Sprawozdanie Zarządu. z działalności Wawel S.A. w 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu. z działalności Wawel S.A. w 2004 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. w 2004 roku 1

2 I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2004 r. 1. W roku 2004 Spółka umocniła swoją pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano dynamiczny wzrost sprzedaży oraz wypracowano wynik finansowy w kwocie tys. zł. Do najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki Spółki należy zaliczyć: poprawę dystrybucji produktów, co pozwoliło na osiągnięcie dynamiki przychodów ze sprzedaży w wysokości 120%, zwiększenie rentowności marży brutto w stosunku do roku 2003, zmianę opakowań sprzedawanych produktów, wprowadzenie na rynek nowych produktów. sprzedaż nieruchomości fabrycznej nie wykorzystywanej w działalności operacyjnej. 2. W II kwartale 2004 r. spółka rozpoczęła realizację inwestycji budowy nowego zakładu Wawel S.A. w Dobczycach, do którego na przełomie 2005/2006 roku zostanie przeniesiona cała produkcja. Obecnie Spółka prowadzi działalność produkcyjną w czterech zakładach zlokalizowanych w różnych punktach Krakowa. Nowy zakład powstaje w oparciu o obowiązujące rozwiązania produkcyjno-logistyczne i zostanie wyposażony w nowoczesne linie produkcyjne. Pozwoli to na znaczne obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania firmy i zabezpieczy poziom produkcji na wymaganym poziomie. Źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz środki pochodzące z kredytu bankowego. Wkład własny stanowić będą zarówno środki wypracowane przez Spółkę na działalności podstawowej jak również pochodzące ze sprzedaży majątku trwałego, a konkretnie posiadanych przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanych w centrum Krakowa. Na chwilę obecną Spółka ma zawarte przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, ul. Masarskiej i ul. Rzeźniczej w Krakowie. Umowy przyrzeczone sprzedaży powyższych nieruchomości zostaną podpisane nie wcześniej niż r. i nie później niż r. 3. Transakcje finansowe instrumentów pochodnych Spółka zawarła w II kwartale 2004 r. 2 walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) na łączną kwotę ,6 tys. CHF. Wycena instrumentów pochodnych dokonana na dzień r. wpłynęła na wynik finansowy w kwocie (+) tys. zł. W dniu roku Emitent dokonał zamknięcia dwóch kontraktów CIRS (walutowych transakcji zamiany stóp procentowych), które zostały zawarte na łączną kwotę tys. CHF. W dniu r. na konto Emitenta wpłynęła kwota tys. PLN z tytułu rozliczenia zamknięcia przedmiotowych kontraktów, przy czym kwota tys. zł została uwzględniona w zysku netto za rok 2004, natomiast kwota tys. PLN wpłynie na poziom zysk netto za rok bieżący. 2

3 4. Sprzedaż nieruchomości. W II kwartale 2004 r. miała miejsce transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Łokietka w Krakowie. Zysk ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 2,4 mln. zł i wpłynął na wynik Spółki na poziomie operacyjnym. 5. Telewizyjne kampanie reklamowe. W 2004 r. Spółka przeprowadziła liczne kampanie reklamowe w telewizji publicznej i komercyjnej mające znaczny wpływ na osiągniętą dynamikę sprzedaży oraz poprawiające rozpoznawalność marki Wawel. II. Przewidywany rozwój Spółki. Zasadniczym celem Spółki na najbliższy okres jest dalsza poprawa dystrybucji oraz świadomości posiadanej marki. W IV kwartale 2005 r. Spółka zamierza ukończyć budowę nowego obiektu produkcyjnomagazynowo-administracyjnego w Dobczycach, a następnie przystąpić do instalacji i rozruchu linii technologicznych i wyposażenia. Na II kwartał 2006 r. planowane jest ostateczne ukończenie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz całkowite przeniesienie produkcji z zakładów znajdujących się w Krakowie do Dobczyc. Produkcja w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Dobczycach, w znacznym stopniu poprawi możliwości produkcyjne zarówno w aspekcie wydajnościowym jak i jakościowym. III. Czynniki ryzyka i zagrożenia. Do głównych zagrożeń i czynników ryzyka należy zaliczyć: - rosnącą konkurencję w branży cukierniczej połączoną z rosnącymi nakładami na promocję produktów, - możliwość wzrostu cen niektórych surowców IV. Sytuacja gospodarcza i finansowa. 1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura. Przychody ogółem za 2004 rok wyniosły tys. zł i wykazały wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 20%. 3

4 Przychody ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2003 i 2004 r tys.zł ` I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Tabela: Struktura przychodów ze sprzedaży Kierunki sprzedaży Udział w sprzedaży ogółem w 2003 r. Udział w sprzedaży ogółem w 2004 r. Sprzedaż hurtowa 61,2% 57,4% Sprzedaż do sieci handlowych 29,3% 30,4% Sprzedaż eksportowa 6,1% 5,7% Pozostała sprzedaż (usługi, materiały) 3,4% 6,5% RAZEM 100,0% 100,0% Wiodącą pozycję w sprzedaży grup asortymentowych Wawel S.A. zajmują: czekolada nadziewana, cukierki w czekoladzie, karmelki. Spośród wyżej wymienionych grup wyrobów do najlepiej sprzedających się asortymentów należą: czekoladki Kasztanki Malaga, Tiki taki, cukierki w czekoladzie Mieszanka krakowska, Michałki zamkowe, karmelki Raczki, Fistaszkowe. 4

5 Struktura sprzedaży w grupach asortymentowych Lp. Grupy wyrobów ilość (tony) 2003 rok 2004 rok wartość (tys. zł) struk. % ilość (tony) wartość (tys. zł) struk. % dynam. 5/ dynam. 6/3 1. Czekolada nadziewana ,4% ,9% 106,2% 107,3% 2. Cukierki w czekoladzie ,8% ,8% 121,3% 126,4% 3. Karmelki ,2% ,3% 114,5% 121,3% 4. Czekolada pełna ,4% ,7% 129,4% 134,5% 5. Wafle ,9% ,6% 103,1% 112,1% 6. Kakao ,5% ,6% 76,6% 75,5% 7. Wyroby czekoladopodobne ,0% ,4% 79,8% 83,7% 8. Wyroby grylażowe ,4% ,3% 99,1% 96,6% 9. Pozostałe wyroby ,0% ,9% 147,2% 226,2% 10 Inne (usługi, materiały) ,4% ,5% 229,8% RAZEM ,0% ,0% 112,6% 120,0% Sprzedaż eksportowa za 2004 r wyniosła tys. zł i wzrosła o tys. zł w stosunku do poziomu roku Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem wynosił 5,7% i zmniejszył w porównaniu do poziomu z 2003 (6,1%). W roku 2004 Wawel S.A. realizowała sprzedaż do 24 krajów. W roku 2004 nie nastąpiły istotne zmiany w rynkach zbytu ani w źródłach zaopatrzenia w surowce do produkcji, towary i usługi. Udział dostawcy miazgi kakaowej tj. firmy Gustav F. W. Hamester GmbH & Co z siedzibą w Hamburgu przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży Spółki w roku 2004 i wynosił 10,8%. Firma Gustav F. W. Hamester GmbH & Co z siedzibą w Hamburgu jak i Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (posiadająca bezpośrednio i pośrednio łącznie 52,34% głosów na WZA Wawel S.A.) na dzień r. należały do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Hermanna Opferkucha oraz Margarethe Opferkuch. Na dzień przekazania raportu rocznego Gustav F. W. Hamester GmbH & Co nie jest już podmiotem z grupy kapitałowej Hermanna Opferkucha oraz Margarethe Opferkuch. Tabela: Wielkość i struktura przychodów w Spółce. (tys. zł) Dynamika Przychody ze sprzedaży produktów ,0% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,4% Razem przychody ze sprzedaży ,0% Tabela: Struktura geograficzna przychodów w Spółce. (tys.zł) Dynamika Przychody ze sprzedaży krajowej ,4% Przychody ze sprzedaży eksportowej ,4% 5

6 Tabela: Wielkość i struktura kosztów w Spółce (tys. zł) wartość udział % wartość udział % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,6% ,4% Koszty sprzedaży ,7% ,9% Koszty ogólnego zarządu ,4% ,1% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,2% ,6% Razem koszty sprzedanych produktów i towarów ,0% ,0% W roku bieżącym nastąpił nieznaczny spadek udziału kosztów sprzedaży w relacji do osiągniętych przychodach ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei wzrost kosztów zarządu spowodowany jest przede wszystkim poniesionymi znacznymi nakładami na telewizyjne kampanie reklamowe. Reklama telewizyjna umocniła wizerunek Spółki wśród konsumentów, oraz miała znaczący wkład w osiągniętą dynamikę sprzedaży. 2. Ocena rentowności Spółki Tabela: Wskaźniki rentowności Wskaźnik marży zysku brutto na sprzedaży (marża brutto) zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto Wskaźnik marży zysku operacyjnego zysk na dział. operacyjnej / przychody ze sprzedaży netto Wskaźnik marży zysku netto zysk netto / przychody ze sprzedaży netto Stopa zwrotu z aktywów ROA zysk netto / aktywa Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE zysk netto / kapitał własny ,8% 37,1% 4,9% 9,0% 3,0% 9,4% 5,4% 16,5% 10,5% 27,7% W roku bieżącym nastąpił wzrost wszystkich wskaźników rentowności w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wysoki poziom wskaźnika marży brutto w 2004 r jest skutkiem działań zmierzających do obniżania kosztu wytworzenia, również poprzez poszukiwanie tańszych źródeł zaopatrzenia. Zysk netto Spółki za 2004 wyniósł tys. zł, co oznacza rentowność na poziomie 9,4%. W roku 2003 Spółka osiągnęła rentowność zysku netto na poziomie 3,0%. 6

7 Wykres. Procentowa marża zysku brutto na sprzedaży Marża brutto 37,5% 37,0% 37,1% 36,5% 36,0% 35,5% 35,8% ` 35,6% 35,0% 34,5% Analiza bilansu Spółki. Tabela: Wskaźniki struktury bilansu Udział majątku obrotowego w aktywach 67,4% 64,8% Udział kapitałów własnych w pasywach 51,3% 59,7% Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 42,7% 35,0% 4. Ocena płynności finansowej Spółki Wskaźnik bieżący aktywa bieżące / pasywa bieżące Wskaźnik szybki (aktywa bieżące - zapasy) / pasywa bieżące Wskaźnik należności/zobowiązania należności handlowe / zobowiązania handlowe ,66 2,45 1,24 1,90 1,87 2,34 Wskaźnik płynności bieżący i szybki zwiększyły swoje wartości, co spowodowane jest głównie spadkiem zobowiązań krótkoterminowych. Poziom wskaźników należy uznać za satysfakcjonujący i świadczący o dobrym zarządzaniu zasobami finansowymi. W chwili obecnej Spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. 7

8 5. Efektywność wykorzystania majątku w Spółce Tabela. Wskaźniki efektywności wykorzystania majatku w Spółce. Cykl należności przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży *ilość dni Cykl zobowiązań przeciętny stan zobowiązań/przychody ze sprzedaży *ilość dni Cykl zapasów przeciętny stan zapasów/przychody ze sprzedaży *ilośc dni Cykl środków pieniężnych cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań Cykl rotacji należności uległ zmniejszeniu, co związane jest z tym, iż przyrost sprzedaży był bardziej dynamiczny niż przyrost należności. Spowodowane jest to polepszeniem zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań płatniczych przez kontrahentów. W roku 2004 nastąpił wyraźny spadek cyklu rotacji zobowiązań, co świadczy o coraz lepszej płynności Spółki. 6. Graficzne przedstawienie zmian w strukturze bilansu Struktura aktywów Struktura pasywów 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał własny Aktywa obrotowe Aktywa trwałe 8

9 Struktura majątku obrotowego na roku 14,3% 0,5% 22,3% 62,9% zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozlicznia międzyokresowe Struktura majątku obrotowego na roku 4,7% 0,5% 25,2% 69,7% zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozlicznia międzyokresowe Struktura zobowiązań krótkoterminowych kredyty i pożyczki zobow. z tyt. dostaw i usług zobow. inwestycyjne zobow. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych zobow. z tyt. wynagrodzeń inne fundusze specjalne 9

10 V. Informacje o umowach znaczących dla działalności Emitenta. Pomiędzy Wawel S.A., a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. obowiązuje umowa ubezpieczenia majątku Spółki w odniesieniu do środków trwałych i mienia ruchomego. W dniu r. pomiędzy Emitentem, a POLIMEX - MOSTOSTAL Siedlce S.A. została zawarta umowa (zmieniona aneksem nr 1 z dnia r.) dotycząca wykonania w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych składających się na realizację inwestycji tj. budowy nowego zakładu produkcyjnego Wawel S.A. w Dobczycach. VI. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Emitenta W roku 2004 nie nastąpiły zmiany w powiązaniach kapitałowych Emitenta: Powiązania kapitałowe na r. Spółka Hosta International AG. z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) za pośrednictwem spółek zależnych tj.: WIK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oraz w związku z porozumieniem z Eugeniuszem Małkiem kontroluje wykonywanie praw z akcji Wawel S.A. stanowiących 52,34 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. VII. Transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające wartość 500 tys. EURO Nie wystąpiły VIII. Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach umowach poręczenia i gwarancjach. Kredyty na r. Spółka posiadała następujące czynne umowy kredytowe: - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3 mln zł umowa podpisana z BRE BANK SA w dniu 29 kwietnia 2004 r. na okres od r. do dnia r. Saldo kredytu w rachunku bieżącym na r. było dodatnie. - kredyt inwestycyjny w kwocie 53 mln zł z terminem spłaty do czerwca 2011 r. - umowa podpisana z BRE BANK SA w dniu 29 kwietnia 2004 r. Saldo kredytu inwestycyjnego na r. wynosiło ,3 tys. zł. Umowy pożyczki na r. nie występowały Umowy poręczenia na r. nie występowały Udzielone gwarancje na r. nie występowały 10

11 IX. Realizacja prognozy na rok 2004 Spółka nie publikowała prognozy na rok X. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. Patrz pkt I.2. XI. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności. W roku 2004 nie miały miejsca nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności. XII. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego. a) Osoby zarządzające W roku 2004 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Skład Zarządu na r. przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Dariusz Orłowski Członek Zarządu - Dyrektor Produkcji - Wojciech Winkel b) Osoby nadzorujące W roku 2004 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na r. przedstawiał się następująco: Skład Rady Nadzorczej na dzień r.: Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja 1. Eugeniusz Małek Przewodniczący 2. Hans Wennes Wiceprzewodniczący 3. Paweł Bałaga Sekretarz 4. Hermann Opferkuch Członek 5. Andrzej Szwarc Członek XIII. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby zarządzające na dzień przekazania raportu. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu osoby zarządzające posiadające akcje Wawel S.A. to : Prezes Zarządu posiada akcji zwykłych na okaziciela. Członek Zarządu Dyrektor Produkcji posiada akcji zwykłych na okaziciela. 11

12 XIV. Stan posiadania akcji Wawel S.A. przez osoby nadzorujące na dzień przekazania raportu. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu osoby nadzorujące posiadające akcje Wawel S.A. to : Eugeniusz Małek posiada akcji imiennych zwykłych oraz akcji zwykłych na okaziciela. Paweł Bałaga posiada akcji zwykłych na okaziciela. Andrzej Szwarc wraz z osobą spokrewnioną posiada akcji zwykłych na okaziciela. XV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Wawel S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień przekazania raportu akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Wawel S.A. to : WIK Sp. z o.o. (podmiot zależny od Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein Szwajcaria posiada akcji stanowiących 42,43% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA, co stanowi 42,43% głosów na WZA. Klienci objęci umowami o zarządzanie w BZ WBK AIB Asset Management S.A posiadają akcji, stanowiących 9,98% w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 9,98% głosów na WZA. Uczestniczy porozumienia (21 akcjonariuszy) posiadają łącznie akcji stanowiących 7,3% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA co stanowi 7,3% głosów na WZA. Eugeniusz Małek posiada akcji stanowiących 6,84% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA, co stanowi 6,84% głosów na WZA, Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. posiada akcji stanowiących 6,53% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA, co stanowi 6,53% głosów na WZA, Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. posiada akcji stanowiących 6,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA, co stanowi 6,40% głosów na WZA, SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada akcji stanowiących 5,74% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania głosów na WZA, co stanowi 5,74% głosów na WZA. 12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA...

II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... I. OPIS EMITENTA... 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 4 5. SYTUACJA KADROWA I

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB za 2012 r. Spis treści I. Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 2008 r. Zabrze, 31.12.2008 r. Spis treści I. WSTĘP... 3 1. Podstawowe informacje... 3 2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej... 3 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ Kompap S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku I. Informacja ogólna dotycząca Jednostki Dominującej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH,....

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Łódź, 30 sierpnia 2013 roku 1. Działalność Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w pierwszym półroczu 2013 r....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POL-MOT WARFAMA S.A. ZA ROK 2011 (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY POL-MOT WARFAMA... 4 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES od 01.10.2013 do 30.09.2014 roku I. Wprowadzenie...4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce Suwary S.A....4 1.2 Zasady sporządzania raportu rocznego...4

Bardziej szczegółowo