REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej w skrócie ZFŚS) i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 1. Ustawa z dnia r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami), 2. Ustawa z dnia r. o Związkach Zawodowych (tekst jednolity z 2001 r. w Dz. U. Nr 79, poz. 854 ze zmianami), 3. Ustawa z dnia r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. w Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349). II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Plan rzeczowo - finansowy opracowuje dyrektor Centrum w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Decyzje w sprawie przyznania świadczenia z ZFŚS wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi (w przypadku braku organizacji związkowej rolę tą spełnia wybrany przedstawiciel pracowników) ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności zakładu pracy. 2. Dla pracowników pedagogicznych tworzy się odpis w wysokości 110 % kwoty bazowej na etat (art. 53 ust. 1 Karta Nauczyciela). 3. Dla pracowników niepedagogicznych tworzy się odpis w wysokości 37,5% podstawy naliczenia 1 na każdego pracownika. 1 Podstawa naliczenia - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu roku poprzedniego. 1

2 4. Dla nauczycieli rencistów i emerytów tworzy się odpis w wysokości 5 % pobieranych przez nich rent i emerytur (Art. 53 ust. 2 Karta Nauczyciela). Nauczyciel rencista i emeryt jest zobowiązany przedstawić PIT 40 za rok ubiegły do 5 marca każdego roku do CDN w celu przedstawienia do organu prowadzącego i możliwości naliczenia wysokości odpisu dla tej grupy nauczycieli rencistów i emerytów. W przypadku niedostarczenia PIT. 40 zgodnie z Art. 53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nie zostanie naliczony, co jednoznacznie uważa się za rezygnację z korzystania z ZFŚS. 5. Dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami tworzy się odpis w wysokości 6,25% podstawy naliczenia na osobę (Art. 5 ust. 5 Ustawy o ZFŚS). 6. Środki ZFŚS mogą być zwiększone o środki pozyskane zgodnie z art. 7 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7. Ze środków wymienionych w pkt. 2 6 tworzy się jeden ZFŚS. 8. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 9. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Przyznawanie świadczeń i usług oraz wysokość dopłat ze środków funduszu (poza świadczeniem urlopowym dla nauczycieli) uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. 2. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego tzn. od decyzji podjętych w trybie określonym w 3 pracownikom nie przysługuje prawo odwołania. 3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu Postępowania Cywilnego Pracownik ubiegający się o przyznanie świadczenia z ZFŚS jest zobowiązany złożyć do dyrektora Centrum wniosek o przyznanie świadczenia w trybie i terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu oraz oświadczenie o dochodach. 2. Kryterium przyznawania i ustalania wysokości świadczeń z funduszu jest przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny, obliczany na podstawie danych zawartych w oświadczeniu o dochodach osiąganych za poprzedni rok ze wszystkich źródeł i dochodów wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Oświadczenie o dochodach składa się raz w roku do 30 marca bieżącego roku. W przypadku niezłożenia oświadczenia o dochodach: pracownik, emeryt, rencista, opiekun dziecka po zmarłym pracowniku, nie może korzystać ze świadczeń ZFŚS. 4. Wnioski o pomoc finansową dla pracowników może składać także dyrektor zakładu i związki zawodowe. 5. Wnioski o świadczenia z funduszu socjalnego rozpatrywane są przez dyrektora Centrum w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 2

3 III. PRZEZNACZENIE ZFŚS 1. Ustala się następujący podział środków funduszu na poszczególne formy działalności: a) 55% - obowiązkowe świadczenie urlopowe dla nauczycieli, - dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników, - dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, b) 10% - udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na cele socjalne i losowe, - dofinansowanie w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej, c) 25% - zwrotną pożyczkę mieszkaniową, d) 10% - dofinansowanie do wzmożonych wydatków w okresie jesienno-zimowym ZFŚS jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia pracowników i ich rodzin do żądania ekwiwalentu. 2. W razie nierównomiernego wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia określone w 7 pkt. 1 lit. a - d mogą występować przesunięcia środków na poszczególne rodzaje działalności w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ 9 1. Do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są: a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, c) emeryci i renciści byli pracownicy CDN, dla których CDN był ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, d) dzieci pracowników wymienionych w literach a c, e) dzieci po zmarłym uprawnionym. 2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS uważa się: a) dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli podjęli dalszą naukę i nie pracują, to nie dłużej niż do 25 roku życia. 3

4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ A. W ZAKRESIE WYPOCZYNKU Osobami uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do wypoczynku letniego są: a) pracownicy czynni zawodowo oraz członkowie rodzin pracowników w tym dzieci, b) dzieci po zmarłym uprawnionym oraz dzieci emerytów i rencistów. 2. Dofinansowanie do wypoczynku letniego przy równych warunkach finansowych otrzymują w pierwszej kolejności pracownicy niepedagogiczni oraz dzieci. 3. Z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłaca się pracownikom pedagogicznym do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 4. Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego pracownika uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny obliczonego zgodnie z 6 pkt. 2 Regulaminu. 5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji materialnej i finansowej pracownika. Kryteria wysokości dofinansowania przyznawania świadczeń przedstawia tabela. Kwota bazowa wprowadzana aneksem do Regulaminu Wysokość dofinansowania 100% dofinansowania 92% dofinansowania 84% dofinansowania 6. Kryteria dotyczące dofinansowania do wypoczynku letniego oraz kwotę bazową stanowiącą 100% dofinansowania do wypoczynku letniego, określa się corocznie aneksem do Regulaminu. 7. Każdemu dziecku dofinansowanie wypoczynku letniego przysługuje: a) 50% przyznanej kwoty wypoczynku letniego dla pracownika niepedagogicznego, b) 50% świadczenia urlopowego dla pracownika pedagogicznego, c) 50% świadczenia pracownika pedagogicznego dla dzieci emerytów i rencistów oraz dzieci po zmarłym pracowniku. 8. Z dofinansowania do wypoczynku dla pracowników i osób uprawnionych można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. 9. Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku letniego składają do dyrektora CDN wniosek o urlop wypoczynkowy i załącznik nr 2 do Regulaminu: - pracownicy składają wniosek na siebie i osoby uprawnione, 10. Emeryci i renciści oraz współmałżonek zmarłego pracownika składa wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci do dyrektora CDN stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 11. Dofinansowanie do wypoczynku letniego przyznawane jest w miarę posiadanych środków. 4

5 B. W ZAKRESIE POMOCY MIESZKANIOWEJ Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana pracownikowi na warunkach zwrotnej pożyczki. 2. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu w wysokości 3 % przyznanej kwoty. Oprocentowanie jest spłacane w terminie płatności pierwszej raty pożyczki. 3. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób zatrudnionych w CDN na czas nieokreślony. 4. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od jej udzielenia, chyba, że w umowie ustalono inny termin. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana emerytom i rencistom na warunkach zwrotnej pożyczki z uwzględnieniem pkt. 2 i 3. Wysokość pożyczki uzależniona jest od oświadczenia o dochodach złożonego przez pożyczkobiorcę (załącznik nr 1 do Regulaminu). 6. Pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana jest w miarę posiadanych środków Osoby ubiegające się o pożyczkę mieszkaniową składają wniosek do dyrektora Centrum stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu. 2. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki ustala się, że poręczycielami mogą być wyłącznie pracownicy Centrum zatrudnieni na czas nieokreślony (załącznik nr 5 do Regulaminu) Podstawą wysokości pożyczki mieszkaniowej jest kwota bazowa ustalona przez dyrektora CDN w porozumieniu ze związkami zawodowymi, która ulega zwiększeniu każdego roku. Wysokość kwoty bazowej określana jest corocznie aneksem do Regulaminu. 2. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 3 lata. 3. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe na wniosek pożyczkobiorcy może ulec skróceniu. Szybsza spłata pożyczki umożliwia podjęcie następnej W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, dyrektor CDN w porozumieniu ze związkami zawodowymi może: - umorzyć część lub całość pożyczki, - zawiesić spłatę rat na okres do 12 miesięcy Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy o pracę. 2. W pozostałych przypadkach rozwiązanie lub zawieszenie umowy o pracę (np. urlop bezpłatny) spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie o pożyczkę. 3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na poręczycieli. 5

6 4. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli i ulega umorzeniu. C. W ZAKRESIE INNYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Ze środków ZFŚS może być udzielona: a) pomoc finansowa socjalna i losowa, b) dofinansowanie w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej. 2. Pomoc finansowa socjalna i losowa udzielana jest w przypadku trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej oraz indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby. 3. Pracownicy oraz emeryci i renciści starający się o pomoc finansową składają wniosek do dyrektora CDN stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu oraz oświadczenie o dochodach, o którym mowa w Przez działalność kulturalną, sportową i turystyczną rozumie się grupowe: a) krajowe i zagraniczne wycieczki organizowane przez Centrum, b) spektakle teatralne lub filmowe, koncerty, wydarzenia sportowe. 5. Wysokość dofinansowania do działalności wymienionej w pkt. 4 a i b może być realizowana w miarę posiadanych środków. 6. Działalność kulturalna, turystyczna i sportowa może być dofinansowana w części lub w całości w marę posiadanych środków. 7. Osoby starające się o dofinansowanie do działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej składają wniosek do dyrektora CDN stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu. 8. Świadczenia socjalne polegające na udziale w imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych itp. nie wymagają specjalnej ewidencji poza imiennymi listami uczestników tych imprez, jeżeli udział brała tylko część uprawnionych lub bez ewidencji, jeżeli udział mógł wziąć każdy z uprawnionych. D. W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO WZMOŻONYCH WYDATKÓW W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM Osobami uprawnionymi do korzystania w zakresie z dofinansowania do wzmożonych wydatków w okresie jesienno-zimowym są: a) pracownicy, b) emeryci i renciści. 2. Wysokość dofinansowania w zakresie wzmożonych wydatków w okresie jesienno-zimowym uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny obliczonego zgodnie z 6 pkt. 2 Regulaminu. 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji materialnej i finansowej pracownika. Kryteria wysokości dofinansowania przyznawania świadczeń przedstawia tabela Kwota bazowa wprowadzana aneksem do Regulaminu 6 Wysokość dofinansowania 100% dofinansowania 92% dofinansowania 84% dofinansowania

7 4. Kryteria dotyczące dofinansowania w zakresie wzmożonych wydatków w okresie jesiennozimowym oraz kwotę bazową stanowiącą 100% dofinansowania, określa się corocznie aneksem do Regulaminu. 5. Z ww. dofinansowania dla pracowników można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. 6. Pracownicy, emeryci i renciści ubiegający się o dofinansowanie składają do dyrektora CDN załącznik nr 5 do Regulaminu w terminie nieprzekraczalnym do 15 listopada każdego roku. 7. Dofinansowanie w zakresie wzmożonych wydatków w okresie jesienno-zimowym przyznawane jest w miarę posiadanych środków. VI. EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ ZFŚS Ewidencję świadczeń socjalnych prowadzi pracownik upoważniony przez dyrektora i związki zawodowe. 2. Ewidencja świadczeń obejmuje: a) pomoc finansową, b) pożyczki mieszkaniowe. 3. Ewidencja prowadzona jest w formie: a) protokołów spotkań dyrektora Centrum z przedstawicielem związków zawodowych, b) decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń, c) indywidualnych kart Świadczeń Socjalnych". 4. Dział Księgowości jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykorzystania ZFŚS. Sprawozdanie należy przedstawić dyrektorowi i związkom zawodowym do 20 stycznia każdego roku. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 Z postanowieniami niniejszego Regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy. Regulamin powinien być udostępniony do wglądu na każde żądanie pracownika Regulamin ZFŚS i nowelizacje opracowuje dyrektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi. 2. Aneksem wprowadza się uszczegółowienia dotyczące punktu w Regulaminie. 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymienione na wstępie Regulaminu. 22 7

8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Leszno, r. W uzgodnieniu ze związkami: Zatwierdzam: Przewodnicząca NSZZ SOLIDARNOŚĆ Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie Krystyna Tomaszewska Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Paweł Borowski Wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP Andrzej Eckert 8

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo