UCHWAŁA NR III RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr III Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty w wysokości zł. rocznie. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr XLVII r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów z późn. zm. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów opracowanej na lata Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata opracowano w oparciu o wskaźnik inflacji oraz informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2015 rok wielkości subwencji, udziałów w PIT, dane przekazane przez dysponentów środków o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, podpisane lub zaakceptowane wnioski o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata uwzględniono także dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w latach oraz planu na III kwartał 2014 r. Tabela I - wykonane dochody i wydatki (zbiorczo)

2 Wyszczególnienie / Rok Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku Plan III kw.2014 Dochody budżetu ogółem , , , , ,41 Dochody bieżące , , , , ,16 Dochody ze sprzedaży majątku , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , ,29 Wydatki budżetu ogółem , , , , ,06 Tabela II - wykonanie budżetu w roku 2013 Wyszczególnienie / Rok 2013 Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego ,91 Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego ,50 Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego ,31 Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego ,00 Wykonanie innych przychodów wolne środki budżetu 0 Wykonanie innych rozchodów 0 Wynik budżetu (nadwyżka) ,41 Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego ,76 Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku Plan III kw.2014 Tabela III - wykonanie budżetu w latach (szczegółowo) oraz plan na III kwartał 2014

3 wyszczególnienie plan na III kwartał 2014 Dochody ogółem ,34 Subwencje Subwencje ogółem , , , , , , , , ,00 Dotacje ogółem , , , , ,51 Dochody własne gminy 1. Podatki i opłaty lokalne , , , , ,00 2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , ,00 3. Dochody z majątku gminy (sprzedaż) , , , , Ogółem dochody majątkowe , , , , ,25 WYDATKI OGÓŁEM: ,17 Bieżące , , , , , , , , ,29 Obsługa długu , , , , ,68 Spłata rat kapitałowych , , , , ,68 Spłata odsetek , , , , ,00 Umorzenia/poręczenia Wydatki majątkowe , , , , ,77 Kredyty i pożyczki otrzymane , , , , ,33 Nadwyżka/deficyt budżetowy , , , , ,35 Dochody Do oszacowania wielkości dochodów bieżących, do których zalicza się: podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (37,67%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku mających siedzibę na terenie naszej gminy (6,71%) subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych, dochody z majątku, inne dochody przyjęto w prognozie

4 wzrost odpowiadający wysokości zakładanego wskaźnika inflacji. W związku z oddaniem w roku 2014 inwestycji kanalizacyjnej w Wołowicach i dalszej jej rozbudowie w roku 2015 planuje się wzrost w latach dochodów z tytułu podatków i opłat w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej. Biorąc pod uwagę zaawansowanie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono również wzrost dochodów budżetu gminy w dalszych latach z tytułu naliczania opłaty planistycznej. Natomiast w prognozie dochodów majątkowych uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. W roku 2015 ujęto dochody z tytułu środków pieniężnych w ramach programu PROW na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach etap V" ,00. Przyjęty na rok 2015 wpływ z tytułu sprzedaży majątku został ustalony w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na stałym, bezpiecznym poziomie realnym do realizacji. Wydatki Prognozowane wydatki podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. Dlatego w wieloletniej prognozie finansowej założono niewielki spadek wydatków bieżących w latach zważywszy na ograniczone możliwości finansowe gminy. Niepokojącym bardzo jest wzrost wydatków związanych z utrzymaniem szkół, rosnące kwoty wydatków dotyczące przekazywanej dotacji na szkoły i przedszkola prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Założony plan wydatków w roku 2015 powinien gwarantować realizację zadań ustawowych w tym zakresie, biorąc jednak pod uwagę ograniczone możliwości generowania dochodów bieżących i stale rosnące wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych zmniejszenie tempa wzrostu wydatków bieżących w najbliższych latach może być bardzo trudnym zadaniem. Planowane wydatki majątkowe w latach zakłada się przeznaczyć na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na realizację nowych zadań. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. W obszarze upoważnień na ciągłość działania jednostki zalicza się między innymi takie zadania jak dostawa mediów, usługi telekomunikacyjne, umowy dzierżawy, obsługa bankowa, ochrona mienia, dożywianie uczniów w szkołach, usługi pocztowe, różnego rodzaju konserwacje i ubezpieczenia mienia, utrzymanie czystości i inne umowy mieszczące się w szeroko rozumianym zapewnieniu ciągłości działania. Przychody W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości ,55 zł Rozchody Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, w roku 2015 kwota przeznaczona z budżetu na ten cel wynosi ,31 zł, z czego: ,00 zł na spłatę pożyczek, ,31 zł na spłatę kredytów. W roku 2015 WFOŚ i GW uchwałą Rady Nadzorczej z dnia r. częściowo umorzył pożyczkę Nr P/048//11/17-2 wykorzystaną w kwocie zł na zadanie pn. Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czułówek w wysokości zł (14,32% wykorzystanej kwoty pożyczki) Załączniki Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Data: :31:56 Rozmiar: k Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf Data: :31:57 Rozmiar: 87.64k Liczba odwiedzin: 23 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czernichów

5 Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Administrator Podmiotu Administrator Podmiotu Czas wytworzenia: :31:32 Czas publikacji: :31:57 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo