OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA SPIS INFORMACJI Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 2 warunkach ubezpieczenia... 2 Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Treść klauzul obligatoryjnych dla zdań CZĘŚCI I zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zdań CZĘŚCI I zamówienia CZĘŚĆ DRUGA Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) Ubezpieczenie Assistance (ASS) Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Strona 1 z 22

2 Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia 1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są minimalnymi wymaganiami. 2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). 3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU z zastrzeżeniem, że w sytuacji kiedy zapisy OWU są korzystniejsze dla Zamawiającego, wówczas będą one miały automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 4. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 5. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego. Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników. Strona 2 z 22

3 Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia 1. Awaria instalacji rozumie się przez to spowodowane zamarzaniem lub działaniem wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu. 2. Deszcz nawalny rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie. 3. Dym - rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia, przy założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających 4. Grad rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. 5. Graffiti rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia. 6. Huragan rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 17,1 m/sek. 7. Huk ponaddźwiękowy rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość dźwięku. 8. Kradzież z włamaniem rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę: po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego, w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia bądź rabunku. który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia się. 9. Lawina rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych. 10. Osuwanie się ziemi rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka. 11. Pożar rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie. Strona 3 z 22

4 12. Powódź rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu ubezpieczenia w następstwie zdarzeń takich jak: a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz wystąpienie z brzegów na skutek: podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych sztormu spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych opadów atmosferycznych topnienia mas śniegu i lodu zatorów lodowych przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych b) podniesienie się poziomu wód gruntowych c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami. 13. Rabunek rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę: przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi kluczami. 14. Sadza rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia. 15. Śnieg rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na przedmiot ubezpieczenia oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na przedmiot ubezpieczenia wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. 16. Trzęsienie ziemi rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. 17. Trąba powietrzna rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus) 18. Uderzenie pioruna rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. 19. Upadek statku powietrznego rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa. Strona 4 z 22

5 20. Uderzenie pojazdu lądowego rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku. 21. Wybuch (eksplozja) rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 22. Zalanie rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych substancji na przedmiot ubezpieczenia, które wydostały się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub urządzeń technologicznych w wyniku: a) awarii w/w instalacji b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej e) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar. Definicja obejmuje także zalanie spowodowane: wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie, wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone. 23. Zapadanie się ziemi rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu. Strona 5 z 22

6 CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące własnością Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego np. umowy najmu, leasingu. Zestawienie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia przestawia Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz mienia do ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek następujących zdarzeń: a) pożaru b) uderzenia pioruna c) wybuchu d) upadku statku powietrznego e) huraganu f) gradu g) deszczu nawalnego h) śniegu i) powodzi j) zalania k) trzęsienia ziemi l) trąby powietrznej m) zapadania się ziemi n) osuwania się ziemi o) lawiny p) dymu i sadzy q) uderzenia pojazdu lądowego r) huku ponaddźwiękowego s) awarii instalacji t) upadku dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich części u) innych dodatkowych ryzyk wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: a) o szkody powstałe wskutek: akcji gaśniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. b) o zanieczyszczenie albo skażenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem ubezpieczenia. c) o poniesione, uzasadnione oraz dokumentowe koszty ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz koszty zapobieżenia i zmniejszenia jej rozmiarów pod warunkiem, że zastosowanie środków było celowe, chociaż okazałoby się bezskuteczne. Strona 6 z 22

7 System ubezpieczenia: a) na pierwsze ryzyko dla mienie pracowniczego oraz nakładów inwestycyjnych b) na sumy stałe dla pozostałego mienia nie wymienionego w punkcie a) Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: 500 PLN dla szkód wodociągowych 500 PLN, dla pozostałych zniesiona zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula przekształceniowa 4. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 5. Klauzula rozliczenia składki 6. Klauzula reprezentantów 7. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 8. Klauzula Leeway a 9. Klauzula wartości księgowej brutto 10. Klauzula dewastacji 11. Klauzula przewłaszczenia mienia 12. Klauzula przepięć 13. Klauzula prac budowlanych 14. Klauzula początku odpowiedzialności 15. Klauzula niezmienności warunków umowy 16. Klauzula automatycznego pokrycia 17. Klauzula podatku VAT 18. Klauzula zużycia technicznego 19. Klauzula uznania Fakultatywne klauzule i warunki dodatkowe: 1. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych 2. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 4. Klauzula 72 godzin 5. Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług) 6. Klauzula przeoczenia 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011r., poz. 1729) ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Strona 7 z 22

8 Suma gwarancyjna: a) euro w odniesieniu do jednego zdarzenia b) euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: brak brak brak Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula przekształceniowa 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także szkody, które zostały spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Trigger - Loss Occurrence: Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, jakie zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy: To śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć. Szkoda na osobie: Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia, a przysługujące poszkodowanemu lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Szkoda w mieniu: Za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Strona 8 z 22

9 Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody: wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz innych umów niż umowa o pracę, wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u Ubezpieczonego praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu (np. doktorantów, stażystów, rezydentów itp.) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o: a) OC za szkody administracyjne odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym i organizacyjnym (w tym związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia) b) OC pracodawcy odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone doktorantom, wolontariuszom, stażystom, praktykantom itp. c) OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej (w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.-kan.) Ochrona obejmuje także szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych. d) OC za mienie powierzone odpowiedzialność za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym za szkody związane z prowadzeniem szatni. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: 300 PLN (dotyczy tylko szkód rzeczowych) Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula przekształceniowa Strona 9 z 22

10 4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową (z tytułu czynu niedozwolonego) i kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. Ochrona obejmuje także szkody spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego oraz lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. Pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego rozumie się: Świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego wyrządzona szkoda Pod pojęciem szkody rozumie się: szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie) Zakres ubezpieczenia: Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie: nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane przez pracownika Zamawiającego podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń zrezygnuje z prawa regresu do pracownika z tytułu wyrządzonej szkody. Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie: umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z Zamawiającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca) oraz wolontariuszy, praktykantów, stażystów którym Zamawiający powierzył wykonanie pracy Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane przez podwykonawcę Zamawiającego, w sytuacji gdy Zmawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne. Za podwykonawcę uważa się: podmiot leczniczy, przedsiębiorcę nie będącego podmiotem leczniczym, Strona 10 z 22

11 osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki lub inny zawód medyczny, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a Zamawiający powierzył jej wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego, będącego osobą fizyczną. Trigger act commited: warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: a) Ubezpieczenie nadwyżkowe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Suma gwarancyjna: a) PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia b) PLN w odniesieniu do wszystkich zdarzeń Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona zniesiona Obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula jurysdykcji 2. Klauzula stempla bankowego 3. Klauzula przekształceniowa zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia Strona 11 z 22

12 Treść klauzul obligatoryjnych dla zdań CZĘŚCI I zamówienia Lp Nazwa i treść klauzuli Klauzula jurysdykcji Niniejszym ustala się, że wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula stempla bankowego Niniejszym ustala się, że za datę prawidłowego opłacenia składki (raty składki) ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, jaka jest uwidoczniona na przelewie bankowym lub pocztowym, przy założeniu że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W przeciwnym wypadku za datę zapłaty zostanie uznana data, w której składka (rata składki) znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń. Klauzula przekształceniowa Niniejszym ustala się, że w przypadku przekształcenia prawnego SPZOZ-ów, ZOZ-ów (także w spółkę prawa handlowego) Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot. Cesja zostanie dokonana: na wniosek Ubezpieczającego za zgodną wolą obu Stron, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia. pod warunkiem, że przekształcony podmiot będzie posiadać analogiczny profil działalności jak przed przekształceniem prawnym. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula rozliczenia składki Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, (w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady pro rata temporis. Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna. Klauzula reprezentantów Niniejszym uzgadnia się, że ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 25% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania. Klauzula Leeway a Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wystąpienia szkody Zakład Ubezpieczeń odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 125 % sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia. Strona 12 z 22

13 Lp Nazwa i treść klauzuli Klauzula wartości księgowej brutto Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji kiedy Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia mienie według wartości księgowej brutto, Zakład Ubezpieczeń zaakceptuje zadeklarowane wartości bez względu na: wiek ubezpieczonego mienia, stopień umorzenia (amortyzacji) ubezpieczonego mienia, technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia, bez względu na wartość nową danego środka trwałego a odszkodowanie za uszkodzone mienie zostanie wypłacone do pełnej wysokości szkody, do wartości księgowej brutto uszkodzonego lub utraconego środka trwałego bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku zastosowania wartości księgowej brutto zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczającego do faktycznej wartości księgowej brutto jaka wynika z zapisów w rejestrach księgowych prowadzonych przez Ubezpieczającego. Klauzula dewastacji Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczającego od ryzyka dewastacji (wandalizmu) rozumianego jako bezprawne, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią w tym na skutek zanieczyszczenia farbą, pomalowania i graffiti. Rozszerzenie nie dotyczy wartości pieniężnych oraz szkód w obiektach, które są opuszczone i niewykorzystywane dłużej niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Dla ryzyka graffiti wprowadza się podlimit w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia mienia Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia i przewłaszczenia na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa i jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej. Strona 13 z 22

14 Lp Nazwa i treść klauzuli Klauzula przepięć Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych w wyniku przepięcia spowodowanego: bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych (np. gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp. zmianą parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzaniem się niszczących sił elektromagnetycznych, wskutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Ochrona obejmuje także: zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci) szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która przesyła energię elektryczną lub w sieć zasilającą Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody, które powstały we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych, odgromnikach, stycznikach, żarówkach. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit nie dotyczy szkód powstałych w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która przesyła energię elektryczną lub w sieć zasilającą - Zakład Ubezpieczeń podnosi odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia. Klauzula prac budowlanych Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem: prac remontowo budowlanych w jednostce Ubezpieczonego w szczególności prac budowlanych i montażowych, prac konserwacyjnych, naprawczych lub modernizacyjnych także tych, na które zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane pozwolenie na budowę pod warunkiem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu. prac ziemnych. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna: PLN Do wysokości sum ubezpieczenia pokrywane są szkody w mieniu będącym przedmiotem prac remontowo-budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w budynkach/budowlach/ obiektach będących przedmiotem prac remontowo budowlanych pod warunkiem, że szkody te nie powstały przy i w związku z wykonywaniem tych prac. W przypadku takich szkód nie ma zastosowania w/w franszyza redukcyjna. Klauzula początku odpowiedzialności Niniejszym uzgadnia się, że uchyla się wszelkie postanowienia karencji odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego za jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych dokumentów, na podstawie których zawarto ubezpieczenie - w szczególności wniosku ubezpieczeniowego - niezależnie od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia dostarczenia dokumentu ubezpieczenia. Strona 14 z 22

15 Lp Nazwa i treść klauzuli Klauzula niezmienności warunków umowy Niniejszym uzgadnia się, że w okresie ubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany również w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanym w art. 816 kodeksu cywilnego. Klauzula automatycznego pokrycia Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie pro rata temporis, a jako potwierdzenie ubezpieczenia zostanie wystawiony aneks lub dodatkowa polisa. W przypadku konieczności wcześniejszego potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń wystawi bezskładkowo stosowny dokument (np. potwierdzenie ubezpieczenia, certyfikat) dla Ubezpieczającego. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Klauzula podatku VAT Niniejszym uzgadnia się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT. Klauzula zużycia technicznego Stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania Klauzula uznania Niniejszym ugadania się, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ZU uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ZU przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego. Strona 15 z 22

16 Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zdań CZĘŚCI I zamówienia Lp Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych Niniejszym uzgadnia się, że do szkód w wysokości do kwoty PLN ma zastosowanie uproszczona forma likwidacji szkód na podstawie oświadczeń złożonych przez Ubezpieczającego wraz z załączoną dokumentacją z oględzin oraz dokumentacją zdjęciową w formie elektronicznej. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Niniejszym uzgadnia się, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego. Klauzula 72 godzin Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie szkody następujące po sobie w czasie 72 godzin powstałe w miejscu ubezpieczenia na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego, traktowane są, jako pojedyncza szkoda do franszyzy lub udziału własnego w umowie ubezpieczenia. Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług) Niniejszym ugadania się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie bez względu na lokalizację każde miejsce związane z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego, obok wymienionych w dokumencie ubezpieczenia, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez niego na obszarze Polski Klauzula przeoczenia Niniejszym ugadania się, że jeżeli zostały przeoczone istotne informacje przez Ubezpieczającego i nie dostarczone Ubezpieczycielowi w wymaganym terminie oraz nie będą skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. Liczba punktów za akceptację ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 60 Strona 16 z 22

17 CZĘŚĆ DRUGA Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są: pojazdy wyszczególnione w Załączniku nr 10 do SIWZ Wykaz pojazdów, w posiadaniu których jest Ubezpieczający, pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie trakcie trwania umowy generalnej lub stanie się użytkowaniem na podstawie np. umowy użyczenia, leasingu, dzierżawy lub decyzji o przepadku pojazdu i zgłosi je Zakładowi Ubezpieczeń do ubezpieczenia. UWAGA! Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej wybranych albo wszystkich pojazdów, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego. Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników. 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna: zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) W przypadku konieczności wystawienia Zielonej Karty dla poszczególnych pojazdów Ubezpieczającego, Zakład Ubezpieczeń dokona tego bezpłatnie. 2. Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Zakres terytorialny: POLSKA Zakres ubezpieczenia (All risk): powinien obejmować szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Strona 17 z 22

18 Warunki ubezpieczenia nie mogą wyłączać odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia związane z i/lub powstałe wskutek: 1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu 2. wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu będące następstwem: kolizji drogowej, upadku statku powietrznego pożaru, wybuchu, zatopienia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, zatopienia oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania działania osób trzecich dewastacji oraz uszkodzenia przez zwierzęta lub przedmioty z zewnątrz pojazdu rabunku (rozboju) nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu jak i wewnątrz pojazdu (z wyłączeniem szkód wynikłych z pożaru będącego następstwem nieprawidłowego zamontowania lub eksploatacji instalacji gazowej) przewrócenia się pojazdu, wjechania w nierówność drogi samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika pojazdu lub bagażnika nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas podnoszenia pojazdu 3. utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży, 4. użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego Dodatkowe warunki ubezpieczenia: 1. Wariant serwisowy (bezgotówkowy), tzw. warsztat 2. Rozliczenie szkody odbywać się będzie bez uwzględniania zużycia technicznego części. 3. Przyjmuje się bezgotówkową formę rozliczeń z zakładami w zakresie napraw pojazdów. 4. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia - w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. 5. Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń przed zamknięciem dochodzenia 6. Umowy ubezpieczenia dla samochodów, w posiadaniu których aktualnie jest Ubezpieczający zawierane będą na podstawie informacji znajdujących się w Załączniku nr 10 do SIWZ Wykaz pojazdów bez konieczności przesyłania kopii dowodów rejestracyjnych i poprzednich polis ubezpieczeniowych. 7. Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów. 8. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczającego. 9. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym i/lub w serwisie, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności 10. Brak ograniczeń lub wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela, odnoszących się do wieku kierującego pojazdem. Strona 18 z 22

19 Sumy ubezpieczenia: Zostały przedstawione w Załączniku nr 10 do SIWZ Wykaz pojazdów. Podane sumy ubezpieczenia: są wartościami brutto (z VAT) odpowiadają sumie ubezpieczenia z ostatniego okresu ubezpieczenia mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Ofertę należy przygotować na bazie podanych sum ubezpieczenia tylko ten sposób pozwoli na rzetelne porównanie ofert. przy wystawianiu polis na kolejne okresy ubezpieczenia wartości pojazdów będą aktualizowane przez Wykonawcę a składka zostanie przeliczona zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie przetargowej Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: Franszyza redukcyjna: Udział własny: zniesiona zniesiona zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia Założenia do likwidacji szkód: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego. W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie Ubezpieczony po dokonaniu we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i spisaniu protokołu z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania szkody. Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w serwisie/warsztacie określonym przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. Inne niż opisane w niniejszej części zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego. 3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) Zakres ubezpieczenia: Zakresem ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu powodujących trwały całkowity lub częściowy uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia mające miejsce m.in. podczas: ruchu ubezpieczonego pojazdu wsiadania i/lub wysiadania z ubezpieczonego pojazdu postoju ubezpieczonego pojazdu przebywania wewnątrz ubezpieczonego pojazdu podczas jego tankowania oraz podczas koniecznej na trasie naprawy pojazdu Strona 19 z 22

20 załadunku i rozładunku ubezpieczonego pojazdu pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu Suma ubezpieczenia: PLN na każde miejsce w pojeździe Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna: zniesiona Franszyza redukcyjna: zniesiona Udział własny: zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód w okresie ubezpieczenia 4. Ubezpieczenie Assistance (ASS) Zakres ubezpieczenia: Nie jest objęty wymogami minimalnymi oraz nie podlega ocenie zgodności warunków z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oczekiwane jest zaoferowanie niniejszego ubezpieczenia wyłącznie w bezskładkowym lub najtańszym wariancie oferowanym w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Zakładu Ubezpieczenia. Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia Lp Nazwa i treść klauzuli Klauzula niezmienności wartości pojazdów Gwarantowana Suma Ubezpieczenia) Wartość nowo zakupionych pojazdów jest ustalana w oparciu o wartość fakturową netto i obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Wartość rynkowa pojazdu ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pozostaje stała przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia dla pojazdów o okresie eksploatacji do lat 3 Klauzula przepisów o ruchu drogowym Zakład Ubezpieczeń odstępuje się od redukcji odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ruchu drogowym np. za przekroczenie obowiązującej prędkości, nie przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu głośnomówiącego itd. Klauzula badań technicznych Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie i rozmiar szkody. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Brak opłacenia składki lub raty składki w terminie nie powoduje utraty aktualności ochrony ubezpieczeniowej. Strona 20 z 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo