Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spory w zakresie cen transferowych w Polsce"

Transkrypt

1 Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Tematyka cen transferowych Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych gdzie są i dokąd dążą organy kontroli? Jakie trendy po stronie organów podatkowych? Nowelizacja Rozporządzenia TP nowe obszary zainteresowania organów kontroli Selekcja podmiotów do kontroli według OECD Podsumowanie orzecznictwa sądów administracyjnych Wybrane wyroki sądów administracyjnych Czy zaangażowanie pośrednika zwiększa ryzyko? Zarys sprawy...15 Praktyczne konsekwencje dla podatników Czyli czy można doszacować dochód w przypadku nieegzekwowania odsetek od pożyczek od podmiotu powiązanego? Zarys sprawy...16 Praktyczne konsekwencje dla podatników Czy organ podatkowy może pominąć powiązania w grupie w przypadku oszacowania przychodu ze zbycia nieruchomości? Zarys sprawy...17 Praktyczne konsekwencje dla podatników Czy leasing podlega przepisom o cenach transferowych?...18 Zarys sprawy...18 Praktyczne konsekwencje dla podatników Magazynowanie czy sprzedaż? Rodzaj działalności a poziom rentowności Zarys sprawy...19 Praktyczne konsekwencje dla podatników Odsetki to nie wszystko Pełna ocena rynkowego charakteru udzielonej pożyczki Zarys sprawy...21 Praktyczne konsekwencje dla podatników Które usługi powinny być zsumowane przy określaniu zakresu dokumentacji? Zarys sprawy Praktyczne konsekwencje dla podatników Ceny transferowe w centrum uwagi w Polsce i na świecie Działania OECD dążenie do wyeliminowania braku opodatkowania PwC 2

3 6.2Kwestie związane z cenami transferowymi w odniesieniu do dóbr niematerialnych Konkluzje Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu Załącznik nr Przepisy prawne powołane w raporcie PwC 3

4 1. Wprowadzenie Tematyka cen transferowych to najprawdopodobniej najgorętszy obecnie temat dotyczący kwestii podatkowych. Na początku 2013 r. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wydała raport dotyczący zjawiska erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków Addressing Base Erosion and Profit Shifting ( Raport BEPS ), a w lipcu 2013 r. uzupełniła go listą działań, które zostaną podjęte, aby przeciwdziałać temu zjawisku ( Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting ). Międzynarodowa prasa informuje niemal codziennie o znanych międzynarodowych korporacjach, które płacą podatki w niewielkich kwotach. W dniu 18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów 1 (dalej; Rozporządzenie ) wprowadzająca istotne zmiany związane z cenami transferowymi. Rozporządzenie wraz z planem OECD powinno być brane pod uwagę przez wszystkie Grupy planujące dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnicy powinni spodziewać się i być przygotowani na wzmożone działania organów podatkowych. Przeszłe rozliczenia niekoniecznie są bezpieczne. Istotne jest, że Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich nowych postepowań podatkowych, w tym również tych, które będą dotyczyć minionych lat podatkowych. Wzmożone skupienie się organów podatkowych na kwestiach związanych z cenami transferowymi, zostało potwierdzone w ogłoszonych przez urzędy kontroli skarbowej rocznych celach działalności. Podstawowym celem organów pozostaje zapobieganie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu transferu zysków do podmiotów powiązanych. Pozytywnym aspektem jest fakt, że sądy administracyjne wyraźnie oczekują od organów podatkowych dokładnej i profesjonalnej analizy spraw z perspektywy cen transferowych. Jednakże podstawowym problemem staje się kwestia przedłużających się postępowań. Pomimo, że wyroki sądów są pozytywne, to problematyczne są kwestie zaangażowanego czasu i poniesionych kosztów. Kluczową informacją, istotną dla podatników jest zasadność skoncentrowania się na etapie przed kontrolnym, aby móc dowieść istotę transakcji podczas potencjalnej kontroli podatkowej. Warto poświęcić czas na przygotowanie kompleksowej, dobrze przemyślanej dokumentacji cen transferowych związanej ze znaczącymi transakcjami zawierającej wyniki analizy porównawczej. Dokumentacja powinna stanowić pierwszą linię obrony, a w dłuższej perspektywie powinna przyczynić się do oszczędności czasu i pieniędzy. Niniejszy raport ma na celu przedstawianie zarysu problemów praktycznych i prawnych, powstających w związku z obszarem kontroli podatkowych, skarbowych i postępowań sądowych dotyczących cen transferowych. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa cennym źródłem wiedzy w skomplikowanej dziedzinie cen transferowych. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu I trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu I trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r., nr 160, poz. 1268, z późn. zm.). PwC 4

5 2. Tematyka cen transferowych Cena transferowa (inaczej: cena transakcyjna) to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jako że wiele transakcji w obrocie stanowią właśnie transakcje między podmiotami powiązanymi, to ceny transferowe stosowane w tych transakcjach, mają decydujący wpływ na ostateczny rachunek zysków i strat w poszczególnych jednostkach grupy kapitałowej. W celu ograniczenia ryzyka przerzucania dochodów pomiędzy państwami w celu zmniejszenia opodatkowania, istnieją uregulowania nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek ustalania cen transferowych na poziomie zgodnym z cenami rynkowymi. Już od kilkunastu lat, także w polskim prawie podatkowym istnieją przepisy dotyczące cen transferowych, zaś zarządzanie związanym z nimi ryzykiem stało się w ostatnim czasie jednym z najistotniejszych obszarów podatkowych w działalności gospodarczej przedsiębiorców. Do najistotniejszych sposobów zabezpieczenia pozycji podatnika w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi należą: sporządzanie kompleksowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wspierającej stosowaną metodologię cen transferowych; wyznaczenie rynkowego poziomu cen w oparciu o zewnętrzne lub wewnętrzne dane porównywalne, w celu potwierdzenia, że cena ustalona przez podatnika pozostaje w wymaganym przedziale w porównaniu z cenami stosowanymi w transakcjach między niezależnymi jednostkami; zawarcie porozumienia cenowego z Ministerstwem Finansów. Tabela 1 Poziom zabezpieczenia podatnika Dokumentacja cen transferowych Studia porównawcze Poziom zabezpieczenia podatnika Porozumienie w sprawie ustalenia cen transakcyjnych PwC 5

6 3. Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych gdzie są i dokąd dążą organy kontroli? Czy władze podatkowe będą kwestionować transakcje z podmiotami powiązanymi? Kiedy kontrola podatkowa dotyczy podatnika, który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, niezwykle prawdopodobne jest, że będzie wiązała się między innymi z kontrolą cen transferowych. Już w pierwszym wezwaniu kontrolujący często zwracają się do podatnika o przedłożenie w miejscu prowadzenia czynności kontrolnych dokumentacji, o której mowa w przepisie art. 9a ustawy o podatku dochodowym (CIT) od osób prawnych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Dlatego też każdy podatnik, który liczy się z możliwym wszczęciem wobec niego kontroli, powinien zawsze mieć na względzie, że może zostać wyrwany do odpowiedzi na temat prawidłowości sposobu, w jaki dokumentuje transakcje z podmiotami powiązanymi. O nieuświadomionej niekiedy potrzebie posiadania dokumentacji cen transferowych Wbrew pozorom, nawet obecnie, kiedy wiedza o konieczności posiadania właściwej dokumentacji podatkowej jest wiedzą powszechną, nie wszyscy zobowiązani podatnicy decydują się na jej sporządzenie. Jest to zaskakujące. Niekompletna lub wadliwa dokumentacja cen transferowych, może okazać się niewystarczająca, aby uchronić podatnika przed nałożeniem na niego pięćdziesięcioprocentowej stawki podatku. Prawdą jest, że nie dalej jak kilka lat temu organy kontroli skupiały się raczej na ocenie formalnej dokumentacji, niż na jej zawartości merytorycznej. Wówczas do prawidłowego wywiązania się z ustawowego obowiązku wystarczała dokumentacja, która nie musiała koniecznie zawierać szczegółowej analizy transakcji. Czasy jednak się zmieniły. Dzisiaj szczegółowa analiza transakcji z podmiotami powiązanymi powinna stanowić absolutne minimum. Rozbudowana dokumentacja uzupełniona o analizę porównawczą jest niezbędna dla znaczących transakcji. Mamy informacje o postępowaniach, w rezultacie których organy oszacowały dochody w wysokości milionów złotych. Obserwowane przez nas działania władz oraz inicjatywy legislacyjne zapowiadają prawdopodobne zaostrzenie podejścia w przyszłości. PwC 6

7 3.1 Jakie trendy po stronie organów podatkowych? Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące kontroli cen transferowych. Wnioski płynące z analizy danych zawartych w Tabeli nr 2 są następujące: 1. kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe skutkują znacznie niższymi średnimi kwotami doszacowanego dochodu w porównaniu z doszacowaniem dokonywanym przez urzędy kontroli skarbowej; 2. wzrasta łączna liczba kontroli cen transferowych prowadzonych przez organy kontroli w ciągu roku; 3. wzrasta łączna kwota dochodu doszacowanego przez organy kontroli w ciągu roku. Tabela 2 Dane dotyczące kontroli cen transferowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej Łączna liczba kontroli cen transferowych przeprowadzonych przez US i UKS W tym kontroli przeprowadzonych przez US W tym kontroli przeprowadzonych przez UKS Łączna liczba kontroli prowadzonych przez US i UKS zakończonych oszacowaniem dochodu W tym kontroli zakończonych oszacowaniem dochodu przeprowadzonych przez US W tym kontroli zakończonych oszacowaniem dochodu przeprowadzonych przez UKS * Łączna kwota dochodu doszacowanego przez US i UKS [w tysiącach złotych] W tym łączna kwota dochodu doszacowanego przez US [w tysiącach złotych] W tym łączna kwota dochodu doszacowanego przez UKS [w tysiącach złotych] Średnia kwota doszacowanego dochodu będąca rezultatem kontroli US [w tysiącach złotych] Średnia kwota doszacowanego dochodu będąca rezultatem kontroli UKS [w tysiącach złotych] Źródło: Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów * liczba oszacowana przy założeniu, iż efekty kontroli w II połowie roku były takie same jak w I połowie. PwC 7

8 3.2 Nowelizacja Rozporządzenia TP nowe obszary zainteresowania organów kontroli Nowelizacja Rozporządzenia TP jest zaadresowana głównie do organów podatkowych. Jednakże oczywiście jest to również istotna wskazówka dla podatników. Ponad jedna trzecia podatników, którzy wzięli udział w niedawnym badaniu PwC, przewiduje, że nowelizacja Rozporządzenia będzie skutkować większą liczbą kontroli i sporów w zakresie TP. Jesteśmy przekonani, że takie obawy są w pełni uzasadnione. Nowelizacja Rozporządzenia najprawdopodobniej będzie skutkować zwiększeniem kwot doszacowanych dochodów będących rezultatem kontroli podatkowych. Tabela 3 Jakich efektów nowelizacji rozporządzenia TP spodziewacie się Państwo? 16% 12% 37% 37% - nowelizacja będzie skutkować większą liczbą kontroli i sporów w zakresie cen transferowych 35% - nowelizacja zwiększy obciążenia administracyjne po stronie podatnika 16% - nowelizacja wyjaśni wątpliwości interpretacyjne 35% 12% - nowelizacja nie będzie miała praktycznego wpływu na codzienną działalność podatników Źródło: PwC Nowelizacja przepisów Rozporządzenia, która wprowadza do polskich przepisów wiele międzynarodowych tendencji i praktyk w zakresie stosowania cen transferowych, wskazuje w którym kierunku mogą podążyć w najbliższej przyszłości organy kontroli. W szczególności chodzi tu o ocenę: 1. restrukturyzacji działalności (obszar nieuregulowany dotychczas specyficznie w polskim prawie podatkowym); 2. analizy porównawczej transakcji; 3. wydatków akcjonariusza. PwC 8

9 Restrukturyzacja działalności Większość przedsiębiorstw podejmuje co jakiś czas decyzje o restrukturyzacji swojej działalności. Wprowadzenie przepisów dotyczących restrukturyzacji działalności wskazuje, iż polskie organy podatkowe będą teraz w bardziej szczegółowy sposób weryfikować tego rodzaju zagadnienia. Definicja restrukturyzacji w polskich przepisach jest obecnie bardzo szeroka, podobnie jak w w Wytycznych OECD 2. Zmiana modelu biznesowego, zgodnie z Rozporządzeniem, obejmuje przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, elementów ryzyka lub aktywów. Na przykład: zmiana profilu z producenta o pełnych funkcjach i o pełnym ryzyku na producenta kontraktowego lub na producenta na materiale powierzonym; zmiana profilu z dystrybutora o pełnych funkcjach i o pełnym ryzyku na dystrybutora o ograniczonym ponoszonym ryzyku; centralizacja funkcji w obrębie grupy np. centralizacja funkcji zakupowych, sprzedaży eksportowej, prac badawczo-rozwojowych; centralizacja aktywów w obrębie grupy np. centralizacja praw do wyników prac badawczorozwojowych, praw do znaków towarowych. Analiza porównawcza transakcji Innym obszarem zwiększonej aktywności organów kontroli będzie analiza porównywalności transakcji. Nowe przepisy nawiązują do procesu przedstawionego w Wytycznych OECD. Aby dokonać określenia dochodu podmiotu powiązanego, kontrolujący będą obowiązani przeprowadzić analizę warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz badanie zgodności tych warunków z warunkami, które ustaliłyby miedzy sobą niezależne podmioty. Jak zostało podkreślone, mimo iż znowelizowane Rozporządzenie skierowane jest przede wszystkim do organów kontroli, podatnicy powinni wykorzystać wynikające z niego informacje do zabezpieczenia swojej pozycji podatkowej. Każdy podatnik, który zechce być o jeden krok przed kontrolującymi, powinien przygotować nową analizę porównawczą (lub dostosować istniejącą przepisy Rozporządzenia odnoszą się też do lat ubiegłych) mając na uwadze zawarte w Rozporządzeniu wytyczne. Wydatki akcjonariusza Wydatki akcjonariusza, to koszty, które nie kreują korzyści dla podatnika, natomiast są realizowane z korzyścią dla udziałowca usługobiorcy. Koszty te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla podatnika. Koszty udziałowca mogą być związane z: strukturą prawną udziałowca, np. koszty organizacji zgromadzeń wspólników, koszty emisji akcji oraz koszty rady nadzorczej; koszty wynikające z wymogów dotyczących sprawozdawczości, w tym związane z konsolidacją sprawozdań finansowych grupy; koszty finansowania nabycia udziałów lub akcji. Katalog wydatków akcjonariusza znajduje się w załączniku numer 2 do Rozporządzenia. 2 Przy czym definicja w rozumieniu OECD jest szersza obejmuje także wypowiedzenie umów lub istotną renegocjację warunków umów. PwC 9

10 Informacje prasowe Ministerstwa Finansów i urzędów kontroli skarbowej wskazują obszary, które będą miały najistotniejsze znaczenie dla podatników, w związku z przepisami dotyczącymi restrukturyzacji / zmiany modelu biznesowego. Fiskus przyjrzy się przesuwaniu zysku Niektórzy doradcy podatkowi zwracają jednak uwagę, że rozporządzenia te są mało precyzyjne i w rezultacie każda restrukturyzacja grupy może być uznana przez fiskusa za próbę ucieczki od podatku. Zdaniem Moniki Laskowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, nie każde przesunięcie aktywów czy ryzyka w grupie będzie jednak interesowało kontrolerów. - Dla nas istotne są restrukturyzacje, które powodują przesunięcie zysku zauważyła Laskowska podczas konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. I zapowiedziała, że wkrótce jej resort opublikuje na swoich stronach internetowych wyjaśnienia, jakie restrukturyzacje będą szczegółowo badane. Mają być przy tym uwzględnione wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Urząd kontroli skarbowej zweryfikuje też wcześniejsze transakcje Obowiązek badania restrukturyzacji został wprowadzony w odniesieniu do kontroli wszczętych od 18 lipca i tych, które nie zostały tego dnia zakończone mówi Andrzej Bartyska, inspektor kontroli skarbowej, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Przepisy znowelizowanego rozporządzenia ( ) nakładają na nas obowiązek badania zgodności warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji z rynkowymi. Nasze zainteresowanie będzie budziło przeniesienie istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyka. W trakcie kontroli ocenimy zarówno ekonomiczne przyczyny przeprowadzenia restrukturyzacji, jak i oczekiwane korzyści. Sprawdzimy, czy podmioty uczestniczące w transakcji wybrały z dostępnych scenariuszy opcję pozwalającą na zachowanie warunków rynkowych. - Agnieszka Pokojska, GazetaPrawna.pl, 1 października 2013 r. Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na fakt, iż przepisy Rozporządzenia mają charakter proceduralny. Obowiązek dokonywania restrukturyzacji na warunkach rynkowych nakłada natomiast na podatników art. 11 ustawy o CIT, którego brzmienie w ostatnim okresie nie uległo zmianie. Oznacza to, iż organy podatkowe mogą na podstawie przepisów Rozporządzenia kontrolować również restrukturyzacje dokonywane przez podatników przed nowelizacją Rozporządzenia. W związku z powyższym rekomendujemy podatnikom weryfikację wcześniejszych restrukturyzacji skupiającą się na sprawdzeniu: Organy podatkowe mogą kontrolować restrukturyzacje dokonywane przez podatników przed nowelizacją Rozporządzenia czy restrukturyzacja była uzasadniona z perspektywy ekonomicznej / biznesowej, alternatywnych opcji restrukturyzacyjnych dostępnych dla podmiotów powiązanych z daną restrukturyzacją, oczekiwanych korzyści płynących z restrukturyzacji. PwC 10

11 3.3 Selekcja podmiotów do kontroli według OECD Rozwój polskich regulacji dotyczących cen transferowych prowadzony jest równolegle do wielu zmian mających miejsce na arenie międzynarodowej. W dniu 30 kwietnia 2013 r., OECD wydała wstępną wersję raportu na temat szacowania ryzyka w zakresie cen transferowych 3 (dalej: Raport OECD). Raport ten jest adresowany głównie do organów podatkowych w krajach członkowskich OECD. Raport wskazuje czynniki ryzyka ułatwiające organom podatkowym identyfikację podmiotów, u których należy przeprowadzić kontrolę transakcji z podmiotami powiązanymi oraz zagadnień na które należy zwrócić szczególną uwagę. W poniższej tabeli podsumowane zostały kluczowe czynniki ryzyka wskazane przez OECD. Tabela 4 Czynnik ryzyka Opis Istotne transakcje z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych Transakcje z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych powinny zwracać uwagę organów podatkowych, ze względu na ryzyko przypisania zysku do niewłaściwego kraju. Przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych do podmiotu powiązanego Tego rodzaju transakcje mają niejednokrotnie na tyle wyjątkowy charakter, iż trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy ich wycena odpowiada warunkom rynkowym. W wielu sytuacjach, brak jest porównywalnych danych, na których można byłoby oprzeć wycenę. Zmiana modelu działalności / restrukturyzacja Zagadnienie zmiany modelu działalności zostało szeroko opisane w IX rozdziale Wytycznych OECD. Analogiczne uregulowania zostały zawarte w znowelizowanej wersji Rozporządzenia. Zgodnie z tymi uregulowaniami, każda zmiana modelu działalności, w tym przeniesienie funkcji, ograniczenie ryzyk lub przeniesienie istotnych aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi, powinna zostać przeanalizowana z perspektywy przepisów o cenach transferowych. Specyficzne rodzaje transakcji / płatności Według OECD, płatność odsetek, opłat licencyjnych, ubezpieczeniowych lub inne płatności tego typu dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych, powinny przyciągnąć uwagę organów podatkowych, gdyż w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, w których płatność nie odzwierciedla faktycznych świadczeń. Strata z działalności operacyjnej Strata z działalności operacyjnej, w szczególności, ponoszona przez kilka lat, może wskazywać, iż warunki współpracy z podmiotami powiązanymi nie odzwierciedlają faktycznej wartości pełnionych funkcji. Niskie wyniki z działalności operacyjnej Podobnie jak w powyższym przypadku, wyniki znacznie niższe niż oczekiwane w danej branży / osiągane przez bezpośrednich konkurentów, mogą wskazywać, iż podmiot nie jest wynagradzany na odpowiednim poziomie za pełnione przez niego funkcje. 3 Draft handbook on Transfer Pricing Risk Assessment, kwiecień 2013, OECD. PwC 11

12 Czynnik ryzyka Opis Niska efektywna stopa opodatkowania Niska efektywna stopa opodatkowania spółki / grupy kapitałowej, zwłaszcza jeżeli jest znacznie niższa od nominalnych stawek podatkowych, może wskazywać, iż zbyt duża część dochodu jest alokowana do krajów o niskich stopach opodatkowania / rajów podatkowych. Niekompletna dokumentacja / brak dokumentacji Jeżeli brak jest odpowiedniej dokumentacji / uzasadnienia ekonomicznego, wskazującego jak zostały ustalone ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że są one ustalone na nierynkowym poziomie Nadmierne zadłużenie Według Raportu OECD, nadmierne zadłużenie spółki, w szczególności, większe niż spółka byłaby w stanie zaciągnąć nie będąc członkiem grupy kapitałowej, może również wskazywać, iż warunki udzielenia pożyczki są nierynkowe. Powyższa lista czynników ryzyka może być pomocna również dla podatników. Jeśli jakiś z wskazanych powyżej czynników ryzyka wystąpił w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi powinno to skłonić podatnika do dokładniejszego zbadania danych transakcji. Jednakże nie musi to oznaczać, że spółka dokonuje transakcji na nierynkowych warunkach. Istotne jest zastanowienie się, czy warunki transakcji mają odpowiednie uzasadnienie biznesowe oraz czy nie występuje konieczność zrewidowania metody ustalania cen transferowych, w celu dostosowania jej do warunków rynkowych. PwC 12

13 4. Podsumowanie orzecznictwa sądów administracyjnych Regulacje z zakresu cen transferowych pozwalają na różne interpretacje. Sądy zapewniają ważne wytyczne, które pomagają podatnikom podejmować właściwe decyzje. Dalsza część raportu podsumowuje niektóre orzeczenia sądów administracyjnych z okresu , dotyczące kwestii istotnych z perspektywy cen transferowych. Szczególnie trzy tendencje są wyjątkowo pozytywne: Sądy wymagają od organów podatkowych profesjonalnej i dogłębnej analizy faktów z perspektywy cen transferowych, np. szczegółowych analiz porównawczych. Jak sugerowano powyżej, Sądy przestrzegają prawa i wymagają tego samego od organów podatkowych. W przeciwnym razie, sprawa jest oddalana. Jeżeli podatnik wierzy, że jego postawa jest właściwa z perspektywy cen transferowych i ceny są warte obrony, powinien mieć zaufanie do systemu sądownictwa. W poniższej tabelce podsumowaliśmy przedmiot rozważań oraz podsumowanie spraw, które przeanalizowaliśmy szczegółowo: Tabela 5 Przedmiot Sprawa Podsumowanie Model Biznesowy użycie podmiotu powiązanego jako pośrednika 1 Zaangażowanie podmiotu powiązanego bez ekonomicznego uzasadnienia może zostać pominięte Brak zapłaty/otrzymania odsetek od pożyczki od podmiotu powiązanego 2 Podczas gdy warunki umowy pożyczki od podmiotu powiązanego mogą być zgodne z zasadami rynkowymi, to to jak umowa jest stosowana w praktyce jest również istotne Nieegzekwowanie zobowiązania do zapłaty odsetek oznacza warunek niezgodny z zasadami rynkowymi i może prowadzić do oszacowania przychodu. Brak egzekwowania praw podmiotu powiązanego 3 & 4 Organy podatkowe muszą zastosować przysługujące podmiotowi powiązanemu prawa kiedy szacują dodatkowy dochód. Nie mogą po prostu powołać innych przepisów, co może być dla nich łatwiejsze. PwC 13

14 Charakter transakcji: towary, usługi, czy oba 5 Organy podatkowe muszą dogłębnie analizować sytuacje, gdzie natura czynności jest niekoniecznie przejrzysta lub gdy w grę wchodzi więcej niż jedna czynność, po to, żeby przychód (dla określonej czynności) mógł zostać ustalony zgodnie z warunkami rynkowymi. Ocena rynkowego charakteru pożyczki od podmiotu powiązanego Progi dla dokumentacji dotyczącej cen transferowych: które transakcje należy zsumować? 6 Wymagana jest dokładna analiza warunków pożyczki: Analiza porównawcza, uzupełniona informacją jak transakcje kontrolowane różnią się od rynkowych, Organy podatkowe muszą w pełni uzasadnić metodę i sposób szacowania dochodu Brak zabezpieczenia pożyczki nie jest decydujący w ustalaniu czy warunki nie są rynkowe. 7 Te same typy usług dla tego samego podatnika. Pewne inne, bardziej rozbudowane kwestie dotyczące cen transferowych pojawiają się po przeanalizowaniu spraw: Organy podatkowe przeprowadzają analizy porównawcze w celu weryfikacji rynkowego charakteru ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Przyglądają się bliżej rodzajowi prowadzonej przez podatników działalności oraz charakterowi oraz specyfice rynku właściwego. Transakcje finansowe są weryfikowane przez organy szczególnie dokładnie z uwagi na ich wartość. Organy coraz częściej weryfikują nie tylko rynkowe warunki udzielenia i spłaty pożyczek, ale również rzeczywistą realizację zapisów umów pożyczek. Organy podatkowe weryfikują wszystkie właściwe elementy dokumentacji dotyczącej cen transferowych na przykład elementy wpływające na wynagrodzenie w tym bazę kosztową, ryzyka ponoszone przez strony a nawet terminy płatności. Patrzą także na zgodność, np. między dokumentacją a zwrotem podatku. Szczegółowemu badaniu poddawane są warunki przewidziane w zawieranych umowach, ich charakter oraz odniesienie do warunków rynkowych. Umowy regulujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi niekoniecznie tworzą ustawową dokumentację dotyczącą cen transferowych. Brak dokumentacji wymaganej przez regulacje dotyczące cen transferowych skutkuje nałożeniem 50% stawki podatku. Organy podatkowe weryfikują substancję / funkcje rzeczywiście pełnione przez strony. Przy szacowaniu dodatkowego dochodu kluczowe jest ustalenie transakcji porównywalnych. Informacje uzyskane od konkurentów, do których dostęp mają organy podatkowe dostarczają wskazówki co do np. terminów płatności i podejścia do kształtowania cen, w tym bazy kosztowej. PwC 14

15 5. Wybrane wyroki sądów administracyjnych 5.1 Czy zaangażowanie pośrednika zwiększa ryzyko? Zawyżenie kosztów podatkowych poprzez włączenie pośrednika do transakcji Czas trwania postępowania: 2,5 roku Rok kontrolowany: 2006 Dodatkowy podatek należny: 265 tys. PLN Typ transakcji: towarowa Zasięg transakcji: krajowa Data wyroku: 27 marca 2012 r. Sygnatura: II FSK 1882/10 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Wynik: oddalenie skargi kasacyjnej podatnika Zarys sprawy Organy podatkowe oceniły, że ceny dostaw towaru (stali odkuwkowej) Spółce przez podmiot dominujący były niegodne z zasadami rynkowymi, co skutkowało zawyżeniem kosztów uzyskania przychodów. W celu ustalenia, czy ceny w transakcjach sprzedaży towaru określone były na zasadach rynkowych, niezbędnym było ich porównanie do cen stosowanych w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi, prowadzącymi taką samą działalność gospodarczą. W ocenie organów podatkowych, z punktu widzenia Spółki, zakupywanie stali odkuwkowej bezpośrednio od producentów, nie zaś od podmiotu dominującego byłoby rozwiązaniem korzystniejszym pod względem cenowym. Zdaniem sądów administracyjnych, organy prawidłowo ustaliły, że nie stosowano cen rynkowych, zaś podatnik zawyżył koszty podatkowe. W ocenie sądów, najbardziej optymalnym modelem biznesowym stosowanym przez podatnika, a zarazem tańszym byłoby nabywanie spornego towaru bezpośrednio w hutach, bez udziału spółki dominującej. Sądy nie zgodziły się ze stanowiskiem Spółki jakoby w sprawie występował efekt synergii, ponieważ współpraca ze spółką dominującą doprowadziła do zwiększenia kosztów. Praktyczne konsekwencje dla podatników Organy podatkowe coraz częściej weryfikują ekonomiczny sens stosunków biznesowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. NSA uznał za zasadne pominięcie w procesie oceny stosowania cen transakcyjnych takiego modelu biznesowego, który oparty był na nieuzasadnionym zaangażowaniu w transakcję nabycia towarów pośrednika spółki dominującej. Wyrok potwierdza prawidłowość praktyki organów podatkowych w obszarze weryfikowania funkcji pełnionej przez pośrednika oraz jej wpływu na koszty uzyskania przychodów. NSA potwierdził, że nieuzasadnione ekonomicznie zaangażowanie podmiotu powiązanego w transakcję zakupu towarów może skutkować doszacowaniem dochodu. PwC 15

16 5.2 Czyli czy można doszacować dochód w przypadku nieegzekwowania odsetek od pożyczek od podmiotu powiązanego? Czas trwania postępowania: ponad 3 lata Rok kontrolowany: 2003 Dodatkowy podatek należny: 57 mln PLN Typ transakcji: finansowa Zasięg transakcji: krajowa Data wyroku: 25 czerwca 2013 r. Sygnatura: II FSK 2226/11 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Wynik: uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji Zarys sprawy Organy podatkowe uznały, że udzielenie oprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu ale nieegzekwowanie spłaty należnych odsetek (wbrew umowie) nadal powoduje u podatnika powstanie przychodu (art. 11 ustawy o CIT). Przychód ten stanowią odsetki, wynikające z umów, a których spłata mogłaby być egzekwowana, gdyby podatnik zawarł podobne umowy z podmiotami niezależnymi. W ocenie organów podatkowych, Spółka nie wykazała dochodów z uwagi na powiązania w grupie. Spółka podnosiła, że niepodjęcie żadnych działań windykacyjnych nie jest wystarczające do stwierdzenia, iż w sytuacji Spółki mamy do czynienia z cenami nierynkowymi. Podnosiła, że skoro nie otrzymano w ujęciu kasowym odsetek, to nie mogą być one opodatkowane. W ocenie NSA, art. 11 ustawy stosuje się także w odniesieniu do umów zawartych na warunkach rynkowych, ale realizowanych w odmienny sposób. Pojęcia wykonuje świadczenia i warunki tych świadczeń nie mogą być brane pod uwagę tylko w momencie zawierania umowy. Doszacowanie jest możliwe, gdy strony nie przestrzegają postanowień umowy. Praktyczne konsekwencje dla podatników Organy podatkowe coraz częściej weryfikują nie tylko warunki udzielenia i spłaty pożyczek, ale również realizację zapisów umów pożyczek. Za wprowadzanie warunków nierynkowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi może zostać uznane nieegzekwowanie kar umownych przez pożyczkodawcę z tytułu niespłacania pożyczki oraz odsetek przez podmiot powiązany. W takiej sytuacji brak dochodzenia należności odsetkowej od spółki powiązanej może skutkować doszacowaniem przychodu podatkowego z tytułu nieotrzymanych odsetek. NSA potwierdził, że rezygnacja z egzekwowania odsetek od podmiotu powiązanego w związku z udzieloną pożyczką może być uwzględniana przez pryzmat przepisów o cenach transferowych. PwC 16

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania Opinia do projektu z dnia 12.12.2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego

Bardziej szczegółowo

Ceny transakcyjne w Polsce

Ceny transakcyjne w Polsce Ceny transakcyjne w Polsce Czym są ceny transakcyjne? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia dokumentacji? Co musi wiedzieć przedsiębiorca o cenach transakcyjnych? Jaką odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ILPB4/423-81/14-3/MC - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-81/14-3/MC Data 2014.04.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zagadnienia wstępne... 3 I. Wstęp i podstawa prawna dokumentacji... 4 II. Opis podmiotów biorących udział w transakcjach... 4 III. Charakterystyka rynku hurtowej sprzedaży owoców... 5 Transakcja: Pożyczki...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/11/2011. Spis treści

Newsletter 1/11/2011. Spis treści TAAC Sp. z o.o. Newsletter 1/11/2011 Spółka Doradztwa Podatkowego Al. Niepodległości 120 lok. 13 02-577 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail: biuro@taacsolutions.pl Spis treści I Dojazdy

Bardziej szczegółowo

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Warszawa, 6 maja 2013 r. Sz. P. Paweł Rochowicz Redaktor dziennika Rzeczpospolita p.rochowicz@rp.pl AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Szanowny Panie Redaktorze, w związku z prowadzoną przez Redakcję

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi: opis W książce kompleksowo przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 9

Spis treści. Strona 2 z 9 XXX Sp. z o.o. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za rok dotycząca udzielenia XXX Produkcja Sp. z o.o. pożyczki przez XXX Sp. z o.o. Spis treści Spis treści...2 Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl

Ceny transferowe. przygotuj się do kontroli! Szkolenie portalu TaxFin.pl Szkolenie portalu TaxFin.pl Ceny transferowe przygotuj się do kontroli! 6-7 października 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 17-18 listopada 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 12-13

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych ALERT Kontrole Podatkowe 2015 podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych Plan działań organów podatkowych na rok 2015 Zgodnie z nowo opracowanym

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 740716 Temat: Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji. Warsztaty praktyczne. 10-25 Styczeń Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową ROZPORZĄDZENIE Projekt czerwca 2015 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową Na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 767 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

IBPB-1-2/ /15/MW- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPB-1-2/ /15/MW- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach IBPB-1-2/4510-477/15/MW- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/4510-477/15/MW Data 2015.11.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat

Bardziej szczegółowo

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje,

Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje, Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie metodologii grupowania transakcji dla celów analizy limitów ustawowych i zweryfikowania, czy dana transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu cen transakcyjnych.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

cen transferowych PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ

cen transferowych PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ FINANCIAL Dobrze wiedzieć kiedy zacznie się SZTORM [ transferowy ] PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY JUŻ DZIŚ Zmiany w ustawie o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe wybrane zagadnienia

Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe wybrane zagadnienia 27 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Tomasz Adamski, doradca w zakresie cen transferowych w MDDP Przed podjęciem

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

IPPB5/ /14-2/RS

IPPB5/ /14-2/RS IPPB5/423-1253/14-2/RS - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-1253/14-2/RS Data 2015.03.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Omówienie za opracowaniem przygotowanym przez PwC Ukraina

Omówienie za opracowaniem przygotowanym przez PwC Ukraina Omówienie ustawy O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie kształtowania cen transferowych" opublikowanej w dniu 7 sierpnia br, która wprowadza nowe regulacje do Kodeksu podatkowego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo