AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa"

Transkrypt

1 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: :03:5 +0'00' Dziennik Ustaw 980 Poz. 446 *àï:1< 85=Ą' 67$7<67<&=1< 00- :DUV]DZD $O 1LHSRGOHJáRĞFL Numer identyfikacyjny REGON *áyzq\ 8U]ąG 6WDW\VW\F]Q\ v.p SLHF]Ċü AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa l Załącznik nr 'HSDUWDPHQW %DGDĔ 6SRáHF]Q\FK :\G]LDá %DGDĔ *RVSRGDUNL 6SRáHF]QHM p. 545 tel Prosimy o podawanie informacji zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 01 r. Nazwa Adres Zwierzchnik: telefon Nazwa sprawowanej funkcji rcl Adres do korespondencji: telefon 3URV]Ċ ZSLVDü MHĞOL MHVW LQQ\ QLĪ SRGDQ\ Z\ĪHM -HĞOL krğflyá ]ZLą]HN Z\]QDQLRZ\ posiada adres e-pdlo RUD] RILFMDOQą VWURQĊ LQWHUQHWRZą SURV]Ċ ZSLVDü MH SRQLĪHM Adres w. Adres strony internetowej: 3'67$::(,1)50$&-( :<=1$1,8 :('à8* < 7(5<75,$/1(- :<=1$1,$ Lp. 1D]ZD MHGQRVWNL WHU\WRULDOQHM QS GLHFH]ML RNUĊJX UHJLRQX RUD] PLHMVFRZRĞü VLHG]LED ww 1. Wyznawcy, wierni, F]áRQNRZLH Duchowni, starsi, nauczyciele ĝzląw\qlh miejsca kultu Jednostki NRĞFLHOQH (np.: parafie, ]ERU\ RĞURGNL

2 Dziennik Ustaw 981 Poz ch rubrykach Województwa kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie w tym Warszawa -mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wyznawcy, wierni, Duchowni, starsi, nauczyciele miejsca kultu Jednostki (np.: parafie, Udzielone chrzty w 01 r. (lub inne formy inicjacji religijnej) 3. )? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 4. tak : Lp. placówek uczniów absolwentów pracowników owa) Udzielone w 01 r. Przyna- do diecezji, w tym prac. merytorycznych

3 Dziennik Ustaw 98 Poz dzieci)? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 6. tak : Lp. 3 wplacówce rodzaj udzielanej pomocy w 7. X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 8. tak : Lp. 9. rodzaj udzielanej pomocy udzielonej pomocy informacyjne, kalendarze itp.)? X w odpowiednim miejscu 1 TAK NIE 10. tak Lp. rodzaj licz w roku 01 (dotyczy wydawnictw)

4 Dziennik Ustaw 983 Poz (w edukacyjnych i kulturalnych) e data podpis

5 Dziennik Ustaw 984 Poz. 446 Imi i nazwisko ankietera... Nr telefonu GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodległo ci Warszawa BR-01 Ksi eczka bud etu gospodarstwa domowego na okres od... do r. Symbol województwa zamieszkania Numer gospodarstwa domowego Termin wizyty ankietera planowany zrealizowany Numer losowy pierwszej dzie... godz.... dzie... godz.... dzie... godz.... dzie... godz.... drugiej

6 Dziennik Ustaw 985 Poz. 446 SPIS TRE CI Strona Dział 1. Liczba spo ytych posiłków... 1 Dział. Rozchody gospodarstwa domowego... Dział 3. Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego... 6 Dział 4. Rozchody na gospodarstwo rolne... 8 Dział 5. Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego... 3 Dział 6. Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa rolnego, działalno ci prowadzonej na własny rachunek oraz przekazane dary z gospodarstwa rolnego Dział 7. Przychody pieni ne gospodarstwa domowego Dział 8. Uwagi respondenta Dział 9. Uwagi ankietera... 41

7 Dziennik Ustaw 986 Poz. 446 DZIAŁ 1. LICZBA SPO YTYCH POSIŁKÓW Prosimy o wpisywanie w rubr. 1, i 3 (cz A) liczby posiłków spo ytych poza domem przez członków Pana/Pani gospodarstwa domowego, za w rubr. 5, 6 i 7 (cz B) liczby posiłków spo ytych w Pana/Pani domu przez osoby spoza gospodarstwa domowego. Zapisów prosimy dokonywa ka dego dnia. Je eli zjawisko nie zaistniało, prosimy wpisa kresk. A Liczba spo ytych posiłków poza domem B Liczba spo ytych posiłków w Pana/Pani domu przez członków Pana/Pani gospodarstwa domowego W dniu przez osoby spoza gospodarstwa domowego niadania obiady kolacje niadania obiady kolacje /16 /17 3/18 4/19 5/0 6/1 7/ 8/3 9/4 10/5 11/6 1/7 13/8 14/9 15/30 31 Suma

8 Dziennik Ustaw 987 Poz. 446 DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy notowa rozchody zwi zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a wi c: zakup towarów, opłaty za wykonane usługi, wpłaty gotówkowe zwi zane ze spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach (z wyj tkiem kredytu hipotecznego), składki członkowskie, wpłaty oszcz dno ciowe, zakup akcji, obligacji, alimenty, opłaty ubezpieczeniowe, płacone podatki, kieszonkowe dla dzieci, udzielone po yczki, warto artykułów (usług) otrzymanych bezpłatnie (dary, prezenty), kwoty pieni ne przekazane w darze innym gospodarstwom domowym oraz warto darów przekazanych z gospodarstwa domowego innemu gospodarstwu zgodnie z Klasyfikacj Spo ycia Indywidualnego według Celu (COICOP/HBS). Gdy b d Pa stwo notowali rozchody, prosimy dokładnie okre la, na co wydano wykazan kwot pieni n. W przypadku artykułów ywno ciowych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, sprz tu RTV i AGD, rodków transportu i paliw, wyjazdów turystycznych, zakwaterowania, pobytu dziecka w łobku prosimy wpisywa nazw artykułu lub usługi, jego ilo i warto, a w przypadku odzie y, bielizny i obuwia okre li, czy s one damskie, m skie czy dzieci ce. Prosimy ponadto poda, czy artykuły i usługi zostały zakupione, otrzymane bezpłatnie (np. prezent) lub otrzymane cz ciowo bezpłatnie (np.: zni ki na bilet komunikacji kolejowy). W przypadku zakupu nale y poda równie form płatno ci, tzn. zakup za gotówk, przy u yciu karty miejskiej, płatniczej, kredytowej lub innej (np. z supermarketu). Je eli Pa stwo wytwarzaj przetwory owocowe czy warzywne (np.: kompoty, mro onki, kapust kwaszon ), prosimy notowa wył cznie produkty wyj ciowe (np.: wi nie, ogórki, marchewka, groszek, kapusta wie a) oraz czy zostały one zakupione, czy otrzymane bezpłatnie (z wyj tkiem produktów pobranych z gospodarstwa rolnego/działki, które nale y rejestrowa w dziale 6). W przypadku płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne prosimy o okre lenie, jakiego rodzaju dochodów dotycz te obci enia (np.: podatek od emerytury, wynagrodzenia itp.).

9 Dziennik Ustaw 988 Poz. 446 Uwaga! Je eli dokonano zakupu danego towaru/usługi przez Internet (np.: na Allegro, w sklepie internetowym), niezale nie od formy płatno ci i sposobu odbioru towaru, nale y tak sytuacj odnotowa, wpisuj c symbol 1 w ostatniej kolumnie wiersza, w którym wpisano dany towar/usług (odpowiednio w dziale lub 3, lub 4, lub 5). 1. Zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa domowego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk, nale y notowa w dziale 3..

10 Dziennik Ustaw 989 Poz. 446 PRZYKŁAD DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jedpłatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane karta płatnicza, miary bezpłatnie Data Nazwa warto niepieni nej artykułu (kg, l, Ilo (warto pieni na przelew formy rozchodu szt., bankowy niepieni na) pozyskania karta kredytowa, osobodni) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp mleko 3, % l, bułka pszenna kg 0, bilet PKP ulgowy (50 % zni ki) bluzka damska prezent od matki buty dzieci ce wpłata na lokat do banku po yczka udzielona znajomym obóz wakacyjny dla dziecka osobodni spłata raty kredytu za telewizor podatek od wynagrodzenia oraz składki na ZUS i FUZ Suma (wpisuje ankieter)

11 Dziennik Ustaw 990 Poz. 446 DZIAŁ. ROZCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jedpłatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane karta płatnicza, miary bezpłatnie Data Nazwa warto niepieni nej artykułu (kg, l, Ilo (warto pieni na przelew formy rozchodu szt., bankowy niepieni na) pozyskania karta kredytowa, osobodni) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

12 Dziennik Ustaw 991 Poz. 446 DZIAŁ 3. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy notowa zakupy towarów i usług na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk (z wyj tkiem kredytów i po yczek hipotecznych). Nale y tu równie notowa wydatki na towary zakupione na kredyt przez Pana/Pani gospodarstwo domowe, z przeznaczeniem dla innego gospodarstwa domowego. Spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach nale y rejestrowa w dziale. PRZYKŁAD Gospodarstwo domowe kupiło: lodówk od s siada o warto ci 800 zł, wpłacaj c 00 zł gotówk ; pozostał kwot (600 zł) spłaci w nast pnych miesi cach; samochód o warto ci zł, na który zaci gn ło kredyt w wysoko ci zł i nie wpłacono adnej kwoty w gotówce (pozostał kwot zł gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku); telewizor o warto ci 3000 zł, na który zaci gn ło kredyt w wysoko ci 1500 zł, jednocze nie wpłacaj c gotówk pozostał cz warto ci towaru, czyli 1500 zł; sprz t komputerowy (komputer, drukarka, monitor) o ł cznej warto ci 3550 zł, bez wpłaty gotówki; usługi stomatologiczne o całkowitej warto ci 900 zł na kredyt, wpłacaj c pierwsz rat w wysoko ci 900 zł. Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej Data Nazwa miary (cena kredytu/ Wpłata formy rozchodu artykułu Ilo zakupionego po yczki gotówkowa pozyskania (kg, l, towaru) szt., osobodni) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Lp lodówka szt samochód nowy szt telewizor szt sprz t komputerowy szt usługi stomatologiczne Suma (wpisuje ankieter)

13 Dziennik Ustaw 99 Poz. 446 DZIAŁ 3. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej Data Nazwa miary (cena kredytu/ Wpłata formy rozchodu artykułu Ilo zakupionego po yczki gotówkowa pozyskania (kg, l, towaru) szt., osobodni) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

14 Dziennik Ustaw 993 Poz. 446 DZIAŁ 4. ROZCHODY NA GOSPODARSTWO ROLNE W dziale tym prosimy notowa wszelkie rozchody na rzecz u ytkowanego gospodarstwa rolnego. Przez rozchody przeznaczone na gospodarstwo rolne rozumiemy: zakupione lub otrzymane bezpłatnie towary (np.: nawozy, rodki ochrony ro lin, maszyny rolnicze); usługi (np.: agrotechniczne, budowlane przy budynkach gospodarczych); pozostałe obci enia finansowe gospodarstwa rolnego (np.: podatek rolny, składka na KRUS, składki ubezpieczeniowe). Ponadto prosimy poda, czy artykuły i usługi zostały zakupione, otrzymane bezpłatnie lub cz ciowo bezpłatnie, a w przypadku zakupu równie form płatno ci, tzn. zakup za gotówk, przy u yciu karty: płatniczej, kredytowej lub innej (np. z supermarketu). Uwaga! Zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa rolnego, na które w badanym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk, nale y notowa w dziale 5. PRZYKŁAD Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jed- płatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane niepieni nej karta płatnicza, miary bezpłatnie formy rozchodu Data Nazwa warto artykułu (kg, l, (warto pozyskania Ilo pieni na przelew szt., bankowy niepieni na) m 3 karta kredytowa,, kwh) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp przyczepa sadzonki prezent od te ciów spłata raty kredytu zaci gni tego na zakup 8.07 traktora woda zimna na potrzeby gospodarstwa rolnego 9.07 (pobrane z wodoci gu) m benzyna silnikowa podatek rolny opłata za skoszenie zbo a (usługa wykonana odpłatnie przez innego rolnika) Suma (wpisuje ankieter)

15 Dziennik Ustaw 994 Poz. 446 DZIAŁ 4. ROZCHODY NA GOSPODARSTWO ROLNE Wydatki Symbol Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) forma Jed- płatno ci: 1 gotówka, nostka Otrzymane niepieni nej karta płatnicza, miary bezpłatnie formy rozchodu Data Nazwa warto artykułu (kg, l, (warto pozyskania Ilo pieni na przelew szt., bankowy niepieni na) karta kredytowa, m 3, kwh) inna (np. z supermarketu) wpisuje ankieter zł gr zł gr Lp Suma (wpisuje ankieter)

16 Dziennik Ustaw 995 Poz. 446 DZIAŁ 5. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO W dziale tym prosimy notowa zakupy towarów i usług na potrzeby gospodarstwa rolnego, na które w bie cym miesi cu zaci gni to kredyt lub po yczk. Spłat kredytów i po yczek zaci gni tych w poprzednich miesi cach nale y rejestrowa w dziale 4. PRZYKŁAD Gospodarstwo domowe kupiło: ci gnik o warto ci 8000 zł od znajomego, płac c 000 zł gotówk ; pozostał kwot (6000 zł) spłaci w nast pnych miesi cach; kurcz ta (na kredyt) do hodowli o warto ci 000 zł i nie wpłaciło adnej raty; 150 l oleju nap dowego na kredyt o warto ci 500 zł, wpłacaj c 50 zł gotówk ; w giel za 1500 zł, wpłacaj c 500 zł gotówk ; kombajn zbo owy o warto ci zł, na który zaci gni to kredyt w wysoko ci zł i nie wpłacono adnej kwoty w gotówce (pozostał kwot zł gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku). Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej miary Wpłata Data Nazwa (cena kredytu/ formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gotówkowa zakupionego po yczki pozyskania szt., m 3 towaru), kwh) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Lp ci gnik kurcz ta do hodowli olej nap dowy l opał kombajn zbo owy Suma (wpisuje ankieter)

17 Dziennik Ustaw 996 Poz. 446 DZIAŁ 5. ZAKUPY NA KREDYT NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO Symbol Jednostka Całkowita warto towaru Wysoko niepieni nej miary Wpłata Data Nazwa (cena kredytu/ formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gotówkowa zakupionego po yczki pozyskania szt., m 3 towaru), kwh) wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Zakup przez Internet (je li tak wpisa 1) Lp Suma (wpisuje ankieter)

18 Dziennik Ustaw 997 Poz. 446 DZIAŁ 6. ARTYKUŁY I USŁUGI POBRANE NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, DZIAŁALNO CI PROWADZONEJ NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ PRZEKAZANE DARY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO W dziale tym prosimy notowa warto wszystkich artykułów i usług pobranych z gospodarstwa rolnego lub działalno ci prowadzonej na własny rachunek. W sytuacji gdy korzystaj Pa stwo z produktów pochodz cych z u ytkowanego gospodarstwa rolnego, prosimy o zanotowanie ich ilo ci i warto ci ustalonej szacunkowo, zgodnie z cenami obowi zuj cymi na Pa stwa terenie. Chodzi tu nie tylko o warzywa, owoce, mleko, zbo e, ale tak e o przetwory z mleka, mi sa i m ki (np.: ser, mietana, kiełbasa, szynka, chleb). W przypadku przetworów owocowych lub warzywnych przeznaczonych do spo ycia w gospodarstwie domowym nale y ich spo ycie rejestrowa w momencie sporz dzania przetworów jako ilo ci danego gatunku owoców (warzyw) pobranych do ich wyrobu. Wyj tkiem s : mro onki owocowe lub warzywne, które nale y rejestrowa w momencie pobrania do spo ycia; kapusta przeznaczona na zakwaszenie, któr nale y rejestrowa w momencie pobrania do spo ycia jako kapust kwaszon. W rubrykach 8 i 9 nale y wpisywa artykuły pobrane z u ytkowanego gospodarstwa rolnego, przy czym w rubryce 8 artykuły pobrane na potrzeby badanego gospodarstwa domowego, a w rubryce 9 artykuły pobrane na potrzeby innego gospodarstwa domowego (przekazane dary). W rubryce 10 nale y wpisywa artykuły pobrane z prowadzonej działalno ci na własny rachunek na potrzeby badanego gospodarstwa domowego. W dziale tym nale y wykaza równie artykuły ywno ciowe po yczone od innego gospodarstwa z przeznaczeniem na spo ycie w gospodarstwie domowym, które zostan zwrócone z u ytkowanego gospodarstwa rolnego. Nie nale y natomiast rejestrowa zwrotu po yczonych artykułów osobom spoza gospodarstwa domowego oraz po yczek w naturze udzielonych przez gospodarstwo domowe osobom spoza gospodarstwa domowego. PRZYKŁAD Symbol Pobrane z u ytkowanego gospodarstwa rolnego Pobrane z prowadzonej Jednostka na potrzeby innego na potrzeby własny rachunek działalno ci na niepieni nej miary Lp. Data Nazwa badanego gospodarstwa na potrzeby formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gospodarstwa domowego badanego pozyskania szt., domowego (przekazane gospodarstwa kwh, dary) domowego m 3 ) warto wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr jabłka kg 5, pranie dywanów usługi adwokackie pomidory po yczone od s siada kg 3, pierze jaja szt. 0, szynka wieprzowa kg 0, kiełbasa wieprzowa sucha kg, buty damskie Suma (wpisuje ankieter)

19 Dziennik Ustaw 998 Poz. 446 DZIAŁ 6. ARTYKUŁY I USŁUGI POBRANE NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO, DZIAŁALNO CI PROWADZONEJ NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ PRZEKAZANE DARY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO Symbol Pobrane z u ytkowanego Pobrane gospodarstwa rolnego z prowadzonej Jednostka na potrzeby innego na potrzeby własny rachunek działalno ci na niepieni nej Lp. Data Nazwa miary badanego gospodarstwa na potrzeby formy rozchodu artykułu (kg, l, Ilo gospodarstwa domowego badanego pozyskania szt., domowego (przekazane gospodarstwa kwh, dary) domowego m 3 ) warto wpisuje ankieter zł gr zł gr zł gr Suma (wpisuje ankieter)

20 Dziennik Ustaw 999 Poz. 446 DZIAŁ 7. PRZYCHODY PIENI NE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W dziale tym prosimy wpisywa wszelkie kwoty pieni ne, jakie wpłyn ły w bie cym miesi cu do gospodarstwa domowego, tzn.: dochody z pracy najemnej (netto); dochody (netto) ze wiadcze społecznych (np.: emerytury, renty, zasiłki rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi z opieki społecznej, stypendia); dochody z pozarolniczej działalno ci prowadzonej na własny rachunek, przeznaczone na utrzymanie gospodarstwa domowego i podejmowane inwestycje nieprodukcyjne (np.: budow domu, zakup samochodu, działki letniskowej); przychody ze sprzeda y produkcji rolnej (ro linnej i zwierz cej); wygrane w grach hazardowych, konkursach itp.; sumy pieni ne otrzymane w darze, otrzymane alimenty, odszkodowania; dochody z tytułu wynajmu mieszkania, pokoju, gara u lub innego lokalu po odj ciu kosztów zwi zanych z utrzymaniem lokalu, ale bez pomniejszania o podatek dochodowy; zaci gni te kredyty i po yczki gotówkowe z banku lub innej instytucji oraz od osób prywatnych; podj te oszcz dno ci, odsetki, dywidendy; przychody ze sprzeda y maj tku (np.: samochodu, mieszkania, pralki, telewizora). Prosimy podawa kwoty otrzymane w formie gotówki oraz jako przelew na rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy lub inny rachunek bankowy. Uzyskane wynagrodzenia, emerytury lub inne dochody prosimy podawa netto, czyli po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obci enia te prosimy zapisywa w dziale rozchody gospodarstwa domowego. Wykazywane wynagrodzenie za prac nie powinno by pomniejszone o kwoty potr ce dokonywanych z pensji przez zakład pracy (np.: spłata po yczki z PKZP lub SKOK, dobrowolna składka ubezpieczeniowa od NW). Kwoty te powinny by zarejestrowane w dziale. PRZYKŁAD Nr osoby z kol. 0 Dz. 4 Symbol Lp. przychodu BR-01a Data Kto otrzymał pieni dze Okre lenie przychodu Wysoko przychodu wpisuje ankieter zł gr * ***** ******** pozostało gotówki z poprzedniego miesi ca Zofia wynagrodzenie z pracy stałej (netto) Zofia zasiłek rodzinny Jan dochód z pracy na własny rachunek przeznaczony na gospodarstwo domowe Adam po yczka z banku na gospodarstwo rolne Anna emerytura krajowa (netto) Piotr prezent od babci (gotówka) Adam sprzeda kurcz t Agata wygrana w konkursie radiowym Zofia dochód z wynajmu mieszkania Suma (wpisuje ankieter)

21 Dziennik Ustaw 1000 Poz. 446 DZIAŁ 7. PRZYCHODY PIENI NE GOSPODARSTWA DOMOWEGO Nr osoby z kol. 0 Dz. 4 Symbol Wysoko Lp. przychodu BR-01a Data Kto otrzymał pieni dze Okre lenie przychodu przychodu wpisuje ankieter zł gr * ***** ******** pozostało gotówki z poprzedniego miesi ca Suma (wpisuje ankieter)

22 Dziennik Ustaw 1001 Poz. 446 DZIAŁ 8. UWAGI RESPONDENTA

23 Dziennik Ustaw 100 Poz. 446 DZIAŁ 9. UWAGI ANKIETERA Numer ankietera... (imi i nazwisko ankietera) (data) Sprawdził(a)... (imi i nazwisko inspektora) (data)

24 Dziennik Ustaw 1003 Poz. 446 GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodległo ci 08, Warszawa Badanie bud etów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego w roku (HA0) Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. Symbol województwa HA08. Numer gospodarstwa domowego HA04, MA04 3. Numer losowy Dział. RÓDŁO UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (główne i dodatkowe) BR-01a ródło utrzymania a) praca najemna na stanowisku robotniczym praca najemna na stanowisku nierobotniczym... u ytkowanie gospodarstwa rolnego praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w u ytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu własno wynajem nieruchomo ci emerytura renta wiadczenia dla bezrobotnych wiadczenia pozostałe dary, alimenty i pozostałe dochody inne przychody nie dotyczy.... x 13 główne dodatkowe Dział 3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW U YTKOWANYCH PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE 1. Czy gospodarstwo 1.1 tak, jako gospodarstwo rolne, ogródek przydomowy (produkcja na sprzeda )... 1 pyt. u ytkuje grunt? a) Dopuszcza si 1. tak, jako rodzinne ogrody działkowe, działk rekreacyjn, ogródek przydomowy jednoczesne (produkcja na własne potrzeby), trawniki, ogródki ozdobne... dz. 4 zakre lenie 1.3 nie... 3 symboli 1 i.. Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego (u ytki rolne, lasy i grunty le ne, pozostałe grunty, w tym nieu ytki) w ha b) w tym powierzchnia u ytków rolnych gospodarstwa rolnego (ł cznie z działk przydomow ) b).1 w ha. w ha przeliczeniowych 3. Czy cał powierzchni podano w ha przeliczeniowych? a) tak 1 dz Jaka cz powierzchni w ha została nieprzeliczona? b) a) Otoczy kółkiem odpowiedni symbol w ramce. b) Z dwoma znakami po przecinku. nie

25 Dziennik Ustaw 1004 Poz. 446 Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Cz A. WYWIAD WST PNY Prosz wpisa odpowiedni symbol MB03, HC04 MB01, HC0 MB01.1, HC0.1 MB01., HC0. MB0, HC03 Kraj stałego zamieszkania (pobytu) Kraj obywatelstwa (według granic obowi zuj cych w trakcie przeprowadzania badania) Kraj urodzenia (oznacza kraj zamieszkania matki w momencie urodzenia dziecka, wg granic obowi zuj cych w trakcie przeprowadzania badania) Płe Data urodzenia 1 Polska EU 3 inny kraj Je li wyst pi symbol lub 3, wpisujemy kod kraju lub XX: Inne kraje: 1 - Polska - EU 3 - inny kraj Je li wyst pi symbol, wpisujemy obok kod kraju nale cego do Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej: HR - Chorwacja TR - Turcja IS - Islandia LI - Lichtenstein NO - Norwegia XX pozostałe kraje LT - Litwa LU - Luksemburg LV - Łotwa MT - Malta DE - Niemcy PT - Portugalia RO - Rumunia SK - Słowacja SI - Słowenia SE - Szwecja HU - W gry IT - Włochy UK - Wielka Brytania AT - Austria BE - Belgia BG - Bułgaria CY - Cypr CZ - Republika Czeska DK - Dania EE - Estonia FI - Finlandia FR - Francja EL - Grecja ES - Hiszpania NL - Holandia IE - Irlandia Skład osobowy gospodarstwa domowego (prosz wpisa poni ej imi (je li respondent wyraził zgod ) lub inne okre lenie ka dego członka gospodarstwa domowego) Wpisywanie osób prosimy zacz od osoby odniesienia Lp. miesi c rok dzie 1 m czyzna kobieta je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 01 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 0 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 03 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 04 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 05 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 06 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 07 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 08 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 09 je li, wpisz kod kraju je li lub 3, wpisz kod kraju je li, wpisz kod kraju 10 je li, wpisz kod kraju

26 Dziennik Ustaw 1005 Poz. 446 Cz A. WYWIAD WST PNY (cd.) MB05 PL1 MB04., HC05. MB04, HC05 HC08 PL PL3 Rodzaj szkoły, w której Pan/Pani si uczy (dla osób w wieku 6 lat i wi cej) Czy Pan/Pani uczy si w szkole? (dla osób w wieku 6 lat i wi cej) Poziom najwy szego uko czonego wykształcenia (dla osób w wieku 13 lat i wi cej) Prosz poda respondentowi kart A1 Stan cywilny prawny Czy yje Pan/Pani w zwi zku z osob z tego gospodarstwa? Numer (prosz wpisa w odpowiednich rubrykach numer matki, ojca, mał onka z rubryki 0. Je li nie istnieje 00) Stopie pokrewie stwa do osoby odniesienia 10 szkoła podstawowa 0 gimnazjum 31 zasadnicza szkoła zawodowa 3 liceum ogólnokształc ce 33 liceum profilowane 34 technikum 40 szkoła policealna 51 kolegium 5 studia licencjackie lub in ynierskie 53 studia magisterskie 54 studia podyplomowe 60 studia doktoranckie 00 bez wykształcenia 10 podstawowe 0 gimnazjalne 31 zasadnicze zawodowe 3 rednie ogólnokształc ce 33 rednie zawodowe 40 policealne 51 kolegium nauczycielskie, j zyków obcych lub dla pracowników słu b społecznych 5 licencjat lub in ynier 53 magister lub równorz dny 60 wy sze ze stopniem naukowym 10 kawaler/panna 0 onaty/zam na 30 wdowiec/wdowa 41 rozwiedziony/ rozwiedziona 4 w separacji prawnej 50 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) 01 osoba odniesienia 0 m, ona partner/partnerka 03 syn/córka 04 ojciec/matka 05 te /te ciowa 06 zi /synowa 07 brat/siostra 08 dziadek/babka pradziadek/prababka 09 wnuk/wnuczka prawnuk/prawnuczka 10 inny(-na) krewny(-na) 11 osoba niespokrewniona Lp. 1 tak nie rubr tak, formalnym tak, nieformalnym 3 nie 4 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) mał onka (partnera) ojca (ojczyma) matki (macochy)

27 Dziennik Ustaw 1006 Poz. 446 Cz A. WYWIAD WST PNY (cd.) PL4 PL5 PL6 PL7 ródła utrzymania: 11 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym ródło utrzymania Stopie niepełnosprawno ci (prosz wpisa odpowiednie symbole podane obok) Prosz poda respondentowi kart A w kraju 1 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym za granic 13 - praca najemna stała na stanowisku Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawno ci, niezdolno ci do nierobotniczym w kraju 14 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym za granic pracy lub w przypadku dzieci poni ej 15 - praca najemna dorywcza w kraju Lp. 16. roku ycia orzeczenia o niepełnosprawno ci (je li respondent wyraził 1 znaczny 16 - praca najemna dorywcza za granic zgod ) umiarkowany 17 - u ytkowanie gospodarstwa rolnego 3 lekki główne dodatkowe 18 - pomaganie w u ytkowaniu gospodarstwa rolnego 1 tak nie rubr orzeczenie o niepełnosprawno ci 0 - praca stała na własny rachunek w kraju - bez zatrudniania pracowników 1 - praca stała na własny rachunek za granic - bez zatrudniania pracowników - praca dorywcza na własny rachunek w kraju 3 - praca dorywcza na własny rachunek za granic 4 - pomaganie w pracy na własny rachunek praca stała na własny rachunek w kraju - 01 pracodawca 6 praca stała na własny rachunek za granic - pracodawca emerytura z pozarolniczego systemu ubezpiecze 31 - emerytura rolników indywidualnych emerytura zagraniczna 33 - renta z pozarolniczego systemu ubezpiecze renta rodzinna 35 - renta rolników indywidualnych renta zagraniczna 37 - zasiłek dla bezrobotnych 38 - pozostałe wiadczenia dla bezrobotnych wiadczenia pozostałe 40 - wiadczenia społeczne zagraniczne dochody z własno ci (np. odsetki, dywidendy) 4 - dochody z wynajmu nieruchomo ci w kraju dochody z wynajmu nieruchomo ci za granic 44 - dary, alimenty od osób prywatnych w kraju dary, alimenty od osób prywatnych z zagranicy 46 - pozostałe dochody inne przychody (sprzeda maj tku, oszcz dno ci) 50 - pozostawanie na utrzymaniu

28 Dziennik Ustaw 1007 Poz. 446 Cz B. CZAS PRZEBYWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (wypełniamy na koniec miesi ca) PL8 PL9 PL10 PL11 PL1 Data opuszczenia gospodarstwa Okres nieobecno ci w gospodarstwie Przyczyna nieobecno ci Data przybycia do gospodarstwa faktyczny w miesi cach planowany - w miesi cach (ł cznie z faktycznym) 1 praca cz dochodów regularnie przekazywana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego praca na własne potrzeby 3 nauka 4 inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja itp.) Lp. Osobom obecnym i niezamierzaj cym opu ci gospodarstwa domowego w ci gu najbli szych 1 miesi cy wpisa symbol 0 rubr. 5. Osobom obecnym i zamierzaj cym opu ci gospodarstwo domowe prosz wpisa symbol okresu nieobecno ci: miesi cy 7 11 miesi cy 3 1 i wi cej miesi cy Osobom nieobecnym (ł cznie z faktyczn nieobecno ci ) prosz wpisa symbol okresu nieobecno ci: miesi cy miesi cy 6 1 i wi cej miesi cy Prosz wpisa dzie miesi ca osobom, które przybyły b d odeszły z gospodarstwa domowego w trakcie badanego miesi ca Osobom obecnym prosz wpisa symbol 00. Osobom nieobecnym prosz wpisa symbole z zakresu: miesi cy 1 rok lub dłu ej rubr

29 Dziennik Ustaw 1008 Poz. 446 Cz C. WYWIAD KO COWY Pytania w rubrykach 5 31 nale y zada osobom w wieku 15 lat i wi cej na koniec miesi ca HC1, ME01 PL13 HC13 HC14 HC, ME13 HC18, ME09 HC5 Czyj własno ci jest instytucja Jaki rodzaj działalno ci prowadzi instytucja (firma), która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? W jakim zawodzie Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? (firma), która jest Pana/Pani Jaki posiada Pan/Pani rodzaj umowy o prac? głównym W jakim wymiarze godzin Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? Czy jest Pan/Pani osob bez pracy, poszukuj c pracy i gotow podj prac w tym lub nast pnym tygodniu? Czy uwa a si Pan/Pani za osob : Prosz poda respondentowi kart A3 miejscem pracy? symbol symbol pyt. 7 1 pracuj c pracuj c, ale czasowo nieobecn w pracy 3 bezrobotn 4 emeryta, rencist 5 ucznia, studenta 6 prowadz c gospodarstwo domowe 7 niezdoln do pracy 8 inn Lp. opis działalno ci opis zawodu 1 publiczn prywatn 8 nie dotyczy 1 na czas nieokre lony na czas okre lony 8 nie dotyczy 1 w pełnym wymiarze godzin w niepełnym wymiarze godzin 8 nie dotyczy 1 tak dz. 5 nie dz nie dotyczy 98 nie dotyczy

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS 210914 - PL This questionnaire arises from the Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) which has received co-funding from the European

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo