NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO"

Transkrypt

1 NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (zwany dalej Funduszem ). POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. ORWP - Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości, organ prowadzący fundusz pożyczkowy, 2. FRP Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, fundusz pożyczkowy udzielający pożyczek dla mikroprzedsiuębiorstw w ramach programu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, 3. Przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorca, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, wpisana odpowiednio do Ewidencji Działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w KRS, spełniająca ponadto przesłanki określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 4. Środki trwałe składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania przedmiotów, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2 5. Inwestycje krótko- i średnioterminowe - inwestycje, w których generowane przepływy środków pieniężnych pozwolą na spłatę pożyczki w maksymalnym okresie 60 miesięcy. 6. Komisja Pożyczkowa- komisja powołana przez Zarząd ORWP i Koordynatora Projektu do rozpatrywania wniosków pożyczkowych. 7. Fundusz pożyczkowy wyodrębniony księgowo fundusz osoby prawnej, która utrzymuje odpowiedni poziom kapitału, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności przez udzielanie pożyczek mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom. 8. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) należy przez to rozumieć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z dnia r.). 9. Pomoc publiczna wsparcie dla podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: a. występuje transfer środków publicznych, b. podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną, c. wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony lub określone podmioty albo produkcję określonych towarów, d. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku unijnym oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji RPO WM, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 10. Kapitał funduszu pożyczkowego zwrotne środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), w Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 11. Samofinansujący charakter funduszu pożyczkowego - wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu w okresie realizacji projektu powiększają kapitał funduszu i będą przeznaczone na udzielanie pożyczek na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

3 STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Cele i zadania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego, tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, pobudzanie aktywności społeczności regionalnych i lokalnych na polu działalności gospodarczej, kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości własnej w rozwoju społeczności regionalnej i promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających uruchomić działalność gospodarczą i prowadzących mikroprzedsiębiorstwa, tworzenie warunków i możliwości realizacji regionalnych przedsięwzięć gospodarczych na terenie woj. mazowieckiego. Zadania FRP służące realizacji ww. celów są następujące: udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego bądź finansowego w formie pożyczek podmiotom spełniającym warunki, określone przez Regulamin FRP, udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych wszystkim zainteresowanym, monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z FRP. Status prawny organizacji tworzącej Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości tworzony jest i prowadzony przez posiadającą osobowość prawną pozarządową organizację działającą w formule nie dla zysku tj., stowarzyszenie Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości (ORWP) mające w swoim statucie zapisy o udzielaniu pożyczek.

4 ROZDZIAŁ I Zasady działania Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Działalność Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - przepisy ogólne 1 Działalność Funduszu regulowana jest przez Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Głównym zadaniem FRP jest udzielanie pożyczek podmiotom, o których mowa w 10 ust. 1, przy pomocy środków finansowych: a) uzyskiwanych w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Udzielanie pożyczek z tych środków odbywa się przy zastosowaniu procedury i wymogów formalnych zawartych w niniejszym Regulaminie. Struktura organizacyjna Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości W strukturze ORWP-FRP prowadzącej FRP uprawniony organ powołuje: - Koordynatora Projektu / Dyrektora FRP, - specjalistę finansowego, - komisję pożyczkową. 1. Koordynator Projektu kieruje działalnością FRP w ramach danej organizacji. 2. Koordynatorem Projektu będzie Dyrektor FRP będący pracownikiem organizacji Specjalista finansowy wykonuje czynności wynikające z regulaminu FRP na podstawie odrębnej umowy o pracę zawartej z ORWP Komisja Pożyczkowa, zwana dalej komisją, składa się z co najmniej czterech osób fizycznych. 2. Komisję powołuje Zarząd ORWP prowadzącej FRP w porozumieniu z Koordynatorem Projektu. 3. W skład komisji wchodzą: a) przedstawiciel Urzędu Miasta; b) przedstawiciel banku komercyjnego; c) członek Zarządu ORWP z wyłączeniem specjalisty finansowego; d) przedstawiciel organizacji lokalnych przedsiębiorców; e) przedstawiciel wyższej uczelni zawodowej, dla której założycielem jest ORWP.

5 4. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 5. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków, nie mniej jednak niż połowy składu osobowego w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 6. Posiedzenia komisji zwołuje koordynator Projektu w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. 7. Członek komisji, który brał udział w przygotowaniu wniosku pożyczkowego lub jest zaangażowany w finansowane przedsięwzięcie, nie może głosować nad danym wnioskiem. Zasady sprawozdawczości finansowej FRP 7 FRP działający w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8 ORWP prowadzący FRP jest zobowiązany do osobnego prowadzenia ścisłej ewidencji operacji dokonywanych na rachunku bankowym, na którym znajdują się środki z projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Ewidencja ta ma zawierać: specyfikację wszystkich dokonywanych operacji z wyszczególnieniem daty operacji, kwoty operacji oraz osób, które jej dokonały. Sprawozdania z tych operacji są przekazywane kwartalnie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 9 Wzorcowy formularz kwartalnego sprawozdania z działalności stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. ZASADY UDZIALANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1. Nie przewiduje się, aby w ramach funduszu pożyczkowego, były wypłacane pożyczki preferencyjne, stanowiące pomoc publiczną, udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (DZ.U. z 2009 r. nr 105 poz.874 z późn. zm.). 2. Szczegółowe określenie podmiotów kwalifikujących się do wsparcia oraz postanowień dotyczących kwalifikowania wydatków w 10 niniejszego Regulaminu.

6 OKREŚLENIE GRUP DOCELOWYCH (POŻYCZKOBIORCÓW) ROZDZIAŁ II Regulamin udzielania pożyczek ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady i warunki udzielania pożyczek Podmiotowo o pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach RPO WM działąnia 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu pt. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy (grupa docelowa), którzy spełniają warunki: a) określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, są wpisani odpowiednio do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w KRS, b) spełniają ponadto przesłanki określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., c) znajdują się na etapie powstawania, wczesnej działalności lub jej rozszerzania, d) prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. 2. Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. C 244 z ). 3. Fundusz będzie udzielał pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw na przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z przyjętą w danej instytucji metodologią wyznaczania współczynnika ryzyka, jedynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874 z późn. zm.), za wynagrodzeniem, bez pobierania opłat od pożyczkobiorców. 4. W ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW wystąpi sześć rodzajów pożyczek: a) dla starterów na uruchomienie działalności gospodarczej starter, b) Eko promująca działalności proekologiczną, c) dla firm wprowadzających innowacje postęp,

7 d) dla firm podejmujących współpracę kooperacyjną dla średniego i dużego przedsiębiorstwa z Mazowsza partner ; e) dla firm tworzących nowe miejsca pracy biznes, f) dla podjęcia produkcji wyrobów regionalnych tradycja. OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO POŻYCZEK 5. a. Pożyczki udzielone przedsiębiorcom przez fundusze pożyczkowe nie mogą być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, rozumianego jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowi udzielenie pożyczek na kapitał obrotowy przeznaczony na kapitał założeniowy i początkowy. 5. b. Przedmiotowo pożyczki udzielane będą na działalność produkcyjną, usługową, handlową, budowlaną z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną /bez ograniczeń/ i inwestycyjnooperacyjną pożyczkobiorcy /bez ograniczeń/. WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 6. Warunki udzielania pożyczek są następujące: a) pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości ,- zł., b) maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy. c) maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czy w okresie karencji odsetki spłacane są na bieżąco (miesięcznie). 7. Maksymalny dopuszczalny pułap utraty kapitału (liczony jako relacja wartości kapitału pożyczek straconych do wartości udzielonych pożyczek ogółem), jaki może ponieść fundusz pożyczkowy w czasie trwania projektu wynosi 5%. Dodatkowo w okresie funkcjonowania funduszu stosunek kwot utraconych do bieżącego kapitału funduszu nie powinien przekroczyć 5%. Za pożyczki utracone uznaje się takie, wobec których nie ma możliwości ich odzyskania. Wyżej wymienione limity będą liczone na koniec każdego okresu obrachunkowego. 8. Maksymalne zaangażowanie funduszu pożyczkowego wobec jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego. 9. Kapitał funduszu jest zarządzany z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji kapitałowych. Kapitał może być lokowany jedynie w bezpiecznych i płynnych instrumentach,tzn. w szczególności w lokatach terminowych, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych emitowanych przez NBP, depozytach bankowych, jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działających na podstawie Ustawy z dnia o funduszach inwestycyjnych

8 (DZ.U> nr 146 poz.1546), obligacjach komunalnych z gwarancja dojścia emisji do skutku, udzielona przez bank organizujący emisję Oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środków projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3-ech punktów procentowych marży funduszu w stosunku rocznym. 2. Polityka ta nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości projektu Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia. 2. Komisja, po zasięgnięciu opinii specjalisty finansowego w każdym indywidualnym przypadku, może ustalić wkład własny na poziomie wyższym lub niższym od minimalnego określonego w punkcie Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić: a) poręczenie osób trzecich, b) przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia, c) weksel z własnego wystawienia in blanco bez protestu, d) inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe. 4. Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego; w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla. 13 FRP nie pobiera żadnego wynagrodzenia za rozpatrzenie wniosku czy wypłacenie pożyczki w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

9 OPIS PROCEDURY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK ORAZ WARUNKI WYPŁATY POŻYCZEK Wniosek o udzielenie pożyczki Podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez komisję stanowi wniosek o udzielenie pożyczki wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia, załączony do tego wniosku. 2. Formalne wymagania jakie muszą spełniać wniosek o pożyczkę wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia oraz specjalne formularze wnioskowe, Wnioskodawca otrzyma w Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Podstawę udzielenia pożyczki stanowi pisemny wniosek o pożyczkę wraz z informacjami i dokumentami potwierdzającymi możliwość spłaty pożyczki, niezbędnymi do podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, a w szczególności: a. ze strony pożyczkobiorcy: dwa dokumenty tożsamości i poświadczenie zameldowania, jeżeli brak takiej informacji w dowodzie osobistym; dokumenty założycielskie firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek umowa spółki, NIP, REGON; (Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy pożyczki będą udzielane jedynie dla mikroprzedsiębiorstw). niezbędne do prowadzenia działalności zezwolenia i koncesje; zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS, KRUS i US wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku; akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa; oświadczenie majątkowe; PIT za ostatni okres rozliczeniowy, a w przypadku kontynuowanej działalności gospodarczej dodatkowo PIT za cały poprzedni rok obrotowy (dokumentuy niezbędne do zweryfikowania sytuacji finansowej firmy); zaświadczenie z banku i innych instytucji finansowych o terminowych spłatach posiadanych kredytów, pożyczek i umów leasingowych lub inne dokumenty przedstawione do wglądu na podstawie, których oficer pożyczkowy może stwierdzić terminowość spłat zaciągniętych zobowiązań b. ze strony poręczyciela:

10 zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę; oświadczenie majątkowe poręczyciela i jego współmałżonka; w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej PIT za ostatni okres rozliczeniowy. c. inne dokumenty określone przez oficera pożyczkowego/specjalistę finansowego. 4. Wnioski nie spełniające wymogów, o których mowa w punkcie 3. nie będą rozpatrywane. 5. Przy opracowywaniu wniosku wraz z informacją na temat realizowanego przedsięwzięcia może skorzystać z pomocy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) lub innej wyspecjalizowanej jednostki. 6. Maksymalne zaangażowanie funduszu pożyczkowego wobec jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego Wniosek przedłożony w FRP musi być podpisany przez wnioskodawcę lub w imieniu wnioskodawcy przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Wniosek podlega rejestracji w rejestrze wniosków FRP. 3. Wniosek podlega analizie w FRP pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem statusu firmy, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (na podstawie wizji lokalnej przedstawiciela FRP w miejscu prowadzenia działalności), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, wpływu inwestycji na działalność gospodarczą, d) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki z FRP, jej zwrotu, stopnia ryzyka, e) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, f) zabezpieczeń, o których mowa w 12 ust.3, g) stanu techniczno-organizacyjnego przygotowania wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego Po sprawdzeniu kompletności otrzymanego wniosku, specjalista finansowy przekazuje wnioskodawcy potwierdzenie jego przyjęcia ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia.

11 2. Wniosek z oceną specjalisty finansowego jest rozpatrywany przez komisję pożyczkową. 3. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Pożyczkowa dokonuje: a) formalnej oceny wniosku, w zakresie jego kompletności i poprawności b) oceny proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz wypłacalności proponowanych poręczycieli, oraz jakości proponowanego zabezpieczenia c) analizy i oceny planu ekonomiczno-finansowego przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej. d) wpływu inwestycji na działalność gospodarczą. 4. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje komisja pożyczkowa Komisja może: a) zaakceptować pożyczkę w kwocie i na warunkach zgłoszonych przez wnioskodawcę, b) zaakceptować pożyczkę w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż we wniosku, c) odroczyć decyzję do czasu uzyskania dodatkowych informacji, d) odrzucić wniosek o pożyczkę. 2. Decyzja komisji podejmowana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnej dokumentacji przez wnioskodawcę. Umowa o udzielenie pożyczki Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy ORWP- FRP a pożyczkobiorcą. 2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (2 egzemplarze dla ORWP-FRP, 1 dla pożyczkobiorcy). 3. Umowa pożyczki określa jednoznacznie i zawiera następujące dane: a) strony umowy, b) nazwę przedsięwzięcia, c) kwotę pożyczki, d) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, e) termin i sposób wykorzystania pożyczki, f) sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w ratach, zaliczkowo, czy na podstawie przedstawianych faktur itp.), g) terminy i kwoty spłat rat pożyczki, h) stopę procentową, sposób naliczania i terminy płatności odsetek, i) zabezpieczenie płatności pożyczki, j) okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia,

12 k) nazwy banków oraz nazwy i numery rachunków bankowych właściwe dla przekazywania pożyczki oraz spłat pożyczki i odsetek, l) zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, m) konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, n) przewidywane efekty rzeczowe i terminy realizacji przedsięwzięcia, o) datę zawarcia umowy, p) podpisy stron. 4. Wraz z umową powinny być podpisane odpowiednie dokumenty, będące zabezpieczeniem pożyczki określone w 12 ust. 3. ZASADY SPŁATY POŻYCZKI Tryb i zasady wypłacania pożyczki Pożyczki wypłacane będą z rachunku FRP na podstawie dyspozycji wydanej do banku obsługującego przez osoby upoważnione ze strony ORWP. 2. W zależności od treści umowy, o której mowa w 18, pożyczka może być: a) wypłacona jednorazowo, w całości, b) wypłacona w ratach, zaliczkowo lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy i usługi. 3. Warunkiem wypłaty pożyczki jest dostarczenie przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki. Realizacja spłaty pożyczki Pożyczki udzielane w ramach FRP podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze stron, na warunkach określonych w umowie, 2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku pożyczkodawcy. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do udokumentowania wykorzystania 100% kwoty pożyczki (w przypadku pożyczek inwestycyjnych - w formie kopii faktur, rachunków i zarejestrowanych umów kupna/sprzedaży potwierdzonych za zgodność z oryginałem; w przypadku pożyczek

13 obrotowych oświadczenie o sposobie wydatkowania pożyczki, poparte dokumentami przedstawionymi do wglądu oficerowi pożyczkowemu), w terminie do trzech miesięcy od daty wypłaty pożyczki. 4. Kontrolę nad prawidłowością wykorzystania pożyczki będzie sprawował FRP. 5. Kontrola, o której mowa w punkcie 4, może odbywać się w szczególności poprzez: a) wzywanie pożyczkobiorców do okazania dokumentów, potwierdzających należyte wykorzystanie pożyczki lub b) dokonywanie inspekcji w siedzibie pożyczkobiorcy, celem stwierdzenia sposobu wykorzystania pożyczki. 6. Wszelkie informacje uzyskane w toku działań, o których mowa w pkt. 4 i 5 będą wykorzystane wyłącznie w celu kontroli nad należytym wykorzystaniem pożyczki Zarząd ORWP uprawniony jest do: a) wstrzymania dalszego przekazywania środków do chwili wyjaśnienia przez pożyczkobiorcę przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy, b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty, w przypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy z warunków umowy oraz w przypadku gdy sytuacja finansowa pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym jej poprawy, c) wnioskowania o renegocjację umowy pożyczki. 2. Renegocjacja umowy polega na ustaleniu zmiany warunków umowy pożyczki, w tym wysokości i terminów spłat rat kwoty pożyczki przez pożyczkobiorcę wraz z odsetkami. Jeżeli kwota pożyczki ma być zwiększona lub okres spłaty ulega przedłużeniu, warunkiem zmiany umowy pożyczki jest przedstawienie przez pożyczkobiorcę nowych zabezpieczeń spłaty pożyczki. 3. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie pożyczki. 4. Ustalone w wyniku renegocjacji zmiany umowy zatwierdza komisja a zarząd ORWP zawiera z pożyczkobiorcą aneks do umowy pożyczki. 22 W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki lub niewypłacalności pożyczkobiorcy, pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty pożyczki i wszczęcia procedury windykacji należności, wykorzystując w tym celu klauzule zabezpieczające spłatę pożyczki zawarte w umowie, a w szczególności do wystąpienia do poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia.

14 ZASADY DOTYCZĄCE MONITORINGU Rozliczenie i likwidacja pożyczki 23 Końcowego rozliczenia pożyczki dokonuje specjalista finansowy po zakończeniu okresu pożyczkowego. Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy są poddani nadzorowi FRP w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania pożyczki. 2. Nadzór może odbywać się przez wizytacje miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania. 3. Jeżeli pożyczkodawca stwierdzi nieprawidłowości w sposobie realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności stwierdzi naruszenie przez pożyczkobiorcę warunków umowy, zobowiązany jest podjąć działania, o których mowa w 21 Prowadzenie dokumentacji pożyczkowej przez FRP ORWP prowadzący FRP: a) prowadzi dla każdej pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat pożyczki, zabezpieczenia pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, b) prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach FRP, c) prowadzi ewidencję finansowo - księgową działalności FRP umożliwiającą sporządzanie bilansu i rachunku wyników za rok obrachunkowy, d) archiwizuje raporty określone w 26 ust Każdy dokument włączany do akt FRP powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia.

15 ROZDZIAŁ III Zasady monitorowania pożyczek" Monitorowanie płatności okresowych Koordynator Projektu i specjalista finansowy zobowiązani są na bieżąco monitorować spłacalność udzielonych pożyczek w celu prawidłowego zarządzania funduszem pożyczkowym i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych pożyczek. 2. Specjalista finansowy z Księgowym sporządza na koniec każdego kwartału pisemny raport dotyczący stanu udzielonych pożyczek. Raport zawiera m.in. następujące informacje: a) imię, nazwisko, adres i numer telefonu pożyczkobiorcy, b) kwotę udzielonej pożyczki, c) aktualną wielkość zadłużenia (kapitał), d) wielkość dokonanych spłat: kapitału i odsetek, e) ustaloną umową pożyczki datę ostatnio dokonanej spłaty i faktyczną datę tej spłaty, f) kwotę ostatnio dokonanej spłaty, g) ewentualne wnioski do Zarządu ORWP i komisji co do dalszego sposobu postępowania wobec danej pożyczki, h) informacje i objaśnienia dodatkowe (np. w przypadku, gdy pożyczkobiorca zwrócił się o odroczenie terminu płatności), 3. Raport, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywany Zarządowi ORWP. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY POŻYCZKI Przeterminowane spłaty pożyczki Dopuszczalny jest okres maksymalnie 15 dni opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Płatności dokonane po tym okresie są kwalifikowane jako przeterminowane. 2. Jakiekolwiek opóźnienie większe niż 30 dni powoduje zakwalifikowanie pożyczki jako zagrożonej Płatności opóźnione powyżej 15 dni będą obciążone karą za zwłokę w postaci karnych odsetek równych dwukrotnej wielkości podstawowego oprocentowania pożyczki, przy czym: a) odsetki te są naliczane za okres gdy dana płatność pozostaje nieuregulowana,

16 b) zawiadomienia o obciążeniu pożyczkobiorcy karnymi odsetkami są wysyłane listem poleconym z jednoczesnym zawiadomieniem, że po kolejnych 15 dniach pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. 2. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci przeterminowanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w ustalonym przez pożyczkodawcę terminie, pożyczkodawca uprawniony jest do windykacji należnej mu kwoty Proces windykacji pożyczki może zostać przerwany w każdym momencie, o ile pożyczkobiorca przystąpi do współpracy z FRP w rozwiązaniu problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach i specjalista finansowy pozytywnie zaopiniuje inny niż windykacja sposób zapewnienia spłaty pożyczki zaproponowany przez pożyczkobiorcę. 2. W przypadku przerwania procesu windykacji prowadzonej przez sąd rejonowy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji. Rozwiązywanie problemów związanych ze spłatą pożyczki W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki, pożyczkobiorca może zostać skierowany przez specjalistę finansowego, do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w celu uzyskania pomocy umożliwiającej rozwiązanie problemów związanych z realizacją pierwotnie przygotowanego planu finansowego przedsięwzięcia. 2. Program takiej pomocy musi zostać sporządzony na piśmie i podpisany przez Koordynatora Projektu oraz pożyczkobiorcę Specjalista finansowy renegocjuje zmiany umowy pożyczki, w tym terminów płatności odsetek i rat kapitałowych z pożyczkobiorcą z uwzględnieniem przepisów Sposób i termin odroczenia płatności jest rozpatrywany w każdym przypadku indywidualnie, jednak w żadnym razie termin odroczenia płatności nie może przekraczać trzech miesięcy, wliczając ewentualny dotychczasowy okres opóźnienia w spłatach pożyczki. 3. Dla dokonywania zmian w umowie pożyczki mają zastosowanie przepisy 21 ust. 4. Restrukturyzacja pożyczki W przypadku, gdy pożyczkobiorca dokonał spłaty części pożyczki, spłata pozostałej części może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 60 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego.

17 2. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłacił całej pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres krótszy niż 60 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 60 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki. 3. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, a pożyczka została udzielona na okres 60 miesięcy, może być dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. Windykacja pożyczki W przypadku, gdy opóźnienia w spłacie pożyczki sięgają powyżej 30 dni i pożyczkobiorca nie zgłosił się w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i nie przystąpił do współpracy z FRP, wówczas: a) niespłacona część pożyczki zostaje przeniesiona na konto należności przeterminowanych, b) następuje rozpoczęcie procedury windykacji pożyczki. 2. Wszelkie kwoty uzyskane w procesie windykacji zostają przekazane na konto bankowe FRP i pokrywają kolejno: a) opłaty związane z windykacją pożyczki, b) odsetki karne, c) odsetki podstawowe, d) niespłaconą część pożyczki. Przepisy końcowe Do monitorowania działalności FRP może być zastosowany komputerowy, zdalny system monitorowania danych i analizy sytuacji. 2. Zasady komputerowego monitorowania będą pisemnie uzgodnione z organizacją prowadzącą FRP. 3. Wprowadzenie komputerowego systemu monitorowania nie powoduje zmian w dotychczasowych zasadach monitorowania pożyczek opisanych w niniejszym regulaminie.

18 ROZDZIAŁ IV Wymogi dla rachunku bankowego jednostki organizacyjnej prowadzącej FRP ORWP realizując projekt POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW otworzy rachunek bankowy albo pomocniczy do posiadanego rachunku bankowego, w celu wyodrębnienia wszystkich operacji dokonywanych na koncie. 2. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust.1 służy wyłącznie do obsługi zadań projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ORWP upoważni do dokonywania operacji na rachunku bankowym co najmniej dwie osoby, w tym głównego księgowego i Koordynatora Projektu/Dyrektora projektu 2. Dla ważności dokonania operacji niezbędne są za każdym razem co najmniej dwa podpisy, w tym głównego księgowego. 3. Upoważniony członek Zarządu ORWP podpisuje dokumenty operacji bankowych w przypadkach czasowej nieobecności specjalisty finansowego. Regulamin Przyjęty: Decyzją Zarządu ORWP dnia 21 lipca 2011r r. Zaktualizowano dnia 30 sierpnia 2011r.

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cele i zadania Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: - pobudzanie aktywności społeczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Regulamin udzielania pożyczek 2 Regulamin udzielania pożyczek Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa powstał dzięki wsparciu finansowemu następujących instytucji: British Know

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Załącznik nr 2 do Uchwały 182/2011 W oparciu o Uchwałę nr 182/2011 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 14.11.2011 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI. I. Zasady udzielania pożyczek

REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI. I. Zasady udzielania pożyczek REGULAMIN DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. POŻYCZKI I. Zasady udzielania pożyczek 1 Fundusz Pożyczkowy linia pożyczkowa dla organizacji pozarządowych na realizację małych projektów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie poręczenia dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą O PORĘ CZENIE KREDYTU / POŻ YCZKI

W N I O S E K o udzielenie poręczenia dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą O PORĘ CZENIE KREDYTU / POŻ YCZKI Nazwa Wnioskodawcy : Adres z kodem pocztowym : Rodzaj działalności: Data zarejestrowania działalności gospodarczej: Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: Rodzaj działalności: PESEL: Seria i nr dowodu

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania poręczeń

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

(wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. 1 (wzór BGK dla PF) ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawartej w dniu.w.. pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ

... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ . Nazwa spółdzielni socjalnej.. Miejscowość; data Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI

REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWY STOWARZYSZENIA SILNE KOBIETY BOGATYNI I rozdział - Postanowienia ogólne 1. Celem Funduszu Grantowego Stowarzyszenia, zwanego dalej Funduszem, jest: a) wsparcie lokalnej aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) (Tekst jednolity regulaminu przyjęty uchwałą Zarządu EFRWP z dnia 26 stycznia 2013 r. obowiązujący od dnia 1 lutego

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A

Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat A WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego do Działania 1.1, Schemat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręczeń zapłaty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012

Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta. Olsztyn, listopad 2012 Regionalny Fundusz Pożyczkowyoferta pożyczkowa Olsztyn, listopad 2012 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE? Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn. Plac Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek

Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek 1. Przejęcie dokumentacji od Sekcji Kontraktowania 2. Wypłata środków z Pożyczki 3. Weryfikacja sprawozdania z wdrożenia inwestycji 4. Monitorowanie pożyczek 5. Zakończenie pożyczki 1. Przejęcie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo