Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna opracowania: a) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz 907, z późniejszymi zmianami)

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin stosuje się do przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane o wartości: a) równej lub przekraczających równowartość kwoty ,00 euro, udzielanych w trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. b) nie przekraczających równowartości ,00 euro udzielanych na podstawie ar. 4 pkt.8 ustawy Regulamin jest zgodny ze standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych określonych w załączniku do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. 2. Regulamin pomija cytowanie i powoływanie się na właściwe definicje i uregulowania ustawy. 3. Podstawę przeliczenia wartości zamówień stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro określony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art.35 ust. 3 ustawy. 4. Zakazuje się dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) i Kodeksu cywilnego. ROZDZIAŁ II Zamówienia i dokonywanie wydatków o wartości równej i przekraczającej równowartość kwoty euro 4 1. Do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor jednostki: a) powołuje ( zmienia skład) komisję przetargową w formie zarządzenia, b) zaprasza do udziału w pracach komisji biegłych, radcę prawnego lub podejmuje decyzję o zasięgnięciu ich opinii, c) przyjmuje informacje o istotnych problemach związanych z pracami komisji. 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.

3 4. Dyrektor jednostki zatwierdza (podpisuje): a) wnioski o udzielenie zamówienia, b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, c) odpowiedzi na zapytania wykonawców kierowane do Zamawiającego a dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) protokoły postępowań o udzielenie zamówień publicznych e) w uzasadnionych przypadkach zmiany w treści specyfikacji oraz treści ogłoszenia o zamówieniu, (w tym wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy), f) roczne sprawozdanie o udzielonych w danym roku zamówieniach, przekazywane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 5. Dyrektor może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności innym pracownikom w formie pisemnej Wyznaczanie osób do składu komisji przetargowej następuje w szczególności z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji związanych z przedmiotem zamówienia, a także znajomości procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym dyrektora powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje: a) wykluczenia Wykonawcy, b) odrzucenia oferty, c) wyboru najkorzystniejszej oferty, d) występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie. 4. Wykonując czynności komisja przetargowa stosuje przepisy ustawy oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Komisja przetargowa, po jej powołaniu, przystępuje niezwłocznie do wykonywania czynności. 6. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków. 7. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego. 8. Członek komisji przetargowej nie może wstrzymać się od głosu. Może natomiast dać uzasadnienie pisemne swojego stanowiska do protokołu postępowania.

4 Pracami komisji przetargowej kieruje jej przewodniczący, do którego obowiązków należy w szczególności: 6 a) organizacja prac komisji przetargowej, w tym uzgadnianie i wyznaczanie terminów jej posiedzeń oraz podział zadań koniecznych do przeprowadzenia postępowania, b) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) przygotowanie treści SIWZ i wyjaśnień do specyfikacji, d) informowanie Głównego Księgowego o obowiązku przyjęcia i zwrotu Wadium, e) informowanie Dyrektora o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. f) odebranie od członków komisji, biegłych oraz innych osób wykonujących czynności związane z postępowaniem o zamówienie publiczne, oświadczeń wymaganych przepisami ustawy. Do obowiązków sekretarza komisji przetargowej należy w szczególności: 7 a) zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w miejscach przewidzianych ustawą, w tym BZP lub przekazanie do publikacji UOPWE, b) zamieszczanie wyjaśnień oraz zmian do specyfikacji w miejscach przewidzianych ustawą, c) zwoływanie posiedzeń komisji poprzez informowanie o terminie i godzinach posiedzenia, d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia oraz kompletności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, e) przekazanie wykonawcom, którzy złożyli oferty informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, zgodnie z przepisami art.92 ustawy. f) sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami, zamieszczenie ogłoszenia o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy stosownie do przepisów art.62 ust.2a oraz 66 ust.2 ustawy Do obowiązków członków komisji przetargowej należy uczestniczenie w posiedzeniach komisji oraz wykonywanie czynności w zakresie wskazanym przez przewodniczącego komisji przetargowej. 2. Członkowie komisji przetargowej, po ujawnieniu wykonawców ubiegających się lub zamierzających się ubiegać o zamówienie publiczne, składają pisemne oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej przepisami ustawy; 3. W przypadku ujawnienia się w toku prowadzonego postępowania okoliczności, o których mowa w ust.1 członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym przewodniczącego komisji przetargowej i składając stosowne oświadczenie.

5 9 1. Udział biegłych w pracach komisji: a) jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący komisji składa dyrektorowi umotywowany wniosek o powołanie biegłych ( rzeczoznawców), b) decyzję o powołaniu biegłego podejmuje Dyrektor, c) po podpisaniu umowy oraz zobowiązania do zachowania poufności biegły składa oświadczenie, d) biegły przedstawia opinię na piśmie w terminie określonym w umowie, a na zaproszenie przewodniczącego komisji bierze udział w posiedzeniach komisji głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień Zasady i zakres działania komisji reguluje Zarządzenie Dyrektora w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej. 2. Komisja przetargowa kończy prace związane z udzieleniem zamówienia z dniem: a) unieważnienia postępowania, b) upływu terminu do wniesienia odwołania na czynności unieważnienia postępowania, c) podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia, 3. Po zakończeniu prac komisji dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 4. Umowa z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wymaga przed przedłożenieniem do podpisu Dyrektora, podpisu Głównego Księgowego. ROZDZIAŁ III Zamówienia i dokonywanie wydatków o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty euro 11 1) Zamówień o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty euro, w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku udziela Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 2) Dokonanie zamówienia zleca ustnie lub pisemnie Dyrektor Gimnazjum. 3) Wartość zamówień do euro określa się bez podatku od towarów i usług (VAT). 4) Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie finansowym Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację. 5) O sposobie przeprowadzenia procedury zamówienia decyduje Dyrektor lub osoba upoważniona, biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia oraz jego wartość.

6 6) W celu dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów jednocześnie umożliwiający terminową realizację zadań, zobowiązuje się upoważnionych pracowników Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku przy dokonywaniu jednorazowych wydatków, do przeprowadzania faksowo, elektronicznie lub pisemnie negocjacji z przynajmniej jednym oferentem, dla: a) robót budowlanych i usług o wartości szacunkowej powyżej ,00 zł. do ,00 złotych netto, b) dostaw o wartości szacunkowej powyżej 2.000,00 zł. do 5.000,00 zł. netto, 7) Procedura udzielenia zamówienia i dokonania wydatku publicznego winna być poprzedzona ustaleniem jego wartości poprzez np.: a) rozeznanie cenowe b) rozeznanie rynku c) informacji internetowej 8) Udzielenie zamówienia na usługi, roboty budowlane i dostawy dopuszcza możliwość zawarcia zlecenia lub umowy na piśmie. 9) Spośród wykonawców, od których uzyskano informacje, osoba odpowiedzialna wybiera wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie. 10) Zamówienia należy udzielić wykonawcy, który w trakcie negocjacji zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę: a) oferowaną cenę b) inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia; funkcjonalność, jakość, parametry techniczne, koszty eksploatacji, termin realizacji zamówienia, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy, koszty dostawy, warunki gwarancji, itp. 11) Poniżej kwot określonych w pkt. 6 ust a i b wydatki publiczne dokonywane winny być w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów jednocześnie umożliwiający terminową realizację zadań Przy dokonywaniu jednorazowych wydatków publicznych dla: a) dla robót budowlanych i usług o wartości szacunkowej powyżej ,00 zł. do kwoty ,00 euro netto, b) dla dostaw o wartości szacunkowej powyżej 5.000,00 zł. do kwoty ,00 euro netto celem optymalnego wyboru wykonawców należy dokonać wyboru wykonawcy po rozeznaniu faksowym, elektronicznym lub pisemnym z pośród przynajmniej dwóch oferentów. Wybór oferenta musi być dokonany w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów jednocześnie umożliwiający terminową realizację zadań.

7 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (z wyjątkiem sytuacji wymagających pilnego wykonania robót) zamówienia udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań niezbędnych do wykonania zamówienia. 3. Udzielenie zamówienia na usługi, roboty budowlane i dostawy wymaga zawarcia zlecenia lub umowy na piśmie 4. Dopuszcza się wybór oferty od ręki bezpośrednio u jednego wykonawcy w przypadkach: a) gdy wpłynie tylko jedna oferta po dwukrotnym rozesłaniu zaproszeń lub jednokrotnym ogłoszeniu postępowania na stronie internetowej Szkoły, b) nie cierpiących zwłoki, c) ze względu na szczególną specyfikę roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 5. Do takiego wyboru należy każdorazowo sporządzać pisemnie uzasadnienie. Wybór oferenta musi być dokonany w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów jednocześnie umożliwiający terminową realizację zadań. Wybór taki zatwierdza Dyrektor Szkoły. Wzór uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 6. Dopuszcza się dokonywania opisów, o których mowa w 12 ust.5 bezpośrednio na fakturze lub rachunku jeżeli znajduje się na nich odpowiednia ilość miejsca dla jego prawidłowego dokonania Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie negocjacji lub wyboru wykonawcy o których mowa w 11 pkt.6 oraz w 12 pkt1. powinny wskazywać: a) nazwę i adres wykonawcy, b) cenę, c) przedmiot zamówienia, d) warunki wykonania zamówienia, e) nazwisko osoby udzielającej informacji lub adres strony internetowej. 7. Spośród wykonawców od których uzyskano informacje, osoba odpowiedzialna wybiera wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie. 8. Z powyższego winien być sporządzony protokół zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Wzór protokołu załącznik nr W Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku prowadzony jest rejestr zamówień publicznych, o których mowa w rozdziale II i III Regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sporządza Dyrektor i przesyła Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym w art.98 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.907, z późniejszymi zmianami).

8 załączniki do regulaminu: 1. wzór protokołu postępowania rozeznanie rynku 2. wzór uzasadnienia wyboru wykonawcy bez stosowania procedur rozeznania rynku 3. wzór rejestru zamówień publicznych 4. procedura rozeznania cenowego 5. procedura zapytania ofertowego

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo