lić potrzeby grupy docelowej ania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lić potrzeby grupy docelowej ania"

Transkrypt

1 SPECYFIKA PROJEKTU KIEROWANEGO DO OSÓB B NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOSPRAWNYCH ORAZ WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE - jak określi lić potrzeby grupy docelowej i zaplanować działania ania Martyna Jabłońska Regionalny Ośrodek O Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Pojęcie niepełnosprawności Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: Niesprawność (impariment) - kaŝda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; Niepełnosprawność (disability) - kaŝde ograniczenie bądź niemoŝność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego Ŝycia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemoŝliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.

3 Główne obszary warunkujące aktywność zawodową 1. Umieć - W wymiarze wewnętrznym (jednostkowym) obszar ten odnosi się do czynników związanych z umiejętnościami, kwalifikacjami i wykształceniem osób niepełnosprawnych predysponującymi je do podejmowania aktywności zawodowej. - W wymiarze zewnętrznym - do dostępnej na rynku oferty podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne, a takŝe oferty szeroko rozumianego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

4 2. Chcieć Główne obszary warunkujące aktywność zawodową W wymiarze wewnętrznym (jednostkowym) do obszaru tego zaliczyć moŝemy czynniki psychologiczne i bytowe kształtujące indywidualną motywację i preferencje wobec aktywności zawodowej. W wymiarze zewnętrznym obszar ten tworzą zaś postawy i nastawienie pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

5 Główne obszary warunkujące aktywność zawodową 3. Móc W wymiarze wewnętrznym (jednostkowym) obszar ten odnosi się do indywidualnych moŝliwości oraz ograniczeń aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (przede wszystkim stanu zdrowia). W wymiarze zewnętrznym do sytuacji na rynku pracy, w tym oferty miejsc pracy dla niepełnosprawnych, oraz stanu prawodawstwa w zakresie promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

6 Bariery podejmowania aktywności zawodowej

7 Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych moŝna podzielić na dwie grupy: - postawa osoby niepełnosprawnej, - otoczenie zewnętrzne, w tym m.in. postawa rodziny, postawa pracodawcy, warunki środowiska pracy, bariery administracyjne, bariery po stronie słuŝby medycyny pracy

8 Bariery podejmowania aktywności zawodowej

9 Przyczyny niskiej aktywności zawodowej wynikające z postawy osób niepełnosprawnych obawa utraty renty; stan zdrowia (rodzaj niepełnosprawności) i wynikające z niego: przeciwwskazania do podjęcia określonej pracy, związane z nim dodatkowe potrzeby (np. rehabilitacja, opieka medyczna) uniemoŝliwiające lub utrudniające podjecie pracy zawodowej, częste choroby/zaostrzenia istniejącego stanu, które powodowałyby znaczną absencję chorobową, potrzeba stałej opieki medycznej, ograniczenia mobilności; uwarunkowania psychologiczne (deficyty mentalne i osobowościowe, niski poziom samodzielności i niezaleŝności społecznej, nieadekwatny krytyczny/roszczeniowy obraz siebie, brak motywacji, związane z pracą obawy, lęki, przekonanie, Ŝe nie nadają się do pracy, zaniŝone oczekiwania co do jakości Ŝycia lub zawyŝone w stosunku do pracy);

10 Przyczyny niskiej aktywności zawodowej wynikające z postawy osób niepełnosprawnych niŝsza produktywność (niewystarczające kwalifikacje zawodowe, niŝsza wydajność jako pochodna niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, krótszego czasu pracy wynikającego z absencji chorobowej i ustawowych uprawnień, gorszej jakości pracy, ograniczeń mobilności); przekonanie, Ŝe nie warto pracować za pieniądze, jakie proponują pracodawcy.

11 Bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnych 1. bariery funkcjonalne transportowe - np. utrudniony dojazd/dotarcie do miejsca wykonywania pracy ze względu na trudności w poruszaniu się środkami komunikacji miejskiej, urbanistyczne/architektoniczne - np. niedostosowanie miejsca pracy (brak wind, podjazdów, etc.), 2. bariery wpływające na rozwój osoby niepełnosprawnej - dostęp do informacji, edukacja 3. czynniki psychospołeczne i ekonomiczne wykluczenie społeczne; 4. niewydolność systemu rehabilitacji, w tym niestabilność systemu, złoŝone procedury, często niezrozumiałe lub nieznane, ograniczona dostępność do świadczeń; 5. funkcjonowanie rynku pracy, w tym: brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, wpływ konkurencji osób pełnosprawnych, niski poziom pośrednictwa pracy, niski poziom poradnictwa zawodowego, częste bezrobocie.

12 Bariery po stronie rodzin osób niepełnosprawnych obawę o stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, obawę przed utratąświadczeń z tytułu niepełnosprawności, np. renty, obawę przed dodatkowymi obowiązkami i wysiłkiem związanym z pracą niepełnosprawnego członka rodziny, obawa, Ŝe ta osoba nie da sobie rady w pracy lub przed negatywnymi zachowaniami/reakcjami współpracowników, opinia o braku szans na podjęcie pracy przez niepełnosprawnego lub obawa przed zbyt niskimi zarobkami, obawa przed negatywną reakcją innych członków rodziny, znajomych ( kaŝą pracować choremu ), obawa przed niezaleŝnością finansową członka rodziny,

13 Bariery po stronie pracodawców obawa przed dodatkowymi formalnościami i obowiązkami (np. konieczność wezwania Państwowej Inspekcji Pracy dla potwierdzenia dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej ze stopniem umiarkowanym lub znacznym na otwartym rynku pracy), moŝliwość dodatkowych kontroli, zagroŝenie wyŝszymi kosztami wynikającymi z niŝszej wydajności pracy niepełnosprawnego, likwidacji barier architektonicznych, etc., konieczność dostosowania stanowisk pracy, konieczność dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, potrzeba zapewnienia opieki medycznej (zakłady pracy chronionej), nieznajomość przepisów prawnych oraz moŝliwości wsparcia finansowego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej obawa przed niŝszą wydajnością, jakością pracy i mobilnością pracownika niepełnosprawnego, uprzedzenia współpracowników i personelu kierowniczego.

14 Bariery prawno - administracyjne niskie zaangaŝowanie administracji w aktywizację zawodową niepełnosprawnych - często brak środków finansowych na te cele brak stabilności warunków wsparcia finansowego, skomplikowane, niejasne przepisy prawne, niestabilność prawa, brak moŝliwości przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

15 Bariery po stronie medycyny pracy Wstępny etap oceny predyspozycji do pracy na określonym stanowisku to ustalenie, czy praca ta jest odpowiednia dla osoby niepełnosprawnej, a więc czy spełnia następujące warunki: - pracownik jest w stanie ją wykonywać (zarówno fizycznie, jak i psychicznie) oraz posiada odpowiednie do niej umiejętności, - praca nie stanowi ryzyka dla zdrowia pracownika, - obecność pracownika w miejscu pracy nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia innych współpracowników.

16 Bariery po stronie medycyny pracy W przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawnej analiza stanowiska pracy jest elementem kluczowym i musi uwzględniać: - system pracy (zmianowa, w tym nocna, wyjazdy słuŝbowe, praca w terenie), - czas i częstości wykonywania głównych zadań (ze zwróceniem uwagi na wykonywane czynności, np. podnoszenie, obracanie, siadanie, stanie, chodzenie, dźwiganie), - rodzaj sprzętu i materiałów, z których korzysta pracownik, - warunki pracy i związane z nimi zagroŝenia, - lokalizację stanowiska pracy i komunikację do stanowiska, - charakterystykę zaplecza socjalno-sanitarnego, - wymagane kwalifikacje i umiejętności.

17 Bariery po stronie medycyny pracy Z przeprowadzonego badania profilaktycznego mogą wyniknąć dodatkowe wnioski, które lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną przekazuje pracodawcy. Mogą one dotyczyć: - ograniczeń czasu pracy, np. praca w niepełnym wymiarze godzin, - zmiany systemu pracy, np. bez pracy zmianowej, zwłaszcza nocnej, - zakazu wykonywania pewnych zadań, np. bez podnoszenia cięŝarów, - przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

18 Podstawy trafnego projektu Gruntowna diagnoza - działania muszą być oparte na znajomości potrzeb zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i ich otoczenia. W takim rozumienia np. tematyka szkoleń powinna być dobierana na podstawie wiedzy o zapotrzebowaniu lokalnych pracodawców, a kierunki kształcenia w szkołach specjalnych powinny ewoluować wraz ze zmieniającą się specyfiką rynku pracy. Indywidualizacja działań - działania muszą mieć mniej masowy, a bardziej zindywidualizowany i dopasowany charakter. Badania pokazują, iŝ potrzeby i sytuacja osób niepełnosprawnych są bardzo róŝne. Z tego punktu widzenia bardziej efektywne będą te projekty, które adresowane będą do mniejszej liczby osób, a traktować będą problem bardziej wnikliwie, niŝ programy skierowane do większej liczby osób, a działające tylko na najbardziej podstawowym wymiarze.

19 Kompleksowość dzia Podstawy trafnego projektu działań - działania muszą integrować róŝne obszary i formy wsparcia. ZłoŜoność uwarunkowań aktywności zawodowej, implikuje taki sam charakter jej przeciwdziałań skierowany na likwidowanie róŝnorodnych barier zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. W takim rozumieniu, bezcelowe jest organizowanie szkoleń dla niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich bez zapewnienia im moŝliwości dojazdu na nie, lub teŝ organizowanie doradztwa zawodowego bez idącego w ślad za nim programu szkoleniowego. Kompleksowość działań powinna równieŝ odnosić się do włączania w proces aktywizacji róŝnych grup, np. pracodawców, pracowników instytucji rynku pracy, nie tylko samych niepełnosprawnych.

20 Kompleksowość wsparcia - działania - 1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla kaŝdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących: Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Kursy i szkolenia umoŝliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, StaŜe i praktyki zawodowe, Subsydiowane zatrudnienie, Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, Usługi społeczne przezwycięŝające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

21 Kompleksowość wsparcia - działania - 2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). Zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych jako osób, które na równych prawach i obowiązkach powinny i mogą być zaangaŝowane w Ŝycie społeczeństwa. Zmiana kategorii myślenia o niepełnosprawności nie jako o chorobie, a o inności społeczeństwo jest róŝnorodne i jedną z jego części są osoby niepełnosprawne.

22 W A ś N E Bardzo waŝne wydaje się, aby osoba niepełnosprawna kształciła kompetencje, umiejętności i predyspozycje potrzebne z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy. Zaliczyć moŝna do nich przede wszystkim: przedsiębiorczość elastyczność mobilność umiejętność uczenia się, przekwalifikowywania otwartość na zmiany umiejętności autoprezentacyjne oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy kształtowanie odporności w sytuacjach stresogennych, treningi radzenia sobie ze stresem

23 W A ś N E WaŜne jest równieŝ to, aby edukacja jedynie poprzez wąską specjalizację i brak kształcenia kompetencji miękkich / uniwersalnych nie szufladkowała osób niepełnosprawnych, a dawała raczej wachlarz moŝliwości i kompetencje do uczenia się i zdobywania kwalifikacji przez całe Ŝycie. W przypadku osób niepełnosprawnych bardzo waŝna jest równieŝ ogólna motywacja do pracy, kształtowanie postaw pro-aktywnych zarówno wśród samych osób niepełnosprawnych jak i wśród ich opiekunów. Oddziaływanie w kierunku większego usamodzielniania się osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie nadopiekuńczości rodzin, która tę samodzielność upośledza.

24 NAJWIĘKSZE PRZESZKODY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOSPRAWNYCH LEśĄ W SERCACH OTACZAJĄCYCH CYCH ICH LUDZI (PHIL BOSMANS) Dziękuj kuję za uwagę i Ŝyczę wielu sukcesów Martyna Jabłońska Regionalny Ośrodek O Europejskiego Funduszu Społecznego Kielce, ul. Śniadeckich 30/5 Telefon: (041) Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstęp System opieki nad osobą niepełnosprawną umoŝliwić powinien rozpoznanie przyczyn, zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni

Nr 2/2013. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy wielcy nieobecni Nr 2/2013 Analiza tematyczna Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością główne wnioski Osoby z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo