SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, Gdynia Znak sprawy: KO Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji budynku Biura Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni, połoonego na terenie wpisanym do rejestru Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartoci zamówienia mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy. Zatwierdzam: Dyrektor Oddziału BULiGL w Gdyni Arkadiusz Kukliski /podpis nieczytelny/

2 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJCEGO Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, Gdynia, 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie prowadzone bdzie w trybie: przetarg nieograniczony 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej budynku Biura Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni, przy ul. witojaskiej 44/ul. Armii Krajowej 21 w Gdyni, połoonego na terenie historycznego układu urbanistycznego ródmiecia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków dnia roku pod numerem A Oznaczenie wg CPV: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) Projekt budowlany - załcznik nr 1.1 do SIWZ, b) Przedmiar robót - załcznik nr 1.2 do SIWZ, 3.4. Roboty prowadzone bd na podstawie pozwolenia Prezydenta Miasta Gdyni na wykonanie robót budowlanych, poprzedzonego pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków Gdyni Roboty bd realizowane pod kontrol Miejskiego Konserwatora Zabytków w zwizku z powyszym Wykonawca zobowizany jest niezwłocznie zawiadomi Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszystkich okolicznociach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mog mie wpływ na stan zachowania zabytku i zakres prac W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urzdze, Zamawiajcy dopuszcza oferowanie materiałów i urzdze równowanych pod warunkiem, e zagwarantuj one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych ni załoonych w dokumentacji Wykonawca udzieli na wykonan robot budowlan 36 miesicznej gwarancji Zamawiajcy zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyska informacje, które mog by konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca Zamawiajcy dopuszcza powierzenie podwykonawcom czci prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie (pkt 7 załcznika nr 2) Wykonawca bdzie ponosił pełn odpowiedzialno wobec Zamawiajcego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowizany jest stosowa wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrbnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.). Dokumenty potwierdzajce wprowadzenie do obrotu naley przedstawi do wgldu w trakcie realizacji, a komplet przekaza przed odbiorem kocowym Miejsce wiadczenia roboty budowlanej: budynek Biura Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni, przy ul. witojaskiej 44/ul. Armii Krajowej 21 w Gdyni Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert czciowych Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJCYCH Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupełniajcych. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia r. do dnia r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 6.1. W postpowaniu mog wzi udział Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), spełniaj warunki i wymagania okrelone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj nastpujce warunki: Lp Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Wiedza i dowiadczenie O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotyczce posiadania wiedzy i dowiadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załczonego do oferty wykazu robót budowlanych i dokumentów potwierdzajcych naleyte ich wykonanie. Zamawiajcy uzna warunek za spełniony, jeeli wykonawca wykonał naleycie w okresie ostatnich piciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane o zakresie, charakterze i wartoci podobnych do przedmiotu zamówienia - to jest zrealizował co najmniej: jedn robot budowlan polegajc na wykonaniu remontu elewacji w obiektach zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub objtych inna form ochrony konserwatorskiej, o wartoci brutto minimum zł. 2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotyczce dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załczonego do oferty wykazu osób i owiadczenia, ze osoby te posiadaj wymagane uprawnienia. Zamawiajcy uzna warunek za spełniony, jeeli wykonawca bdzie dysponował do wykonania zamówienia co najmniej: 1 osob na stanowisku kierownika budowy posiadajc uprawnienia budowlane w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej, która odbyła co najmniej 12 miesiczn praktyk zawodow na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub objtych inna form ochrony konserwatorskiej. 3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotyczce sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postpowaniu bdzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie polisy lub innego dokumentu potwierdzajcego posiadanie ubezpieczenia. 3

4 Lp Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Zamawiajcy uzna warunek za spełniony, jeeli w dniu otwarcia ofert wykonawca bdzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na kwot co najmniej ,00 zł Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Przepisy dotyczce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pón. zm.), naley przedłoy: Lp. Wymagany dokument 1 Owiadczenie o spełnianiu warunków Owiadczenie o spełnianiu warunków sporzdzone wg załcznika nr 3. 2 Wykaz robót budowanych Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbdnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i dowiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoci, daty i miejsca wykonania sporzdzony wg załcznika nr 5 oraz załczeniem dokumentów potwierdzajcych, e roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukoczone. Z treci dokumentu potwierdzajcego musi jednoznacznie wynika, której pozycji w wykazie robót on dotyczy oraz e roboty wykonane zostały terminowo, bez wad i usterek. 3 Wykaz osób Wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykształcenia niezbdnych dla wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami sporzdzony wg załcznika nr 6. 4

5 Lp. Wymagany dokument 4 Owiadczenie, e osoby posiadaj wymagane uprawnienia Owiadczenie, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie sporzdzone wg załcznika nr 7. 5 Opłacona polisa Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia. Jeeli tre polisy lub innego dokumentu nie zawiera adnotacji o opłaceniu składki, naley dołczy dokument ksigowy (dowód wpłaty, przelewu itp.) potwierdzajcy wano ubezpieczenia w dniu otwarcia ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), naley przedłoy: Lp. Wymagany dokument 1 Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporzdzone wg załcznika nr 4. 2 Aktualny odpis lub owiadczenie Aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporzdzone wg załcznika nr 8. 3 Aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego Aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert 4 Aktualne zawiadczenie właciwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert. 5

6 Lp. Wymagany dokument 5 Dokumenty dotyczce podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt od 1 do Dokumenty podmiotów zagranicznych: Lp. Wymagany dokument 1 Dokument potwierdzajcy, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci (zamiast dokumentu w pkt ) Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. 2 Dokument potwierdzajcy, e nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zamiast dokumentów w pkt i 4) Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty: Lp. Wymagany dokument 1 Kosztorys ofertowy sporzdzony wg załcznika nr 10 Wskazane dokumenty mog by dorczone w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. Zamawiajcy moe zada przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. Jeeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moe przedstawi dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajcego, moe przedstawi inny dokument, który w wystarczajcy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiajcego warunku. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski. 6

7 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAKE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI 8.1. Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajcy jest obowizany udzieli wyjanie niezwłocznie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do Zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeeli wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjanie, Zamawiajcy moe udzieli wyjanie albo pozostawi wniosek bez rozpatrywania Przedłuenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Tre zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ródła zapytania, a jeeli specyfikacja jest udostpniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu składania ofert zmieni tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan zmian specyfikacji Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a jeeli specyfikacja jest udostpniona na stronie internetowej, zamieszcza j take na tej stronie Postpowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeeniem wyjtków okrelonych w ustawie Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), prowadzi si z zachowaniem formy pisemnej Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzi si w jzyku polskim W niniejszym postpowaniu wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faksem lub drog elektroniczn. W przypadku owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji przekazywanych faksem lub drog elektroniczn, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wybrany sposób przekazywania owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji nie moe ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w ustawie Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Zamawiajcy nie zamierza zwoła zebrania Wykonawców Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: W zakresie formalnym i merytorycznym osob upowanion do kontaktu z Wykonawcami jest: Janusz Cichowski - Kierownik Działu Organizacyjnego tel./fax , 7

8 9. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM. Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia przez Wykonawców wadium. 10. TERMIN ZWIZANIA OFERT Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania ofert, z tym e Zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni. Odmowa wyraenia zgody nie powoduje utraty wadium Przedłuenie terminu zwizania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłueniem okresu wanoci wadium albo, jeeli nie jest to moliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuony okres zwizania ofert. Jeeli przedłuenie terminu zwizania ofert dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowizek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert Tre oferty musi odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta wraz ze stanowicymi jej integraln cz załcznikami musi by sporzdzona przez Wykonawc cile według postanowie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi by sporzdzona według wzoru formularza oferty stanowicego załcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi by napisana w jzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rcznie długopisem bd niezmywalnym atramentem Proponuje si, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załcznikami były kolejno ponumerowane i złczone w sposób trwały oraz na kadej stronie podpisane przez osob (osoby) uprawnione do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczci imienn Wykonawcy. Pozostałe strony mog by parafowane. Mona te odrbnie ponumerowa strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spi (np.: w skoroszycie mikkim) i dołczy do oferty oddzielnie Wszelkie poprawki lub zmiany w tekcie oferty musz by parafowane przez osob (osoby) podpisujce ofert i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowizany wskaza w ofercie czci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom W skład oferty wchodz: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i owiadczenia wymienione w rozdziale nr 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8

9 Wykonawca zamieszcza ofert w nieprzezroczystej, zamknitej kopercie, oznaczonej nazw i adresem Zamawiajcego oraz opisan w nastpujcy sposób: Oferta na: Remont elewacji budynku Biura Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni, połoonego na terenie wpisanym do rejestru. NIE OTWIERA przed: godz. 12:30. Na kopercie naley poda nazw i adres Wykonawcy, by umoliwi zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajcemu po terminie Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert wyłcznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego terminu Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Jeeli Wykonawca zastrzega, e informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mog by udostpnione, cz oferty, która zawiera te informacje naley umieci w odrbnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty naley składa w siedzibie Zamawiajcego, pokój nr: 2 (sekretariat) do dnia do godz. 12: Zamawiajcy niezwłocznie zwróci ofert, która zostanie złoona po terminie Otwarcie ofert nastpi w dniu: o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiajcego, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a take informacje dotyczce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnoci zawartych w ofertach. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cen oferty naley poda zgodnie z układem okrelonym na załczonym formularzu oferty w złotych polskich, z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty i opłaty jakie Wykonawca poniesie w zwizku z wykonywaniem zamówienia Cena zamieszczona na formularzu oferty musi by zgodna z podsumowaniem kosztorysu ofertowego, stanowicego załcznik do oferty. Kosztorys ofertowy naley sporzdzi na podstawie załczonego wzoru - Załcznik nr Zamawiajcy nie dopuszcza rozlicze z Wykonawc z walutach obcych Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9

10 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BDZIE SI KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiajcy bdzie oceniał oferty według nastpujcych kryteriów: 10 Łczna cena brutto oferty: 100% Oferty oceniane bd punktowo. Maksymalna ilo punktów jak moe osign oferta wynosi Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria bd liczone według nastpujcego wzoru: najnisza oferowana cena brutto sporód wszystkich ofert Liczba punktów = x 100 pkt cena badanej oferty brutto Za najkorzystniejsz Zamawiajcy uzna ofert, która uzyska najwiksz liczb punktów W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie midzy Zamawiajcym a Wykonawc negocjacji dotyczcych złoonej oferty oraz, z zastrzeeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treci Jeeli w okrelonym terminie Wykonawca nie złoy wymaganych przez Zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), lub pełnomocnictw albo jeeli złoy wymagane przez Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze. zm.), zawierajce błdy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiajcy wezwie go do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba e, mimo ich złoenia, oferta Wykonawcy bdzie podlega odrzuceniu albo konieczne bdzie uniewanienie postpowania. Złoone na wezwanie Zamawiajcego owiadczenia i dokumenty powinny spełnia warunki okrelone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). Zamawiajcy moe take w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwa do złoenia wyjanie dotyczcych owiadcze lub dokumentów Zamawiajcy poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgldnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty - niezwłocznie zawiadamiajc o tym Wykonawc, którego oferta została poprawiona Jeeli złoono ofert, której wybór prowadziłby do powstania obowizku podatkowego Zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczcym wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowizek wpłaci zgodnie z obowizujcymi przepisami Zamawiajcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci si do Wykonawcy o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpływ na wysoko ceny.

11 Zamawiajcy, oceniajc wyjanienia, wemie pod uwag obiektywne czynniki, w szczególnoci oszczdno metody wykonania zamówienia, wybrane rozwizania techniczne, wyjtkowo sprzyjajce warunki wykonywania zamówienia dostpne dla Wykonawcy, oryginalno projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrbnych przepisów Zamawiajcy odrzuci ofert Wykonawcy, który nie złoył wyjanie lub jeeli dokonana ocena wyjanie wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, e oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiajcy odrzuca ofert, jeeli: a) jest niezgodna z ustaw; b) jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeeniem pkt 14.6 lit. c). c) jej złoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoona przez Wykonawc wykluczonego z udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera błdy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorczenia zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c); h) jest niewana na podstawie odrbnych przepisów. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyej kryteria oceny ofert Zamawiajcy uniewani postpowanie w sytuacji, gdy wystpi przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy jednoczenie zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), albo imi i nazwisko, siedzib albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoyli oferty, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne - jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen; d) terminie, okrelonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 11

12 15.4. Ogłoszenie zawierajce informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiajcy umieci na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie Jeeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz przesłanki uniewanienia postpowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 16. INFORMACJE O FORMALNOCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiajcy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeeniem art. 183 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pón. zm.), w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób okrelony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), albo 10 dni - jeeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy bdzie moliwe przed upływem terminów, o których mowa powyej, jeeli wystpi okolicznoci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajcy powiadomi wybranego Wykonawc odrbnym pismem lub telefonicznie Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikajcy z umowy jest tosamy z jego zobowizaniem zawartym w ofercie W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulujcej współprac tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoy Zamawiajcemu kopie dokumentów potwierdzajcych posiadanie uprawnie budowlanych przez osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami wyszczególnione w załczonym do oferty Wykazie osób. 17. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZENIA NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiajcy nie wymaga wnoszenia przez Wykonawc zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 12

13 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TRECI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEELI ZAMAWIAJCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okrelonych we wzorze umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, 19. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA rodki ochrony prawnej przysługuj Wykonawcy, a take innemu podmiotowi, jeeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moe ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuj równie organizacjom wpisanym na list, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Odwołanie przysługuje wyłcznie wobec czynnoci: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej rki lub zapytania o cen; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu; c) wykluczenia odwołujcego z postpowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołujcego Odwołanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynnoci Zamawiajcego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiera zwizłe przedstawienie zarzutów, okrela danie oraz wskazywa okolicznoci faktyczne i prawne uzasadniajce wniesienie odwołania Odwołanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujcy przesyła kopi odwołania Zamawiajcemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna si z jego treci przed upływem tego terminu. Domniemywa si, i Zamawiajcy mógł zapozna si z treci odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeeli przesłanie jego kopii nastpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okrelonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Wykonawca moe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa Zamawiajcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoci podjtej przez niego lub zaniechaniu czynnoci, do której jest on zobowizany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 13

14 19.8. Odwołanie wnosi si w terminach okrelonych w art. 182 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postpowania odwoławczego przysługuje skarga do sdu Skarg wnosi si do sdu okrgowego właciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajcego Skarg wnosi si za porednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia dorczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłajc jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złoenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 20. AUKCJA ELEKTRONICZNA W postpowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. POZOSTAŁE INFORMACJE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pón. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego Załcznikami do niniejszego dokumentu s: Nr Nazwa załcznika 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1.1, 1.2) 2 Wzór formularza oferty 3 Owiadczenie o spełnieniu warunków art Owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia art Wykaz robót 6 Wykaz osób 7 Owiadczenie dotyczce uprawnie osób 8 Owiadczenie dotyczce osób fizycznych art Wzór umowy 10 Wzór kosztorysu ofertowego 14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP 2/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część II Postępowanie opublikowane w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 2011 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraków: remont i modernizacja pomieszczeń toalet na parterze budynku Filharmonii w Krakowie (oznaczenie postępowania: ZG.215-ZP4/11) Numer ogłoszenia: 159874-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W Warszawa: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWOCI TERESIN Numer ogłoszenia: 38804-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Znak sprawy: 12/2015/PN/KS Warszawa, 2014-05-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: usługi tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Ochrony Środowiska PIB Krucza 5/11d 00-548 Warszawa Znak sprawy: PT/1/2012 Warszawa, 2012-01-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na remont i aranżację pomieszczeń parteru w budynku Instytutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Remont pokrycia dachowego Teatru Miniatura, pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, nr wpisu do rej. zabytków A-946 - zakończenie (CPV 45212300-9) Numer ogłoszenia: 188892-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: CzBG.AG-3350-8/2013 Zamawiajcy: Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Czstochowie 42-200 Czstochowa, ul. lska 23 Tryb postpowania: PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nadleśnictwo Bierzwnik Dworcowa 17 73-240 Bierzwnik Znak sprawy: RH/8/93/93/1002/2/1/8/8/2011/r Bierzwnik, 2011-08-04 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa paliw silnikowych i olejów do

Bardziej szczegółowo

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania Strona 1 z 7 Wolsztyn: REMONT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOLSZTYNIE Numer ogłoszenia: 153674-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo