ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE"

Transkrypt

1 ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym, ubezpieczonym oraz uposażonymi z tytułu umowy ubezpieczenia Acti MIMPI. Strona 2 z 17

3 DEFINICJE Okres Ubezpieczenia Okres, przez który Towarzystwo udziela ochrony z tytułu umowy ubezpieczenia. Polisa Wystawiany przez Towarzystwo dokument, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia między Towarzystwem a Ubezpieczającym. Przedstawiciel Ustawowy Osoba, której upoważnienie do działania (w tym do dokonywania czynności prawnych) w imieniu drugiej osoby wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, za Przedstawiciela Ustawowego uważa się wyłącznie rodziców (rodzica) względem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, zgodnie z art ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm). Przelew Inicjujący Przelew z Rachunku Powiązanego na Rachunek Uwierzytelniający, który Ubezpieczający jest zobowiązany wykonać w celu wypełnienia przez Towarzystwo obowiązków w zakresie weryfikacji tożsamości Ubezpieczającego nałożonych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.). Wykonanie Przelewu Inicjującego jest niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Minimalna wysokość Przelewu Inicjującego wynosi 7 zł. Rachunek Powiązany Wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia rachunek bankowy, prowadzony w banku mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa równoważnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.), którego posiadaczem jest Ubezpieczający, z którego musi być dokonany Przelew Inicjujący. Rachunek Uwierzytelniający Wyodrębniony dla Ubezpieczającego rachunek bankowy, na który musi być dokonany Przelew Inicjujący. Strona 3 z 17

4 Serwis Internetowy Udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej serwis internetowy, zapewniający między innymi możliwość zawarcia oraz obsługi zawartej Umowy Ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszych OWU. Świadczenie Suma ubezpieczenia, która jest wypłacana przez Towarzystwo w formie jednorazowej w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Towarzystwo (inaczej: Ubezpieczyciel) Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczający Osoba fizyczna, zawierająca z Towarzystwem Umowę Ubezpieczenia, będąca jednocześnie Ubezpieczonym. Ubezpieczający w momencie zawierania Umowy Ubezpieczenia musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający musi być zarejestrowany w Serwisie Internetowym. Ubezpieczający poprzez zawarcie Umowy Ubezpieczenia staje się członkiem Towarzystwa. Ubezpieczony Osoba fizyczna, wskazana imiennie w Umowie Ubezpieczenia, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczony może być osobą różną od Ubezpieczającego jedynie wtedy, gdy Ubezpieczający jest Przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i jednocześnie nie ukończył 18 roku życia. Uposażony Osoba wskazana przez Ubezpieczonego, jako uprawniona do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Umowa Ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia, zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Acti MIMPI za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Strona 4 z 17

5 Wniosek Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, składany przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wskaźnik ubezpieczeniowy Wartość, określana przez Towarzystwo dla każdego roku kalendarzowego, przy uwzględnieniu której wylicza się wysokość sumy ubezpieczenia. Zdarzenie Ubezpieczeniowe Wystąpienie w okresie trwania Okresu Ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego lub dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia. Rozdział I - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artykuł 1: Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia Acti MIMPI jest życie Ubezpieczonego. 2. Niniejsze ubezpieczenie należy do działu I grupy 1 Ubezpieczenie na życie (ochrona z tytułu ryzyka śmierci i dożycia) zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Artykuł 2: Zakres ubezpieczenia Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje wypłatę przez Towarzystwo Świadczenia, w formie jednorazowej wypłaty, na wypadek wystąpienia w Okresie Ubezpieczenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Artykuł 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, 2) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia. Strona 5 z 17

6 Rozdział II - ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA Artykuł 4: Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez okres jednego roku kalendarzowego i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy roczne, jeżeli Ubezpieczony nie złoży wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia nie później niż w terminie 30 dni przed końcem każdego z Okresów Ubezpieczenia. Oświadczenie w tym zakresie Ubezpieczony składa Towarzystwu w formie pisemnej. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, oświadczenie w imieniu Ubezpieczonego powinien złożyć Ubezpieczający będący Przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego. 2. Jeżeli Ubezpieczający złoży Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia w trakcie roku kalendarzowego, ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres do końca danego roku kalendarzowego. Artykuł 5: Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową i zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowę Ubezpieczenia może zawrzeć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Z zastrzeżeniem ust. 2 Umowę Ubezpieczenia Ubezpieczający zawiera na własną rzecz. 2. Ubezpieczający może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej jedynie wtedy, gdy będzie w stosunku do tej osoby Przedstawicielem ustawowym. Składając Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający podaje dane Ubezpieczonego, wskazane we Wniosku, wskazując jednocześnie, że jest jego Przedstawicielem ustawowym. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, dla skutecznego zawarcia Umowy Ubezpieczenia niezbędne jest, aby Ubezpieczający poinformował Ubezpieczonego o treści zawartej na jego rachunek Umowy Ubezpieczenia, a Ubezpieczony wyraził zgodę na jej zawarcie (w tym na jej treść). Zmiana Umowy Ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego wymaga jego zgody. 3. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający powinien zapoznać się z dostępnymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w Towarzystwie dokumentami: a) Ogólnymi Warunkami Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti MIMPI, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia, b) Warunkami Ubezpieczenia dla Umów Ubezpieczenia Acti MIMPI, zawieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wskazującymi najważniejsze cechy Umowy Ubezpieczenia Acti MIMPI. 4. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia może nastąpić po spełnieniu przez osobę ubiegającą się o objęcie ubezpieczeniem łącznie następujących warunków: Strona 6 z 17

7 1) złożenia przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Serwisu Internetowego prawidłowo wypełnionego Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, 2) prawidłowego wykonania Przelewu Inicjującego z Rachunku Powiązanego na Rachunek Uwierzytelniający na kwotę równą lub większą 7,00 zł., w ciągu 14 dni od dnia złożenia Wniosku, 3) zweryfikowania przez Towarzystwo prawidłowości Przelewu Inicjującego. 5. Kwota wpłacona na Rachunek Uwierzytelniający za pomocą prawidłowo wykonanego Przelewu Inicjującego jest zaliczana na poczet składki ubezpieczeniowej. Przelew Inicjujący uważa się za dokonany prawidłowo, w sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków: a) dokonania Przelewu Inicjującego z Rachunku Powiązanego, tj. rachunku, którego posiadaczem jest Ubezpieczający, b) zgodności danych Ubezpieczającego, wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, z danymi zawartymi w Przelewie Inicjującym, c) dokonania Przelewu Inicjującego w terminie oraz na kwotę wskazaną w ust. 4 pkt 2, d) dokonania Przelewu Inicjującego na Rachunek Uwierzytelniający. 6. W przypadku, w którym: 1) Ubezpieczający nie dokona Przelewu Inicjującego w terminie lub na kwotę o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub 2) Przelew Inicjujący nie zostanie dokonany z Rachunku Powiązanego, lub 3) Przelew Inicjujący nie zostanie dokonany na Rachunek Uwierzytelniający, lub 4) Przelew Inicjujący został dokonany z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest Ubezpieczający, lub 5) dane Ubezpieczającego wskazane we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia nie będą pokrywały się z danymi zawartym w Przelewie Inicjującym Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostaje anulowany, Umowa Ubezpieczenia nie zostaje zawarta, a Ubezpieczony nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku, wpłacona za pomocą Przelewu Inicjującego kwota podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego dokonano Przelewu Inicjującego w terminie 14 dni od wpływu Przelewu Inicjującego. Zwrotowi podlegają również wszystkie ewentualne wpłaty tytułem składki, przy czym będą one zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały wpłacone. W przypadkach, w których wpłaty tytułem składek pochodziły z konta innego niż Rachunek Powiązany, będą one zwracane nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. 7. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Towarzystwo prawidłowości Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz pomyślnego zweryfikowania przez Towarzystwo Przelewu Inicjującego. Strona 7 z 17

8 Artykuł 6: Początek odpowiedzialności Towarzystwa 1. Towarzystwo potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia wystawiając Polisę. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Polisie, nie wcześniej jednakże niż od dnia następnego po dniu pomyślnego zweryfikowania przez Towarzystwo Przelewu Inicjującego. 2. Polisa wystawiana jest w formie elektronicznej w formacie PDF i przesyłana jest na adres e- mail Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczający ma również dostęp do Polisy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, po zalogowaniu się. Artykuł 7: Wygaśnięcie odpowiedzialności Towarzystwa Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia i wygaśnięcie odpowiedzialności Towarzystwa wobec danego Ubezpieczonego następuje w przypadkach: 1) odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego - z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, 2) wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego - z upływem okresu wypowiedzenia, 3) rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego - w przypadkach, w których Ubezpieczony jest osobą różną od Ubezpieczającego zgodnie z art. 5 ust. 2 zdanie pierwsze - z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji, 4) śmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, 5) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia, w przypadku braku przedłużenia Umowy Ubezpieczenia na kolejny Okres Ubezpieczenia zgodnie z art. 4 ust. 1, 6) dokonania wykupu całkowitego. Rozdział III - PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY Artykuł 8: Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia 1. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bądź poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie Towarzystwu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Polisy. W takim przypadku zwrotowi - na Rachunek Powiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu - podlega wpłacona Składka z uwzględnieniem Wskaźnika Ubezpieczeniowego, proporcjonalnie do okresu Strona 8 z 17

9 obowiązywania Umowy Ubezpieczenia (zgodnie z zasadami ustalania sumy ubezpieczenia określonymi w Artykule 18 ust.1). Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 2. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bądź poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie Towarzystwu. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia jest równoznaczne z dokonaniem wykupu całkowitego. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Towarzystwo realizuje wykup całkowity w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia. 3. W przypadkach, w których Ubezpieczony jest osobą różną od Ubezpieczającego, Ubezpieczony może zrezygnować z zawartej na jego rzecz Umowy Ubezpieczenia w każdym czasie. Oświadczenie woli Ubezpieczonego w tym przedmiocie przekazuje za pomocą Serwisu Internetowego lub w formie pisemnego oświadczenia Ubezpieczający będący jego Przedstawicielem ustawowym. Rezygnacja z ubezpieczenia jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o rezygnacji z Umowy Ubezpieczenia. 4. Rezygnacja z ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 jest równoznaczna z dokonaniem wykupu całkowitego. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Towarzystwo realizuje wykup całkowity w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji Umowy Ubezpieczenia. Artykuł 9: Wskazanie i zmiana Uposażonych na wypadek śmierci 1. Ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci w trakcie Okresu Ubezpieczenia, określając część Świadczenia przypadającą każdemu z nich. W przypadku, w którym oznaczone każdemu z Uposażonych części Świadczenia nie dają sumy 100%, pozostałą część dzieli się pomiędzy pozostałych Uposażonych, proporcjonalnie do ich udziału w Świadczeniu. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, a Ubezpieczony nie wyznaczył innych Uposażonych, wówczas przypadająca im część świadczenia zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych Uposażonych, proporcjonalnie do ich udziału w Świadczeniu. 2. Jeżeli Uposażeni nie zostaną wskazani lub wszyscy Uposażeni zmarli przed śmiercią Ubezpieczonego, lub wszyscy Uposażeni utracili prawo do Świadczenia, uprawnionymi do Świadczenia zgodnie z art. 832, 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U z 2014 r. poz. 121 ze zm.) - będą osoby w następującej kolejności: Strona 9 z 17

10 1) Małżonek Ubezpieczonego, 2) w przypadku braku Małżonka Ubezpieczonego - dzieci Ubezpieczonego, lub ich spadkobiercy - w równych częściach, 3) w przypadku braku osób wskazanych w pkt 1) - 2) - rodzice Ubezpieczonego - w równych częściach, 4) w przypadku braku osób wskazanych w pkt 1) - 3) - rodzeństwo Ubezpieczonego, lub ich spadkobiercy - w równych częściach, 3. Świadczenie może zostać wypłacone osobom z każdej kolejnej grupy wyłącznie wtedy, gdy wszystkie osoby, wskazane w poprzednich grupach, utraciły prawo do Świadczenia lub zmarły przed Ubezpieczonym. 4. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić Uposażonego lub Uposażonych, zawiadamiając o tym Towarzystwo na piśmie, bądź składając oświadczenie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 5. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, oświadczenia, o których mowa powyżej, składa w imieniu Ubezpieczonego Ubezpieczający będący Przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego. Artykuł 10: Zastosowanie przez Towarzystwo zapisów dotyczących Uposażonego 1. Jeżeli udziały poszczególnych Uposażonych nie zostały przez Ubezpieczonego określone, Towarzystwo podzieli Świadczenie w równych częściach pomiędzy wszystkich Uposażonych. 2. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego lub zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia. Artykuł 11: Osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia z tytułu dożycia Osobą uprawnioną do otrzymania Świadczenia z tytułu dożycia jest Ubezpieczony. Artykuł 12: Postanowienia ogólne dotyczące Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania Towarzystwa o każdej zmianie danych osobowych i teleadresowych (w tym adresu ) swoich oraz Ubezpieczonego i Uposażonych, podanych we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczający może przekazać w następujący sposób: 1) za pośrednictwem Serwisu Internetowego: a) adres do korespondencji, b) adres , c) numer telefonu, d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 2) w formie pisemnej, z dołączoną kopią dowodu tożsamości: a) imię, Strona 10 z 17

11 b) nazwisko, c) numer PESEL, d) numer dowodu tożsamości. Towarzystwo za wiążące uznaje ostatnie zawiadomienie otrzymane od Ubezpieczającego. 2. Ubezpieczony ma prawo żądać, aby Towarzystwo udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. 3. Przed wyrażeniem przez Strony zgody na zmianę warunków Umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy, Towarzystwo jest zobowiązane przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu, wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony nie są tą samą osobą, Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazania Ubezpieczonemu informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, przed wyrażeniem zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub zmianę prawa, właściwego dla Umowy Ubezpieczenia. 4. Wszystkie zawiadomienia, wnioski i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia, powstałego na skutek zawarcia Umowy Ubezpieczenia, powinny być składane w formie pisemnej, chyba że Umowa Ubezpieczenia (w tym: Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti MIMPI, mające zastosowanie dla Umów Ubezpieczenia Acti MIMPI zawieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego) przewiduje możliwość składania ich za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Artykuł 13: Postanowienia ogólne dotyczące Towarzystwa 1. Ubezpieczający otrzymuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego informacje o każdej wpłacie Składki za danego Ubezpieczonego, oraz o dokonaniu wykupu całkowitego. 2. W Okresie Ubezpieczenia Towarzystwo zobowiązuje się do przekazywania Ubezpieczającemu, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, pisemnej informacji o wysokości Sumy Ubezpieczenia, z uwzględnieniem wpłaconych składek. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony nie są tą samą osobą, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania tej informacji Ubezpieczonemu w sposób zapewniający ich skuteczne doręczenie. 3. Towarzystwo zobowiązane jest do przestrzegania swoich zobowiązań w terminach określonych w postanowieniach zawartych w Umowie Ubezpieczenia. 4. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty Świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu Ubezpieczenia oraz całkowitego wykupu w terminach i na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 5. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Strona 11 z 17

12 Rozdział IV - SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Artykuł 14: Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokość Składki Ubezpieczeniowej za każdego Ubezpieczonego ustalana jest w dowolnej wysokości, nie mniejszej jednakże niż 1 zł. 2. Składka Ubezpieczeniowa może być opłacana w dowolnym czasie. Artykuł 15: Zmiana wysokości składki 1. W przypadku automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w Artykule 4 ust. 1, suma ubezpieczenia, określona dla poprzedniego Okresu Ubezpieczenia i należna Ubezpieczonemu, jest zaliczana na poczet Składki dla następnego Okresu Ubezpieczenia. 2. W przypadku przedłużenia Umowy Ubezpieczenia na następny Okres Ubezpieczenia, Towarzystwo wysyła do Ubezpieczonego informację o wysokości sumy ubezpieczenia na następny Okres Ubezpieczenia, wraz z informacją o automatycznym przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na kolejny Okres Ubezpieczenia. Rezygnację Ubezpieczony może złożyć wysyłając do Towarzystwa oświadczenie w formie pisemnej. Rezygnacja jest skuteczna na koniec Okresu Ubezpieczenia. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają uprawnień Ubezpieczającego i Ubezpieczonego do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia czy też dokonania wykupu całkowitego, określonych w Umowie Ubezpieczenia. Artykuł 16: Sposób płatności składek 1. Składki opłacane są przelewem bankowym lub poprzez usługę bezpośredniej płatności elektronicznej, zamieszczoną w Serwisie Internetowym, bądź też zgodnie z Artykułem 15 ust W przypadku dokonania płatności składki: 1) poprzez usługę bezpośredniej płatności elektronicznej, o której mowa w ust. 1 operator płatności, od każdej wpłacanej składki pobiera opłatę w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym, nie większej niż 1,5 % wpłaconej kwoty opłata ta pomniejsza wysokość wpłacanej składki i nie podlega zwrotowi. 2) za pomocą przelewu bankowego, Towarzystwo pobiera od każdej wpłacanej w ten sposób składki opłatę w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym, nie większej jednakże niż 0,15 zł opłata ta pomniejsza wysokość wpłacanej składki i w przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia podlega zwrotowi. Strona 12 z 17

13 3. Składkę uznaje się za opłaconą w dniu uznania kwoty Składki na rachunku bankowym Towarzystwa lub w dniu zaliczenia sumy ubezpieczenia określonej, dla poprzedniego Okresu Ubezpieczenia, należnej Ubezpieczonemu, na poczet Składki dla następnego Okresu Ubezpieczenia, zgodnie z Artykułem 15 ust. 1. Artykuł 17: Data księgowania składek Data księgowania składek jest datą uznania kwoty na rachunku bankowym Towarzystwa, a w przypadku, o którym mowa w Artykule 15 ust. 1 - pierwszy dzień kolejnego Okresu Ubezpieczenia. Rozdział V: SUMA UBEZPIECZENIA Artykuł 18: Ustalanie sumy ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego, z uwzględnieniem wpłaconych składek, składek wpłaconych zgodnie z Artykułem 15 ust 1, Wskaźnika Ubezpieczeniowego oraz opłaty ponoszonej zgodnie z Artykułem Suma ubezpieczenia określona jest w Polisie lub informacji przekazywanej corocznie Ubezpieczającemu. W przypadku, w którym Ubezpieczający i Ubezpieczony nie są tą samą osobą, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania tej informacji Ubezpieczonemu w sposób zapewniający ich skuteczne doręczenie. 3. Suma ubezpieczenia może ulec zmianie w trakcie Okresu Ubezpieczenia poprzez jej podwyższenie. 4. Podwyższenie sumy ubezpieczenia może zostać dokonane poprzez dokonywanie wpłat składek. Rozdział VI - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Artykuł 19: Określenie świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie Okresu Ubezpieczenia 1. Wysokość Świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w trakcie Okresu Ubezpieczenia równa jest sumie ubezpieczenia w dniu śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust W przypadku śmierci Ubezpieczonego, niezależnie od Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, Towarzystwo wypłaca świadczenie dodatkowe w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18 ust. 1, nie większej jednakże niż 1000 zł. Strona 13 z 17

14 3. Do wypłaty świadczenia dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia art. 9. Artykuł 20: Określenie Świadczenia z tytułu dożycia Wysokość Świadczenia z tytułu dożycia jest równa sumie ubezpieczenia na koniec ostatniego Okresu Ubezpieczenia. Rozdział VII WSKAŹNIK UBEZPIECZENIOWY I OPŁATY Artykuł 21: Wskaźnik Ubezpieczeniowy oraz opłaty pobierane przez Towarzystwo W celu obliczenia sumy ubezpieczenia Towarzystwo uwzględnia Wskaźnik Ubezpieczeniowy, obniżony o 1,5 punktu procentowego. Rozdział VIII - WYKUP Artykuł 22: Dostępność środków - wykup Ubezpieczonemu przez cały Okres Ubezpieczenia przysługuje prawo do dokonania wykupu całkowitego. Artykuł 23: Warunki dokonania wykupu 1. Ubezpieczony może w każdej chwili zażądać wykupu całkowitego, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu okresu przysługującego Ubezpieczającemu do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, o którym mowa w Artykule 8 ust. 1. Wniosek o dokonanie wykupu całkowitego może być złożony za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bądź poprzez przesłanie Towarzystwu oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej. W przypadkach, w których Ubezpieczony jest osobą różną od Ubezpieczającego, oświadczenie woli Ubezpieczonego w tym przedmiocie przekazuje za pomocą Serwisu Internetowego lub w formie pisemnego oświadczenia Ubezpieczający będący jego Przedstawicielem ustawowym. 2. Wykup całkowity polega na wypłacie kwoty równej sumie ubezpieczenia na dzień dokonania wykupu. Z dniem wypłaty kwoty wykupu całkowitego ochrona ubezpieczeniowa wygasa, a Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. 3. Kwota wykupu całkowitego jest przelewana bezpośrednio na Rachunek Powiązany, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Strona 14 z 17

15 4. W przypadku złożenia wniosku o wykup za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Ubezpieczający otrzymuje za pośrednictwem Serwisu Internetowego na adres Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, bądź wskazany zgodnie z postanowieniami Artykułu 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) potwierdzenie przyjęcia dyspozycji wykupu całkowitego. z potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zatwierdzenia przez Ubezpieczającego w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. W przypadku braku zatwierdzenia przez Ubezpieczającego a z potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji wykupu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, dyspozycja wykupu całkowitego wygasa. W takiej sytuacji wykup nie zostanie dokonany. 5. W przypadku zatwierdzenia przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin otrzymanej za pośrednictwem Serwisu Internetowego wiadomości z potwierdzeniem otrzymania dyspozycji wykupu całkowitego, Towarzystwo w terminie 5 dni realizuje dyspozycję wykupu zgodnie z postanowieniami ust. 3. Rozdział IX - WYPŁATA ŚWIADCZENIA Artykuł 24: Postępowanie w przypadku śmierci Ubezpieczonego 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Uposażeni zobowiązani są dostarczyć do Towarzystwa: 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) dokument potwierdzający tożsamość każdego z Uposażonych, 3) postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po Uposażonym, bądź wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia - jeżeli uprawnionymi do otrzymania Świadczenia są spadkobiercy Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o śmierci Ubezpieczonego, wysyła do osób zgłaszających zdarzenie potwierdzenie otrzymania informacji wraz z wykazem dokumentów, które należy dostarczyć Towarzystwu. Artykuł 25: Wypłata świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia 1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu Ubezpieczeniowym, Towarzystwo rozpatruje sprawę i wypłaca Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego Uposażonym lub uprawnionym, zgodnie z Artykułem 9. Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości Świadczenia, okazało się niemożliwe, Świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie określonym w zdaniu pierwszym. Strona 15 z 17

16 2. Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2, Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego równe jest sumie ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego. 3. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty. Artykuł 26: Wypłata świadczenia w przypadku dożycia Świadczenie z tytułu dożycia jest wypłacane w formie jednorazowej, w terminie 5 dni od daty złożenia pisemnego wniosku o wypłatę Świadczenia. Rozdział X - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Artykuł 27: Skargi 1. Skargi dotyczące zawarcia, wykonywania lub rozwiązywania Umowy Ubezpieczenia, należy kierować w formie pisemnej do Zarządu Towarzystwa na adres siedziby Towarzystwa lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, wraz z opisem okoliczności sporu lub skargi oraz danymi pozwalającymi zidentyfikować osobę wnoszącą skargę. 2. Towarzystwo zobowiązane jest udzielić odpowiedzi pisemnej (lub w innej uzgodnionej z Klientem formie) w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi, wysyłając ją na adres wskazany w skardze do Towarzystwa. 3. Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony, i/lub Uposażony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. Artykuł 28: Właściwość sądu Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć przed sądem powszechnym, właściwym dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Ubezpieczającego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia Acti MIMPI lub przed sądem właściwym dla siedziby Towarzystwa. Rozdział XI: POSTANOWIENIA RÓŻNE Artykuł 29: Opodatkowanie świadczeń Świadczenia wypłacane z tytułu Umowy Ubezpieczenia podlegają przepisom podatkowym (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., lub ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Strona 16 z 17

17 Artykuł 30: Właściwe przepisy prawa 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OWU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z dnia 5 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). 2. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie. 3. W komunikacji między Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, a Towarzystwem, obowiązującym językiem jest język polski. Artykuł 31: Obowiązanie ogólnych warunków ubezpieczenia Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr 2 Zarządu MACIF Życie TUW z dnia 24 czerwca 2015 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia Acti MIMPI zawartych od dnia 25 czerwca 2015 roku. Strona 17 z 17

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Październik 2017 Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Acti PLUS 2. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie

Acti PLUS 2. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Acti PLUS 2 Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Sierpień 2007 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ACTI PLUS 2 Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia MACIF Życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Acti PLUS 2. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti PLUS 2. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti PLUS 2 Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI PLUS 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka ubezpieczenia indeks SO/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Z myślą o Ochronie Plus

Z myślą o Ochronie Plus Z myślą o Ochronie Plus 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowego na Życie ze Zwrotem Składki (kod: TZR65) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego (kod warunków: SEIJ31) dotyczą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie db Gwarancja Top Japan II

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie db Gwarancja Top Japan II Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie db Gwarancja Top Japan II Kod: ISDB09/08/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia r. RENTA/ZU/2015/01 Załącznik do Uchwały Zarządu TUnŻ WARTA S.A. nr 297/2015 z dnia 08.12.2015 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe WARTA RENTA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Prestiżowa Trzydziestka Wariant 90 MAX

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Prestiżowa Trzydziestka Wariant 90 MAX Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Prestiżowa Trzydziestka Wariant 90 MAX Kod: ISE04/05/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO Dokument

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone uchwałą nr 1 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zatwierdzone uchwałą nr 1 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014 r. 1 Acti FINANSE 3 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Zatwierdzone uchwałą nr 1 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014 r. Zmienione uchwałą nr 1 Zarządu

Bardziej szczegółowo