Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.)"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, Warszawa Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w roku Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. Rok badania HA0. Numer gospodarstwa domowego HA04, MA04 Dział. ŹRÓDŁO UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (główne i dodatkowe) Proszę zakreślić odpowiedni symbol. Źródło utrzymania główne dodatkowe praca najemna na stanowisku robotniczym praca najemna na stanowisku nierobotniczym... użytkowanie gospodarstwa rolnego praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu własność wynajem nieruchomości emerytura renta świadczenia dla bezrobotnych świadczenia pozostałe dary, alimenty i pozostałe dochody inne przychody nie dotyczy... x 13 Dział 3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. 1. Czy gospodarstwo użytkuje grunt? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. 1.1 tak, jako gospodarstwo rolne, ogródek przydomowy (produkcja na sprzedaż).. 1. tak, jako rodzinne ogrody działkowe, działkę rekreacyjną, ogródek przydomowy (produkcja na własne potrzeby), trawniki, ogródki ozdobne nie... 1 pyt. dz Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego (użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty, w tym nieużytki) w ha w tym powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego (łącznie z działką przydomową).1 w ha. w ha przeliczeniowych 3. Czy całą powierzchnię podano w ha przeliczeniowych? tak.. 1 dz. 4 nie.. 4. Jaka część powierzchni w ha została nieprzeliczona? Z dwoma znakami po przecinku.

2 Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol. MB0, HC03 MB03, HC04 MB01, HC0 MB01.1, HC0.1 MB01., HC0. MB05 PL1 MB04., HC05. MB04, HC05 Płeć Data urodzenia Kraj urodzenia (oznacza kraj zamieszkiwania matki w momencie urodzenia dziecka, wg granic obowiązujących w trakcie przeprowadzania badani Kraj obywatelstwa (według granic obowiązujących w trakcie przeprowadzania badani Kraj stałego zamieszkiwania (pobytu) Stopień pokrewieństwa lub relacja z osobą odniesienia Numer (proszę wpisać w odpowiednich rubrykach numer matki, ojca, małżonka z rubryki 0. Jeśli nie istnieje 00) Czy żyje Pan/Pani w małżeństwie lub związku nieformalnym z osobą z tego gospodarstwa domowego? Stan cywilny prawny Lp. Skład osobowy gospodarstwa domowego (proszę wpisać poniżej imię (jeśli respondent wyraził zgodę) lub inne określenie każdego członka gospodarstwa domowego) Wpisywanie osób prosimy zacząć od osoby odniesienia 1 mężczyzna kobieta dzień miesiąc rok 1 - Polska - EU 3 - inny kraj Jeśli wystąpi symbol, wpisujemy obok kod kraju należącego do Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej: AT - Austria BE - Belgia BG - Bułgaria HR - Chorwacja CY - Cypr CZ - Republika Czeska DK - Dania EE - Estonia FI - Finlandia FR - Francja EL - Grecja ES - Hiszpania NL - Holandia IE - Irlandia LT - Litwa LU - Luksemburg LV - Łotwa MT - Malta DE - Niemcy PT - Portugalia RO - Rumunia SK - Słowacja SI - Słowenia SE - Szwecja HU - Węgry IT - Włochy UK - Wielka Brytania 1 Polska EU 3 inny kraj Jeśli wystąpi symbol lub 3, wpisujemy kod kraju lub XX: Inne kraje: TR - Turcja IS - Islandia LI - Lichtenstein NO - Norwegia XX - pozostałe kraje 01 osoba odniesienia 0 mąż, żona partner/partnerka 03 syn/córka 04 ojciec/matka 05 teść/teściowa 06 zięć/synowa 07 brat/siostra 08 dziadek/babka pradziadek/ prababka 09 wnuk/wnuczka prawnuk/ prawnuczka 10 inny(-n krewny(-n 11 osoba niespokrewniona matki (macochy) ojca (ojczym małżonka (partner 1 tak, w małżeństwie tak, w związku nieformalnym 3 nie 4 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) 10 kawaler/ panna 0 żonaty/ zamężna 30 wdowiec/ wdowa 41 rozwiedziony/ rozwiedziona 4 w separacji prawnej 50 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) A 5 5A 6 6A jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 0 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 03 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 04 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 05 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 06 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 07 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 08 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 09 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 10 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju

3 Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.) HC08 PL PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 Źródła utrzymania: Lp. Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia (dla osób w wieku 13 lat i więcej) Proszę podać respondentowi kartę A1 00 bez wykształcenia 10 podstawowe 4 gimnazjalne 31 zasadnicze zawodowe 34 średnie ogólnokształcące 35 średnie zawodowe 45 policealne 55 kolegium nauczycielskie, języków obcych lub dla pracowników służb społecznych 66 licencjat lub inżynier 76 magister lub równorzędny 86 wyższe ze stopniem naukowym Czy Pan/Pani uczy się w szkole? (dla osób w wieku 6 lat i więcej) 1 tak nie rubr. 16 Rodzaj szkoły, w której Pan/Pani się uczy (dla osób w wieku 6 lat i więcej) 10 szkoła podstawowa 4 gimnazjum 34 szkoła średnia ogólnokształcąca 35 szkoła średnia zawodowa 45 szkoła policealna 55 kolegium 66 studia licencjackie lub inżynierskie 76 studia magisterskie 86 studia doktoranckie Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli respondent wyraził zgodę) 1 tak nie rubr. 18 Stopień niepełnosprawności 1 znaczny umiarkowany 3 lekki 4 orzeczenie o niepełnosprawności Źródło utrzymania (proszę wpisać odpowiednie symbole podane obok) Proszę podać respondentowi kartę A główne dodatkowe 11 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym w kraju 1 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym za granicą 13 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym w kraju 14 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym za granicą 15 - praca najemna dorywcza w kraju 16 - praca najemna dorywcza za granicą 17 - użytkowanie gospodarstwa rolnego 18 - pomaganie w użytkowaniu gospodarstwa rolnego 0 - praca stała na własny rachunek w kraju bez zatrudniania pracowników 1 - praca stała na własny rachunek za granicą - bez zatrudniania pracowników - praca dorywcza na własny rachunek w kraju 3 - praca dorywcza na własny rachunek za granicą 4 - pomaganie w pracy na własny rachunek 5 - praca stała na własny rachunek w kraju - pracodawca 6 - praca stała na własny rachunek za granicą - pracodawca 30 - emerytura z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 31 - emerytura rolników indywidualnych 3 - emerytura zagraniczna 33 - renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 34 - renta rodzinna 35 - renta rolników indywidualnych 36 - renta zagraniczna 37 - zasiłek dla bezrobotnych 38 - pozostałe świadczenia dla bezrobotnych 39 - świadczenia pozostałe 40 - świadczenia społeczne zagraniczne 41 - dochody z własności (np. odsetki, dywidendy) 4 - dochody z wynajmu nieruchomości w kraju 43 - dochody z wynajmu nieruchomości za granicą 44 - dary, alimenty od osób prywatnych w kraju 45 - dary, alimenty od osób prywatnych z zagranicy 46 - pozostałe dochody 47 - inne przychody (sprzedaż majątku, oszczędności) 50 - pozostawanie na utrzymaniu

4 Część B. CZAS PRZEBYWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (wypełniamy na koniec miesiąc Część C. WYWIAD KOŃCOWY Pytania w rubrykach 5 31 należy zadać osobom w wieku 15 lat i więcej na koniec miesiąca. PL8 PL9 PL10 PL11 PL1 HC1, ME01 PL13 HC13 HC14 HC, ME13 HC18, ME09 HC5 Data przybycia do gospodarstwa Data opuszczenia gospodarstwa Okres nieobecności w gospodarstwie Przyczyna nieobecności Czy uważa się Pan/Pani za osobę: Proszę podać respondentowi kartę A3 Czy jest Pan/Pani osobą bez pracy, poszukującą pracy i gotową podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu? W jakim wymiarze godzin pracuje Pan/Pani w głównym miejscu pracy? Jaki posiada Pan/Pani rodzaj umowy o pracę? Czyją własnością jest instytucja (firm, która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? W jakim zawodzie Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firm, która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? Lp. Proszę wpisać dzień miesiąca osobom, które przybyły bądź odeszły z gospodarstwa domowego w trakcie badanego miesiąca faktyczny w miesiącach Osobom obecnym proszę wpisać symbol 00. Osobom nieobecnym proszę wpisać symbole z zakresu: miesięcy 1 rok lub dłużej rubr. 4 planowany - w miesiącach (łącznie z faktycznym) Osobom obecnym i niezamierzającym opuścić gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 1 miesięcy wpisać symbol 0 rubr. 5. Osobom obecnym i zamierzającym opuścić gospodarstwo domowe proszę wpisać symbol okresu nieobecności: miesięcy 7 11 miesięcy 3 1 i więcej miesięcy Osobom nieobecnym (łącznie z faktyczną nieobecnością) proszę wpisać symbol okresu nieobecności: miesięcy miesięcy 6 1 i więcej miesięcy 1 praca część dochodów regularnie przekazy wana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego praca na własne potrzeby 3 nauka 4 inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja itp.) 1 pracującą pracującą, ale czasowo nieobecną w pracy 3 bezrobotną 4 emeryta, rencistę 5 ucznia, studenta 6 prowadzącą gospodarstwo domowe 7 niezdolną do pracy 8 inną rubr. 7 dz. 5 1 tak dz. 5 nie 98 nie dotyczy w pełnym wymiarze godzin w niepełnym wymiarze godzin 8 nie dotyczy 1 na czas nieokreślony na czas określony 8 nie dotyczy 1 publiczną prywatną 8 nie dotyczy opis zawodu symbol opis działalności symbol 48 nie dotyczy

5 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. Część A 1 PIERWSZY DOM/MIESZKANIE GŁÓWNE MIEJSCE ZAMIESZKIWANIA NALEŻY WYPEŁNIĆ PODCZAS WYWIADU WSTĘPNEGO 1. Rodzaj budynku: budynek wielorodzinny... 1 dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej (również bliźniak)... dom jednorodzinny wolno stojący... 3 inny Czy budynek wyposażony jest w działającą windę? pyt. 3 tak... 1 nie... nie dotyczy Czy uważa Pan/Pani, że zamieszkiwany przez Pana/Pani gospodarstwo domowe budynek jest: luksusowy... 1 zamożny... średniozamożny... 3 skromny... 4 ubogi... 5 bardzo ubogi Zabezpieczenie budynku: portier, strażnik, monitoring... 1 osiedle zamknięte (ogrodzone)... tylko działający domofon... 3 brak zabezpieczeń Okres wybudowania budynku przed 1946 r w latach w latach w latach w latach w latach po 011 r Czyją własnością jest mieszkanie? osoby fizycznej... 1 spółdzielni mieszkaniowej... gminy, Skarbu Państwa, zakładu pracy... 3 towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)... 4 innego podmiotu... 5 nie wiem Jaki jest tytuł prawny Pana/Pani gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania? 7.1 własność hipoteczna: obciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym... 1 nieobciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: pyt. 9 obciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym... 3 nieobciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu najem (wynajem, podnajem): opłata na rzecz właściciela (odstępne) według cen rynkowych... 6 opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniżej cen rynkowych... 7 pyt. 8 bez opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) inny... 9 pyt Czy w momencie wynajęcia przez Pana/Pani gospodarstwo domowe mieszkanie było: umeblowane... 1 nieumeblowane Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie, jako jedyne w domu/mieszkaniu? tak... 1 nie Jaka jest ogólna powierzchnia użytkowa mieszkania? m 11. Jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowana przez Pana/Pani gospodarstwo domowe? 1. Liczba pokoi użytkowana przez Pana/Pani gospodarstwo domowe: 13. Czy mieszkanie posiada pomieszczenie kuchenne? Zakreślić symbol pomieszczenia najczęściej użytkowanego z oknem i o powierzchni 4 m lub więcej... 1 bez okna lub o powierzchni mniejszej niż 4 m... połączone z pokojem w jedno pomieszczenie wielofunkcyjne... 3 nie posiada pomieszczenia kuchennego Czy mieszkanie wyposażone jest w klimatyzację? 15. Czy mieszkanie wyposażone jest w wodociąg? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. tak, z sieci... tak, ujęcie własne.. nie Czy zainstalowana w Pana/Pani mieszkaniu instalacja wodociągowa odpowiada potrzebom gospodarstwa domowego i jest w dobrym stanie technicznym? 17. Czy mieszkanie wyposażone jest w łazienkę z wanną lub prysznicem? 18. Czy mieszkanie wyposażone jest w ustęp spłukiwany wodą bieżącą? tak... 1 nie... 1 tak Czy zainstalowana w Pana/Pani mieszkaniu instalacja kanalizacyjna odpowiada potrzebom gospodarstwa domowego i jest w dobrym stanie technicznym? 0. Czy WC jest osobnym pomieszczeniem w mieszkaniu? 1. Czy Pana/Pani mieszkanie wyposażone jest w ciepłą wodę bieżącą? m 3 pyt. 17 tak... 1 nie... tak... 1 nie... nie... pyt. 1 tak... 1 nie... tak... 1 nie... tak, z sieci... 1 tak, ogrzewaną lokalnie (piec, term... nie... 3

6 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.). Jaki jest główny sposób ogrzewania Pana/Pani mieszkania? 3. Czy mieszkanie wyposażone jest w gaz? ogrzewanie centralne (np. z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej, lokalnej lub indywidualnej)... 1 piece na opał (np. węgiel, drewno, olej opałowy)... piece elektryczne, gazowe, kaflowe z grzałką elektryczną... 3 inne (np. przenośne piece olejowe, dmuchawy)... 4 tak, z sieci... 1 tak, z butli... nie Czy Pana/Pani zdaniem użytkowane mieszkanie: Tak Nie 01 Ma przeciekający dach, zawilgocone ściany, podłogi, fundamenty, butwiejące okna lub podłogi Jest zbyt ciemne (niewystarczająca ilość światła dziennego) Jest położone w hałaśliwym otoczeniu (ruch uliczny, zakłady przemysłowe lub hałaśliwi sąsiedzi) Jest położone w szczególnie uciążliwym otoczeniu ze względu na zanieczyszczenie środowiska (np. pyły, dymy, nieprzyjemne zapachy, inne zanieczyszczeni Jest położone w rejonie szczególnie zagrożonym przestępczością, przemocą, wandalizmem, w pobliżu melin Jest położone w rejonie o złej infrastrukturze (np. brak podstawowych sklepów, brak dróg dojazdowych) Jest zbyt małe jak na Państwa potrzeby Jest zbyt duże jak na Państwa potrzeby Jest położone w rejonie o szczególnych zaletach (np. prestiżowa dzielnica, miejscowość uzdrowiskowa, wypoczynkow Posiada balkon (taras), ogródek Jest wystarczająco ciepłe w zimie (sprawne technicznie ogrzewanie lub dostateczna izolacja budynku) Jest wystarczająco chłodne w lecie (klimatyzacja lub dostateczna izolacja budynku)... 1 NALEŻY WYPEŁNIĆ PO MIESIĄCU BADANIA Część A PIERWSZY DOM/MIESZKANIE GŁÓWNE MIEJSCE ZAMIESZKIWANIA 5. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe otrzymało w miesiącu badania dodatek mieszkaniowy? tak... 1 nie... pyt W jakiej formie został wypłacony dodatek mieszkaniowy? 7. Jaka była wartość dodatku mieszkaniowego (w zł i gr)? 1 pieniężnej tak... 1 nie... tak... 1 nie... 1 pieniężnego niepieniężnego...,..., Uwaga! Pytania 8 i 9 należy zadać gospodarstwu domowemu tylko wówczas, gdy w miesiącu badania otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężny (pyt. 6. = 1). 8. Jakie są należne miesięczne opłaty mieszkaniowe Pana/Pani gospodarstwa domowego? zł Należne miesięczne opłaty mieszkaniowe (suma wierszy 0 11) X 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) 04 Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) 07 Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) 09 Wywóz śmieci Fundusz remontowy 151 gr

7 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 9. Jaką kwotę wydatkowało Pana/Pani gospodarstwo domowe na opłaty mieszkaniowe wymienione w pyt. 8 (zł i gr) w bieżącym miesiącu?, pyt Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu? 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) Wywóz śmieci Fundusz remontowy Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu na: 1 Podatek od nieruchomości Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 1451 Uwaga! Pytanie 3 dotyczy gospodarstw domowych najmujących lub podnajmujących dom/mieszkanie i ponoszących opłatę odstępnego, czyli w pytaniu 7 został zakreślony symbol 6 lub Jaka była wysokość opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) za wynajem pierwszego domu/mieszkania? 1 Opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniesiona w bieżącym miesiącu za wynajem pierwszego domu/mieszkania Przeciętna (w roku) miesięczna opłata na rzecz właściciela (odstępne) za wynajem pierwszego domu/mieszkania zł X X : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

8 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 33. Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania? 1 Koszty poniesione w bieżącym miesiącu z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania Przeciętne ( w roku) miesięczne koszty ponoszone z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania zł X X 34. Jakie inne wydatki poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu w związku z użytkowaniem pierwszego domu/mieszkania? 1 Paliwa płynne (np. oleje opałowe, naft Węgiel kamienny Drewno opałowe Inne paliwa stałe (np. koks, torf, brykiety) Gaz ziemny i gaz miejski Gaz ciekły (butla gazow Energia elektryczna Ubezpieczenie związane z domem/mieszkaniem (np. od pożaru, włamania, zalani 1501 : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

9 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) Część B DRUGIE I KOLEJNE DOMY/MIESZKANIA, GARAŻE, DOMKI LETNISKOWE, DZIAŁKI REKREACYJNE 35. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje drugi dom/mieszkanie spełniające warunki całorocznego zamieszkiwania? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. tak, jako właściciel.. 1 tak, jako najemca... nie pyt Gdzie znajdują się użytkowane przez Pana/Pani gospodarstwo domowe drugie domy/mieszkania? Tak Nie Jeśli tak, to ile? województwa w kraju... za granicą... 1,, 1 X 37. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje: Tak Nie Jeśli tak, to ile? domek letniskowy... 1 działkę rekreacyjną Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje garaż lub stałe miejsce do parkowania związane z miejscem zamieszkiwania? (dotyczy pierwszego i kolejnych domów/mieszkań) Tak Nie Jeśli tak, to ile? garaż, stałe miejsce postojowe w budynku - jako właściciel... 1 garaż, stałe miejsce postojowe w budynku - jako najemca stałe miejsce do parkowania poza budynkiem Uwaga! Pytania 39 i 40 należy zadać gospodarstwu domowemu tylko wówczas, gdy w pytaniu 38. lub 38.3 został zakreślony symbol Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe ponosi opłaty na rzecz właściciela lub głównego użytkownika (odstępne) za użytkowanie garażu lub stałego miejsca do parkowania? tak... 1 nie... pyt Jaka była wysokość opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) za użytkowanie garażu lub miejsca do parkowania? 1 Opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniesiona w bieżącym miesiącu za użytkowanie garażu lub 0411 miejsca do parkowania związanego z zamieszkiwaniem Przeciętna (w roku) miesięczna opłata na rzecz właściciela (odstępne) za użytkowanie garażu lub 0413 zł X X miejsca do parkowania związanego z zamieszkiwaniem 41. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje: Tak Nie Jeśli tak, to ile? stałe miejsca parkingowe i garaże niezwiązane z miejscem zamieszkiwania... 1 : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

10 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 4. Jakie wydatki poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu w związku z użytkowaniem drugiego i kolejnych domów/mieszkań, garaży, domków letniskowych, działek rekreacyjnych? 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) Wywóz śmieci Fundusz remontowy Podatek od nieruchomości (np. drugiego domu/mieszkania, garażu) Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Opłata na rzecz właściciela (odstępne) za wynajem drugiego i kolejnych domów lub mieszkań Koszty poniesione z tytułu użytkowania drugiego i kolejnych domów/mieszkań, garaży lub miejsc do parkowania związanych z zamieszkiwaniem Paliwa płynne (np. oleje opałowe, naft Węgiel kamienny Drewno opałowe Inne paliwa stałe (np. koks, torf, brykiety) Gaz ziemny i gaz miejski Gaz ciekły (butla gazow Energia elektryczna Ubezpieczenia związane z drugim i kolejnymi domami/mieszkaniami (np. od pożaru, włamania, zalani Ubezpieczenia garażu, domku letniskowego, działki rekreacyjnej : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

11 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) Część C INNE WYBRANE OPŁATY I WYDATKI 43. Jakie inne wydatki na cele mieszkaniowe oraz opłaty stałe poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu? 01 Opłaty za telefon stacjonarny (bez usług internetowych) Opłaty za telefon komórkowy Opłaty za usługi internetowe Opłaty za usługi telekomunikacyjne w pakiecie b) (telefon + Internet + telewizja lub dwa z nich, np. telewizja + Internet) Opłaty za pozostałe usługi telekomunikacyjne (np. telefaks, telefonia internetow Abonament za RTV, opłata za telewizję kablową, satelitarną Materiały do bieżących napraw i konserwacji domu, mieszkania, garażu, domku letniskowego, działki rekreacyjnej hydrauliczne elektryczne 0431 Usługi związane z konserwacją domu, systemów 10 mieszkania, garażu, domku grzewczych letniskowego, działki rekreacyjnej 11 (np. wymiana uszczelki, umywalki; malarskie naprawa kontaktu, zawiasów w szafie) 1 stolarskie pozostałe Pozyskanie budynków i budowli na cele niezwiązane 14 z działalnością gospodarczą Materiały do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 15 i modernizacji budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą Usługi związane z budową, przebudową, rozbudową, 16 remontem i modernizacją budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą Pozyskanie ziemi na cele niezwiązane z działalnością 17 gospodarczą (zakup działki budowlanej, działki rekreacyjnej) Wynajem stałych miejsc parkingowych i garaży 18 niezwiązanych z miejscem zamieszkiwania oraz prywatnych środków transportu bez kierowcy Spłata pożyczek i kredytów hipotecznych zaciągniętych 19 pod zastaw nieruchomości, w tym ziemi (łącznie z odsetkami) Pytanie 44 i 45 należy zadać gospodarstwu domowemu, które wypełniło pytanie 43 pkt 19 lub w pyt. 7 zakreśliło symbol 1 lub Jaka jest waluta pożyczki/kredytu hipotecznego? (pożyczka/kredyt o najwyższej pozostałej jeszcze do spłacenia przez Pana/Pani gospodarstwo domowe) złoty... 1 frank szwajcarski... euro... 3 dolar amerykański... 4 inna waluta Przez jaki okres czasu Pana/Pani gospodarstwo domowe będzie jeszcze spłacało tę pożyczkę lub kredyt hipoteczny? lat miesięcy : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej b) Z wyjątkiem pakietu telefon stacjonarny + telefon komórkowy. 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

12 Dział 6. OPINIA RESPONDENTA O WARUNKACH ŻYCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. 1. Jak Pan/Pani ocenia ogólną sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego?. Czy Pana/Pani zdaniem, w ciągu ostatnich 1 miesięcy, sytuacja materialna Pana/Pani gospodarstwa domowego: dobra... 1 raczej dobra... przeciętna, ani dobra, ani zła... 3 raczej zła... 4 zła... 5 bardzo się poprawiła... 1 trochę się poprawiła... w zasadzie nie zmieniła się... 3 lekko się pogorszyła... 4 bardzo się pogorszyła Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Pana/Pani gospodarstwa domowego, proszę podać, jaki miesięczny poziom dochodu (netto) swojego gospodarstwa domowego uznałby Pan/uznałaby Pani za: dochód bardzo zły... dochód niewystarczający... dochód ledwo wystarczający... dochód dobry... dochód bardzo dobry... zł zł zł zł zł 4. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana/Pani gospodarstwie domowym? możemy pozwolić sobie na pewien luksus... 1 starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania... starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy... 3 musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować... 4 nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby Biorąc pod uwagę ostatnie 1 miesięcy, jak Pan/Pani ocenia poziom zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego dotyczących: Dobrze Raczej dobrze Przeciętnie, ani dobrze, ani źle Raczej źle Źle Nie dotyczy, brak takiej potrzeby wyżywienia X odzieży i obuwia X ochrony zdrowia (wizyty u lekarzy, leki, zabiegi itp.) uiszczania w terminie opłat mieszkaniowych (stałe opłaty, czynsz, koszty wynajmu itp.) wyposażenia mieszkania w meble i dobra trwałego użytkowania X kultury (zakup biletów do kin, teatrów, na koncerty, czasopism, książek bez podręczników szkolnych itp.) edukacji i kształcenia (w tym zakup podręczników) turystyki i wypoczynku poza miejscem zamieszkiwania (urlop, wakacje, ferie itp.) Jak Pan/Pani sądzi, czy w ciągu najbliższych 1 miesięcy sytuacja materialna Pana/Pani gospodarstwa domowego: Wypełnić na koniec miesiąca. poprawi się... 1 raczej się poprawi... pozostanie bez zmian... 3 raczej się pogorszy... 4 pogorszy się... 5

13 Dział 6. OPINIA RESPONDENTA O WARUNKACH ŻYCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (cd.) Pytania 7 i 8 należy zadać gospodarstwu domowemu, które w Dziale 4 pyt. 18 lub 19 ma wpisany przynajmniej jeden z symboli: 1, 14, 16, 1, 3, Jaką część dochodów Pana/Pani gospodarstwa domowego stanowią dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana/Pani gospodarstwa domowego? 8. Jak duży wpływ mają dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana/Pani gospodarstwa domowego na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomości? całość dochodów... 1 więcej niż połowę dochodów... połowę dochodów... 3 mniej niż połowę dochodów... 4 nieistotną część dochodów... 5 decydujący... 1 duży... mały... 3 żaden Czas trwania wywiadu (w minutach) I część II część Łączny czas Dane kontaktowe Nr tel. Uwagi ankietera: Numer ankietera - - Sporządził( Sprawdził( (imię i nazwisko ankieter (imię i nazwisko inspektor (dat (dat

AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa

AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 01.04.5 14:03:5 +0'00' Dziennik Ustaw 980 Poz. 446 *àï:1< 85=Ą' 67$7

Bardziej szczegółowo

BSS-1G BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIONARIUSZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO. www.stat.gov.pl al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa

BSS-1G BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIONARIUSZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO. www.stat.gov.pl al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY www.stat.gov.pl al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa BSS-1G BADANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ KWESTIONARIUSZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO Celem Badania Spójności Społecznej jest zebranie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 niezależne badanie realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 niezależne badanie realizowane przez Radę Monitoringu Społecznego Nr kolejny ankiety w ramach województwa I I I I Polskie Towarzystwo Statystyczne Biuro Badań i Analiz Statystycznych tel: 608 32 74, fax: 608 31 87 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 niezależne badanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz gospodarstwa domowego

Kwestionariusz gospodarstwa domowego Kwestionariusz gospodarstwa domowego Nr kolejny ankiety w ramach województwa Numer sztywny gospodarstwa (tylko dla wcześniej badanych) RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZASAD WYPEŁNIANIA KWESTRIONARIUSZA Z BADANIA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZASAD WYPEŁNIANIA KWESTRIONARIUSZA Z BADANIA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I ZASAD WYPEŁNIANIA KWESTRIONARIUSZA Z BADANIA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 1. Uwagi wstępne Badanie Diagnoza społeczna jest badaniem cyklicznym, powtarzanym na tej samej próbie

Bardziej szczegółowo

Przemiany Społeczne w Polsce Edycja 5 - Jesień

Przemiany Społeczne w Polsce Edycja 5 - Jesień Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii Numer ankietera Przemiany Społeczne w Polsce Edycja 5 - Jesień Kwestionariusz M Zespół Porównawczych Analiz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Symbol województwa Numer gospodarstwa domowego Nr osoby w wieku 16 74 lata w gospodarstwie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r.

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.25 14:07:00 +02'00' Dziennik Ustaw 556 Poz. 446 w. rcl.go v.p l GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego Imię i nazwisko ankietera... Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego na okres od... do... 201 r.

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego

Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01. Książeczka budżetu gospodarstwa domowego Imię i nazwisko ankietera... Nr telefonu... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208... 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego na okres od... do... 201 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Objaśnienia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Objaśnienia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, Formularz ZA) Warszawa, grudzień 2013 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA A. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko Wnioskodawcy Pesel Nr klienta (wypełnia Polfinans) 1. 2. 3. 4. B. INFORMACJE O KREDYCIE nowy refinansowy konsolidacyjny wnioskowana całkowita kwota

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

EU-SILC-I EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY. dla osób od 16 lat* maj lipiec 2013 r. 2. Kobieta...

EU-SILC-I EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY. dla osób od 16 lat* maj lipiec 2013 r. 2. Kobieta... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08 00-95 Warszawa EU-SILC-I EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY dla osób od 16 lat* maj lipiec 01 r. Województwo... (nazwa)

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska

KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski. REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Janusz Witkowski REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 6, 2012) WERSJA A Warszawa 2012 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010)

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) Numer ankieterski EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY (Edycja 5, 2010) WERSJA A Warszawa 2010 Spis modułów kwestionariusza Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Kwestionariusz zasadniczy Moduł rotacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA

UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA Podpisując umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, warto zwrócić uwagę na wykluczenia od odpowiedzialności zawarte w warunkach ogólnych danego ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim RAPORT z BADANIA: Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląski Warszawa, styczeń 2012 AUTORZY RAPORTU: Joanna Abramowicz Andrzej Engelmayer Mariusz Gryc 2 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo