Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.)"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, Warszawa Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w roku Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. Rok badania HA0. Numer gospodarstwa domowego HA04, MA04 Dział. ŹRÓDŁO UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (główne i dodatkowe) Proszę zakreślić odpowiedni symbol. Źródło utrzymania główne dodatkowe praca najemna na stanowisku robotniczym praca najemna na stanowisku nierobotniczym... użytkowanie gospodarstwa rolnego praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym, wykonywanie wolnego zawodu własność wynajem nieruchomości emerytura renta świadczenia dla bezrobotnych świadczenia pozostałe dary, alimenty i pozostałe dochody inne przychody nie dotyczy... x 13 Dział 3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. 1. Czy gospodarstwo użytkuje grunt? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. 1.1 tak, jako gospodarstwo rolne, ogródek przydomowy (produkcja na sprzedaż).. 1. tak, jako rodzinne ogrody działkowe, działkę rekreacyjną, ogródek przydomowy (produkcja na własne potrzeby), trawniki, ogródki ozdobne nie... 1 pyt. dz Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego (użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty, w tym nieużytki) w ha w tym powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego (łącznie z działką przydomową).1 w ha. w ha przeliczeniowych 3. Czy całą powierzchnię podano w ha przeliczeniowych? tak.. 1 dz. 4 nie.. 4. Jaka część powierzchni w ha została nieprzeliczona? Z dwoma znakami po przecinku.

2 Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol. MB0, HC03 MB03, HC04 MB01, HC0 MB01.1, HC0.1 MB01., HC0. MB05 PL1 MB04., HC05. MB04, HC05 Płeć Data urodzenia Kraj urodzenia (oznacza kraj zamieszkiwania matki w momencie urodzenia dziecka, wg granic obowiązujących w trakcie przeprowadzania badani Kraj obywatelstwa (według granic obowiązujących w trakcie przeprowadzania badani Kraj stałego zamieszkiwania (pobytu) Stopień pokrewieństwa lub relacja z osobą odniesienia Numer (proszę wpisać w odpowiednich rubrykach numer matki, ojca, małżonka z rubryki 0. Jeśli nie istnieje 00) Czy żyje Pan/Pani w małżeństwie lub związku nieformalnym z osobą z tego gospodarstwa domowego? Stan cywilny prawny Lp. Skład osobowy gospodarstwa domowego (proszę wpisać poniżej imię (jeśli respondent wyraził zgodę) lub inne określenie każdego członka gospodarstwa domowego) Wpisywanie osób prosimy zacząć od osoby odniesienia 1 mężczyzna kobieta dzień miesiąc rok 1 - Polska - EU 3 - inny kraj Jeśli wystąpi symbol, wpisujemy obok kod kraju należącego do Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej: AT - Austria BE - Belgia BG - Bułgaria HR - Chorwacja CY - Cypr CZ - Republika Czeska DK - Dania EE - Estonia FI - Finlandia FR - Francja EL - Grecja ES - Hiszpania NL - Holandia IE - Irlandia LT - Litwa LU - Luksemburg LV - Łotwa MT - Malta DE - Niemcy PT - Portugalia RO - Rumunia SK - Słowacja SI - Słowenia SE - Szwecja HU - Węgry IT - Włochy UK - Wielka Brytania 1 Polska EU 3 inny kraj Jeśli wystąpi symbol lub 3, wpisujemy kod kraju lub XX: Inne kraje: TR - Turcja IS - Islandia LI - Lichtenstein NO - Norwegia XX - pozostałe kraje 01 osoba odniesienia 0 mąż, żona partner/partnerka 03 syn/córka 04 ojciec/matka 05 teść/teściowa 06 zięć/synowa 07 brat/siostra 08 dziadek/babka pradziadek/ prababka 09 wnuk/wnuczka prawnuk/ prawnuczka 10 inny(-n krewny(-n 11 osoba niespokrewniona matki (macochy) ojca (ojczym małżonka (partner 1 tak, w małżeństwie tak, w związku nieformalnym 3 nie 4 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) 10 kawaler/ panna 0 żonaty/ zamężna 30 wdowiec/ wdowa 41 rozwiedziony/ rozwiedziona 4 w separacji prawnej 50 nie dotyczy (osoba w wieku 0 14) A 5 5A 6 6A jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 0 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 03 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 04 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 05 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 06 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 07 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 08 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 09 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju 10 jeśli, wpisz kod kraju jeśli, wpisz kod kraju jeśli lub 3, wpisz kod kraju

3 Część A. WYWIAD WSTĘPNY (cd.) HC08 PL PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 Źródła utrzymania: Lp. Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia (dla osób w wieku 13 lat i więcej) Proszę podać respondentowi kartę A1 00 bez wykształcenia 10 podstawowe 4 gimnazjalne 31 zasadnicze zawodowe 34 średnie ogólnokształcące 35 średnie zawodowe 45 policealne 55 kolegium nauczycielskie, języków obcych lub dla pracowników służb społecznych 66 licencjat lub inżynier 76 magister lub równorzędny 86 wyższe ze stopniem naukowym Czy Pan/Pani uczy się w szkole? (dla osób w wieku 6 lat i więcej) 1 tak nie rubr. 16 Rodzaj szkoły, w której Pan/Pani się uczy (dla osób w wieku 6 lat i więcej) 10 szkoła podstawowa 4 gimnazjum 34 szkoła średnia ogólnokształcąca 35 szkoła średnia zawodowa 45 szkoła policealna 55 kolegium 66 studia licencjackie lub inżynierskie 76 studia magisterskie 86 studia doktoranckie Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli respondent wyraził zgodę) 1 tak nie rubr. 18 Stopień niepełnosprawności 1 znaczny umiarkowany 3 lekki 4 orzeczenie o niepełnosprawności Źródło utrzymania (proszę wpisać odpowiednie symbole podane obok) Proszę podać respondentowi kartę A główne dodatkowe 11 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym w kraju 1 - praca najemna stała na stanowisku robotniczym za granicą 13 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym w kraju 14 - praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym za granicą 15 - praca najemna dorywcza w kraju 16 - praca najemna dorywcza za granicą 17 - użytkowanie gospodarstwa rolnego 18 - pomaganie w użytkowaniu gospodarstwa rolnego 0 - praca stała na własny rachunek w kraju bez zatrudniania pracowników 1 - praca stała na własny rachunek za granicą - bez zatrudniania pracowników - praca dorywcza na własny rachunek w kraju 3 - praca dorywcza na własny rachunek za granicą 4 - pomaganie w pracy na własny rachunek 5 - praca stała na własny rachunek w kraju - pracodawca 6 - praca stała na własny rachunek za granicą - pracodawca 30 - emerytura z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 31 - emerytura rolników indywidualnych 3 - emerytura zagraniczna 33 - renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 34 - renta rodzinna 35 - renta rolników indywidualnych 36 - renta zagraniczna 37 - zasiłek dla bezrobotnych 38 - pozostałe świadczenia dla bezrobotnych 39 - świadczenia pozostałe 40 - świadczenia społeczne zagraniczne 41 - dochody z własności (np. odsetki, dywidendy) 4 - dochody z wynajmu nieruchomości w kraju 43 - dochody z wynajmu nieruchomości za granicą 44 - dary, alimenty od osób prywatnych w kraju 45 - dary, alimenty od osób prywatnych z zagranicy 46 - pozostałe dochody 47 - inne przychody (sprzedaż majątku, oszczędności) 50 - pozostawanie na utrzymaniu

4 Część B. CZAS PRZEBYWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (wypełniamy na koniec miesiąc Część C. WYWIAD KOŃCOWY Pytania w rubrykach 5 31 należy zadać osobom w wieku 15 lat i więcej na koniec miesiąca. PL8 PL9 PL10 PL11 PL1 HC1, ME01 PL13 HC13 HC14 HC, ME13 HC18, ME09 HC5 Data przybycia do gospodarstwa Data opuszczenia gospodarstwa Okres nieobecności w gospodarstwie Przyczyna nieobecności Czy uważa się Pan/Pani za osobę: Proszę podać respondentowi kartę A3 Czy jest Pan/Pani osobą bez pracy, poszukującą pracy i gotową podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu? W jakim wymiarze godzin pracuje Pan/Pani w głównym miejscu pracy? Jaki posiada Pan/Pani rodzaj umowy o pracę? Czyją własnością jest instytucja (firm, która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? W jakim zawodzie Pan/Pani pracuje w głównym miejscu pracy? Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firm, która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy? Lp. Proszę wpisać dzień miesiąca osobom, które przybyły bądź odeszły z gospodarstwa domowego w trakcie badanego miesiąca faktyczny w miesiącach Osobom obecnym proszę wpisać symbol 00. Osobom nieobecnym proszę wpisać symbole z zakresu: miesięcy 1 rok lub dłużej rubr. 4 planowany - w miesiącach (łącznie z faktycznym) Osobom obecnym i niezamierzającym opuścić gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 1 miesięcy wpisać symbol 0 rubr. 5. Osobom obecnym i zamierzającym opuścić gospodarstwo domowe proszę wpisać symbol okresu nieobecności: miesięcy 7 11 miesięcy 3 1 i więcej miesięcy Osobom nieobecnym (łącznie z faktyczną nieobecnością) proszę wpisać symbol okresu nieobecności: miesięcy miesięcy 6 1 i więcej miesięcy 1 praca część dochodów regularnie przekazy wana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego praca na własne potrzeby 3 nauka 4 inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja itp.) 1 pracującą pracującą, ale czasowo nieobecną w pracy 3 bezrobotną 4 emeryta, rencistę 5 ucznia, studenta 6 prowadzącą gospodarstwo domowe 7 niezdolną do pracy 8 inną rubr. 7 dz. 5 1 tak dz. 5 nie 98 nie dotyczy w pełnym wymiarze godzin w niepełnym wymiarze godzin 8 nie dotyczy 1 na czas nieokreślony na czas określony 8 nie dotyczy 1 publiczną prywatną 8 nie dotyczy opis zawodu symbol opis działalności symbol 48 nie dotyczy

5 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. Część A 1 PIERWSZY DOM/MIESZKANIE GŁÓWNE MIEJSCE ZAMIESZKIWANIA NALEŻY WYPEŁNIĆ PODCZAS WYWIADU WSTĘPNEGO 1. Rodzaj budynku: budynek wielorodzinny... 1 dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej (również bliźniak)... dom jednorodzinny wolno stojący... 3 inny Czy budynek wyposażony jest w działającą windę? pyt. 3 tak... 1 nie... nie dotyczy Czy uważa Pan/Pani, że zamieszkiwany przez Pana/Pani gospodarstwo domowe budynek jest: luksusowy... 1 zamożny... średniozamożny... 3 skromny... 4 ubogi... 5 bardzo ubogi Zabezpieczenie budynku: portier, strażnik, monitoring... 1 osiedle zamknięte (ogrodzone)... tylko działający domofon... 3 brak zabezpieczeń Okres wybudowania budynku przed 1946 r w latach w latach w latach w latach w latach po 011 r Czyją własnością jest mieszkanie? osoby fizycznej... 1 spółdzielni mieszkaniowej... gminy, Skarbu Państwa, zakładu pracy... 3 towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)... 4 innego podmiotu... 5 nie wiem Jaki jest tytuł prawny Pana/Pani gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania? 7.1 własność hipoteczna: obciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym... 1 nieobciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: pyt. 9 obciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym... 3 nieobciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu najem (wynajem, podnajem): opłata na rzecz właściciela (odstępne) według cen rynkowych... 6 opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniżej cen rynkowych... 7 pyt. 8 bez opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) inny... 9 pyt Czy w momencie wynajęcia przez Pana/Pani gospodarstwo domowe mieszkanie było: umeblowane... 1 nieumeblowane Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie, jako jedyne w domu/mieszkaniu? tak... 1 nie Jaka jest ogólna powierzchnia użytkowa mieszkania? m 11. Jaka jest powierzchnia użytkowa mieszkania zajmowana przez Pana/Pani gospodarstwo domowe? 1. Liczba pokoi użytkowana przez Pana/Pani gospodarstwo domowe: 13. Czy mieszkanie posiada pomieszczenie kuchenne? Zakreślić symbol pomieszczenia najczęściej użytkowanego z oknem i o powierzchni 4 m lub więcej... 1 bez okna lub o powierzchni mniejszej niż 4 m... połączone z pokojem w jedno pomieszczenie wielofunkcyjne... 3 nie posiada pomieszczenia kuchennego Czy mieszkanie wyposażone jest w klimatyzację? 15. Czy mieszkanie wyposażone jest w wodociąg? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. tak, z sieci... tak, ujęcie własne.. nie Czy zainstalowana w Pana/Pani mieszkaniu instalacja wodociągowa odpowiada potrzebom gospodarstwa domowego i jest w dobrym stanie technicznym? 17. Czy mieszkanie wyposażone jest w łazienkę z wanną lub prysznicem? 18. Czy mieszkanie wyposażone jest w ustęp spłukiwany wodą bieżącą? tak... 1 nie... 1 tak Czy zainstalowana w Pana/Pani mieszkaniu instalacja kanalizacyjna odpowiada potrzebom gospodarstwa domowego i jest w dobrym stanie technicznym? 0. Czy WC jest osobnym pomieszczeniem w mieszkaniu? 1. Czy Pana/Pani mieszkanie wyposażone jest w ciepłą wodę bieżącą? m 3 pyt. 17 tak... 1 nie... tak... 1 nie... nie... pyt. 1 tak... 1 nie... tak... 1 nie... tak, z sieci... 1 tak, ogrzewaną lokalnie (piec, term... nie... 3

6 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.). Jaki jest główny sposób ogrzewania Pana/Pani mieszkania? 3. Czy mieszkanie wyposażone jest w gaz? ogrzewanie centralne (np. z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej, lokalnej lub indywidualnej)... 1 piece na opał (np. węgiel, drewno, olej opałowy)... piece elektryczne, gazowe, kaflowe z grzałką elektryczną... 3 inne (np. przenośne piece olejowe, dmuchawy)... 4 tak, z sieci... 1 tak, z butli... nie Czy Pana/Pani zdaniem użytkowane mieszkanie: Tak Nie 01 Ma przeciekający dach, zawilgocone ściany, podłogi, fundamenty, butwiejące okna lub podłogi Jest zbyt ciemne (niewystarczająca ilość światła dziennego) Jest położone w hałaśliwym otoczeniu (ruch uliczny, zakłady przemysłowe lub hałaśliwi sąsiedzi) Jest położone w szczególnie uciążliwym otoczeniu ze względu na zanieczyszczenie środowiska (np. pyły, dymy, nieprzyjemne zapachy, inne zanieczyszczeni Jest położone w rejonie szczególnie zagrożonym przestępczością, przemocą, wandalizmem, w pobliżu melin Jest położone w rejonie o złej infrastrukturze (np. brak podstawowych sklepów, brak dróg dojazdowych) Jest zbyt małe jak na Państwa potrzeby Jest zbyt duże jak na Państwa potrzeby Jest położone w rejonie o szczególnych zaletach (np. prestiżowa dzielnica, miejscowość uzdrowiskowa, wypoczynkow Posiada balkon (taras), ogródek Jest wystarczająco ciepłe w zimie (sprawne technicznie ogrzewanie lub dostateczna izolacja budynku) Jest wystarczająco chłodne w lecie (klimatyzacja lub dostateczna izolacja budynku)... 1 NALEŻY WYPEŁNIĆ PO MIESIĄCU BADANIA Część A PIERWSZY DOM/MIESZKANIE GŁÓWNE MIEJSCE ZAMIESZKIWANIA 5. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe otrzymało w miesiącu badania dodatek mieszkaniowy? tak... 1 nie... pyt W jakiej formie został wypłacony dodatek mieszkaniowy? 7. Jaka była wartość dodatku mieszkaniowego (w zł i gr)? 1 pieniężnej tak... 1 nie... tak... 1 nie... 1 pieniężnego niepieniężnego...,..., Uwaga! Pytania 8 i 9 należy zadać gospodarstwu domowemu tylko wówczas, gdy w miesiącu badania otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężny (pyt. 6. = 1). 8. Jakie są należne miesięczne opłaty mieszkaniowe Pana/Pani gospodarstwa domowego? zł Należne miesięczne opłaty mieszkaniowe (suma wierszy 0 11) X 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) 04 Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) 07 Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) 09 Wywóz śmieci Fundusz remontowy 151 gr

7 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 9. Jaką kwotę wydatkowało Pana/Pani gospodarstwo domowe na opłaty mieszkaniowe wymienione w pyt. 8 (zł i gr) w bieżącym miesiącu?, pyt Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu? 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) Wywóz śmieci Fundusz remontowy Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu na: 1 Podatek od nieruchomości Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 1451 Uwaga! Pytanie 3 dotyczy gospodarstw domowych najmujących lub podnajmujących dom/mieszkanie i ponoszących opłatę odstępnego, czyli w pytaniu 7 został zakreślony symbol 6 lub Jaka była wysokość opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) za wynajem pierwszego domu/mieszkania? 1 Opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniesiona w bieżącym miesiącu za wynajem pierwszego domu/mieszkania Przeciętna (w roku) miesięczna opłata na rzecz właściciela (odstępne) za wynajem pierwszego domu/mieszkania zł X X : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

8 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 33. Jakie opłaty poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania? 1 Koszty poniesione w bieżącym miesiącu z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania Przeciętne ( w roku) miesięczne koszty ponoszone z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania zł X X 34. Jakie inne wydatki poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu w związku z użytkowaniem pierwszego domu/mieszkania? 1 Paliwa płynne (np. oleje opałowe, naft Węgiel kamienny Drewno opałowe Inne paliwa stałe (np. koks, torf, brykiety) Gaz ziemny i gaz miejski Gaz ciekły (butla gazow Energia elektryczna Ubezpieczenie związane z domem/mieszkaniem (np. od pożaru, włamania, zalani 1501 : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

9 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) Część B DRUGIE I KOLEJNE DOMY/MIESZKANIA, GARAŻE, DOMKI LETNISKOWE, DZIAŁKI REKREACYJNE 35. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje drugi dom/mieszkanie spełniające warunki całorocznego zamieszkiwania? Dopuszcza się jednoczesne zakreślenie symboli 1 i. tak, jako właściciel.. 1 tak, jako najemca... nie pyt Gdzie znajdują się użytkowane przez Pana/Pani gospodarstwo domowe drugie domy/mieszkania? Tak Nie Jeśli tak, to ile? województwa w kraju... za granicą... 1,, 1 X 37. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje: Tak Nie Jeśli tak, to ile? domek letniskowy... 1 działkę rekreacyjną Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje garaż lub stałe miejsce do parkowania związane z miejscem zamieszkiwania? (dotyczy pierwszego i kolejnych domów/mieszkań) Tak Nie Jeśli tak, to ile? garaż, stałe miejsce postojowe w budynku - jako właściciel... 1 garaż, stałe miejsce postojowe w budynku - jako najemca stałe miejsce do parkowania poza budynkiem Uwaga! Pytania 39 i 40 należy zadać gospodarstwu domowemu tylko wówczas, gdy w pytaniu 38. lub 38.3 został zakreślony symbol Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe ponosi opłaty na rzecz właściciela lub głównego użytkownika (odstępne) za użytkowanie garażu lub stałego miejsca do parkowania? tak... 1 nie... pyt Jaka była wysokość opłaty na rzecz właściciela (odstępnego) za użytkowanie garażu lub miejsca do parkowania? 1 Opłata na rzecz właściciela (odstępne) poniesiona w bieżącym miesiącu za użytkowanie garażu lub 0411 miejsca do parkowania związanego z zamieszkiwaniem Przeciętna (w roku) miesięczna opłata na rzecz właściciela (odstępne) za użytkowanie garażu lub 0413 zł X X miejsca do parkowania związanego z zamieszkiwaniem 41. Czy Pana/Pani gospodarstwo domowe użytkuje: Tak Nie Jeśli tak, to ile? stałe miejsca parkingowe i garaże niezwiązane z miejscem zamieszkiwania... 1 : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

10 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) 4. Jakie wydatki poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu w związku z użytkowaniem drugiego i kolejnych domów/mieszkań, garaży, domków letniskowych, działek rekreacyjnych? 01 Zimna woda Usługi kanalizacyjne (w tym szambo) Zimna woda łącznie z usługami kanalizacyjnymi (wypełnić, jeśli nie można rozszacować na symbole i ) Ciepła woda Centralne ogrzewanie Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem (np. eksploatacja, przeglądy techniczne, konserwacja, utrzymanie części wspólnych) Usługi ochroniarskie Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem (np. sprzątanie chodników, odśnieżanie, czyszczenie kominów, utrzymanie zieleni) Wywóz śmieci Fundusz remontowy Podatek od nieruchomości (np. drugiego domu/mieszkania, garażu) Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Opłata na rzecz właściciela (odstępne) za wynajem drugiego i kolejnych domów lub mieszkań Koszty poniesione z tytułu użytkowania drugiego i kolejnych domów/mieszkań, garaży lub miejsc do parkowania związanych z zamieszkiwaniem Paliwa płynne (np. oleje opałowe, naft Węgiel kamienny Drewno opałowe Inne paliwa stałe (np. koks, torf, brykiety) Gaz ziemny i gaz miejski Gaz ciekły (butla gazow Energia elektryczna Ubezpieczenia związane z drugim i kolejnymi domami/mieszkaniami (np. od pożaru, włamania, zalani Ubezpieczenia garażu, domku letniskowego, działki rekreacyjnej : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

11 Dział 5. WARUNKI MIESZKANIOWE (cd.) Część C INNE WYBRANE OPŁATY I WYDATKI 43. Jakie inne wydatki na cele mieszkaniowe oraz opłaty stałe poniosło Pana/Pani gospodarstwo domowe w bieżącym miesiącu? 01 Opłaty za telefon stacjonarny (bez usług internetowych) Opłaty za telefon komórkowy Opłaty za usługi internetowe Opłaty za usługi telekomunikacyjne w pakiecie b) (telefon + Internet + telewizja lub dwa z nich, np. telewizja + Internet) Opłaty za pozostałe usługi telekomunikacyjne (np. telefaks, telefonia internetow Abonament za RTV, opłata za telewizję kablową, satelitarną Materiały do bieżących napraw i konserwacji domu, mieszkania, garażu, domku letniskowego, działki rekreacyjnej hydrauliczne elektryczne 0431 Usługi związane z konserwacją domu, systemów 10 mieszkania, garażu, domku grzewczych letniskowego, działki rekreacyjnej 11 (np. wymiana uszczelki, umywalki; malarskie naprawa kontaktu, zawiasów w szafie) 1 stolarskie pozostałe Pozyskanie budynków i budowli na cele niezwiązane 14 z działalnością gospodarczą Materiały do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 15 i modernizacji budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą Usługi związane z budową, przebudową, rozbudową, 16 remontem i modernizacją budynków i budowli niezwiązanych z działalnością gospodarczą Pozyskanie ziemi na cele niezwiązane z działalnością 17 gospodarczą (zakup działki budowlanej, działki rekreacyjnej) Wynajem stałych miejsc parkingowych i garaży 18 niezwiązanych z miejscem zamieszkiwania oraz prywatnych środków transportu bez kierowcy Spłata pożyczek i kredytów hipotecznych zaciągniętych 19 pod zastaw nieruchomości, w tym ziemi (łącznie z odsetkami) Pytanie 44 i 45 należy zadać gospodarstwu domowemu, które wypełniło pytanie 43 pkt 19 lub w pyt. 7 zakreśliło symbol 1 lub Jaka jest waluta pożyczki/kredytu hipotecznego? (pożyczka/kredyt o najwyższej pozostałej jeszcze do spłacenia przez Pana/Pani gospodarstwo domowe) złoty... 1 frank szwajcarski... euro... 3 dolar amerykański... 4 inna waluta Przez jaki okres czasu Pana/Pani gospodarstwo domowe będzie jeszcze spłacało tę pożyczkę lub kredyt hipoteczny? lat miesięcy : 1 pobrane z gospodarstwa rolnego pobrane z działalności na własny rachunek 3 otrzymane z pracy najemnej b) Z wyjątkiem pakietu telefon stacjonarny + telefon komórkowy. 4 inne otrzymane bezpłatnie (np. od innego gospodarstwa domowego, instytucji charytatywnych) 5 zaciągnięty kredyt bezgotówkowy 6 zakupione przy użyciu karty kredytowej

12 Dział 6. OPINIA RESPONDENTA O WARUNKACH ŻYCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO Proszę zakreślić odpowiedni symbol lub wpisać wartość. 1. Jak Pan/Pani ocenia ogólną sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego?. Czy Pana/Pani zdaniem, w ciągu ostatnich 1 miesięcy, sytuacja materialna Pana/Pani gospodarstwa domowego: dobra... 1 raczej dobra... przeciętna, ani dobra, ani zła... 3 raczej zła... 4 zła... 5 bardzo się poprawiła... 1 trochę się poprawiła... w zasadzie nie zmieniła się... 3 lekko się pogorszyła... 4 bardzo się pogorszyła Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Pana/Pani gospodarstwa domowego, proszę podać, jaki miesięczny poziom dochodu (netto) swojego gospodarstwa domowego uznałby Pan/uznałaby Pani za: dochód bardzo zły... dochód niewystarczający... dochód ledwo wystarczający... dochód dobry... dochód bardzo dobry... zł zł zł zł zł 4. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana/Pani gospodarstwie domowym? możemy pozwolić sobie na pewien luksus... 1 starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania... starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy... 3 musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować... 4 nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby Biorąc pod uwagę ostatnie 1 miesięcy, jak Pan/Pani ocenia poziom zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego dotyczących: Dobrze Raczej dobrze Przeciętnie, ani dobrze, ani źle Raczej źle Źle Nie dotyczy, brak takiej potrzeby wyżywienia X odzieży i obuwia X ochrony zdrowia (wizyty u lekarzy, leki, zabiegi itp.) uiszczania w terminie opłat mieszkaniowych (stałe opłaty, czynsz, koszty wynajmu itp.) wyposażenia mieszkania w meble i dobra trwałego użytkowania X kultury (zakup biletów do kin, teatrów, na koncerty, czasopism, książek bez podręczników szkolnych itp.) edukacji i kształcenia (w tym zakup podręczników) turystyki i wypoczynku poza miejscem zamieszkiwania (urlop, wakacje, ferie itp.) Jak Pan/Pani sądzi, czy w ciągu najbliższych 1 miesięcy sytuacja materialna Pana/Pani gospodarstwa domowego: Wypełnić na koniec miesiąca. poprawi się... 1 raczej się poprawi... pozostanie bez zmian... 3 raczej się pogorszy... 4 pogorszy się... 5

13 Dział 6. OPINIA RESPONDENTA O WARUNKACH ŻYCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (cd.) Pytania 7 i 8 należy zadać gospodarstwu domowemu, które w Dziale 4 pyt. 18 lub 19 ma wpisany przynajmniej jeden z symboli: 1, 14, 16, 1, 3, Jaką część dochodów Pana/Pani gospodarstwa domowego stanowią dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana/Pani gospodarstwa domowego? 8. Jak duży wpływ mają dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana/Pani gospodarstwa domowego na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomości? całość dochodów... 1 więcej niż połowę dochodów... połowę dochodów... 3 mniej niż połowę dochodów... 4 nieistotną część dochodów... 5 decydujący... 1 duży... mały... 3 żaden Czas trwania wywiadu (w minutach) I część II część Łączny czas Dane kontaktowe Nr tel. Uwagi ankietera: Numer ankietera - - Sporządził( Sprawdził( (imię i nazwisko ankieter (imię i nazwisko inspektor (dat (dat

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetów gospodarstw domowych.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetów gospodarstw domowych. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w... 2012 roku (HA02) Dział 1. DANE

Bardziej szczegółowo

Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego WZÓR. praca najemna na stanowisku nierobotniczym...

Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego WZÓR. praca najemna na stanowisku nierobotniczym... GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w.... 2014 roku (HA02) Dział 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol

Dział 4. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Część A. WYWIAD WSTĘPNY Proszę wpisać odpowiedni symbol GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego BR-01a w... 2013 roku (HA02) Dział 1. DANE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warszawa Badanie budżetów gospodarstw domowych.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warszawa  Badanie budżetów gospodarstw domowych. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej w.... kwartale 2015 r. Dział 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca :... ( imię i nazwisko, data urodzenia ) 2. Adres zamieszkania :... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu :... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym. za 2016 rok

AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym. za 2016 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym za

Bardziej szczegółowo

E.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

E.1. ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ OSIĄGANYCH DOCHODÓW PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 3. Numer sprawy 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy)

Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy) załacznik nr 3 Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy) Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer telefonu... I. Dane o rodzinie Lp. 1. Członkowie rodziny zobowiązanego (imiona i nazwiska osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h 95-054 Ks a w e r ó w WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Numer wniosku:... Wniosek dotyczy: lokalu mieszkalnego* lokalu socjalnego* lokalu zamiennego*

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA

ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA ANKIETA KREDYTOWA KLIENTA A. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko Wnioskodawcy Pesel Nr klienta (wypełnia Polfinans) 1. 2. 3. 4. B. INFORMACJE O KREDYCIE nowy refinansowy konsolidacyjny wnioskowana całkowita kwota

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu. ROPS.VII/4600/./../... OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...... PESEL Nr telefonu. Dotyczy Pani/Pana wniosku z dnia. w sprawie. W CELU UDOKUMENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. (miejscowość, data) 1. Wnioskodawca... (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu 4. Tytuł prawny do zajmowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. Kazimierz Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, tel. 62 7420 161... numer kolejny wniosku/powiat/rok złożenia wnioski...... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO. WÓJT GMINY BRĄSZEWICE ul. Starowiejska Brąszewice

PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM ZOBOWIĄZANEGO. WÓJT GMINY BRĄSZEWICE ul. Starowiejska Brąszewice Załącznik nr 1 do Instrukcji Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych w Urzędzie Gminy Brąszewice 1.PESEL zobowiązanego. 3. Numer tytułu wykonawczego 4. Data sporządzenie protokołu PROTOKÓŁ O

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca... (Imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu a) najem

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi)

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi) Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/569/2014 z dnia 04.11.2014r. OŚWIADCZENIE osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłatach należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE / PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE / PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Załącznik nr 3 do dyspozycji PM nr DL.IP-5400-6/14 Data wpływu: Zarząd Budynków Miejskich al. Wojska Polskiego 4a 44-240 Żory Dział Lokalowy Nr sprawy:... WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE / PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817 Dz.U.2005.25.216 Dz.U.2005.131.1094 Dz.U.2006.84.587 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość

Dane kredytu. Nieruchomości. Kwoty kredytu. Pozostałe dane kredytu. Dane wnioskodawcy. Dane osobowe. Adres stałego zameldowania Miejscowość Nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości wartość nieruchomości Kwoty kredytu Budowlano hipoteczny Pożyczka hipoteczna / wersja PLUS Dom i biznes Dane kredytu posiada księgę wieczystą posiada

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wierzchosławice, dnia... (Imię i nazwisko). (adres)... WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE 33-122 WIERZCHOSŁAWICE WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości* lub w części*

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Dodatki mieszkaniowe Regulacje prawne DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12 Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały.

Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 3278 UCHWAŁA NR XL/231/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Numer wniosku EDŚ.4462.7.. 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 Numer wniosku EDŚ.4460... 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2011 Burmistrza Koluszek z dnia 14 lipca 2011 r. Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE

Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE Ja niŝej podpisany(a).. uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 kodeksu karnego oświadczam, Ŝe zajmowana przez moją rodzinę powierzchnia mieszkania nie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko) 2. Adres zamieszkania. 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko) 2. Adres zamieszkania. 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca ( imię i nazwisko) 2. Adres zamieszkania 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu 4. Tytuł prawny do zajmowania lokalu: a) najem b) podnajem c) spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Załącznik nr 2 do dyspozycji PM nr DL.IP-5400-6/14 Data wpływu: Zarząd Budynków Miejskich al. Wojska Polskiego 4a 44-240 Żory Dział Lokalowy Nr sprawy:... WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Część I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. www.bierun.pl WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO. Nazwisko Ulica Nr Domu Nr Lokalu

WNIOSEK. www.bierun.pl WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO. Nazwisko Ulica Nr Domu Nr Lokalu WNIOSEK Komórka odpowiedzialna Referat Zarządzania Mieniem tel.: 32 324 24 09 www.bierun.pl Numer procedury XII WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO Proszę wypełnić drukowanymi literami Bieruń, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie wnioskodawcy:... (nazwisko i imię, data urodzenia) ... 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... (miejsce zamieszkania wnioskodawcy)

1. Oznaczenie wnioskodawcy:... (nazwisko i imię, data urodzenia) ... 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... (miejsce zamieszkania wnioskodawcy) WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 1. Oznaczenie wnioskodawcy:... (nazwisko i imię, data urodzenia) 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... (miejsce zamieszkania wnioskodawcy) 3. telefon,fax:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko w formie stypendium szkolnego rok szkolny 2013/2014 (wniosek wypełnić drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów

Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska Brwinów Brwinów, dnia..... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... (adres korespondencyjny) tel... Urząd Gminy Brwinów ul.grodziska 12 05-840 Brwinów WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium Wniosek nr 91202 /. / imię i nazwisko wnioskodawcy / Załącznik Nr1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 164/2009 z dnia 12.08.2009 Data przyjęcia wniosku przez UMC WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer dokumentu tożsamości... DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO WNISOKODAWCY

WNIOSEK. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Numer dokumentu tożsamości... DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO WNISOKODAWCY Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Nr kolejny wniosku data złożenia kompletnego wniosku WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica

WNIOSEK o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica Wnioskodawca (Imię i nazwisko) Numer sprawy... Dębica, dnia... Stan cywilny Adres zamieszkania... Adres do korespondencji Telefon kontaktowy WNIOSEK o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w dniu.. w Grajewie...../.../.. Numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku.. Podpis osoby przyjmującej wniosek W N I O S

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Koluszek z dnia 28 kwietnia 2016 r. Numer wniosku EDŚ.4462.6..2016 Do Burmistrza Koluszek WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Załącznik do Uchwały Nr LVII/543/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 listopada 2010 r. imię i nazwisko adres telefon PESEL... NIP OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM W związku ze złożonym wnioskiem z dnia...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... Telefon kontaktowy... W odpowiedziach negatywnych należy wpisać: nie dotyczy, nie ma lub nie posiadam Uwaga: nie należy odpowiadać

Bardziej szczegółowo

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń

* PESEL należy podać tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń .... Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta/gminy Dane wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

Nr kolejny wniosku... Data wpływu... I A. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

Nr kolejny wniosku... Data wpływu... I A. Dane dotyczące Wnioskodawcy: Nr kolejny wniosku... Data wpływu... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca... (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 20.../20... 1. Dane osobowe ucznia/rodziców. Nazwisko ucznia Tel. Kontaktowy... Imię/Imiona ucznia Wiek ucznia ojca lub prawnego opiekuna matki

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Zespół ds Gospodarki Mieszkaniowej Proszę o:

imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Urząd Miejski w Wołominie Zespół ds Gospodarki Mieszkaniowej Proszę o: , imię i nazwisko wnioskodawcy adres (ulica, kod pocztowy) telefon kontaktowy Proszę o: Urząd Miejski w Wołominie Zespół ds Gospodarki Mieszkaniowej 1. Wynajęcie mieszkania ze względu na trudne warunki

Bardziej szczegółowo

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna Załącznik nr 1. PCPR.RN.8374..20.. DATA WPŁYWU WNIOSKU WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. I. Dane dotyczące wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) syn/córka. seria. numer wydany przez. dowód osobisty

WNIOSEK. I. Dane dotyczące wnioskodawcy ( wypełnić drukowanymi literami ) syn/córka. seria. numer wydany przez. dowód osobisty pieczęć jednostki przyjmującej wniosek. numer wniosku. data wpływu WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne

500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne 500 zł na dziecko. Jak bez błędów wypełnić wniosek o świadczenie rodzinne KROK 1 Tu wpisujemy swoje dane - czyli osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze na dziecko (bo tak ma nazywać się 500

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK

Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK . Nr sprawy Data wpływu WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1. Dane dotyczące Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KD-OK.102 Strona Strona 1 z 8

KD-OK.102 Strona Strona 1 z 8 KD-OK.10 Strona Strona 1 z 8 5.07.011r. Wymagane dokumenty i miejsce składania 1. z potwierdzonymi wydatkami za mieszkanie za ostatni miesiąc przez zarządcę budynku mieszkalnego. Deklaracja o dochodach

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 3. Numer dokumentu 4. Status OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Podstawa prawna: art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Znak sprawy: Data wpływu wniosku: Do Dyrektora..... (nazwa szkoły, adres) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna CZĘŚĆ A. Dane ucznia Imię ucznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania.

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania. WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania. 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu:... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a) najem

Bardziej szczegółowo

2. Sytuacja rodzinna wnioskodawcy:

2. Sytuacja rodzinna wnioskodawcy: WNIOSEK o wynajęcie mieszkania położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kędzierzyńskiej i Czempiela należącego do zasobu TBS DOMBUD sp. z o.o. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczy lokalu: mieszkalnego*/socjalnego*/zamiennego*nr wniosku... 1. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA: wnioskodawca

Wniosek dotyczy lokalu: mieszkalnego*/socjalnego*/zamiennego*nr wniosku... 1. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA: wnioskodawca Zarejestrowano:... miejscowość, dnia INWEST KOM SP. Z O.O. ul. Wiślana 6 83-140 Gniew (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Nr i seria dowodu osobistego:... Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca... (imię i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: a)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Data złożenia wniosku. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE GMINY TOPÓLKA, NA ROK SZK. 2015/2016 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją, która

Bardziej szczegółowo