Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce"

Transkrypt

1 Małgorzata Ćwiek * Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce Wstęp Gospodarka XXI wieku określana jest mianem gospodarki opartej na wiedzy. Dzieje się tak z uwagi na dominujący charakter dóbr niematerialnych, szczególnie kapitału intelektualnego i społecznego, w kreowaniu wartości przedsiębiorstw. W oparciu o zasoby intelektualne, najczęściej we współpracy z instytucjami naukowo - badawczymi, rozwijane są najnowsze technologie. W kreowaniu zasobów intelektualnych szczególną rolę odgrywają środowiska akademickie. Transfer wiedzy i technologii z ośrodków naukowo - badawczych do praktyki gospodarczej oraz aktywne uczestnictwo osób związanych ze środowiskiem akademickim w życiu gospodarczym w coraz większym stopniu warunkuje konkurencyjność gospodarki. Celem niniejszej pracy jest prezentacja koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out w świetle najnowszych wyników badań nad przedsiębiorczością akademicką oraz systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie małopolskim. 1. Istota przedsiębiorczości akademickiej Aktywność w sferze transferu technologii do praktyki gospodarczej oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw powstających na bazie wiedzy i programów badawczych realizowanych przez studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych określane są mianem przedsiębiorczości akademickiej. Przedsiębiorczość, rozumiana jako zdolność reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i wykorzystywania ich do realizacji przyjętych celów, stanowi siłę napędową gospodarki. Przedsiębiorczość akademicka jest szczególnym rodzajem przedsiębiorczości ze względu na działalność na styku nauki i gospodarki [Matusiak, 2008, s ]. Istota przedsiębiorczości akademickiej jest rozumiana inaczej w ujęciu anglosaskim i europejskim. W rozumieniu anglosaskim oznacza zakładanie firm przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych oraz przedsiębiorczość uczelni. Uczelnia wykazuje się przedsiębiorczością w sytuacji, gdy występuje jako oferent określonego know-how i chce je sprzedać na zasadach rynkowych [Majewski, Żywiecki, 2009, s. 12]. W rozumieniu europejskim przedsiębiorczość akademicka traktowana jest szerzej [Majewski, Żywiecki, 2009, s. 12] i obejmuje: * Mgr, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

2 414 Małgorzata Ćwiek rozwój programów edukacji i wsparcie postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim, budowę instytucji i programów wsparcia dla osób zawodowo związanych z uczelnią, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą na bazie posiadanej wiedzy i realizowanych programów badawczych, zarządzanie własnością intelektualną związaną z działalnością naukowobadawczą uczelni. Przedsiębiorczość akademicka na świecie jest uważana za skuteczną drogę służącą budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, a zatem cechującej się silną pozycją konkurencyjną. W Stanach Zjednoczonych według danych The Association of University Technology Managers w latach powstało 4,5 tysiąca spółek bazujących na technologiach transferowanych ze środowiska akademickiego, a około 59% z nich funkcjonowało na rynku do momentu publikacji badań w 2006 roku [Lawton Smith, WaiHo, 2006]. Zainteresowanie tematyką instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości akademickiej jest zauważalne także w Europie. Według Komisji Europejskiej [Guliński, Zsiadły, 2005, s. 89] w Europie istnieje około 300 programów wsparcia spin-off ów, z czego najwięcej realizowanych jest w Wielkiej Brytanii (87), Niemczech (44), Francji (36) i Szwecji (30). Zainteresowanie zagadnieniem przedsiębiorczości akademickiej, obserwowane w ostatnich latach, spowodowane jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze przedsiębiorstwa narażone są na narastającą presję czasową w osiąganiu sukcesów, w tym zwiększaniu przewagi konkurencyjnej dzięki wprowadzaniu innowacji. Nacisk na skracanie czasu upływającego pomiędzy opracowywaniem nowego produktu a jego sprzedażą wymusza na przedsiębiorstwach współpracę z jednostkami badawczymi. Także uczelnie coraz częściej decydują się na podjęcie ryzyka współpracy z przedsiębiorstwem w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie swojej działalności. Wreszcie przedsiębiorczość akademicka otwiera nowe perspektywy funkcjonowania na rynku pracy dla młodego pokolenia naukowców. Komercjalizacja wyników badań oraz możliwość założenia firmy typu spin-off stwarzają szansę na monetyzację posiadanej wiedzy [Kawalec, 2011, s ]. 2. Koncepcja funkcjonowania firm odpryskowych W literaturze brak jest spójności w nazewnictwie podmiotów przedsiębiorczości akademickiej. Zamiennie stosowane są pojęcia innovativespin-off, spin-off, spin-out, czy nawet start-up. Wymienione pojęcia utożsamiane są z firmą odpryskową i małą firmą technologiczną. Firmy takie definiuje się jako rozwijające, produkujące i sprzedające dobra i usługi zawierające element współczesnej nauki [Matusiak, Stawasz, 1998, s. 54]. Cechą charakterystyczną tych podmiotów jest wysoka innowacyjność i twórcza konwersja nauki w technikę poprzez poniesienie ryzyka rynkowej komercjalizacji wypracowanych wyników badań. Najczęściej przyjmuje się, że firmy spin-off stanowią przedsięwzięcia niezależne od jednostki macierzystej,

3 Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny natomiast mianem firm spin-out określa się organizacje powiązane bądź zależne kapitałowo lub/i organizacyjnie od podmiotu macierzystego [Banerski i in., 2009, s ]. Zasady tworzenia akademickich spin-off ów są szczegółowo regulowane przez regulaminy uczelni. Co do zasady wyróżnić można dwa podejścia oddolne, polegające na pełnym udostępnieniu własności intelektualnej uczelni przedsiębiorcom i tworzonym przez nich przedsiębiorstwom, oraz odgórne, zakładające przynależność wyników badań naukowych do uczelni [Banerski i in., 2009, s. 36]. W drugim przypadku uczelnia ocenia potencjał i wartość wypracowanych rozwiązań i decyduje o kierunku działań komercjalizacyjnych sprzedaży, udzieleniu licencji czy założeniu firmy odpryskowej. W przypadku podjęcia decyzji o założeniu firmy spin-out uczelnia udziela zezwoleń, podpisuje umowę z przedsiębiorcą oraz aktywnie uczestniczy w zarządzaniu organizacją poprzez wyznaczenie odpowiedniej osoby. Takie podejście charakterystyczne jest dla Europy kontynentalnej. Pierwszy przypadek spotykany jest często na uczelniach amerykańskich i brytyjskich. Omawiając koncepcje funkcjonowania firm akademickich należy postawić pytanie, czy istotnie różnią się one od innych przedsiębiorstw, poza miejscem zatrudnienia właściciela. W 2009 roku przeprowadzone zostały badania porównujące zasoby, strategie produktowe, poziom innowacyjności oraz szeroko rozumiany rozwój nowo zakładanych firm akademickich i nieakademickich [Roininen, Ylinenpää, 2009]. Pokazały one, że firmy odpryskowe są zorientowane na produkt, prezentują wysoki poziom innowacyjności, stosują strategię push, a realizowane przez nie projekty wykazują wysoki poziom skomplikowania i wymagają współpracy specjalistów z wielu dziedzin. Inaczej jest w przypadku przedsięwzięć nieakademickich. Realizowana strategia pull opiera się głównie na ofercie już znanej i pozytywnie przyjętej przez rynek, a projekty rozwijane są głównie w oparciu o zasoby własne. Skutkuje to niższym poziomem innowacyjności, a w konsekwencji słabszą pozycją konkurencyjną. W działalności firm odpryskowych kluczową rolę odgrywa posiadana wiedza. Firmy technologiczne różnią się między sobą pod względem poziomu wiedzy technologicznej oraz rynkowego know-how. Ze względu na różnice w udziale wydatków na badania i rozwój, oraz miejsce w cyklu życia produktu bądź sektora, wyróżnić można cztery podstawowe strategie firm technologicznych: pionierzy, poszukiwacze, współzawodnicy, oraz wywiadowcy [Matusiak, Stawasz, 1998, s ]. Działalność gospodarcza pionierów zorientowana jest na znalezienie zastosowania dla posiadanej nowej technologii oraz klienta - firma dąży do komercjalizacji technologii poprzez produkty pilotażowe. Udział wydatków na B+R takich firm jest bardzo wysoki i sięga nawet 80% obrotów. Strategia pionierów charakterystyczna jest dla sektorów wschodzących. W sektorach szybko rosnących często spotykana jest strategia poszukiwaczy. Operacje biznesowe koncentrują się na rozszerzaniu stosowanej technologii na pokrewne dziedziny. Sposobem na pozyskanie nowych klientów jest innowacja technologiczna.

4 416 Małgorzata Ćwiek Przedsiębiorstwo dąży do wchodzenia w funkcjonalne układy sieciowe ze swoimi kontrahentami w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanej wiedzy. Udział wydatków na B+R jest niższy niż w przypadku pionierów i wynosi 15 25% obrotów. Solidne umiejętności rynkowe i stosowanie ustabilizowanej lub wręcz standardowej technologii charakterystyczne jest dla firm realizujących strategię współzawodników. Taka firma osiąga przewagę konkurencyjną poprzez wysoką jakość produktu, wprowadzając drobne innowacje produktowe oraz stawiając na niezawodność sprzedawanych przez siebie dóbr i usług. Działa w nowoczesnych sektorach i przeznacza na B+R 10 15% obrotów. Poszukiwanie zastosowań technicznych dla pojawiających się nowych możliwości rynkowych charakterystyczne jest dla strategii wywiadowców ( skautów ). Proces innowacyjny w takiej firmie zorientowany jest rynkowo, firma dąży do współpracy z dostawcami nowych technologii, instytutami badawczymi, uczelniami, indywidualnymi wynalazcami. Wywiadowcy działają w dojrzałych, nierzadko schyłkowych sektorach, a podejmując działania w celu znalezienia nowych technologii zorientowanych rynkowo przekształcają się w pionierów. Charakterystyczne dla małych firm technologicznych jest ścisłe powiązanie właścicieli ze źródłem wykorzystywanej w przedsiębiorstwie technologii, poprzez doświadczenie zdobyte w jednostce naukowo badawczej. Firma jest przedsiębiorcza, tzn. kontrolowana i zarządzana przez przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców. W konsekwencji przedsiębiorstwa zakładane w oparciu o wiedzę pracowników naukowych charakteryzują się znacznie wyższym poziomem przeżywalności niż inne organizacje. Z badań przeprowadzonych na terenie hrabstwa Oxfordshire [Lawton Smith, WaiHo, 2006] wynika, że poziom przeżywalności spin-off ów sięga nawet 90%. Oznacza to, że tylko 10% firm upadła w ciągu pierwszego, najtrudniejszego, roku działalności. 3. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej W warunkach polskich rozwój przedsiębiorczości akademickiej stanowi wciąż nowe wyzwanie. Według badania z 2009 roku jedynie 6% osób związanych ze środowiskiem akademickim prowadziło własną firmę spin-off. Kolejnych 8% badanych jest zainteresowanych założeniem firmy w ciągu najbliższego roku [Banerski i in., 2009, s. 10]. Dla porównania w Massachusetts Institute of Technology firmę odpryskową posiada co czwarta osoba 5 tys. firm generuje rocznie przychód wielkości ponad 200 mld dolarów [Majewski, Żywiecki, 2009, s. 14]. Przedsiębiorcy wywodzący się ze środowiska akademickiego stają wobec tych samych problemów co pozostali przedsiębiorcy. Z jednej strony są to trudności z wejściem na rynek i zdobyciem klientów, z drugiej strony pokonanie barier biurokratycznych. Kolejnym problemem jest konflikt pomiędzy działalnością naukową, dydaktyczną oraz gospodarczą. Chodzi nie tylko o ograniczony czas pracownika, ale także o korzystanie ze sprzętu należącego do uczelni czy czerpanie korzyści majątkowych z wyników pracy naukowej. Kwestie te

5 Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny powinny być uregulowane w umowie współpracy pomiędzy uczelnią a pracownikiem, wciąż jednak takie umowy nie są powszechne. Badania nad barierami rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Unii Europejskiej [European Commision, Innovation paper No 26, s. 4] jako główną przeszkodę w zakładaniu firm spin-off wskazały niską kulturę przedsiębiorczości oraz brak przeszkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Z kolei badania krajowe [Pregiel, 2010, s. 45] do głównych barier zaliczają biurokrację związaną z prowadzeniem własnej działalności oraz brak funduszy potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na takie trudności wskazało aż 80% badanych. Problemem jest także brak wiedzy w zakresie uregulowań prawnych związanych z komercjalizacją wyników badań (67%), trudności z uzyskaniem praw majątkowych do własnych rozwiązań powstałych w ramach pracy na uczelni (63%) czy brak pomysłu na to komu i jakie produkty oferować. Poza trudnościami organizacyjnymi, finansowymi i brakiem odpowiednich predyspozycji pojawia się jeszcze jeden, dość przykry aspekt. Ponad jedna piąta badanych obawia się niechęci współpracowników i bezpośredniego przełożonego, a ponad 40% pracowników naukowych prowadzących własną działalność gospodarczą taką niechęć odczuwa. Pomimo, iż na pierwszy rzut oka przytoczone badania zupełnie różnią się od siebie, to po głębszej analizie należy stwierdzić, że w dużej mierze się pokrywają. Większość problemów związanych z poszukiwaniem funduszy, dopełnianiem formalności czy opracowywaniem biznesplanu można rozwiązać dzięki edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości. Natomiast zmiana postrzegania jednostek prowadzących działalność gospodarczą równolegle z działalnością naukową i dydaktyczną możliwa jest właśnie poprzez podniesienie kultury przedsiębiorczości w środowisku akademickim. 4. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w Małopolsce Kraków, stolica Małopolski, jest miastem akademickim o bogatej historii i ogromnym potencjale wiedzy. Według Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego w roku akademickim 2009/2010 na terenie województwa działały 33 uczelnie, na których kształciło się łącznie ponad 212 tys. studentów, z czego prawie 5000 stanowili doktoranci. Uczelnie dysponują unikalnymi zasobami badawczymi dzięki zatrudnianiu wyspecjalizowanych pracowników oraz dostępowi do laboratoriów i specjalistycznych baz danych. Stanowi to doskonałe zaplecze dla przedsiębiorczości akademickiej. Jednak zdaniem władz województwa małopolskiego silna baza naukowa nie przekłada się na silną pozycję przedsiębiorstw działających w regionie [Regionalna Strategia Innowacji, s ]. Diagnoza stanu innowacyjności pojawiająca się w dokumencie, wskazuje na niedocenianie przez przedsiębiorców znaczenia procesów innowacyjnych oraz roli współpracy z sektorem B+R w procesie rozwoju, a w konsekwencji niski poziom innowacyjności oraz słabą pozycję konkurencyjną wielu małopolskich przedsiębiorstw. Rozwiązaniem tej sytuacji jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej może być skutecznie reali-

6 418 Małgorzata Ćwiek zowane w przypadku harmonizacji trzech wymiarów: strukturalnego, przestrzennego i regionalnego. Strukturalne programy wsparcia koncentrują się na zwiększeniu dostępności infrastruktury technicznej oraz środków finansowych, doradztwie w zakresie specjalistycznej wiedzy (prawnej, podatkowej, zarządczej) oraz promowaniu postawy przedsiębiorczej w środowisku akademickim [Majewski, Żywiecki, 2009, s. 13]. W wymiarze przestrzennym działania mają na celu oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzeni kraju. Wymiar regionalny polega na oddziaływaniu na rozwój i konkurencyjność regionów, utożsamianych z województwami. Ogólną politykę dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w województwie małopolskim odnaleźć można w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI). Jest to dokument opisujący aktualny stan innowacyjności gospodarki w regionie oraz formułujący zadania ukierunkowane na aktywizację podmiotów gospodarczych i instytucji wspierających działalność gospodarczą w celu efektywniejszego wykorzystania potencjału. Ma się to odbywać poprzez efektywny transfer technologii, rozumiany jako celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do działalności gospodarczej w celu przekształcenia jej w produkt rynkowy [Regionalna Strategia Innowacji, s. 4]. Jednym z celów strategicznych jest podniesienie poziomu innowacyjności, realizowane m. in. poprzez wzbogacenie potencjalnych źródeł finansowania innowacji we wszystkich stadiach rozwoju przedsiębiorstwa, wzrost udziału przedsiębiorstw i jednostek badawczych w międzynarodowych programach badawczo rozwojowych i transferze technologii, oraz wzrost współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowo badawczych, oraz współpracy na linii przedsiębiorstwo uczelnia a także modernizację infrastruktury badawczej uczelni [Regionalna Strategia Innowacji, s ]. RSI mówi wprost o potrzebie działania inkubatorów przedsiębiorczości do obsługi firm odpryskowych, z uwagi na istniejący niewykorzystany potencjał intelektualny osób związanych ze środowiskiem akademickim. Pogłębienie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem ma być finansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 7. Programu Ramowego Badań Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w wymiarze instytucjonalnym realizowane jest głównie przez inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii. Wśród akademickich inkubatorów przedsiębiorczości działających w regionie wyróżnić można dwie grupy. Pierwsza to inkubatory powołane przez władze uczelni i będące jednostkami tych uczelni. Do tej grupy należą akademickie inkubatory przedsiębiorczości działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo Hutniczej, Politechnice Krakowskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Podstawą prawną do powołania i funkcjonowania tych jednostek jest prawo o szkolnictwie wyższym [Ustawa

7 Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym], zgodnie z którym Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności o której mowa w art. 13 i 14. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. Celem akademickich inkubatorów przedsiębiorczości jest umożliwienie ambitnym osobom założenia własnej działalności gospodarczej przy jak najniższych nakładach finansowych, poprzez minimalizację kosztów najmu biura, obsługi księgowej czy porad prawnych. Inkubator oferuje także obsługę sekretarską, pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania, szkolenia z zakresu różnych aspektów prowadzenia własnej firmy, spotkania z aniołami biznesu oraz najem powierzchni biurowej po atrakcyjnej cenie. Innym rodzajem inkubatora są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oddział w Krakowie. Ich działalność stanowi kontynuację działalności Studenckiego Forum Business Centre Club. AIP działają przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce, wśród których z Małopolski należą: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Kolejne inkubatory nie są powoływane przez senaty uczelni ale przez zarząd fundacji w Warszawie za zgodą uczelni. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nie stanowią jednostki uczelnianej a jedynie współpracują z uczelnią. AIP realizują innowacyjny sposób prowadzenia firmy przez swoich beneficjentów poprzez udzielanie im osobowości prawnej. Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy nie muszą zakładać własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, ryzyko oraz biurokrację. Realizowane przez akademickie inkubatory przedsiębiorczości programy pomocy są podzielone na trzy etapy zgodnie z fazami rozwoju przedsiębiorstwa. Pierwszy etap preinkubacja dotyczy pomocy do momentu zarejestrowania przedsiębiorstwa. Obejmuje promocję przedsiębiorczości, szkolenia, doradztwo, itp. Inkubacja polega na zapewnieniu zaplecza biurowego, obsługi administracyjnej, specjalistycznym doradztwie, pomocy w pozyskiwaniu funduszy oraz innej pomocy w pierwszych latach działalności przedsiębiorstwa. Pomoc w dalszym rozwoju firmy (po upływie dwóch trzech lat od założenia działalności gospodarczej) nosi nazwę akceleracji. Trwa dyskusja nad tym, na czym powinna koncentrować się działalność podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej czy ma być to proces preinkubacji (koncentrujący się na promowaniu kultury przedsiębiorczości i szkoleniu przyszłego przedsiębiorcy) czy inkubacji. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują głównie proces preinkubacji, natomiast inkubatory będące jednostkami

8 420 Małgorzata Ćwiek uczelnianymi koncentrują swoje działania na inkubacji firm. Związane jest to nie tylko z polityką i przyjętymi celami ale także z profilem uczelni. Niektóre uczelnie, jak Akademia Górniczo Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński czy Politechnika Krakowska, obok inkubatorów przedsiębiorczości prowadzą w swoich strukturach także centra transferu technologii (CTT). Jednostki te mają na celu wsparcie procesów komercjalizacji wiedzy i transfer innowacyjnych technologii i wiedzy do gospodarki. CTT promuje współpracę nauki i gospodarki, działa na rzecz ochrony własności intelektualnej oraz świadczy usługi w zakresie finansowania transferu technologii. Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU) zajmuje się także zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Dla zapewnienia ochrony praw zarówno uczelni jak i pracowników naukowych stworzone zostały dwa dokumenty: Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim [www.cittru.uj.edu.pl]. Rozwiązania te zapewniają swoisty kompromis pomiędzy ochroną interesów Uniwersytetu i pracownika, oferując mu wsparcie w procesie ochrony patentowej oraz przy zakładaniu firmy odpryskowej, a zyski z komercjalizacji opracowanej w ramach pracy naukowej technologii dzieli na pół połowę otrzymuje naukowiec, a druga połowa kierowana jest do różnych jednostek uczelnianych, w tym do funduszu wspierania patentów. W 2007 roku CTT postanowił otworzyć także Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Celem strategicznym Centrum Transferu Technologii Medycznych jest promocja kapitału intelektualnego szpitala, kreowanie w placówce środowiska proinnowacyjnego, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na badania naukowe oraz zwiększenie zakresu współpracy z przemysłem, głównie medycznym i farmaceutycznym. Inkubatory przedsiębiorczości działają nie tylko przy uczelniach. Przykładem może być Inkubator Technologiczny Krakowskiego Parku Technologicznego. Inkubator działa z myślą o wspieraniu mikrofirm, korzystających z najnowszych technologii, głównie z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Ciekawą inicjatywą jest Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu. Jest to ośrodek innowacji w zakresie multimediów i systemów informacyjnych. W jednym miejscu skupione są tam wszelkie elementy niezbędne do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie multimediów. Konstrukcja miasteczka pozwala na stopniowe transferowanie innowacji do gospodarki, zaczynając od wytworzenia nowej wiedzy, poprzez weryfikację w otoczeniu rynkowym do wdrożenia i organizacji szkoleń niezbędnych do uzyskania przez personel z branży odpowiednich kwalifikacji do korzystania z nowej wiedzy. Omówione powyżej formy wsparcia dotyczą w głównej mierze pomocy w zakładaniu firm. W województwie małopolskim istnieją jednak także inne programy mające na celu rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wśród nich wymienić należy program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju

9 Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny Regionalnego o nazwie Wiedza, praktyka, kadry klucz do sukcesu w biznesie. W ramach omawianego projektu organizowane są staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz staże pracowników MSP w jednostkach naukowych. Ma to na celu dyfuzję innowacji w gospodarce oraz wzrost współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Dzięki płatnym stażom (wartość projektu wynosi 3 mln PLN) pracownicy MSP będą mogli podnieść swoje kompetencje i nawiązać współpracę z jednostkami naukowo badawczymi, a pracownicy uczelni poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla firm zdobędą doświadczenie w biznesie. Zakończenie W dobie globalizacji długookresowy rozwój regionu możliwy jest jedynie w oparciu o innowacje i nowoczesne rozwiązania w zakresie współpracy nauki i gospodarki. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej, realizowany poprzez zwiększenie liczby zakładanych spin-off ów i spin-out ów, wzrost poziomu komercjalizacji wyników badań oraz tworzenie sieci współpracy między nauką i gospodarką, stanowi szansę zarówno na podniesienie konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw, jak i pozyskanie środków finansowych na badania naukowe. W województwie małopolskim funkcjonuje szereg instytucji oferujących wsparcie dla osób związanych ze środowiskiem akademickim i pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą opartą na wiedzy. Realizowane są także programy mające na celu popularyzację tematyki przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników naukowych oraz nawiązanie współpracy między jednostkami badawczymi a MSP. W warunkach polskich budowa nowoczesnych relacji pomiędzy nauką i gospodarką to wciąż nowe wyzwanie. W Europie Zachodniej koncepcja przedsiębiorczości akademickiej rozwijana jest od lat 90-tych, a w USA od 80-tych. Mimo to należy mieć nadzieję, że każda kolejna firma działająca na pograniczu nauki i gospodarki będzie wzmacniać współpracę miedzy tymi sferami i przyczyni się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Literatura 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. 2. Cooperation between research system and industry to promote innovative firms, European Commision, Innovation paper No 26, dostępne na ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/section2_2.pdf, (data odczytu ) 3. Guliński J., Zsiadły K. (red.) (2005), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

10 422 Małgorzata Ćwiek 4. Kawalec P. (2011), Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA i w Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu , w: Sienkiewicz M. W., Szot Gabryś T. (red.) (2011), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin. 5. Lawton Smith H., WaiHo K. (2006), Measuring the performance of Oxford University, Oxford Brookes University and the government laboratories spin-off companies. Forthcoming in Research Policy. 6. Majewski P., Żywiecki P. (red.) (2009), Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu: dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej, Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu, Toruń. 7. Matusiak K. (2008), Przedsiębiorczość akademicka, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa. 8. Matusiak K. B., Stawasz E. (red.) (1998), Przedsiębiorczość i transfer technologii, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Żyrardów. 9. Pregiel R. (red.) (2010), Przedsiębiorczość akademicka dylematy rozwoju. Raport z badań, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa. 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego , (data odczytu ) 11. Roininen, S., Ylinenpää H. (2009), Schumpeterian versus kirznerian entrepreneurship, Journal of Small Business and Enterprise Devlopment, 16(3). 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164 poz z późn. zm Streszczenie Artykuł zawiera omówienie istoty przedsiębiorczości akademickiej w ujęciu anglosaskim i europejskim oraz koncepcje funkcjonowania firm działających na pograniczu nauki i gospodarki. Omówione zostały zasady tworzenia, cele działalności oraz strategie realizowane przez małe firmy technologiczne. Przeprowadzona została także ocena regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie małopolskim w świetle badań nad barierami jej rozwoju.

11 Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny Słowa kluczowe przedsiębiorczość akademicka, spin-off, spin-out Academic entrepreneurship. Operational concepts and regional support system for spin-offs and spin-outs in Lesser Poland County (Summary) This article presents the essence of academic entrepreneurship in American, British and European contexts as well as the concept of companies merging science and economy. The issues discussed are the requirements and rules for establishing small tech companies, their goals and the strategies carried out by them. Also conducted was an assessment of the regional academic entrepreneurship assistance system in Lesser Poland County, in the scope of development barriers. Key words academic entrepreneurship, spin-off, spin-out

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚPI Śląski Program Innowacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŚPI Śląski Program Innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W drugiej połowie XX wieku nastąpił - zapoczątkowany w USA - znaczny wzrost

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Zbigniew Krzewiński Warszawa, 26.09.12 Punkt widzenia Second Best Massachusetts Instituteof Technology (MIT) -na 2 miejscu w rankingu Forbes

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH

MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH MODEL KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W AGH Kraków, 14 listopada 2016 Jednostki AGH związane z komercjalizacją - Centrum Transferu Technologii AGH - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

Spin-off i spin-out struktury organizacyjno-prawne dla transferu wiedzy i rozwoju innowacji

Spin-off i spin-out struktury organizacyjno-prawne dla transferu wiedzy i rozwoju innowacji Spin-off i spin-out struktury organizacyjno-prawne dla transferu wiedzy i rozwoju innowacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 Przedsiębiorczość dynamiczna i innowacyjna 2 Przedsiębiorczość innowacyjna 3 Przedsiębiorczość high-tech Sektory czy firmy high-tech? Poziom innowacyjności.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Innowacyjności dodaj mi skrzydła!

Innowacyjności dodaj mi skrzydła! Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020 EUROPA 2020: Wezwanie do pospolitego ruszenia obywateli na rzecz sprytnego wzrostu gospodarczego Wypracowanie powszechnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym)

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) Andrzej Szewc WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) I. Dzieła treści ogólnej 1. Guliński J., Zasiadły K. (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku

Inwestycje we ws pólne cele! pólne zapa P RKu K j u s j wój ój pom om ł ł na n bi b z i ne n s w Gda sku Inwestycje we wspólne cele! zaparkuj swój pomysł na biznes w zaparkuj swój pomysł na biznes w Gdańsku Gdański Park Naukowo - Technologiczny powstał z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ dr inż. Urszula Szachowicz Kierownik projektu UDANY STRAT Z UNI 3 Konferencja regionalna Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami Przedsiębiorczość technologiczna Plan prezentacji 1. Przedsiębiorczość technologiczna pojęcie i specyfika 2. Sposoby uruchomienia przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Klastry i ich wpływ na gospodarkę. dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH

Klastry i ich wpływ na gospodarkę. dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH Klastry i ich wpływ na gospodarkę dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH Definicja klastra Klaster jest to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo