Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o wpłynięciu protestu"

Transkrypt

1 Zawiadomienie o wpłynięciu protestu Niniejszym informujemy, iŝ w dniu r. wpłynął protest dotyczący postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r Nr 171 poz 1058) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: MontaŜ kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody uŝytkowej dla budynku Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ulicy Pokoju 17 w Lędzinach znak sprawy 05/DAG/2009 Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy w załączeniu przekazujemy kopię wniesionego protestu jednocześnie wzywając Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

2 NEON Wojciech Norberciak Kolonia Borek ul. Przemysłowa Poczesna tel/fax Kolonia Borek 14 grudnia 2009 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka Lędziny znak sprawy : 05 / DAG/ 2009 dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej euro pt Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ulicy Pokoju 17 w Lędzinach oznaczenie sprawy: 05 / DAG/ 2009 data zamieszczenia modyfikacji SIWZ r. data pobrania informacji r. - STRONA INTERNETOWA PROTEST składa się z 4 ponumerowanych kolejno stron. Na podstawie art. 179, art. 180 oraz art.7 ust.1, art. 29 ust.1 i 2, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych wraz z późniejszymi zmianami, wnoszę protest na zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - uzupełnionej jej części: 6. Wymagania dotyczące oferowanych kolektorów słonecznych i instalacji Parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane kolektory słoneczne płaskie: CAŁA TABELA Zamawiający Naszym zdaniem naruszył przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1

3 UZASADNIENIE Zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkrecji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 29 ust.1 i 2, art. 30 ust.1, a także art. 22 ust.2 ustawy Zamawiający nie może określać warunków zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Mając powyższe na uwadze: Zamawiający zamawia instalację kolektorów słonecznych, której zadaniem jest uzyskanie w ciągu każdego roku eksploatacyjnego odpowiedniej ilości energii słonecznej przekazanej do układu, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz uzyskanie przewidywanego efektu ekologicznego. Zamawiający ma prawo wymagać wysokiej klasy urządzeń ( tak jak to robią instytucje dotujące tego typu inwestycje np. EkoFundusz ) potwierdzonych odpowiednimi świadectwami, odpowiedniej mocy instalacji solarnej w oparciu o zapisy Polskich Norm, gwarancji na oferowane urządzenia, czy też nie przekraczalnej powierzchni brutto zabudowy instalacji. Zamawiający nie zamawia natomiast współczynników, czy też powierzchni pojedynczego kolektora słonecznego, Określenia: optyczna odniesiona do powierzchni absorbera min. 83 % a zwłaszcza - Współczynnik strat liniowych ciepła a1 nie większy ni 3,8 W/(m 2 K) - Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy ni 0,01 W/(m 2 K 2 ) Wymóg posiadania sprawności optycznej ηο min. 83 % jest niczym nie uzasadnionym w obliczu wymagań jakie stosuje się przy dofinansowaniu zewnętrznym (np.. Ekofundusz czy WFOŚiGW ) tj optycznej ηο min. 80 % j!!! Analogicznie wymóg spełnienia określonych parametrów współczynników strat ciepła a1 nie większy niż 3,8 W/m 2 K i a2 nie większy niż 0,01 W/m 2 K 2 nie ma technicznego i eksploatacyjnego znaczenia, bowiem są to składowe wzoru na sprawność ogólna kolektora. 2

4 Taki zapis, wraz z pozostałymi zamieszczonymi w przedmiotowej tabeli wskazuje na konkretnego producenta FIRMĘ VIESSMANN i łamie zasady uczciwej konkurencji. Określenia parametrów technicznych kolektora ηο, a1 i a2 jest co prawda zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ale podanie konkretnych składowych wzoru na sprawność kolektora: η = η ο - a 1 *(tm-ta)/g - a 2 *(tm-ta) 2 /G w połączeniu z określeniem konstrukcji kolektorów, sposobu połączeń i inne zamieszczone w przedmiotowej tabeli wskazuje na konkretnego producenta i utrudnia uczciwą konkurencję. Idąc dalej Zamawiający tak dalece sprecyzował parametry techniczne, że nawet okreslony przez projektanta kolektor nie spełnia tych wymagań!!! Stąd wnoszę o zmianie SIWZ w tym punkcie na: 1. podanie rzeczywistych współczynników charakteryzujących kolektor słoneczny oraz sprawności kolektora wg normy PN - EN , η = η ο - a 1 *(tm-ta)/g - a 2 *(tm-ta) 2 /G wraz z podaniem zarówno gęstości promieniowania jak i również wartości temperatury różnicowej. 2. Podania mocy instalacji i powierzchni czynnej instalacji solarnej, oraz poniższych danych charakteryzujących instalację solarną: nachylenia kolektorów słonecznych do poziomu oraz azymutu instalacji podania systemu ładowania zasobników ( układ biwalnentny, kaskada itp.) podania pojemności poszczególnych zasobników CWU ( kotłowy, solarny ) podania temperatury początkowej wody zimnej podania temperatury CWU podania temperatury utrzymywanej podania zysku solarnego, pokrycia zapotrzebowania oraz sprawności systemu w okresie 1 roku symulacja energetyczna z programu np. GetSOLAR lub inny równoważny Ponadto wprowadzenie zapisu: Każdy oferent winien załączyć do swojej oferty dokumenty charakteryzujące oferowany kolektor słoneczny: 1. kompletny certyfikat sprawnościowy wykonany przez akredytowane laboratorium badawcze wg akredytowanej metody badawczej na podstawie PN-EN :2007, 3

5 2. kompletny certyfikat jakościowy wykonany przez akredytowane laboratorium badawcze na podstawie PN-EN :2007, charakteryzujący: Odporność na wysoką temperaturę Zewnętrzny szok termiczny Wewnętrzny szok termiczny Szczelność na przeciekanie wody deszczowej Odporność na zamarzanie Temperatura stagnacji Odporność na uderzenie Spadek ciśnienia 3. świadectwo badań w odniesieniu do szkła zastosowanego w kolektorze słonecznym 4. certyfikat dla powierzchni absorbującej zastosowanej w oferowanym kolektorze. 5. Wyeliminowania wszystkich zapisów utrudniających uczciwą konkurencję poprzez wprowadzenie w każdej dokładnie wyspecyfikowanej sprawie zapisu lub równoważne. Wobec powyższego zarzucam Zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określonej w art.7 ust.1, art. 29 ust.1 i 2, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych poprzez takie opisanie zamówienia, które uniemożliwia zastosowanie oferty równoważnej z urządzeniem wyższej jakości od wydanego w specyfikacji. z poważaniem Wojciech Norberciak 4

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 21 15 781 Regon: 000310077 Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ZOZ /1-ZP/ 10 na udzielenie promesy kredytu inwestycyjnego o wartości 1 700 000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. udzielanego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo