Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW"

Transkrypt

1 Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata Święcicka

2 Propozycja programu studiów podyplomowych Nazwa studiów: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Proponowane Kierownictwo Studiów Kierownik: prof. dr hab. Marina Zalewska, tel Zastępca Kierownika: dr hab. Małgorzata Święcicka, tel Informacje ogólne 1. Cel studiów Studia podyplomowe Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny są przeznaczone dla psychologów pracujących z dziećmi, którzy podczas studiów nie odbyli specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka, bądź ukończyli tę specjalizację dawno i pragną zaktualizować swoją wiedzę. Studia mają na celu: poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń dzieci niezbędnej w procesie diagnozowania dziecka i jego rodziny, opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego, oraz interpretacji ich wyników w świetle teorii psychologicznych. 2. Tryb studiów Studia będą prowadzone w trybie zaocznym. 3. Tematyka i forma zajęć Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.. Czas trwania studiów: studia będę trwały trzy semestry. 2

3 5. Warunki rekrutacji na studia Liczba miejsc na studiach wynosi 36. Podstawą przyjęcia na studia jest ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie psychologa. Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie dyplomu magistra psychologii, przynajmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej motywacji podjęcia studiów, oczekiwań wobec studiów, oraz planów, co do sposobu wykorzystania uzyskanej wiedzy po zakończeniu studiów. 6. Sylwetka absolwenta Absolwent powinien charakteryzować się: Znajomością współczesnej wiedzy na temat perspektyw teoretycznych rozumienia mechanizmów zaburzeń. Umiejętnością stosowania adekwatnych metod diagnozy. Umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce klinicznej oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. 7. Termin rozpoczęcia studiów Studia rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/10 (w październiku 2009 roku). 8. Rada programowa dr hab. Katarzyna Schier Prof. UW przewodnicząca Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska Doc. dr hab. Agnieszka Maryniak Prof. dr hab. Ewa Pisula dr hab. Barbara Tryjarska Prof. UW 3

4 9. Spis osób prowadzących zajęcia Pracownicy i doktoranci Wydziału Psychologii UW: dr Szymon Chrząstowski dr Małgorzata Dragan dr Milena Gracka-Tomaszewska mgr Magdalena Górska dr Grażyna Kmita mgr Olga Kriegelewicz dr Joanna Radoszewska dr hab. Katarzyna Schier prof. UW dr hab. Małgorzata Święcicka dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska dr hab. Barbara Tryjarska prof. UW mgr Małgorzata Woźniak-Prus prof. dr hab. Marina Zalewska Specjaliści spoza Wydziału Psychologii UW: mgr Małgorzata Dąbrowska prof. dr hab. Małgorzata Kościelska doc. dr hab. Agnieszka Maryniak mgr Marta Porębiak dr Diana Senator dr n. med. Krystyna Szymańska 10. Czesne Czesne za udział w zajęciach Studiów Podyplomowych Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny wynosić będzie w obecnej edycji 7000 zł. Opłatę można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach. W przypadku płatności ratalnej pierwsza rata wyniesie 000 zł i będzie płatna do 10 października 2009 r., natomiast druga rata wyniesie 3000 zł i będzie płatna do 10 marca 2010 r.

5 Program studiów 1. Informacje ogólne Studia będą trwały 3 semestry i obejmą łącznie 356 godz. zajęć. Zajęcia będą miały formę wykładów i seminariów, prowadzonych dla wszystkich uczestników, oraz ćwiczeń prowadzonych dla dwóch grup naprzemiennie. Program studiów składa się z trzech bloków: Celem Bloku 1 jest przekazanie współczesnej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka oraz mechanizmów zaburzeń rozwoju w różnych ujęciach teoretycznych. Zajęcia w ramach tego bloku, łącznie 6 godz., będą miały formę wykładów i seminariów. Blok 2 będzie poświęcony zasadom postępowania i wnioskowania diagnostycznego. Omówiona zostanie specyfika klinicznych metod diagnozy dziecka i rodziny oraz etyczne problemy pracy psychologa. W ramach tego bloku odbędą się także zajęcia poświęcone superwizji procesu diagnostycznego prowadzonego przez uczestników. Blok obejmuje 10 godz. w tym 0 godz. wykładu, 8 godz. seminarium i 16 godz. ćwiczeń. Blok 3 będzie dotyczył diagnozy najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń dziecięcych oraz specyficznych konstelacji w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajęcia tego bloku (188 godz. ogółem) będą realizowane przede wszystkim w formie seminariów (92 godz.) i ćwiczeń (56 godz.). 2. Zajęcia objęte programem Blok 1. Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny Nazwa Forma Liczba godzin Teorie rozwoju wykład 12 seminarium Teorie psychopatologii perspektywa relacyjnointerakcyjna Teorie psychopatologii perspektywa poznawczointerakcyjna Teorie psychopatologii perspektywa rodzinno - systemowa wykład seminarium wykład seminarium wykład seminarium Prowadzący dr G. Kmita / dr n. med. K. Szymańska / dr hab. M. Święcicka prof. dr hab. M. Zalewska dr hab. M. Święcicka dr hab. B. Tryjarska, prof. UW 5

6 Blok 2. Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny. Nazwa Forma Liczba godzin Obserwacja psychologiczna Wykład 8 dziecka Seminarium 8 Rozmowa kliniczna Metody diagnozy rodziny Diagnoza w toku niedyrektywnej terapii zabawowej dziecka Diagnoza w procesie terapii rodzin Etyka zawodowa Superwizja procesu diagnostycznego Wykład Seminarium Wykład Seminarium Wykład Seminarium Wykład Seminarium Wykład Seminarium Prowadzący prof. dr hab. M. Zalewska dr J. Radoszewska dr S. Chrząstowski dr G. Kmita/ dr hab. M. Święcicka prof. UW dr hab. Sz. Chrząstowski dr M. Toeplitz-Winiewska dr hab. K. Schier prof. UW Ćwiczenia 16 dr hab. B. Tryjarska prof. dr hab. M. Zalewska Blok 3. Problemy szczegółowe diagnozy klinicznej dziecka i rodziny Nazwa Forma liczba godzin Diagnoza dzieci wysokiego Wykład ryzyka zaburzeń rozwoju Seminarium 8 Ćwiczenia Diagnoza dzieci z uszkodzeniami mózgu Diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją Diagnoza dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami zachowania Wykład seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Prowadzący dr G. Kmita / dr n. med. K. Szymańska / mgr M. Dąbrowska doc. dr hab. A. Maryniak dr D. Senator dr Joanna Radoszewska/ dr M. Gracka-Tomaszewska dr hab. M. Święcicka / mgr M. Woźniak-Prus 6

7 Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce szkolnej Diagnoza dzieci z upośledzeniem umysłowym Diagnoza psychologiczna dzieci chorych somatycznie Diagnoza dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi Diagnoza dzieci z zaburzeniami jedzenia Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Przemoc fizyczna i emocjonalna między małżonkami i wobec dzieci Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Smutek w rodzinie- rola żałoby i depresji Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Molestowanie dziecka i problem alkoholowy w rodzinie Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Konflikty między małżonkami, nastawienia lękowe rodziców Wykład Seminarium ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład seminarium Ćwiczenia Seminarium Ćwiczenia Seminarium Ćwiczenia Seminarium Ćwiczenia Seminarium Ćwiczenia dr hab. M. Święcicka prof. dr hab. M. Kościelska doc. dr hab. A. Maryniak dr hab. K. Schier, prof. UW dr J. Radoszewska dr M. Dragan mgr M. Górska mgr M. Porębiak mgr O. Kriegelewicz Zasady ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie ocen zadowalających z egzaminu, prac domowych i opracowanego samodzielnie studium przypadku. Egzamin: Blok 1 będzie zaliczany na podstawie egzaminu pisemnego, zawierającego pytania otwarte, sprawdzające znajomość omówionych teorii. 7

8 Prace domowe: Zajęcia bloku 2 i 3 będą zaliczane na podstawie prac domowych, np. samodzielnie wykonanej interpretacji danych z obserwacji. Studium przypadku: Podczas III semestru studiów uczestnicy będą przygotowywali studium dziecka lub rodziny. Studium przypadku będzie oceniane przez osoby prowadzące superwizję, za dodatkowym wynagrodzeniem. Ocena końcowa studiów będzie ustalana na podstawie średniej z ocen egzaminu i studium przypadku. Ocena zajęć przez uczestników studiów Po zakończeniu każdego bloku tematycznego słuchacze otrzymają specjalne ankiety, zawierające pytania zamknięte i otwarte, za pomocą których dokonają oceny każdego z odbytych zajęć. Ankiety przetwarzane będą przez kierownictwo Studiów Podyplomowych. Rezultaty oceny, przedstawione w postaci zbiorczej, przekazane zostaną prowadzącym. W przypadku rażąco niskich ocen, prowadzący proszony będzie o dokonanie adekwatnych zmian w prowadzonych przez siebie zajęciach. 8

9 Blok 1 Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny Teorie rozwoju Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Wykład (12 godz.), seminarium ( godz.) Prowadzący: dr Grażyna Kmita, dr n. med. Krystyna Szymańska, dr hab. Małgorzata Święcicka Cele: Zajęcia poświęcone są przedstawieniu wybranych teorii prawidłowego rozwoju szczególnie użytecznych dla rozumienia zaburzeń rozwoju u dzieci. Omówione zostaną koncepcje mieszczące się w dwóch komplementarnych nurtach teoretycznych: relacyjno-interakcyjnym oraz neuropoznawczo-interakcyjnym. Zagadnienia: 1. Wprowadzenie do teorii rozwoju: podstawowe pojęcia: rozwój, zmiana rozwojowa, procesy rozwojowe, współczesne modele rozwoju na przykładzie transakcyjnego modelu rozwoju oraz teorii systemów dynamicznych, czynniki i mechanizmy podatności i odporności w ujęciu rozwojowym. 2. Biologiczne podstawy rozwoju, modele plastyczności oun; 3. Perspektywa relacyjno-interakcyjna. Omówienie teorii J.Bowlby ego, D.Sterna, Trevarthena. Perspektywa poznawczo-interakcyjna. Omówienie interakcyjnej teorii rozwoju H.R. Schaffera, neuropoznawczej teorii D. Derryberry ego, poznawczo-społecznej teorii rozwoju osobowości A. Bandury. Literatura: Bowlby J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN Brzezińska A., Lutomski G. (red.) (199). Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Zysk i S-ka. str Gracka M. (1991).Teoria wczesnego rozwoju poczucia siebie. Nowiny Psychologiczne, 3/,

10 Kmita G. (2007) (red.) Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, nr 5, Warszawa: Wydawnictwo EMU cz.1, rozdz. 2 i 3 Święcicka M. (2005). Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Warszawa: Emu. str Oleś P.K. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. str

11 Blok 1 Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny Teorie psychopatologii perspektywa relacyjno-interakcyjna Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Wykład 12 godz., seminarium godz. Prowadzący: prof. dr hab. Marina Zalewska Cel: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami podejścia relacyjno - interakcyjnego w rozumieniu mechanizmów zaburzeń rozwoju. Szczególny nacisk zostanie położony na znaczenie traumy relacyjnej jako mechanizmu patologizującego osobowy rozwój dziecka. Celem seminarium jest omówienie głównych problemów teoretycznych perspektywy relacyjno interakcyjnej oraz pokazanie zasad aplikacji wiedzy do rozumienia mechanizmów zaburzeń osobowego rozwoju dziecka. Zagadnienia: 1. Modele rozpatrywania zaburzeń rozwoju, koncepcje człowieka i założenia podejścia interakcyjno poznawczego 2. Zaburzenia rozwoju więzi a patologia rozwoju emocjonalnego, 3. Zaburzenia rozwoju więzi a patologia rozwoju osobowego,. Przebieg procesu rozwoju poczucia siebie a patologia rozwoju osobowego, 5. Mechanizmy zakłócające interakcję matki z dzieckiem 6. Mechanizmy zakłócające interakcję ojciec z dzieckiem 7. Trauma rodzaje traumy i ich skutki dla rozwoju emocjonalnego i osobowego, 8. Deprywacja opieki macierzyńskiej, stres, trauma, przemoc, maltretowanie mechanizmy i sposób ich uwikłania w patologię rozwoju dziecka. 9. Relacja psycholog dziecko i psycholog rodzic dziecka jako czynniki rzutujące na rozumienie dziecka, 10. Podsumowanie. Literatura: Allen, J. G. (2001) Traumatic relationships and serious mental disorders. John Wiley & Sons, LTD Part I. Chapter 1 i 2. str 3 Cicchetti, D., Cohen, D. J. ((eds) (2006) Developmental Psychopathology. John Wiley and Sons, LTD. Tom 1. rozdział 2 str i rozdział 11 str Stern, D. (1985) Interpersonal World of the Infant. Basic Books, Harper Collins, Pub. 11

12 Blok 1 Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny Teorie psychopatologii perspektywa poznawczo-interakcyjna Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Forma zajęć: wykład 12 godz., seminarium godz. Prowadzący: dr hab. Małgorzata Święcicka Cele: Celem zajęć jest przedstawienie roli konstytucjonalnych właściwości procesów poznawczych, wykonawczych oraz emocjonalności dziecka w powstawaniu różnych form zaburzeń rozwoju, w świetle współczesnych podejść teoretycznych. Podkreślone zostanie znaczenie interakcji dziecka, przejawiającego deficyty w zakresie tych procesów, z jego otoczeniem społecznym, przede wszystkim rodzinnym, dla nasilania się (bądź wyrównywania) problemów rozwojowych. Omówione zostaną także teorie, próbujące wyjaśniać zaburzenia funkcjonowania dzieci, poprzez odwoływanie się do specyfiki kształtujących się u nich reprezentacji poznawczych. Zagadnienia: 1. Rola deficytów procesów poznawczych i wykonawczych w powstawaniu zaburzeń rozwoju: dysfunkcje procesu hamowania w powstawaniu patologii rozwoju teorie R.A. Barkley a i J.T. Nigga; sprawność pamięci operacyjnej a zaburzenia rozwoju; sprawność procesów uwagi a zaburzenia rozwoju Teoria M. Posnera i M. Rothbart. 2. Właściwości temperamentu a rozwój zaburzeń u dzieci. nadreaktywność systemów motywacyjnych a podatność na różne formy zaburzeń rozwoju teoria D. Derryberry ego; typ emocjonalności i zdolność do samoregulacji a podatność na zaburzenia rozwoju teoria M. Rothbart; temperamentalna podatność na zaburzenia lękowe wg teorii J. Kagana. 3. Specyfika reprezentacji poznawczych u dzieci o różnych typach zaburzeń: 12

13 zniekształcenia poznawcze u dzieci z zaburzeniami lękowymi i deficyty poznawcze dzieci z ADHD w ujęciu P.C. Kendalla; poczucie skuteczności u dzieci z zaburzeniami lękowymi i dzieci z trudnościami w nauce według A. Bandury. Literatura: Bandura, A., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C. (2003). Role of affective selfregulatory efficacy in diverse spheres of psychological functioning. Child Development, 7, Barkley, R.A. (1998). A theory of ADHD: inhibition, executive functions, self-control, and time. W: R.A. Barkley (red.) Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A handbook for diagnosis and treatment. New York, London Guilford Press. str Kendall, P.C. (2000). Guiding theory for therapy with children and adolescents. W: Kendall P.C. (ed.) Child and adolescence therapy. Cognitive behavioural procedures. New York, London: Guilford Press, II edition, str Nigg, J.T. (2006). Temperament and developmental psychopathology. Journal of Psychology and Psychiatry, 7, Święcicka, M. (2008). Zaburzenia rozwoju dzieci z perspektywy neuropoznawczej teorii samoregulacji D. Derryberry ego. W: M. Zalewska (red.) Zaburzenia rozwoju dziecka z perspektywy relacji. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka t. 6. Warszawa, Emu. 13

14 Blok 1 Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny Teorie psychopatologii perspektywa rodzinno-systemowa Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy wykład 12 godz. seminarium godz. Prowadzący: dr hab. Barbara Tryjarska prof. UW Cele: 1. Przedstawienie mechanizmów zaburzenia rodziny i jej członków z perspektywy interakcyjno-systemowej z uwzględnieniem dynamiki zmian rodziny. 2. Dostarczenie kategorii do diagnozy rodziny. Zagadnienia: 1. Wielopokoleniowa transmisja patologii emocjonalnej. Istotne zjawiska: znaczenie stopnia zróżnicowania Ja, dyferencjacja interpersonalna, źródła napięć w parze małżeńskiej i sposoby radzenia sobie z nimi, triangulacja dziecka. 2. Komunikacja i wymiana emocjonalna między członkami rodziny. Znaczenie jasnej, otwartej, bezpośredniej i spójnej komunikacji, funkcje dziecka w rodzinie w przypadku braku satysfakcji rodziców. 3. Proces zdobywania niezależności w rodzinie. Zjawiska wiązanie, odsuwanie, delegacje rodzinne, mity rodzinne i ich funkcja; patologiczny proces separacjiindywiduacji.. Rodzina jako system o określonej strukturze. Wzory transakcji rodzinnych, reguły rządzące transakcjami; znaczenie hierarchii władzy w rodzinie, specyfika funkcjonowania systemów niezaangażowanych i nadmiernie uwikłanych. 5. Wizja zjawisk w rodzinie z perspektywy postmodernizmu i konstruktywizmu społecznego. Równouprawnienie narracji rodzinnych. Literatura Górniak, L. (2003). Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii w terapii rodzin. s 19-32, Kraków: Wydawnictwo UJ, Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ. S. 3-53, , ,

15 Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Roz. 2, 8, 11, 1 Napier, A. Y., Whitaker, C. A. (2006). Rodzinna karuzela. Warszawa: Wydawnictwo Znak Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP. Roz. 2-9 Stierlin, H., Rücker-Embdet, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: GWP. Roz. 2 15

16 Obserwacja psychologiczna dziecka Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Wykład 8 godz., seminarium 8 godz. Prowadzący prof. dr hab. Marina Zalewska Cel: Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych (psychologicznych i filozoficznych) podstaw obserwacji dziecka jako metody zmierzającej do rozumienia jego życia psychicznego, oraz szkolenie w stosowaniu obserwacji dziecka i wykorzystywania danych obserwacyjnych na użytek diagnozy klinicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność korzystania z wiedzy psychologicznej przy formułowaniu wniosków diagnostycznych. Materiał będą stanowiły obserwacje dzieci przygotowane przez osobę prowadzącą i osoby uczestniczące w szkoleniu. Zagadnienia: 1. Hermeneutyka, metody i konteksty stosowania obserwacji psychologicznej, obserwowany i obserwator, 2. Rozumienie vs. wyjaśnianie zachowania, sposoby wnioskowania diagnostycznego, 3. Obserwacja dziecka w kontakcie z przedmiotami, w kontakcie z matką i w kontakcie z osobą obcą (psychologiem),. Teoretyczna wiedza psychologiczna a sposób nadawania znaczeń zachowaniu dziecka, 5. Wykorzystanie obserwacji zachowania dziecka dla celów diagnozy i postępowania terapeutycznego, 6. Analiza obserwacji dziecka podczas aktywności na przedmiotach fakty obserwacyjne vs interpretacyjne, kryteria poprawnej obserwacji, płaszczyzny odniesienia danych, wykorzystanie teorii, analiza błędów w nadawaniu znaczeń, 7. Analiza obserwacji dziecka podczas interakcji z matką fakty obserwacyjne i nadawanie znaczeń w terminach relacji matka dziecko, wykorzystanie teorii, różne płaszczyzny odniesienia danych, 8. Analiza obserwacji dziecka podczas swobodnej interakcji z psychologiem odniesienie danych do teorii więzi, analiza danych z autoobserwacji psychologa, analiza obserwacji dziecka w sytuacji zadaniowej, 9. Podsumowanie: zalety i ograniczenia obserwacji psychologicznej. Literatura: Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny 16

17 Czownicka, A., Zalewska, M. (1988) O obserwacji psychologicznej zasady wnioskowania diagnostycznego. W: M. Kościelska (red) Studia z psychologii klinicznej dziecka. Warszawa, WSiP, Krasnodębski, Z. (1986) Rozumienie ludzkiego zachowania. Warszawa, PIW. Przyłębski, A. (red), (1995) Oblicza hermeneutyki. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Ziemski, S. (1973) Problemy dobrej diagnozy. Warszawa, Wiedza Powszechna. 17

18 Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny Rozmowa kliniczna Rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Wykład 8 godz., seminarium 8 godz. Prowadzący: Joanna Radoszewska Cel: Celem zajęć jest przedstawienie rozmowy klinicznej jako metody diagnozyi pozostawania w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami. Zostaną zaprezentowane zasady wnioskowania diagnostycznego oraz wymiary do analizy danych uzyskanych w toku rozmowy. Omówione zostaną kompetencje, niezbędne psychologowi do zastosowania rozmowy klinicznej w pracy z pacjentem dziecięcym i jego rodziną. Zagadnienia: 1. Podstawy teoretyczne rozmowy klinicznej. Rozmowa kliniczna zastosowanie metody do pracy diagnostycznej w kontakcie z dzieckiem i jego rodziną. Zasady etyczne. 2. Rozmowa jako metoda umożliwiająca wnioskowanie dotyczące: poczucia tożsamości dziecka; psychicznej reprezentacji matki/ ojca; reprezentacji dziecka w umyśle matki/ ojca; reprezentacji siebie jako rodzica. Zasady wnioskowania diagnostycznego. 3. Czynniki utrudniające i sprzyjające optymalnemu pozostawaniu w kontakcie z dzieckiem i rodzicem dziecka. Kompetencje psychologa: m.in. podążanie za klientem, empatia; otwartość; decentracja interpersonalna.. Specyfika kontaktu z pacjentem dziecięcym. Trudności będące udziałem psychologa w kontakcie z pacjentem dziecięcym; adolescentem i rodzicami. 5. Zastosowanie rozmowy klinicznej jako metody diagnozy dziecka; adolescenta i rodzica. Rozmowa kliniczna z rodzicem dziecka/ adolescenta doświadczającego trudności/i zaburzeń rozwojowych. Ograniczenia i trudności. Formułowanie informacji zwrotnych. Literatura: Radoszewska J. (200) Rozmowa kliniczna jako metoda diagnozy i pozostawania w kontakcie z osobą. W: J. Przesmycka Kamińska (red.) Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami porozumiewaniu się werbalnym. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Suchańska A. (2007) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Szustrowa T. (1991) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa, Wyd. UW. 18

19 Zalewska M. (1998) Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Zalewska, M. (2005). Dziecko i jego rodzice w kontakcie z psychologiem klinicznym. W: Święcicka, M. Zalewska M. (red) Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci (9-16). Warszawa, Emu. 19

20 Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny Metody diagnozy rodziny rok akademicki 2009/10, semestr zimowy Wykład 8 godz., seminarium 8 godz. Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski Cele: Celem zajęć jest zaprezentowanie różnych podejść do diagnozy funkcjonowania rodziny. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi metodami diagnozy, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Podstawą teoretyczną prowadzonego kursu będzie podejście systemowe (szczególnie w późniejszym okresie jego rozwoju, tj. inspirowane cybernetyką drugiego rzędu oraz konstrukcjonizmem społecznym). 1. Diagnoza rodziny przegląd zagadnień Ustalenie celu diagnozy Rola diagnozy medycznej (nozologicznej) w planowaniu interwencji rodzinnych Kwestie etyczne w diagnozie rodziny. 2. Diagnoza motywacji do podjęcia współpracy z psychologiem Analiza kontekstu skierowania 3. Prowadzenie wywiadu z rodziną Podstawowe zasady prowadzenia wywiadu Omówienie kolejnych faz wywiadu Sposób formułowania pytań w wywiadzie rodzinnym Wywiad rodzinny przy użyciu genogramu. Wieloaspektowy opis problemu 5. Diagnoza mechanizmów psychicznych i interpersonalnych zgłaszanego problemu Przegląd potencjalnych mechanizmów problemu w ujęciu systemowym Przegląd potencjalnych mechanizmów problemu w ujęciu narracyjnym Mechanizmy problemu w perspektywie rozwojowej (m.in. koncepcja cyklów życia rodziny) Formułowanie hipotez dotyczących mechanizmów problemu 6. Diagnoza nastawiona na poszukiwanie zasobów w rodzinie Definicja zasobów w rodzinie 20

21 Poszukiwanie wyjątków 7. Przegląd metod kwestionariuszowych do diagnozy funkcjonowania rodziny Literatura: de Barbaro, B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ. Johnstone, L., Dallos R. (red.) (2006). Formulation In Psychology and Psychotherapy. Making of people s problems. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Marcus, E. (1993). Pomaganie bez oporu. w: Santorski, J. (red.), Abc psychologicznej pomocy. (t.8, 27-31). Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza. Namysłowska, I. (2001). Kryzys rodziny i powrót do równowagi. Psychoterapia, 116,

22 Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny Diagnoza w toku niedyrektywnej terapii zabawowej dziecka Rok akademicki 2010/11, semestr zimowy Wykład godz., seminarium 8 godz. Prowadzący: dr Grażyna Kmita, dr hab. Małgorzata Święcicka Cele: Celem zajęć jest pokazanie wzajemnego związku między diagnozą a terapią dzieci oraz uwrażliwienie uczestników na dostrzeganie ważnych z punktu widzenia diagnostycznego zachowań dzieci, pojawiających się podczas psychoterapii. Ćwiczenia polegać będą na analizie materiału klinicznego pochodzącego z terapii dzieci pod kątem możliwości jego wykorzystania w diagnozie klinicznej. 1. Terapeutyczne znaczenie badania diagnostycznego (obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicami). 2. Analiza kontaktu terapeutycznego jako źródło informacji diagnostycznej o dziecku. Specyfika kontaktu terapeutycznego i jego zmian w toku terapii w różnych formach zaburzeń: zaburzenia lękowe, zaburzenia uwagi, impulsywność i nadaktywność, zaburzenia zachowania. 3. Analiza stanu psychicznego terapeuty jako źródło informacji o dziecku.. Analiza bawienia się dziecka z perspektywy różnych teorii mieszczących się w nurcie relacyjnym. 5. Analiza zachowań dziecka podczas niedyrektywnej terapii zabawowej jako źródło informacji o funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym, sposobie spostrzegania przez siebie i rzeczywistości. Literatura: Axline, V. M. (1989). Play Therapy. Paperback edition. Churchill Livingstone fragmenty. Landreth G.L. (2002). Play Therapy: The art of relationship. NewYork: Brunner-Routledge. Fragmenty Schaefer C.E., Kaduson H.G.(2006). Contemporary play therapy: Theory,Research and Practice. The Guilford Press. fragmenty 22

23 Święcicka, M., Zalewska M. (red) (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo EMU. Roz. 2, 7, 10. Święcicka M. (2002). Trudności w interakcjach społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Analiza kontaktu dziecko terapeuta podczas indywidualnej psychoterapii. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży, 2, Winnicott, D.W. (1995). Bawienie się. Rozważania teoretyczne. W: A.Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka. (str ). 23

24 Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny Diagnoza w procesie terapii rodzin Rok akademicki 2010/11, semestr zimowy Wykład godz, seminarium 8 godz. Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski Cele: Celem zajęć jest pokazanie, w jaki sposób diagnoza rodziny może zmieniać się w toku prowadzenia psychoterapii. Uczestnicy kursu będą przygotowywali konkretne diagnozy na podstawie zaprezentowanych studiów rodzin oraz uczestniczyli w scenkach dających możliwość ćwiczenia formułowania roboczych hipotez w trakcie spotkania z rodziną. Zajęcia mają służyć integracji wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych i szukaniu sposobów wykorzystania jej w praktyce. Zagadnienia: 1. Wprowadzenie zmieniające się rozumienie diagnozy w trakcie rozwoju terapii rodzin: terapia strukturalna (prezentacja filmu z fragmentem sesji prowadzonej przez S. Minuchina) terapia post-mediolańska zespół odzwierciedlający podejście J. Bird terapia narracyjna 2. Traktowanie diagnozy jako interwencji terapeutycznej 3. Ćwiczenie umiejętności przygotowania diagnozy oraz jej zmiany w toku kolejnych sesji terapeutycznych. Ćwiczenie umiejętności pracy z zespołem odzwierciedlającym jako formy diagnozy prowadzonej w trakcie spotkania terapeutycznego 5. Listy terapeutyczne jako forma dzielenia się diagnozą z Rozmówcami Literatura: Cecchin, G. (1995). Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ. 2

25 de Barbaro, B. (1997). Dzieje terapeuty rodzinnego. Od sędziego, poprzez eksperta do uczestnika dialogu. Tekst do uzyskania pod adresem: Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (s ). Tryjarska, B. (2006). Terapia rodzin. W: Grzesiuk, L. (red.) Psychoterapia. Podręcznik Akademicki (t.2, 75-1). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury. 25

26 Blok 2 Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do dziecka i rodziny Etyka zawodowa Rok akademicki 2010/11, semestr zimowy Wykład 8 godz., seminarium 8 godz. Prowadzący: dr hab. Katarzyna Schier prof. UW, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska Cel zajęć: Celem zajęć jest analiza podstawowych zasad etycznych w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną zarówno w kontekście diagnozy, jak i oddziaływań terapeutycznych. Wybrane dylematy etyczne będą analizowane na przykładach z pracy klinicznej osób prowadzących. Zagadnienia: 1. Psycholog zawód zaufania społecznego. Naczelne wartości zawodu psychologa: autonomia, podmiotowość, prawo do prywatności, poufność. 2. Dziecko szczególny klient psychologa, ochrona jego dobra. Prawna ochrona dziecka. Prawa dziecka a prawa rodziców. 3. Znaczenie kodeksów etycznych w pracy psychologa pracującego z dziećmi: a. Kodeks Etyczno-Zawodowy PTP, Kodeks etyczny psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Tajemnica zawodowa: zasady sformułowane w przepisach prawnych (kodeks karny, kodeks postępowania karnego, ustawa o zawodzie psychologa). Warunki i sytuacje naruszenia zasady poufności. Dylematy związane z tajemnicą zawodową dyskusja nad problemami przygotowanymi przez słuchaczy. 5. Diagnoza psychologiczna: zawieranie kontraktu z dzieckiem, a zawieranie kontraktu z rodzicami, uzyskiwanie zgody badanego. Warunki badania oraz stosowane techniki diagnostyczne. 6. Zakończenie diagnozy: przekazywanie badanemu informacji zwrotnej o wynikach. Problemy i zasady formułowania opinii psychologicznej. Prowadzenia dokumentacji z badań, przechowywanie jej i udostępnianie. Czym różni się dokumentacja psychologiczna od lekarskiej? 7. Problemy etyczne w psychoterapii dzieci. Granice zaangażowania emocjonalnego psychologa w pracę z dzieckiem. Przeciwprzeniesienie jako metoda diagnozy poziomu rozwoju moralnego dziecka i jego rodziców. Kiedy można ją stosować? 26

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. studia magisterskie stacjonarne,

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. studia magisterskie stacjonarne, OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Systemowa terapia rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Systemic family

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna adolescenta. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie.

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna adolescenta. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna adolescenta Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów. Moduł 188: Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psycholog w relacji z chorym somatycznie (pierwszy kontakt)./ Moduł 104.: Wybrane zagadnienia psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów

Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów Profil zawodowy I: Psychologia wychowawczo kliniczna dzieci i młodzieży Rok studiów III azwa ogólna bloku przedmiotów Obszar zastosowań psychologii kliniczno wychowawczej dzieci i młodzieży Semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Biologia z przyrodą Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching 1 Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grażyna Rudkowska

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1. Szkolenie z zakresu wczesnej profilaktyki dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej, szkolnie z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej kurs z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia rozwojowa dziecka. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza objawów u dorosłych i dzieci po urazach doznanych w dzieciństwie./ Moduł 106.: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PDPK modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychodietetyka z elementami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia aspekt psychologiczny. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology psychological part 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mental handicap

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Phenomena in

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. studia magisterskie niestacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. studia magisterskie niestacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Terapia krótkoterminowa./ Moduł 103.: Psychoterapia - miedzy teorią a praktyką 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Brief therapy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Podstawy edukacji / Psychologia 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studium Pedagogiczne UJ 3. Kod

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny 62 godziny

tryb niestacjonarny 62 godziny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny 62 godziny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Systemowa terapia par i rodzin teoria i praktyka kliniczna Zainteresowanie tematem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący Załącznik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGIII PRAKTYCZNEJJ W WARSZAWIE SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ. KURS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Spektrum Autyzmu. Zagadnienia diagnozy i terapii./ Moduł 190.:Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Spektrum Autyzmu. Zagadnienia diagnozy i terapii./ Moduł 190.:Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Spektrum Autyzmu. Zagadnienia diagnozy i terapii./ Moduł 190.:Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia w szkole Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016 Jednostka Organizacyjna: Zakład Psychologii Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil (I

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY PSYCHOTERAPII. - rok akademicki 2015/2016 -

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY PSYCHOTERAPII. - rok akademicki 2015/2016 - REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY PSYCHOTERAPII - rok akademicki 2015/2016 - (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Adresaci modułu i cel zajęć Zjawiska w psychoterapii klinicznej praktyczne zastosowanie w pracy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)... 19 1.1. Źródłaidrogirozwojupsychologiiklinicznej...

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Agresja i przemoc we współczesnym świecie./ Moduł 131.: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Aggression

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo