2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą."

Transkrypt

1 UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), Al. Niepodległości 69, NIP , REGON , reprezentowana przez, zwana dalej Pożyczkodawcą, a 2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierają niniejszą umowę ramową, określającą warunki udzielania Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczek gotówkowych (dalej zwana Umową, Umową Pożyczki) o następującej treści: I WARUNKI OGÓLNE 1.Terminy stosowane w Umowie Pożyczki. UMOWA POŻYCZKI Umowa określająca warunki udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych (zwanych dalej Pożyczką, Pożyczkami, Umową Pożyczki, Umowami Pożyczek). Strony umowy postanawiają, że kolejne pożyczki będą udzielane za pomocą wiadomości tekstowych SMS. Informacje przekazane pomiędzy Stronami za pośrednictwem SMS będą traktowane jako oświadczenie woli stron mające skutek prawny. Na niniejszą umowę składają się warunki umowy pożyczki wraz z załącznikami. POŻYCZKA Środki pieniężne pożyczone przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na warunkach określonych Umową pożyczki. POŻYCZKODAWCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą REGITA Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), Al.Niepodległości 69, V piętro. POŻYCZKOBIORCA Osoba otrzymująca pożyczkę tj. zaciągająca zobowiązanie i gwarantująca spłatę środków pieniężnych w formie Pożyczki otrzymanych od Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca obywatelem Rzeczypospolitej

2 Polskiej w wieku od 20 do 75 lat, której zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki udzielana jest Pożyczka przez Pożyczkodawcę. STRONA Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca, gdy występują osobno. STRONY Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca, gdy występują razem. STRONA DOMOWA Domowa strona internetowa należąca do Pożyczkodawcy, na której Pożyczkobiorca rejestrując się zapoznaje się z warunkami Umowy Pożyczki i akceptuje je. RACHUNEK POŻYCZKODAWCY Rachunek bankowy Pożyczkodawcy podany na Stronie domowej lub w Kalkulacji do zapłaty, który zostanie wysłany do Pożyczkobiorcy. RACHUNEK POŻYCZKOBIORCY Rachunek rozliczeniowy Pożyczkobiorcy, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego została dokonana zapłata opłaty rejestracyjnej Pożyczkobiorcy lub w przypadku wyboru opcji wypłaty na karcie przedpłaconej rachunek prowadzony przez wystawce karty na który, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca przeleje kwotę Pożyczki. OPŁATA REJESTRACYJNA Opłata rejestracyjna w wysokości 1 grosza (0,01 PLN), którą zgodnie z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca przelewa na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy ze swojego rachunku bankowego. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. KARTA PRZEDPŁACONA Karta na okaziciela wydawana jako instrument pieniądza elektronicznego z możliwością jej zasilenia (Karta z doładowaniem) lub bez możliwości jej zasilenia (Karta bez doładowania). OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PRZEDPŁACONEJ Opłata 19 PLN doliczona do kosztu pożyczki na której rachunek zgodnie z umową zostanie przelana pożyczka. Opłata nie podlega zwrotowi od momentu przekazania karty Pożyczkobiorcy. OPŁATA ZA WYSYŁKĘ KARTY PRZEDPŁACONEJ Wysyłka karty następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej a jej koszt, który wynosi 20,22 PLN doliczony jest do pożyczki. Opłata nie podlega zwrotowi w momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej i nie dotyczy sytuacji zagubienia przesyłki oraz nieodebrania przesyłki w terminie. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY POŻYCZKI

3 Umowa Pożyczki wchodzi w życie z chwilą przelania przez Pożyczkodawcę na rachunek Pożyczkobiorcy bądź rachunek karty przedpłaconej określonej kwoty Pożyczki. Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest odesłanie podpisanej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki wysłany SMSem z telefonu komórkowego (koszt SMS-a 0,62 zl z VAT) lub przekazany telefonicznie (koszt zgodny z cennikiem operatora) na numer telefonu podany na stronie domowej Pożyczkodawcy lub złożony za pośrednictwem panelu klienta po zalogowaniu się na stronie domowej Pożyczkodawcy. PROWIZJA Opłata prowizyjna podana w warunkach Umowy Pożyczki, którą Pożyczkobiorca opłaca w wysokości podanej w Umowie Pożyczki w momencie spłaty udzielonej kwoty Pożyczki. PRZEDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY UDZIELONEJ POŻYCZKI Przedłużenie okresu spłaty udzielonej pożyczki o dodatkowy okres 15 (piętnastu) lub 30 (trzydziestu) dni, z jednoczesnym zastrzeżeniem wcześniejszej zapłaty prowizji za przedłużenie okresu spłaty, korzystanie z pożyczki w rozliczeniu rocznym. Przedłużenie okresu spłaty udzielonej pożyczki dotyczy wyłącznie pożyczek udzielanych na okres 15 lub 30 dni. W przypadku pożyczki na okres 15 dni istnieje możliwość przedłużenia na okres 15 lub 30 dni, zaś w przypadku pożyczki na okres 30 dni istnieje możliwość przedłużenia na okres 30 dni. PROWIZJA ZA PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZWROTU POŻYCZKI Kwota przekazywana Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Pożyczkodawcy będąca opłatą za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. KALKULACJA Informacja zawierająca wyliczenie kwoty do zapłaty wysłany przez Pożyczkodawcę na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy Pożyczkobiorcy, podane przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji w celu spłaty udzielonej Pożyczki i dokonania wszelkich opłat z nią związanych. Kalkulacja ta potwierdza zgodnie z oświadczeniem woli Pożyczkobiorcy złożonym za pośrednictwem wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej, okres za jaki została udzielona Pożyczkobiorcy Pożyczka oraz kwotę Pożyczki. HASŁO Kombinacja liter i cyfr wybrana, która generowana jest przez system Pożyczkodawcy indywidualnie dla każdego Klienta i przesyłana do Pożyczkobiorcy po przesłaniu wniosku rejestracyjnego na podany w nim adres . OKRES SPŁATY POŻYCZKI Okres, w przeciągu którego Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę oraz dokonać wszelkich dodatkowych opłat związanych z zawarciem Umowy Pożyczki.

4 DATA SPŁATY POŻYCZKI Ostatni dzień okresu spłaty Pożyczki i dokonania wszelkich dodatkowych opłat związanych z udzieleniem Pożyczki. OSOBY TRZECIE Osoby, które nie są stroną Umowy Pożyczki. II WARUNKI SZCZEGÓLNE 1.Wniosek o udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca powinien zarejestrować się na Stronie domowej wypełniając formularz rejestracyjny, przestrzegając warunków Umowy Pożyczki. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Pożyczkobiorca powinien podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną Pożyczkodawca ma prawo odmówić rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie domowej Po wypełnieniu przez Pożyczkobiorcę formularza rejestracyjnego na Stronie domowej Pożyczkobiorca przechodzi do następnego etapu rejestracji, w którym zobowiązuje się do przelania kwoty w wysokości 1 grosza (0,01 PLN) tytułem opłaty rejestracyjnej lub poprzez wybór wypłaty bez konta oczekuje na weryfikację wniosku. W tytule przelewu kwoty za opłatę rejestracyjna, Pożyczkobiorca wpisuje: akceptuję warunki Umowy SMS365, pisząc dany tekst drukowanymi literami: AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY SMS Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty rejestracyjnej lub wyborze opcji brak konta, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę zawartych w formularzu rejestracyjnym na Stronie domowej Pożyczkodawca wysyła Pożyczkobiorcy wiadomość SMS potwierdzającą rejestrację lub odmowę rejestracji Po zarejestrowaniu się Pożyczkobiorcy na Stronie domowej Pożyczkobiorca z numeru telefonu podanego podczas rejestracji, składa Pożyczkodawcy wniosek o udzielenie Pożyczki, wybierając najwygodniejszy dla siebie sposób z poniższych: Pożyczkobiorca wysyła wniosek w postaci wiadomości SMS z numeru telefonu podanego podczas rejestracji, na następujący numer Pożyczkodawcy: 7043 (koszt SMS-a 0,62 zł z VAT). W SMSowym wniosku o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca drukowanymi literami alfabetu łacińskiego podaje poniższe dane, w następującej kolejności, rozdzielając je spacją: (a) Kombinacja w zależności od wybranego okresu, na który udzielana jest pożyczka: 15SMS pożyczka na 15 dni 30SMS pożyczka na 30 dni (b) Kwota pożyczki (liczba);

5 (c) Hasło podane przy rejestracji. Na przykład: 15SMS 300 alexander 30SMS 600 alexander Pożyczkobiorca składa wniosek o udzielenie Pożyczki, dzwoniąc do Pożyczkodawcy: (koszt zgodnie z cennikiem operatora), podając niezbędne dane. Telefoniczny wniosek o udzielenie Pożyczki nie musi być złożony z numeru podanego w trakcie rejestracji Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca potwierdza, że wszystkie dane przedstawione przez Pożyczkobiorcę, są prawdziwe, Pożyczkobiorca nie posiada opóźnień w zapłacie kredytów lub pożyczek oraz, że Pożyczkobiorca nie jest zarejestrowany jako dłużnik w bazach danych dłużników niewypłacalnych lub w bazach danych, na podstawie, których sporządza się historie kredytowe, a także, że przeciwko Pożyczkobiorcy nie są prowadzone żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne o zapłatę, Pożyczkobiorca nie jest wciągnięty w żadną sprawę, która mogłaby wpłynąć na jego wypłacalność. Wysyłając wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych i zapewnia, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub pod wpływem innych środków odurzających ograniczających jego świadomość. Pożyczkodawca może zadzwonić na numer telefonu podany podczas rejestracji, w celu uściślenia lub weryfikacji informacji podanych przez Pożyczkobiorcę Okres, na który zostaje udzielona Pożyczka rozpoczyna się od chwili przelania przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy kwoty do wypłaty zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca aplikując po Pożyczkę za każdym razem jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do wystąpienia i uzyskania z: a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora S.A. (dalej "InfoMonitor") z siedzibą w Warszawie (02-679) przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77; b) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (dalej "KRD") z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy Al. Armii Ludowej 21; informacji gospodarczych o zobowiązaniach finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor i KRD od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca aplikując po pożyczkę za każdym razem jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi i KRD z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, w wysokości co najmniej 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).

6 2. Udzielenie Pożyczki Po przetworzeniu danych Pożyczkobiorcy i po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie Pożyczki, Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o udzieleniu / nieudzieleniu Pożyczki. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy decyzję o udzieleniu pożyczki SMS-em, na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na stronie domowej Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki, informując o braku możliwości udzielenia Pożyczki SMS-em Po zarejestrowaniu się w charakterze klienta Pożyczkodawcy na stronie domowej Pożyczkobiorca może korzystać z usług Pożyczkodawcy w zakresie udzielania Pożyczek pod tym jednak warunkiem, że jednorazowo może być udzielona tylko jedna Pożyczka. Pożyczkodawca ma prawo nie rozpatrzyć wniosku o udzielenie Pożyczki i nie udzielić jej, jeżeli Pożyczkobiorca figuruje w bazie danych Pożyczkodawcy jako dłużnik lub osoba naruszająca zobowiązania umowne Wniosek o udzielenie Pożyczki wysłany zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki oraz opłata rejestracyjna uiszczona przez Pożyczkobiorcę, potwierdzają jego wolę do otrzymania pożyczki zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, a także fakt, iż Pożyczkobiorca dokładnie zapoznał się z warunkami Umowy Pożyczki, akceptuje je i uznaje za obowiązujące Po weryfikacji danych udzielonych przez Pożyczkobiorcę oraz wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, przekazuje przelewem elektronicznym kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy bądź rachunek właściwy dla karty przedpłaconej w przypadku wyboru danej opcji wypłaty na etapie składania wniosku. Pożyczkę uznaje się za otrzymaną po dokonaniu przez Pożyczkodawcę płatności, wymienionej w niniejszym punkcie. 3. Prowizje związane z Pożyczką Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty łącznej kwoty wszystkich opłat i prowizji obliczonej w następujący sposób: 15 dni Prowizja Ogólna kwota zwrotu RRSO (%) 200 PLN PLN 8348% 300 PLN PLN 8348% 600 PLN PLN 8348% 900 PLN* PLN 8348% 1200 PLN** PLN 8348% 1500 PLN*** PLN 8348% 2000 PLN**** PLN 8348% 2500 PLN***** PLN 8348% 3000 PLN****** PLN 8348%

7 30 dni Prowizja Ogólna kwota zwrotu RRSO (%) 200 PLN PLN 1410% 300 PLN PLN 1410% 600 PLN PLN 1410% 900 PLN* PLN 1410% 1200 PLN** PLN 1410% 1500 PLN*** PLN 1410% 2000 PLN**** PLN 1410% 2500 PLN***** PLN 1410% 3000 PLN****** PLN 1410% Przedłużenie o 15 dni Prowizja za przedłużenie okresu zwrotu pożyczki 200 PLN 50 PLN 300 PLN 75 PLN 600 PLN 150 PLN 900 PLN* 225 PLN 1200 PLN** 300 PLN 1500 PLN*** 375 PLN 2000 PLN**** 500 PLN 2500 PLN***** 625 PLN 3000 PLN****** 750 PLN Przedłużenie o 30 dni Prowizja za przedłużenie okresu zwrotu pożyczki 200 PLN 60 PLN 300 PLN 90 PLN 600 PLN 180 PLN 900 PLN* 270 PLN 1200 PLN** 365 PLN 1500 PLN*** 450 PLN 2000 PLN**** 600 PLN 2500 PLN***** 750 PLN 3000 PLN****** 900 PLN RRSO (%) Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania * kwota dostępna przy drugiej pożyczce ** kwota dostępna przy trzeciej pożyczce i kolejnych *** kwota dostępna przy czwartej pożyczce i kolejnych **** kwota dostępna przy piątej pożyczce i kolejnych ***** kwota dostępna przy szóstej pożyczce i kolejnych ***** kwota dostępna przy siódmej pożyczce i kolejnych

8 Pouczenie: kwota dostępnej pożyczki zależy od tego, ile razy była udzielana pożyczka i ogólna kwota zwrotu za przedłużenie, również zależą od kwoty pożyczki. Przyznanie pożyczek w kwocie 2500PLN oraz 3000PLN ustalane jest indywidualnie. W przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca ponosi koszty z tytułu prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Po uiszczeniu powyższej należności spłata głównej kwoty pożyczki zostaje przedłużona. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej klient zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów w wysokości: 19 PLN za wydanie karty przedpłaconej, 20,22 PLN za przesyłkę kurierską (jeśli Pożyczkobiorca nie odbiera karty osobiście). W przypadku braku spłaty Pożyczki w terminie Pożyczkobiorca ponosi do dnia zapłaty łącznej kwoty pożyczki na którą składają się kwota Pożyczki, prowizję oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy. Koszty te zostały opisane w pkt 7.2 umowy Pożyczki. 4. Zwrot Pożyczki i zapłata Prowizji Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest terminowy zwrot Pożyczki Pożyczkodawcy, a także zapłata prowizji określonej niniejszą Umową Pożyczki. Pożyczkobiorca akceptuje fakt, iż Pożyczkodawca wystawia Kalkulację w formie elektronicznej, Kalkulacja jest ważna bez podpisu i ma charakter informacyjny. Dlatego też, w przypadku nieotrzymania Kalkulacji, Pożyczkobiorca kieruje się warunkami Umowy Pożyczki i zobowiązuje się zwrócić Pożyczkę Pożyczkodawcy w terminie określonym w Umowie Pożyczki Na 5 (pięć) dni przed upływem okresu zwrotu Pożyczki, Pożyczkodawca wystawia Kalkulację do zapłaty przez Pożyczkobiorcę i wysyła ją pocztą lub na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się przelać wszystkie kwoty określone warunkami Umowy Pożyczki i podane w Kalkulacji do zapłaty, na rachunek rozliczeniowy Pożyczkodawcy Płatność uznaje się za dokonaną przez Pożyczkobiorcę od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Pożyczkodawcy Pożyczkodawca dokonuje wszystkich płatności z tytułu Umowy Pożyczki w walucie, w której została udzielona Pożyczka. W przypadku, jeżeli płatność jest dokonywana w innej walucie, Pożyczkobiorca ponosi koszty związane z przeliczeniem waluty płatności na walutę, w której Pożyczka została udzielona Przy dokonywaniu płatności określonej w Umowie Pożyczki lub podanej w Kalkulacji do zapłaty, Pożyczkobiorca powinien podać swoje dane: imię, nazwisko; dane Pożyczkodawcy: nazwę, rachunek bankowy, tytuł zapłaty, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki.

9 4.8. W przypadku wpłynięcia na rachunek Pożyczkodawcy płatności, która nie może być zidentyfikowana (na przykład nie podano tytułu przelewu), płatność uznaje się za niedokonaną do czasu jej zidentyfikowania Pożyczkodawca ma prawo rozdysponowywać kwoty otrzymane od Pożyczkobiorcy w następującej kolejności: prowizja, podstawowa kwota Pożyczki. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej w pierwszej kolejności pokrywana jest kwota za wydanie karty oraz przesyłkę kurierską. 5. Przedłużenie okresu zwrotu Pożyczki Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka na okres 15 lub 30 dni ma prawo do przedłużenia okresu spłaty Pożyczki o kolejne 15 lub 30 dni, z którego może skorzystać kilka razy, po wcześniejszym zapłaceniu, nie później niż w dniu nastąpienia daty zwrotu Pożyczki, prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Po zapłacie powyższych należności spłata kwoty podstawowej pożyczki podanej w punkcie 3.1. Umowy Pożyczki ulega przedłużeniu z zastrzeżeniem punktu 5.3. poniżej Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka na okres 15 dni ma prawo do przedłużenia okresu spłaty o 15 lub 30 dni, zaś w przypadku pożyczki na okres 30 dni ma prawo do przedłużenia okresu spłaty o 30 dni, na zasadach określonych w p W przypadku przedłużenia okresu zwrotu Pożyczki, Pożyczkobiorca powinien podać następujący tytuł przelewu: Przedłużenie Pożyczki nr. Po otrzymaniu prowizji za przedłużenie Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę SMS-em o przedłużeniu okresu spłaty Pożyczki lub o odmowie przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę przy rejestracji na stronie domowej Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia umowy Pożyczki bez podania Pożyczkobiorcy przyczyn swojej odmowy. 6. Prawa i obowiązki stron Strony zobowiązują się wykonywać warunki niniejszej Umowy i przestrzegać poufności informacji uzyskanych podczas obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki Ogólna liczba wniosków o udzielenie Pożyczki przesłanych przez Pożyczkobiorcę, jest nieograniczona. Jednakże, jednorazowo Pożyczkobiorcy może być udzielona tylko jedna Pożyczka Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić Pożyczkę i zapłacić wszelkie stosowne prowizje, w terminach przewidzianych niniejszą Umową. Jeżeli data zwrotu Pożyczki przypada na dzień wolny od pracy lub dzień świąteczny, Pożyczkobiorca ma prawo do dokonania zapłaty z tytułu zwrotu Pożyczki w pierwszy dzień roboczy po dacie zwrotu Pożyczki Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować o tym Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca powinien przerejestrować się na stronie domowej Pożyczkodawcy Za każde przerejestrowanie Pożyczkobiorca przelewa Pożyczkodawcy ze swojego rachunku bankowego bezzwrotną opłatę w wysokości 1 grosza (0,01 PLN) lub zgłasza chęć wypłaty na karcie przedpłaconej telefonicznie. W przypadku nie

10 poinformowania Pożyczkodawcy o zmianie danych domniemywa się, że podane przez Pożyczkobiorcę przy rejestracji dane są aktualne Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z: przedmiotem jego działalności, zawieraniem i wykonywaniem umów, a także dochodzeniem swoich roszczeń wobec Pożyczkobiorców oraz w celach marketingowych związanych z promocją swoich usług i w celach statystycznych. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e- mail przez Pożyczkodawcę na potrzeby kontaktu z Pożyczkobiorcą w ramach realizacji zawartej umowy Pożyczki. W szczególności Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do wysyłania na podany przez Pożyczkobiorcę adres monity oraz wezwania do zapłaty wymagalnych należności. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie, może być cofnięta w każdym czasie Pożyczkobiorca aplikując po pożyczkę za każdym razem wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do sprawdzenia jego danych osobowych, a także zezwala na zasięganie informacji i otrzymywanie zarówno aktualnych, jak i archiwalnych informacji o Pożyczkobiorcy z rejestrów państwowych, baz dłużników, w tym z systemów przetwarzania danych osób fizycznych, prowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A Zgodnie z art. 16c ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Pożyczkobiorca może każdorazowo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Termin do odstąpienia liczy się od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na rachunku bankowym Pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić Pożyczkobiorcy pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo bez zgody Pożyczkobiorcy przenieść swoją wierzytelności na osobę trzecią. Pożyczkobiorca ma prawo do zawarcia umowy o przejęcie długu za uprzednią zgodą Pożyczkodawcy. Umowa o przejęcie długu powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Odpowiedzialność stron Pożyczkobiorca zapewnia, że wszystkie dane, które udostępnił Pożyczkodawcy są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody związanej z udzieleniem nieprawdziwych informacji Pożyczkodawca monituje terminowość spłat pożyczek. Pożyczkodawca w przypadku nieterminowej spłaty kwoty Pożyczki bądź innych należności związanych z udzieleniem Pożyczki, o których mowa w Umowie, wysyła Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w spłacie Pożyczki w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (na dzień stopa lombardowa wynosi 2,5%, w związku z tym odsetki za opóźnienie w spłacie wynoszą 10% w skali roku).

11 W przypadku opóźnienia w spłacie udzielonej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty: a) kwoty Pożyczki, b) prowizji, c) opłaty za windykację zewnętrzną zgodnie zapisem w pkt umowy Pożyczki, w przypadku zaległości w spłacie powyżej 41 dni, d) opłaty za wydanie karty przedpłaconej (w przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej), e) opłaty za przesyłkę kurierską (w przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej i nie odebranie karty osobiście) Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych. Dochodzenie należności przez zewnętrzną firmę windykacyjną ma miejsce w przypadku pożyczek opóźnionych w spłacie powyżej 41 dni. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami dochodzenia należności przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem firmy windykacyjnej w wysokości 9% od całości zadłużenia. Wysokość kosztów związanych z windykacją zewnętrzną prezentuje poniższa tabela. a. dla Pożyczkobiorców wybierających opcję przelewu na własny Rachunek Pożyczkobiorcy Kwota ogólna pożyczki na 15 dni Prowizja Ogólna kwota zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od wartości zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN ,60 PLN 261, PLN ,40 PLN 392, PLN ,80 PLN 784, PLN* ,20 PLN 1177, PLN** ,60 PLN 1569, PLN*** ,00 PLN 1962, PLN**** ,00 PLN 2616, PLN***** ,00 PLN 3270, PLN****** ,00 PLN 3924,00 Kwota ogólna pożyczki na 30 dni Prowizja Ogólna kwota zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od ogólnej kwoty zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN ,50 PLN 272, PLN ,75 PLN 408, PLN ,50 PLN 817, PLN* ,25 PLN 1226, PLN** ,00 PLN 1635, PLN*** ,75 PLN 2043, PLN**** ,00 PLN 2725, PLN***** ,25 PLN 3406, PLN****** ,50 PLN 4087,50

12 b. dla Pożyczkobiorcy wybierających opcję wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej, bez przesyłki kurierskiej. Kwota ogólna pożyczki na 15 dni Prowizja Opłata za kartę Ogólna kwota zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od wartości zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN ,31 PLN 282, PLN ,11 PLN 413, PLN ,51 PLN 805, PLN* ,91 PLN 1197, PLN** ,31 PLN 1590, PLN*** ,71 PLN 1982, PLN**** ,71 PLN 2636, PLN***** ,71PLN 3290, PLN****** ,71 PLN 3944,71 Kwota ogólna pożyczki na 30 dni Prowizja Opłata za kartę Ogólna kwota zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od ogólnej kwoty zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN ,21 PLN 293, PLN ,46 PLN 424, PLN ,21 PLN 838, PLN* ,96 PLN 1246, PLN** ,71 PLN 1655, PLN*** ,46 PLN 2064, PLN**** ,71 PLN 2745, PLN***** ,96 PLN 3426, PLN****** ,21 PLN 4108,21 c. dla Pożyczkobiorcy wybierających opcję wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej z przesyłka kurierską. Kwota ogólna pożyczki na 15 dni Prowizja Opłata za kartę i Ogólna kwota przesyłkę kurierską zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od wartości zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN 40 39,22 279,22 25,13 PLN 304, PLN 60 39,22 399,22 35,93 PLN 435, PLN ,22 759,22 68,33 PLN 827, PLN* , ,22 100,73 PLN 1219, PLN** , ,22 133,13 PLN 1612, PLN*** , ,22 165,53 PLN 2004, PLN**** , ,22 222,23 PLN 2661, PLN***** , ,22 273,53 PLN 3312, PLN****** , ,22 327,53 PLN 3966,75 Kwota ogólna pożyczki na 30 dni Prowizja Opłata za kartę i Ogólna kwota przesyłkę kurierską zadłużenia Opłata za windykację zewnętrzną (9% od ogólnej kwoty zadłużenia) Ogólna kwota do spłaty po 41 dniach od daty spłaty 200 PLN 50 39,22 289,22 26,03 PLN 315, PLN 75 39,22 414,22 37,28 PLN 451,50

13 600 PLN ,22 789,22 71,03 PLN 860, PLN* , ,22 104,78 PLN 1269, PLN** , ,22 138,53 PLN 1677, PLN*** , ,22 172,27 PLN 2086, PLN**** , ,22 228,53 PLN 2767, PLN***** , ,22 284,78 PLN 3449, PLN****** , ,22 341,02 PLN 4130, Po spełnieniu przesłanek z art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 lub art. 17 ust. 1 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy InfoMonitorowi Biurze Informacji Gospodarczej S.A W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może dochodzić zapłaty Kwoty do spłaty na drodze sądowej, co dodatkowo narazi Pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty. Pożyczkobiorca ponosi wszystkie niezbędne koszty związane z egzekucją długu Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę Pożyczki i zażądać od Pożyczkobiorcy wcześniejszego dokonania zapłaty wymienionych w Umowie Pożyczki należności, jeżeli: W przypadku Pożyczki udzielonej na okres 15 lub 30 dni - Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą udzielonej Pożyczki o ponad 12 (dwanaście) dni; opóźnienie oznacza brak spłaty Pożyczki w terminie określonym w Umowie Pożyczki lub Rachunku; Pożyczkobiorca udzielił Pożyczkodawcy nieprawdziwych informacji o sobie; przeciwko Pożyczkobiorcy toczą się postępowania sądowe o zapłatę bądź postępowania egzekucyjne Jeżeli Pożyczkodawca rozwiąże Umowę Pożyczki w trybie przewidzianym w ust powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązuje się na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy zapłacić Pożyczkodawcy wszystkie kwoty pieniężne wynikające z niniejszej Umowy tj.: a) kwotę Pożyczki, b) prowizję, c) opłaty za wydanie karty przedpłaconej (w przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej), d) opłaty za przesyłkę kurierską (w przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji wypłaty Pożyczki na rachunek właściwy dla karty przedpłaconej i nie odebranie karty osobiście) Strony są zwolnione z wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki, jeżeli wykonanie zobowiązań odwleka się z powodu okoliczności siły wyższej, tj. okoliczności nadzwyczajnych, których Strony nie mogły przewidzieć, lub, nawet jeżeli mogły przewidzieć, nie było możliwości im zapobiec. Okoliczności siły wyższej nie zwalniają Strony z obowiązku podjęcia

14 wszelkich kroków w celu ich likwidacji i Strony winny wznowić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, natychmiast po ustąpieniu okoliczności siły wyższej. 7.7 Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. 8. Pozostałe warunki 8.1. Wszelkie informacje, wnioski negocjacyjne i roszczenia związane z realizacją niniejszej Umowy Pożyczki, są wysyłane drugiej Stronie w formie pisemnej, w języku polskim, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną Pożyczkobiorcy mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Pożyczkodawcę usług. Reklamacje rozpatruje Pożyczkodawca. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Pożyczkobiorcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres ), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamację należy wysłać pocztą na adres siedziby Pożyczkodawcy tj. Al. Niepodległości 69, V p., Warszawa z dopiskiem reklamacja. Pożyczkodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Pożyczkobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi Pożyczkobiorcę listownie lub za pośrednictwem wiadomości SMS bądź poczty elektronicznej Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) Spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością niniejszej Umowy, Strony rozstrzygają drogą wzajemnych negocjacji. Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia, spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością niniejszej Umowy, są rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. W zakresie nieuregulowanym w mniejszej Umowie, zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Treść Umowy Pożyczki w języku polskim, zamieszczona na stronie domowej jest tekstem podstawowym. Pożyczkodawca wysyła Pożyczkobiorcy Umowę Pożyczki wraz z załącznikami pocztą na adres podany przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji. Podpis Pożyczkodawcy na egzemplarzu Umowy Pożyczki jest obowiązkowy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania podpisanej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami. Niniejsza umowa jest potwierdzeniem zawarcia umowy pierwszej Pożyczki na kwotę, na okres, z terminem zwrotu do dnia na warunkach opisanych w Umowie Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Pożyczkobiorcy od obowiązku spłaty udzielonej pożyczki wraz ze wszelkimi opłatami dodatkowymi.

15 8.7. Integralną część Umowy Pożyczki stanowią załączniki: Załącznik nr 1 upoważnienie do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. informacji o Pożyczkobiorcy, Załącznik nr 2 wzór odstąpienia od Umowy. Regita Sp. z o.o. Pożyczkodawca (data, imię i nazwisko Pożyczkobiorcy)

16 Załącznik nr 1 Dane Pożyczkobiorcy: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (adres zameldowania) (nr i seria dowodu osobistego) (data urodzenia) (PESEL) UPOWAŻNIENIE Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), ja - (imię i nazwisko) niniejszym upoważniam, Pożyczkodawcę Spółkę Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69 do wystąpienia i uzyskania z: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora S.A. (dalej "InfoMonitor"); Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (dalej "KRD"); informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi i KRD z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, w wysokości co najmniej 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. _ miejscowość i data czytelny podpis Pożyczkobiorcy

17 Załącznik nr 2 miejscowość, data Dane Pożyczkobiorcy: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (adres zameldowania) (nr i seria dowodu osobistego) (data urodzenia) (PESEL) OŚWIADCZENIE odstąpienia od Umowy Pożyczki Niniejszym, zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuje od Umowy Pożyczki z dnia, nr. Mam świadomość, iż w związku z niniejszym odstąpieniem zobowiązany/a jestem do niezwłocznej wpłaty na rachunek Pożyczkodawcy o numerze kwoty na którą składają się poniższe należności: kwota pożyczki oraz odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. _ imię i nazwisko _ czytelny podpis

UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH. zawarta w dniu 00/00/2011 r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH. zawarta w dniu 00/00/2011 r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH zawarta w dniu 00/00/2011 r. w Warszawie pomiędzy: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

I WARUNKI OGÓLNE. 1.Terminy stosowane w umowie pożyczki.

I WARUNKI OGÓLNE. 1.Terminy stosowane w umowie pożyczki. I WARUNKI OGÓLNE 1.Terminy stosowane w umowie pożyczki. UMOWA POŻYCZKI - Umowa określająca warunki udzielenia przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych (zwanych dalej Pożyczką, Pożyczkami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3.

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3. szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI zawarta w Gdańsku w dniu #data# pomiędzy: SzybkaChwilowka.pl SzybkaChwilowka.pl z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk; reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI REGULAMIN

UMOWA POŻYCZKI REGULAMIN 1 UMOWA POŻYCZKI REGULAMIN 1 Słownik pojęć Przez występujące w Umowie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy pojęcia, Strony zgodnie rozumieją: 1. Biura Informacji Gospodarczej - Biuro Informacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bigcredit Sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bigcredit Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bigcredit Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bigcredit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.ekstrakredyty.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(wzór) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY:

(wzór) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY: (wzór) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY: zawarta w dniu pomiędzy: Pixo Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203, 16-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Pożyczki

Ogólne Warunki Umów Pożyczki Załącznik do Umowy Pożyczki Ogólne Warunki Umów Pożyczki 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1 W rozumieniu Umowy Pożyczki oraz Ogólnych Warunków Umowy, poniższe terminy pisane wielką literą będą mieć następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203,

Bardziej szczegółowo

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy pożyczki RAMOWA UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Warunki umowy pożyczki RAMOWA UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Warunki umowy pożyczki RAMOWA UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Companier Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres Biura: ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych.

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych. Warunki Umowy Ramowej Pożyczki Nasze usługi stworzyliśmy w celu kontroli Twoich środków pieniężnych w nietypowych sytuacjach dla sfinansowania nieoczekiwanych wydatków. Wyliczamy całkowitą kwotę do zwrotu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POśYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POśYCZKI nr {credit ID) UMOWA POśYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o. o., z siedzibą w Suwałkach ul. PapieŜa Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o odnawialną linię pożyczkową. zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy:

Umowa o odnawialną linię pożyczkową. zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy: Umowa o odnawialną linię pożyczkową zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy: Pożyczkowym Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Bytomska 40, 81-509 Gdynia, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr Liberis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 24A/30 (kod pocztowy 02-512), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR: KOD UMOWY: zawarta w dniu. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA RAMOWA NR: KOD UMOWY: zawarta w dniu. w Białymstoku pomiędzy: UMOWA RAMOWA NR: KOD UMOWY: zawarta w dniu. w Białymstoku pomiędzy: Chimonic Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22b, 02-703, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.pozyczkaplus.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% 1 zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo