COLLEGIUM MEDICUM UMK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COLLEGIUM MEDICUM UMK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UCZELNIANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... 3 C z ę ś ć d r u g a OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... 5 C z ę ś ć t r z e c i a SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... 7 I. Dofinansowanie do wczasów indywidualnych... 7 II. Dofinansowanie odpłatności za kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży... 8 III. Dofinansowanie do świadczeń kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych... 8 IV. Bezzwrotna pomoc finansowa związana ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą, śmiercią, trudną sytuacją materialną, podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym... 9 V. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego C z ę ś ć c z w a r t a SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA ZWROTNEJ POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE I. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe II. Pożyczki na remont lokalu mieszkalnego (domu) III. Pożyczki mieszkaniowe... 14

3 R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E Ń S O C J A L N Y C H COLLEGIUM MEDICUM UMK C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UCZELNIANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Działalność socjalna w Collegium Medicum UMK prowadzona jest na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) i art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) oraz zgodnie z: 1) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), 3) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), 4) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), 5) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 6) ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 z późn. zm.), 7) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2 W Collegium Medicum UMK tworzy się uczelniany fundusz świadczeń socjalnych, określany dalej skrótem UFŚS, na który składa się : 1) odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Collegium Medicum UMK, 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Collegium Medicum UMK, będących emerytami, rencistami. 3 Dla pracowników Collegium Medicum UMK tworzy się odpis na fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w 2 pkt. 1, zgodnie z art. 157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 4 Odpis na fundusz, o którym mowa w 2 pkt. 2, tworzy się na jednego byłego pracownika Collegium Medicum UMK będącego emerytem lub rencistą, zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 3

4 5 1. Środki UFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki na rachunek UFŚS są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, na dany rok kalendarzowy w terminach oraz w wysokości: 1) do 31 maja każdego roku co najmniej 75 % równowartości rocznych odpisów, o których mowa w 2, 2) do 30 września każdego roku pozostała część odpisów rocznych. 3. Środki UFŚS niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 4. Środki UFŚS zwiększa się o wpływy określone w art. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 6 Środki UFŚS przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej, obejmującej rodzaje świadczeń socjalnych określonych w Działalność socjalna Collegium Medicum UMK jest prowadzona na podstawie rocznego planu finansowego, zwanego dalej planem finansowym działalności socjalnej. 2. Plan finansowy działalności socjalnej jest opracowywany przez Dział Socjalny CM. 3. Plan finansowy działalności socjalnej określa wysokość planowanych wpływów i wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych Projekt planu finansowego działalności socjalnej jest opracowywany przez Dział Socjalny CM w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych o zatwierdzonych wysokościach odpisów na dany rok. 2. Plan finansowy działalności socjalnej, po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum przedkłada rektorowi do zatwierdzenia Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum w terminie do dnia 1 marca każdego roku przedkłada rektorowi roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego działalności socjalnej za rok poprzedni. 2. Rektor rozstrzyga wszelkie wątpliwości związane z administrowaniem UFŚS w uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK. 10 Bieżące administrowanie środkami UFŚS, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym działalności socjalnej, należy do zastępcy kanclerza ds Collegium Medicum, który odpowiada za nie przed rektorem. 11 W Dziale Socjalnym CM prowadzi się dla każdego pracownika, emeryta i rencisty oraz osób 4

5 przebywających na świadczeniu przedemerytalnym, generowaną z systemu komputerowego kartotekę świadczeń socjalnych, zawierającą informacje o przyznanych i wykorzystanych świadczeniach. 12 Opodatkowanie przyznanych świadczeń socjalnych z UFŚS regulują odrębne przepisy. 13 Do świadczeń socjalnych przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się zarządzenie nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.). C z ę ś ć d r u g a OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 14 Z UFŚS przyznaje się następujące rodzaje świadczeń socjalnych: 1) dofinansowanie do wczasów indywidualnych, 2) dofinansowanie odpłatności za kolonie, obozy, zimowiska lub inne formy wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży, 3) dofinansowanie do świadczeń kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, 4) bezzwrotną pomoc finansową związaną ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą, śmiercią, trudną sytuacją materialną, podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym, 5) dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego, 6) zwrotną pomoc finansową w formie pożyczek na cele mieszkaniowe Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych ze środków UFŚS, zwanych dalej świadczeniami, są: 1) pracownicy Collegium Medicum UMK zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców, pracownicy zatrudnieni na umowach okresowych, pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia oraz urlopach dla celów naukowych, artystycznych) oraz członkowie ich rodzin, 2) emeryci i renciści (byli pracownicy Collegium Medicum UMK) oraz członkowie ich rodzin, 3) członkowie rodzin pracowników Collegium Medicum UMK zmarłych w okresie zatrudnienia, członkowie rodzin po zmarłym emerycie lub renciście, którzy po ich śmierci nabyli uprawnienie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 4) emeryci i renciści (byli pracownicy Collegium Medicum UMK), którzy zrezygnowali ze świadczenia ubezpieczeniowego wypracowanego w Collegium Medicum UMK i przeszli na rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, 5) pracownicy przechodzący na świadczenie przedemerytalne z Collegium Medicum UMK oraz członkowie ich rodzin. 2. W przypadku małżeństwa, w którym oboje małżonkowie są pracownikami Collegium Medicum UMK, emerytami i rencistami Collegium Medicum UMK oraz osobami przechodzącymi z Collegium Medicum UMK na świadczenie przedemerytalne, każdy z nich jest uprawniony do korzystania ze świadczeń, z zastrzeżeniem 20 ust. 2, 26 ust. 3, 37 ust. 6. 5

6 16 Za członków rodziny uprawnionych do korzystania ze świadczeń uznaje się: 1) współmałżonka prowadzącego wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, 2) dzieci własne, małżonka, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do końca roku, w którym ukończyły 19 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do końca roku, w którym ukończyły 25 lat, 3) osoby wymienione w pkt. 2, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (będące inwalidami I lub II grupy) bez względu na wiek, 4) dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli pracownik udowodni, że łoży na ich utrzymanie Świadczenia socjalne przyznaje się na podstawie wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu. 2. Wysokość świadczeń z UFŚS uzależniona jest od średniego miesięcznego przychodu (przychodu /dochodu w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą), zwanego dalej przychodem, przypadającego na jednego członka rodziny i jest ustalana procentowo lub kwotowo. 3. Średni miesięczny przychód oblicza się z miesięcznych przychodów wszystkich osób w rodzinie uprawnionych do świadczeń, otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania (bez 13-tej pensji, nagród jubileuszowych, nagród i wyróżnień). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą za przychód/dochód uznaje się wartość stanowiącą podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Do przychodów wlicza się dofinansowanie, o którym mowa w 14 pkt. 1,2 i 5 oraz zapomogi finansowe, o których mowa w 34 ust. 1 pkt. 3 i Wskaźniki i kwoty wypłat oraz dofinansowania ustala się w formie tabel, które stanowią załączniki do planu finansowego działalności socjalnej, corocznie zatwierdzonego przez rektora. 5. Świadczenia socjalne z UFŚS mają charakter uznaniowy i są przyznawane na podstawie wniosków, o których mowa w ust Świadczenia przyznaje zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, zgodnie z Regulaminem i planem finansowym działalności socjalnej, po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK. 7. Kierownik Działu Socjalnego CM przedkłada zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum propozycje dotyczące przyznania świadczeń. 8. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń podejmuje zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK W celu uzyskania świadczeń, osoby ubiegające się muszą udokumentować przychody za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 1) wnioskodawca zatrudniony tylko w Collegium Medicum UMK musi przedstawić zaświadczenie o przychodach lub swoje odcinki o wynagrodzeniu albo potwierdzić wniosek w Dziale Płac CM, a w przypadku osiągania przychodów również z innych źródeł musi przedstawić zaświadczenia potwierdzające wysokość tych przychodów, 2) pozostali członkowie rodziny, uprawnieni do świadczenia muszą przedstawić zaświadczenia o wysokości osiągniętych przychodów. 2. W przypadku stwierdzenia, że osoba uprawniona złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodu, pobiera dofinansowanie do wczasów indywidualnych bez korzystania 6

7 z urlopu wypoczynkowego, przedłożyła sfałszowany dokument lub przeznaczyła przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, straci ona prawo do otrzymania świadczeń z UFŚS przez kolejne dwa lata. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może przyznać niektóre ulgowe świadczenia tylko dzieciom tej osoby. 3. Wnioskodawca może nie składać zaświadczeń o wysokości uzyskanych przychodów, z wyjątkiem ubiegania się o bezzwrotną pomoc finansową. W takim przypadku dofinansowanie przyznaje się w najniższej wysokości określonej w tabelach dofinansowania. C z ę ś ć t r z e c i a SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Dofinansowanie do wczasów indywidualnych Świadczenia dotyczące wczasów polegają na dopłatach z UFŚS do wczasów indywidualnych. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 przyznaje się pod warunkiem otrzymania przez uprawnionego pracownika urlopu wypoczynkowego na okres wczasów, trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy), potwierdzonego przez jego bezpośredniego przełożonego. W innym przypadku ma zastosowanie 18 ust. 2. Powyższe potwierdzenie nie dotyczy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskim, wychowawczym, dla poratowania zdrowia, urlopach dla celów naukowych, artystycznych, emerytów i rencistów (byłych pracowników Collegium Medicum UMK), pracowników przechodzących z Collegium Medicum UMK na świadczenia przedemerytalne, współmałżonków, którzy przeszli na rentę rodzinną po zmarłym emerycie, renciście (byłym pracowniku Collegium Medicum UMK) Osoby uprawnione, określone w 15 mogą otrzymać dofinansowanie do wczasów indywidualnych jeden raz w roku. 2. W przypadku małżeństw zatrudnionych w Collegium Medicum UMK, wnioskodawcą może być tylko jeden ze współmałżonków Wysokość dopłat z UFŚS do wczasów indywidualnych zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny i jest ustalana procentowo. 2. Wskaźniki procentowe i kwoty bazowe dofinansowania do wczasów indywidualnych ustala się jako załącznik do planu finansowego działalności socjalnej, zgodnie z 17 ust Jeżeli współmałżonek pracownika (emeryta i rencisty) oraz osoby przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym jest zatrudniony u innych pracodawców lub pracuje na własny rachunek, przyznanie dopłaty współmałżonkowi nie powoduje żądania jej refinansowania. 22 Średni miesięczny przychód uprawnionych osób w rodzinie oblicza się zgodnie z 17 ust. 2 i Przyznane kwotowe dopłaty do wczasów indywidualnych w Collegium Medicum UMK są wypłacane przez cały rok. Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym CM miesiąc przed 7

8 planowanym terminem urlopu. Wypłaty nastąpią w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. II. Dofinansowanie odpłatności za kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży 24 Świadczenia dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży polegają na dopłatach z UFŚS do kolonii, obozów, zimowisk i innych form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży na terenie kraju i za granicą, zakupionych indywidualnie przez zainteresowanego u innych organizatorów Dopłaty z UFŚS, o których mowa w 24 przysługują dzieciom, które są członkami rodzin osób uprawnionych, określonych w 15, w wieku od 7 roku życia do 19 roku życia. 2. Dzieciom, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki lub leczenia dopłaty z UFŚS do organizowanych dla nich kolonii, obozów, zimowisk i innych form wypoczynku zdrowotnego przysługują niezależnie od wieku Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługują uprawnionym jeden raz w roku. 2. Dzieci, o których mowa w 25 ust. 2 mogą korzystać dwa razy w roku (tj. jeden raz w okresie wakacji letnich i jeden raz w okresie ferii zimowych) z dopłat do zorganizowanych dla nich kolonii, obozów, zimowisk i innych form wypoczynku zdrowotnego. 3. W przypadku małżeństw zatrudnionych w Collegium Medicum UMK wnioskodawcą może być tylko jeden ze współmałżonków Wysokość dopłaty z UFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny i jest ustalana procentowo w stosunku do pełnej odpłatności za jedno miejsce. 2. Średni miesięczny przychód przypadający na jednego członka rodziny jest obliczany zgodnie z zasadami określonymi w 17 ust. 2 i Wskaźniki procentowe i kwoty bazowe dofinansowania ustala się jako załącznik do planu finansowego działalności socjalnej, zgodnie z 17 ust Dopłaty do kolonii, obozów, zimowisk i innych form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży, zakupionych indywidualnie przez zainteresowanego u innych organizatorów krajowych i zagranicznych są przyznawane przez cały rok. Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym CM. Wypłaty nastąpią w ciągu 14 od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty za wypoczynek (np. rachunki, faktury). III. Dofinansowanie do świadczeń kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych Dofinansowanie ze środków UFŚS do świadczeń kulturalno-oświatowych i sportoworekreacyjnych polega na: 8

9 1) organizowaniu imprezy gwiazdkowo-karnawałowej dla dzieci, 2) dofinansowaniu imprez kulturalno-oświatowych, 3) dofinansowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. 2. Wysokość środków z UFŚS przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 jest ustalana w planie finansowym działalności socjalnej. 3. Wysokość dopłaty z UFŚS do form działalności, o których mowa w ust.1 pkt. 2 i 3 zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny i jest ustalana procentowo w stosunku do pełnej odpłatności za jedno miejsce. Wskaźniki procentowe ustala się jako załącznik do planu finansowego działalności socjalnej, zgodnie z 17 ust Średni miesięczny przychód przypadający na jednego członka rodziny oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w 17 ust. 2 i Do imprezy gwiazdkowo-karnawałowej uprawnione są dzieci, o których mowa w 16 pkt. 2 i W imprezie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 1 roku do 13 roku życia. Dział Socjalny CM informuje rodziców dzieci dla jakich grup wiekowych jest organizowana impreza. W przypadku, gdy oboje rodzice są pracownikami Collegium Medicum UMK, dziecko otrzymuje 1 zaproszenie na zabawę Imprezy o których mowa w 29 ust. 1 pkt. 2 to zakup i dofinansowanie miejsc (biletów) do teatru, kina, opery i innych obiektów widowiskowych. Na każdą z imprez kulturalnooświatowych pracownik, emeryt, rencista i osoba przebywająca na świadczeniu przedemerytalnym może zabrać 1 osobę towarzyszącą (uprawnioną do świadczeń). 2. Imprezy, o których mowa w 29 ust. 1 pkt. 3 to zakup i dofinansowanie biletów/karnetów na baseny, do klubów fitness oraz na widowiska sportowe. Na każdą z imprez sportoworekreacyjnych pracownik, emeryt, rencista i osoba przebywająca na świadczeniu przedemerytalnym może zabrać 1 osobę towarzyszącą (uprawnioną do świadczeń). 3. Na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne, osoby uprawnione mogą otrzymać dofinansowanie do 15 biletów/karnetów dla jednego uprawnionego w ciągu roku. 32 Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum na wniosek kierownika Działu Socjalnego CM podejmuje decyzję w sprawach wysokości środków finansowych z UFŚS przekazywanych na poszczególne imprezy. IV. Bezzwrotna pomoc finansowa związana ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą, śmiercią, trudną sytuacją materialną, podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym 33 Z UFŚS wydziela się w planie finansowym działalności socjalnej środki na udzielanie uprawnionym określonym w 15 ust. 1 zapomóg: 1) bezzwrotnej pomocy finansowej z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia i teściowej), 2) bezzwrotnej pomocy finansowej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bieżącej i okresowej, 3) bezzwrotnej pomocy finansowej z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym. 9

10 34 1. Uprawnieni do świadczeń socjalnych w Collegium Medicum UMK mogą otrzymać w ciągu roku: 1) dwie zapomogi z tytułu długotrwałej choroby, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, udokumentowanych przez uprawnionego, 2) zapomogi z tytułu zgonu, 3) dwie zapomogi z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, 4) jedną zapomogę z tytułu podwyższonych wydatków w okresie zimowym. 2. Pomoc finansową z tytułu zgonu przyznaje się na wniosek pracownika, emeryta, rencisty i osoby przebywającej na świadczeniu przedemerytalnym, udokumentowany aktem zgonu, złożony nie później niż do 12 miesięcy od daty zgonu osób wymienionych w 33 pkt Kierownik Działu Socjalnego CM ustala tryb przyznania zapomóg. 4. Wnioskodawcą jest osoba zainteresowana otrzymaniem zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z zainteresowanym, z wnioskiem może wystąpić kierownik jednostki organizacyjnej Collegium Medicum UMK. 35 W uzasadnionych przypadkach zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może podwyższyć wysokość zapomogi, po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK Pomoc finansową przydziela się na podstawie indywidualnego wniosku, który składa się w Dziale Socjalnym CM wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami umożliwiającymi ustalenie pomocy. 2. Ustalając wielkość przyznawanej pomocy uwzględnia się: 1) sytuację życiową, 2) przychód na jednego członka rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzających przyznanie świadczenia, obliczany zgodnie z 17 ust. 2 i 3, 3) skutki zdarzenia losowego wpływającego na sytuację materialną zainteresowanego. 3. Wskaźniki procentowe i kwoty bazowe wypłat ustala się jako załącznik do planu finansowego działalności socjalnej, zgodnie z 17 ust. 4. V. Dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego Na dzieci, o których mowa w 16 pkt. 2, 3 i 4 przysługuje dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 2. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie wniosku oraz dowodu wpłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 3. Wysokość dofinansowania zależy od średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego zgodnie z 17 ust. 2 i 3, i jest ustalana procentowo zgodnie z 17 ust Dowody wpłaty należy dostarczać: 10

11 1) do 15-go grudnia za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad, 2) do 15-go marca za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty, 3) do 15-go czerwca za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj, 4) do 15-go września za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. 5. Wypłaty dofinansowań następują: 1) do 15-go stycznia za pobyt w miesiącach wrzesień, październik, listopad, 2) do 15-go kwietnia za pobyt w miesiącach grudzień, styczeń, luty, 3) do 15-go lipca za pobyt w miesiącach marzec, kwiecień, maj, 4) do 15-go października za pobyt w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. 6. W przypadku małżeństw zatrudnionych w Collegium Medicum UMK, wnioskodawcą może być tylko jeden ze współmałżonków. C z ę ś ć c z w a r t a SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA ZWROTNEJ POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE I. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe Z UFŚS udziela się zwrotnej pomocy w formie pożyczek na: 1) remont lokalu mieszkalnego (domu), 2) zakup lub wykup mieszkania (domu): a) przy zakupie mieszkania (domu) należy okazać co najmniej umowę przedwstępną zawartą w formie aktu notarialnego, a po zawarciu umowy sprzedaży wnioskodawca w terminie do 3 miesięcy musi przedłożyć akt notarialny, b) przy wykupie mieszkania należy przedłożyć ze spółdzielni mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego itp., pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania i cenie wykupu mieszkania, c) pożyczkobiorca, który nie przedstawi umowy sprzedaży w terminie, o którym mowa w lit. a zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu udzielonej pożyczki w całości, 3) uzupełnienie wkładu budowlanego należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości wymaganego wkładu lub zaliczki na wkład, wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową, Towarzystwo Budownictwa Społecznego itp., 4) zmniejszenie obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego należy przedłożyć zaświadczenie z banku o aktualnym saldzie kredytu, umowę kredytową z bankiem, 5) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe należy przedłożyć zatwierdzony przez właściwy organ zakres prac planowanej adaptacji oraz przedstawić (do wglądu) umowę o udostępnienie pomieszczeń do przebudowy zawartą z podmiotem zarządzającym budynkiem, 6) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym należy przedłożyć pozwolenie na budowę i kosztorys prac budowlanych, 7) dobudowę, nadbudowę lub rozbudowę mieszkania lub budynku mieszkalnego należy przedłożyć aktualny odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą) oraz aktualne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego (do wglądu). Pozwolenie na budowę nie jest wymagane dla remontu, jeżeli nie obejmuje on zmian lub wymiany elementów konstrukcyjnych i instalacji gazowych, a także nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy na terenie miasta wówczas należy przedłożyć aktualny odpis z księgi wieczystej oraz kosztorys prac budowlanoremontowych lub rachunki potwierdzające poniesione koszty na ten cel. 11

12 2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 są przekazywane wnioskodawcy na konto osobiste lub na konto wskazane przez wnioskodawcę. Pożyczka wymieniona w ust. 1 pkt. 4 na zmniejszenie obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego może być przekazana wyłącznie na konto właściwego banku Uprawnionymi do korzystania z pożyczek na cele mieszkaniowe, zwanych dalej pożyczkami, są osoby wymienione w 15 ust W przypadku małżeństwa, w którym oboje małżonkowie są pracownikami Collegium Medicum UMK (emerytami, rencistami, byłymi pracownikami Collegium Medicum UMK na świadczeniu przedemerytalnym), każdy z nich jest uprawniony do korzystania z pożyczek. 3. W przypadku, gdy pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony jest na umowę krótszą niż dopuszczalny w Regulaminie okres spłaty kredytu, należy skrócić okres spłaty tak, aby pożyczka w całości była spłacona w okresie zatrudnienia. 4. Umowa o spłatę pożyczki z nauczycielem akademickim, zatrudnionym na czas określony na podstawie mianowania lub umowy o pracę może być zawarta zgodnie z 45 ust. 1 i 51 ust. 1, jednak jeżeli okres spłaty jest dłuższy niż okres zatrudnienia, to pożyczkobiorca zobowiązany jest natychmiast spłacić pozostałą część pożyczki w całości do czasu ustania zatrudnienia w Collegium Medicum UMK. 5. Udzielenie pożyczki wymaga poręczenia dwóch pracowników Collegium Medicum UMK, zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony odpowiadający okresowi spłaty pożyczki, których sytuacja materialna zabezpiecza spłatę pożyczki. 6. Poręczycielami nie mogą być pracownicy, którzy w okresie spłaty pożyczki chcą przejść na emeryturę lub rentę. 7. Pożyczkodawca będzie potrącał z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości, za zgodą pożyczkobiorcy, zgodnie z art i art. 91 Kodeksu pracy. 8. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art i art. 91 Kodeksu pracy nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zobowiązany jest raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości wpłacać indywidualnie, do ostatniego dnia każdego miesiąca, do kasy Collegium Medicum lub na konto podane w umowie. 9. Jeżeli pożyczkobiorca nie będzie spłacał w ustalonych terminach zaciągniętej pożyczki, poręczyciele solidarnie współzobowiązani są do pokrycia niespłaconej pożyczki. 10. Zaleganie z płatnością więcej niż dwóch rat łącznie w roku przez pożyczkobiorcę spowoduje, że przez kolejne 3 lata nie otrzyma on żadnych świadczeń socjalnych. Zaleganie z płatnością więcej niż dwóch rat łącznie w roku przez poręczyciela spowoduje, że przez kolejne 3 lata nie otrzyma on żadnych świadczeń socjalnych. 11. W przypadku ustania zatrudnienia poręczycieli w Collegium Medicum UMK, pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawić w ciągu 14 dni następnych poręczycieli, również zatrudnionych w Collegium Medicum UMK. 40 Osoby uznawane za członków rodziny uprawnionego określa Przyznanie pożyczek uzależnia się od sytuacji mieszkaniowej, materialnej, rodzinnej i życiowej osoby uprawnionej. 2. Do ustalenia średniego miesięcznego przychodu przypadającego na jednego członka rodziny stosuje się odpowiednio 17 ust. 2 i 3. 12

13 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty przyznanej pożyczki lub wydłużenie terminu spłaty, po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK Pożyczki przyznaje się na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej, zawierającego fakty istotne dla przyznania określonego rodzaju pożyczki i określenia jej wysokości. Wysokość udzielanych pożyczek określana jest w planie finansowym działalności socjalnej. 2. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją składa się w Dziale Socjalnym CM. 3. Realizacja wniosków nastąpi w miarę posiadania środków finansowych, przy zachowaniu kolejności wpływu wniosków do Działu Socjalnego CM Pożyczki przyznaje zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum w uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi działającymi w Collegium Medicum UMK, w ramach środków z UFŚS, przeznaczonych na dany rok w planie finansowym działalności socjalnej. 2. Kierownik Działu Socjalnego CM: 1) przedkłada zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum propozycje dotyczące przyznania pożyczek wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia decyzji, 2) informuje wnioskodawcę o przyznaniu pożyczki albo doręcza decyzję o odmowie jej przyznania Z osobami, którym przyznano pożyczki zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum zawiera umowy ustalające konkretne warunki udzielania i spłaty pożyczki. 2. W umowie zastrzega się, że kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości, jeżeli nastąpiło: 1) użycie pożyczki na inny cel niż została przyznana, 2) rozwiązanie stosunku pracy, z wyjątkiem określonym w ust. 3, 3) nieprzedstawienie aktu notarialnego w terminie określonym w 38 ust 1 pkt. 2 lit. a. 3. Postanowień ust. 2 pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli stosunek pracy rozwiązano z powodu przejścia pracownika na emeryturę (rentę) oraz świadczenie przedemerytalne, ustalając sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. 4. Dział Socjalny CM zobowiązany jest do przygotowania umów. 5. W szczególnych przypadkach, za zgodą poręczycieli, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może wyrazić zgodę na odstąpienie od postanowień ust. 2 pkt. 2, ustalając sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. II. Pożyczki na remont lokalu mieszkalnego (domu) Pożyczka na remont lokalu mieszkalnego (domu) może być przyznana na okres do 5 lat. 2. Wysokość pożyczki określona jest w planie finansowym działalności socjalnej na dany rok i zależna jest od przychodu na członka rodziny za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, obliczonego zgodnie z 17 ust. 2 i W razie pożaru lub zalania lokalu mieszkalnego (domu) lub wystąpienia innego zdarzenia losowego powodującego zniszczenia w lokalu mieszkalnym (domu) lub wymagającego natychmiastowego remontu, pożyczka może być przyznana przed upływem wymaganego okresu, jednak pod warunkiem spłacenia w całości uprzednio przyznanej pożyczki. 13

14 4. Własność lokalu mieszkalnego (domu) lub posiadanie przydziału na lokal mieszkalny nie jest warunkiem przyznania pożyczki, ale pożyczkobiorca lub uprawniony członek jego rodziny musi byś zameldowany w lokalu (domu), którego remont dotyczy. 5. Przyznanie pożyczki na remont lokalu mieszkalnego (domu) nie wyklucza możliwości przyznania temu samemu uprawnionemu pożyczki mieszkaniowej. 6. Pożyczka na remont lokalu mieszkalnego (domu) może być nieoprocentowana lub oprocentowana w wysokości 1 % w skali rocznej, gdy przychód na osobę w rodzinie za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, obliczony zgodnie z 17 ust. 2 i 3 przekracza 150 % krajowego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach odrębnych. 46 Spłata pożyczki może nastąpić w okresie krótszym niż okres, na który była zawarta, bez zwrotu oprocentowania kredytu ustalonego w umowie Pożyczkę na remont lokalu mieszkalnego (domu) przyznaje się na podstawie indywidualnego wniosku, który składa się w Dziale Socjalnym CM. 2. Ustalając wysokość przyznawanej pożyczki oraz okres jej spłaty należy uwzględnić sytuację materialną wnioskodawcy W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek związku zawodowego działającego w Collegium Medicum UMK lub kierownika Działu Socjalnego CM, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może umorzyć pożyczkę pozostałą do spłaty. 2. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli po dniu jej przyznania nastąpiło: 1) znaczne pogorszenie sytuacji materialnej pożyczkobiorcy, 2) zdarzenie losowe uzasadniające zmianę okresu spłaty. 3. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może umorzyć spłatę pożyczki w wysokości nie większej niż 40 %, po spełnieniu następujących warunków: 1) średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny pożyczkobiorcy jest niższy od minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w kraju, 2) minął okres, na jaki spłata pożyczki była zawieszona, 3) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60 % otrzymanej pożyczki. 4. Po umorzeniu pożyczki na remont mieszkania, uprawniony może otrzymać pożyczkę po upływie 3 lat od czasu umorzenia pożyczki. 5. Zawieszenie spłaty pożyczki lub jej częściowe umorzenie następuje na wniosek pożyczkobiorcy, złożony w Dziale Socjalnym CM. III. Pożyczki mieszkaniowe Pożyczki mieszkaniowe z UFŚS przyznaje się na: 1) zakup lub wykup mieszkania (domu), 2) uzupełnienie wkładu budowlanego, 3) zmniejszenie obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego, 4) adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 14

15 5) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym, 6) dobudowę, nadbudowę lub rozbudowę mieszkania lub budynku mieszkalnego. 2. O pożyczki, o których mowa w ust. 1 wnioskodawca może się ubiegać w okresie do 6 miesięcy od chwili podpisania umowy, aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie mieszkania lub domu a w odniesieniu do ust. 1 pkt. 3 - w okresie spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego. 3. Wysokość przyznanej pożyczki określona jest w planie finansowym działalności socjalnej. 4. Przyznanie pożyczki mieszkaniowej nie wyklucza możliwości przyznania temu samemu uprawnionemu pożyczki mieszkaniowej na remont lokalu mieszkalnego (domu). 5. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych wynosi: 1) 4% na spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego, 2) 3% na zakup lub wykup mieszkania, uzupełnienie wkładu budowlanego, adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe, budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego w budynku wielomieszkaniowym, budowę, nadbudowę lub rozbudowę mieszkania lub budynku mieszkaniowego Pożyczka mieszkaniowa może być przyznana uprawnionemu jeden raz, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2 i Uzyskanie z UFŚS jednej z poniższych pożyczek: 1) na uzupełnienie wkładu budowlanego, 2) na zmniejszenie obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego, nie pozbawia uprawnionego do otrzymania jeden raz jednej pożyczki mieszkaniowej na inny cel zgodnie z 49 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i W przypadku utraty (zniszczenia) mieszkania wskutek pożaru, zalania lub innego zdarzenia losowego (klęski żywiołowej), uprawniony może ponownie otrzymać pożyczkę mieszkaniową pod warunkiem spłacenia w całości uprzednio przyznanej pożyczki Pożyczki mieszkaniowe udziela się na okres do 7 lat. Spłata pożyczki może nastąpić w okresie krótszym niż okres, na który została udzielona bez zwrotu oprocentowania kredytu ustalonego w umowie. 2. Udzielenie pożyczki wymaga poręczenia dwóch pracowników Collegium Medicum UMK zatrudnionych na czas nieokreślony lub na czas określony odpowiadający okresowi spłaty pożyczki, których sytuacja materialna zabezpiecza spłatę pożyczki. 3. Poręczycielami nie mogą być pracownicy, którzy w okresie spłaty kredytu chcą przejść na emeryturę lub rentę Pożyczkę mieszkaniową przyznaje się na podstawie indywidualnego wniosku, który składa się w Dziale Socjalnym CM. 2. Ustalając wysokość przyznawanej pożyczki oraz okres jej spłaty, należy uwzględnić sytuację mieszkaniową, materialną, rodzinną i życiową wnioskodawcy W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, na wniosek związku zawodowego działającego w Collegium Medicum UMK lub kierownika Działu Socjalnego CM, zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może umorzyć pożyczkę pozostałą do spłaty. 2. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy 15

16 niż 6 miesięcy, jeżeli po dniu jej przyznania nastąpiło: 1) znaczne pogorszenie sytuacji materialnej pożyczkobiorcy, 2) zdarzenie losowe uzasadniające zmianę okresu spłaty. 3. Zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może umorzyć spłatę pożyczki w wysokości nie większej niż 40 %, po spełnieniu następujących warunków: 1) średni miesięczny przychód na jednego członka rodziny pożyczkobiorcy jest niższy od minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w kraju, 2) minął okres na jaki pożyczka była zawieszona, 3) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60 % otrzymanej pożyczki. 4. Zawieszenie spłaty pożyczki lub jej częściowe umorzenie następuje na wniosek pożyczkobiorcy, złożony w Dziale Socjalnym CM. 54 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. R E K T O R Prof. dr hab. Andrzej Tretyn 16