II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI"

Transkrypt

1 II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI Ad 1. Przewidzenie rozwiązań służących skutecznej identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert z rażąco niską ceną Propozycja jak najbardziej słuszna i pożądana, zbliżona do rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską, w szczególności w art. 69 projektu nowej dyrektywy klasycznej z dnia 21 grudnia 2011 r. (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, KOM (2011) 896, wersja ostateczna), idąca jednak nieco dalej i słusznie tj. przez odniesienie ceny oferty nie tylko do średniej ceny pozostałych, ofert ale także do wartości zamówienia (w Projekcie powinno być powiększonej o kwotę VAT ). Niezależnie od wyrażonej wyżej pozytywnej oceny Śląska Izba Budownictwa zwraca uwagę, że już dwa lata temu sugerowała, aby na zamawiającego był nałożony obowiązek żądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących ceny, gdy cena oferty jest niższa od ustalonej przez zamawiającego wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług o więcej niż 30%. Wydaje się, że wskaźnik 50% przyjęty w Projekcie jest zbyt wysoki, szczególnie przy robotach budowlanych, a tym bardziej przy dostawach, gdzie powinien być przyjęty na poziomie 15-20%. Jeżeli cena najtańszej oferty odnosi się do cen innych ofert, niejako przyjmując, że są one reprezentantem cen rynkowych, to próg co najmniej pięciu ofert jest minimum (przyjętym także w projektach nowych dyrektyw). Tyle tylko, że wskazane jest odejście od średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert, na rzecz ceny środkowej z pozostałych ofert, gdyż jedna cena, np. rażąco wysoka może mieć bardzo istotny wpływ na średnią, podczas gdy nie ma wpływu na cenę środkową. Nadto może to służyć manipulacji, gdy jeden z wykonawców zaoferuje absurdalnie wysoką cenę tylko po to, by podjąć próbę wyeliminowania oferty z ceną najniższą, która rażąco niską nie jest. Zresztą, przy projektowanym podejściu, sposobów manipulacji może być więcej np. składanie oferty z ceną absurdalnie niską, po to, by cena 1

2 drugiej najtańszej oferty już nie mogła być przedmiotem obowiązkowego wezwania do złożenia wyjaśnień. Ponadto pojawiają się istotne wątpliwości: czy złożonych ofert ma być co najmniej pięć (tak wynika z literalnego odczytania propozycji), czy pięć ma być ofert niepodlegających odrzuceniu z innych przyczyn; czy średnią (ew. środkową) należy uwzględniać ze wszystkich pozostałych złożonych ofert, czy z ofert niepodlegających odrzuceniu z innych przyczyn; czy jeżeli oferta najtańsza podlega odrzuceniu z innych przyczyn niż cenowych, to zamawiający w stosunku do aktualnie najtańszej oferty ma obowiązek stosować procedurę wezwania do złożenia wyjaśnień; czy po odrzuceniu oferty najtańszej z powodu zaoferowania rażąco niskiej ceny procedura podlega ponowieniu dla aktualnie najtańszej oferty, jeżeli spełnione są przesłanki obowiązkowego zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia. Ad 2. Zmiany dotyczące zapewnienia wyboru rzetelnego wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Propozycja w dwóch zasadniczych częściach jest już nieaktualna: w zakresie wyboru rzetelnego wykonawcy z uwagi na dodanie ust. 5 w art. 22 na mocy nowelizacji Pzp z dnia 12 października 2012 r. w zakresie prekwalifikacji w trybach przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego z uwagi na dodanie pkt 8a w art. 48 ust. 2 oraz zmianę brzmienia zdania pierwszego w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 na mocy nowelizacji Pzp z dnia 12 października 2012 r. Sądzimy, że nie ma potrzeby wprowadzania do wzoru umowy postanowień, że potencjał wskazywany dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie wykorzystywany w celu prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. Celowe jest jednoznacznie w Pzp wskazać czemu mają służyć warunki udziału w postępowaniu, jak np. w art. 48 ust. 2 lit b. oraz h dyrektywy 2004/18/WE (analogicznie w części II lit. b oraz h załącznika XIV do projektu nowej dyrektywy klasycznej). 2

3 Uważamy, że należy także bardzo ostrożnie podejść do możliwości polegania na zasobach ekonomicznych innych podmiotów. Dotyczyć to może wyłącznie sytuacji, gdy podmiot, na którego zasobach ekonomicznych polega wykonawca, będzie rzeczywiście wykonywał część zamówienia. Nie może być kolejnej fikcji tak jak obecnie przy powoływaniu się na zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia że wykonawca nie ma żadnych kwalifikacji do wykonania zamówienia, a polega na zasobach innych podmiotów, które w przy wykonywaniu zamówienia będą jedynie konsultantami lub doradcami nie wykonując zamówienia. Cytowane orzeczenie dawnego ETS (C-176/98) jednoznacznie wskazuje, że wykonawca może powołać się na sytuację innych podmiotów, pod warunkiem, że może wykazać, iż ma faktycznie do swej dyspozycji zasoby tych podmiotów potrzebne do wykonania zamówienia. Zasobów potrzebnych do wykonania zamówienia w przypadku, gdy wykonawca nie posiada wiedzy i doświadczenia, nie można utożsamiać z udzielaniem wykonawcy konsultacji. Tym bardziej nie są takimi zasobami np. ubezpieczenie OC z tytułu ryzyka zawodowego ani przychód netto ze sprzedaży innego podmiotu. Ad 3. Ułatwienia w prowadzeniu postępowań w trybach negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego W pełni popieramy tę propozycję. Ad 4. Podwyższenie progów zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień nie współfinansowanych ze środków UE Opowiadamy się za podniesieniem progu stosowalności ustawy z 14 tys. euro, które kiedyś tłumaczono jako około 10% najniższego progu unijnego dla dostaw i usług. Nie wiemy dlaczego 10%, a nie 20% lub 25%. Należy istotnie podwyższyć obecny próg z 14 tys. euro do jakiejś rozsądnej, nadto okrągłej kwoty np. 30 tys. euro, lub nawet 50 tys. euro. Nie ma to natomiast żadnego związku ze źródłem finansowania zamówienia i propozycja w tym zakresie jest całkowicie niezrozumiała. Uzasadnienie pozostawienia progu stosowalności ustawy na poziomie 14 tys. euro w przypadku finansowania zamówienia ze środków unijnych jest równie dobre, jak dla progu 5 tys. euro, czy 50 tys. euro, tzn. żadne. 3

4 Ad 5. Umożliwienie zamawiającym zastosowania preferencji europejskich Propozycja ta nie budzi naszych wątpliwości. Ad 6. Wprowadzenie możliwości ogłoszenia o planowanych zamówieniach poniżej progów unijnych Jako organizacja przedsiębiorców nie mamy przekonania, że rozwiązanie to może zwiększyć szanse wykonawcy na udział w danym postępowaniu. Ad 7. Deregulacja postępowań w zakresie żądania dokumentów poprzez umożliwienie zamawiającym przeprowadzania postępowań w oparciu o oświadczenia wykonawców i żądaniu dokumentów wyłącznie od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę Propozycja, którą popieramy, zgodna z art. 57 projektu nowej dyrektywy klasycznej. Ad 8. Eliminacja zatrzymywania wadiów z uwagi na nieuzupełnienie dokumentów Przepis art. 46 ust. 4a nie powinien być do ustawy wprowadzony. Uważamy, że należy go jak najszybciej uchylić, gdyż nie spełnia swej roli, jest dolegliwy dla wykonawców, jak i uciążliwy w stosowaniu przez zamawiających. Ad 9. Wprowadzenie zasady zwrotu planów, próbek, wzorów, rysunków również wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Nie wnosimy uwag do tej propozycji. Ad 10. Dopuszczenie możliwości składania oferty i dokumentów wyłącznie w języku innym niż język polski Propozycja do ponownej oceny autorskiej. Mamy obawy, że koszty tłumaczeń będą ponosili prawie wyłącznie wykonawcy. Nasuwa się także pytanie, kto będzie zobowiązany dokonać 4

5 tłumaczenia ofert i wniosków w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Trudne obecnie do skalkulowania są koszty tej propozycji. Ad 11. Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych Przyjmujemy propozycję jako kierunkowo właściwą ale obecnie jeszcze przedwczesną, wymagającą dopracowania. Ad 12. Rozpoznawanie zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu Uważamy, że propozycja tej zmiany jest bardzo wątpliwa i bezprecedensowa, ponieważ dopuszcza by Prezes Urzędu rozpatrywał zastrzeżenia od wyniku przeprowadzonej przez siebie kontroli. Jeżeli rozpatrywanie zastrzeżeń nie miałoby należeć do kompetencji KIO, to wskazane jest przesunąć je ustawowo do kompetencji sądów okręgowych (absolutnie nie administracyjnych, gdyż te nie mają żadnej wiedzy w zakresie zamówień publicznych). Opowiadamy się za pozostawieniem aktualnego rozwiązania. Ad 13. Kadencyjność członków Rady Zamówień Publicznych Nie wnosimy uwag do propozycji. Ad 14. Sankcje za naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszące się do podmiotów spoza sektora finansów publicznych Rozwiązanie nie dotyczy wykonawców, ale wydaje się zasadne. Karom takim jednak powinni podlegać także funkcjonariusze publiczni, a nie tylko ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zwykle upomnienie lub nagana). Ad 15. Rozszerzenie zadań Krajowej Izby Odwoławczej o podejmowanie uchwał dotyczących zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne 5

6 Sądzimy, że słuszne intencje uzasadnienia tej propozycji W celu zapewnienia większej jednolitości orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz, że Rozbieżne orzecznictwo powoduje niepewność w stosowaniu prawa i podważa zaufanie do systemu prawnego powinny być osiągnięte poprzez właściwą jakość projektów legislacyjnych przygotowywanych przez UZP, aby nie dopuszczały do sprzecznej interpretacji przepisów. Wskazana jest zarazem bieżąca analiza orzecznictwa KIO i szybka reakcja dokonująca zmian przepisów, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. UWAGI KOŃCOWE Wiele z proponowanych zmian jest bardzo słusznych, zmierzających kierunkowo do poprawy funkcjonowania systemu zamówień publicznych. W tekście Projektu pojawia się stały argument, iż zmiany w szczególności służyć będą większej konkurencyjności i przejrzystości procedur. Sądzimy jednak, że jedynym skutecznym sposobem zwiększenia przejrzystości procedur jest kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez najbardziej zainteresowanych, czyli samych wykonawców. Powinno się znieść zaporowe przepisy utrudniające dostęp do ofert i wniosków, przywracając krótko mówiąc przejrzystość, o której wiele się mówi. Co jednak najistotniejsze, należy w trybie pilnym przywrócić możliwości wnoszenia odwołań w każdym postępowaniu niezależnie od wartości zamówienia, w szczególności na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść SIWZ oraz, po składaniu ofert, na najważniejszą czynność zamawiającego, to jest czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, a także na unieważnienie postępowania, a nie tylko na odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wnoszący odwołanie wnosi należny wpis, a więc ponosi koszty orzekania przez KIO, których wielkość powinna wyłącznie pokrywać koszty postępowania odwoławczego, a nie stanowić źródła przychodu dla UZP. To samo dotyczy opłaty od skargi do sądu. Bardzo istotną sprawą jest doprowadzenie do jednolitości orzecznictwa KIO. W tym celu należy z jednej strony wprowadzić kadencyjność członków KIO, a z drugiej radykalnie zaostrzyć kryteria kwalifikacji, dopuszczając do orzekania wyłącznie osoby, które zawodowo pracują w systemie zamówień publicznych przez co najmniej pięć lat, a więc uczynić z KIO 6

7 zespół fachowców w sprawach zamówień publicznych, rozszerzając skład KIO o tzw. branżowców. W końcowej ocenie opowiadamy się za stabilnością regulacji w ustawie Prawo zamówień publicznych unikając zbyt pochopnych i ciągłych zmian, zwłaszcza przepisów niedawno uchwalanych. W sytuacji, jaka jest obecnie, należy poważnie zastanowić się nad przystąpieniem do przygotowania całkowicie nowej ustawy, z udziałem specjalistów zamówień publicznych. Śląska Izba Budownictwa wraz z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego i współpracującymi Ekspertami Pzp Katowice, dnia

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 maja 2012 r.

WYROK. z dnia 28 maja 2012 r. Sygn. akt: KIO 904/12 Sygn. akt: KIO 911/12 Sygn. akt: KIO 918/12 WYROK z dnia 28 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Katarzyna Ronikier-Dolańska Małgorzata Rakowska

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO

KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO KOMENTARZ DO REGULAMINU DIALOGU TECHNICZNEGO 1. DIALOG TECHNICZNY W UJĘCIU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM Dialog techniczny (konsultacje rynkowe) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych 1 ( PZP

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2605/14 WYROK z dnia 19 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 7/14 WYROK z dnia 22 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 stycznia 2012 r.

z dnia 19 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 44/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, ORAZ RAŻĄCO NISKA CENA W ŚWIETLE POGLĄDÓW DOKTRYNY I ORZECZNICTWA

KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, ORAZ RAŻĄCO NISKA CENA W ŚWIETLE POGLĄDÓW DOKTRYNY I ORZECZNICTWA Janusz Michałek, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu dr Zbigniew Widera, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, ORAZ RAŻĄCO NISKA

Bardziej szczegółowo