki z PKZP lub SKOK, dobrowolna składka ubezpieczeniowa od NW). Kwoty te powinny by zarejestrowane w dziale. PRZYKŁAD Nr osoby z kol. 0 Dz. 4 Symbol Lp. przychodu BR-01a Data Kto otrzymał pieni dze Okre lenie przychodu Wysoko przychodu wpisuje ankieter zł gr * ***** ******** pozostało gotówki z poprzedniego miesi ca Zofia wynagrodzenie z pracy stałej (netto) Zofia zasiłek rodzinny Jan dochód z pracy na własny rachunek przeznaczony na gospodarstwo domowe Adam po yczka z banku na gospodarstwo rolne Anna emerytura krajowa (netto) Piotr prezent od babci (gotówka) Adam sprzeda kurcz t Agata wygrana w konkursie radiowym Zofia dochód z wynajmu mieszkania Suma (wpisuje ankieter)

21 Dziennik Ustaw 1000 Poz. 446 DZIAŁ 7. PRZYCHODY PIENI NE GOSPODARSTWA DOMOWEGO Nr osoby z kol. 0 Dz. 4 Symbol Wysoko Lp. przychodu BR-01a Data Kto otrzymał pieni dze Okre lenie przychodu przychodu wpisuje ankieter zł gr * ***** ******** pozostało gotówki z poprzedniego miesi ca Suma (wpisuje ankieter)

22 Dziennik Ustaw 1001 Poz. 446 DZIAŁ 8. UWAGI RESPONDENTA

23 Dziennik Ustaw 100 Poz. 446 DZIAŁ 9. UWAGI ANKIETERA Numer ankietera... (imi i nazwisko ankietera) (data) Sprawdził(a)... (imi i nazwisko inspektora) (data)

24 Dziennik Ustaw 1003 Poz. 446 GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodległo ci 08, Warszawa Badanie bud etów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego w roku (HA0) Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. Symbol województwa HA08. Numer gospodarstwa domowego HA04, MA04 3. Numer losowy Dział. RÓDŁO UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (główne i dodatkowe) BR-01a ródło utrzymania a) praca najemna na stanowisku robotniczym praca najemna na stanowisku nierobotniczym... u ytkowanie gospodarstwa rolnego praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w u ytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu własno wynajem nieruchomo ci emerytura renta wiadczenia dla bezrobotnych wiadczenia pozostałe dary, alimenty i pozostałe dochody inne przychody nie dotyczy.... x 13 główne dodatkowe Dział 3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW U YTKOWANYCH PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE 1. Czy gospodarstwo 1.1 tak, jako gospodarstwo rolne, ogródek przydomowy (produkcja na sprzeda )... 1 pyt. u ytkuje grunt? a) Dopuszcza si 1. tak, jako rodzinne ogrody działkowe, działk rekreacyjn, ogródek przydomowy jednoczesne (produkcja na własne potrzeby), trawniki, ogródki ozdobne... dz. 4 zakre lenie 1.3 nie... 3 symboli 1 i.. Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego (u ytki rolne, lasy i grunty le ne, pozostałe grunty, w tym nieu ytki) w ha b) w tym powierzchnia u ytków rolnych gospodarstwa rolnego (ł cznie z działk przydomow ) b).1 w ha. w ha przeliczeniowych 3. Czy cał powierzchni podano w ha przeliczeniowych? a) tak 1 dz Jaka cz powierzchni w ha została nieprzeliczona? b) a) Otoczy kółkiem odpowiedni symbol w ramce. b) Z dwoma znakami po przecinku. nie

25 Dziennik Ustaw 1004 Poz. 446 Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Cz A. WYWIAD WST PNY Prosz wpisa odpowiedni symbol MB03, HC04 MB01, HC0 MB01.1, HC0.1 MB01., HC0. MB0, HC03 Kraj stałego zamieszkania (pobytu) Kraj obywatelstwa (według granic obowi zuj cych w trakcie przeprowadzania badania) Kraj urodzenia (oznacza kraj zamieszkania matki w momencie urodzenia dziecka, wg granic obowi zuj cych w trakcie przeprowadzania badania) Płe Data urodzenia 1 Polska EU 3 inny kraj Je li wyst pi symbol lub 3, wpisujemy kod kraju lub XX: Inne kraje: 1 - Polska - EU 3 - inny kraj Je li wyst pi symbol, wpisujemy obok kod kraju nale cego do Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej: HR - Chorwacja TR - Turcja IS - Islandia LI - Lichtenstein NO - Norwegia XX pozostałe kraje LT - Litwa LU - Luksemburg LV - Łotwa MT - Malta DE - Niemcy PT - Portugalia RO - Rumunia SK - Słowacja SI - Słowenia SE - Szwecja HU - W gry IT - Włochy UK - Wielka Brytania AT - Austria BE - Belgia BG - Bułgaria CY - Cypr CZ - Republika Czeska DK - Dania EE - Estonia FI - Finlandia FR - Francja EL - Grecja ES - Hiszpania NL - Holandia IE - Irlandia Skład osobowy gospodarstwa domowego (prosz wpisa poni ej imi (je li respondent wyraził zgod ) lub inne okre lenie ka dego członka gospodarstwa domowego) Wpisywanie osób prosimy zacz od osoby odniesienia Lp. miesi c rok dzie 1 m czyzna kobieta je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 01 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 0 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 03 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 04 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 05 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 06 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 07 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 08 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 09 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 10 je li, wpisz kod kraju

26 Dziennik Ustaw 1005 Poz. 446 Cz A. WYWIAD WST PNY (cd.) MB05 PL1 MB04., HC05. MB04, HC05 HC08 PL PL3 Rodzaj szkoły, w której Pan/Pani si uczy (dla osób w wieku 6 lat i wi cej) Czy Pan/Pani uczy si w szkole? (dla osób w wieku 6 lat i wi cej) Poziom najwy szego uko czonego wykształcenia (dla osób w wieku 13 lat i wi cej) Prosz poda respondentowi kart A1 Stan cywilny prawny Czy yje Pan/Pani w zwi zku z osob z tego gospodarstwa? Numer (prosz wpisa w odpowiednich rubrykach numer matki, ojca, mał onka z rubryki 0. Je li nie istnieje 00) Stopie pokrewie stwa do osoby odniesienia 10 szkoła podstawowa 0 gimnazjum 31 zasadnicza szkoła zawodowa 3 liceum ogólnokształc ce 33 liceum profilowane 34 technikum 40 szkoła policealna 51 kolegium 5 studia licencjackie lub in ynierskie 53 studia magisterskie 54 studia podyplomowe 60 studia doktoranckie 00 bez wykształcenia 10 podstawowe 0 gimnazjalne 31 zasadnicze zawodowe 3 rednie ogólnokształc ce 33 rednie zawodowe 40 policealne 51 kolegium nauczycielskie, j zyków obcych lub dla pracowników słu b społecznych 5 licencjat lub in ynier 53 magister lub równorz dny 60 wy sze ze stopniem naukowym 10 kawaler/panna 0 onaty/zam na 30 wdowiec/wdowa 41 rozwiedziony/ rozwiedziona 4 w separacji prawnej 50 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) 01 osoba odniesienia 0 m, ona partner/partnerka 03 syn/córka 04 ojciec/matka 05 te /te ciowa 06 zi /synowa 07 brat/siostra 08 dziadek/babka pradziadek/prababka 09 wnuk/wnuczka prawnuk/prawnuczka 10 inny(-na) krewny(-na) 11 osoba niespokrewniona Lp. 1 tak nie rubr tak, formalnym tak, nieformalnym 3 nie 4 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) mał onka (partnera) ojca (ojczyma) matki (macochy)

27 Dziennik Ustaw 1006 Poz. 446 Cz A. WYWIAD WST PNY (cd.) PL4 PL5 PL6 PL7 ródła utrzymania: 11 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym ródło utrzymania Stopie niepełnosprawno ci (prosz wpisa odpowiednie symbole podane obok) Prosz poda respondentowi kart A w kraju 1 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym za granic 13 - praca najemna stała na stanowisku Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawno ci, niezdolno ci do nierobotniczym w kraju 14 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym za granic pracy lub w przypadku dzieci poni ej 15 - praca najemna dorywcza w kraju Lp. 16. roku ycia orzeczenia o niepełnosprawno ci (je li respondent wyraził 1 znaczny 16 - praca najemna dorywcza za granic zgod ) umiarkowany 17 - u ytkowanie gospodarstwa rolnego 3 lekki główne dodatkowe 18 - pomaganie w u ytkowaniu gospodarstwa rolnego 1 tak nie rubr orzeczenie o niepełnosprawno ci 0 - praca stała na własny rachunek w kraju - bez zatrudniania pracowników 1 - praca stała na własny rachunek za granic - bez zatrudniania pracowników - praca dorywcza na własny rachunek w kraju 3 - praca dorywcza na własny rachunek za granic 4 - pomaganie w pracy na własny rachunek praca stała na własny rachunek w kraju - 01 pracodawca 6 praca stała na własny rachunek za granic - pracodawca emerytura z pozarolniczego systemu ubezpiecze 31 - emerytura rolników indywidualnych emerytura zagraniczna 33 - renta z pozarolniczego systemu ubezpiecze renta rodzinna 35 - renta rolników indywidualnych renta zagraniczna 37 - zasiłek dla bezrobotnych 38 - pozostałe wiadczenia dla bezrobotnych wiadczenia pozostałe 40 - wiadczenia społeczne zagraniczne dochody z własno ci (np. odsetki, dywidendy) 4 - dochody z wynajmu nieruchomo ci w kraju dochody z wynajmu nieruchomo ci za granic 44 - dary, alimenty od osób prywatnych w kraju dary, alimenty od osób prywatnych z zagranicy 46 - pozostałe dochody inne przychody (sprzeda maj tku, oszcz dno ci) 50 - pozostawanie na utrzymaniu

28 Dziennik Ustaw 1007 Poz. 446 Cz B. CZAS PRZEBYWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (wypełniamy na koniec miesi ca) PL8 PL9 PL10 PL11 PL1 Data opuszczenia gospodarstwa Okres nieobecno ci w gospodarstwie Przyczyna nieobecno ci Data przybycia do gospodarstwa faktyczny w miesi cach planowany - w miesi cach (ł cznie z faktycznym) 1 praca cz dochodów regularnie przekazywana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego praca na własne potrzeby 3 nauka 4 inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja itp.) Lp. Osobom obecnym i niezamierzaj cym opu ci gospodarstwa domowego w ci gu najbli szych 1 miesi cy wpisa symbol 0 rubr. 5. Osobom obecnym i zamierzaj cym opu ci gospodarstwo domowe prosz wpisa symbol okresu nieobecno ci: miesi cy 7 11 miesi cy 3 1 i wi cej miesi cy Osobom nieobecnym (ł cznie z faktyczn nieobecno ci ) prosz wpisa symbol okresu nieobecno ci: miesi cy miesi cy 6 1 i wi cej miesi cy Prosz wpisa dzie miesi ca osobom, które przybyły b d odeszły z gospodarstwa domowego w trakcie badanego miesi ca Osobom obecnym prosz wpisa symbol 00. Osobom nieobecnym prosz wpisa symbole z zakresu: miesi cy 1 rok lub dłu ej rubr

29 Dziennik Ustaw 1008 Poz. 446 Cz C. WYWIAD KO COWY Pytania w rubrykach 5 31 nale y zada osobom w wieku 15 lat i wi cej na koniec miesi ca HC1, ME01 PL13 HC13 HC14 HC, ME13 HC18, ME09 HC5 Czyj własno ci jest instytucja Jaki rodzaj działalno ci prowadzi instytucja (firma), która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? W jakim zawodzie Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? (firma), która jest Pana/Pani Jaki posiada Pan/Pani rodzaj umowy o prac? głównym W jakim wymiarze godzin Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? Czy jest Pan/Pani osob bez pracy, poszukuj c pracy i gotow podj prac w tym lub nast pnym tygodniu? Czy uwa a si Pan/Pani za osob : Prosz poda respondentowi kart A3 miejscem pracy? symbol symbol pyt. 7 1 pracuj c pracuj c, ale czasowo nieobecn w pracy 3 bezrobotn 4 emeryta, rencist 5 ucznia, studenta 6 prowadz c gospodarstwo domowe 7 niezdoln do pracy 8 inn Lp. opis działalno ci opis zawodu 1 publiczn prywatn 8 nie dotyczy 1 na czas nieokre lony na czas okre lony 8 nie dotyczy 1 w pełnym wymiarze godzin w niepełnym wymiarze godzin 8 nie dotyczy 1 tak dz. 5 nie dz nie dotyczy 98 nie dotyczy

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego Imię i nazwisko ankietera... Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego na okres od... do... 201 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01

WZÓR. Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01 Imię i nazwisko ankietera... Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl województwa zamieszkania Numer gospodarstwa domowego Numer losowy BR-01 Książeczka

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego Imię i nazwisko ankietera... Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego na okres od... do... 201 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetów gospodarstw domowych.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w... 2012 roku (HA02) Dział 1. DANE

Bardziej szczegółowo

Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego WZÓR. praca najemna na stanowisku nierobotniczym...

Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego WZÓR. praca najemna na stanowisku nierobotniczym... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w.... 2014 roku (HA02) Dział 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.)

Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w... 015 roku Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego ... (miejscowość, data) Urząd Miasta i Gminy w Staszowie WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... 2. Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2015 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym. za 2016 rok

AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym. za 2016 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym za

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

II Dane o uczniu, dla którego ma być przyznane stypendium: 1 Nazwisko i imię ucznia

II Dane o uczniu, dla którego ma być przyznane stypendium: 1 Nazwisko i imię ucznia Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Ul. Łużycka 7 57-300 Kłodzko Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2./2 (należy wypełnić wszystkie pola używając

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol

Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w... 2013 roku (HA02) Dział 1. DANE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 1071 Poz. 460. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Badanie budżetów gospodarstw domowych.

Dziennik Ustaw 1071 Poz. 460. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Badanie budżetów gospodarstw domowych. Dziennik Ustaw 1071 Poz. 460 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w...

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik nr 3 do Regulaminu FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 WNIOSEK o przyznanie stypendium Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przekazanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Grupa BPS Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe.

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe. Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UM M. Rybnik Adres: 44-2 Rybnik Żużlowa 25 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Proszę o: Urząd Miejski w Wołominie Wydział Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej 1. Wynajęcie mieszkania ze względu na trudne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie

PODSTAWOWE POJĘCIA Dochód rozporządzalny Dochód do dyspozycji Wydatki Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne Pozostałe wydatki Spożycie Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w analizach poziomu życia ludności (również na poziomie województwa); jest jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym

Bardziej szczegółowo