Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu"

Transkrypt

1 Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni w przedsiębiorstwach województwa opolskiego w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim Rozdział 1 Informacje ogólne dotyczące projektu 1 1. Projekt Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim realizowany jest przez Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami z województwa opolskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację staży pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach opolskich (16 staży)i pracowników przedsiębiorstw z województwa opolskiego na uczelniach oraz jednostkach naukowych (4 staże). 5. Projekt jest realizowany w okresie od do r. Pojęcia stosowane w regulaminie: Rozdział 2 Definicje pojęć 2 1) Projekt - Projekt nr POKL /13 - pt. Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim, 2) Regulamin - Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni w przedsiębiorstwach województwa opolskiego, w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim, 3) Beneficjent - Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. (Technopark Gliwice), Strona_1

2 4) Biuro Projektu - biuro zlokalizowane w siedzibie Fundacji Instytutu Trwałego Rozwoju, ul. Ozimska 4/7, Opole oraz w siedzibie Beneficjenta, ul. Konarskiego 18 C, Gliwice, 5) Staż - praktyczna forma zdobywania doświadczenia zawodowego dla podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, realizowany zgodnie z Umową o staż, 6) Kandydat/-ka na staż - pracownik naukowy, naukowo - dydaktyczny uczelni lub jednostki naukowej aplikujący o odbycie stażu, 7) Innowacyjność, innowacja na potrzeby projektu zostaje przyjęta definicja z 3 wydania z 2005 r. z podręcznika Oslo Manual, a mianowicie jest to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, natomiast innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia prowadzającego je przedsiębiorstwa. Innowacyjność może dotyczyć jednego z czterech obszarów: innowacje w obrębie produktu, innowacje w obrębie procesu, innowacje organizacyjne i marketingowe, a. innowacja produktowa - dotycząca wyrobów produktów. To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin produkt należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi, np. innowacją produktową nie można określić zmiany kolekcji odzieżowej w poszczególnych sezonach. Jednak zastosowanie w przemyśle obuwniczym czy odzieżowym materiałów oddychających, a z drugiej strony zatrzymujących wodę jest już innowacją produktową. b. innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, na przykład automatyzacja linii produkcyjnej. c. innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też Strona_2

3 w relacjach zewnętrznych. Za innowację organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych przedsiębiorstw, np. innowacją organizacyjną będzie: 1) wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM czy TQS; 2) wprowadzanie istotnie zmienionych (ulepszonych) struktur organizacyjnych; 3) wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne tylko wtedy można uważać za innowacje organizacyjne, gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, taki jak np. wzrost produktywności czy zwiększenie sprzedaży. d. innowacja marketingowa to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przykłady innowacji marketingowej m.in. wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania, pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów, pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej, wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza, umieścić na nowym rynku. 8) Innowacyjne rozwiązanie - na potrzeby projektu uważa się rozwiązanie opracowane podczas odbycia stażu w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie innowacyjne powinno być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej stażysty/-ki zgodnie z zamieszczoną definicją innowacji, innowacyjności, 9) Pracownik naukowy - pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny zatrudniony na uczelni wyższej lub w jednostce naukowej zgodnie z art. 110, 114 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005r. nr 164, poz. 1364); tj. na stanowisku: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta, 10) Organizacja Goszcząca Stażystę/-kę(OGS) - podmiot w rozumieniu art. 4 ust. z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010r. nr 220, poz z późn. zm.), mający siedzibę lub oddział, potwierdzony wpisem do KRS lub w przypadku osób fizycznych, prowadzący działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności, potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa opolskiego, posiadający status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz możliwość otrzymania pomocy de minimis, 11) Pomoc de minimis - oznacza pomoc udzieloną przedsiębiorstwu na podstawie umowy o staż. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 239, poz z późn. zm.). Na wartość pomocy de minimis składa się wynagrodzenie Stażysty/ki, wynagrodzenie Opiekuna/ki Stażu oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej Strona_3

4 realizacji stażu (np. odzież ochronna, odczynniki, literatura, opracowania itp.). Maksymalna wartość pomocy de minimis wynosi ,00 PLN, 12) RIS WO - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do Organizacja zainteresowana goszczeniem stażysty/-ki oraz Kandydat/-ka na stażystę/-kę, których działalność wpisuje się w RIS WO otrzyma podczas oceny merytorycznej dodatkowe punkty, 13) Dokumentacja rekrutacyjna - komplet dokumentów składanych przez Kandydata/-kę na staż oraz organizację zainteresowaną goszczeniem stażysty/-ki w celu uczestnictwa w projekcie, 14) Umowa o staż - umowa zawarta pomiędzy Parkiem Naukowo - Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. a Stażystą/ką oraz OGS, określająca szczegółowe zasady odbywania stażu, 15) Umowa o dzieło z opiekunem/-ką stażu umowa o dzieło pomiędzy Technoparkiem Gliwice, a Opiekunem stażu opisująca obowiązki obu stron oraz zawierająca kwotę wynagrodzenia Opiekuna/-ki stażu (załącznik nr 19 do Regulaminu), 16) Stażysta/ka - kandydat/-ka na staż, który podpisał Umowę o staż oraz umowę cywilnoprawną, 17) Opiekun/-ka stażu - osoba odpowiedzialna za opracowanie Indywidualnej Ścieżki Stażu oraz nadzorująca przebieg stażu w OGS, 18) Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu weryfikacji i akceptacji deklaracji uczestnictwa składanych przez Kandydatów/-ki na staż oraz Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki. Rozdział 3 Informacje ogólne dot. organizacji staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 3 Charakter Stażu 1. Skierowany do odbycia Stażu pracownik naukowy może wykonywać pracę bezpośrednio związaną z działalnością przedsiębiorstwa oraz dodatkowo gromadzić materiały, wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwijania pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Wynikiem odbycia stażu, będzie opracowanie rozwiązania innowacyjnego przez stażystę/-kę pod nadzorem opiekuna/-ki stażu. Ponadto Stażysta/-ka zobowiązany/-a jest do przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla co najmniej 4 pracowników OGS związanego z opracowanym rozwiązaniem. 4 Organizacja Goszcząca Stażystę/-kę 1. Staże pracowników naukowych będą stanowiły pomoc de minimis dla OGS. 2. Organizacją Goszczącą Stażystę/-kę może być przedsiębiorstwo, które w bieżącym roku budżetowym oraz w dwóch poprzedzających go latach budżetowych nie otrzymało pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą wynikającą z projektu przekracza równowartość kwoty euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podejmowania przez Strona_4

5 Beneficjenta Projektu decyzji w sprawie akceptacji odbycia stażu przez pracownika naukowego w danym przedsiębiorstwie. 3. OGS nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. 4. Kandydat/-ka na staż może odbywać staż w przedsiębiorstwach zarejestrowanych lub prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego, preferowane będą przedsiębiorstwa w obszarach technologicznych kluczowych i potencjalnie kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu w szczególności: Chemiczny, Budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, Maszynowy i elektromaszynowy, Paliwowo - energetyczny, Rolno - spożywczy, Drzewno - papierniczy, Metalowy i metalurgiczny, Usługi medyczne i rehabilitacyjne, Usługi turystyczne, Transport i logistyka. 5 Kandydat/-ka na staż 1. Staż dedykowany jest pracownikom naukowym w Polsce. 2. Kandydat/ka na staż pozostaje w stosunku pracy z uczelnią/jednostką naukową w okresie odbywania stażu. 3. Uczestnictwo w stażu nie powinno zaburzać prowadzenia pracy naukowej bądź naukowo - dydaktycznej. 6 Wynagrodzenie stażowe 1. Beneficjent projektu będzie wypłacał stażyście/-stce wynagrodzenie stażowe, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stażystę/-kę po dostarczeniu kart czasu stażu za dany miesiąc oraz listy obecności na stażu. 2. Wynagrodzenie stażowe zostało określone w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Wynagrodzenie stażowe nie przysługuje w następujących przypadkach: a) Stażysta/ka nie udokumentował/a obecności w miejscu odbywania stażu w wymiarze co najmniej 80 % przewidywanego czasu odbywania stażu w danym miesiącu, b) Stażysta/ka nie dostarczył/-a na koniec miesiąca kart czasu stażu oraz listy obecności w organizacji parafowanej przez opiekuna stażu, c) Stażysta/-ka nie dostarczył/-a, po odbyciu całego stażu w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia stażu nie przedstawił rozwiązania innowacyjnego, Strona_5

6 d) w trakcie miesiąca kalendarzowego nastąpi rozwiązanie umowy o staż, chyba że do czasu jej rozwiązania, stażysta wykonał co najmniej wymiar stażu, o którym mowa w 8 ust. 2 umowy o staż i opracował rozwiązanie innowacyjne. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanego w punktach 6 ust. 3c oraz ust. 3d Stażysta/ - ka zobowiązany/-a jest do zwrotu wynagrodzenia stażowego oraz równowartości kosztów materiałów zakupionych do prawidłowej realizacji stażu. 5. Beneficjent projektu wypłaci Opiekunowi/-ce wynagrodzenie, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ustalonej w umowie o dzieło z Opiekunem/-ką stażysty/-ki. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Opiekuna/-kę w umowie o dzieło po dostarczeniu Raportu końcowego ze Stażu dla Opiekuna/-ki Stażu (Załącznik nr 7 do Regulaminu). Rozdział 4 Proces rekrutacji 7 Zasady rekrutacji Stażysty/-ki oraz Organizacji Goszczących Stażystę/-kę 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych w ramach Projektu. 2. Komisja Rekrutacyjna liczy trzech członków, powołanych przez Prezesa Parku Naukowo- Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych do Projektu są dostępne w Biurze Projektu: w Instytucie Trwałego Rozwoju, ul. Ozimska 4/7 Opole i w Parku Naukowo - Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 C oraz na stronie internetowej Projektu 4. Organizacja zainteresowana Goszczeniem Stażysty/-ki jest zobowiązana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnego na stronie internetowej Projektu oraz do złożenia w Biurze Projektu: a. Formularza Zgłoszeniowego Organizacji Zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki (załącznik nr 1 do Regulaminu), b. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3 do Regulaminu). 5. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do projektu Organizacji Zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki na podstawie oceny formalnej i merytorycznej. Warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (Załącznik nr 5 do Regulaminu). Warunkiem pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie min. 7 punktów z oceny formularza zgłoszeniowego. 6. Umowa zostanie podpisana z Organizacją Zainteresowaną Goszczeniem Stażysty/-ki, która uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną oraz Beneficjent otrzymał zgłoszenie od Kandydata/-ki na staż zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. 7. W ramach projektu będzie utworzona lista Organizacji Zainteresowanych Goszczeniem Stażysty/- ki. 8. Informacja o zakwalifikowaniu OGS do projektu oraz propozycja Kandydata/-ki na Staż, przekazywana będzie indywidualnie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Strona_6

7 9. Przystępując do projektu Organizacja Zainteresowana Goszczeniem Stażysty/-ki zobowiązana jest do złożenia: Deklaracji Uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4 Regulaminu), Oświadczenia przedsiębiorstwa o nieskorzystaniu z pomocy de minimis bądź o wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z odpowiednimi zaświadczeniami (załączniki nr 2 do Regulaminu). 10. Kandydat/-ka na Staż jest zobowiązany/-a do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę internetową Projektu oraz do złożenia w Biurze Projektu: a. Formularza Zgłoszeniowego Kandydata/-ki na Staż (załącznik nr 8 do Regulaminu), b. Zgody jednostki organizacyjnej Uczelni/jednostki naukowej na udział w Projekcie (załącznik nr 11 do Regulaminu), 11. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do projektu Kandydata/-ki na Staż na podstawie oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych (załącznik nr 12 do Regulaminu). Warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 12. Komisja Rekrutacyjna dobiera Kandydata/-kę na Staż dla potrzeb rekrutowanych Organizacji Goszczących Stażystę/-kę. 13. Przystępując do projektu Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest do złożenia: a. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9 do Regulaminu), b. Zaświadczenia o zatrudnieniu Kandydata/-ki na Staż (załącznik nr 10 do Regulaminu). c. Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji (załącznik nr 13 Regulaminu). 14. Informacja o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki do projektu oraz propozycja odbycia Stażu, przekazywana będzie indywidualnie danemu pracownikowi naukowemu i przedsiębiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Kandydata adres lub numer telefonu. 8 Zasady organizacji i odbywania Stażu 1. W ramach projektu będą organizowane trzymiesięczne Staże dla pracowników naukowych w każdym przypadku zakończenie stażu musi nastąpić nie później niż do dnia zakończenia Projektu, w tym oddanie wszystkich dokumentów oraz rozwiązania innowacyjnego (Załącznik nr 16 do Regulaminu) do dnia Staż obejmuje co najmniej 192 godzin obecności w miejscu wskazanym przez OGS, w wymiarze co najmniej 64godzin w ciągu miesiąca. 3. Umowa o Staż zawarta pomiędzy Stażystą/-ką a Beneficjentem projektu oraz OGS zawiera szczegółowe zasady odbywania Stażu oraz prawa i obowiązki stron. (załącznik nr 15 do Regulaminu). 4. Stażysta/-ka pracuje pod nadzorem Opiekuna/-ki Stażu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Stażu. 5. Zakres indywidualnej ścieżki Stażu jest opracowywany przez Opiekuna/-kę Stażu (Załącznik nr 6 do Regulaminu). 6. Jeden Kandydat/-ka na Staż w ramach Projektu może zawrzeć jedną Umowę o Staż oraz skorzystać z jednej formy wsparcia proponowanej w ramach projektu. 7. Stażysta/-ka zobowiązany/-a jest do: a. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Indywidualną Ścieżką Stażu oraz do stosowania się do poleceń Opiekuna/-ki Stażu, b. opracowania rozwiązania innowacyjnego oraz przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla co najmniej 4 pracowników, c. przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w OGS, Strona_7

8 w szczególności regulaminu pracy, zachowaniu poufności informacji (załącznik nr 13 Regulaminu), zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową, d. dostarczania do Biura projektu na koniec każdego miesiąca karty czasu stażu oraz listy obecności na Stażu parafowanej przez Opiekuna/-kę (załącznik nr 14 do Regulaminu), natomiast po odbyciu całego Stażu (w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia Stażu) dostarczenia dodatkowo opracowanego rozwiązania innowacyjnego (Załącznik nr 16 do Regulaminu) oraz Potwierdzenia przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla pracowników OGS (Załącznik nr 17 do Regulaminu), e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 8. OGS zobowiązana jest do: 1) organizacji miejsca Stażu, udostępnienia potrzebnych informacji oraz zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w ramach Stażu; a także oznaczenia Stanowiska Stażysty/-ki zgodnie z Wytycznymi dot. oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2) udzielenia instrukcji Stażyście/-tce w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w OGS, 3) wyznaczenia Opiekuna/-ki, który będzie odpowiedzialny za opracowanie Indywidualnej Ścieżki Stażu, prawidłową realizację stażu, przygotowanie raportu końcowego, 4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 9. Rozwiązanie wcześniejsze Umowy o Staż może nastąpić w przypadku: a. niewywiązania się z zapisów Umowy o Staż przez Stażystę/-kę, b. naruszenia przez Stażystę/-kę obowiązujących w OGS zasad funkcjonowania, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz innych zasad określonych przez OGS lub wynikających z przepisów prawa, c. rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Stażystą/-ką a Uczelnią bądź jednostką naukową w trakcie trwania Stażu, d. złożenia przez Stażystę/-kę pisemnego wniosku o rezygnację z dalszego uczestnictwa w Stażu wraz z uzasadnieniem rezygnacji, e. niewywiązania się z zapisów Umowy o Staż przez OGS, f. złożenia przez OGS pisemnego wniosku o rezygnację z dalszego organizowania Stażu wraz z uzasadnieniem rezygnacji. 10. W przypadkach rezygnacji Stażysty/-ki ze Stażu, Stażysta/-ka jest zobowiązany do zwrotu Beneficjentowi wypłaconego wynagrodzenia stażowego w całości wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uzyskania przedmiotowego wynagrodzenia za poszczególne miesiące do dnia zwrotu. Powyższy obowiązek zwrotu wynagrodzenia stażowego dotyczy też sytuacji, w których rezygnacja przez OGS z dalszej organizacji Stażu wynika z przyczyn zawinionych przez Stażystę. 11. Po odbyciu Stażu zgodnie z Umową o Staż i Regulaminem, Stażysta/-ka otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu Stażu. Strona_8

9 Rozdział 5 Postanowienia końcowe 9 1. Zgodnie z zasadami równości szans na rynku pracy, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowe kryteria w ocenie deklaracji uczestnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie o Staż zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Projektu. 4. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne oraz inne związane z realizacją stażu przekazane Beneficjentowi projektu przez Stażystę/-kę nie podlegają zwrotowi. 5. Regulamin Staży wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki. 2. Oświadczenie przedsiębiorstwa o nieskorzystaniu z pomocy de minimis/wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z odpowiednimi zaświadczeniami. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Organizacji Goszczącej Stażystę/-kę. 5. Karta oceny formalnej i merytorycznej Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki, 6. Indywidualna ścieżka Stażu. 7. Raport końcowy ze Stażu dla Opiekuna/-ki Stażu. 8. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/-ki na Staż. 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Stażysty. 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydata/-ki na Staż. 11. Zgoda jednostki organizacyjnej Uczelni na udział Kandydata/-ki na Staż w projekcie. 12. Karta oceny formalnej i merytorycznej Kandydata/-ki na Staż. 13. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji. 14. Karta czasu stażu, Lista obecności na stażu. 15. Umowa o Staż. 16. Rozwiązanie innowacyjne opracowane przez Stażystę/-kę. 17. Karta potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla pracowników OGS. 18. Umowa o dzieło z Opiekunem/-ką Stażysty/-ki. Strona_9

Rozdział 1 Informacje ogólne dot. projektu

Rozdział 1 Informacje ogólne dot. projektu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ STYPENDIALNO-STAŻOWY NA RZECZ ROZWOJU TRANSFERU WIEDZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: 1. TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.,, ul. Konarskiego 18C, reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, doświadczenie - klucz do sukcesu w biznesie dla pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych uczelni, pracowników naukowo dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM INSTYTUCIE AUTOMATYKI I POMIARÓW W RAMACH PROJEKTU TEKLA PLUS IV edycja PREAMBUŁA TEKLA PLUS IV edycja Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. (22) 622 35 19, fax (22) 622 35 20, biuro@teklaplus.pl REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Czas na staż II dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej w Projekcie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw" POKL.08.02.01-12-026/14. 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin Projektu Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw POKL.08.02.01-12-026/14. 1 - Postanowienia ogólne Regulamin Projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw" POKL.08.02.01-12-026/14 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Program Program

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE projekt NAUKA STAŻ GOSPODARKA Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia

MATERIAŁY INFORMACYJNE projekt NAUKA STAŻ GOSPODARKA Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia 1 MATERIAŁY INFORMACYJNE projekt NAUKA STAŻ GOSPODARKA Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia 2 NAUKA STAŻ GOSPODARKA: Cel główny projektu: zainicjowanie lub wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN STAŻY REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWE HORYZONTY 5 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt "Zawodowe horyzonty 5" realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Umowy.. R e g u l a m i n Programu Staży w Przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka

Projekt Małopolska Sieć Transferu Wiedzy Irena Łobocka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Na co można wydać pieniądze z Unii?

Na co można wydać pieniądze z Unii? Na co można wydać pieniądze z Unii? Kierunki wsparcia i kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy na innowacje dla firm. ITTI Sp. z.o.o www.itti.com.pl ul. Rubież 46 61-612 Poznań Tel. (61) 622 69 85

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI W RAMACH PROJEKTU Z transferem na TY staże i szkolenia praktyczne dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy w życiu Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno zawodowe i staże u pracodawców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. Aktywny w

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają:

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: 1. Projekt Projekt ACK II Staże dla Turystyki, nr projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-178/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne ZASADY ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Definicje Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA STAŻ GOSPODARKA edycja II

NAUKA STAŻ GOSPODARKA edycja II 1 NAUKA STAŻ GOSPODARKA edycja II Natalia Kolber koordynator projektu 2 NAUKA STAŻ GOSPODARKA to: Cel główny projektu: zainicjowanie lub wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw działających w branżach strategicznych

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI W RAMACH PROJEKTU Z transferem na TY staże i szkolenia praktyczne dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU "DZISIAJ STAŻ, JUTRO PRACA" ze zmianami z dnia 18.03.2015 Człowiek - najlepsza inwestycja I Postanowienia ogólne 1 1. Projekt "Dzisiaj staż, jutro praca" realizowany jest przez Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Stawiam na różnorodność! Nr projektu: POKL.08.01.01-16-046/12 Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU IM

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU IM REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W RAMACH PROJEKTU Z transferem na TY staże i szkolenia praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowana liczba uczestników staży i szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych to: 4 osoby.

Planowana liczba uczestników staży i szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych to: 4 osoby. W jaki sposób można zgłosić się do projektu? Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przygotować dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (www.opole.frdl.pl)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU.

Projekt Przyjazny żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. REGULAMIN PROJEKTU Przyjazny żłobek nr umowy UDA-POKL.01.03.02-00-280/11-00 Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny powiązania pracownika przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i jednostki naukowej ID: PNP- I część. II część

Karta oceny powiązania pracownika przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i jednostki naukowej ID: PNP- I część. II część Załącznik D do REGULAMINU udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, współpraca klucz do sukcesu w biznesie dla przedsiębiorstw, pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych Karta oceny powiązania

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo