ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa w ramach projektu: Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia Warszawa,

2 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa NIP: , REGON , KRS tel.: , fax: SEKCJA II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA II.2.1) Udzielenie zamówienia następuje z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, poza trybem przetargów określonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. II.2.2) Miejsce publikacji ogłoszenia zapytania ofertowego: a) Strona internetowa Zamawiającego: b) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego SEKCJA III: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA III.3.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III.3.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa na potrzeby realizacji projektu Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL /12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. III.3.1.2) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi doradztwa usługi hotelarskie hotelarskie usługi noclegowe usługi hotelarskie, restauracyjne usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3 III.3.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej, usługi doradczej, usługi cateringowej, usługi hotelowej w terminach: III ) USŁUGA SZKOLENIOWA III a) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi edukacyjne i szkoleniowe III b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa realizowana w formie dwóch kursów: I. Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. II. Kursu Menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. Uczestnicy: 48 osób - pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników podmiotów sektora ICT wspierających niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. III c) Organizacja Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1. Kurs składa się z dziewięciu dwudniowych bloków szkoleniowych dzień szkoleniowy oznacza 8 godzin po 60 minut. 3. Jedna godzina szkolenia oznacza 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. 4. Łączna ilość godzin na kurs: 144 godziny szkoleniowe ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) 5. Łączna ilość godzin do przeprowadzenia: 288 godzin ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) * 2 grupy 6. W kursie weźmie udział 16 osób podzielonych na 2 grupy po 8 osób. 7. Każdy blok szkoleniowy to odrębny Moduł. 8. Łączna dla dwóch grup szkoleniowych: 288 godzin. 9. Zajęcia powinny być prowadzone zarówno w formie wykładu jak i formach angażujących uczestników 10. Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe muszą być dostosowane na bieżąco pod katem specyficznych potrzeb uczestników. 11. Wykonawca opracuje kompleksową zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych dla poszczególnych modułów obu kursów, tak by Zamawiający mógł nadać tym materiałom formę kompleksowego skryptu. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń w postaci dzienników zajęć, ankiet wypełnionych przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia, testów sprawdzających wiedzę. 13. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi monitoring stopnia zadowolenia uczestników szkolenia w formie ankiet ( wzorce zostaną przekazane Zamawiającemu). 14. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób szkolących się, nie zgłaszaniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.

4 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 16. Zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących szkolenia pod warunkiem, że osoba zastępująca spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. III d) Zakres tematyczny Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. Moduł I: Przywództwo Moduł II: Warsztaty skutecznych negocjacji Moduł III: Wypalenie zawodowe Moduł IV: Prawo Pracy Moduł V: Zarządzanie konfliktem: rola i dynamika konfliktów w organizacji, ze szczególnym naciskiem na diagnozowanie sytuacji i dopasowanie odpowiednich narzędzi rozwiązywania konfliktów. Moduł VI: Optymalizacja zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja personelu. Moduł VII: Systemy motywacyjne pracowników. - Automotywacja jako filar motywowania innych - Podstawowe teorie motywacyjne i ich praktyczne zastosowanie - Zasady motywowanie pracowników - Motywowanie pracownika - Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników - Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem Moduł VIII: Mentoring jako narzędzie efektywnego zarządzania wiekiem: - wdrażanie polityki zarządzania wiekiem - organizację mentoringu w firmie - dobór, przygotowanie i motywację mentora - korzyści ze stosowania mentoringu dla firmy i pracowników - prezentację innowacyjnego modelu mentoringu jako narzędzia zarządzania wiekiem Moduł IX: Zarządzanie kulturą pracy - Współpraca czy rywalizacja? czyli w jaki sposób budować relacje - Przepływ informacji w firmie - Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań - Kształtowanie kultury organizacyjnej III e) Terminy realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1. Terminy realizacji zgodne z Załącznikiem nr 1 do przedmiotu zamówienia stanowiącym Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkoleń. III f) Miejsce realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 1) Grupa I: Warszawa 2) Grupa II: Sandomierz III g) Organizacja Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej

5 1. Kurs składa się z dziewięciu dwudniowych bloków szkoleniowych dzień szkoleniowy oznacza 8 godzin po 60 minut. 3. Jedna godzina szkolenia oznacza 45 minut zajęć i 15 minut przerwy. 4. Łączna ilość godzin na kurs: 144 godziny szkoleniowe ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) 5. Łączna ilość godzin do przeprowadzenia: 576 godzin ( 9 bloków szkoleniowych * 2 dni szkoleniowe * 8 godzin ) * 4 grupy 6. W kursie weźmie udział 32 osoby podzielonych na =4 grupy po 8 osób. 7. Każdy blok szkoleniowy to odrębny Moduł. 8. Łączna dla dwóch grup szkoleniowych: 288 godzin. 9. Zajęcia powinny być prowadzone zarówno w formie wykładu jak i formach angażujących uczestników 10. Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe muszą być dostosowane na bieżąco pod kątem specyficznych potrzeb uczestników. 11. Wykonawca opracuje kompleksową zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych dla poszczególnych modułów obu kursów, tak by Zamawiający mógł nadać tym materiałom formę kompleksowego skryptu. 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń w postaci dzienników zajęć, ankiet wypełnionych przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia, testów sprawdzających wiedzę. 13. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi monitoring stopnia zadowolenia uczestników szkolenia w formie ankiet ( wzorce zostaną przekazane Zamawiającemu). 14. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób szkolących się, nie zgłaszaniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 16. Zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących szkolenia pod warunkiem, że osoba zastępująca spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. III h) Zakres tematyczny Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej Moduł I. Zarządzanie. -organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym. -prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia -zarządzanie jakością -zarządzanie kryzysowe. Moduł II: Finanse przedsiębiorstw : -controlling i analiza finansowa -rachunkowość finansowa i zarządcza Moduł III: Zarządzanie strategiczne. Balanced Score Card Moduł IV: Zarządzanie środowiskowe. Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem. Corporate Social Responsibility. - koszty i korzyści (ekonomiczne i społeczne) wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego - możliwości wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych - źródła finansowania wprowadzania w firmie rozwiązań ekologicznych - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a różne strategie zarządcze - zarządzanie przedsiębiorstwem a nowoczesny CSR

6 Moduł V: Lean Manufacturing Moduł VI: Zarządzanie zamówieniami w ochronie zdrowia Moduł VII: Zarządzanie systemem i kontraktowanie świadczeń zdrowotnych Moduł VIII: Zarządzanie projektami Moduł IX: Zarządzanie łańcuchem dostaw III i) Terminy realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 1. Terminy realizacji zgodne z Załącznikiem nr 2 do przedmiotu zamówienia stanowiącym Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkoleń. III j) Miejsce realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 1. Grupa I: Kielce 2. Grupa II, Grupa III, Grupa IV : III USŁUGA DORADCZA III a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza stanowiąca indywidualne wsparcie doradcze / coaching dla 48 osób - pracowników 11 przedsiębiorstw - niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pracowników podmiotów sektora ICT wspierających niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Efektem usługi doradczej powinno być 11 Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi. III b) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi doradztwa III c) Organizacja indywidualnego wsparcia doradczego 1. Indywidualne wsparcie doradcze realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. 2. Na jednego uczestnika przypada łącznie 14 godzin doradczych. 3. Łączna ilość godzin doradczych do zrealizowania: 48 *14 = 672 godziny 4. Jedna godzina oznacza 60 minut 5. Efektem końcowym doradztwa powinno być wypracowanie Strategii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dla każdego przedsiębiorstwa. 6. Łączna ilość Strategii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi które powinny zostać wypracowane: Doradztwo powinno odbywać się według poniższego schematu organizacyjnego:

7 FAZA DZIAŁANIA LICZBA GODZIN DIAGNOZA ORGANIZACYJNA ZDEFINIOWANIE PLANU DZIAŁANIA ZGODNEGO ZE STATEGIĄ ROZWOJU DANEJ SPÓŁKI I PRACA NAD ULEPSZENIAMI Diagnoza organizacyjna i badanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i danej osoby/ pracownika 147 Zdefiniowanie obszarów wymagajacych wprowadzenia zmian specjalistyczne doradztwo ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań do zagadnień wypracowanych w Fazie I wspólna analiza i wypracowanie nowych metod w bieżących czynnościach zarządczych z uwzględnieniem zagadnień zarządzania procesowego oraz zdefiniowanie wskaźników które pozwolą na pomiar postępu we wprowadzanych zmianach na poziomie danego stanowiska oraz całej organizacji z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonalnych Dziedziny HR i Zarządzania Strategicznego 441 Ponowna analiza i wprowadzenie ostatecznych korekt w wypracowanej Strategii ZZL 98 RAZEM Doradztwo powinno odbywać się w siedzibie przedsiębiorców objętych projektem według harmonogramu stanowiącego Załącznik do przedmiotu zamówienia nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 9. Doradztwo powinno zostać zrealizowane w zgodnie z harmonogramem 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu o którym mowa w pkt. 8. III ) USŁUGA HOTELARSKA i GASTRONOMICZNA III a) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi hotelarskie hotelarskie usługi noclegowe usługi hotelarskie, restauracyjne usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

8 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne III b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko - gastronomiczna polegająca na: zapewnieniu noclegów i sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń, zapewnieniu pełnego wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz organizacji przerw kawowych podczas szkoleń. III c) Wymagania dotyczące hotelu 1. Zapewnienie noclegów dla wszystkich uczestników szkoleń w hotelu minimum trzygwiazdkowym, pensjonacie lub ośrodku szkoleniowym o podobnym standardzie, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym zgodnie z harmonogramem szkoleń stanowiącym Załącznik 1 oraz Załącznik 2 2. Zapewnienie śniadań dla uczestników szkoleń korzystających z noclegu. 3. Zamawiający zastrzega sobie zakończenie doby hotelowej o godzinie 18:00 oraz akceptację miejsca pobytu. 4. Potwierdzenie posiadanych rezerwacji hotelu, cateringu i sal szkoleniowych w terminach i miejscach zgodnych z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika nr 11, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. III d) Wymagania dotyczące organizacji wyżywienia oraz przerw kawowych 1. Przerwy kawowe: napoje gorące (kawa, herbata), napoje zimne:(woda mineralna: gazowana, niegazowana), pieczywo cukiernicze, owoce sezonowe. 2. Obiady: posiłek dwudaniowy w formie zupy i drugiego dania na ciepło, 250 ml napoju/soku. 3. Kolacja: w formie bufetu szwedzkiego. 4. W programie dwudniowego szkolenia przewidziano cztery przerwy kawowe, dwie przerwy obiadowe, jedną kolację. 5. Sposób przygotowania przerwy kawowej, obiadu i kolacji : a. Przygotowanie bufetu na przerwę kawową rano przed szkoleniem: obrus, serwetki jednorazowe, warnik z wodą, ceramiczna zastawa w tym: filiżanki i szklanki na napoje zimne i gorące, talerzyki, sztućce (łyżeczki, widelce, noże); b. Przygotowanie i obsługa uczestników szkolenia w porze obiadowej w godzinach c. Przygotowanie i obsługa uczestników szkolenia w porze kolacji w godzinach d. Zamawiający zastrzega sobie akceptację menu. e. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pełne menu nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. f. Posiłki i przerwy kawowe muszą być serwowane w standardzie odpowiadającym standardowi świadczenia usług gastronomicznych przez hotel co najmniej trzygwiazdkowy. III e) Wymagania dotyczące sal szkoleniowych / konferencyjnych

9 1. Sale szkoleniowe muszą znajdować się na parterze lub na piętrze sale nie mogą znajdować się w podpiwniczeniu, suterenie, na poddaszu; 2. Sale dla szkoleń grupowych powinny posiadać powierzchnię gwarantującą optymalne warunki prowadzenia zajęć szkoleniowych w grupach 8-osobowych + trener; 3. W salach dla szkoleń grupowych muszą znajdować się stoły i krzesła dla odpowiedniej liczby osób (8 osób + trener) z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia dla uczestników szkoleń; 4. Wyposażenie sal dla szkoleń grupowych: flipchart wraz z papierem, kolorowe pisaki, ekran do prezentacji slajdów, przedłużacz, stolik na sprzęt audio-video; 5. W salach powinien być zapewniony dostęp do źródeł prądu oraz do Internetu bezprzewodowego WIFI o minimalnej przepustowości 512 Kb/s; 6. W salach powinno znajdować się odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej; 7. W salach muszą znajdować się wieszaki na odzież wierzchnią; 8. Zaplecze sanitarne (toalety) przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinno znajdować się na tym samym poziomie co sale szkoleniowe lub znajdować się na innym poziomie w trym samym budynku; 9. Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, postawienie tablic informacyjnych, roll-up); 10. Sale dla szkoleń grupowych powinny być dostępne w dni odbywającego się szkolenia w godzinach od , zgodnie z haromonogramem przedkładanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, Zamawiający zastrzega sobie konieczność dostępu do sal na godzinę przed i po szkoleniu; 11. Oferent powinien zapewnić jednoczesną dostępność co najmniej 2 sal dla szkoleń grupowych w tym samym czasie (jednocześnie szkolenia grupowe mogą być realizowane dla 2 grup szkoleniowych). 12. Zamawiający zastrzega, iż ostateczne potwierdzenie terminów i ilości zamówionych godzin wynajmu sal będzie dokonywane na podstawie miesięcznego harmonogramu usług składanego do Wykonawcy. 13. Koszt wynajmu musi obejmować sprzątanie sali, zużycie wody i ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. 14. Sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia. SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINASOWYM I TECHNICZNYM IV.4.1) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak IV.4.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW IV.4.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

10 1) O udzielenie zamówienia w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2) Za spełnienie warunków określonych w podpunkcie 1) Zamawiający uzna jeżeli: a. Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, - zarządzał i realizował minimum dwoma projektami w obszarze szkoleń i doradztwa o wartości łącznej minimum ,00 PLN ( słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające realizację ww. projektów oraz Załącznik nr 12 do niniejszego Zapytania Ofertowego. b. Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi niezbędne wykształcenie, kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie polegające na przeprowadzeniu szkoleń przez każdego z proponowanych trenerów / trenerek w minimum 6 wybranych Modułach i przeprowadzeniu indywidualnego wsparcia doradczego minimum 100 h. Wykonawca zapewni nie mniej niż 4 trenerów a nie więcej niż 8 trenerów. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w Załączniku nr 7 do niniejszego Zapytania Ofertowego, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. c. Wykonawca posiada Certyfikat ISO 9001 w obszarze szkoleń i doradztwa. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika do Oferty Cenowej, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. d. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa biznesowego. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje przedłożone przez Wykonawcę w Załącznika nr 12 do niniejszego Zapytania Ofertowego. e. Wykonawca złoży wraz z Ofertą Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym do niniejszego Zapytania Ofertowego metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. f. Obrót Wykonawcy za ostatnie zamknięte dwa lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, będzie wynosił co najmniej ,00 PLN w każdym roku. g. Wykonawca na okres realizacji projektu, wyznaczy dyspozycyjną osobę przedstawiciela swojej firmy, który będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym. Osoba ta powinna być wykazana w Załączniku nr 6 stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

11 h. Wykonawca przedłoży metodykę realizacji i proponowanych konspektów poszczególnych Modułów oraz scenariusza techniczno organizacyjnego realizacji poszczególnych kursów. Dokument powinien uwzględniać: sposoby organizacji grup trenerskich do poszczególnych kursów metody współpracy i komunikacji pomiędzy trenerami sposoby komunikacji wewnętrznej pomiędzy trenerami w zakresie organizacji zajęć oraz sposoby komunikacji zewnętrznej pomiędzy trenerami oraz Zamawiającym metodyka / metodologia prowadzenia poszczególnych Modułów i doradztwa metody motywowania uczestników szkoleń i doradztwa analiza potencjalnych ryzyk w realizacji szkoleń i doradztwa i propozycje metod radzenia sobie z ryzykiem Dokument powinien mieć charakter kompleksowy. Z dokumentu ma jasno wynikać w jaki sposób Wykonawca planuje zrealizować szkolenia i doradztwo oraz zapewnić Zamawiającemu najwyższą jakość szkoleń i doradztwa. i. Wykonawca zapewnieni oprogramowanie z modułami umożliwiającymi kompleksowe zarządzanie szkoleniami i doradztwem wg przykładowej specyfikacji zgodnie z Załącznikiem nr 4 do przedmiotu zamówienia do niniejszego Zapytania Ofertowego Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę w formie Załącznika do Oferty Cenowej, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. j. Wykonawca zaprezentuje propozycje dedykowanych i potwierdzonych miejsc noclegów i realizacji szkoleń w formie Załącznika nr 11 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 3) Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenie stanowiące: Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10 do niniejszego Zapytania Ofertowego 4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa w podpunkcie 1) polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5) Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym przez

12 siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym spowoduje odrzucenie Oferty. 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia c) zawiera błędy w obliczeniu ceny d) wykonawca nie dostarczy stosownych wyjaśnień - do złożenia których został wezwany - w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. IV.4.2.2) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają być dostarczone przez Wykonawców 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpisy dokumentów lub ich kopie, muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/-y upoważnione. b. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. Bilans i rachunek zysków i strat za dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za faktyczny okres prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającej odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, b. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

13 3. Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 1. I pkt. 2 IV.4.2.3) Wymogi dotyczące ofert składanych wspólnie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego. Dopuszcza się możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; 3. Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: a) jakiego postępowania dotyczy, b) jakie podmioty występują wspólnie, c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika, d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, e) na jaki okres jest udzielone, f) czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. 4. Jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

14 6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z Zapytaniem Ofertowym b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 3. kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum). 7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 6 niniejszego rozdziału kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. IV.4.2.4) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt.1 lub przesłać faksem lub em. 3. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się em. em przekazywane będą następujące dokumenty: a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania c) pisma o uzupełnienie dokumentów 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub em dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

15 5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień lecz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie po upływie terminu składania oferty, o którym mowa w pkt. 5, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców. SEKCJA V: PROCEDURA V.5.1) OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY V.5.1.1) OFERTA 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularzy / druków stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego, bądź zgodnie z tymi formularzami. 4. Oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. 5. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 11. Zaleca się, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 12. Zaleca się, by oferta była dostarczona w kopercie oznaczonej:

16 Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ Organizacja i przeprowadzenie kursów i doradztwa w ramach projektu: Liderzy Zarządzania Zmianą Gospodarczą w jednostkach ochrony zdrowia V.5.1.2) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Cena może być tylko jedna: nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 5. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w ten sposób że: a. jeżeli cena (wartość brutto) oferty zaproponowanej przez wykonawcę nie odpowiada sumie wartości netto oraz wartości podatku VAT, zamawiający koryguje wartość brutto dodając do wartości netto wartość podatku VAT, b. jeżeli stawka podatku VAT, została prawidłowo przyjęta, a wartość podatku VAT nie odpowiada równaniu właściwemu dla wartości netto i stawki podatku VAT zamawiający koryguje podaną liczbowo wartość podatku podaną w ofercie, dodając do wartości netto wartość podatku VAT wynikającą z prawidłowo przyjętej przez wykonawcę stawki podatku VAT; c. jeżeli w ofercie wykonawcy występują różnice pomiędzy wartością netto/ceną (wartością brutto)/wartością podatku VAT wyrażoną liczbowo i wpisaną słownie, zamawiający bierze pod uwagę wartości wyrażone liczbowo i umieszczone w ofercie cenowej; 6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, polegający na nieprawidłowo przyjętej stawce podatku VAT lub którego nie można poprawić na podstawie ust 5) spowoduje odrzucenie oferty. 7. Jeżeli złożona zostanie oferta zagraniczna, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Ofercie Cenowej stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego V.5.1.3) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

17 V ) OPIS KRYTERIÓW 1. Cena: 60 punktów 2. Metodyka i scenariusz techniczno organizacyjny realizacji poszczególnych kursów: 20 punktów 3. Doświadczenie trenerów w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego 20 punktów V ) ZNACZENIE KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Cena 60 punktów X Łączna cena najtańszej oferty Łączna cena ocenianej oferty 2. Metodyka i scenariusz techniczno organizacyjny realizacji poszczególnych kursów: Ocena w skali od 0 20 punktów. 3. Doświadczenie trenerów w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego do 2000 godzin - 0 punktów od 2000 godzin do 3500 godzin - 5 punktów od 3500 godzin do 5500 godzin 10 punktów od 5500 godzin do 7000 godzin 15 punktów więcej niż 7000 godzin 20 punktów 4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 5. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a. oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszym Zapytaniem Ofertowym b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, c. oferent przedstawił ofertę zgodnie co do treści z wymaganiami Zamawiającego. V.5.1.4) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny. 3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. V.5.1.5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18 V.5.1.6) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. V.5.1.7) ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. 1. Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie ich zakres. 3. Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia będzie musiała określać, jakie zakres dostaw zostanie powierzony podwykonawcom. 4. Zlecenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zadania, tj. wykonywanych przez siebie i zleconych. 5. Brak informacji, o której mowa w pkt. 1 będzie rozumiany przez Zamawiającego jako realizacja przez Wykonawcę we własnym zakresie. 6. Do podwykonawstwa uregulowanego w niniejszej specyfikacji znajduje zastosowanie art. 647 kc. V.5.1.8) TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT V ) Termin składania ofert: 01 października 2013 r. godz V ) Formy i miejsce składania ofert: 1. Operator pocztowy, kurier, doręczenie osobiste: miejsce: Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa, z dopiskiem na kopercie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PROJ.ZO/Z- 1/ 2. Oferta powinna być trwale zszyta i złożona w zamkniętej kopercie. 3. Wybór najkorzystniejszej oferty wraz z Protokołami zostanie przesłany do wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz ogłoszony zostanie na stronie internetowej pod adresem 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. V.5.1.9) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Adres strony internetowej na której dostępne jest Zapytanie Ofertowe: Zapytanie ofertowe można uzyskać pod adresem: Indeks Consulting Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, Warszawa. V ) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez Protokół z wyboru wykonawcy, który zostanie opublikowany w ww. stronie internetowej oraz rozesłany pocztą tradycyjną do oferentów, którzy złożyli ofertę.

19 V ) DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu Luiza Drela tel.: , faks , tel. kom: , V ) ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. 2. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej 3. Załącznik nr 3 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji doradztwa 4. Załącznik nr 4 ZAŁACZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przykładowa specyfikacja techniczna oprogramowania 5. Załącznik nr 5 - Oferta cenowa 6. Załącznik nr 6 - Formularz cenowy 7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób/trenerów, którzy będą wykonywali zamówienie lub uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o spełnieniu warunków 10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań między Wykonawcą a Zamawiającym 11. Załącznik nr 11 Wykaz hoteli, propozycje menu na szkolenie 12. Załącznik nr 12 Doświadczenie Wykonawcy

20 ZAŁĄCZNIK nr 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Harmonogram realizacji Kursu menedżerskiego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej. MODUŁ Kurs menedżerski Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Medycznym w warunkach zmiany gospodarczej (144 h) Miejsce realizacji Przywództwo Warszawa Sandomierz Warsztaty skutecznych negocjacji Warszawa Sandomierz Wypalenie zawodowe Warszawa Sandomierz Prawo pracy Warszawa Sandomierz Zarządzanie konfliktem Warszawa Sandomierz Optymalizacja zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja personelu. Warszawa Sandomierz Systemy motywacyjne pracowników. Warszawa Sandomierz Mentoring jako narzędzie efektywnego zarządzania wiekiem. Warszawa Sandomierz Zarządzanie kulturą pracy. Warszawa Sandomierz

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 17.01.2012 r. Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012

Wrocław, dn. 17.01.2012 r. Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012 Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012 Wrocław, dn. 17.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer PS.zo.02.01.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

kod CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie

kod CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie Numer zapytania ofertowego PS.zo.05.09.2012 Wrocław, dn. 12.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer PS.zo.05.09.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 18 listopada 2013 Zapytanie ofertowe na najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń (część I) w ramach

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 2) Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 540 pracowniczek

3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 2) Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 540 pracowniczek Białystok, dnia 10.02.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wynajem sal szkoleniowych w Olsztynie wraz z usługą gastronomiczną (cateringiem) oraz noclegami dla uczestników projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia Kraków, dnia 20.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego (hotelu), w którym zorganizowane zostaną szkolenia wyjazdowe/integracyjne dla pracowników wszystkich działów firm Selvita

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r.......

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r....... Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy. O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:..... Siedziba Wykonawcy:.....

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2013/08 na organizację pobytu obejmującego usługę hotelarską i gastronomiczną w miejscowości Kielce w Polsce dla 5 osób Kielce, 19.11.2013 r. w ramach Projektu Targi przyszłością

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 31 stycznia 2013 r. na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów komunikacji interpersonalnej (WKI) na terenie województwa wielkopolskiego w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Włodawa, 11-03-2014 r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa tel.: 82 572 14 44 kom. 723 055 723 NIP: 5651500479 REGON 060286165 Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1 Lublin, dn. 06.03.2014 r. Znak sprawy: 4/FLOP/BUSOLA ZAMAWIAJĄCY: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53 Tel./fax: 81 534 70 04, kom.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu I Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, dn. 19.12.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Rówych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Rówych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides 20-080 Lublin, ul. Niecała 4/5A NIP : 946-238-79-14, Regon : 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 23 kwietnia 2014 r. Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo