NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO"

Transkrypt

1 NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (zwany dalej Funduszem ). POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. ORWP - Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości, organ prowadzący fundusz pożyczkowy, 2. FRP Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, fundusz pożyczkowy udzielający pożyczek dla mikroprzedsiuębiorstw w ramach programu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, 3. Przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorca, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, wpisana odpowiednio do Ewidencji Działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w KRS, spełniająca ponadto przesłanki określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 4. Środki trwałe składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania przedmiotów, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2 5. Inwestycje krótko- i średnioterminowe - inwestycje, w których generowane przepływy środków pieniężnych pozwolą na spłatę pożyczki w maksymalnym okresie 60 miesięcy. 6. Komisja Pożyczkowa- komisja powołana przez Zarząd ORWP i Koordynatora Projektu do rozpatrywania wniosków pożyczkowych. 7. Fundusz pożyczkowy wyodrębniony księgowo fundusz osoby prawnej, która utrzymuje odpowiedni poziom kapitału, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności przez udzielanie pożyczek mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom. 8. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) należy przez to rozumieć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z dnia r.). 9. Pomoc publiczna wsparcie dla podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: a. występuje transfer środków publicznych, b. podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną, c. wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony lub określone podmioty albo produkcję określonych towarów, d. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku unijnym oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji RPO WM, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 10. Kapitał funduszu pożyczkowego zwrotne środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), w Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 11. Samofinansujący charakter funduszu pożyczkowego - wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu w okresie realizacji projektu powiększają kapitał funduszu i będą przeznaczone na udzielanie pożyczek na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

3 STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Cele i zadania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego, tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, pobudzanie aktywności społeczności regionalnych i lokalnych na polu działalności gospodarczej, kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości własnej w rozwoju społeczności regionalnej i promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą i prowadzących mikroprzedsiębiorstwa, tworzenie warunków i możliwości realizacji regionalnych przedsięwzięć gospodarczych na terenie woj. mazowieckiego. Zadania FRP służące realizacji ww. celów są następujące: udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie pożyczek podmiotom spełniającym warunki, określone przez Regulamin FRP, udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych wszystkim zainteresowanym, monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP. Status prawny organizacji tworzącej Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości tworzony jest i prowadzony przez posiadającą osobowość prawną pozarządową organizację działającą w formule nie dla zysku tj., stowarzyszenie Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości (ORWP) mające w swoim statucie zapisy o udzielaniu pożyczek.

4 ROZDZIAŁ I Zasady działania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Działalność Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - przepisy ogólne 1 Działalność Funduszu regulowana jest przez Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Głównym zadaniem FRP jest udzielanie pożyczek podmiotom, o których mowa w 10 ust. 1, przy pomocy środków finansowych: a) uzyskiwanych w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Udzielanie pożyczek z tych środków odbywa się przy zastosowaniu procedury i wymogów formalnych zawartych w niniejszym Regulaminie. Struktura organizacyjna Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości W strukturze ORWP-FRP prowadzącej FRP uprawniony organ powołuje: - Koordynatora Projektu / Dyrektora FRP, - specjalistę finansowego, - komisję pożyczkową. 1. Koordynator Projektu kieruje działalnością FRP w ramach danej organizacji. 2. Koordynatorem Projektu będzie Dyrektor FRP będący pracownikiem organizacji Specjalista finansowy wykonuje czynności wynikające z regulaminu FRP na podstawie odrębnej umowy o pracę zawartej z ORWP Komisja Pożyczkowa, zwana dalej komisją, składa się z co najmniej czterech osób fizycznych. 2. Komisję powołuje Zarząd ORWP prowadzącej FRP w porozumieniu z Koordynatorem Projektu. 3. W skład komisji wchodzą: a) przedstawiciel Urzędu Miasta; b) przedstawiciel banku komercyjnego; c) członek Zarządu ORWP z wyłączeniem specjalisty finansowego; d) przedstawiciel organizacji lokalnych przedsiębiorców; e) przedstawiciel wyższej uczelni zawodowej, dla której założycielem jest ORWP.

5 4. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 5. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków, nie mniej jednak niż połowy składu osobowego w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 6. Posiedzenia komisji zwołuje koordynator Projektu w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. 7. Członek komisji, który brał udział w przygotowaniu wniosku pożyczkowego lub jest zaangażowany w finansowane przedsięwzięcie, nie może głosować nad danym wnioskiem. Zasady sprawozdawczości finansowej FRP 7 FRP działający w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8 ORWP prowadzący FRP jest zobowiązany do osobnego prowadzenia ścisłej ewidencji operacji dokonywanych na rachunku bankowym, na którym znajdują się środki z projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Ewidencja ta ma zawierać: specyfikację wszystkich dokonywanych operacji z wyszczególnieniem daty operacji, kwoty operacji oraz osób, które jej dokonały. Sprawozdania z tych operacji są przekazywane kwartalnie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 9 Wzorcowy formularz kwartalnego sprawozdania z działalności stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. ZASADY UDZIALANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1. Nie przewiduje się, aby w ramach funduszu pożyczkowego, były wypłacane pożyczki preferencyjne, stanowiące pomoc publiczną, udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (DZ.U. z 2009 r. nr 105 poz.874 z późn. zm.). 2. Szczegółowe określenie podmiotów kwalifikujących się do wsparcia oraz postanowień dotyczących kwalifikowania wydatków w 10 niniejszego Regulaminu.

6 OKREŚLENIE GRUP DOCELOWYCH (POŻYCZKOBIORCÓW) ROZDZIAŁ II Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady i warunki udzielania pożyczek Podmiotowo o pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach RPO WM działąnia 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu pt. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy (grupa docelowa), którzy spełniają warunki: a) określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, są wpisani odpowiednio do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w KRS, b) spełniają ponadto przesłanki określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., c) znajdują się na etapie powstawania, wczesnej działalności lub jej rozszerzania, d) prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. 2. Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. C 244 z ). 3. Fundusz będzie udzielał pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw na przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z przyjętą w danej instytucji metodologią wyznaczania współczynnika ryzyka, jedynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.), za wynagrodzeniem, bez pobierania opłat od pożyczkobiorców. 4. W ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wystąpi sześć rodzajów pożyczek: a) dla starterów na uruchomienie działalności gospodarczej starter, b) Eko promująca działalności proekologiczną, c) dla firm wprowadzających innowacje postęp,

7 d) dla firm podejmujących współpracę kooperacyjną dla średniego i dużego przedsiębiorstwa z Mazowsza partner ; e) dla firm tworzących nowe miejsca pracy biznes, f) dla podjęcia produkcji wyrobów regionalnych tradycja. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO POŻYCZEK 5. a. Pożyczki udzielone przedsiębiorcom przez fundusze pożyczkowe nie mogą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, rozumianego jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowi udzielenie pożyczek na kapitał obrotowy przeznaczony na kapitał założeniowy i początkowy. 5. b. Przedmiotowo pożyczki udzielane będą na działalność produkcyjną, usługową, handlową, budowlaną z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną /bez ograniczeń/ i inwestycyjnooperacyjną pożyczkobiorcy /bez ograniczeń/. WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 6. Warunki udzielania pożyczek są następujące: a) pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości ,- zł., b) maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy. c) maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czy w okresie karencji odsetki spłacane są na bieżąco (miesięcznie). 7. Maksymalny dopuszczalny pułap utraty kapitału (liczony jako relacja wartości kapitału pożyczek straconych do wartości udzielonych pożyczek ogółem), jaki może ponieść fundusz pożyczkowy w czasie trwania projektu wynosi 5%. Dodatkowo w okresie funkcjonowania funduszu stosunek kwot utraconych do bieżącego kapitału funduszu nie powinien przekroczyć 5%. Za pożyczki utracone uznaje się takie, wobec których nie ma możliwości ich odzyskania. Wyżej wymienione limity będą liczone na koniec każdego okresu obrachunkowego. 8. Maksymalne zaangażowanie funduszu pożyczkowego wobec jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego. 9. Kapitał funduszu jest zarządzany z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji kapitałowych. Kapitał może być lokowany jedynie w bezpiecznych i płynnych instrumentach,tzn. w szczególności w lokatach terminowych, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych emitowanych przez NBP, depozytach bankowych, jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działających na podstawie Ustawy z dnia o funduszach inwestycyjnych

8 (DZ.U> nr 146 poz.1546), obligacjach komunalnych z gwarancja dojścia emisji do skutku, udzielona przez bank organizujący emisję Oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3-ech punktów procentowych marży funduszu w stosunku rocznym. 2. Polityka ta nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości projektu Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia. 2. Komisja, po zasięgnięciu opinii specjalisty finansowego w każdym indywidualnym przypadku, może ustalić wkład własny na poziomie wyższym lub niższym od minimalnego określonego w punkcie Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić: a) poręczenie osób trzecich, b) przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia, c) weksel z własnego wystawienia in blanco bez protestu, d) inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe. 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego; w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla. 13 FRP nie pobiera żadnego wynagrodzenia za rozpatrzenie wniosku czy wypłacenie pożyczki w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

9 OPIS PROCEDURY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK ORAZ WARUNKI WYPŁATY POŻYCZEK Wniosek o udzielenie pożyczki Podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez komisję stanowi wniosek o udzielenie pożyczki wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia, załączony do tego wniosku. 2. Formalne wymagania jakie muszą spełniać wniosek o pożyczkę wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia oraz specjalne formularze wnioskowe, Wnioskodawca otrzyma w Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Podstawę udzielenia pożyczki stanowi pisemny wniosek o pożyczkę wraz z informacjami i dokumentami potwierdzającymi możliwość spłaty pożyczki, niezbędnymi do podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, a w szczególności: a. ze strony pożyczkobiorcy: dwa dokumenty tożsamości i poświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym; dokumenty założycielskie firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek umowa spółki, NIP, REGON; (Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy pożyczki będą udzielane jedynie dla mikroprzedsiębiorstw). niezbędne do prowadzenia działalności zezwolenia i koncesje; zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS, KRUS i US wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku; akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa; oświadczenie majątkowe; PIT za ostatni okres rozliczeniowy, a w przypadku kontynuowanej działalności gospodarczej dodatkowo PIT za cały poprzedni rok obrotowy (dokumentuy niezbędne do zweryfikowania sytuacji finansowej firmy); zaświadczenie z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których oficer pożyczkowy może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań b. ze strony poręczyciela:

10 zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę; oświadczenie majątkowe poręczyciela i jego współmałżonka; w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej PIT za ostatni okres rozliczeniowy. c. inne dokumenty określone przez oficera pożyczkowego/specjalistę finansowego. 4. Wnioski nie spełniające wymogów, o których mowa w punkcie 3. nie będą rozpatrywane. 5. Przy opracowywaniu wniosku wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia może skorzystać z pomocy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) lub innej wyspecjalizowanej jednostki. 6. Maksymalne zaangażowanie funduszu pożyczkowego wobec jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego Wniosek przedłożony w FRP musi być podpisany przez wnioskodawcę lub w imieniu wnioskodawcy przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Wniosek podlega rejestracji w rejestrze wniosków FRP. 3. Wniosek podlega analizie w FRP pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem statusu firmy, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizji lokalnej przedstawiciela FRP w miejscu prowadzenia działalności), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, wpływu inwestycji na działalność gospodarczą, d) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z FRP, jej zwrotu, stopnia ryzyka, e) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, f) zabezpieczeń, o których mowa w 12 ust.3, g) stanu techniczno-organizacyjnego przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego Po sprawdzeniu kompletności otrzymanego wniosku, specjalista finansowy przekazuje wnioskodawcy potwierdzenie jego przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia.

11 2. Wniosek z oceną specjalisty finansowego jest rozpatrywany przez komisję pożyczkową. 3. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Pożyczkowa dokonuje: a) formalnej oceny wniosku, w zakresie jego kompletności i poprawności b) oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz wypłacalności proponowanych poręczycieli, oraz jakości proponowanego zabezpieczenia c) analizy i oceny planu ekonomiczno-finansowego przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej. d) wpływu inwestycji na działalność gospodarczą. 4. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje komisja pożyczkowa Komisja może: a) zaakceptować pożyczkę w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez wnioskodawcę, b) zaakceptować pożyczkę w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) odroczyć decyzję do czasu uzyskania dodatkowych informacji, d) odrzucić wniosek o pożyczkę. 2. Decyzja komisji podejmowana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnej dokumentacji przez wnioskodawcę. Umowa o udzielenie pożyczki Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy ORWP- FRP a pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla ORWP-FRP, 1 dla pożyczkobiorcy). 3. Umowa pożyczki określa jednoznacznie i zawiera następujące dane: a) strony umowy, b) nazwę przedsięwzięcia, c) kwotę pożyczki, d) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, e) termin i sposób wykorzystania pożyczki, f) sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w ratach, zaliczkowo, czy na podstawie przedstawianych faktur itp.), g) terminy i kwoty spłat rat pożyczki, h) stopę procentową, sposób naliczania i terminy płatności odsetek, i) zabezpieczenie płatności pożyczki, j) okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia,

12 k) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazywania pożyczki oraz spłat pożyczki i odsetek, l) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, m) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, n) przewidywane efekty rzeczowe i terminy realizacji przedsięwzięcia, o) datę zawarcia umowy, p) podpisy stron. 4. Wraz z umową powinny być podpisane odpowiednie dokumenty, będące zabezpieczeniem pożyczki określone w 12 ust. 3. ZASADY SPŁATY POŻYCZKI Tryb i zasady wypłacania pożyczki Pożyczki wypłacane będą z rachunku FRP na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony ORWP. 2. W zależności od treści umowy, o której mowa w 18, pożyczka może być: a) wypłacona jednorazowo, w całości, b) wypłacona w ratach, zaliczkowo lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy i usługi. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki jest dostarczenie przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki. Realizacja spłaty pożyczki Pożyczki udzielane w ramach FRP podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze stron, na warunkach określonych w umowie, 2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku pożyczkodawcy. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania 100% kwoty pożyczki (w przypadku pożyczek inwestycyjnych - w formie kopii faktur, rachunków i zarejestrowanych umów kupna/sprzedaży potwierdzonych za zgodność z oryginałem; w przypadku pożyczek

13 obrotowych oświadczenie o sposobie wydatkowania pożyczki, poparte dokumentami przedstawionymi do wglądu oficerowi pożyczkowemu), w terminie do trzech miesięcy od daty wypłaty pożyczki. 4. Kontrolę nad prawidłowością wykorzystania pożyczki będzie sprawował FRP. 5. Kontrola, o której mowa w punkcie 4, może odbywać się w szczególności poprzez: a) wzywanie pożyczkobiorców do okazania dokumentów, potwierdzających należyte wykorzystanie pożyczki lub b) dokonywanie inspekcji w siedzibie pożyczkobiorcy, celem stwierdzenia sposobu wykorzystania pożyczki. 6. Wszelkie informacje uzyskane w toku działań, o których mowa w pkt. 4 i 5 będą wykorzystane wyłącznie w celu kontroli nad należytym wykorzystaniem pożyczki Zarząd ORWP uprawniony jest do: a) wstrzymania dalszego przekazywania środków do chwili wyjaśnienia przez pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy z warunków umowy oraz w przypadku gdy sytuacja finansowa pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) wnioskowania o renegocjację umowy pożyczki. 2. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki, w tym wysokości i terminów spłat rat kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę wraz z odsetkami. Jeżeli kwota pożyczki ma być zwiększona lub okres spłaty ulega przedłużeniu, warunkiem zmiany umowy pożyczki jest przedstawienie przez pożyczkobiorcę nowych zabezpieczeń spłaty pożyczki. 3. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie pożyczki. 4. Ustalone w wyniku renegocjacji zmiany umowy zatwierdza komisja a zarząd ORWP zawiera z pożyczkobiorcą aneks do umowy pożyczki. 22 W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki lub niewypłacalności pożyczkobiorcy, pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty pożyczki i wszczęcia procedury windykacji należności, wykorzystując w tym celu klauzule zabezpieczające spłatę pożyczki zawarte w umowie, a w szczególności do wystąpienia do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia.

14 ZASADY DOTYCZĄCE MONITORINGU Rozliczenie i likwidacja pożyczki 23 Końcowego rozliczenia pożyczki dokonuje specjalista finansowy po zakończeniu okresu pożyczkowego. Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy są poddani nadzorowi FRP w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Nadzór może odbywać się przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania. 3. Jeżeli pożyczkodawca stwierdzi nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez pożyczkobiorcę warunków umowy, zobowiązany jest podjąć działania, o których mowa w 21 Prowadzenie dokumentacji pożyczkowej przez FRP ORWP prowadzący FRP: a) prowadzi dla każdej pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat pożyczki, zabezpieczenia pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, b) prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach FRP, c) prowadzi ewidencję finansowo - księgową działalności FRP umożliwiającą sporządzanie bilansu i rachunku wyników za rok obrachunkowy, d) archiwizuje raporty określone w 26 ust Każdy dokument włączany do akt FRP powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia.

15 ROZDZIAŁ III Zasady monitorowania pożyczek" Monitorowanie płatności okresowych Koordynator Projektu i specjalista finansowy zobowiązani są na bieżąco monitorować spłacalność udzielonych pożyczek w celu prawidłowego zarządzania funduszem pożyczkowym i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych pożyczek. 2. Specjalista finansowy z Księgowym sporządza na koniec każdego kwartału pisemny raport dotyczący stanu udzielonych pożyczek. Raport zawiera m.in. następujące informacje: a) imię, nazwisko, adres i numer telefonu pożyczkobiorcy, b) kwotę udzielonej pożyczki, c) aktualną wielkość zadłużenia (kapitał), d) wielkość dokonanych spłat: kapitału i odsetek, e) ustaloną umową pożyczki datę ostatnio dokonanej spłaty i faktyczną datę tej spłaty, f) kwotę ostatnio dokonanej spłaty, g) ewentualne wnioski do Zarządu ORWP i komisji co do dalszego sposobu postępowania wobec danej pożyczki, h) informacje i objaśnienia dodatkowe (np. w przypadku, gdy pożyczkobiorca zwrócił się o odroczenie terminu płatności), 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany Zarządowi ORWP. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY POŻYCZKI Przeterminowane spłaty pożyczki Dopuszczalny jest okres maksymalnie 15 dni opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Płatności dokonane po tym okresie są kwalifikowane jako przeterminowane. 2. Jakiekolwiek opóźnienie większe niż 30 dni powoduje zakwalifikowanie pożyczki jako zagrożonej Płatności opóźnione powyżej 15 dni będą obciążone karą za zwłokę w postaci karnych odsetek równych dwukrotnej wielkości podstawowego oprocentowania pożyczki, przy czym: a) odsetki te są naliczane za okres gdy dana płatność pozostaje nieuregulowana,

16 b) zawiadomienia o obciążeniu pożyczkobiorcy karnymi odsetkami są wysyłane listem poleconym z jednoczesnym zawiadomieniem, że po kolejnych 15 dniach pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci przeterminowanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w ustalonym przez pożyczkodawcę terminie, pożyczkodawca uprawniony jest do windykacji należnej mu kwoty Proces windykacji pożyczki może zostać przerwany w każdym momencie, o ile pożyczkobiorca przystąpi do współpracy z FRP w rozwiązaniu problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach i specjalista finansowy pozytywnie zaopiniuje inny niż windykacja sposób zapewnienia spłaty pożyczki zaproponowany przez pożyczkobiorcę. 2. W przypadku przerwania procesu windykacji prowadzonej przez sąd rejonowy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji. Rozwiązywanie problemów związanych ze spłatą pożyczki W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki, pożyczkobiorca może zostać skierowany przez specjalistę finansowego, do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w celu uzyskania pomocy umożliwiającej rozwiązanie problemów związanych z realizacją pierwotnie przygotowanego planu finansowego przedsięwzięcia. 2. Program takiej pomocy musi zostać sporządzony na piśmie i podpisany przez Koordynatora Projektu oraz pożyczkobiorcę Specjalista finansowy renegocjuje zmiany umowy pożyczki, w tym terminów płatności odsetek i rat kapitałowych z pożyczkobiorcą z uwzględnieniem przepisów Sposób i termin odroczenia płatności jest rozpatrywany w każdym przypadku indywidualnie, jednak w żadnym razie termin odroczenia płatności nie może przekraczać trzech miesięcy, wliczając ewentualny dotychczasowy okres opóźnienia w spłatach pożyczki. 3. Dla dokonywania zmian w umowie pożyczki mają zastosowanie przepisy 21 ust. 4. Restrukturyzacja pożyczki W przypadku, gdy pożyczkobiorca dokonał spłaty części pożyczki, spłata pozostałej części może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 60 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego.

17 2. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłacił całej pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres krótszy niż 60 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 60 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki. 3. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy, może być dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. Windykacja pożyczki W przypadku, gdy opóźnienia w spłacie pożyczki sięgają powyżej 30 dni i pożyczkobiorca nie zgłosił się w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i nie przystąpił do współpracy z FRP, wówczas: a) niespłacona część pożyczki zostaje przeniesiona na konto należności przeterminowanych, b) następuje rozpoczęcie procedury windykacji pożyczki. 2. Wszelkie kwoty uzyskane w procesie windykacji zostają przekazane na konto bankowe FRP i pokrywają kolejno: a) opłaty związane z windykacją pożyczki, b) odsetki karne, c) odsetki podstawowe, d) niespłaconą część pożyczki. Przepisy końcowe Do monitorowania działalności FRP może być zastosowany komputerowy, zdalny system monitorowania danych i analizy sytuacji. 2. Zasady komputerowego monitorowania będą pisemnie uzgodnione z organizacją prowadzącą FRP. 3. Wprowadzenie komputerowego systemu monitorowania nie powoduje zmian w dotychczasowych zasadach monitorowania pożyczek opisanych w niniejszym regulaminie.

18 ROZDZIAŁ IV Wymogi dla rachunku bankowego jednostki organizacyjnej prowadzącej FRP ORWP realizując projekt POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW otworzy rachunek bankowy albo pomocniczy do posiadanego rachunku bankowego, w celu wyodrębnienia wszystkich operacji dokonywanych na koncie. 2. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust.1 służy wyłącznie do obsługi zadań projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ORWP upoważni do dokonywania operacji na rachunku bankowym co najmniej dwie osoby, w tym głównego księgowego i Koordynatora Projektu/Dyrektora projektu 2. Dla ważności dokonania operacji niezbędne są za każdym razem co najmniej dwa podpisy, w tym głównego księgowego. 3. Upoważniony członek Zarządu ORWP podpisuje dokumenty operacji bankowych w przypadkach czasowej nieobecności specjalisty finansowego. Regulamin Przyjęty: Decyzją Zarządu ORWP dnia 21 lipca 2011r r. Zaktualizowano dnia 30 sierpnia 2011r.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo