Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu"

Transkrypt

1 Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni w przedsiębiorstwach województwa opolskiego w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim Rozdział 1 Informacje ogólne dotyczące projektu 1 1. Projekt Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim realizowany jest przez Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami z województwa opolskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację staży pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach opolskich (16 staży)i pracowników przedsiębiorstw z województwa opolskiego na uczelniach oraz jednostkach naukowych (4 staże). 5. Projekt jest realizowany w okresie od do r. Pojęcia stosowane w regulaminie: Rozdział 2 Definicje pojęć 2 1) Projekt - Projekt nr POKL /13 - pt. Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim, 2) Regulamin - Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni w przedsiębiorstwach województwa opolskiego, w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w województwie opolskim, 3) Beneficjent - Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. (Technopark Gliwice), Strona_1

2 4) Biuro Projektu - biuro zlokalizowane w siedzibie Fundacji Instytutu Trwałego Rozwoju, ul. Ozimska 4/7, Opole oraz w siedzibie Beneficjenta, ul. Konarskiego 18 C, Gliwice, 5) Staż - praktyczna forma zdobywania doświadczenia zawodowego dla podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, realizowany zgodnie z Umową o staż, 6) Kandydat/-ka na staż - pracownik naukowy, naukowo - dydaktyczny uczelni lub jednostki naukowej aplikujący o odbycie stażu, 7) Innowacyjność, innowacja na potrzeby projektu zostaje przyjęta definicja z 3 wydania z 2005 r. z podręcznika Oslo Manual, a mianowicie jest to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, natomiast innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia prowadzającego je przedsiębiorstwa. Innowacyjność może dotyczyć jednego z czterech obszarów: innowacje w obrębie produktu, innowacje w obrębie procesu, innowacje organizacyjne i marketingowe, a. innowacja produktowa - dotycząca wyrobów produktów. To wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Termin produkt należy rozumieć w ujęciu, obejmującym zarówno towary jak i usługi, np. innowacją produktową nie można określić zmiany kolekcji odzieżowej w poszczególnych sezonach. Jednak zastosowanie w przemyśle obuwniczym czy odzieżowym materiałów oddychających, a z drugiej strony zatrzymujących wodę jest już innowacją produktową. b. innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej, na przykład automatyzacja linii produkcyjnej. c. innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też Strona_2

3 w relacjach zewnętrznych. Za innowację organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych przedsiębiorstw, np. innowacją organizacyjną będzie: 1) wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, np. TQM czy TQS; 2) wprowadzanie istotnie zmienionych (ulepszonych) struktur organizacyjnych; 3) wdrażanie nowych lub istotnie zmienionych strategii działania przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne tylko wtedy można uważać za innowacje organizacyjne, gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, taki jak np. wzrost produktywności czy zwiększenie sprzedaży. d. innowacja marketingowa to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Przykłady innowacji marketingowej m.in. wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania, pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów, pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej, wprowadzenie zasadniczo nowego symbolu marki produktów, które firma zamierza, umieścić na nowym rynku. 8) Innowacyjne rozwiązanie - na potrzeby projektu uważa się rozwiązanie opracowane podczas odbycia stażu w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie innowacyjne powinno być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej stażysty/-ki zgodnie z zamieszczoną definicją innowacji, innowacyjności, 9) Pracownik naukowy - pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny zatrudniony na uczelni wyższej lub w jednostce naukowej zgodnie z art. 110, 114 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005r. nr 164, poz. 1364); tj. na stanowisku: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta, 10) Organizacja Goszcząca Stażystę/-kę(OGS) - podmiot w rozumieniu art. 4 ust. z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010r. nr 220, poz z późn. zm.), mający siedzibę lub oddział, potwierdzony wpisem do KRS lub w przypadku osób fizycznych, prowadzący działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności, potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa opolskiego, posiadający status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz możliwość otrzymania pomocy de minimis, 11) Pomoc de minimis - oznacza pomoc udzieloną przedsiębiorstwu na podstawie umowy o staż. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 239, poz z późn. zm.). Na wartość pomocy de minimis składa się wynagrodzenie Stażysty/ki, wynagrodzenie Opiekuna/ki Stażu oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej Strona_3

4 realizacji stażu (np. odzież ochronna, odczynniki, literatura, opracowania itp.). Maksymalna wartość pomocy de minimis wynosi ,00 PLN, 12) RIS WO - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do Organizacja zainteresowana goszczeniem stażysty/-ki oraz Kandydat/-ka na stażystę/-kę, których działalność wpisuje się w RIS WO otrzyma podczas oceny merytorycznej dodatkowe punkty, 13) Dokumentacja rekrutacyjna - komplet dokumentów składanych przez Kandydata/-kę na staż oraz organizację zainteresowaną goszczeniem stażysty/-ki w celu uczestnictwa w projekcie, 14) Umowa o staż - umowa zawarta pomiędzy Parkiem Naukowo - Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. a Stażystą/ką oraz OGS, określająca szczegółowe zasady odbywania stażu, 15) Umowa o dzieło z opiekunem/-ką stażu umowa o dzieło pomiędzy Technoparkiem Gliwice, a Opiekunem stażu opisująca obowiązki obu stron oraz zawierająca kwotę wynagrodzenia Opiekuna/-ki stażu (załącznik nr 19 do Regulaminu), 16) Stażysta/ka - kandydat/-ka na staż, który podpisał Umowę o staż oraz umowę cywilnoprawną, 17) Opiekun/-ka stażu - osoba odpowiedzialna za opracowanie Indywidualnej Ścieżki Stażu oraz nadzorująca przebieg stażu w OGS, 18) Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu weryfikacji i akceptacji deklaracji uczestnictwa składanych przez Kandydatów/-ki na staż oraz Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki. Rozdział 3 Informacje ogólne dot. organizacji staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 3 Charakter Stażu 1. Skierowany do odbycia Stażu pracownik naukowy może wykonywać pracę bezpośrednio związaną z działalnością przedsiębiorstwa oraz dodatkowo gromadzić materiały, wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwijania pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Wynikiem odbycia stażu, będzie opracowanie rozwiązania innowacyjnego przez stażystę/-kę pod nadzorem opiekuna/-ki stażu. Ponadto Stażysta/-ka zobowiązany/-a jest do przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla co najmniej 4 pracowników OGS związanego z opracowanym rozwiązaniem. 4 Organizacja Goszcząca Stażystę/-kę 1. Staże pracowników naukowych będą stanowiły pomoc de minimis dla OGS. 2. Organizacją Goszczącą Stażystę/-kę może być przedsiębiorstwo, które w bieżącym roku budżetowym oraz w dwóch poprzedzających go latach budżetowych nie otrzymało pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą wynikającą z projektu przekracza równowartość kwoty euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podejmowania przez Strona_4

5 Beneficjenta Projektu decyzji w sprawie akceptacji odbycia stażu przez pracownika naukowego w danym przedsiębiorstwie. 3. OGS nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. 4. Kandydat/-ka na staż może odbywać staż w przedsiębiorstwach zarejestrowanych lub prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego, preferowane będą przedsiębiorstwa w obszarach technologicznych kluczowych i potencjalnie kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu w szczególności: Chemiczny, Budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, Maszynowy i elektromaszynowy, Paliwowo - energetyczny, Rolno - spożywczy, Drzewno - papierniczy, Metalowy i metalurgiczny, Usługi medyczne i rehabilitacyjne, Usługi turystyczne, Transport i logistyka. 5 Kandydat/-ka na staż 1. Staż dedykowany jest pracownikom naukowym w Polsce. 2. Kandydat/ka na staż pozostaje w stosunku pracy z uczelnią/jednostką naukową w okresie odbywania stażu. 3. Uczestnictwo w stażu nie powinno zaburzać prowadzenia pracy naukowej bądź naukowo - dydaktycznej. 6 Wynagrodzenie stażowe 1. Beneficjent projektu będzie wypłacał stażyście/-stce wynagrodzenie stażowe, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stażystę/-kę po dostarczeniu kart czasu stażu za dany miesiąc oraz listy obecności na stażu. 2. Wynagrodzenie stażowe zostało określone w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Wynagrodzenie stażowe nie przysługuje w następujących przypadkach: a) Stażysta/ka nie udokumentował/a obecności w miejscu odbywania stażu w wymiarze co najmniej 80 % przewidywanego czasu odbywania stażu w danym miesiącu, b) Stażysta/ka nie dostarczył/-a na koniec miesiąca kart czasu stażu oraz listy obecności w organizacji parafowanej przez opiekuna stażu, c) Stażysta/-ka nie dostarczył/-a, po odbyciu całego stażu w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia stażu nie przedstawił rozwiązania innowacyjnego, Strona_5

6 d) w trakcie miesiąca kalendarzowego nastąpi rozwiązanie umowy o staż, chyba że do czasu jej rozwiązania, stażysta wykonał co najmniej wymiar stażu, o którym mowa w 8 ust. 2 umowy o staż i opracował rozwiązanie innowacyjne. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanego w punktach 6 ust. 3c oraz ust. 3d Stażysta/ - ka zobowiązany/-a jest do zwrotu wynagrodzenia stażowego oraz równowartości kosztów materiałów zakupionych do prawidłowej realizacji stażu. 5. Beneficjent projektu wypłaci Opiekunowi/-ce wynagrodzenie, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ustalonej w umowie o dzieło z Opiekunem/-ką stażysty/-ki. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Opiekuna/-kę w umowie o dzieło po dostarczeniu Raportu końcowego ze Stażu dla Opiekuna/-ki Stażu (Załącznik nr 7 do Regulaminu). Rozdział 4 Proces rekrutacji 7 Zasady rekrutacji Stażysty/-ki oraz Organizacji Goszczących Stażystę/-kę 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych w ramach Projektu. 2. Komisja Rekrutacyjna liczy trzech członków, powołanych przez Prezesa Parku Naukowo- Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. 3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych do Projektu są dostępne w Biurze Projektu: w Instytucie Trwałego Rozwoju, ul. Ozimska 4/7 Opole i w Parku Naukowo - Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18 C oraz na stronie internetowej Projektu 4. Organizacja zainteresowana Goszczeniem Stażysty/-ki jest zobowiązana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnego na stronie internetowej Projektu oraz do złożenia w Biurze Projektu: a. Formularza Zgłoszeniowego Organizacji Zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki (załącznik nr 1 do Regulaminu), b. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3 do Regulaminu). 5. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do projektu Organizacji Zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki na podstawie oceny formalnej i merytorycznej. Warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (Załącznik nr 5 do Regulaminu). Warunkiem pozytywnej oceny merytorycznej jest uzyskanie min. 7 punktów z oceny formularza zgłoszeniowego. 6. Umowa zostanie podpisana z Organizacją Zainteresowaną Goszczeniem Stażysty/-ki, która uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną oraz Beneficjent otrzymał zgłoszenie od Kandydata/-ki na staż zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. 7. W ramach projektu będzie utworzona lista Organizacji Zainteresowanych Goszczeniem Stażysty/- ki. 8. Informacja o zakwalifikowaniu OGS do projektu oraz propozycja Kandydata/-ki na Staż, przekazywana będzie indywidualnie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Strona_6

7 9. Przystępując do projektu Organizacja Zainteresowana Goszczeniem Stażysty/-ki zobowiązana jest do złożenia: Deklaracji Uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4 Regulaminu), Oświadczenia przedsiębiorstwa o nieskorzystaniu z pomocy de minimis bądź o wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z odpowiednimi zaświadczeniami (załączniki nr 2 do Regulaminu). 10. Kandydat/-ka na Staż jest zobowiązany/-a do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez stronę internetową Projektu oraz do złożenia w Biurze Projektu: a. Formularza Zgłoszeniowego Kandydata/-ki na Staż (załącznik nr 8 do Regulaminu), b. Zgody jednostki organizacyjnej Uczelni/jednostki naukowej na udział w Projekcie (załącznik nr 11 do Regulaminu), 11. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu do projektu Kandydata/-ki na Staż na podstawie oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych (załącznik nr 12 do Regulaminu). Warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych. 12. Komisja Rekrutacyjna dobiera Kandydata/-kę na Staż dla potrzeb rekrutowanych Organizacji Goszczących Stażystę/-kę. 13. Przystępując do projektu Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest do złożenia: a. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9 do Regulaminu), b. Zaświadczenia o zatrudnieniu Kandydata/-ki na Staż (załącznik nr 10 do Regulaminu). c. Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji (załącznik nr 13 Regulaminu). 14. Informacja o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki do projektu oraz propozycja odbycia Stażu, przekazywana będzie indywidualnie danemu pracownikowi naukowemu i przedsiębiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Kandydata adres lub numer telefonu. 8 Zasady organizacji i odbywania Stażu 1. W ramach projektu będą organizowane trzymiesięczne Staże dla pracowników naukowych w każdym przypadku zakończenie stażu musi nastąpić nie później niż do dnia zakończenia Projektu, w tym oddanie wszystkich dokumentów oraz rozwiązania innowacyjnego (Załącznik nr 16 do Regulaminu) do dnia Staż obejmuje co najmniej 192 godzin obecności w miejscu wskazanym przez OGS, w wymiarze co najmniej 64godzin w ciągu miesiąca. 3. Umowa o Staż zawarta pomiędzy Stażystą/-ką a Beneficjentem projektu oraz OGS zawiera szczegółowe zasady odbywania Stażu oraz prawa i obowiązki stron. (załącznik nr 15 do Regulaminu). 4. Stażysta/-ka pracuje pod nadzorem Opiekuna/-ki Stażu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Stażu. 5. Zakres indywidualnej ścieżki Stażu jest opracowywany przez Opiekuna/-kę Stażu (Załącznik nr 6 do Regulaminu). 6. Jeden Kandydat/-ka na Staż w ramach Projektu może zawrzeć jedną Umowę o Staż oraz skorzystać z jednej formy wsparcia proponowanej w ramach projektu. 7. Stażysta/-ka zobowiązany/-a jest do: a. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Indywidualną Ścieżką Stażu oraz do stosowania się do poleceń Opiekuna/-ki Stażu, b. opracowania rozwiązania innowacyjnego oraz przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla co najmniej 4 pracowników, c. przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w OGS, Strona_7

8 w szczególności regulaminu pracy, zachowaniu poufności informacji (załącznik nr 13 Regulaminu), zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową, d. dostarczania do Biura projektu na koniec każdego miesiąca karty czasu stażu oraz listy obecności na Stażu parafowanej przez Opiekuna/-kę (załącznik nr 14 do Regulaminu), natomiast po odbyciu całego Stażu (w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia Stażu) dostarczenia dodatkowo opracowanego rozwiązania innowacyjnego (Załącznik nr 16 do Regulaminu) oraz Potwierdzenia przeprowadzenia szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla pracowników OGS (Załącznik nr 17 do Regulaminu), e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 8. OGS zobowiązana jest do: 1) organizacji miejsca Stażu, udostępnienia potrzebnych informacji oraz zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w ramach Stażu; a także oznaczenia Stanowiska Stażysty/-ki zgodnie z Wytycznymi dot. oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2) udzielenia instrukcji Stażyście/-tce w zakresie przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących w OGS, 3) wyznaczenia Opiekuna/-ki, który będzie odpowiedzialny za opracowanie Indywidualnej Ścieżki Stażu, prawidłową realizację stażu, przygotowanie raportu końcowego, 4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych. 9. Rozwiązanie wcześniejsze Umowy o Staż może nastąpić w przypadku: a. niewywiązania się z zapisów Umowy o Staż przez Stażystę/-kę, b. naruszenia przez Stażystę/-kę obowiązujących w OGS zasad funkcjonowania, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz innych zasad określonych przez OGS lub wynikających z przepisów prawa, c. rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Stażystą/-ką a Uczelnią bądź jednostką naukową w trakcie trwania Stażu, d. złożenia przez Stażystę/-kę pisemnego wniosku o rezygnację z dalszego uczestnictwa w Stażu wraz z uzasadnieniem rezygnacji, e. niewywiązania się z zapisów Umowy o Staż przez OGS, f. złożenia przez OGS pisemnego wniosku o rezygnację z dalszego organizowania Stażu wraz z uzasadnieniem rezygnacji. 10. W przypadkach rezygnacji Stażysty/-ki ze Stażu, Stażysta/-ka jest zobowiązany do zwrotu Beneficjentowi wypłaconego wynagrodzenia stażowego w całości wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uzyskania przedmiotowego wynagrodzenia za poszczególne miesiące do dnia zwrotu. Powyższy obowiązek zwrotu wynagrodzenia stażowego dotyczy też sytuacji, w których rezygnacja przez OGS z dalszej organizacji Stażu wynika z przyczyn zawinionych przez Stażystę. 11. Po odbyciu Stażu zgodnie z Umową o Staż i Regulaminem, Stażysta/-ka otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu Stażu. Strona_8

9 Rozdział 5 Postanowienia końcowe 9 1. Zgodnie z zasadami równości szans na rynku pracy, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowe kryteria w ocenie deklaracji uczestnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie o Staż zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy dotyczące realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Projektu. 4. Wszelkie dokumenty rekrutacyjne oraz inne związane z realizacją stażu przekazane Beneficjentowi projektu przez Stażystę/-kę nie podlegają zwrotowi. 5. Regulamin Staży wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki. 2. Oświadczenie przedsiębiorstwa o nieskorzystaniu z pomocy de minimis/wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z odpowiednimi zaświadczeniami. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Organizacji Goszczącej Stażystę/-kę. 5. Karta oceny formalnej i merytorycznej Organizacji zainteresowanej Goszczeniem Stażysty/-ki, 6. Indywidualna ścieżka Stażu. 7. Raport końcowy ze Stażu dla Opiekuna/-ki Stażu. 8. Formularz zgłoszeniowy Kandydata/-ki na Staż. 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Stażysty. 10. Zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydata/-ki na Staż. 11. Zgoda jednostki organizacyjnej Uczelni na udział Kandydata/-ki na Staż w projekcie. 12. Karta oceny formalnej i merytorycznej Kandydata/-ki na Staż. 13. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji. 14. Karta czasu stażu, Lista obecności na stażu. 15. Umowa o Staż. 16. Rozwiązanie innowacyjne opracowane przez Stażystę/-kę. 17. Karta potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia praktycznego (wdrożeniowego) dla pracowników OGS. 18. Umowa o dzieło z Opiekunem/-ką Stażysty/-ki. Strona_9

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)

Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Beneficjent podmiot

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo