SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra tel. 068/ , faks 068/ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177) z póniejszymi zmianami dalej PZP. Warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartoci zamówie oraz konkursów, od których jest uzaleniony obowizek przekazywania ogłosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795), tj. mniejsza ni wyraona w złotych równowarto kwoty euro dla dostaw lub usług. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) umieszczona jest na stronie internetowej RCKiK III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Zamawiajcego. Szczegółowe zestawienie dotyczce przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno funkcjonalne okrela pkt Wszystkie dostarczone urzdzenia musz by fabrycznie nowe oraz posiada certyfikat na znak bezpieczestwa. 3. Oprogramowanie musi by fabrycznie nowe i posiada wana licencj uytkowania. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego za legalno dostarczonego oprogramowania. 5. Zamówienia składane bd telefonicznie lub faksem na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy - załcznik nr 1 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczce gwarancji przedmiotu zamówienia: 6.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesicy. 6.2 Wykonawca dostarczy urzdzenia komputerowe objte przedmiotem zamówienia wraz z kart gwarancyjn. 6.3 Zamawiajcy wymaga, aby usunicie awarii oferowanych urzdze komputerowych nastpiło w cigu 24 godzin, to znaczy od momentu zgłoszenia ich Wykonawcy telefonicznie lub faksem, do momentu faktycznego przekazania prawidłowo funkcjonujcego sprztu Zamawiajcemu nie moe upłyn wicej ni doba. 6.4 W przypadku przedłuajcej si naprawy powyej jednej doby, Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia sprztu zamiennego tej samej klasy i o porównywalnych parametrach na czas usunicia awarii, okres gwarancji zostaje przedłuony o czas postoju sprztu. 1 / 30

2 6.5 Czwarta. awaria sprztu w okresie gwarancji jest podstaw do wymiany sprztu na nowy o parametrach, co najmniej równorzdnych i dostarczenia sprztu w terminie wczeniej ustalonym z Zamawiajcym. 6.6 W przypadku usunicia wady w innym miejscu ni miejsce uywania urzdzenia tj. w siedzibie Zamawiajcego, koszt za jego odbiór i dostaw od/do Zamawiajcego ponosi Wykonawca. 6.7 W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiajcy nie traci uprawnie z tytułu gwarancji. W takich okolicznociach Zamawiajcy zwróci si do Wykonawcy o wystawienie duplikatu dokumentu gwarancyjnego. 7. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia: 7.1 Zestawienie urzdze komputerowych: Lp Nazwa Ilo sztuk 1 ActiveX kodów kreskowych zgodne ze standardem ISBT Microsoft Office Standard 3 3 Microsoft Office Professional 4 4 Nero Multimedia Suite Archiwizator Winrar 10 6 Program do tworzenia Flash 1 7 Komponenty ActiveX 1 8 Przełcznik sieciowy 48-portowy 1 9 Router VPN Ethernet DSL/WAN 4 10 Karta sieciowa LAN PCI 6 11 Kabel USB 2.0 1x mski typu A + 1 x mski typu B 1,8m 3 12 Kabel USB x mski typu A + 1 x mski typu B 3m 5 13 Kabel USB x mski typu A + 1 x mski typu B 4,5m 5 14 Patchcord RJ-45 cat.6 5m 5 15 Patchcord RJ-45 cat.6 3m Patchcord RJ-45 cat.6 1m Patchcord RJ-45 cat.6 0,5m Zasilacz UPS 4 19 Listwa przepiciowa 7 20 Notebook wraz z akcesoriami dla pozycji nr 20 notebook wraz z akcesoriami - Zamawiajcy zastrzega moliwo rezygnacji z dostawy w zalenoci od potrzeb Zamawiajcego. 7.2 Wymagania techniczno funkcjonalne przedmiotu zamówienia. LP. NAZWA/WYMAGANIA TECHNICZNO FUNKCJONALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILO ActiveX kodów kreskowych zgodne ze standardem ISBT Kontrolka do implementacji kodów kreskowych w programach Microsoft: VB, Excel, C#, C++, Access, Web pages. Obsługa kodów kreskowych: Interleaved 2 of 5, Industrial, Code 39, Code 39 Extended, Code 11, Codabar, MSI, Code 128 (Auto, ustala, Ustaw B, C Ustaw), Addon EAN-2, EAN Addon-5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A, UPC-E, UCC / EAN 128, SSCC-18, Postnet, Planet, Code 93, rozszerzony kod 93, ITF 14. Moliwo budowania dowolnej liczby aplikacji zawierajcych kontrolk (licencja dla 1 dewelopera). 1 Moliwo wizania danych z bazy z kontrolk. Moliwo tworzenia kodów kreskowych dynamicznie na serwerze IIS i uycie ich w aplikacjach ASP bez koniecznoci implementacji wtyczek po stronie klienta. Po utworzeniu kodu kreskowego musi on by automatycznie wysłany do przegldarki. Moliwo ustawiania właciwoci kontrolki: kolor kodu kreskowego, tła, czcionki, wyrównania tekstu, orientacji. Wersja deweloperska z moliwoci instalacji aplikacji z kontrolk na dowoln liczb komputerów. 2 Microsoft Office Standard 3 2 / 30

3 3 Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. Moliwo instalacji wczeniejszych wersji produktu. Microsoft Office Professional 4 Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. Moliwo instalacji wczeniejszych wersji produktu 4 Nero Multimedia Suit Archiwizator Winrar 10 Program do tworzenia Flash 6 Tworzenie stron Flash z komponentów. Moliwo tworzenia własnych komponentów. Dzielenie zasobów pomidzy animacjami Flash poprzez biblioteki zawartoci i zasobów. Wbudowana przegldarka efektów z podgldem. Wstawianie tekstów bezporednio w scenie z moliwoci nadawania indywidualnych cech poszczególnym znakom. Narzdzia do rysowania. Edytor skryptów z kolorowaniem składni z moliwoci dołczania zewntrznych plików skryptu. Wsparcie dla efektów wideo, dwiku i obrazu. Odtwarzacz wewntrzny plików swf z generowaniem komunikatów ledzenia w panelu debagowania. Moliwo ustawiania prdkoci łcza internetowego, dla którego bd debagowane ładowane strony (rzeczywisty podgld ładowania strony). Edytowanie cieki dwikowej po załadowaniu z pliku mp3. Ustawianie kolejnoci odtwarzania, zatrzymywania, zaptlenia podczas pojawiania si strony. 1 7 Komponenty ActiveX Pop-up menu (wyskakujce menu) z moliwoci indywidualnego ustawiania dla kadej pozycji menu tekstu, czcionki, stylu, koloru tekstu i tła, grafiki obrazu przy wybranej pozycji, informacji o statusie włczenia lub dostpu. Moliwo programowego ustawiania stanu wyskakujcego menu. Graficzny pasek zada (typu Microsoft Outlook) z moliwoci ustawiania połoenia poziomego, pionowego, kafelkowego, itp. Moliwo przełczenia w tryb małych ikon. Indywidualne ustawianie dla kadego zadania: tre tekstu, ikona graficzna, czcionka (wielko, styl, kolor). Automatyczna zmiana rozmiaru zawartoci formularza (grafiki i tekstu) przy zmianie jego wielkoci. Poziome i pionowe dzielenie formularzy (Splitter bar) z automatycznym dopasowaniem obszaru wywietlanego. Zakładki przełczania formularzy z moliwoci połoenia lewej, prawej i od dołu. Moliwo tworzenia nagłówka oraz czcionki dla kadej strony. Ustawianie własnych kursorów w formularzach w oparciu o graficzne obrazy JPG i BMP. Mierniki z moliwoci ustawiania stylu: normalny, wklsły, wypukły; styl wskanika: linia, strzałka, trójkt. Moliwo ustawiania gruboci wskanika oraz gruboci wywietlacza. Ustawianie grafiki wywietlacza na podstawie obrazów BMP, GIF, JPG. Ustawianie biecej wartoci wskanika, wartoci minimalnej i maksymalnej, połoenia wartoci pocztkowej (lewy, prawy, dół). Formant daty i czasu z kontrolkami wyboru i ustawiania. Wyskakujce okienko rozszerzajce tekstowe opisy. Moliwo ustawiania typu czcionki, koloru czcionki, koloru tła, tytułu okienka oraz połoenia (lewy, prawy, góra, dół). Wskaniki postpu orientacji poziomej i pionowej. Wypełniane w rónych kierunkach: z lewej do prawej, z góry na dół, itd. Ustawiane style wywietlania. Wywietlanie wartoci lub procentu postpu. Ustawiana warto minimalna i maksymalna. Wizanie z danymi z formularza. Listwy do ustawiania wartoci. Orientacja pionowa lub pozioma. Ustawiana grubo, czstotliwo, styl wskanika, warto minimalna i maksymalna, warto pocztkowa, wizanie danych. Zegar cyfrowy i analogowy. Ustawiany obraz oraz kolor tła. Obsługa rónych stref czasowych. Ustawianie stylu wskazówek: godzin, minut i sekund. Efekt normalny, wypukły, wklsły. Wywietlanie cyfrowego formaty daty krótkie lub długiej. Zegar w trybie 12 lub 24 godziny. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Styl tekstu 3-D, normalny, cieniowany. Ustawiany kolor tła i czcionki. Kontrolka obrotu tekstu. Ustawianie obrotu od 0 do 360 stopni. Ustawiany tekst do wywietlenia. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Ustawiany kolor tła i czcionki. Połoenie centralne, do lewej, do prawej, do góry lub dołu. 1 3 / 30

4 Odczyt i ustawianie plików INI. Pobieranie wartoci cigu z pliku, ustawianie klucza, pobieranie klucza i licznika. Kasowanie klucza lub jego wartoci. Przełcznik sieciowy 48-portowy 8 48-portowy przełcznik sieciowy Rack 19" Gigabit Ethernet Architektura sieci LAN GigabitEthernet 48 portów 10/100/1000BASE-T 4 porty Combo SFP NWay Auto-Negotiation (Per RJ-45 Port) 802.3x Flow Control (Per Port) RS-232 Console Port Diagnostic LED: 1000Mbps Speed, Link/Activity (na kady port RJ-45 i SFP), Power, Console Magistrala wewntrzna 96Gbps 64-Byte System Packet Forwarding Rate 71.4mpps 1 Rozmiar tablicy MAC adresów 16K Bufor pakietów 1,5MB Max. wielko Jumbo Frame 9,216 Bytes Typ obudowy rack 19" 1U Zarzdzanie: SNMP v.1, v.2c, v.3, Web-based management, CLI (command line interface), RMON monitoring, SNTP, SYSLOG, Web GUI traffic monitoring, DHCP/Bootp client, SNMP trap on MAC notification, Telnet server. Uwierzytelnianie i kontrola dostpu: 802.1X port-based access control, External RADIUS, TACACS+ server support, Broadcast storm control, SSL, SSH (a) Port Mirroring typu Many-to-on Router VPN Ethernet DSL/WAN 9 Cztery niezalene porty WAN/DMZ(do 4 ISP) Static/Dynamic Load Balancing moliwo nierównomiernego obcienia wg procentowych wag ustawianych przez administratora. Moliwo definiowania reguł statycznych przypisanych do konkretnego łcza WAN. Moliwo zdefiniowania backup owego łcza WAN: Master/Slave Backup (VRRP). Ustawianie fizycznej strefy DMZ dla dowolnego portu WAN routera. WAN/LAN Port Mirroring. Zintegrowany switch LAN (4x10/100 Mbit/s) z funkcj port-based VLAN - separacja portów w warstwie 2, oraz funkcj VLAN tagging/ieee 802.1Q - pełna segmentacja ruchu w sieci. Zastosowanie reguł firewall do filtrowania ruchu lokalnego pomidzy tymi podsieciami. Zarzdzanie pasmem IP QoS. Gwarancja pasma WAN i realizacja priorytetów dla ruchu IP. Moliwo podziału pasma WAN na minimum 8 czci i kwalifikowania ruchu LAN-WAN na 8 kolejek: którym przypisuje si okrelone priorytety/procent zajtoci pasma. Proces ten mona uruchomi zarówno dla kierunku LAN-WAN (upstream) jak i WAN-LAN (downstream). 4 Implementacja menadera zarzdzania pasmem umoliwiajcego sterowanie i ograniczanie iloci transferowanych danych w kilobitach (download, upload) dla kadego uytkownika podpitego do routera. Moliwo definiowania 10 zakresów IP/adresów IP i o maksymalnej prdko pobierania (Rx) i wysyłania danych (Tx). Serwer VPN dla zdalnego dostpu pojedynczych stacji (połczenia Host-LAN),oraz integracji sieci LAN/Intranet przez Internet. 200 jednoczesnych tuneli z moliwoci rozłoeniana na róne łcza WAN, szyfrowanie z łczn prdkoci do 30 Mbit/. Protokoły IPSec i PPTP. Podpis cyfrowy RSA i certyfikaty X.509, uwierzytelnianie PAP/CHAP/MS- CHAPv1/2 i szyfrowanie MPPE40/128. Wbudowany firewall typu Stateful Packet Inspection (dynamiczny filtr danych) z podsystemem ochrony przed atakami DoS/DDoS, kojarzeniem adresów IP z adresami MAC, oraz wielowymiarowym filtrem stron WWW (zawarto URL, elementy strony, system klasyfikacji SURFCPA). Moliwo zamontowania karty VoIP w wersji 4 portów FXO lub 4 portów FXS. Obudowa Rack 19 Karta sieciowa LAN PCI 10 Standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ANSI/IEEE NWay auto-negotiation, PCI local bus 2.2 specifications, Universal Bus Support 3.3V, IEEE 802.3x Flow Control, 6 IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Priority Queues. Sygnalizacja: Link/Active, Full duplex, 1000Mbps, 100Mbps 11 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 1,8 m 3 12 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 3,0 m 5 4 / 30

5 13 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 4,5 m 5 14 Patchcord RJ-45 długo 5 m Kabel UTP linka nieekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 5 m 5 15 Patchcord RJ-45 długo 3 m Kabel UTP linka niekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo:3 m, Patchcord RJ-45 długo 1 m. Kabel UTP linka nie ekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 1 m Patchcord RJ-45 długo 0,5m. Kabel UTP linka nieekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 0,5 m 10 Zasilacz UPS 18 Minimalny zakres napicia wejciowego 190 do 250 V. Napicie wyjciowe 230V. Moc wyjciowa 1000 VA. Czstotliwo 50 Hz. Ilo gniazd wyjciowych 2 szt. Czas 4 podtrzymania przy obcieniu 0.8 maksymalnej mocy minimum 5 minut. Obudowa rack: nie. Filtr przeciwzakłóceniowy LC. Interfejs komunikacyjny USB. Listwa przepiciowa - 19 Czas odpowiedzi układu przeciwprzepiciowego: 25 ns. Czstotliwo znamionowa: 50 Hz. Napicie znamionowe: 230 V. Ilo gniazd sieciowych: 5 szt. Typ gniazd sieciowych: standard polski. Długo kabla 5 m. Maks. prd wyładowczy: A. Bezpieczniki: 10A. Niepalna obudowa. Prd znamionowy obcienia: 10A Notebook wraz z akcesoriami masa netto do 1,6 kg, procesor: intel core i3 mobile 330m 2,13ghz cache:3mb, pojemno dysku hdd 320 gb, zainstalowana pami 4096 mb sodimm ddr mhz, ekran lcd 13,3 cali tft hd 1366 x 768, zintegrowana karta graficzna intel graphics media accelerator hd, karta dwikowa realtek alc269, napd wew.dvd±rw super multi (+dvd-ram) dual layer, gniazdo 1 x express card 54/34, touchpad, złcza zwentrzne: 1x 15-stykowe d-sub (wyjcie na monitor), 1 x hdmi, 3x usb 2.0, 1x rj-11 (modem) 56k v.92, 1x rj-45 (lan) 1x10/100/1000baset, wyjcie słuchawkowe, wejcie na mikrofon, wejcie zasilania (dc-in), złcze stacji dokujce,j bezprzewodowa karta sieciowa ieee b/g/n, bluetooth, głoniki stereo, zainstalowany system operacyjny microsoft windows 7 professional pl 64-bit, szeroko 314 mm, głboko 222 mm, wysoko 30,5 mm. Dodatkowe akcesoria: stacja dokujca: 4x usb, 1x rs, 1x lpt, 1x e-sata, 1x vga, 1x dvi, 1x lan (10/100/1000), 1x wyj. słuchawkowe mysz: bezprzewodowa typ złcza bluetooth, liczba przycisków 3, pokrtło 1 torba: masa netto do 560 g, 318 x 245 x 42 mm, ergonomiczny pasek na rami, paski wewn. do przypicia notebooka, "szybko dostpna" kiesze, przedział na notebooka (ładowanie pionowe) wyciełany piank, 1 5 / 30

6 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do roku. 2. Miejsce realizacji dostaw: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału w postpowaniu. O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniaj warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczce: posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek takich posiadania, posiadania wiedzy i dowiadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.2 spełniaj warunek udziału w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, 1.3 zło wszystkie wymagane (wskazane przez Zamawiajcego) dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków uprawniajcych do udziału w postpowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku Dz.U. Nr 226 poz w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich mog by te dokumenty składane). 2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postpowaniu. 2.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.2 Ocena braku podstaw do wykluczenia z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 bdzie dokonana przez sprawdzenie, czy niej wymienione, dane przez Zamawiajcego dokumenty i owiadczenia potwierdzaj spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP). 2.3 Wykonawca spełniajcy warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podlegajcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, musi złoy wszystkie wymagane dokumenty i owiadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajcy wezwie Wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierajce błdy lub złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba, e pomimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlegała odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania. Złoone na wezwanie Zamawiajcego owiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spełniane przez Wykonawc warunków udziału nie póniej ni w dniu, w którym upłynł termin składania ofert Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: 6 / 30

7 2.5.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. VI. WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, e Wykonawca spełnia warunki udziału w postpowaniu, o których mowa a art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 1.1 owiadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.1 do SIWZ, 1.2 na potwierdzenie posiadania wiedzy i dowiadczenia, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigłych równie wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci dostawom stanowicym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonana i odbiorców, oraz załczeniem dokumentu potwierdzajcego, e te dostawy zostały wykonane lub s wykonywane naleycie. Za spełnienie warunku posiadania dowiadczenia Zamawiajcy uzna, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie minimum trzy zrealizowane dostawy urzdze komputerowych lub oprogramowania informatycznego, których warto jest co najmniej tosama z wartoci składanej oferty, z podaniem daty wykonania zamówienia, Zamawiajcych oraz dokumentów wskazujcych na naleyte wykonanie zamówienia załcznik nr na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt V Wykonawca do oferty załczy opłacon polis, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajcego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia. Polisa musi by wana na dzie składnia ofert. 1.4 Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go stosunków, przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art.24 ust. 1 PZP Zamawiajcy wymaga złoenia nastpujcych dokumentów: 2.1 owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postpowania w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP - wzór owiadczenia stanowi załcznik nr 2.2 do SIWZ. 7 / 30

8 2.2 aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 2.3 aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenia, e uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert, 2.4 aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty, o których mowa w powyszym rozdziale s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc 4. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. 5. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialne powiadczonej kopi dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci, co do jej prawdziwoci. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAK E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI 1. Tre niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajcego 2. Wykonawcy mog zwróci si do Zamawiajcego pisemnie o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy zobowizany jest udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert przy czym wniosek o wyjanienie SIWZ nie moe wpłyn do Zamawiajcego póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiajcy jednoczenie przesyła tre zapyta wraz z wyjanieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania ródła zapyta i zamieszcza równie pod adresem wskazanym w ust Zaleca si, aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej Zamawiajcego, Wykonawca przesłał Zamawiajcemu faksem na numer , swoje dane adresowe oraz numer telefonu i faksu, w celu umoliwienia przesłania ewentualnych zmian SIWZ przed terminem składania ofert, niezalenie od zamieszczenia ich na stronie internetowej. 5. W postpowaniu o udzielenie zamówienia owiadczenia, dokumenty i informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, z zastrzeeniem ust Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si za pomoc faksu (nr faksu Zamawiajcego ) przy przekazywaniu nastpujcych dokumentów: wniosku Wykonawcy o wyjanienie treci SIWZ, wyjanie Zamawiajcego dotyczcych treci SIWZ, treci zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, wniosku o wyjanienie oraz wyjanie dotyczce owiadcze i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 8 / 30

9 wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo, którzy złoyli wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce błdy lub którzy złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba, e mimo ich złoenia oferta Wykonawcy bdzie podlega odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania, zawiadomienia o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wyraenia zgody przez Wykonawc na poprawienie omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, wniosku Wykonawcy lub Zamawiajcego o przedłuenie terminu zwizania ofert oraz zgody Wykonawcy na przedłuenie okresu zwizania ofert, zawiadomie: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postpowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiadomienia o uniewanieniu postpowania. 7. Zgodnie z art. 27 ust.2 PZP kada ze stron na danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów okrelonych w pkt W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian SIWZ Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza j równie na stronie internetowej pod adresem 9. Jeeli zmiana treci SIWZ bdzie skutkowa zmian treci ogłoszenia o zamówieniu Zamawiajcy zamieci ogłoszenie o zmianie treci ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych. 10. Jeeli w wyniku zmiany treci SIWZ nie prowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajcy przedłuy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza j równie na stronie internetowej pod adresem 11. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach od 7.00 do 14.00) w sprawach postpowania publicznego upowanieni s: Jolanta Grygorcewicz Dział Zapewnienia Jakoci i Sprawozdawczoci nr tel Robert Kunik specjalista ds. zamówie publicznych nr tel VIII. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM W prowadzonym postpowaniu Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia wadium. IX. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Wykonawca jest zwizany ofert 30 dni, liczc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania z oferta, z tym, e Zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania z ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuszy ni 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwizania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izb orzeczenia - zgodnie z art. 182 ust / 30

10 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca składa ofert zgodnie z wymaganiami okrelonymi w SIWZ. 2. Ofert składa si, pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej. Zamawiajcy nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 3. Oferta musi zawiera: a) wypełniony formularz ofertowy - załcznik nr 2, b) owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu (załcznik nr 2.1) oraz dokumenty potwierdzajce spełnianie tych warunków, c) owiadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załcznik nr 2.2) oraz dokumenty potwierdzajce spełnianie tych warunków,. d) wykaz dostaw (załcznik nr 2.3) oraz dokumenty potwierdzajce, e oferowane dostawy odpowiadaj wymagania okrelonym przez Zamawiajcego. e) W przypadku, gdy Wykonawca składa kserokopie dokumentu musi by ona powiadczona za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. W takim przypadku Wykonawca na kadej stronie kserokopii składa własnorczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodno z oryginałem. Jeeli do reprezentowania Wykonawcy upowanione s łcznie dwie lub wicej osób, kopie dokumentów musz by potwierdzone za zgodno z oryginałem przez te osoby. 4. Oferta i wszystkie załczniki winny by podpisane przez osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjtymi zasadami reprezentacji. 5. W celu wykazania zasad reprezentacji Wykonawcy ubiegajcego si o zamówienie publiczne Zamawiajcy da wykazania podstaw do reprezentacji poprzez przedstawienie aktualnego odpisu z właciwego z rejestru. 6. W przypadku, gdy ofert podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty naley dołczy pełnomocnictwo do podpisania oferty, okrelajce jego zakres oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoenia kserokopii pełnomocnictwa, musi by ona potwierdzona za zgodno z orginałem przez notariusza lub osob udzielajca pełnomocnictwa. 7. Kada strona oferty powinna by podpisana. W przypadku, gdy ofert podpisuje wicej ni jedna osoba podpis na kadej stronie moe złoy jedna z tych osób. 8. Podpisy musz by nanoszone w sposób umoliwiajcy ich identyfikacj, tzn. musza by czytelne lub złoone wraz z imienn piecztk. 9. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 10. Ofert sporzdza si w jzyku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawc w tekcie oferty przed jej złoeniem omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe poprawia si przez skrelenie dotychczasowej treci lub wartoci (kwoty) i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci błdnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 11. Zaleca si, aby Wykonawca zbroszurował ofert oraz ponumerował jej strony. 12. Ofert wraz ze wszystkimi załcznikami naley umieci w zamknitej kopercie opatrzonej napisem: NAZWA I ADRES WYKONAWCY: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR: 6/P/2010 OFERTA NA DOSTAW: urzdze komputerowych i oprogramowania Oferty nie naley otwiera do dnia: roku do godziny Wykonawca moe, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert. 14. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10 / 30

11 15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 14 załcza si do oferty Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, jeli dotyczy. 17. Nie ujawnia si informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pón. zm.), jeeli Wykonawca, nie póniej ni w terminie składania ofert zastrzegł, e nie mog by one udostpnione. W przypadku zastrzeenia informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa Wykonawca ma obowizek oznaczy te informacje (dokumenty) klauzul tajemnica przedsibiorstwa - nie udostpnia. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielona Góra Oferty mona składa osobicie w siedzibie Zamawiajcego jak wyej, w sekretariacie w godzinach od 8.00 do Termin składania ofert: do dnia roku do godziny Oferty wysłane, jako przesyłki musz dotrze do Zamawiajcego przed upływem tego terminu. Oferta złoona w innym terminie lub miejscu ni wskazane przez Zamawiajcego, nie bdzie badana (nie zostanie otwarta), zostanie potraktowana, jako niezłoona i zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do złoenia odwołania. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: publiczne otwarcie ofert nastpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiajcego salka konferencyjna w dniu roku o godzinie bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 4. Otwarcie ofert nastpi zgodnie z treci art. 86 ust. 4 PZP. 5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostan dorczone Wykonawcom nieobecnym wyłcznie na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Obowizkiem składajcego ofert jest wypełni formularz ofertowy - załcznik nr Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i obcienia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT naley do obowizków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 4. Do oceny oferty bdzie brana warto brutto oferty. 5. Rozliczenia midzy Wykonawc a Zamawiajcym prowadzone bd wyłcznie w złotych polskich. 6. Cen naley poda z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku. 7. Cen naley poda w złotych polskich cyfrowo i słownie wraz z podatkiem od towarów i usług cena brutto. 11 / 30

12 XIII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa bd nastpujce kryteria: cena brutto waga 100%. 2. Cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług. 3. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie oferta zawierajca najnisz cen. 4. Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177 z póniejszymi zmianami), odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, została uznana za najkorzystniejsz w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru. XIV. INFORMACJE O FORMALNOCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadamia Wykonawców, którzy złoyli oferty o: 1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), adres Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jego wyboru, 1.2 nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złoyli oferty wraz z punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj, 1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o zamówienie publiczne, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.5 terminie okrelonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej (www.rckik.zgora.pl) oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie. 3. Protokół wraz z załcznikami jest jawny. Załczniki do protokołu udostpniane s po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewanieniu postpowania, z tym ze oferty udostpnia si od chwili ich otwarcia. 4. Zamawiajcy udostpni do wgldu jawn cz dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postpowania. 5. Jeeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiajcy moe da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac tych Wykonawców, zawierajc, co najmniej zobowizanie do realizacji wspólnego przedsiwzicia gospodarczego obejmujcego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia, okrelenie zakresu działania poszczególnych stron umowy oraz czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy, ni okres obejmujcy realizacj zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakoci i rkojmi. 6. Jeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz przesłanki uniewanienia postpowania, o których mowa a art. 93 ust. 1PZP. 7. Wykonawcy bd informowani o wszystkich czynnociach Zamawiajcego, które wynikaj z PZP. 12 / 30

13 XV. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiajcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XVI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa z Wykonawc, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta niezwłocznie po uprawomocnieniu si wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy ze zobowizaniem zawartym w ofercie. 3. Ogólne warunki umowy okrelajce przedmiot i warunki zamówienia oraz realizacje wykonania zamówienia stanowi istotne postanowienia umowy bdce załcznikiem nr Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo zmiany istotnych postanowie zawartej umowy w sytuacji obiektywnej koniecznoci wprowadzenia zmiany, w niej przedstawionym zakresie z zastrzeeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy PZP. 4.1 zmiany warunków i terminów dostawy przedmiotu zamówienia zmiany te mog wystpi na skutek negatywnych okolicznoci majcych bezporedni wpływ na organizacje dostaw, trudnoci transportowych, celnych, 4.2 zmiany warunków i terminów płatnoci zmiany wynikajce ze stopnia wykorzystania rodków i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikajce ze zmiany w prawie właciwym dla podatków i ceł, co w zalenoci od rodzaju zmian, jakie bd miały miejsce bdzie skutkowało obnieniem lub podwyszeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, 4.3 zmiany terminu i sposobu spełnienia wiadcze na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególnoci nastpujcymi okolicznociami: niedostpno na rynku materiałów lub urzdze wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku materiałów lub urzdze, jeli ta zmian nie bdzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne, pojawienie si na rynku materiałów lub nowszych urzdze nowszej generacji pozwalajcych na zaoszczdzenie kosztów realizacji przedmiotów umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 4.4 zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikajca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 4.5 zmiany wynikajce z niezgodnoci pomidzy zapisami umowy a treci oferty i/lub SIWZ. 5. Zamawiajcy zastrzega sobie równie moliwo zmiany, z zastrzeeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy PZP w przypadku: 5.1 zmiany w obowizujcych przepisach prawa majce wpływ na przedmiot i warunki umowy przez zmian sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajcego skutkujca niemoliwoci realizacji umowy, 5.2 powstanie nadzwyczajnych okolicznoci (nie bdcych sił wysz) groce rac strat, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 6. Wyej wymienione zmiany mog by dokonane na wniosek Zamawiajcego lub Wykonawcy, za zgod obu stron i zostan wprowadzone do umowy aneksem. XVII. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Odwołanie przysługuje wyłcznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynnoci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynnoci, do której Zamawiajcy jest zobowizany na podstawie ustawy PZP. 13 / 30

14 2. Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechania czynnoci do której jest on zobowizany na postawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 3. W przypadku uznania zasadnoci przekazanej informacji Zamawiajcy powtarza czynno albo dokonuje czynnoci zaniechanej, informujc o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP. 4. Odwołanie wnosi si: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnoci Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia, jeeli zostało wzniesione faksem, albo 10 dni jeli zostało wniesione w inny sposób, wobec treci ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowie SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajcego, w pozostałych przypadkach w terminie 5 dni od dnia, w którym powzito lub przy zachowaniu naleytej starannoci mona było powzi wiadomo o okolicznociach stanowicych podstaw jego wniesienia. 5. Szczegóły dotyczce odwoła i skarg okrela dział VI rodki ochrony prawnej PZP. POZOSTAŁE XVIII. Opis czci zamówienia, jeeli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert czciowych. XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiajcy zawrze umow ramow, jeeli Zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych. XXII. Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc. Zamawiajcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XXIII. Wysoko zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. Z zastrzeeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP, wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca. Załczniki: 1. Istotne postanowienia umowy wraz z załcznikami: 2. Formularz ofertowy z załcznikami: 2.1 owiadczenie Wykonawcy ubiegajcego si o udzielenie zamówienia publicznego dotyczce spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 2.2 owiadczenie Wykonawcy ubiegajcego si o udzielenie zamówienia publicznego, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art.24 PZP, 2.3 wykaz wykonanych dostaw., 14 / 30

15 załcznik nr 1 Istotne Postanowienia Umowy na dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania W dniu roku w Zielonej Górze pomidzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK), wpisanym przez Sd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII wydział Gospodarczy, do KRS nr zwanym dalej Zamawiajcym które reprezentuje: Zbigniew Urbaniak Dyrektor, NIP , REGON , a które reprezentuje:... NIP..., REGON..., KRS... zwanym dalej Wykonawc została zawarta umowa nastpujcej treci: 1 Postanowienia ogólne Wymienione wyej osoby, wystpujce w imieniu stron tej umowy, owiadczaj, e s prawidłowo umocowane do reprezentowania, kada odpowiedniej strony. 2 Przedmiot umowy Przedmiotem tej umowy jest dostawa urzdze komputerowych i oprogramowania. Szczegółowy zakres i warto dostawy objtej umow okrelaj: a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowizujca w postpowaniu o zamówienie publiczne nr 6/P/2010; b) Oferta Wykonawcy z dnia roku złoona w postpowaniu o zamówienie publiczne nr 6/P/2010 stanowica integraln cz tej Umowy. 3 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, uwzgldniajce wszystkie koszty realizacji zadania, wszystkie obowizujce w Polsce podatki oraz opłaty zwizane z wykonaniem dostawy okrelone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie j.n.: 15 / 30

16 Lp. Pełna nazwa przedmiotu zamówienia Model lub producent Ilo Cena jedn. netto zł Stawka Vat % 1 ActiveX kodów kreskowych zgodne ze standardem ISBT Microsoft Office Standard 3 3 Microsoft Office Professional 4 4 Nero Multimedia Suite Archiwizator Winrar 10 6 Program do tworzenia Flash 1 7 Komponenty ActiveX 1 8 Przełcznik sieciowy 48-portowy 1 9 Router VPN Ethernet DSL/WAN 4 10 Karta sieciowa LAN PCI 6 11 Kabel USB 2.0 1xmski typu A + 1xmski typu B 1,8m 3 12 Kabel USB 2.0 1xmski typu A + 1xmski typu B 3 m 5 13 Kabel USB 2.0 1xmski typu A + 1xmski typu B 4,5m 5 14 Patchcord RJ-45 cat.6 5m 5 15 Patchcord RJ-45 cat.6 3m Patchcord RJ-45 cat.6 1m Patchcord RJ-45 cat.6 0,5m Zasilacz UPS 4 19 Listwa przepiciowa 7 20 Notebook wraz z akcesoriami 1 1 Ogółem x x x x Warto vat zł Warto ogółem netto zł Warto ogółem Vat zł Warto ogółem brutto zł 1 dla pozycji nr 20 notebook w raz z akcesoriami - Zamawiajcy zastrzega moliwo rezygnacji z dostawy w zalenoci od potrzeb Zamawiajcego. słownie brutto: Cena okrelona w ust 1 ustalona jest zgodnie z wymaganiami punktu XII SIWZ. 3. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z zobowizaniem zawartym w ofercie. 4. Zamawiajcy zobowizuje si do zapłaty faktury przelewem w terminie 30 dni od jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5. Za dat płatnoci przyjmuje si dat obcienia rachunku bankowego Zamawiajcego. 6. Zamawiajcy dopuszcza zmian cen w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług. 16 / 30

17 7. Wykonawca owiadcza, e dostarczony sprzt komputerowy i oprogramowanie spełnia nastpujce wymagania techniczno funkcjonalne: LP. 1 NAZWA/WYMAGANIA TECHNICZNO FUNKCJONALNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ActiveX kodów kreskowych zgodne ze standardem ISBT 128 Kontrolka do implementacji kodów kreskowych w programach Microsoft: VB, Excel, C#, C++, Access, Web pages. Obsługa kodów kreskowych: Interleaved 2 of 5, Industrial, Code 39, Code 39 Extended, Code 11, Codabar, MSI, Code 128 (Auto, ustala, Ustaw B, C Ustaw), Addon EAN-2, EAN Addon-5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A, UPC-E, UCC / EAN 128, SSCC-18, Postnet, Planet, Code 93, rozszerzony kod 93, ITF 14. Moliwo budowania dowolnej liczby aplikacji zawierajcych kontrolk (licencja dla 1 dewelopera). Moliwo wizania danych z bazy z kontrolk. Moliwo tworzenia kodów kreskowych dynamicznie na serwerze IIS i uycie ich w aplikacjach ASP bez koniecznoci implementacji wtyczek po stronie klienta. Po utworzeniu kodu kreskowego musi on by automatycznie wysłany do przegldarki. Moliwo ustawiania właciwoci kontrolki: kolor kodu kreskowego, tła, czcionki, wyrównania tekstu, orientacji. Wersja deweloperska z moliwoci instalacji aplikacji z kontrolk na dowoln liczb komputerów. 2 Microsoft Office Standard Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. Moliwo instalacji wczeniejszych wersji produktu. 3 Microsoft Office Professional Pakiet programów w wersji 2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Licencja ma umoliwia przeinstalowania pakietu na inny komputer. Moliwo instalacji wczeniejszych wersji produktu 4 Nero Multimedia Suit 10 5 Archiwizator Winrar Program do tworzenia Flash Tworzenie stron Flash z komponentów. Moliwo tworzenia własnych komponentów. Dzielenie zasobów pomidzy animacjami Flash poprzez biblioteki zawartoci i zasobów. Wbudowana przegldarka efektów z podgldem. Wstawianie tekstów bezporednio w scenie z moliwoci nadawania indywidualnych cech poszczególnym znakom. Narzdzia do rysowania. Edytor skryptów z kolorowaniem składni z moliwoci dołczania zewntrznych 6 plików skryptu. Wsparcie dla efektów wideo, dwiku i obrazu. Odtwarzacz wewntrzny plików swf z generowaniem komunikatów ledzenia w panelu debagowania. Moliwo ustawiania prdkoci łcza internetowego, dla którego bd debagowane ładowane strony (rzeczywisty podgld ładowania strony). Edytowanie cieki dwikowej po załadowaniu z pliku mp3. Ustawianie kolejnoci odtwarzania, zatrzymywania, zaptlenia podczas pojawiania si strony. 7 Komponenty ActiveX Pop-up menu (wyskakujce menu) z moliwoci indywidualnego ustawiania dla kadej pozycji menu tekstu, czcionki, stylu, koloru tekstu i tła, grafiki obrazu przy wybranej pozycji, informacji o statusie włczenia lub dostpu. Moliwo programowego ustawiania stanu wyskakujcego menu. Graficzny pasek zada (typu Microsoft Outlook) z moliwoci ustawiania połoenia poziomego, pionowego, kafelkowego, itp. Moliwo przełczenia w tryb małych ikon. Indywidualne ustawianie dla kadego zadania: tre tekstu, ikona graficzna, czcionka (wielko, styl, kolor). Automatyczna zmiana rozmiaru zawartoci formularza (grafiki i tekstu) przy zmianie jego wielkoci. Poziome i pionowe dzielenie formularzy (Splitter bar) z automatycznym dopasowaniem obszaru wywietlanego. Zakładki przełczania formularzy z moliwoci połoenia lewej, prawej i od dołu. Moliwo tworzenia nagłówka oraz czcionki dla kadej strony. Ustawianie własnych kursorów w formularzach w oparciu o graficzne obrazy JPG i BMP. Mierniki z moliwoci ustawiania stylu: normalny, wklsły, wypukły; styl wskanika: linia, strzałka, trójkt. Moliwo ustawiania gruboci wskanika oraz gruboci wywietlacza. Ustawianie grafiki wywietlacza na podstawie obrazów BMP, GIF, JPG. Ustawianie biecej wartoci wskanika, wartoci minimalnej i maksymalnej, połoenia wartoci pocztkowej (lewy, prawy, dół). Formant daty i czasu z kontrolkami wyboru i ustawiania. 17 / 30

18 Wyskakujce okienko rozszerzajce tekstowe opisy. Moliwo ustawiania typu czcionki, koloru czcionki, koloru tła, tytułu okienka oraz połoenia (lewy, prawy, góra, dół). Wskaniki postpu orientacji poziomej i pionowej. Wypełniane w rónych kierunkach: z lewej do prawej, z góry na dół, itd. Ustawiane style wywietlania. Wywietlanie wartoci lub procentu postpu. Ustawiana warto minimalna i maksymalna. Wizanie z danymi z formularza. Listwy do ustawiania wartoci. Orientacja pionowa lub pozioma. Ustawiana grubo, czstotliwo, styl wskanika, warto minimalna i maksymalna, warto pocztkowa, wizanie danych. Zegar cyfrowy i analogowy. Ustawiany obraz oraz kolor tła. Obsługa rónych stref czasowych. Ustawianie stylu wskazówek: godzin, minut i sekund. Efekt normalny, wypukły, wklsły. Wywietlanie cyfrowego formaty daty krótkie lub długiej. Zegar w trybie 12 lub 24 godziny. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Styl tekstu 3-D, normalny, cieniowany. Ustawiany kolor tła i czcionki. Kontrolka obrotu tekstu. Ustawianie obrotu od 0 do 360 stopni. Ustawiany tekst do wywietlenia. Ustawiana czcionka tekstu, styl i rozmiar. Ustawiany kolor tła i czcionki. Połoenie centralne, do lewej, do prawej, do góry lub dołu. Odczyt i ustawianie plików INI. Pobieranie wartoci cigu z pliku, ustawianie klucza, pobieranie klucza i licznika. Kasowanie klucza lub jego wartoci Przełcznik sieciowy 48-portowy 48-portowy przełcznik sieciowy Rack 19" Gigabit Ethernet Architektura sieci LAN GigabitEthernet 48 portów 10/100/1000BASE-T 4 porty Combo SFP NWay Auto-Negotiation (Per RJ-45 Port) 802.3x Flow Control (Per Port) RS-232 Console Port Diagnostic LED: 1000Mbps Speed, Link/Activity (na kady port RJ-45 i SFP), Power, Console Magistrala wewntrzna 96Gbps 64-Byte System Packet Forwarding Rate 71.4mpps Rozmiar tablicy MAC adresów 16K Bufor pakietów 1,5MB Max. wielko Jumbo Frame 9,216 Bytes Typ obudowy rack 19" 1U Zarzdzanie: SNMP v.1, v.2c, v.3, Web-based management, CLI (command line interface), RMON monitoring, SNTP, SYSLOG, Web GUI traffic monitoring, DHCP/Bootp client, SNMP trap on MAC notification, Telnet server. Uwierzytelnianie i kontrola dostpu: 802.1X port-based access control, External RADIUS, TACACS+ server support, Broadcast storm control, SSL, SSH (b) Port Mirroring typu Many-to-on Router VPN Ethernet DSL/WAN Cztery niezalene porty WAN/DMZ(do 4 ISP) Static/Dynamic Load Balancing moliwo nierównomiernego obcienia wg procentowych wag ustawianych przez administratora. Moliwo definiowania reguł statycznych przypisanych do konkretnego łcza WAN. Moliwo zdefiniowania backup owego łcza WAN: Master/Slave Backup (VRRP). Ustawianie fizycznej strefy DMZ dla dowolnego portu WAN routera. WAN/LAN Port Mirroring. Zintegrowany switch LAN (4x10/100 Mbit/s) z funkcj port-based VLAN - separacja portów w warstwie 2, oraz funkcj VLAN tagging/ieee 802.1Q - pełna segmentacja ruchu w sieci. Zastosowanie reguł firewall do filtrowania ruchu lokalnego pomidzy tymi podsieciami. Zarzdzanie pasmem IP QoS. Gwarancja pasma WAN i realizacja priorytetów dla ruchu IP. Moliwo podziału pasma WAN na minimum 8 czci i kwalifikowania ruchu LAN-WAN na 8 kolejek: którym przypisuje si okrelone priorytety/procent zajtoci pasma. Proces ten mona uruchomi zarówno dla kierunku LAN-WAN (upstream) jak i WAN-LAN (downstream). Implementacja menadera zarzdzania pasmem umoliwiajcego sterowanie i ograniczanie iloci transferowanych danych w kilobitach (download, upload) dla kadego uytkownika podpitego do routera. Moliwo definiowania 10 zakresów IP/adresów IP i o maksymalnej prdko pobierania (Rx) i wysyłania danych (Tx). Serwer VPN dla zdalnego dostpu pojedynczych stacji (połczenia Host-LAN),oraz integracji sieci LAN/Intranet przez Internet. 200 jednoczesnych tuneli z moliwoci rozłoeniana na róne łcza WAN, szyfrowanie z łczn prdkoci do 30 Mbit/. Protokoły IPSec i PPTP. Podpis cyfrowy RSA i certyfikaty X.509, uwierzytelnianie PAP/CHAP/MS-CHAPv1/2 i 18 / 30

19 10 szyfrowanie MPPE40/128. Wbudowany firewall typu Stateful Packet Inspection (dynamiczny filtr danych) z podsystemem ochrony przed atakami DoS/DDoS, kojarzeniem adresów IP z adresami MAC, oraz wielowymiarowym filtrem stron WWW (zawarto URL, elementy strony, system klasyfikacji SURFCPA). Moliwo zamontowania karty VoIP w wersji 4 portów FXO lub 4 portów FXS. ObudowaRack 19 Karta sieciowa LAN PCI Standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ANSI/IEEE NWay auto-negotiation, PCI local bus 2.2 specifications, Universal Bus Support 3.3V, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Priority Queues. Sygnalizacja: Link/Active, Full duplex, 1000Mbps, 100Mbps 11 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 1,8 m 12 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 3,0 m 13 Kabel USB x mski typu A + 1xmski typu B 4,5 m Patchcord RJ-45 długo 5 m Kabel UTP linka nieekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 5 m Patchcord RJ-45 długo 3 m Kabel UTP linka niekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo:3 m, Patchcord RJ-45 długo 1 m. Kabel UTP linka nie ekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 1 m Patchcord RJ-45 długo 0,5m. Kabel UTP linka nieekranowana kategorii 6; złcza: 2xRJ-45, długo: 0,5 m Zasilacz UPS Minimalny zakres napicia wejciowego 190 do 250 V. Napicie wyjciowe 230V. Moc wyjciowa 1000 VA. Czstotliwo 50 Hz. Ilo gniazd wyjciowych 2 szt. Czas podtrzymania przy obcieniu 0.8 maksymalnej mocy minimum 5 minut. Obudowa rack: nie. Filtr przeciwzakłóceniowy LC. Interfejs komunikacyjny USB. Listwa przepiciowa - Czas odpowiedzi układu przeciwprzepiciowego: 25 ns. Czstotliwo znamionowa: 50 Hz. Napicie znamionowe: 230 V. Ilo gniazd sieciowych: 5 szt. Typ gniazd sieciowych: standard polski. Długo kabla 5 m. Maks. prd wyładowczy: A. Bezpieczniki: 10A. Niepalna obudowa. Prd znamionowy obcienia: 10A. 20 Notebook wraz z akcesoriami masa netto do 1,6 kg, procesor: intel core i3 mobile 330m 2,13ghz cache:3mb, pojemno dysku hdd 320 gb, zainstalowana pami 4096 mb sodimm ddr mhz, ekran lcd 13,3 cali tft hd 1366 x 768, zintegrowana karta graficzna intel graphics media accelerator hd, karta dwikowa realtek alc269, napd wew.dvd±rw super multi (+dvd-ram) dual layer, gniazdo 1 x express card 54/34, touchpad, złcza zwentrzne: 1x 15-stykowe d-sub (wyjcie na monitor), 1 x hdmi, 3x usb 2.0, 1x rj-11 (modem) 56k v.92, 1x rj-45 (lan) 1x10/100/1000baset, wyjcie słuchawkowe, wejcie na mikrofon, wejcie zasilania (dc-in), złcze stacji dokujce,j bezprzewodowa karta sieciowa ieee b/g/n, bluetooth, głoniki stereo, zainstalowany system operacyjny microsoft windows 7 professional pl 64-bit, szeroko 314 mm, 19 / 30

20 głboko 222 mm, wysoko 30,5 mm. Dodatkowe akcesoria: stacja dokujca: 4x usb, 1x rs, 1x lpt, 1x e-sata, 1x vga, 1x dvi, 1x lan (10/100/1000), 1x wyj. słuchawkowe mysz: bezprzewodowa typ złcza bluetooth, liczba przycisków 3, pokrtło 1 torba: masa netto do 560 g, 318 x 245 x 42 mm, ergonomiczny pasek na rami, paski wewn. do przypicia notebooka, "szybko dostpna" kiesze, przedział na notebooka (ładowanie pionowe) wyciełany piank, 4 1. Termin wykonani zamówienia od dnia zawarcia umowy do roku. 2. Wykonawca zobowizuje si do realizacji dostaw partiami w oparciu o biece zamówienia złoone przez Zamawiajcego drog telefoniczn lub faxem w terminie do 7 dni od złoenia zamówienia. 5 Wykonawca na własny koszt dostarczy towar do siedziby Zamawiajcego RCKiK w Zielonej Górze przy ul. Zyty 21 w godzinach od 8.00 do Wykonawca zobowizuje si wykona postanowienia umowy z najwysza starannoci zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, a w szczególnoci odpowiada za jako i terminowo wykonania umowy. 2. Wykonawca owiadcza, e: wszystkie dostarczone urzdzenia s fabrycznie nowe oraz posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa, dostarczone oprogramowanie jest fabrycznie nowe i posiada wan licencj uytkowania. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgldem Zamawiajcego za legalno dostarczonego oprogramowania. 4. Wymagania dotyczce gwarancji przedmiotu zamówienia: 4.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesicy. 4.2 Wykonawca dostarczy urzdzenia komputerowe objte przedmiotem zamówienia wraz z kart gwarancyjn. 4.3 Zamawiajcy wymaga, aby usunicie awarii oferowanych urzdze komputerowych nastpiło w cigu 24 godzin, to znaczy od momentu zgłoszenia ich Wykonawcy telefonicznie lub faksem, do momentu faktycznego przekazania prawidłowo funkcjonujcego sprztu Zamawiajcemu nie moe upłyn wicej ni doba. 4.4 W przypadku przedłuajcej si naprawy powyej jednej doby, Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia sprztu zamiennego tej samej klasy i o porównywalnych parametrach na czas usunicia awarii, okres gwarancji zostaje przedłuony o czas postoju sprztu. 4.5 Czwarta. awaria sprztu w okresie gwarancji jest podstaw do wymiany sprztu na nowy o parametrach, co najmniej równorzdnych i dostarczenia sprztu w terminie wczeniej ustalonym z Zamawiajcym. 4.6 W przypadku usunicia wady w innym miejscu ni miejsce uywania urzdzenia tj. w siedzibie Zamawiajcego, koszt za jego odbiór i dostaw od/do Zamawiajcego ponosi Wykonawca. 4.7 W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiajcy nie traci uprawnie z tytułu gwarancji. W takich okolicznociach Zamawiajcy zwróci si do Wykonawcy o wystawienie duplikatu dokumentu gwarancyjnego. 5. W przypadku gdy warunki wynikajce z karty gwarancyjnej s gorsze od warunków okrelonych umow obowizuj warunki okrelone umow. 20 / 30

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Numer ogłoszenia: 64119-2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 21 65-046 Zielona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax.

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. 076 74-63-401 Lubin, dnia 13 marca 2007r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: CzBG.AG-3350-8/2013 Zamawiajcy: Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Czstochowie 42-200 Czstochowa, ul. lska 23 Tryb postpowania: PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJCY: Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Gdasku 80-748 Gdask, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 100000/271/4/2015/ZAP/ADG PRZEBUDOWA SALI OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo