Indeks efektywności procesów firmy Ricoh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks efektywności procesów firmy Ricoh"

Transkrypt

1 . Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Czerwiec 2011 Badanie przeprowadzone w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, w krajach skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Norwegia i Dania), Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Raport badawczy na wyłączność zrealizowany przez firmę Coleman Parkes Research Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 1

2 Spis treści 1.0 Wstęp do Indeksu efektywności procesów firmy Ricoh Streszczenie dla kierownictwa Przegląd kluczowych ustaleń Nowe spojrzenie na koszty przetwarzania najważniejszych dla firmy dokumentów w poszczególnych krajach europejskich Procesy zarządzania dokumentami wywierają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej Firmy Stosowane w firmach europejskich procedury są niepotrzebnie zbyt pracochłonne Rola managerów działów IT w edukowaniu pracowników i przezwyciężaniu przeszkód Wnioski Pozostałe informacje 16 Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 2

3 1.0 Wstęp do Indeksu efektywności procesów firmy Ricoh Niniejsze niezależne badanie zostało przeprowadzone przez firmę Coleman Parkes Research na zlecenie Ricoh Europe PLC. Pozwala ono najwyższej kadrze kierowniczej firm europejskich uzyskać wgląd w dokumentację mającą kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Określa ono obszary, w których możliwe jest dokonanie ulepszeń oraz osiągnięcie zysków, które te ulepszenia mogą przynieść, szczególnie w świetle wyzwań, przed jakimi stoją przyszłe procesy pracy, wynikające ze zmian demograficznych, zwiększającego się ciągle nacisku na przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, globalizacji i nowych technologii. Do roku 2025 pokolenie powojennego wyżu demograficznego (Baby Boomers) 1 przejdzie na emeryturę zabierając ze sobą cenną wiedzę. Jednocześnie pokolenie wchodzące na rynek pracy na przełomie tysiącleci 2 wprowadza nowe sposoby pracy. W miarę zwiększania się mobilności, w organizacjach rośnie potrzeba zarządzania na odległość sposobami uzyskiwania dostępu do informacji. Z tego względu niezwykle istotne jest zdobywanie najważniejszych dla firmy informacji i zapewnianie łatwego dostępu do nich, tak, aby firmy europejskie mogły utrzymać stan posiadania informacji i zachować przewagę konkurencyjną. Wybiegając w przyszłość dzięki swojej Agendzie Cyfrowej, Unia Europejska również jest zaangażowana we wspieranie firm w ich wysiłkach na rzecz skuteczniejszego zarządzania informacją. Koncentruje się ona na identyfikacji wyzwań, przed którymi stoją firmy w dziedzinie skutecznego zarządzania informacjami o kluczowym dla nich znaczeniu w przyszłości. Niniejsze opracowanie odnosi się do niektórych z tych wyzwań. Indeks efektywności procesów stanowi rozwinięcie Indeksu Zarządzania Dokumentami 3 firmy Ricoh, który pokazywał, w jaki sposób organizacje europejskie kontrolowały i zarządzały dokumentami w dziedzinie kosztów, zasad zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Niniejsze opracowanie daje głębsze spojrzenie na organizacje w celu zrozumienia specyficznego wpływu przetwarzania najważniejszych dla firmy dokumentów. Termin proces zarządzania najważniejszymi dla firmy dokumentami oznacza kluczowe interakcje w organizacji, które powtarzają się regularnie. Mogą one mieć duże znaczenie dla dokumentów, lecz ważniejsze jest to, że mają bezpośredni wpływ na relacje firmy z klientami i pracownikami, np. zamówienia, dokumentacja pacjentów lub faktury. Respondenci ankiety ponosili pełną odpowiedzialność za zarządzanie procesami przetwarzania najważniejszych dla ich firm dokumentów wewnątrz organizacji i byli zatrudnieni w następujących działach: finanse/rachunkowość, sprzedaż, kadry, wypłata wynagrodzeń, informacja dla klienta, dział prawny, magazynowanie i łańcuch dostaw. Dla celów niniejszego opracowania określenie dokument zostało zdefiniowane jako informacja, która może być zmieniana, aktualizowana, przechowywana i rozpowszechniana wśród pracowników i która powiązana jest z wiedzą i informacjami wewnątrz organizacji. Badanie polegało na przeprowadzeniu 458 ankiet telefonicznych wśród dużych (1000 i więcej pracowników) organizacji mających swoje siedziby w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, w krajach skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Norwegia i Dania), Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Organizacje działają w sektorach: edukacji, prawa, służb komunalnych, ochrony zdrowia, produkcji i usług finansowych. Poza tym przeprowadzane były również wywiady jakościowe z przedstawicielami najwyższej kadry kierowniczej, które miały na celu uzyskanie dalszych komentarzy na temat ich procesów zarządzania dokumentami o kluczowym znaczeniu dla firm. 1 Pokolenie powojennego wyżu demograficznego - urodzeni w latach Pokolenie wchodzące na rynek pracy na przełomie tysiącleci - urodzeni w latach Indeks Zarządzania Dokumentami firmy Ricoh, październik 2009, Coleman Parkes Research. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 3

4 2.0 Streszczenie dla kierownictwa Niniejsze opracowanie pokazuje, że firmy europejskie inwestują w przetwarzanie najważniejszych dokumentów kwotę wynoszącą ok. 147 miliardów EUR 4 rocznie. Te procesy mają duży wpływ na produktywność, rentowność i zdolność danej organizacji do reagowania na potrzeby klientów. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie tymi procesami w firmach europejskich przeznaczają na nie ok. 362 mln 5 godzin roboczych rocznie. Organizacje europejskie przeprowadzają przeglądy swoich procesów przeciętnie co 6 miesięcy; badanie pokazuje jednak, że albo nie udaje im się przeprowadzać dokładnych audytów w celu znalezienia wąskich gardeł, albo też nie udaje im się podejmować działań adekwatnych do ustaleń z audytów. Procesy występujące obecnie w organizacjach europejskich są niepotrzebnie zbyt pracochłonne, narażone na popełnianie błędów i wywierają negatywny wpływ na usługi dla klientów. Zaskakującym faktem jest, że przeciętnie ok. 42,5% wszystkich najważniejszych dla firmy informacji ciągle jeszcze zawartych jest na papierze. W firmach europejskich istnieją duże rezerwy w dziedzinie racjonalizacji wykorzystania czasu spędzanego na ręcznym przetwarzaniu informacji i przeznaczania go na czynności tworzące rzeczywistą wartość dodaną firmy. Respondenci z firm europejskich oceniali, że w wyniku tego typu optymalizacji mogliby oni zwiększyć dochody o 46 miliardów 6 EUR. Przestarzałe procesy polegające na przechowywaniu najważniejszych dokumentów w postaci papierowej bez kopii zapasowych narażają organizacje europejskie na utratę bezpieczeństwa i ryzyko biznesowe 36% respondentów przyznało, że w przeszłości tracili oni ważne informacje firmowe. Ma to również negatywny wpływ na obsługę klientów, ponieważ pracownicy muszą zajmować się czasochłonnymi procesami zamiast skoncentrować się na potrzebach klientów. Ponadto, pracownicy z różnych departamentów nie są w stanie współpracować ze sobą w efektywny sposób, co prawdopodobnie skutkuje dublowaniem się wysiłków i ma bezpośredni wpływ na produktywność również tych pracowników, którzy pracują poza siedzibą firmy. Większość firm europejskich twierdziło, że najważniejsze dążenia zmierzające do poprawy procesów obejmowały poprawę bezpieczeństwa (67%), zwiększenie zakresu dzielenia się wiedzą (67%), oraz poprawę efektywności pracowników (65%). Jednak wśród tych respondentów, którzy przyznali, że dążenie do poprawy napotyka przeszkody, najczęstszymi problemami był brak czasu (45%), oraz zasobów (36%). W rezultacie organizacje europejskie czują, że znajdują się w błędnym kole i nie mogą poświęcić odpowiedniej ilości czasu - na zapewnienie firmie pożądanej wydajności. Dla managerów działów IT nadszedł więc czas odzyskania kontroli nad przygotowywaniem przyszłych miejsc pracy. Reforma procesów zarządzania najważniejszymi dla firmy dokumentami stanowi dla europejskiej społeczności biznesowej znakomitą okazję do przeprowadzenia restrukturyzacji w celu zwiększenia konkurencyjności, maksymalizacji dzielenia się wiedzą przez pracowników i przygotowania się do wyzwań przyszłości. 4 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x przeciętna płaca tygodniowa x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowite koszty personelu w Europie 5 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowita ilość godzin w Europie 6 Szacunki na podstawie ankiety zastosowane do średniego poziomu zysku dla wszystkich firm w Europie zatrudniających 1000 i więcej pracowników Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 4

5 3.0 Przegląd kluczowych ustaleń Organizacje w Europie inwestują ok. 147 miliardów 7 EUR w ciągu roku w przetwarzanie najważniejszych dokumentów. Procesy o kluczowym dla firmy znaczeniu stanowią sedno transakcji z klientami i relacji między pracownikami. Dane inwestycyjne koncentrują się na zasadniczych funkcjach, przy pomocy których dokonuje się bezpośrednie zarządzanie procesami wewnątrz organizacji. Nie obejmują one wyceny czasu przeznaczanego przez pracowników z innych działów, którzy będą zarządzali informacjami w celu wykonania swoich zadań takich jak np. zespoły sprzedaży i marketingu. Pracownicy odpowiedzialni za procesy zarządzania najważniejszymi dokumentami przeznaczają na to w organizacjach europejskich ok. 362 miliony godzin roboczych 8 rocznie. Na przetwarzanie najważniejszych dokumentów firmy przeznacza się dużo czasu. Badania pokazują jednak, że większość osób odpowiedzialnych za te procesy przyznaje, że istnieją rezerwy pozwalające na zwiększenie wydajności. Optymalizacja procesów mogłaby przyczynić się do wzrostu zysku organizacji europejskich o kwotę 46 miliardów 9 EUR. Respondenci byli proszeni o przeanalizowanie wpływu optymalizacji istniejących w ich firmach procesów. Wg ich oceny możliwe jest osiągnięcie 5% wzrostu zysku firmy. Równałoby się to wzrostowi zysków organizacji europejskich o kwotę 46 miliardów EUR. Trzy główne priorytety zmierzające do usprawnienia procesów zarządzania najważniejszymi dla firmy dokumentami to: zwiększenie dzielenia się informacjami (67%), zwiększenie bezpieczeństwa (67%) oraz wydajności pracowników (65%). Oprócz zagadnień: kosztów i czasu, respondenci widzą duży wpływ skutecznego procesu zarządzania na efektywność firmy. Dzięki skupieniu się na tych trzech głównych priorytetach, firmy odniosą korzyści wynikające z większej wydajności pracowników, która wzrośnie wskutek wprowadzenia bardziej efektywnych metod pracy oraz lepszej współpracy i dzielenia się informacjami pomiędzy pracownikami. Firmy będą również w stanie szybciej reagować na potrzeby rynku i klientów. Tylko 22% firm europejskich dysponuje w pełni zautomatyzowanymi procesami zarządzania najważniejszymi dokumentami. Firmy europejskie darzą dużym zaufaniem ręczne metody przetwarzania informacji, które są zbyt pracochłonne i narażone na popełnianie błędów. W organizacjach europejskich przeciętnie 42,5% wszystkich najważniejszych dokumentów przechowywanych jest tylko w wersji papierowej, co tworzy wąskie gardła i skutkuje stosowaniem czasochłonnych procesów. 7 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x przeciętna płaca tygodniowa x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowite koszty personelu w Europie 8 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowita ilość godzin w Europie 9 Szacunki na podstawie ankiety zastosowane do średniego poziomu zysku dla wszystkich firm w Europie zatrudniających 1000 i więcej pracowników Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 5

6 4.0 Nowe spojrzenie na koszty przetwarzania najważniejszych dokumentów w firmach europejskich Niektórzy fachowcy z naszej firmy przeznaczają zbyt dużo czasu na zarządzanie procesami przetwarzania dokumentów Każdy dąży do posiadania swojego własnego zasobu dokumentów, powiela to, co robią inni, wkładając w to bardzo dużo wysiłku; to wszystko rozpoczyna się już na poziomie pracowników sekretariatu i idzie w górę CIO, sektor ochrony zdrowia Procesy zarządzania najważniejszymi dokumentami firmy stanowią serce każdej odnoszącej sukcesy na rynku organizacji. Pobudzają one spójność i współpracę pomiędzy pracownikami oraz z klientami i umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie realnym w oparciu o aktualne informacje. Niniejsze opracowanie pokazuje, że organizacje europejskie faktycznie inwestują w te procesy ok. 147 miliardów 10 EUR rocznie (Tabela 1). Koszty te są równe w sumie 362 mln godzin 11 (lub 174,038 lat) Tabela 1: Ogólne przeciętne koszty zarządzania najważniejszymi dokumentami firmy w ciągu roku, w poszczególnych krajach 10 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x przeciętna płaca tygodniowa x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowite koszty personelu w Europie 11 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowita ilość godzin w Europie Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 6

7 Tabela 2: Ogólna przeciętna liczba osobogodzin przeznaczonych na zarządzanie najważniejszymi dokumentami firmy w ciągu roku, w poszczególnych krajach 12 Powyższy szacunek kosztów został dokonany w oparciu o informacje uzyskane od pracowników, których głównym zadaniem jest bezpośrednie zarządzanie procesami przetwarzania najważniejszych dokumentów wewnątrz ich organizacji. Nie obejmuje on czasu przeznaczonego przez pracowników pracujących w innych obszarach, którzy zarządzają informacjami w celu wykonania swoich zadań np. w zespołach w dziale sprzedaży i marketingu. Dlatego, chociaż ogólne szacunkowe koszty wynoszą 147 miliardów 13 EUR rocznie, co w jasny sposób pokazuje wagę, jaką kierownictwa firm przywiązują do skupiania się na procesach zarządzania najważniejszymi dla firmy dokumentami, koszty rzeczywiste mogą być o wiele wyższe. Jest więc pewnym zaskoczeniem fakt, że pomimo znacznego wkładu czasu i inwestycji, pracownicy odpowiedzialni za te procesy przyznają, że istnieją rezerwy pozwalające na zwiększenie wydajności w tym obszarze (Tabela 3). 12 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowita liczba godzin w Europie 13 Ogólna tygodniowa liczba godzin pracy z ankiety x liczba tygodni w roku x liczba firm w każdym kraju zatrudniających 1000 i więcej pracowników = całkowita liczba godzin w Europie Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 7

8 Tabela 3: Ogólna liczba respondentów, którzy zgadzają lub nie zgadzają się z tezą, że możliwe jest zwiększenie wydajności ich obecnych metod zarządzania procesami firmowymi Biorąc pod uwagę każdy z procesów, za który jest Pan odpowiedzialny, czy uważa Pan, że możliwe jest zwiększenie efektywności obecnego sposobu zarządzania procesem? Wszyscy ankietowani respondenci byli proszeni o określenie, jakie korzyści dla ogólnego bilansu firmy mógłby przynieść wzrost wydajności o 10%. Wyniki oparte o ten umiarkowany, 10% wzrost są jednak istotne, gdyż mówią one o 9% redukcji ogólnych kosztów związanych z procesami zarządzania najważniejszymi dokumentami oraz 5% wzroście zysku. Oznacza to wzrost o 46 miliardów 14 EUR w organizacjach europejskich. Liczby te pokazują skalę niewykorzystywanych przez firmy europejskie możliwości zachowania przewagi konkurencyjnej. Oprócz oszczędności kosztów, firmy, które odkryją korzyści płynące z przekształcenia ich procesów zarządzania dokumentami będą w stanie szybciej reagować na potrzeby rynku oraz klientów. Maksymalizacja wydajności i zwiększenie zakresu dzielenia się informacjami wytworzy ponadto możliwość lepszej współpracy pomiędzy pracownikami oraz z klientami. 5.0 Procesy zarządzania dokumentami wywierają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całej firmy.. z powodu dużej ilości informacji, które muszą być przeanalizowane, czasami bardzo trudno jest znaleźć to, czego szukamy to jest nasz kolejny problem CIO, instytucja finansowa Mając wgląd w potencjalne koszty i oszczędności, które są możliwe do osiągnięcia dzięki optymalizacji procesów zarządzania najważniejszymi dokumentami, nie ma wątpliwości, że są one faktycznie powiązane w obrębie całej organizacji i mają wpływ zarówno na wydajność pracowników wewnątrz firmy jak i na usługi dla klienta. Niniejsze opracowanie pokazuje, że organizacje europejskie uznają, że dobrze zaprojektowane procesy mogą mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez firmę większych sukcesów. Trzy główne powody optymalizacji procesów to (Tabela 4): 14 Szacunki na podstawie ankiety zastosowane do średniego poziomu zysku dla wszystkich firm w Europie zatrudniających 1000 i więcej pracowników Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 8

9 Poprawa bezpieczeństwa informacji o kluczowym znaczeniu dla firmy (67%) Zwiększenie zakresu dzielenia się wiedzą (67%) Zwiększenie wydajności pracowników (65%) Tabela 4: Kluczowe cele firm związane z procesami zarządzania najważniejszymi dokumentami Zwięks zenie zakres u dzielenia s ię wiedzą i poprawa wydajnoś ci pracowników ma ś cis ły związek z potrzebą dostosowywania się firm do wymagań coraz bardziej konkurencyjnego krajobrazu biznes owego. T e wymagania obejmują wyzwania dotyczące zarządzania mobilną i globalną kadrą pracowników, zapobieganie przeładowaniu informacjami oraz przygotowanie s ię na nowe pokolenie pracowników (wchodzących na rynek pracy na przełomie stuleci). Zmniejszenie liczby błędów związanych z przetwarzaniem informacji, utrzymanie klientów i pozyskiwanie nowych oraz redukcja kosztów przedsiębiorstwa znajdują się również na liście priorytetów ponad 50% organizacji europejskich. Cele te mają ścisły związek z koniecznością skupienia się na poprawie ogólnego przepływu najważniejszych danych w obrębie całej firmy. Z zarządzaniem przepływem informacji wiąże się konieczność ich ochrony. Dlatego nie jest niespodzianką, że bezpieczeństwo plasuje się w czołówce priorytetów firm europejskich. Jest rzeczą interesującą, że jest to również obszar słabych punktów w najważniejszych dla firm europejskich procesach. Pomimo posiadania dostępu do nowych technologii, 36% organizacji europejskich przyznaje, że oni sami, lub ich personel utraciło lub zagubiło ważne informacje, przy czym 1 na 12 wyznaje, że w dalszym ciągu nie mają oni żadnej ochrony dla najważniejszych dla ich firm dokumentów. Zgodność z wymaganiami prawa najważniejszych dla firmy dokumentów dotyczy prawie każdego sektora, a różnice dotyczą tylko rodzaju wymagań. Czy to dla rozwiązań prawnych, takich jak Sarbanes-Oxley Act z r (ustawa dotycząca finansowej strony korporacji oraz działów IT), lub regulacji specyficznych dla danego rynku, zgodność z wymogami prawa jest sprawą podstawową. Współpracujemy z FDA (Administracja ds. Żywności i Leków) oraz EMA (Europejska Agencja Medyczna), więc wszystkie informacje w naszej firmie muszą być naprawdę bezpieczne - w przeciwnym razie mogłyby powstać poważne wątpliwości dotyczące prawdziwości naszych danych CIO, sektor ochrony zdrowia Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 9

10 Dalszym dowodem na to, że bezpieczeństwo jest słabą stroną procesów w firmach europejskich, są dane zamieszczone w Tabeli 5, które pokazują, że tylko 39% firm stwierdziło, że są one zdolne do sprawdzania obiegu 100% swoich najważniejszych dokumentów. Tabela 5: Zdolność do sprawdzania obiegu najważniejszych dokumentów w obrębie całej firmy B W ochronie zdrowia, czyli w sektorze gospodarki o wysokim stopniu regulacji prawnych, 29% respondentów nie dysponowało żadnymi mechanizmami sprawdzania obiegu dokumentów. Stwierdzili oni również, że średnio 107 osób w tygodniu ma dostęp do dokumentacji medycznej oraz że ilość wglądów do dokumentacji medycznej pacjentów wynosi do 571 razy na tydzień. Kluczem do mającego duży wpływ na całą firmę zarządzania procesami obiegu najważniejszych dokumentów jest zorganizowanie pełnego przeglądu od początku do końca we wszystkich działach organizacji. Traktowanie przeglądania, dzielenia się informacjami, wydajności i bezpieczeństwa jako odosobnionych działań nie zapewni optymalnej poprawy sytuacji wewnątrz firm europejskich. Podstawową sprawą jest traktowanie ich w sposób łączny, oraz dokonywanie wspólnych przeglądów procesów, personelu i technologii. Jeżeli organizacje europejskie będą postępowały w ten sposób, będą w stanie osiągnąć poprawę procesów zarządzania swoimi najważniejszymi dokumentami w obrębie całej firmy. 6.0 Stosowane w firmach europejskich procedury są niepotrzebnie zbyt pracochłonne Myślę, że nie wykorzystujemy technologii w takim stopniu, w jakim byśmy mogli prawdopodobnie jesteśmy bardzo daleko od tego CIO, sektor ochrony zdrowia Niniejsze studium pokazuje, że w dalszym ciągu istnieją duże rezerwy pozwalające na usprawnienie stanowiących sedno firmy procesów zarządzania najważniejszymi dokumentami. Firmy europejskie darzą bardzo dużym zaufaniem ręczne metody przetwarzania informacji. Tylko 22% firm europejskich posiada w pełni zautomatyzowane procesy zarządzania najważniejszymi informacjami. Natomiast średnio dalsze 20% organizacji europejskich dysponuje przede wszystkim procesami ręcznymi (połączenie informacji przechowywanych zarówno w formacie elektronicznym jak i na papierze). (Tabela 6). Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 10

11 Tabela 6: Natura procesów zarządzania dokumentami 92% firm europejskich zgadza się z opinią, że wyszukiwanie dokumentów elektronicznych i cyfrowych jest dość łatwe, 42% opisuje swoje poszukiwania jako bardzo szybkie i łatwe. Jednak, gdy była mowa o dokumentach papierowych mających największe znaczenie dla funkcjonowania firmy, ¼ respondentów europejskich stwierdziła, że wyszukanie informacji było trudne lub powolne. Tabela 7: Proporcja dokumentów na papierze i w formatach elektronicznych Oznacza to, że informacje wewnątrz firm europejskich w dalszym ciągu są w dużej mierze przetwarzane ręcznie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że średnio 42,5% wszystkich najważniejszych dla firmy informacji przechowywanych jest tylko w postaci papierowej (Tabela 7). Takie przestarzałe procesy mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Występuje na przykład większe ryzyko naruszenia zasad bezpieczeństwa, gdyż informacja na papierowych nośnikach jest bardziej podatna na zgubienie lub zawieruszenie. Tam, gdzie najważniejsze informacje przechowywane są tylko na papierze, bez kopii zapasowych, wzrasta ryzyko biznesowe. Usługi dla klienta również na tym cierpią, gdyż pracownicy przeznaczają niepotrzebnie zbyt dużo czasu na przetwarzanie transakcji biznesowych zamiast skoncentrować się na działaniach kluczowych dla firmy. Poza tym, pracownicy różnych departamentów nie są w stanie efektywnie dzielić się między sobą informacjami, co powoduje dublowanie wysiłków i ograniczenie wydajności personelu pracującego poza siedzibą firmy. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 11

12 Najważniejszą korzyścią. jest to, że mamy zapewniony szybki dostęp do dokumentacji projektowej lub dokumentów personalnych oraz wszelkich innych dokumentów (prawnych czy kadrowych) CIO, przemysł wytwórczy Interesujące jest, że pomimo identyfikacji słabych stron, badanie pokazuje, że firmy dokonują regularnego przeglądu swoich procesów zarządzania kluczowymi dokumentami i starają się wdrażać usprawnienia oraz zwiększyć wydajność. Tylko jedna firma na 10 nie przeprowadzała żadnego przeglądu swoich procesów w ciągu ostatnich trzech lat. W większości firm przeglądy odbywały się średnio co 6 miesięcy. W związku z tym wyłania się następująca kwestia: dlaczego procesy zarządzania najważniejszymi dla firmy dokumentami w dalszym ciągu są tak bardzo pracochłonne? Przyczyna tego stanu rzeczy musi tkwić w kontekście przeprowadzania przeglądów. Dane ujawniają, że firmom europejskim albo nie udaje się przeprowadzać dogłębnych audytów, które ujawniłyby i przeanalizowały wąskie gardła w firmie, albo też nie udaje im się działać stosownie do ustaleń swoich audytów. W rezultacie w dalszym ciągu stosowane są niepotrzebnie zbyt pracochłonne praktyki. Przegląd najważniejszych dla firmy procesów powinien być przeprowadzany przez kierownictwo i obejmować całą firmę. Celem końcowym jest dokonanie transformacji procesów i maksymalizacja spójności oraz związków pomiędzy procesami, pracownikami i klientami w całym przedsiębiorstwie. Sprawą zasadniczą jest jednak również to, aby wszyscy pracownicy w całej organizacji zostali włączeni do procesu zmiany zarządzania. Pomyślna transformacja w firmie obejmuje trening i informowanie pracowników na każdym etapie zmian. Połączenie: personelu, procesów i technologii jest kluczem do prawdziwej optymalizacji procesów. 7.0 Rola managerów działów IT (CIOs) w edukowaniu pracowników i przezwyciężaniu przeszkód Skuteczne zarządzanie procesami znajduje się na liście pięciu najważniejszych priorytetów. CIO, przemysł wytwórczy Niniejsze opracowanie przynosi kolejne interesujące odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmy europejskie nie korzystają z okazji do usprawnienia procesów zarządzania najważniejszymi dokumentami. 45% respondentów wymieniających przeszkody w dokonywaniu dalszych usprawnień w ich firmach twierdziło, że przyczyną był brak czasu, a 36% powiedziało, że wynika to z braku zasobów (Tabela 8). Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem przeglądów procesów o kluczowym znaczeniu dla firmy jest oszczędność czasu i wzrost wydajności, na ironię zakrawa fakt, że organizacje nie są w stanie udzielać wsparcia swoim pracownikom w umożliwieniu im osiągnięcia pożądanej wydajności. Optymalizacja uwolniłaby pracowników od czasochłonnych procesów ręcznych (Rozdział 6.0) i pozwoliłaby im skupić się na zwiększaniu wartości dodanej firmy i spełnianiu potrzeb klientów. Jedną z możliwości pokonania przeszkód jest dokonanie outsourcingu przeglądu i zarządzania najważniejszymi procesami na rzecz firmy zewnętrznej. Organizacje mogłyby skorzystać na optymalizacji procesów pracy i pozwolić swoim pracownikom skupić się na bardziej istotnych dla firmy zadaniach. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 12

13 Tabela 8: Główne przeszkody w dalszej optymalizacji najważniejszych dla firmy procesów Jednak tylko 33% organizacji byłoby skłonne (lub już to uczyniło), przekazać zarządzanie procesami obiegu swoich dokumentów firmie zewnętrznej. Spośród tych organizacji, które nie chcą zlecać tego zadania firmie zewnętrznej, 61% twierdziło, że powodem są względy bezpieczeństwa, a 34% obawiało się utraty kontroli nad swoimi procesami (Tabela 9). Tabela 9: Powody, dla których organizacje europejskie nie dokonują outsourcingu procesów zarządzania obiegiem kluczowych dokumentów Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 13

14 Po ustaleniu faktu, że głównym priorytetem firm europejskich jest bezpieczeństwo (Rozdział 5) oraz że jest to jednocześnie główna przeszkoda w poprawie wydajności firmy, managerowie działów IT powinni określić sposób wyjścia organizacji z tego błędnego koła. Następnie powinni oni przeszkolić pracowników firmy pod kątem najskuteczniejszych sposobów dokonywania optymalizacji procesów, przy czym - w przypadku zdecydowania się na outsourcing którejkolwiek z czynności - procedury bezpieczeństwa powinny znajdować się w centrum uwagi. Organizacje powinny poszukać dostawców usług, którzy posiadają certyfikat bezpieczeństwa ISO Poza tym, firmy mogą zwiększyć bezpieczeństwo procesów zarządzania obiegiem swoich najważniejszych dokumentów poprzez przetworzenie danych papierowych na elektroniczne, co umożliwi ich bezpieczne przechowywanie i zarządzanie; wdrożyć narzędzia pozwalające na ograniczenie i ochronę dystrybucji oraz dzielenia się informacjami poufnymi, wykorzystywać narzędzia przeszukujące w celu wsparcia audytowania i zgodności z normami prawnymi; oraz przydzielić pracownikom hasła użytkownika, aby tylko upoważnione osoby miały dostęp do danych wrażliwych. Takie praktyki sprawią, iż niezależnie od tego czy zarządzanie najważniejszymi dla firmy procesami będzie prowadzone w ramach outsourcingu czy też w firmie, organizacje europejskie będą mogły współpracować i bezpiecznie dzielić się informacjami a w rezultacie osiągnąć pełną optymalizację swoich procesów. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 14

15 8.0 Wnioski Procesy przetwarzania najważniejszych dokumentów stanowią fundament każdej firmy i powinny być oceniane, aby móc zidentyfikować i następnie wdrożyć usprawnienia.. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh pokazuje, że procesy zarządzania najważniejszymi dokumentami firmowymi są niepotrzebnie zbyt czasochłonne i że potrzebne jest szybkie wprowadzanie usprawnień. Fakt, że respondenci badania zgłaszali, iż nawet 10 % wzrost wydajności procesów zarządzania dokumentami pozwoliłby na 5% wzrost zysku (46 miliardów EUR), podkreśla występowanie ogromnych rezerw, które nie są wykorzystywane. Liczby te koncentrują się wokół tych pracowników, do których obowiązków należy zarządzanie procesami przetwarzania najważniejszych dla firmy dokumentów. Jeżeli managerowie działów IT spojrzą na te procesy z perspektywy całej organizacji, to zyski firmy będą o wiele wyższe. Dokonanie usprawnień procesów wraz z opcją outsourcingu znajduje się w bliskim zasięgu managerów działów IT i pomoże ono zlikwidować nieefektywność istniejących obecnie w firmie czasochłonnych procesów oraz osiągnąć w przyszłości pożądany wzrost wydajności i zysku. Waga tej kwestii wzrasta, gdy weźmiemy pod uwagę dynamikę zmian procesów pracy. Pokolenie powojennego wyżu demograficznego przejdzie na emeryturę i organizacje będą musiały sprostać wyzwaniu, jakie stwarza utrzymanie cennej wiedzy tych pracowników. Jednocześnie na rynek pracy wchodzą pracownicy urodzeni w okresie , którzy mają całkowicie inne poglądy na procesy pracy. Duże znaczenie będzie również miała odpowiednia polityka obejmująca takie zagadnienia jak opracowana przez Komisję Europejską Agenda Cyfrowa dla Europy, w której znajdują się jasne stwierdzenia o potrzebie usprawnienia interoperatywności i norm dotyczących dokumentacji cyfrowej w całej Europie, jak również niezmiernie ważnej sprawy, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa danych. Najważniejsze dla funkcjonowania firmy dokumenty znajdują się w samym centrum tych wyzwań. Managerowie działów IT muszą skorzystać z wymienionych w niniejszym opracowaniu możliwości. Właściwie wdrożona strategia optymalizacji obejmująca całą organizację nie tylko spowoduje redukcję kosztów, lecz również będzie miała ogromny wpływ na współpracę pomiędzy pracownikami i na ich wydajność. Strategia ta obejmuje pomiary i analizę sposobów, w jaki informacje docierają do firmy, co się z nimi dzieje oraz czy są one wykorzystywane tak, aby przynieść oczekiwane wyniki. Najważniejsze dla firmy procesy, które przepływają przez poszczególne wydziały, biura czy oddziały w innych krajach mogą być korygowane w sposób pozwalający na zwiększenie konkurencyjności. Wprowadzone działania powinny brać pod uwagę istniejące procedury pracy oraz cykle życiowe dokumentów i informacji oraz stawiać w centrum zainteresowania sprawy bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Powinny one również skupiać się na skróceniu czasochłonności procesów, zwiększeniu wydajności oraz na tym, aby wyszukiwanie najważniejszych dla firmy informacji było szybkie i łatwe. Ważne jest również, aby pracownicy objęci tymi procesami zostali w nie całkowicie zaangażowani, tak aby mogli oni zrozumieć wprowadzane zmiany i przystosować się do nich. Rezultatem końcowym będzie sprawniejsza reakcja firmy na potrzeby klientów i rynku oraz gotowość na nowe, wprowadzane w przyszłości procesy pracy. Indeks efektywności procesów firmy Ricoh Strona 15

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian?

ISO Revisions. ISO Revisions ISO 9001. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością. Jak podchodzić do zmian? ISO 9001 Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością Jak podchodzić do zmian? Tło historyczne i przegląd aktualizacji wprowadzonych do ISO 9001:2015 Międzynarodowy Standard ISO 9001 podlega przeglądowi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Konkluzje z wizyty w zakładzie w

Konkluzje z wizyty w zakładzie w Konkluzje z wizyty w zakładzie w Zakład w trakcie modernizacji, wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych, Bardzo dobra jakość produktów wykonywanych przez firmę, Frustracja pracowników problemy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Wariant Długość dnia szkoleniowego Maksymalna liczba osób w grupie Cena podstawowa za dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 5.4.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Rozwiązania dla firm SPRAWNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I INFORMACJĄ TO WYZWANIE. PRZYJMIEMY JE ZA CIEBIE! Najwyższy czas zrobić krok na przód

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI? Raport z badań Canon przeprowadzonych w 2014 roku

CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI? Raport z badań Canon przeprowadzonych w 2014 roku CZY TWOJA FIRMA JEST GOTOWA NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI? Raport z badań Canon przeprowadzonych w 2014 roku 2 Raport z badań Canon przeprowadzonych w 2014 roku 3 3 Rola dyrektorów ds. IT, zakres ich obowiązków

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów

Założenia dynamicznego obiegu dokumentów. Korzyści i przykłady sukcesów Dlaczego warto i dlaczego to się nie udaje? Ograniczenia współczesnych systemów elektronicznego obiegu dokumentów Założenia dynamicznego obiegu dokumentów Wygląd systemu Korzyści i przykłady sukcesów Pracownik

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Six Sigma. Opracowanie: Michalina Półtorzycka Sandra Roszyk Natalia Szumińska

Six Sigma. Opracowanie: Michalina Półtorzycka Sandra Roszyk Natalia Szumińska Six Sigma Opracowanie: Michalina Półtorzycka Sandra Roszyk Natalia Szumińska Plan prezentacji: 1. Co to jest Six Sigma? 2. Kroki Six Sigmy 3. Zasady Six Sigmy 4. Dlaczego Six Sigma? 5. Przykład Motorli

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM. Sprzedaż

MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM MICROSOFT DYNAMICS CRM. Sprzedaż WSPARCIE PEŁNEGO PROCESU OBSŁUGI KLIENTA W BRANŻY DEWELOPERSKIEJ ESTATE EXTENSION DLA MICROSOFT DYNAMICS CRM Sprzedaż Serwis Marketing Obieg dokumentów Rezerwacje Harmonogramy Umowy Odsetki Płatności XPLUS

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Supplier Qualification System (SQS)

Supplier Qualification System (SQS) Supplier Qualification System (SQS) globalna widoczność dostawców firmy Shell www.shell.com/supplier/qualification Supplier Qualification System (SQS) Shell ceni sobie relacje z dostawcami, a dzięki pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE

AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE O FIRMIE Jesteśmy firmą, która od wielu lat działa na polskim rynku. Dzięki wieloletniej praktyce zdobyliśmy doświadczenie oraz zaufanie naszych

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Produkcja, koszty informacji i ekonomiczna organizacja

Produkcja, koszty informacji i ekonomiczna organizacja Produkcja, koszty informacji i ekonomiczna organizacja Production, Information Costs, and Economic Organization by Armen A. Alchian and Harold Demsetz Jak mierzyć produktywność? Czynnik produkcji powinien

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo