ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa w ramach projektu: Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia Warszawa,

2 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa NIP: , REGON , KRS tel.: , fax: SEKCJA II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA II.2.1) Udzielenie zamówienia następuje z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, poza trybem przetargów określonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. II.2.2) Miejsce publikacji ogłoszenia zapytania ofertowego: a) Strona internetowa Zamawiającego: b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego SEKCJA III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA III.3.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III.3.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa na potrzeby realizacji projektu Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL /12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. III.3.1.2) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi doradztwa usługi hotelarskie hotelarskie usługi noclegowe usługi hotelarskie, restauracyjne usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3 III.3.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej, usługi doradczej, usługi cateringowej, usługi hotelowej w terminach: III ) USŁUGA SZKOLENIOWA III a) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi edukacyjne i szkoleniowe III b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa realizowana w formie dwóch kursów: I. Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. II. Kursu Menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. Uczestnicy: 48 osób - pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników podmiotów sektora ICT wspierających niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. III c) Organizacja Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1. Kurs składa się z dziewięciu dwudniowych bloków szkoleniowych dzień szkoleniowy oznacza 8 godzin po 60 minut. 3. Jedna godzina szkolenia oznacza 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. 4. Łączna ilość godzin na kurs: 144 godziny szkoleniowe ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) 5. Łączna ilość godzin do przeprowadzenia: 288 godzin ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) * 2 grupy 6. W kursie weźmie udział 16 osób podzielonych na 2 grupy po 8 osób. 7. Każdy blok szkoleniowy to odrębny Moduł. 8. Łączna dla dwóch grup szkoleniowych: 288 godzin. 9. Zajęcia powinny być prowadzone zarówno w formie wykładu jak i formach angażujących uczestników 10. Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe muszą być dostosowane na bieżąco pod katem specyficznych potrzeb uczestników. 11. Wykonawca opracuje kompleksową zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych dla poszczególnych modułów obu kursów, tak by Zamawiający mógł nadać tym materiałom formę kompleksowego skryptu. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń w postaci dzienników zajęć, ankiet wypełnionych przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia, testów sprawdzających wiedzę. 13. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi monitoring stopnia zadowolenia uczestników szkolenia w formie ankiet ( wzorce zostaną przekazane Zamawiającemu). 14. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób szkolących się, nie zgłaszaniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.

4 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 16. Zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących szkolenia pod warunkiem, że osoba zastępująca spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. III d) Zakres tematyczny Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. Moduł I: Przywództwo Moduł II: Warsztaty skutecznych negocjacji Moduł III: Wypalenie zawodowe Moduł IV: Prawo Pracy Moduł V: Zarządzanie konfliktem: rola i dynamika konfliktów w organizacji, ze szczególnym naciskiem na diagnozowanie sytuacji i dopasowanie odpowiednich narzędzi rozwiązywania konfliktów. Moduł VI: Optymalizacja zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja personelu. Moduł VII: Systemy motywacyjne pracowników. - Automotywacja jako filar motywowania innych - Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne zastosowanie - Zasady motywowanie pracowników - Motywowanie pracownika - Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników - Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem Moduł VIII: Mentoring jako narzędzie efektywnego zarządzania wiekiem: - wdrażanie polityki zarządzania wiekiem - organizację mentoringu w firmie - dobór, przygotowanie i motywację mentora - korzyści ze stosowania mentoringu dla firmy i pracowników - prezentację innowacyjnego modelu mentoringu jako narzędzia zarządzania wiekiem Moduł IX: Zarządzanie kulturą pracy - Współpraca czy rywalizacja? czyli w jaki sposób budować relacje - Przepływ informacji w firmie - Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań - Kształtowanie kultury organizacyjnej III e) Terminy realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1. Terminy realizacji zgodne z Załącznikiem nr 1 do przedmiotu zamówienia stanowiącym Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkoleń. III f) Miejsce realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1) Grupa I: Warszawa 2) Grupa II: Sandomierz III g) Organizacja Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej

5 1. Kurs składa się z dziewięciu dwudniowych bloków szkoleniowych dzień szkoleniowy oznacza 8 godzin po 60 minut. 3. Jedna godzina szkolenia oznacza 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. 4. Łączna ilość godzin na kurs: 144 godziny szkoleniowe ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) 5. Łączna ilość godzin do przeprowadzenia: 576 godzin ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) * 4 grupy 6. W kursie weźmie udział 32 osoby podzielonych na =4 grupy po 8 osób. 7. Każdy blok szkoleniowy to odrębny Moduł. 8. Łączna dla dwóch grup szkoleniowych: 288 godzin. 9. Zajęcia powinny być prowadzone zarówno w formie wykładu jak i formach angażujących uczestników 10. Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe muszą być dostosowane na bieżąco pod kątem specyficznych potrzeb uczestników. 11. Wykonawca opracuje kompleksową zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych dla poszczególnych modułów obu kursów, tak by Zamawiający mógł nadać tym materiałom formę kompleksowego skryptu. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń w postaci dzienników zajęć, ankiet wypełnionych przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia, testów sprawdzających wiedzę. 13. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi monitoring stopnia zadowolenia uczestników szkolenia w formie ankiet ( wzorce zostaną przekazane Zamawiającemu). 14. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób szkolących się, nie zgłaszaniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 16. Zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących szkolenia pod warunkiem, że osoba zastępująca spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. III h) Zakres tematyczny Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej Moduł I. Zarządzanie. -organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym. -prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia -zarządzanie jakością -zarządzanie kryzysowe. Moduł II: Finanse przedsiębiorstw : -controlling i analiza finansowa -rachunkowość finansowa i zarządcza Moduł III: Zarządzanie strategiczne. Balanced Score Card Moduł IV: Zarządzanie środowiskowe. Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem. Corporate Social Responsibility. - koszty i korzyści (ekonomiczne i społeczne) wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego - możliwości wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych - źródła finansowania wprowadzania w firmie rozwiązań ekologicznych - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a różne strategie zarządcze - zarządzanie przedsiębiorstwem a nowoczesny CSR

6 Moduł V: Lean Manufacturing Moduł VI: Zarządzanie zamówieniami w ochronie zdrowia Moduł VII: Zarządzanie systemem i kontraktowanie świadczeń zdrowotnych Moduł VIII: Zarządzanie projektami Moduł IX: Zarządzanie łańcuchem dostaw III i) Terminy realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 1. Terminy realizacji zgodne z Załącznikiem nr 2 do przedmiotu zamówienia stanowiącym Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkoleń. III j) Miejsce realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 1. Grupa I: Kielce 2. Grupa II, Grupa III, Grupa IV : III USŁUGA DORADCZA III a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza stanowiąca indywidualne wsparcie doradcze / coaching dla 48 osób - pracowników 11 przedsiębiorstw - niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników podmiotów sektora ICT wspierających niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Efektem usługi doradczej powinno być 11 Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi. III b) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi doradztwa III c) Organizacja indywidualnego wsparcia doradczego 1. Indywidualne wsparcie doradcze realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. 2. Na jednego uczestnika przypada łącznie 14 godzin doradczych. 3. Łączna ilość godzin doradczych do zrealizowania: 48 *14 = 672 godziny 4. Jedna godzina oznacza 60 minut 5. Efektem końcowym doradztwa powinno być wypracowanie Strategii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dla każdego przedsiębiorstwa. 6. Łączna ilość Strategii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi które powinny zostać wypracowane: Doradztwo powinno odbywać się według poniższego schematu organizacyjnego:

7 FAZA DZIAŁANIA LICZBA GODZIN DIAGNOZA ORGANIZACYJNA ZDEFINIOWANIE PLANU DZIAŁANIA ZGODNEGO ZE STATEGIĄ ROZWOJU DANEJ SPÓŁKI I PRACA NAD ULEPSZENIAMI Diagnoza organizacyjna i badanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i danej osoby/ pracownika 147 Zdefiniowanie obszarów wymagajacych wprowadzenia zmian specjalistyczne doradztwo ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań do zagadnień wypracowanych w Fazie I wspólna analiza i wypracowanie nowych metod w bieżących czynnościach zarządczych z uwzględnieniem zagadnień zarządzania procesowego oraz zdefiniowanie wskaźników które pozwolą na pomiar postępu we wprowadzanych zmianach na poziomie danego stanowiska oraz całej organizacji z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonalnych Dziedziny HR i Zarządzania Strategicznego 441 Ponowna analiza i wprowadzenie ostatecznych korekt w wypracowanej Strategii ZZL 98 RAZEM Doradztwo powinno odbywać się w siedzibie przedsiębiorców objętych projektem według harmonogramu stanowiącego Załącznik do przedmiotu zamówienia nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 9. Doradztwo powinno zostać zrealizowane w zgodnie z harmonogramem 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu o którym mowa w pkt. 8. III ) USŁUGA HOTELARSKA i GASTRONOMICZNA III a) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi hotelarskie hotelarskie usługi noclegowe usługi hotelarskie, restauracyjne usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

8 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne III b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko - gastronomiczna polegająca na: zapewnieniu noclegów i sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń, zapewnieniu pełnego wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz organizacji przerw kawowych podczas szkoleń. III c) Wymagania dotyczące hotelu 1. Zapewnienie noclegów dla wszystkich uczestników szkoleń w hotelu minimum trzygwiazdkowym, pensjonacie lub ośrodku szkoleniowym o podobnym standardzie, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym Załącznik 1 oraz Załącznik 2 2. Zapewnienie śniadań dla uczestników szkoleń korzystających z noclegu. 3. Zamawiający zastrzega sobie zakończenie doby hotelowej o godzinie 18:00 oraz akceptację miejsca pobytu. 4. Potwierdzenie posiadanych rezerwacji hotelu, cateringu i sal szkoleniowych w terminach i miejscach zgodnych z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika nr 11, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. III d) Wymagania dotyczące organizacji wyżywienia oraz przerw kawowych 1. Przerwy kawowe: napoje gorące (kawa, herbata), napoje zimne:(woda mineralna: gazowana, niegazowana), pieczywo cukiernicze, owoce sezonowe. 2. Obiady: posiłek dwudaniowy w formie zupy i drugiego dania na ciepło, 250 ml napoju/soku. 3. Kolacja: w formie bufetu szwedzkiego. 4. W programie dwudniowego szkolenia przewidziano cztery przerwy kawowe, dwie przerwy obiadowe, jedną kolację. 5. Sposób przygotowania przerwy kawowej, obiadu i kolacji : a. Przygotowanie bufetu na przerwę kawową rano przed szkoleniem: obrus, serwetki jednorazowe, warnik z wodą, ceramiczna zastawa w tym: filiżanki i szklanki na napoje zimne i gorące, talerzyki, sztućce (łyżeczki, widelce, noże); b. Przygotowanie i obsługa uczestników szkolenia w porze obiadowej w godzinach c. Przygotowanie i obsługa uczestników szkolenia w porze kolacji w godzinach d. Zamawiający zastrzega sobie akceptację menu. e. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pełne menu nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. f. Posiłki i przerwy kawowe muszą być serwowane w standardzie odpowiadającym standardowi świadczenia usług gastronomicznych przez hotel co najmniej trzygwiazdkowy. III e) Wymagania dotyczące sal szkoleniowych / konferencyjnych

9 1. Sale szkoleniowe muszą znajdować się na parterze lub na piętrze sale nie mogą znajdować się w podpiwniczeniu, suterenie, na poddaszu; 2. Sale dla szkoleń grupowych powinny posiadać powierzchnię gwarantującą optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 8-osobowych + trener; 3. W salach dla szkoleń grupowych muszą znajdować się stoły i krzesła dla odpowiedniej liczby osób (8 osób + trener) z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń; 4. Wyposażenie sal dla szkoleń grupowych: flipchart wraz z papierem, kolorowe pisaki, ekran do prezentacji slajdów, przedłużacz, stolik na sprzęt audio-video; 5. W salach powinien być zapewniony dostęp do źródeł prądu oraz do Internetu bezprzewodowego WIFI o minimalnej przepustowości 512 Kb/s; 6. W salach powinno znajdować się odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej; 7. W salach muszą znajdować się wieszaki na odzież wierzchnią; 8. Zaplecze sanitarne (toalety) przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinno znajdować się na tym samym poziomie co sale szkoleniowe lub znajdować się na innym poziomie w trym samym budynku; 9. Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, postawienie tablic informacyjnych, roll-up); 10. Sale dla szkoleń grupowych powinny być dostępne w dni odbywającego się szkolenia w godzinach od , zgodnie z haromonogramem przedkładanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, Zamawiający zastrzega sobie konieczność dostępu do sal na godzinę przed i po szkoleniu; 11. Oferent powinien zapewnić jednoczesną dostępność co najmniej 2 sal dla szkoleń grupowych w tym samym czasie (jednocześnie szkolenia grupowe mogą być realizowane dla 2 grup szkoleniowych). 12. Zamawiający zastrzega, iż ostateczne potwierdzenie terminów i ilości zamówionych godzin wynajmu sal będzie dokonywane na podstawie miesięcznego harmonogramu usług składanego do Wykonawcy. 13. Koszt wynajmu musi obejmować sprzątanie sali, zużycie wody i ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. 14. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia. SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINASOWYM I TECHNICZNYM IV.4.1) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak IV.4.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW IV.4.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

10 1) O udzielenie zamówienia w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) Za spełnienie warunków określonych w podpunkcie 1) Zamawiający uzna jeżeli: a. Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - zarządzał i realizował minimum dwoma projektami w obszarze szkoleń i doradztwa o wartości łącznej minimum ,00 PLN ( słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające realizację ww. projektów oraz Załącznik nr 12 do niniejszego Zapytania Ofertowego. b. Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi niezbędne wykształcenie, kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie polegające na przeprowadzeniu szkoleń przez każdego z proponowanych trenerów / trenerek w minimum 6 wybranych Modułach i przeprowadzeniu indywidualnego wsparcia doradczego minimum 100 h. Wykonawca zapewni nie mniej niż 4 trenerów a nie więcej niż 8 trenerów. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w Załączniku nr 7 do niniejszego Zapytania Ofertowego, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. c. Wykonawca posiada Certyfikat ISO 9001 w obszarze szkoleń i doradztwa. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika do Oferty Cenowej, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. d. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa biznesowego. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w Załącznika nr 12 do niniejszego Zapytania Ofertowego. e. Wykonawca złoży wraz z Ofertą Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym do niniejszego Zapytania Ofertowego metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. f. Obrót Wykonawcy za ostatnie zamknięte dwa lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, będzie wynosił co najmniej ,00 PLN w każdym roku. g. Wykonawca na okres realizacji projektu, wyznaczy dyspozycyjną osobę przedstawiciela swojej firmy, który będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym. Osoba ta powinna być wykazana w Załączniku nr 6 stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

11 h. Wykonawca przedłoży metodykę realizacji i proponowanych konspektów poszczególnych Modułów oraz scenariusza techniczno organizacyjnego realizacji poszczególnych kursów. Dokument powinien uwzględniać: sposoby organizacji grup trenerskich do poszczególnych kursów metody współpracy i komunikacji pomiędzy trenerami sposoby komunikacji wewnętrznej pomiędzy trenerami w zakresie organizacji zajęć oraz sposoby komunikacji zewnętrznej pomiędzy trenerami oraz Zamawiającym metodyka / metodologia prowadzenia poszczególnych Modułów i doradztwa metody motywowania uczestników szkoleń i doradztwa analiza potencjalnych ryzyk w realizacji szkoleń i doradztwa i propozycje metod radzenia sobie z ryzykiem Dokument powinien mieć charakter kompleksowy. Z dokumentu ma jasno wynikać w jaki sposób Wykonawca planuje zrealizować szkolenia i doradztwo oraz zapewnić Zamawiającemu najwyższą jakość szkoleń i doradztwa. i. Wykonawca zapewnieni oprogramowanie z modułami umożliwiającymi kompleksowe zarządzanie szkoleniami i doradztwem wg przykładowej specyfikacji zgodnie z Załącznikiem nr 4 do przedmiotu zamówienia do niniejszego Zapytania Ofertowego Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika do Oferty Cenowej, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. j. Wykonawca zaprezentuje propozycje dedykowanych i potwierdzonych miejsc noclegów i realizacji szkoleń w formie Załącznika nr 11 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 3) Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenie stanowiące: Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10 do niniejszego Zapytania Ofertowego 4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa w podpunkcie 1) polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5) Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym przez

12 siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym spowoduje odrzucenie Oferty. 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia c) zawiera błędy w obliczeniu ceny d) wykonawca nie dostarczy stosownych wyjaśnień - do złożenia których został wezwany - w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. IV.4.2.2) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Wykonawców 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/-y upoważnione. b. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. Bilans i rachunek zysków i strat za dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za faktyczny okres prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającej odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, b. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

13 3. Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 1. I pkt. 2 IV.4.2.3) Wymogi dotyczące ofert składanych wspólnie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego. Dopuszcza się możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; 3. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: a) jakiego postępowania dotyczy, b) jakie podmioty występują wspólnie, c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika, d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, e) na jaki okres jest udzielone, f) czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. 4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

14 6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z Zapytaniem Ofertowym b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 3. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 6 niniejszego rozdziału kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. IV.4.2.4) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt.1 lub przesłać faksem lub em. 3. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się em. em przekazywane będą następujące dokumenty: a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania c) pisma o uzupełnienie dokumentów 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub em dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

15 5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień lecz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie po upływie terminu składania oferty, o którym mowa w pkt. 5, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców. SEKCJA V: PROCEDURA V.5.1) OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY V.5.1.1) OFERTA 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy / druków stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego, bądź zgodnie z tymi formularzami. 4. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. 5. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 11. Zaleca się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 12. Zaleca się, by oferta była dostarczona w kopercie oznaczonej:

16 Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa w ramach projektu: Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia V.5.1.2) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna: nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 5. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w ten sposób że: a. jeżeli cena (wartość brutto) oferty zaproponowanej przez wykonawcę nie odpowiada sumie wartości netto oraz wartości podatku VAT, zamawiający koryguje wartość brutto dodając do wartości netto wartość podatku VAT, b. jeżeli stawka podatku VAT, została prawidłowo przyjęta, a wartość podatku VAT nie odpowiada równaniu właściwemu dla wartości netto i stawki podatku VAT zamawiający koryguje podaną liczbowo wartość podatku podaną w ofercie, dodając do wartości netto wartość podatku VAT wynikającą z prawidłowo przyjętej przez wykonawcę stawki podatku VAT; c. jeżeli w ofercie wykonawcy występują różnice pomiędzy wartością netto/ceną (wartością brutto)/wartością podatku VAT wyrażoną liczbowo i wpisaną słownie, zamawiający bierze pod uwagę wartości wyrażone liczbowo i umieszczone w ofercie cenowej; 6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, polegający na nieprawidłowo przyjętej stawce podatku VAT lub którego nie można poprawić na podstawie ust 5) spowoduje odrzucenie oferty. 7. Jeżeli złożona zostanie oferta zagraniczna, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Ofercie Cenowej stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego V.5.1.3) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

17 V ) OPIS KRYTERIÓW 1. Cena: 60 punktów 2. Metodyka i scenariusz techniczno organizacyjny realizacji poszczególnych kursów: 20 punktów 3. Doświadczenie trenerów w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego 20 punktów V ) ZNACZENIE KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Cena 60 punktów X Łączna cena najtańszej oferty Łączna cena ocenianej oferty 2. Metodyka i scenariusz techniczno organizacyjny realizacji poszczególnych kursów: Ocena w skali od 0 20 punktów. 3. Doświadczenie trenerów w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego do 2000 godzin - 0 punktów od 2000 godzin do 3500 godzin - 5 punktów od 3500 godzin do 5500 godzin 10 punktów od 5500 godzin do 7000 godzin 15 punktów więcej niż 7000 godzin 20 punktów 4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 5. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a. oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym Zapytaniem Ofertowym b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, c. oferent przedstawił ofertę zgodnie co do treści z wymaganiami Zamawiającego. V.5.1.4) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny. 3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. V.5.1.5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18 V.5.1.6) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. V.5.1.7) ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. 1. Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie ich zakres. 3. Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała określać, jakie zakres dostaw zostanie powierzony podwykonawcom. 4. Zlecenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zadania, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. 5. Brak informacji, o której mowa w pkt. 1 będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja przez Wykonawcę we własnym zakresie. 6. Do podwykonawstwa uregulowanego w niniejszej specyfikacji znajduje zastosowanie art. 647 kc. V.5.1.8) TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT V ) Termin składania ofert: 01 października 2013 r. godz V ) Formy i miejsce składania ofert: 1. Operator pocztowy, kurier, doręczenie osobiste: miejsce: Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa, z dopiskiem na kopercie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROJ.ZO/Z- 1/ 2. Oferta powinna być trwale zszyta i złożona w zamkniętej kopercie. 3. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z Protokołami zostanie przesłany do wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz ogłoszony zostanie na stronie internetowej pod adresem 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. V.5.1.9) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Adres strony internetowej na której dostępne jest Zapytanie Ofertowe: Zapytanie ofertowe można uzyskać pod adresem: Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa. V ) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez Protokół z wyboru wykonawcy, który zostanie opublikowany w ww. stronie internetowej oraz rozesłany pocztą tradycyjną do oferentów, którzy złożyli ofertę.

19 V ) DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu Luiza Drela tel.: , faks , tel. kom: , V ) ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 2. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 3. Załącznik nr 3 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji doradztwa 4. Załącznik nr 4 ZAŁACZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przykładowa specyfikacja techniczna oprogramowania 5. Załącznik nr 5 - Oferta cenowa 6. Załącznik nr 6 - Formularz cenowy 7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób/trenerów, którzy będą wykonywali zamówienie lub uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym 11. Załącznik nr 11 Wykaz hoteli, propozycje menu na szkolenie 12. Załącznik nr 12 Doświadczenie Wykonawcy

20 ZAŁĄCZNIK nr 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. MODUŁ Kurs menedżerski Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej (144 h) Miejsce realizacji Przywództwo Warszawa Sandomierz Warsztaty skutecznych negocjacji Warszawa Sandomierz Wypalenie zawodowe Warszawa Sandomierz Prawo pracy Warszawa Sandomierz Zarządzanie konfliktem Warszawa Sandomierz Optymalizacja zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja personelu. Warszawa Sandomierz Systemy motywacyjne pracowników. Warszawa Sandomierz Mentoring jako narzędzie efektywnego zarządzania wiekiem. Warszawa Sandomierz Zarządzanie kulturą pracy. Warszawa Sandomierz

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo