Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 M M Krzysztof Guzek Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Partnerstwo Publiczno-Prywatne f orm a f inansowania inwestycj i z d zied ziny O Z E w sek torze p ublicznym Możliwości i formy realizacji inwestycji z wykorzystaniem OZE przez samorządy lokalne Pomimo znaczącego wysiłku inwestycyjnego ponoszonego przez samorządy na przestrzeni ostatnich lat, nadal wiele jednostek stoi przed trudnym zadaniem rozwoju infrastruktury energetycznej. B udowa nowych obiektów, lub ich rozbudowa, czy też modernizacja istniejących instalacji, wymaga zgromadzenia środków finansowych często przekraczających zasobność kiesy jednostki samorządowej. Ponadto ciągła potrzeba ponoszenia nakładów na bieżące zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców w znacznym stopniu ogranicza możliwości inwestycyjne jednostek samorządowych. D ziałają one w warunkach ciągłej presji fiskalnej narzuconej przez rząd, jednocześnie przyjmując wiele zobowiązań finansowych dotyczących min. inwestycji infrastrukturalnych. W rezultacie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta. F unkcjonowanie polskiej administracji samorządowej w ograniczonych warunkach budżetowych nie jest niczym nowym, gdyż podobna sytuacja w sektorze publicznym występuje w wielu krajach europejskich, a deficyt budżetowy sektora publicznego jest tam znany od dawna. J ednak w krajach U E kryteria narzucone przez traktat z M asstricht spowodowały bardziej aktywne zarządzanie finansami samorządów, celem sprowadzenia deficytu w finansach publicznych poniżej dopuszczalnego poziomu. W takich warunkach tylko bogate jednostki samorządu terytorialnego ( a tych, nie tylko w naszym kraju, nie jest zbyt wiele) mogą samodzielnie realizować program poszerzania zasobów mienia produkcyjnego czy usługowego. W takiej sytuacji samorząd może poszukiwać możliwości uzyskania wsparcia w podejmowanym wysiłku inwestycyjnym. J edną z takich możliwości jest od dawana praktykowane partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i realizacja przedsięwzięć połączonymi siłami, dzięki powoływaniu do życia związków i porozumień komunalnych lub stowarzyszeń o określonych w statucie zadaniach. K olejną możliwością jest podjęcie się realizacji inwestycji przez samorząd przy znaczącym udziale środkó w ob cych. M ogą to być dotacje, kredyty preferencyjne i komercyjne lub emisja obligacji. M ając jednak na uwadze ograniczoną możliwość zadłużania się jednostek samorządowych, szczególnie atrakcyjną koncepcją okazać się może pozab udżetowe traktowanie operacji finansowych sektora pub licznego, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne. W tym ostatnim przypadku chodzi o wypracowanie wygodnego schematu ( schematów) działania umożliwiających samorządom przeniesienie części zobowiązań komercyjnych poza budżety samorządów zwiększając w ten sposób możliwości podejmowania nowych projektów inwestycyjnych. Możliwości realizacji inwestycji przez samorządy przy wsparciu kapitału prywatnego ożna wyróżnić dwie podstawowe ścieżki realizacji inwestycji przez j.s.t., przy współudziale środków obcych: jest to realizacja inwestycji siłami samorządu dzięki prywatnym lub publicznym środkom finansowym uzyskanym na zasadzie zadłużenia, lub realizacja inwestycji razem z inwestorem prywatnym. J edną z najbardziej interesujących form w pierwszym obszarze jest pozyskanie dotacji i kredytó w preferencyjnych z rozmaitych instytucji. J est to rozwiązanie najkorzystniejsze zarówno z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia, jak i pod względem formalnym, gdyż pozwala zachować pełną własność i prawo eksploatacji przez samorząd nowo budowanego lub modernizowanego obiektu. Ponadto w niektórych przypadkach kredytodawców publicznych lub parapublicznych, dzięki sprawnej realizacji inwestycji, część zobowiązań może zostać umorzona przez wierzyciela. niej korzystną finansowo formą pozyskania środkó w przez zadłużanie się, są kredyty komercyjne oferowane w mniej lub bardziej przyjaznych dla samorządów wariantach przez banki. S pecyficznym rodzajem zaciągania długu, zyskującym powoli coraz większą popularność wśród j.s.t. jest sekurytyzacja, czyli emisja ob ligacji przych odowych. T a forma zaistnienia na rynku kapitałowym sprawdziła się już w Polsce w około tu przypadkach. K orzystają z niej zarówno duże ośrodki 54

2 W W M miejskie, jak i peryferyjne gminy wiejskie. Emisja papierów dłużnych umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania poprzez sprzedaż przyszłych wpływów budżetowych. Z aletą tego rozwiązania, prócz pozyskania potrzebnego kapitału, są aspekty społeczne. P ieniądze pożyczane są od mieszkańców, którzy traktują obligacje jako dobrą możliwość alokacji własnych środków, a ponadto wiedzą, że dzięki kredytowaniu inwestycji lokalnego samorządu robią też coś sami dla siebie. ożliwość uzyskiwania środków poprzez zadłużania się ( kredyty) j.s.t. jest jednak ograniczona prawnie co do krytycznej wysokości, przez ustawę o finansach publicznych. W konsekwencji ograniczona jest również wielkość środków w budżecie przeznaczonych na spłatę zadłużania. J est to o tyle istotne, że w prawidłowo prowadzonej gospodarce budżetowej j.s.t. zadania bieżące powinny być finansowane z dochodów bieżących, a inwestycje czy też zobowiązania z nich wynikające z dochodów kapitałowych. T eoretycznie jest wiec wydzielana część budżetu, z której środki mogą być przeznaczone na interesującą nas rozbudowę infrastruktury, a jeśli środki te w znacznym stopniu przeznaczane są na spłatę wcześniejszego zadłużenia, to nie ma miejsca na przyjęcie ciężaru nowych inwestycji. arto dodać, że rozdzielenie budżetu bieżącego od inwestycyjnego jest dobrze postrzegane przez wszystkich ewentualnych kredytodawców i donatorów. C hroni to z jednej strony przed przejadaniem środków przeznaczanych na inwestycje, a z drugiej strony przed próbami finansowania inwestycji z dochodów bieżących, co grozi podnoszeniem podatków i opłat lokalnych. W efekcie, nawet w gospodarnej j.s.t. o prawidłowym zarządzaniu budżetem, wskutek dź wigania ciężaru wcześniejszych inwestycji może tworzyć się inwestycyjny pat. yjściem z niekorzystnej sytuacji może okazać się obranie drugiej ścieżki, czyli szukanie przez j.s.t. partnera nieposiadającego podobnych formalnych ograniczeń, a posiadającego kapitał. T ym partnerem są przedsiębiorcy prywatni, których kooperacja z sektorem publicznym nazywana jest Partnerstwem Pu - b l i c z no - Pry watny m (Public Private Partnership). F orma ta, obok wspomnianego wcześniej partnerstwa pomiędzy podmiotami publicznymi różnego szczebla, stanowi jeden z promowanych typów relacji w planowanej i realizowanej polityce rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. P P P jest dość silną formułą organizacyjną, wzmocnioną dzięki synergii łączenia doświadczeń i współdziałania ludzi z organizacji będących reprezentantami sfer publicznej i prywatnej. W pewnym sensie jest to rozwinięcie idei kontraktowania usług poza firmą, czyli tzw. outsourcingu, przy czym P P P dotyczy przedsięwzięć w znacznie większej skali i stopniu skomplikowania, a zobowiązania kontraktowe pomiędzy stronami podejmowane są w perspektywie wieloletniej. A tutem tego rozwiązania jest możliwość szybkiego przełożenia efektów współpracy na działania praktyczne, głównie dzięki wykorzystaniu prywatnych środków finansowych. D la samorządu oznacza to natychmiastową poprawę elastyczności ekonomicznej dzięki wyprowadzeniu całości lub części ciężaru finansowego wykonywanej inwestycji poza budżet. W omawianej formule samorząd terytorialny pozostaje właścicielem aktywów, ale w zależności od zawartej umowy przekazuje inwestorowi, dź wigającemu ciężar ryzyka inwestycyjnego, określone w porozumieniu płatności w danym okresie czasu lub umożliwia mu czerpanie pożytków z zakończonej inwestycji w sposób bezpośredni. P ożytki lub środki kontraktowe przekazywane inwestorowi rozłożone są na wiele lat, odciążając budżet samorządu od kumulacji ponoszonych nakładów w okresie realizacji inwestycji. K oszty finansowe przedsięwzięcia realizowanego w formule P P P mogą być wyższe, ale w dużej mierze rekompensują to oszczędności operacyjne i wyższa efektywność działań przedsiębiorcy prywatnego. J est to drugi podstawowy atut P P P - oprócz pozabudżetowej realizacji inwestycji w przedsięwzięcie prowadzone przez samorząd włączone są naturalne dla sektora prywatnego zdolności menażerskie, większa innowacyjność i doświadczenie z rynku komercyjnego. Z espół tych cech procentuje wyższą efektywnością zarządzania projektem i wyższą jakością działań. S trona publiczna posiada natomiast bardzo istotny wpływ na możliwości i komfort prowadzenia działalności gospodarczej na lokalnym rynku. S amorząd ma pieczę nad działaniami administracyjnymi, posiada cenną znajomość specyfiki działań sektora publicznego i społecznych uwarunkowań działalności w tym obszarze rynku oraz dysponuje własnym mieniem itp. C zyli P P P może dojść do skutku wtedy, gdy partnerzy z obu sektorów mogą sobie nawzajem coś wartościowego zaoferować. M ówiąc innymi słowy, każda ze stron decydujących się na współudział, ma pewne unikalne cechy, możliwości i predyspozycje, których połączenie może przynieść obopólne korzyści. S troną inicjującą kooperację może być ( i powinien być) samorząd. W takim przypadku samorząd ogłasza przetarg na finansowanie i realizację projektu inwestycyjnego wraz z jego operacyjnym zarządzaniem wedle pożądanej przez siebie formuły. W arianty, zasady i szczegóły współpracy mogą być różnorakie. J eżeli strony dojdą do porozumienia, może wtedy np. powstać osobny podmiot, będący sp ó ł k ą p rawa h and l o - weg o z udziałem, zarówno prywatnego inwestora, jak i danej jednostki samorządowej lub większych wspólnych samorządowych organizacji. 55

3 O atrakcyjności PPP dla obu stron może świadczyć fakt, że zarówno w Europie, jak i w Polsce nie tylko samorządy, ale również inwestorzy posiadający wolne środki inwestycyjne bywają stroną aktywnie poszukującą j.s.t. z atrakcyjnym aportem. Przy czym szczególnie w odniesieniu do inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej aport ze strony sektora publicznego niekoniecznie musi oznaczać wkład finansowy. N ie do przecenienia jest wartość specyficznego know-how, którego właścicielem jest lub może być samorząd. W szelkie dane zmniejszające ryzyko inwestycji, w których posiadaniu jest samorząd terytorialny oraz korzystne uwarunkowania zwiększające opłacalność inwestycji, na które wpływ ma dana jednostka samorządowa, mają swoją realną wartość. Aportami partnerów mogą być: Aport jednostki samorządu terytorialnego Mienie komunalne w postaci działki budowlanej, gruntów budynków, instalacji technicznej. Opracowania studialno-programowe, dokumentacja geodezyjna, dokumentacja techniczna, zasoby mapowe, szczegółowe dane o lokalnym potencjale OZE, uzgodnienia ekologiczne i inne. Rozpoznanie lokalnego rynku (konkurencji i siły nabywczej konsumentów), znajomość potrzeb obecnych i przyszłych konsumentów. Aport partnera prywatnego Kapitał do zainwestowania, sprzęt i urządzenia. Know-how w zakresie technologii i realizacji inwestycji. Umiejętność prowadzenia eksploatacji powierzonego mienia w warunkach mechanizmu rynkowego. Tworzenie zbytu, odbiorcy będący jednostkami gminnymi (szkoły, urzędy ośrodki zdrowia i inne). Struktury organizacyjne i logistyczne, zaplecze inwestycyjne itp. PPP jako spółka prawa handlowego W przypadku niektórych inwestycji OZE, korzystnym z punktu widzenia samorządu mechanizmem prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej z podmiotem prywatnym, jest uczestnictwo we wspomnianej wcześniej spółc e prawa handlowego. Uprawnienia samorządu terytorialnego, obejmujące osobowość prawną, własność majątku, uprawnienia administracyjne oraz niezależność finansową, czynią zeń kompetentną samodzielną jednostkę. Ponadto władze lokalne, z mocy prawa zobligowane są do znalezienia sposobu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Działalność samorządu terytorialnego ma być: użyteczna dla społeczeństwa i nienastawiona na zysk - co nie oznacza, że nie może być rentowna, zorientowana na dochody budżetu. Założenie wspólnej spółki z podmiotem prywatnym wpisuje się w schemat powyższych założeń. Rozwiązanie to pozwala j.s.t. zachować kontrolę nad działalnością produkcyjno -usługową oraz lokalnym rynkiem poprzez współwłasność podmiotu. Sama działalność natomiast prowadzona jest zazwyczaj przez operatora. N ajważniejszą kwestię pozostaje rodzaj porozumienia (umowy) zawartej pomiędzy samorządem a inwestorem. Rodzaje Partnerstwa Publiczno Prywatnego Kooperacja sektora publicznego i prywatnego nie musi jednak oznaczać konieczności zakładania spółki, w której udziałowcem będzie jednostka samorządowa. Możliwe są również różnorodne formy współdziałania zachowujących całkowitą odrębność podmiotów, gdzie kluczowym zagadnieniem staje się forma umowy, jaka je wiąże. F ormuła umowy jest szczególnie istotna, gdyż inwestycje w energetyce odnawialnej są działaniem w obrębie tzw. strategicznych branż produkcji energii cieplnej i elektrycznej, gdzie bardziej zaawansowane i rozległe inwestycje energetyczne z wykorzystaniem OZE wiążą się ze znacznymi nakładami i operowaniem odległą perspektywą czasową ich zwrotu dochodzącą nawet do lat. Dlatego planując kooperację dla przedstawicieli sektora publicznego istotnym jest określenie, czy inwestor prywatny spodziewa się szybkiego zwrotu kapitału, czy jest nastawiony raczej na inwestycję wieloletnią, co w dużym stopniu implikuje formułę nawiązanej relacji i zapisanej umowy. 56

4 Można wymienić kilka modelowych wzorców umów właściwych dla PPP: BOR buduj, eksploatuj i odnawiaj koncesję umowa na, mocy której podmiot prywatny podejmuje się budowy i f inansowania obiektu inf rastrukturalnego oraz jego eksploatacji i utrzymania. E ksploatacja trwa przez określony w umowie czas, podczas którego podmiot prywatny ma prawo pobierania opłat od odbiorców i obciążania ich innymi kosztami. O bciążenia f inansowe odbiorców nie mogą być jednak wyższe, od proponowanych przez podmiot prywatny w of ercie i zawartych w umowie. U mowa zawierana jest na czas umożliwiający osiągnięcie zamierzonej stopy zwrotu. Po jego upłynięciu podmiot prywatny ma prawo żądać negocjacji celem odnowy koncesji. BOT buduj, eksploatuj i przekaż umowa, na mocy której podmiot prywatny podejmuje się projektowania, budowy i f inansowania obiektu inf rastrukturalnego oraz jego eksploatacji i utrzymania. D alsze kwestie są analogiczne do modelu powyżej z tą zasadniczą różnicą, że po upływie czasu użytkowania obiektu określonego w umowie podmiot prywatny przekazuje obiekt samorządowi lokalnemu lub innemu podmiotowi wybranemu na zasadach przetargu publicznego. Przez cały czas prawnym właścicielem inwestycji jest strona publiczna. BT L buduj, przekaż i dzierż aw na mocy takiej umowy podmiot prywatny podejmuje się budowy i f i- nansowania obiektu inf rastrukturalnego oraz osiągnięcia jego ustalonych parametrów technicznych. J ednocześnie, podmiot prywatny przyjmuje na siebie ryzyko przekroczenia kosztów i opóź nień. Po dokonaniu rozruchu i potwierdzeniu wyników testami obiekt przechodzi na własność samorządu, który zlecał jego realizację, ale podmiot prywatny eksploatuje obiekt dalej na zasadzie dzierżawy, aż do osiągnięcia ustalonej stopy zwrotu. D BF O zaprojektuj, buduj, f inansuj i eksploatuj umowa, według której przez czas trwania kontraktu inwestycja jest własnością inwestora prywatnego. Z jego strony pochodzą środki f inansowe na inwestycję. N atomiast koszty bieżącej eksploatacji obiektu są pokrywane ze środków publicznych. Po określonym czasie prawo własności obiektu przechodzi na stronę publiczną. BOO buduj, posiadaj i eksploatuj umowa, na mocy której podmiot prywatny podejmuje się budowy i f inansowania obiektu inf rastrukturalnego oraz jego eksploatacji i utrzymania. E ksploatacja trwa przez cały czas, gdyż podmiot prywatny pozostaje właścicielem obiektu i jego aktywów. Podmiot prywatny ma prawo pobierania opłat od odbiorców i obciążania ich innymi kosztami (bliskie koncesjom). Możliwe są modyf ikacje powyższych schematów wedle uwarunkowań danego przypadku. Można przyjąć, że różnorodność możliwych f orm PPP zawiera się w przedziale wyznaczonym granicznymi przypadkami przedsięwzięć stricte samorządowych i stricte prywatnych, o takiej samej użyteczności dla odbiorcy końcowego odbiorcy. C iekawe rozwiązania daje f ormuła PPP w przypadku konieczności modernizacji lub rozbudowy obiektów już istniejących, na które nie starcza środków w sektorze publicznym. W celu odciążenia inwestycyjnego samorządu możliwy jest zabieg okresowej prywatyzacji obiektów. W łasność obiektu przenoszona jest na podmiot prywatny, który następnie przeprowadza rozbudowę lub modernizację i eksploatuje obiekt, aż do osiągnięcia założonej stopy zwrotu. S amorząd pozbywa się kosztów związanych z własnością i eksploatacją obiektu, zachowuje nadzór nad standardem usług, ale traci kontrolę nad wysokością opłat w okresie posiadania obiektu przez inny podmiot. Modyf ikacją tej metody jest dzierż awienie zm odernizowanego obiektu w czasie jego okresowej prywatyzacji przez sam orzą d, co jest innymi słowy rozłożoną w czasie płatnością gminy za nakłady f i- nansowe przedsiębiorcy i poniesione przez niego ryzyko inwestycyjne. W tym rozwiązaniu j.s.t. ma możliwość kształtowania wysokości opłat za usługi. O statnie rozwią zanie stosowane też bywa w przypadku budowy nowych obiektów. Korzyści z zastosowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w inwestycjach OZE Możliwość przyspieszenia realizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, które w innym wypadku zostałyby odłożone i konkurowałyby z innymi przedsięwzięciami o niewystarczające środki f i- nansowe. N owoczesna realizacja zadań przez samorządy, które poprzez ucieczkę do przodu są w stanie zagwarantować społeczności wysokiej jakości usługi i dodatkowe dochody przy jednoczesnej realizacji celu dbałości o ochronę środowiska. W ykorzystanie f inansowania pochodzącego z sektora prywatnego, jako nowego ź ródła kapitału, zmniejszającego zadłużenie publiczne i poprawiające zdolność kredytową samorządu. 57

5 Wykorzystanie innowacyjności, know-how i rynkowego podejścia inwestora prywatnego implikujących wydajność przedsięwzięcia. Efekt synergii wiedzy i doświadczenia w kontaktach przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Przeniesienie na sektor prywatny ryzyka i obciążeń inwestycyjnych, które w innym wypadku musiałyby być ponoszone przez sektor publiczny. S amorząd, w przeciwieństwie do typowej prywatnej inwestycji, utrzymuje kontrolę nad przedsięwzięciem. M ożliwość podnoszenia efektywności zarządzania w innych inwestycjach i innych obiektach leżących w gestii samorządu lokalnego. O graniczenie możliwości korupcyjnych, których nagromadzenie jest większe ( jak wynika z doświadczeń krajów europejskich) w przypadku projektów realizowanych przez instytucje publiczne. Z uwagi na czas przewidywanej współpracy, niezwykle ważnym przy formułowaniu umowy jest zagwarantowanie stabilności kontraktu pomimo zmian powodowanych wyborami samorządowymi. W tym kontekście istotne jest podkreślenie znaczenia umieszczenia planowanej inwestycji przez samorząd w wieloletnim planie inwestycyjnym, planach zaopatrzenia w energię i planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto horyzont czasowy kooperacji wykraczać może poza aktualną kadencję władz lokalnych, co wymaga od samorządowców ( członków władz wykonawczych) i radnych otwartego, perspektywicznego myślenia przy zachowaniu zdolności oceny wiarygodności partnera i zdolności negocjacyjnych. Z naleziony musi zostać złoty środek pomiędzy przesadną otwartością a paraliżującą ostrożnością samorządowców. Podstawy prawne i bariery PPP Właściwie istnieją jedynie ogólne podstawy prawne odnoszące się pośrednio do PPP, co oznacza, że nie ma do tej pory w polskim prawie regulacji szczegółowych. B rakuje aktu prawnego regulującego odnośne zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. O bowiązujące obecnie ustawy np. o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, utrudniają implementację PPP. Przykładem może być interpretacja M inisterstwa F inansów terminu całkowite zadłużenie, gdzie w obszar długu określonego limitem 6 0 % zaliczane są wszystkie długoterminowe zobowiązania, co eliminuje możliwość zaciągania zobowiązań długoterminowych charakterystycznych w wielu modelach PPP. N iejasna jest również konieczność naliczania 2 2 % VAT w przypadku płatności za określone w umowie PPP usługi na rzecz partnera prywatnego. Analogiczny problem występuje w przypadku przekazania obiektu na rzecz samorządu stawka VAT od wartości obiektu obciąży samorząd. Pojawienie się analogicznych uregulowań przepisów w krajach U E spowodowało przyrost zrealizowanych inwestycji w formule PPP w latach tych i tych do kilkuset. O becnie ustawa dookreślająca możliwości samorządów w zakresie przedsięwzięć PPP jest przygotowywana i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. D o końca czerwca r. M inisterstwo G ospodarki miało przygotować założenia do ustawy o PPP. D okładne przepisy prawne stanowić będą rozwiązanie wielu niepewności zwanych drażliwym stykiem współpracy dwóch sektorów. Warto pamiętać, że w U E koncepcja ta była rozwijana na przestrzeni kilkunastu lat. M imo to, nawet gdy zasady PPP są znane, nadal budzą nieufność na podłożu politycznym i psychologicznym. J edną z głównych barier dla PPP jest urzędnicza mentalność, gdzie trudność polega na zaakceptowaniu faktu, że prywatne firmy, także zagraniczne, mogą współdecydować o czymś, co dotychczas stanowiło dobro publiczne. I nną przeszkodą jest częsty brak przygotowania samorządu do generowania czy współprowadzenia porządnych inwestycji. Przykładem może być długotrwały proces decyzyjny od powstania pomysłu do jego akceptacji przez radę gminy, mogący trwać nawet lata. W wielu przypadkach, w obliczu aktywnej postawy inwestorów składających oferty współpracy, wielu trudności przedstawicielom samorządu przysparza sprecyzowanie swojego stanowiska i oczekiwań wobec oferentów. N iefrasobliwość ta spowodowana jest z jednej strony brakiem przygotowania strategii i planów jako punktów odniesienia służących weryfikacji atrakcyjności i sensowności otrzymywanych propozycji, a z drugiej strony wskazuje na rosnącą potrzebę rozwoju specjalnej wiedzy na temat tworzenia projektów finansowania przedsięwzięć publiczno- prywatnych. N ie jest możliwe rozwijanie energetyki odnawialnej bez inwestycji. D ziałania planistyczne, przygotowawcze, powinny być podejmowane przez samorządy z wyprzedzeniem, niekiedy na kilka lat przed faktem zaistnienia samej inwestycji. Tym bardziej, że środki finansowe będące w posiadaniu inwestora, są dostępne jedynie na działania bezpośrednio związane z samą inwestycją i eksploatacją. Ponownie wartą podkreślenia jest potrzeba przewidywania w planowaniu i szczególnego przygotowania inwestycji z zakresu O Z E. M niej zamożne samorządy, dź wigające często duży ciężar wcześniejszego zadłużenia, praktycznie mogą jedynie ( lub aż) stwarzać dogodne warunki dla inwestorów. Ten rodzaj aktywności jest jeszcze nadal rozwiązaniem niedostatecznie wykorzystywanym w Polsce. 58

6 Jedną z metod popularyzacji PPP jest rozpowszechnianie przykładów udanych przedsięwzięć zrealizowanych w tej formule. Z adania sporządzenia szerokiego przeglądu projektów PPP, które mogłyby być pokazane jako przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego, podjął się B ank Odbudowy i Rozwoju. Opracowanie to jest obecnie w przygotowaniu i z pewnoś cią znajdą się tam przykłady licznych inwestycji zrealizowanych w Europie w układzie PPP wykorzystujących lokalne OZ E. W Polsce Partnerstwo Publiczno- Prywatne, jako wypełnienie istotnej luki formalno-organizacyjnej, znajduje coraz szersze zainteresowanie jako opcja dla przeprowadzenia wielu rodzajów inwestycji infrastrukturalnych. Literatura: 1. Przedsięwzięcia BOT Buduj-Eksploatuj-Przekaż w rozwoju infrastruktury komunalnej. Poradnik, red. Elżbieta Gajewska. Wyd. ARK 1999 Warszawa. 2. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, ref. T adeusz Cichoński B U D IMEX - Materiały Konferencyjne PPP. ARK 2002, Warszawa. 3. Prywatni partnerzy samorzą dó w, ref. Paweł Kolas PAIZ - Materiały Konferencyjne PPP. ARK 2002, Warszawa. 4. D oświadczenia inwestoró w polskich w publiczno-prywatnym finansowaniu inwestycji komunalnych, ref. Andrzej Gawrylczyk, FINESCO - Materiały Konferencyjne PPP. ARK 2002, Warszawa. 5. Partnerstwo Publiczno Prywatne w Polsce. Podstawy ekonomiczne i prawne, ref. Michał B itner, ARK - Materiały Konferencyjne PPP. ARK 2002, Warszawa. 6. U warunkowania i prace wstępne poprzedzajace realizację zadań wł asnych g min w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ref. Waldemar Nikodem, ENERGOPROJEKT Katowice - Materiały Konferencyjne Inwestycje infrastrukturalne i kapitałowe w energetyce cieplnej, Partnerstwo Pilnie Potrzebne, Konrad Nikielewicz Gazeta Wyborcza, Szansa na inwestycje, Maciej Stańczuk, Rzeczpospolita, Czyste zasady, częsta nieufność, Konrad Nikielewicz, Gazeta Wyborcza, Status pracownika samorzą doweg o, Antonina T. Gajewska, Jan M. Z ieliński. Wyd. Campus Print 1995, Kraków/Warszawa. 59

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne JK JK Finansowanie inwestycji publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne Czy coś się zmieniło? JK JK Art. 243 Ustawy o finansach publicznych Obliczanie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Lipiec 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Kluczowe informacje Fundusz dedykowany do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Inicjatywa zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r.

FUNDUSZ MUNICYPALNY. Katowice, 14 stycznia 2016 r. FUNDUSZ MUNICYPALNY Katowice, 14 stycznia 2016 r. Prezentacja w ramach konferencji Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych i działalności własnej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA <

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < Szczecin, wrzesień 2012 r. PROCEDURA BUDŻETOWA Projekt Budżetu Miasta jest tworzony na podstawie: przepisów ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, czerwiec 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji samorządowych priorytetem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Finansowanie inwestycji samorządowych priorytetem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Finansowanie inwestycji samorządowych priorytetem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Źródło: GUS, PKO BP Źródło: GUS, PKO BP mld PLN Samorządy istotną dźwignią inwestycji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej:

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: realizacja inwestycji OZE wraz z propozycją rozwiązania problemów ich finansowania. Proponujemy samorządom w Polsce model

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny dr Mateusz Grabiec adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo